Goudsche Courant, maandag 13 februari 1905

MIM Mil n lll DLlllJ l Directenren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft fVo fauabrlecen nit verkrijgbaar A tOO Correspondentsn te Qouda de Heeren UONTIJN en DORTLANOT to 3 gewerkt werd is ie staking begonnen in twee im dat do fabriekleigenaar weigerden voor den igd waarin de werklieden gestaakt hadden liet luon ait te betalen Woedend geworden door de liandelwyze van cenige Ja rikanten te Ijodï die weigerden eenig loon ait te betalen aan stakers ïoolaiig ze den arbeid niet hervatten verzamelde zich een volksinenigte voor de fabriek van Cheibler Soldaten beletten den atakeis bet gebonw binnen te dnngeu maar werden door ben uit de ramen der aan grenwnde huizen beschoten Zj gaven daarop vuur aan de nieuigle en dooden volgens ülfleieele berichten een werkman en ver wondden er vier Volgens niet otadeoie mededeellngen evenwel waren er nai r schatting twuilig dooden en vuftig gewonden Ue stad is geheel in oproer üfflcieole berichten ait Hosnowice bevestigen dat in de gisteren voorgevallen botsing met de troepen twintig doodi n vielen en een en twintig takers gewond Werden Het ontwerp wet op de scheiding van kerk en StanC dat de minister Bievcnu Martin Zondag in zijn redevoering te Chu Cülles aankondigde is gisteren by de Kamer ingediend Het is vrywel in overeenstemming met het ontwerp üriand dal door de commissie nit de Kamer werd aungenomen en door Combes werd goedgekeurd voordat deze door de Kamer gedwongun werd een eigen ontwerp in te dienen Het merkwaardige van het geval is echter dat het ontwerp üienvrnu Martin ditmaal door Loubot Oeleassé Kouvier Elieiine en den ontwerper onderteekend by de Kamer is ingekomen torwyl bet ontwerp Combes de onderteekening van Loubet lelcassé en Kuuvier miste en slechts de hnndteckening droeg van den minister president die tevens minister van binuonlundsche zaken en van eeredienst was De haast waai mode het ontwerp Bienvenu Martin werd gereed gemaakt en ingediend wordt gedeeltelyk verklaard door d aankondiging van den radicalen socialiet Morlet dat hy een interpellatie wil houden over de maatregelen ter voorbereiding van do scheiding van kerk en staat met het oog den onhoudbureii toestand in hot bisdom Dgon Door de indiening van het ontwerp zal do regeering aan de Kamer het bewijs leveren dat zy werkelgk tot de scheiding wil overgaan Do radicale socialisten zullen het voorstel doen om de behandeling van het ontwerpBienvenu Martin aan de orde te stellen onmiddellgk na de aanneming der begrooting Door dit voorstel zal niet alleen de regeeriiig maar ook het repnblikftiiifeclie centrum dat het kabinet Hoavier krachtig teunan wil worden genoodzaakt kleur te bekennen Kn naar Clemencean mededeelt tal het centrum voor elke molie stemmen die door de regeering is goedgekeurd en in dat geval is de behandeling van het ontwerp vrg zeker Het ontwerp üionvona Martin onderscheidt zich in hoofdzaak van het ontwerp Combes dat het toestaat dat de godsdienstige ver eiiigingen bonden vormen die zich niet alleen over een departeniont maur over het geheele land uitstrekken Combes wilde geen andere dan op zich zelf staande departementale vereenigingen toelaten Deze wüziging v oMt niet alteen door de katholieken maar ook door de protestanten gewenscht De crisis in Hongarye scbynt eèn zonderlingen invloed te zullen hebben op de bnitenlandsche slaatkande van Oostenruk Do Hongaren zgn byzonder boos op den minister van buitenlandsohe zaken der monarchie graal Agenor Uolochowski wien men verwyt dat liy bet regime Tisza op zeer krachtige wijze heelt gesteund En het wapen tegen den ministar van buitenlandscho zaken ligt voor de hand Hij hooit niet Duitschlond en ItaliS handelsverdragen voor zeer langen 1i d afgesloten hoewel de lex Szell van 1891 uitdrakkelyk bepaalt dat geen handelsverdragonderhandelingen mot het bnitenland zullen worden aangeknoopt