Goudsche Courant, maandag 6 februari 1905

No 9638 Maandag 6 Februari 1005 44iste Jaargang GOMOHE COIRAM Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken GROOT E OPKLIIIli G gedurende de maand Februari van RESTANTElf Tapijt loopers Karpetten Zeil Linoleum BEHANGSELPAPIER Tafelkleeden en afgepaste Vitrages Beslist lage prijzen Cleeii ziclilaiseiidiiigeii Ii Coulant Firma B DE JOi G Gouwe 185 TetolMi ilo S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks B ft iiitssoivdoring an Zon en Feestdagen f Pe pi ijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTKN Telrfoon o 89 ADVF RTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Fnzending van Advertentiën tot 1 uur des inid i dezer en ook wordeiy worden aangenomen door het AflYerteiitir ilureaii van A BHIMÜMAN ZOOK Openbare Verkooping te COUIlit op MAANDAG 27 FEBRUARI 1905 de morgens te elf aren in bet Koffiebnis Habmokie aan de Markt ten overstaan Tsn den Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Een op aaiigènkmen8taiid g legen WOONHUIS ERF en TOIN met SCHUUR aan den Bleeker singel te Gouda Wjjk E No 316 groot 1 Are 23 Centiaren Te aanvaarden niterltjk 1 Mei 1905 Het Hnii bevat beneden 3 Kamers en Eeaken en bo on 1 Kamer en Zolder het is van gas en waterleiding en van vele gemakken voorzien No 2 Een goed ondei bonden HUIS on ERF in de Prins Hendrikstraat te Gonda Wjjk P No 379 tegenover do Veerstraat Te aanvaarden 1 Mei 1905 No 3 tot 8 Zes naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND in de Heerenstraat te Gonda Wijk P No 534 tot 539 Allen verhoord b j de week No 534 535 en 537 elk voor f 1 50 en No 536 538 en 539 elk voor t 1 60 No 9 Een geheel nieuw goed ingericht WOOITHUIS PAKHUIS en ERVEN met olzonderlijko BOVENWONING in de Drapierstoeg aan do Vest te Gonda Wijk O No 275 en 275a Beiden van vele gemakken voorzien Verhuurd bij de week zoo boven als beneden elk voor l 2 25 ol f 234 sjaars No 10 Een HUIS ERF en PLAATSJE in bet Eegentesseplantsoen bü de Gonwe te Gouda Wgk C No 96 Terstond Ie aanvaarden En No U Een HUIS ERF en GROND in de Boomgaardstraat te Gonda Wgk RR No 90 Te aanvaardpn 1 Mei 1905 De perceelen zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van tot 3 nren en op dien dag van 9 tot nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜI JN DROOGLEEVER te Gonda Verkrijgbaar in flesschen 30 ti riS et n f 1 H5 bij H H Apothekers en Drogiatin Let o t het merk AllKMB 1 F AD RICHTER i Co Rotterdam Te Gouda bö C LUGEE Apotheker Uarkt en bij WOLFF Co V esthaven 198 EENIQ DEPOT M THEE Hvn wnrilt verzotiil op t flEKh te lettPii UIT HBT MaG BIJS VAH M IIAVENSWAAYZ0NE GORINCHEM Deze THËËEN worden afgeleverd iii verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaanrl ÏVIerk voIgeuH de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 C BIJL Gonda Druk van A BRINKMAN Z voorheen J BEËiKBAART Lk IDe Eclxte KUrADHïïPPELS va i Dr DE VRIJ met nevensstaand fabiioksnierk zijn overal verkrijgbaar i f 1 Cheiiiisclie l ibriek van W NAN NING den Haag De 33ste groote HENGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 18 Febmari 1905 in bet openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE GROOTE WINKANS iedei 40 Lotei 1 prijs HOOFDPRIJS 20000 O ld ia L Oca Lta 3 Lte3 L Tweede prijs f 2000 Derde prijs f 1000 Vierde prijs f 500 En verder nog 5 prtjxea euu fOO MO van f SO lO eau f ZS SO can t to too van S en H 0 can f X SO An aemlntte geMpHJt U nog j iSO Verder 900 fiettlkte Itekent tOO Iteuuliigatoeleu en 400 Mlbum Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 56 Verkrijgbaar bij D J JANSEN t ïlengnlo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bü LOtTIS BISSCHOP Sigaren 1 Dubbele Bunrt B 18 ALBs JONOENEEL Oostbaven B 78 B L RAASÏROP Lange Groenendaal I 123 Dankbetuigingen WiJ ondergeteekenden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer D J JANSEN te Hengelo ö voor de goede ontvangst van de door on gewonnen prijzen in zijn Verloting te Hengelo G