Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1905

v woordigers van vreemde hoven leden Tan bat corps diplomatique en andere belangstellende rouwdragenden Nooitwaan Uit Chrisliania wordt gemeld dat Zaterdag te Washington een arbitrage verdrag geteekend is tusschen Zweden en Noorwegen en de Vereenigde Stalen De troebelen i Petersburg Zaterdagavond hielden een groot aantal auteurs een beraadslaging over de maatregelen die genomen konden Worden nm bloedvergieten te voorkomen Besloten word een deputatie tu zanden aan den minister van binnenlandsche aken om hem te verzoeken bg den Tsaar pogingen te doen de petitie der arbeiders in ontvangbt te nemen Onder iegenm die deze deputatie vormden bevond zich ook Maxim Ourki In het palels va i den Minister werd de deputatie medegedeeld dat de minister niet lebnis was l o deputatie wendde zich daarna tol den adjunct van den minister Rydszew ky Deze verklaarde in de onderhavige zaak niets Ie kunnen doen duch het verzoek van flu auteurs aan den minister te znllen overbrengen De depntatie wendde zich toen tot minister Witte die verklaarde dat hjj den Keizer niet het verzoek kon overbrengen dat deze onmiddellijk eenige beslissing zon moeten nemen Voorts merkte minister Witte op dat hg persuonlgk niet kon ingrijpen in de beslui ten van den minister van binnenlandsche zaken Hg beloofde echter den min van binnunl vken van bel verzoek der deputatie kennis te geven en hem te verzoeken baar te ontvangen De heer Witte sprak luen met den minister Mir ky door de telefoon Minister Mirsky antwoordde dat liij de depatatie niet wilde omvangen Zaterdag had nog een diuk bezochte bgeenkomst plaats van becchiatile lieden diebesloten eon comité te vormec tot het inzamelen van giften voor de gezinnen dorbenadeelde arbeiders De verdeeling ervanwerd opgedragen aan de Vereeniging othulp aan politieke bannelingen en gevan I genen I Op het Newsky Prospect komt steeds mter volk bgeen Op bet paleis plein werden da 1 samenscholingen door de garde ta paard 1 belet I Gisteravond togen elf uut wierpen werk lieden de vensters in van de buizen t s I schen de Tscbernigof brug en Ue Anitscb I kof brug gelegen en van het paleis van I grootvorst Sorgins dat biJ de Anitsclikof 1 brug ligt Bovendien werden ramen in vele l huizen aan het Newsky prospect ingeslagen 1 Volgens mededeelingen van ooggetuigen is 1 I de priester Ueorgijt Gapon die aan den loc it I der arbeiders van de Newa triomfpooit af 1 deelnam ongekwetst I Het aantal deelnemers aan den stoot 1I wordt op 15 000 man geschat Daaronder II waren twee guestelgken een in ornaat met 1I het kruis in de hand 1 In den stoet werden behalve ofbeeldingen I I van heiligen on kerkelgke vlaggen ook be I1 lenissen van den Tsaar gedragen Gap n I liep in begeleiding van zgn Igfwacht ijj I droeg het eenvoudige kleed van den priester Het ambtsgewaad zuu bij eerst bg het I bereiken van hel gebouw van dan Hgksraad j aantrokken bg verwachtte van daar ungoI hinderd over do Murskaja naar het plein I voor bet keizerlijk paleis te komen I De menigte trok voort onder hul zingen I van kerkelgke liederen en van lollioderen I op den reclitgeloovigen Tsaar langs do I straat Toen het bevel tot schieten werd gege ven werden salvo s tegen den stoel afgegeven De heiligen beelden en het beeld van den keizer werden door kogels doorboord De priester die aan het hoofd van den stoet schreed word gewond Gapon die zich evenals de anderen op den grond had geworpen kroop in een n iburig bnis en trok daar burgerkleeding aan Een man uil zijn omgeving is ontkomen In ver chilleDde atdeelingen der arbeidersclubs worden Zondagavond vergaderingen gehouden Daarin werd besloten de gestolde eischen te handhaven Voorts besloten zg plnndering on beschadiging van eigendomman te voorkomen Het portret van den Ttaar