Goudsche Courant, maandag 26 september 1904

Hotel Reslaurant Rreiken 6ROOT MARKT GOUDA Geheel nieuw naar de eischen des tyds gerestaoreerd Nette frissche Kamers en prima LOGIES met degelyk ONTBIJT f f 40 Aanbevelend A L ie Z KHEIKElSr m GESTOPrBKBDE KAMERS TE HUUR met of zonder PENSION 4 Verpakking waarborgt tindelifkheid en herkomst weien we niet althans nm n neen Mt liet aer ia d7 e Boerenjongens Aanberelenii Firma C Loure s TKLKFOON No da itraten ru Belgrado r ed te purd met de kluun en dm rooden mantel scepter en rtlksappt l in d liand toen juichte de dichte mrnigte langs den weg bea tuc en nep Zivio Zivio I Koning der Zoldaltv n r Die roep wat teekenend wut het h de iting vaD toekomstverwachtingen Do kroning te Belgrado riu een ZoidilaTiaeh leest Niet alleen MerviCrs waren het die stonden in de straten maar ook Bulgaren Kroaten 8lowenen en b gelegenheid der kroningsteesten heeft m n om dit nidatariseh karakter dnideljik te doen oitknmen een zaïdslavische tentoonstelling georftanisrerd en zaidslavisclie cungresaen bgeengeroepen Door de afweilgheid van elke deelneming van het overige Kurupa iaditZaid SlavikClie larakter nog scherper uitgekomen Maar van dit kroningslenst tot den Bond van Balkanstalen tot het stichten van een Zaid Nlaviscbe volkerengemeenschap waarvan men t Belgrado droomt is nog een lange iware weg Zelfs over de eenvoadigste qnaesties over de grenzen van hon invloeden in Macedonië kunnen Bulgarije en Kervie het niet eens worden Wel hebben do belde vorsten elkander in den jungsten t d tweemaal ontmoet maar dat was holleiykheid geen behoefte dea harten Vorst Ferdinand liet met spijtig verlangen de koningskroon op het hoofd van Peter Karageorgewiisj en deze gevoelt het diep dat keiier Frans Jozef wel den vorst van Bulgarije ontving maar van een toenadering tut Zijue Herviscbe Majesteit niets weten wil Waar de Tsaar den koning op zyn kronlngsteest een eigenliai digcn brief van gelukwensch zond daar deed keizer Frans Jozef niets Kn de koele stemming die uan bet hof te Weenen beerscbt wordt weerspiegeld door de artikelen in de Uostenryksche en Hongaarscbe pers U offlcieuso Pester Lloyd lelde Donderdag Üiis moreel gevoel verbiedt ons een vertegenwoordiger te zenden naar de kroningsfeesten De politieke mislukking van de kroning is duidoi jk en die toestand zal niet veranderen zoolang geen boete wordt godaan voor den schrikkelyken nacht van 11 Juni 1903 Onder die omstandigheden hoeft het nog tyd met hut Koningsschap der Zuid Hiaven I Verspreide Berichten Kriiiihijk Te Par a kwamen gisteren opstootjes voor tongevolgo eener manifestatie van kellners en limonadeverkoopers die de fooien wilden afgeschaft hebben en één dag in de week op bun lauweren wildon rusten De tntornationale uit volle borst aangeheven door de betoogers deed de politie aanrukken er werd met steenen gegooid klappen werden uitgedeeld eonigo arrestaties uitgevoerd en ntgeloopen was het zaakje Volgens de Presse Associéo is den ex bisschop van Laval ragr Geay voorgesteld een serie lezingen te honden in Amerika onverschillig pvor welk onderwerp tegen een vergoeding van 100 100 francs gedurende de les maanden van de tournee Bkluik In do glasblazerijen van liet district Charleroi znl do arbeid vermoedeiyk met 1 December hervat worden DulTSCIII AHD De teraardobestelling van prins Herbert Von Bismarck beeft in allen eenvoud Ie Friedrichsrnh