gebonden en beveelt een teder ten zeerste aan ziJn geluk eens te beproeven door t koopen van een of moer loten in de Twee en Twintigste Verloting waarvan de trekking zal plaats hebben op Zaterdag 18 Febr 1905 H J Polman Doetinchem A Liewes Doctinchem E Seegers Stokkam H v Hoorn Venlo A öidding Horveld D Hol ZwaajdiJk W D v Mailwijk Heusden F d Harhag Hagestein P v d Boogaand Sloterdijk E Williams Bovenkerk J Tb Huisman Wagentngen A Zwanenburg Gouda J Jansen Terneuzen A v Randen Friens B Hents Cadier IJ Tichelaar Amsterdam Wed J Aerts Opijen A den Otter Oirlo D Begaard Amsterdam J J Ceaessens Roermond T G Brandts Amsterdam J Rijndorp Klnndert J Ros Zaandam J F Lemsen Ossenisse W Schoaten Eist C Wolthuis Groningen A M Tammens Pioterburen H v Eeeteren Stellendam K Slot Wanneperveen H Keukens Wormerveer C Lemmers Lisse Q Prijth Bunnik ö M Kuiper Almelo C Kortenoeven Gonda N Mudehag IJselstein M Roest Opheusden G Dororaerbolt Gorssel J Schilperurt Elkerzee J F Nienhuis Garathnizen S G de Vries Knüpe H B Bnijvoots Ootmarsum I C Schut Patten P van Kassei Kegel H G Scharft Oterduro M Visschor Veseem J Janssen Borghees A P Natry Lent L J Schontens Steenbergen J Hendriks Zotpben M v d Linden Woensel M Noten Tegalen A S Burgers Amsterdam A S v Roeden Groendeijk K Krnk Andijk J k l oebea zieuwent J Voss Hemen J Beckers Broekhuizenv H Wijnholda N Dordrecht H Zegistra Leeuwarden J P Djjkstraa Voorburg K v d Streek Oldebroek J S Jag rsma MnrmerWonde H Anbroeck Graauw E I F Smglink Oosterbeek W J ï d Mor Warga J Bakker Wieringen F v d Bongaert Roermond O M Wallart Ellemeet B J Bombeld Glanerbrug ü Ramak Haarlem P Kros Noordelooa J Schuiteboer Oldekerk ADYERTMTIM in aUe Couranten Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage bij D J JANSEN te Hengelo i AA BESTEDllVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUD V zijn voornamens DINSDAG 14 FEBRUARI 1905 des namiddags ten twee ure iji het Raadhuis aldaar bij incehiijving aan te besteden Ie Het leveren der voor de tabricage benoodigde materialen in 1905 in perceelen P£KC£EL 1 en 2 Houtwaren en lepenhoaten brugstrooken 3 ijzer en Btaal 4 gereedsohappen lichte jzerwareü en gegoten ijzer S lood zink koper enz 6 sn 7 erfwaren enz en glas 8 9 10 11 grind steenslag zand en straatkelen 1213 14 Waal Ki n en IJselsteen 15 Bouwmaterialen Inlichtingen en monsters op het Stadseri Bestekken liggen ter inzage ter GemeenteSecretarie en op het Stadsert en zgn aldaar verkrijgbaar ad 26 cent 2e Het maken van een Kaaimuur lang 75 Meter aan de Turfsingelgracht bij het Stoombooten veer Aanwijzing volgens bestek Bestek en teekening liggen ter inzage als boven en zijn aldaar verkrijgbaar ad 1 1 per stel Slemppoeder bg VOLFV Co Westhavon 198 A HOLLANDER SCHILDER beveelt zich beleeld aan zoowel voor Plafond en Decoratief als j emoon merk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen een I tor A mm A meer WmBMHHH doet de grgz haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het liatr glanzend en acht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van Let hootd eg Eischt op den h Xondoif Prjja 1 SA en 1 t SO per flatoii Verkrijgbaar in de ROZENDAAL U bj Ixaüii Cals Papier J molen ÜOÜÜA TWEEDE BLAD Kleinbandel lo sterken draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 13 lO der Drankwet ter opentmre kennis dat bij hen zijn ingekomen de navolgende verzoeken om verlof voor den verkoop van alcoholhoudeiiden drank anderen dan aterken drank I van W C M Sepers voor den winkel van het perceel aan de Gouwe Wijk C no ia a Van H Brouwer voor het voorvertrek van het perceel aan de Muilepoort Wijk L 110 170 3 van G j de Mol voor het benedenvoorhuis van het perceel aan de Ijsscllaan Wijk R no 761 4 van J de Jong voor het benedenvoorhuis van het perceel aan de Steijnkade Wijk S no 45 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking is gcichied kan ieder tc tt n het verleencn van het verlot Khrittetijk bezwaren inbrengen Gouda den 37 Januari 