is oergister in de Arbeidersclub onder beleedigingen vernield Het portret d r Tsariiia is nog onbeschadigd Gistermorgen om elf uur werden op ielegrajibischen last van den minister van binnenlandsche taken alle afdeelingen der arbeidersclab gesloten In don afgeloopen naclit besloot een afzonderiyk arbeidersoomiié om de gezanten d r mogendbe len te verioekun de bemiddeling dier mogendheden iii te roepen Do Petetsbnrgscho Tei iriaphen agentaar meldt ail de wgk Wassi Ortrow s namiddags 2 uur Het verkeer wordt niet be lommerd In da 5e 6e en 7e straat tyn Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 14 Januari 1905 Veite ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 33 de kwal 39 3de kw 16 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeten tfoedaangevoerd t e katbolieke meerderheid in den Senaat ia 1 haur leker aannemen 1 üe Kamer baalt voorts met 116 tegen 6 1 stemmen besloten art 295 van dan C V 1 nopens bet hertrouwen van gescheiden echt 1 genoüten te wijzigen in dien zin dat dezalken I opnieow een hawelgk znllen kannen slaiten maar dat behoadens bgsouder omstandig 1 heden de howel ksovereenkomst niet anders lal mogen liJn dao v66r ban schaiding V 0 ontbinding van het Ëngelsche parte miMit nadert Dat is alt de bonding van I minister Ballonr op te maken vooral ait I zgn verklaring dat do twist tasseben i 1 8chol8che kerken en het gepraat over d 1 fiscale hervorming hem begint te vervelen 1 Als da leidend staatsman verklaart dat de belangrijkste quaeslies hem beginnen ta ver 1 velen staat de ontbinding van bat parlement voiir de dear zegt de Londensche correspondent van de Vos s Ztg Maar erger dalfde verveling over de qaaesties die Balfonr met aen Roort vorstelijke minachting behandelde is die over den uitslag der aanvnlljngsverkiezingen en over de heftige aanvallen der liberalen Zoo htelt de bekende liberale ond minister Asquith Donderdag een redevoering gehouden te Reading over du positie der liberale party tegenover de vreemdelingen quaestie Dat is ook een der stokpaardjes van Chamberlain en deze dwingt BaUuur om daar nu en dan ook eens op te rijden Asquith ziet geenszins de noodzakelijkheid voorbjj om voor ongewenschte emigranten verbodsbepalingen uit te vaardigen Maar krachtig bestreed hg het ontwerp dal door de regeering is ingediend dat ontwerp xeida hiJ verlangt niets meer ol minder dan dat slaatsambtennron het toezicht de controle krijgen op het karakter en hot vermogen van eiken vreemdeling die zich in Engeland vestigen wil Natiurlgk is de stroom landverhaizers die thans ait Oost Ëuropa naar Engeland trekt niet te vergolgkun met de beschaald en ijverige mehitchen die in vroeger tijden vinohtond voor de vervolging in Frankrijk Vlaanderen en andere landen naar Engeland trok zeide Asquith Ën toch zou hij wenschen dat de vluchtelingen uit het Oosten met dezelidu gaatvrgheid worden opgenomen als de vroegere slachtoHers van politiek ot religieuze vervolgingen Maatregelen tegen de emigratie kannen genomen worden maar het moeten voorzichtige maatregen ziJn die binnen de grenzen van bet gezonde verstand blijven Misdadigers moeten geweerd of uitgeleverd worden maar voor politieke misdadigers moet Engeland de scbnilplaats blijven Want de wet die Asqalth maken wil moet slechts bestemd tijn om den trek van het schuim der vastelandsnatles naar Engeland te voorkomen Verspreide Berichten Frikkrijk I Ki president Steyn is gistermiddag m t 1 lyn vrouw twee kinderen en ziJn secretaris naar Antwerpen vertrokken Alvorens Parijs te verlaten verzocht Steyn aan een joarnalist uit sijn naara zijn bekende en onbekende vrienden in Frankrijk lielgië Ho land Zwitserland en Dnitschiand hartelijk te bodanken voor de hem immer betoonde aympathie en welwillendheid BlLOIB Gisterenavond werd te Antwerpen president Steyn een