plaats gehad Met den rykskansolier Von Bülow waren by do begrafenis aanwezig als vertegenwoordiger van den keizer generaal Von H hnke en als vertogenwoordlgtr van prins Heinrloh kolonel Von BUlow De koning van Saksen lydt reeds verscheidene dagen aan een aandoening van het strottenhoofd en een borstaandoening Iiy ia verplicht liet bed te honden en gisternacht wekte zyn toestand ongerustheid 00ST HIIUK H01I 1J De ondorhandelingan met betrekking tot oen te kluiten handelsverdrag mol Dnitsch land uilen den IMen October horvat wordin Sfakjk Aan de PreajeAssoclëe wordt alt Venetië ganeld dat Doii Curlos het voorwerp is Seweasl van een aanslag gedurende een wandeling op het Lido te VenetiS Ken onbekendo die heeft kunnen ontsnappen heelt een revolverschot op den pretendent gelost zonder hem te treffen Do IlaliaauRclio politie gelooft an eon penooniyke wraakneming aTA TEÜJ öENEUAAL B H A M fi Zitting tan Vjrydag Momber De Tooritttet 4 1 tlvan meening is gebleken over het tfjdstip waarop bet gister opgemaakte rooster van aftreding in werking moet treden In de eerstvolgende byeenkunut lal de voorzitter gelegenheid geven daarontfent te beslissen Tbani is aan de orde het adres van antwoord De heer van Hoaten spreekt bg dei gelegenheid over de ontbinding Deze acht by in geen enkel opzicht gerechtvaardigd De taak der Berate Kamer toch die minder dan de Tweede Kamer d regeeringidaden heeft te contruleeren vindt hur zwaartepunt des Ie meer in het meedoen aan de wetgeving In de eerste plaats heeft de Eerste Kamer te waken voor de beginselen onzer wetgeving Als zoodanig meende zg de Hooger Onderwyswet te moeten verwerpen doch aan de regeering legde de Kamer geen siroobreed in den weg Deze minintei van Binnenlandsche Zaken nu heeft zich gedragen als een beerscher alsof hg de Kroon ware en er tusschen Kroon en Kamer conflict ware Maar waar zon bet heengaan wanneer elk verwerpen van een wat bv van de nu aanhangige Draokwet het koekockdèl ran den voorganger dat deze minister nu gaat uilbroeden nis Mn conflict moest worden beschouwd tusschen Kroon en Volksvertegenwoordiging F Oeheel in stryd met den geest van do Grondwet acht de spreker don ook des ministers optreden als grand électenr welke inofflcierie fnnctie hy naast zgn offlcieele van ministor uitoefent Hg vreesde voor de risico vun volgende verkiezingen daarom maakte hy zoo n baast maar daar had hy de Kroon buiten moeten houden Een Kamer ontbinding is een hoogst ernstige zaak ook von de zyde van do Kroon Zelfs behooriyke tgd van beraad werd niet gegeven Ook de pressie op de Koningin uitgeoefend Uw handteekening ol ons ontslag keurt de heer van Houten af De beer van den Biesen verdedigt de ontbinding De Regeering kon zich niet neerleggen by verwerping van de HoogeiOnderwyswet Deze was een der voornaamste punlen van haar program Waarom zon nu de Kegeering zooveel consideratie moeten hebban met een party die in de Eente Kamer elgoniyk het genadebrood at f Immers de Prov Staten waren om Ook de heer van Zinnlcq Bergmann verdedigt de ontbinding De heer Qodln de Beaufort komt op tegen den vorm dor rede van den heer van Meuten en verdedigt daarna ook da untbii dlog De minister Knyper noemt de in de pers geaite onderslelllag da bV 4aor en oommuniqué in een bevriend blad pressie had willen uitoefenen een lafhartige inkinnatte Sedert Is dnidoiyk geworden dat dit onnmgeiyk wa s door den datum