1905 Bu M e l en Wnhoudcrs voornoemd ft U MARTENS V De Secictarift BROUWER AFKONI IGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen ta weten dut door den Raad dier Gemeente in zijne vergadering van 16 DecembH 1901 ia vastgeUsld de volgende Verordening VERORDENING als bedoeld in de artikelen 6 7 en 11 der drankwet Artikel 1 Om voor eene door Burgemeester en Wethouders te verleenen vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor het gebruik ter plaatse van verkoop als bedoeld in artikel 1 tweede lid lettar a der Drankwet in aanmerking te kannen komen moet eene localiteit voorzien ziJn van ol bevatten ees toegang tot een nrinoir en een privaat voldoende aan de bepalingea dec Bouw en Woningveror dering voor deze gemeente en behoorlijk verlicht Art 2 Door Burgemeester en Wethouders worden geene vergunningen Voor den verkoop van terkem drank in het klein verleend in de navolgende buurten of straten de bnnrt tusschen den Ridder van Catsweg den Grari Elttrisweg de Breevaart en de noordelijke grens der gemeente de bnnrt tusschen de sloot ten westen van de Orabethstraat de Jas Veriwollen wetering de Ooowe nieuwe vaart en de spoorbom van den Staatsspoorweg dk buurt tnsschen de Ooejanverwelledijk dKtot dezen dgk verlengde IJssellaan het waiter vam de Earjiemelksloot de as van den Zfendweg n d Ooatelijke gt n der gemeentt en t at Rcgentesieplantsoen Art JU Voor bet publiek toegankelgke localitejitfen waarvoor vergnnning voor den verkoi van atarken drank in bet klein is verleeiiii moeten gesloten zijn van dea middernactttl tot dea morgens zes uur uitgezonderd op erkende marktdagen alt wanneer boveng oemdé localiteiten des morgens te vier ni r mogen geopend worden In lïh nachten volgende op Donderdag Zaterdfig en Zondag der kermis moeten z Tan ee r onr tf t zes nor gesloten zijn Art Op de dagen voor de lotingen dèr nationate militie aangewezen moeten de in ket voi i artikel btdoelde localiteiten gesloten zijp van d B vovrmiddags acht tot des jiamiddftRS dtie nar Art ëL HM Tsrsitskken doon ean verganningbonjir TaDsterlcendtanlciR het klein op deaiopanbaren weg is toegestaan onder voorwijde dat Utt gMaUèdt i p jD deuziader Algeineene £ blitievarordening voor deze gemeente Tan Atil openbareir weg deel uitmakende toepen of lA waranda s ol dergel jka nitbonvsels bü bijiondert gelegenheden met toestemming Van Burgemeester en Wethouders op den openbaren weg optreslagen dat deze stoepen en waranda s zijn gelegen onmiddellgk tegen de localiteit waarvoor de vergunning is verleend en dat de in de artikelen 3 en Verordening voorkomende bepalingen voor deze stoepen en waranda s opgevolgd Art 6 Deze verordening treedt in werking den In Januari 1905 Zijnde deze Verordening aan de Gedepateisrde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 24 26 Januari 1905 in afschrift medegedeeld En i s hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 4n Februari 1905 Bnrgi meester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BINNENLAND STATEN G ENEKAAL K K R S T E K fc IM E II Zitting van Vrijdag 3 Februari De heer van Limburg Stirum besprak bij do voorzetting van de beraad3lii ing over het hoofdstuk IV Juetitie bet gevangeniswezen Hij vindt dat de gevangenissen tegenwoordig vaak meer Ijjken op werkinrichtingen dan op strafplaatsen Spr vraagt voorts meer oordeelkundige toepassing van de voorloopige invrgheidsstelling en ver mijding van gevangenisstraf voor jeardige peraonen De heer van der Gracht is evenals de heer van den Biesen van oordeel dat de voor het huwelijk nnodige formaliteiten zeer zouden kunnen vereenvoudigd worden Spr zou verder een centraal bureau waar alle testamenten in bet land gemaakt moeten worden ingeschreven zeer wenscholgk achten De heer Hovy dringt aan op uitbreiding VAn de bevoegdheid van den voogdijraad de moeder zü niet steeds per se voogdes Koppelarij wordt stééds gestraft met gevangenisstraf De beer van der Feltz wil een tegemoetkomen aan het bezwaar van da langzame