leeBtraaal aangeboden waaraan ongeveer een vgfiiglal genoodlgden deelnamen Het faest droeg een teer intiem karakter De zaal was versierd mei de Hollandsche Belgische Transvaalsche en OranjeVrijstaatBche kleuren d i beeltanis van Kruger had de eereplaata President Steyn zat voor mevr Steyn en haar twee dochters zaten mede aan Het menu was versierd met een portret van Steyn waaronder men spreuken las als Ik verlies liever de onalhankeiykheid van den Oranje Vrijstaat met eere dan die te behonden door oneer of ontrouw De Vrij itaat is bewoond door een volk waarin da kiem vaB oen gi oote natie ligt Vrijheidsoorlogen duren jaren enz Het feest wal prachtig en opwekkend lator werd gezongen en muziek gemaakt D0IT8CHLA D Het lijk van wglen Uroothertogin Carolina Tan Saksen werd Zaterdag na een godsdienstige lijkplechlighuid in slaligen sloet naar bet tamiliegraf te Weimar g bracht au daar bygezet üe begrafenisplechligheid werd bijgewoond door den groothertog prins Fiiedrich Leopold nis vertegenwoordiger van don keizer door den koning van Saksen en verder door talrijke andere vorstelijke personen vertagan troepen samengetrokken Op bet midden 3 prospect wordt het publiek door militaire I patrouilles zeer scherp behandeld j B Gisteren plunderde de menigte een win 1 i kol van kleermakersgoederen en destaats 1I brandewgnwinkels waarin voor 3000 roe 1I bels aan brandewyn vernield werd Geld j I werd niet geroofd Dit was voor de aan 1I komst der arbeiders aan de staats onlvan eis II afgedragen 1 I Op bet Newsky prospecl kwain het bede i 1I tut een botsing tasschen de menigte en de I militairen deze laatsten maakten van de 1I vuurwapens gebro ik I De vierde civiele kamer van de lecb II bank schorste baar zittingen op verzoek 1I van lien advocaten die vo iratelden da voor I beden op do rol staande zaken wegons de I1 heeisclieiide onrast te verdagen t I De troepen en de menigte zgn opnieuw I slaags in het Newaki prospect Kr woidt 1I weder op het volk guschotea 1 I Het Telcgraafagenlschup meldt In do 1I door de electriciteitsfirnia Helios bediende II gebouwen ging hedenmiddag do el ctri scl e I verlichting uit omdat thans ook do arbe 1I ders van deze flnna zich bg de slaking heb 1I ben aangesloten f I Tengevolge van do st iking bg de Heiio 1I maatschajipij zgn verschillende wgken va i II de stad in duisteinis gehuld 1 j Het NewBkiprospect is thans in duiste 1 i nis gehold en cavalerie patrouilles 7 yn op i I afstanden van honderd meter ipgoalel Elke samenscholing wordt onmiddellgk ni 1I engedreren 1 Een botsing tusschen militairen en t I kers bad plaats op hit ZtiiLmenshaia pleii I 9 niet ver van het Newskj prosp t De meeste 1 9 winkels zijn gesloten en in allorgl zgn pl ii ken voor do vensters gespgkerd De schouwburgen zgn eveneens gesloten tengevolge van het ontbreken v iii eieuirHoh licht Hedenavond elf anr zijn de straten leeg Slechts op het Wosneszoniki Prospoct en in de Sadowajastraat waar volkomen duisternis heerscht bewegen zich groote volksmassa s Overal ontmoet men rondtrekkende jratrouilles De kuffiehaizen en winkels zgn gestoten Het Telcgraafagentschap deelt iHede dat wegens de onlusten verschillende ovbrlieidslichamen heden geen zitting hielden Dit feit gat aanleiding tot de to Pnrgs omgaande geruchten over de instelling eener militaire dictatuur Alg Hbld BINNENLAND Bij Kon Besl is de Commissaris der Koningin in de Provincie Zuidholland gemachtigd tot het bijeenroepen van de Staten van dat gewest in buitengewone vergadering op Vrgdag 17 Febraari 1905 ten einde alsdan aan de orde te stellen io de benoeming van een lid van hel Cüllegn van üedeputeorde Staten 2o de regeling van het renteloos voorschot door da provincie te verstrekken aai de Wealliind sche stoomtrarawegmaalschnppg in den aanleg van nieuwe Ignen wolku bet beslaande nel