waarop do koninkiyke bullssing viel Het communifue zelf is uitgegaan van liet Correspondentbbnreau en de chef van dit bureau heeft een Bchrifteiyke verklaring in handen van den minister gesteld waarin alle verantwootdelyklioid daarvoor afgenomen wordt van ministers of ambtenaren Trouwens bleek het bericht ook godeelteiyk onjuist In den heer van Houten wraakte de minister dat deze deed wnt ook de heer van Boneval Fanre had gedaan nl wroeten in spreker s extra parlementair leven Van de plaats waar hy no staat kan hy lieb daarop niet verantwoorden Urand ilectenr Is niet spreker maar de heer van Hoaten geweest die gedurende zyn ministerschap de lenie voor dg verkiezingen heelt aangewezau die hy zelf goedvond Do ontbinding verdedigende voert spr aan dat het versehil tnssehen de meerderheid in de Tweede en die in da Eerste Kamer diep ingrypend was een verschil dat het levensbeginsel zelf raakt Langs normalen weg zon op zyn vroegst na een dozyn jaren otereenstemming a n verkregen Het door den heer van Houten ingeschoven dualisme tusschen Kroon en ministers verwerpt apr ten stelligste Kroon en ministers tgn één De beschgidiging pressie te hebben altgeoefend op de Koningin werpt de miaiater verre van zich De heer van Hoaten repliceert en wjst er o a op dat in de Standaard artikelen worden geschreven biykbaar door pereoaen die weten wat la de Staatscourant lU staan vMrdat het er in staat Misschien heeft men ia dia omstandigheid ook de oplossing te vinden van het raadsel nopens het communiqnè van het Correspondentiobareaa De heer van Weideren Reagera verdedigt de Verwerping van de Hooger Onderwftwet op grond dat men met allen aerUed voor genioedsbezwaren de rechten van staalsinstetlingoii niet wilde pryagevea De heer Knyper dupliceert Na iloiting van de debatten wsritt bet ontwerpadres van antvoord op de troonrede gMdgekenrd Het adres laidt als volgt Mevrouw L De Eerste Kamer der Stateo Oeoeraal YtrheBgtiieb dat Uwe Uajaatalti Torgexeld van Hare Majeateit de Koningin Hoeder en van Zyne Koninkiyke Hoogheid den Prins der Nederlanden de gewone zitting der StateoOeneraal heeft mogen openen ditmaal voor het eerst in de biatoritehe Ridderzaal op het Binnenhof 2 Het ingenomenhejd vernemen wy de mededeeling dat de betrekkingen van Nederland met de boitenlandsche mogendheden van den meest vriendscbappeiyken aard bleven i Uwer Hajesteits verklaring dat zeeën landmacht voortgingen zich op loffelgke wyzs van haar plicht te kwyten en het korps borgeriyke ambtenaren bg voortduring reden gaf tot tevredenheid wordt door ons zeor gewaardeerd 4 Het belangstelling ontvangen wy van üwe Hajrsteif de inlichtingen omtrent den algemeenen toestand van land entninbonw handel scheepvaart en nyverheid 6 Dat de verdere bevestiging van hetgeen tut dusver in Nourd Suinatra verkregen werd opnieaw niet onbelangryke vorderingen maakte tn dat de bevolking van lava in iets minder gedrukten toestand verkeert vernemen wg met groote voldoening i Terwgl wg het vertrouwen van Uwe Hajesteil op onze voortvarendgeid rr onze luewyding aan de belangen van bet vaderland by de vervulling onzer taak op den hoogsten prys stellen vereenigen wy ons met Haar in de bede dat Oods zegen op onze werkzaambeden moge rosten Tot nadere bgeenroeping gaat de vergadering uiteen De Hooge Raad heeft aaa de Tweede Kamer doen toekomen de volgende Igst van aanbeveling van zes candidaten