berechting van Ongevallenwet geschillen de beer Soholten wettelijke regeling van de accountancy De hoer van der Does vraagt de commissarissen van politie in zake peiisionneering gelijk te stellen met Rijksambtenaren De beer van Beyma klaagt over bet toenemend misbruik van het recht van verzet en het groeiend aantal verstekvonnissen De minister van Jtistitiej i epUceerende zegt het tot op zekere Hoogte in zake de vele formaliteiten noodig bjj bet huwelBk met de vorige sprekers eens te ztjn Aan liet denkbeeld van da instelling van een centraal barean voor testamenten zal aandacht worden gewijd De gevangenisarbeld acht spr een te nuttig iels dan dat het opperen van eenige btiwaren bü de uitvoering bet stelsel zonden kunnen aantasten Zoo groot misbruik van het recht van verzet biJ verstelcvonnissen wordt niet gemaakt slechts in 3 pOt van verstekvonnissen kwam verzet en slechts in 5 pCt van de verzelgevalleu volgde geheele of gedeeltelijke vernietiging van het vonnis Na aanneming van hoofdstuk IV en enige kleine wetsontwerpen wordt een aantal naturalisatiën goedgekeurd waaronder die van dr LeydS Bij den aanvang van de behandeling van hoofdstak V Biunenlandsche Zaken be spreekt de heer Regout de bepaling in de Ongevallenwet volgens welke het loon van leerlingen en volontairs ton opzicht van de nitkaering niet beschouwd wordt te zgn het werkelijk gewonnen maar een fictief lean waaidoor de nitkeering dikwijls veel hooger wordt dan het loon en waarschuwt tegen te groote haast en overdrijving biJ het maken van sociale wetgeving nadat daze ten onzent zoo langen tjjd ten eenemale beeft stil gelegen De voorgestelde ziekteverzekering acht biJ te ingewikkeld en voor vele bedrjvcn te drukkend en gezinsverzekering zou h j eerst willen iien ingevoerd wanneei de arbeidersverzekering zelf reeds eenige jaren heeft gewerkt De heer van Velzen bespreekt de positie van de bezoldigde beambten bg de schntterij dio bü in workingtreding van de landweer ontslagen zullen ign terwgl deze wet daar niet in voorziet Hi vraagt of de Rcgeering maatregelen wil nemen om de dreigende onbillijkheid te vermgnen Db heer Vermeulen wgst op de ongelijkheid van de toepassing der Drankwet in verschillende gemeenten Do Heer Hovy beveelt de vereoniging voor de bestrgding van opileptie aan voor het ontvangen van eonige subsidie De beraiid lagiiig wordt geschorst tot Maandag 2 uur De Bewoners van Gouda verlang en nïels anders De tgd heeft de waarheid bewezen van bet volgende en elke bewoner jran QoadTa lat moeten toegeven dat een Sterker bewgs van oprechtheid onmogelijk gegeven kan worden Mejuffrouw P RIETVELD wonende Vlamingstraat O 402 te Gouda dealt ons mede Reeds sedert vijf jaren leed ik aan een vlgmende pgn in den rog die zgn oorzaak vond in een ziekte der nieren De pgn was zoo hevig dat ik daardoor langzamerband heolemaal krom was gaan loopen ik had ook veel last van waterzucht en mijn voeten en enkels waren steeds opgezwollen zoodat il zelfs geen schoenen meer kon dragen en altgd gedwongen was op pantoffels te löopen Ik had oen pgnlgke onvoldoende waterloozing en de urine was steeds troebel ert met veel bezinksel Ik had zeer weinig eetlust en mijn slaap was zeer onrustig terwgl ik erg geplaagd werd door duizelingen en sche meringen Voor de oogen congesties en plotselinge zweetingen die door rillingen gevolgd werden Ik was zeer mismoedig en wist niet wat ik moest heginnen toen een mijner kennissen mijn aandacht vestigde op Uw Foster s Ragpgn Nieren Pillen Ik nam ze in en bet doet mg zeer veel genoegen U te kunnen melden dat de uitslag hoven alle verwachting was Reeds vanaf den dei den dag gevoelde ik een groote verlichting en na het gebruik van één enkele doos kendo ik ragzelf niet meer de pgn was zoo goed als weg evenals het water uit de voeten en ait dankbaarheid zal ik steeds gaarne dit prachtig middel aan eventueele Igders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig n het pabliek te maken op elke wgze die U