dior maatschappij met Dolft Maassluis en Hoek van Holland zullm vunj binden Wgziging wet Lager Onderwijs Het hoofdbestnur der Maatsch tot Nut van t Algemeen heeft geineend liet duur do Regeering bg da Tweede Kamer der Stateu Gcnoraal ingediende wetsvoorstel tot herziening van eenige artikelen der wet tot regeling van het lager underwgs en aanvulling der wet tot regeling der fiiiancieele verbonding tnsscben het Ejjk en de gemeenten en herziening der algemneno regelen ten aanzien der plaataetgke belastingen in zijne vergadering tol een punt van bespreking te moeten maken ten einde te overwegen welke bonding de Maatschappij in zake dat wetsontwerp behoort aan te nemen Hel deelt als resultaat van igne overwegingen o a het volgende mode Het oordeel kan niet anders luiden dan dat hel ontwerp indien bet tot wet wordt verheven in tal van opzichten schadalgk zal werken scbadolijk voor de algeraeene volksontwikkeling schadelgk ook voor bet algemeen volksgelak Voldoende waarborgen voor dengdelgk onderwgs evenals voor deugdelijke opleiding van onderwgskrachten ontbreken niettegenstaande het bedrag van bet subsidie uit de I Staatskas aan de bgzondere scholen met I millioenen stijgt I Door de beganstiging van I het bijzonder onderwijs waaraan minder I strenge eischen blijven gesteld dan aan hel I openbare wordt het bestaan der openbare I school op zeer vele plaatsen niet het minst I op het platteland ernstig bedreigd en zulks niettegenstaande art 192 der Grondwet tot I dusver dat bestaan seheen te waarborgen I voor alle kinderen toegankelijke openbare school bestemd om alle kinderen des volks I te vereenigen er het besef van volkseenheid en onderlinge waardeering en verdraagzaamI beid aan te kweeken lal op tal van plaatsen moeten wijken voor bijzondere scholen van verschillende gezindten en staatspartijen ook voor allerlei kleine parlgscholen zeer ten nadeele van de alzijdige ontwikkeling van de kinderen des volks I Meer en meer znllen de kinderen van hun eerste schoolgaan af bet begint nu al op de bewaarschool 1 worden ingedeeld naar verschillende kerkelgke of politieke partijen en in eenzgdige richting worden op geleid Zoo zal niet verdraagzaamheid worden gekweekt noch de blik worden verrnimd zoo zullen niet de opvattingen worden veredeld maar kortzichtigheid engheid van oordeel on onver Iraagzaamheid worden bevorderd en zal dus hst algemeen volksgeluk worden geschaad Uitvoerig wordt dit oordeel in ten toelichting gomotivoerd Ten slotte zegt het hoofdbestuur Aangezien dus deze welsvuordracht geon voldoenden waarborg oplevert voor eon behoorlgke opleiding van oiiderwgzer s noch voor goed volks iiderwgs lieizij dan open baar of bgzonder niet zal kunnen strekken tot bevordering van de onderlinge verdraagzaamheid tossclien de kinderen van ons volk en mitsdien du volkuntwikkeling en het volksgeluk dreigt tu benadeelen achten wij het den plicht d T M i ttsclMppg tot Nut van t Algemeen om uriistigo pogingen in t werk te stellen ten einde het wetsontwerp niet te doen aanneineii Het hoofdbestuur hoeft daarom besloten onder de punten ter beschrijving van do algemeene vergadering van 1905 een voorstel te brengen door welks aanneming liet hoofdbestuur zal worden gemachtigd zich met een adres to wenden lot de vulksveitegenwoordiging om te verzoeken hi t a ingeboden wulsuiitwerp niet aun te nemen indien daarin niet zoodanige wijziging wordt gebracht dat wordt tegemoet gekomen aan de hierboveu ontwikkelde I bezwaren Men meldt uit Den Haag Wanneer de ïwoodo Kamer in do tweedehelft van Februari weder zal bgeengekumenzgn om na het afdeelingsonderzuek de voorafdoening gereed zgnde onderwerpen te be handelen bestaat het plan tot kor t vóörPaschen door te werken on dan althansvóór de algemeene nrkiozingen niet mearweder bijoen te kumen aangozien vele ledenin