voor de vacature van een RaadHbeeri laats ontstaan door het eervol ontslag verleend aan den Raadsheer mr A J Clant van der Myil Mr S Oratama rechter in de Arron lissementsrecbtbauk te Rotterdam Mr A J L Nypels Raadsheer in het Oerechtsbof te Arnhem Mr J H van Goor Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam 4 Mr P C t Hooft Raadiheer in het Gerechtshol te Arnhem 6 Mr J C de Vries advocaat by het Gerechtshof en do Arrondissements rechtbank te Amsterdam 6 Mr I de Sreve Raadsheer in bet Gerechtshof te Leeuwarden Het Sociaal Weekblad Mr L oordeelt dat men op zyn vingers kan natellen dat I van hetgeen thans nog wordt Ingediend vöór ide veikieaingen niet tot stand komt en In dit verband beschouwt schr het wetsontwerp ter verzekering tegen invaliditeit en ouderdom als weinig anders dan een belofte met bet oog op de naderende stembus De indiening van dit ontwerp is naar mr L slechts dan te rymen met do ftnancieele bezorgdheid die uit de Troonredo spreekt indien men aanneemt dat de Regeering de gelden die noodig zyn werkelgk beschoawt als een uitgave die dringend noodzakeiyk is En indien dit zoo is dan stelt het blad de vraag Waarom met de indiening gewacht tot het jaar voor de verkiezingen t De vorige Troonrede gewaagde van een slechten toestand van s lands geldmiddelen allerminst Thans is het volgens de Regeering daarmede zoo geschapen dat zy op aanvulling der middelen bedacht moei zgn Staan ons nieuwe belastingen te wachten f En zoo ja welke P Of wil de zinsnede van het bedacht zyn slechts zeggen dat er hevig bezuinigd mout worden on de Minister van Financien zgn gedachten eens moet laten gaan over de v raag hoe in de toekomst aan meer geld te koDtttT Wy weten het niet en zullen afwachten wat deze orakeltaal voor de toekomst beduidt Of is de gedaehtengang der Re eering deze de invaliditeits en ouderdomsveraekering is geko M aan het tarief die zal uit de opbraófat daarvan betaald worden voor de r tt znll gaen uitgaven kunnen wordet gedaan zonder nieuwe belastingen f Ook dèt weten we niet en onze onwetendheid zal althans n voortduren tot na de algem debatten by de Slaatsbegrootii Het tarief wordt wel niet Troonrede genoemd naar een liekle te apf ling ia torJi dnidelgk zichtbaar Heette het ten vorigen jare dat de nyverbeid dek liet dan met moeite staande hield op de bereikte hoogte thans stellen haar nitkometen by meer dan 6én bedrUf als geroig tta baitealandsche mededinging rechtmatige verwaehtiagaa lelear Wat kan men daa beter doen niet aar daa die bnitenlaadaeke mededlaging door inToerrechten breidelen t De invaliditeits en onderdonuverzekrring hoewel aangekondigd moet voor deze periode van wetgevende werkzaamheid worden afgeschreven maar de in het vorige jaar beloolde ontwerpen van ziekte verzekering ongevallenverzekering bg den landbouw en Zoodagsrnat evenzeer Zg sgn nog geen van driedn ingediend en van beKaadeling zal geen sprake zya Ook de vjiigittg van de Leerplichtwet die waariyk by deze geering ia het geiioht der rerUeiiagen niet mocht ontbreken zal ket Staatsblad 1 niet meer bereiken Het verheugt ons dal de Regeering het leerplicht beginsel toch M heilzaam schgnl te vinden dat zg hoezeer ook door sommige harer vrienden ia verkiezingsdagen daartoe gedrongen hel niet weaacht prys te geven Daarvan neaen wy dankbaar akte Gemengfde Berichten Te Heerde rOvergael was gisterenmiddag da Bonenborgerbrag over