goeddunkt Zwelling der enkels der voeten en der boenen en bladen onder de oogen Waterzucht Deze gevaarlüke kwaal dient te worden toegeschreven aan het overvloedig water afkomstig uit het bloed dat doorgedrongen is tot in het weefsel der huid en dat eigenlgk had moeten worden uitgedreven door de filtreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren Door een groot aantal dankb aro menschen werd ons medegedeeld dat dergelgka gevallen volkomen genezen werden door Fotter a Rugpgn Nieren Pillen Verzeker U dat men U de echte Foster s Ragpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mijuffrouw RIETVELD gehad heeft Zij zÜn te Gouda verkrijgbaar bg de boeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k l 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen M4ifci 4 am B Gemengde Berichten In Hertfordshire in Engeland is een oude haizinge afgebrand Het buiten was van het Parlementslid Kerr en werd bewoond door het Parlementslid Haisley De brand begon s ochtends vroeg en de bewoners moesten zich in allergl redden Er is veel kostbaars verloren gegaan 0 n al de kleinodiën van mevronw Haisley De hoekerg met velo zeldiame en dure boeken is gered eok enkele schilderijen De schade loopt in de honderdduizenden De bottelier is in den kelder waar hg waarscbgnigk de fijne flesschen in veiligheid wilde brengen onder een instortende muur begraven Te Marseille heeft een diefstal plaats gehad die getuigt van ondernemingsgeest Er ia s nachts ingebroken in de goederonloodsen van het spoorwegstation en daaruit hebben de dieven een kuddo schapen meegenomen en niet een stuk of wat maar 80 schapen Die beesten moesten eerst over de spoorign worden gejaagd en daarbg zgn er 20 achtergebloven die door een trein werden overreden Men vond a morgens 11 doode schapen en 9 gewonde De overige 60 zgn nog Steeds zoek De jnstitle heeft te Watergraafsm eeif éeA onderzoek gedaan in de woning van Van R Als gevolg daarvan is de man overgebracht naar het parket te Amsterdam De aanhouding moet geschied zjjn op grond dat gebleken was dat door hem fraude was gepleegd in zake een nalatenschap vati eenbejaarde tante eeuigen tgd geleden te zgnen huize overleden De overledene moot een aanzienlijke som golds hebben nagelalen doch bg teütament niets aan Van R hebben vermaakt hetgeen zg bg baar leven had beloofd wel te zullen doen Hbl Voor eenige jaren werd te Dcutichem de hoer Reeling Brouwer vermoord zonder dat men den dader in handen kroog Dq mugolijkheid bestaat thans dat de justititi de dador opspoort nu een te Dinkflperloo wonende vrouw vroeger bg den vermoorde werk aam mededeelingen heeft verstrekt die tot een hervatting van het onderzoek zullen kunnen leiden Vad Men meldt uit Eindhoven Met het oog op do hier en in den omtrek voorgekomen gevallen van pokken zgn hoofden van scholen fabrikanten en werkgevers officieel aangeschreven om hen te wgzen op de noodzakelgkheid van inenting van hun lersoneel en werkvolk en worden volwassenen en kinderen bg honderdon geruvaccineerd Door de gemeentebesturen zgn herhaaldelgk gelegenheden tot ko telooze inenting opengeateld De geneesheereii hebben het buitensporig volhandig Bg kinderen en volwassenen komen vele gevallen van waterpokken voor Gelukkig op een paar uitzonderingen na genezen de patiënten aan pokken Igdende De correspondent van do N R Ct te Batavia seinde gisteren In het bivak te Boeah in Lho Seninawe is een troep van 17 man onder sergeant Vollaera uitgemoord door een vertrouwd kamponghoofd mot zgn volgelingen Een inlandsch fuaelier ontkwam alle wapens gingen verloren De beroemde zanglceraar Mannel Gascin die thans te Londen woont is op 17 Maart 1805 geboren Over zes weken hoopt men dus ZÜn honderdsten vi rjaardag te vieren en daartoe worden reeds aanstalten gi maakt Vooral geldt het den man die zich zoo verdienstelgk heeft gemaakt voor do wetenschappelijke studiêp over de menschelgke stem en door uitvinding van den Iteolspiegel De genees en heelkundige vereeniging te