do maand Mui ie hunne of in andoredistricten den verkiozingsstrgd hebbon medete maken N R Ct In de openbare vergadering van Ged Statoii van Zuid Holland bg afwe igheld van den cuinmissuris der Ko ningin mr Patijn gebonden onder voorzitterschap van het oudste hd van Ged Staten den beer J J Dugnsteo werd bohandold liet verzoek van de weduwe R J van Witteloostogn 0 8 om het voetpad loop inde van de draaibrug bg Reineveld tot aan denOostsingelvveg onder Vrgenban van den legger der wegen en voetpaden dier gijineente uf te voet en on mitsdien voor het publiek af te sluiten Dit verzoek werd gedaan in het belang der openbare orde en zedelijkheid Van do zijde van bot gomoentebestanr van Vrgenban bustond tegen inwilliging V in dit verzoek geen bezwaar en werd het verkeer over bedould vo tpad v in geen overwegend belang geacht Eonigo bewoners van den Ooatsingolwog en omgeving verzochten evenwel het voetpad als openbaar voetpad te behouden omdat het oen dor schoonsto wandelwegen en als korte verbindingsweg voor velen zeer geriofolgk is terwgl door afsluiting voor het publiek hot kwaad van ouzedelgkhoid indien dit op het bewnste voetpad voorkwam slechts zou worden verplaatst Hiertegen ware dus beter door politietooziclit te voorzien Ook vanwege het gemeentebestaur van Delft werd op afwgiing van bet verzoek aangedrongen omdat van het bewuste pad veei gebruik wordt gemaakt als wandolweg De rapporteur uver deze zaak hot lid van Ged Staten de hoor Krup oordeelde dal geen reden bestaat om het voetpad van den legger al te voeren en adviseerde derhalve tot afwgzing van het verzoek De uitspraak van Ged Staten volgt later Door 218 werklieden van de glasfabriok te Leerdam is aan de Twee lo Kamer per adres verzocht den beschermenden leeftijd voor jonge arbeiders niet tot 17 jaar te verhoogen daar de jongens dan voordat zij in militairen dienst moeten komen niet goed genoeg het vak kannen loeren Voorts vragen zg niet over 5 jaar het verbod van nachtarbeid voor jongens at te kondigen aangezien de glasindustrie niet zonder jongens en niet zonder nachtarbeid kan bestaan ijemeng de Berichten Te Ooilgensplaat is ten gavolge van het omvallen van oen petroleumlampje brand ontstaan by den heer J W Zorge handelaar in boter grutterswaren eni In den beginne liet bet zich zeer ernstig voor de belendende gebouwen aanzien Het huis brandde geheel uit Om 8 uur was men den brand geheel meester Gebouw en inboedel zgn naar wg vernemen verzekerd N C By hoog water tusschen vieren en vijven zyn gister de haven van Schevoningen bin nengesleepl vier bommen en uitgesleept drio loggers waarvan twee eenige malen aan den grond geraakten Een bom is de haver nitgezeild Men schrijft aan de N E C Gistermiddag is er even vóór bet station Wolfhezen geschoten op den sneltrein van 3 40 uur uit Arnhem Een glasruit van een coopé Ie kl weid verbrgzeld de passagier die er in zat bleef gelukkig ongedeerd Uil KoUura schrgft men non de N R Ct Zooals ik reeds seinde is gisternacht de stoom olieslagerg van den heer S Tgmstra alhier nagenoeg geheel door brand vernield Do molen fabriek en inagazgnen zgn niet te redden geweest het was één vuurzee en de antieke molenvorm teckendu zich nog langen tgd scherp in vorig Ignen tegeirliet lachtruim nf totdat hg cindelgk in elkaar plofte Hel kantoorgeboaw en de machinekamer zgn grootendeels behouden De boeken en brandkast zijn tijdig geborgen Gistermorgen smeulde en brande bet nog in de ruïne van gebouwen Te half elf Zon dagavond begonnen stond al spoedig alles in lichtelaaie Po brandonde olie die zich knetterend uit do fusten verspreidde bedreigde ernstig de vier voor do fabriek liggende schepen die door het gs vastgobouden groot gevaar liepen en waarvan een tweetal reeds sporen van brand vertoonden Het eenige waartoe de twee spuiten zich konden