het ApelduurnDierkanaal opgehaald om een schip te laten doorvaren naar Apeldoorn Waarschyiilgk dour den wind heeft de laak waarmede de opgehaalde brug wordt vastgetf t losgelaten Dientengevolge daalde de brug en pakte de touwen van het want Het schip dal nogal vaart had nam de brug een eindje mee zou dat de ophaalbrug geheel uit haar verband gerukt en nogal erg beschadigd werd Het verkeer zal een 14 dagen gwitremd zgn De Ryksverzekeringsbank Heoachrgit aan de Ned Door de Rgksverzekeringabank zyn aan verschillende werkgevers gedrukte kaarten gezonden waarin hun wordt meegedeeld dat ze de loonlgsten over 1903 nog niet hebben ingezonden en waarin zy uitgenoodigd worden dit unverwgld te dnen Velen lazen met verbazing deze kennisgeving daar ze de lyhtea goed ingevuld en up tgd verzonden hadden Maar evenals iedere medaille had uok dezé kaart een keerzgde die het apodictische van de vourzyde vrgwat verzachtte Hierop toch werd te kennen gegeven dat wanneer de werkgever meende do lysten reeds te hebben ingezonden hg dit dan maar muesl berichten met opgaaf dor namen van oenige zyner werklieden ten eiade te kunden nagaan of de loouiyst reeds in het bezit der Bank was of m a w help ons een beetje het kluwen te ontwarren Opmerkeiyk is nog dat aan den roet der kaart de onderteekening van het bealnor ontbreekt Woensdag en Donderdag werden te Kaldenkirchen door den rechter va inatrnctie Dessenau uit KOln een gioot aantal gatdigen gehoord in verband met den gepleegden moord op 9 dezer Kaar we vernemen heeft de vermoedelijke dader thans bekend in dien nacht uit den wagen te zyn geweest on ook dat hy te Kaldenkirchen by de vermoorde vronw is geweest De rest zal nu wel volgen T AIIVKiiilOiMli j Ondergeteekende leeraar In de Fransche taal en letterkunde aan de R H B S te Gouda en aan hel gymnasinm te s Oravenhage zal binnenkort bg genoegzame deelneming een Cursus oprichteii voor hen die zich wenschen te b kwamen voor de acte Fransch lager onderwys De lessen waaraan ook damesi kunnen deelnemen zullen warden gegeven te Gonda op nader vast te stellen plaats en anr Zy die genoemden cursns wenschen te volgen gelieven zich schriftelgk aan te melden met datdeiyke opgave van hun woonplaats en adres aan bet adres van ondergeteekende Lage Gouwe 45 te Gouda A HARINGX Het BURGERLIJK ARMBESTUUR Ie GOUDA zal op den 5 OCTOBER 190 aanbesteden De toverlng en aitdeellog van p m 100 000 itnlu goede BAOQBBTOBT Toor daa aaoataanden Winter De uitdeeling daarvan zal gedorènde 13 wtken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere eenditito liggen van al Maandag 26 September tot en met Zaterdag 1 Octowr 1904 van dea voormiddags 9 tet 12 area in de Armkamer ter lezing ADVOCAAT BN De Hajoor Gamizoens Commandant te 8 ada zal op Vrgdag 30 September e k dea middags te twaalf aren ten zgnen bareele aaa de Varkcamarkt onder nadere goedkeariaf van den Micisler van Staat Mialater van Oorlog ie het jopenbaar aanbesteden m de levering ran plm § 450 E L aardappelen lei Wkoeve van de soldateninenage in bet gartigaenf Gouda gedurende het lydvak van 1 Héttaber 1904 tot en met 1 Hei 1 05 Da oorwaarden van leverii g van 6 Februari 1903 Vle afdeeling no 140 zyn tegen twiwig cent per exemplaar verkrggbaar by de Iraa de Gebroeders VAN CLEËF te sGrar nbage NadWe inlichtingen kunnen bg den eersten luit kvartiermeester bareauIJrrusalemstraat wordea ingewonnen Dt Mtgevr