bepalen was deze schepen te beschermen alsmod het kontoorgebouw nat te houden Een lek in een ijzeren pgj waardoor do olie met kracht wordt geperst deed een fijn straaltje ontstaan en de o fijnverdeelde oliemassa in aanraking gekomen mot een lamp wordt als oorzaak van den brand genoemd Monto Carlo en het kerkgezang De geos telgke van de Ëngelsche kerk te Monto Carlo geeft den laatsten tyd de gemeente nooit meer te zingen uit de gezangen van 1 35 Wal was gebeurd Eenigen tgd geleden bevond zich onder do Zondagkerkgangers een voornaara Engelsoh than die na de godsdienstoefening die eindigde met hel zingen van Gezang 32 even als een aantal andere vroino kerkg ingers zich dadoiyk naar de spoelzaal begaf en zgn inzet op iet nummer van het Uatste gezang zette Hg won wgl by zgn winst liet stain ten slotte een niet onaanzicnlgk bedrag aan eenige epeelvrienden deelde bg mede onder welke omstandigheden hg op dit geluksnummer was gekomen Het geboorde werd meer algemeen bekend onder de naar men weet zuer bggeluovige ipelers en den volgenden Zondag was de kerk overvol met tairgke trouwe bezoekers van bet Casino die om den gezangs tip kwamen en met spanning hot oogenblik verbeidden dat het nummer van het laatste gezang door den voorgangor zon worden genoemd Nauwelgks had de geestelgkc dan ook hst cyfer gezegd toon tot zyn niet geringe verbazing in de kerk een rnsh ontstond naar den uitgang De gemeente glde slechts wei nige achterblgvere uitgezonderd naar de speelzaal om op het geluk ijnmmto te zetten Wel merkwaardig wonnen de meesten weer Maar de geestelijke onderzocht van zyn kant waarom zgn kerk zoo plotseling was leeggeluopen en ook waarom do laatste maal de kerk zoo overvol was geweest met speelgasten van het Casino van Monte Carlo Toen hy de reden van een en ander vernam begreep hij als mensch kundig predikant dat slechts één middel tot zgn beschikking stond zgn kerkgangers zorgvuldig eiken tip te onthouden En zoo komt het dat sedert in de Ëngelsche kerk te Monte Carlo de eerste 36 met de cyfers van de speeltafel overeenstemmende gezangen na op den episcopaalscben index taan Men meldt uit den Haag De bavenknechts aan de Scheveningsche Tisschershaven lyn reeds in dienst gesteld Zaterdag in den laten namiddag wazen zg reeds de ligplaatsen aan van een drietal bomscbuiten die uit de Vlaardingsche haven naar de Scheveningsche waren gesleept om lich daar gereed te maken voor de verschvisscherg toomede van de schokkers en botters die uit lee met Tiscb aankwamen onder de kast gevangen Er is groot vertier aan de haven scheepstimmerlieden smeden schilders en andere werklieden zgn drnk bezig aan bet repareeren opverren en uitmaten der vaartuigen Wa gens met manden victaaliën en andere scheepsbenoodigdheden rgdeu af en aan hetgeen aan den loswal oen ongekende drukte geeft Deze week wordt do Scheveninger de nieuwe zandzuiger van den heer van Hatlem verwacht waarmede onverwgld het werk der uitdieping met kraqjit zal worden voortgezet terwijl tegen de verdere verzakking van de talods zal worden aangewend hot bestorten van den voet met steenblokkon welke reeds langs een decauviltespoorlgntjo op kipwagens worden aangevoerd In de Uilenburgerstraat 66 te Amsterdam op de derde verdiejting achter bewoond door het gezin Broinsjeld wns gisterenmiddag hst vyfjarig dochtertje Rosa oon oogenblik door de moeder alleen gelaten Toen deze in de kamer terugkeerde vond zij bet kind dat te dicht bg het brandend fornuis gespeeld had in vlammen Du moeder riep om hulp en trachtte de vlammen te blussehen waarbgzy zelve ook briMidwonden bekwam Vóór de inmiddels gealarmeerdo brandweer ter plaatse wa gekomen h idden de buren het kind naar buiten gebracht en naar het Israëiietisch Gasthuis vervoerd D i ir bleek het ernstige brandwonden Ie bobben bekomen Naar wg vernamen is de ongelnkkige kleino reeds aan de gevolgen overleden Hbl Uit Varasovelil wordt gemold Zekere J M van beroep timmerman werd terwyl by zich in e in huoisrhnur verbuigen had door de politie gcarreRteord nU verdacht in dtuo strei k velschillende inbniken l liubben gepleegd Hy werd des nachts in Int cachut opgpslottin om den volgenden dag naar Arnhem verroerd te worden doch toen men hem kwam halen bleok ti j ontsnapt te zlJn Naar men mndedocit is de sigarenm ik sr W A H Scbuls tegen wien door den officier van justitie by de rechtbank te a Hertogi nbo cI eene gt Vangt iii slraf van 2 jaren is gi ei cht ter zake van veiwonding vun don agent van poUtiu Kuis aldaar naai het buileniand iiitge eken Te Deventer is hedenmorgen oea kind van 1 jaar dut m een tufelstoel znt waarin een test met vuar levend verbrand Door een 60 tal landbouwers en grondeigenaren uit den omtrek van Steenbergen IS besloten een CüoporiUii ve beetwortelsut korfabriek op te rielitcn te Stampersgat of te Roosendaal waar fabrieksgebouwen te koop zyn Voor de a s cdmp i ne is men al van 40 millioen K G bieten verzekerd Op een borg in de Abruzzen ten Z O van Rome kwamen in dezen winter die in Italië zeer streng i telkens hongerige wolven om een dorpje rond sluipen Kr werd een prjjs uitgeloofd voor wien er een doodde Een paar jagers lokten er een in de val en wilde hem afmaken maar nog vó6r ze het doen konden kwamen er zes andere wolven uit de bergen en joegen de twee 7 jagers op de vlucht Den volgenden dag vond men een stak van een afgescheurden wolfspoot in de val en den wolf verdwenen Tweeduizend inlanders behoorende tot verschillende stammen nit de Andes in Aigontinië zijn in opstand gekomen Onder aanvoering van een avonturier Matoli genaamd hebben zij eon inval gedaan in het district Caaguaza waar zy het Franciscaner kIoo ster plunderden Een afdeeling soldaten werd tegen bon afgezonden maar verslagen torwjjl er 15 soldaten sneuvelden De opstandelingen hebben ook een groot aantal paarden eo muildieren geroofd Matuli tracht alle stammen van de Andet in opstand te brengen en rekent er dan op een leger van 3000 bti jjders om zich te verzamelen Stadsnieuws QOUDA 24 Januari 1906 De bouwhoeven en iBndergen ca der Maatgchappg van der Bruggen groot ruim 295 hectaren jl Donderdag alhier ten overstaan van den notaris mr L Molenaar afgeslagen zgn alle gegund en brachten tezamen behalve de onkoflen en vergoedingen 1 428 825 op By Kon Besl is goedgekeurd dat aan B Koker Jzn burgemeester der gemeente Krimpen aan den IJsel op zyn verzoek met ingang van 1 Jannari 1905 eervol ontslag is verleend als secretaris der gemeente In de Zaterdagavond te Moordrecht gebonden openbare vergadering der afdeeling van bet Alg Ned Werkliedenverbond werd door den heer N G Brouwer Jr uit Utrecht de Arbeidswet bebaodeld en aan critiek onderworpen Spreker Blond voorhanielök stil b j de aitsluiting van den landbouw vrouwen en kinderarbeid het leerlingstelsel enz waartegen verschillenda bezwaren werden ingebracht 377 Staats loterij 5e Klasso Trekking van Dinsdag 24 Jan No 19431 f 25 U00 4908 f 2000 190 f lOOü 6043 7003 11183 en 15504 ieder f 400 3551 8854 14753 17090 en 17806 100 3112 53 3433 257 74 87 3561 350 74 C9 3620 522 54 18389 18474 18631 65 18709 28 81 18840 46 19130 81 19319 82 98 19465 19Ö12 34 95 19601 94 97 19849 69 20138 20206 2 389 20415 89 20537 57 77 20732 96 20859 20948 21000 91 632 88 99 71 3794 83 4480 763 4500 802 63 23 4681 923 4817 1044 1102 1226 6010 36 59 UC4 6147 1586 48 1600 5213 56 97 1769 5324 1846 57 2051 2411 2577 260 79 2786 60 3 5410 53 66 5705 9 64 2837 5955 83 98 94 6127 2936 6216 3098 ieder I 200 614 1143 4044 4739 11714 15467 17390 18806 oo 20543 ieder f 100 Prgzen van f 70 6288 9260 12190 15182 6456 9303 12301 15208 6505 23 18 15372 6688 75 31 15458 6741 9570 50 