f arainMiu Commmdata mmeimd A L BOONACKER lOOÜ m DE MNE is onmiabaar voor schoolgaaade kinderen want ze doodt onmiddeiyk alle levend onrein verwydart roos en scbilvera en bevorderd de haaif roei en wordt daarom door H H Professoren dringend aanbevolen Onmisbaar voor ond en jong Flacons met gebrniksaanwgzing 86 80 40 5 en 76 cent J VAN OIJi KLEIWEG No 2 GOUDA FETSOLEDUEACnELS reukeloos gevaarloos f0r Dcie H orihifl ook In bmir grgertii Aanberalend P P SOOS IHöiwieweg B9 Cd BS Gd Pruimedanten Zoo jaist gearriveerd van dei nieuwen oogst PruimedaHteii merk Dufour bekend als de Msie aflader i cents per S oiis Aanbevelend L VAN DER BEEK f Van onds DE MOLEN LAXOE riBKUEWBG O HO ZD ah is4 £S in Jaeger Laken en Zijde in de grooUte verseUeidenheid ontvangcD in üe Nieuwe Winker Maikf A 66 en 67 Aanbevelend C iB BANmeEB EIRELCACAO BIJ i WOLPP Co Westhaven 198 j Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toopat ingen onze oHreeri gettkiUlertlf fortreilen HellttHre Êtofaerl Zggövcn kracht en diepte die na nakei S met kunnen bereiken Men ovorlalge zich geen imitaties voor de eeUe te ontvangen Ge ill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gntü op aanvraag Boxtel ü MOttABMtra Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn Keuken Cuisiïiier m X S Goüdschc Mplltinricliüiiff TUR FSIITGEL Telefoon F 21 I wagens tweemaal daags nan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK I S K n FllBn u r Ryks Vccart lononze I t i iitv iigst H in daar 1 ï Van alle onzuiverheden gereinigd daarna over de luelkkoelers sterk afgekoeld Ier verdnurzoming Lie pros IS tot nadere aonkondiging f rent jwr Liter iTAPmMKLR 3 cl IMP LKer KOOMKARNEMEU 3 Z ETE ROOM Rookrooiii 70 SlagroiMn 90 I ZURE ROOM iliiaijs Ie nm k bcslflh 7ü Gepasleuriseerdc Melk i Deze melk heeft een bewerking ondergaan tor verduurzaraing waardoor du Falhogeno bactorie n gedood zi n vervangt de gekookte melk joch mist den kooksmiiiik on kan twee dagen goed lilüven Levering in liileraosschcn 1 10 per stuk met Jl cmiI staangeld voor de floscli n iialve flesrlijea h S et met fi et stanngeid voor het flesciijo GepasteuriseerdeRoombotei 1 voor latelgcbruik Dczo boter mnnt nil in fijnheid van smaak k f I M per K G HeilKKHBOTKn voor sloof en keukengebruik k l t ê per K G l hc torberciding staat onder gerogoldo coiitrflio van ii i liOIKRCONTKOLE STATION te Leiden waardoor wy onzen alnem ri I den gronlstcn niiiborg bieden vnn te leveren FEIMA ONTEBTALSCETF NATUDSBOTEB s 3 a xjiiNrosE Xmleer pla laardlg loHleum Mijnt Hêeren By herhaald gevoel van oververmoeidheid en koortsncbtighoid lioefl het gobruikuwer Sunguinose mg incnigraaleii goed gedaan waarom ik 1 ook gaarne vrylind geel viiij inun naam gebruik Ie miikoii ter aunboveling van uw middel Hoogaciitend Rotterdam Juli 19 U Mevrouw RAIIDHEN In de moeste gevallen i tweemaal per dag oen eetlepel IT gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost V do buhandeling slerhts l i ofUJils per dag lint in yofdkoojier dan rentg muler iXergeHJk mlililrl I Prgs per fl f 1 50 8 fl 8 12 fl f 15 V Verkrygbaar te Gouda bg WOLKF Co Westhaven VAN HAil f Co fnbr Oen llnag WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM K01 l Kl li KE V iBniKHK V Toedert uw Vee met de ui ere murwe merk r en Hj ittmnntende door hoog eiwit en xetgèkalte en grootste voedingswaarde MereDiploma Parlji 1900 Sé m Goudett JUedallIrt é