15515 65 78 72 16615 6927 9625 84 38 90 76 12407 15710 7074 89 12 H0 32 7118 9737 12641 15870 39 9878 12703 89 70 81 13023 15939 74 10094 26 43 7295 10188 75 16089 7358 10217 81 16133 64 46 13218 10202 7455 61 51 16503 7598 10637 92 32 99 58 13458 77 7612 10760 13596 16636 17 10866 13605 16804 7H32 10922 45 U 7907 84 78 16901 62 11052 13761 40 8181 67 13826 17069 8211 11125 13926 17166 8439 44 14257 72 40 11162 14342 94 94 11472 56 17241 8528 11518 14460 64 8627 82 14560 17342 78 11617 14607 17 522 8821 12013 95 80 8949 12102 14765 17628 9028 10 14909 17974 9218 37 15092 83 BEURS VAK EOTTEEDAM M ANDAG 16 JAN b K H K StaatBleejitTifferi PoRTuaAi OWig 3e 8erie fr iOO 3 59 Oblig 3c Seiie tr 2600 3 69 RuhLAND Iwaiig Doinbr Übli gatien 4V 96 74 AziE Japan Obligation 1899 4 74 CoLUMDiA Geconsolideerde üui tenbindsche Schuld Itecepis VI 24Vi L 100 99 lOlV 97 100 99 4 100 Hypoiheek BankenPandb iduui idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb liotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedelgke Hypb 4 Pnrtb Utrecht scho Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Schoeps Hypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp Pand briolbank 4 99 Pnndb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewü en van Doelgur Northw Pac Hyp Bank f 96 Pundb liataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eertto Ned 99 99 98 100 Hypotheekbrietbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 SpoorwegUtningen liALie Oblig Zuid Italiaansche 367 Spw Mg A H Premiêleenmgen bm BiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sekeêfvaarir MaatKhappijtn Aand Holland Oull Stv Mg 35 Divenen Obl Mg tot lixpl Laan vA Meerdervooit 1902 i 98 c Lmiilkn goede nar vaer prijsen waren voor lite kwal 29 ade kw 16 3de kw 23 VeU£4 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor tste kwal 28 ade kwai 25 3 10 kwal 22 cent per half kilo m Handel in vet vee en vette itteren traag tot lagere prijzen vette kalvcrcr lager m prrjs i3te kwal melkvee goed minWrc soorten traag 4 OPRUIMING MANTELS Costumes Japonstoffeii llloiiseii l cigiiofr § en PKLTKIUJE tot zeor voel vei minderde prgzen Burgarlljks Staud GEBOEEN 20 Jan Cornelia ouders A M Verkaaik en O van Kngge Johanna driana Maria ouders P A Luiten en H J Blom Maria onders P W Mul en U van der Starre 21 Cornelia Adriaun oudoiH T Laurier en C L Braat 22 Cent ouders J Ijoenderhlout en X Boer Jan ouders H L Hoitoiisiiis on H C Huntman Miiria Magdalenn onders J Overkamp en M M Biuysieiis M iria Wilhelmina Johanna ouders W Bode en J M Binikinan 23 Johsnnos Willem ouders C L de Brugn en L M Hü jgci vaard 24 Cornells ouders C Hoogerwaard en M C do Graaf Johanna Maria ouders S Boot en M W Stuiveiiborg OVEKLEDEN 21 Jan J K H mam 6fi j C E Pronk liuisvr van A ürnenendal 73 j 22 W Jongkoen 9 m 23 Jansen 71 j OEHUWD 24 Jan J P J Ahsmanuen M J S C Bantzingef i VEiiTi MTii i by BioemcndaHl Nuord Hoiljind rlcHeer JAN LOUIÜ PRINC £ in den ouderdom van bgna 68 jaren V Ue Heer L P HÜÜGKNDIJK be tuigt mede namens zgne Kinderen en verdere Familie hartelgk dunk voor de zeer vele en gewaardeerde blgkon van deeliieniiiig bg het ovorlgden van zgne geliefde Kchlgeneole Mevrouw BARBARA CORNELIA HÜOÖKNDIJK geb VAN Wijk en verzoekt deze welgemeende dankbiUuiging als tot ieder persoonlijk geiioht te willen beschouwen Oouda 24 Januari 1906 EMBEPOT TAN THEE t eii wonll verKodit p t MtK fe lellen UIT HBT MAOiZNN TAM M IUVK SWAAYZüNEN OOHIMCHSUK 1 M f ÜEEEN worden nfgele v erd lil verzGgeldd pakjes van vty we en een half en ten Ned om met vorpelding van Nommer ei m Eï ri H vporzieu vaii nevenataand IMerb volf fns de Wet gedepo neerd Zich tot de iittvoennt van ge it rde orÜerM auiiiiavelmidtj 1 € ni iL r POKTHCHÈMI Overal verkrijgbaar oo en Flesscben on Bussen voorheen J BBEKBAART Lz