voordat hol geineenschappeluk toltarief der monaichio door de beide pailementen is goedgekeurd Dit nu is niet geschied en volgens de berichten uit Boedapest is het zells zeor goed mogeiyk dat de overeenkomst met Uoitcuryk na 1907 niet wordt verlengd Daardoor wordt het voortbestaan van het bandelstractaat met zoo groote moeite tusBchen Dnitschland en de Monarchie tot stand gebracht zelfs bedreigd Wy twytelen er niet aan zegt het Borlinsr Tageblatt dat Hongarye en Oostenryk Ik afzonderiyk het handelsverdrag zullen goedkenron en dan zou bet gevolg slechts zijn dat Duitschland in plaats van met de monarchie met de beide landen afzonderiyk oen verdrag moest aangaan Het kun dan nan de beide rgkshellten worden overgelaten hanne onderlinge handelsbetrakkingen te regelen door een verdrag van behandelitig op den Toet der meest begunstigde natie In dat geval meent bet Tageblatt zon de toestand voor het Duitsche Kgk eer beter dan slechter worden daar de Oostenrykache industrie tegenover het Hongaarsche tolgebied in dezelfde conditie komt als de Duitsche industrie Het is natnarlgk niet te voorspiUei op welke wyze de betrokkingen lusBchen Oostenryk en Hongarye in de toekomst zullen geregeld worden maar bot blykt met den dag dnidciyker dat do dualistische monarchie na een 4ü jarig bestaan haar eindo te genioet loopt Turkyo heefl naar men weet nieuwe ka nonnen noodig Het besloot ze bg Krnpp te bestellen Vooral om do eenho d van bewa lening teken zooals we onlangs reeds zeiden Krupp s kanonnen het Turksche legeibestuur het best daaibg heeft nu de vertegenwoordiger van keizer Wilhelm des sultans vriend een lluilig woord extra ten gunste van de Duitsche nyverheid gesproken De buitenlandscho poliliek van Duitschland is Kealpolitik Maar van Duitschland niet alteen Constans de Fi insohe gezant te Konstantinopol nam al aanstonds geen gunoegen met de bestelling die Frankiyk voor zgn aandeel in een geldleening zou kiygon Elders is leeds gezegd hoe Constans een nitei nydige houding tegen Tewflkpa ja il n nniiiRter van oorlog lannain hoe de Fiansc Hnxuenng h iai ü3ant steunde door kortweg mioteeiing dor leening op de Pargiche Beiiis te weigeren hoe kortom de Tnrk met liet inos op de keel werd gedwongen zyn gunsten wat gelgkmatiger te verdoelen En aldus zal dan toch een grooter deel der bestelling dan aanvankelyk de bedoeling der l oito was naar de gescliutgietery te Jreusot gaan Maar do heeren moeten zelf voor het geld zorgen Dat wil zeggen Duitschland zal geld leenen om Krupp Erankryk om Creusot te belalen Hel moot gezegd worden dat men zoo ten minste iets aan zgu gezanten heeft Het zyn vooral de wapenfabrieken die aldus begunitigd worden Onlangs lazen wy nog dat Engeland or by den emir van Alganistan op aandrong dat hy zyn oorlogsbenoodigdheden alleen uit Engeland zou bestellen Maar er is geen reden waarom andere artikelen ook niet hun beurt zoudon krggen Als onze gezanten een zg t dan met de schuchteiheid die hun betaamt voor oiizo cacao of boter by vreemde regeeringen in de bros sprongen Verspreide berichten Fraskkijic Het Vaticaan zou thans aan bisschop Le Nordoz een liooggepUatst geehtelyke van Fransche nationaliteit hebben gezonden wien het gelukt zou zyn den bisschop te bewegen nogmaals zyn verzoek om ontslag bg de regeoring m te dienen Op voorstel van den miniiter van handel besloot de ministerraad vertegenwoordigers te zenden naar de op initiatief van Zwitserland ini Mei te Bern samenkomende intern itionale conferentie voor weltelyke bescherming van arbeiders De eerste president vnn het Hof van cassatie Mazeau bekend als leider van het revisie onderzoek in de zaakDreyfus is in den ouderdom van byna 80 jaren overleden ZWITSERLASD Üe kantonnale raad van Zurich heeft met 91 tegen 38 stemmen zich verklaard tegen het voorstel van sociaal democratische zgde gedaan om de leden van het gerechtshof dat in hooger U roep vonnist door volksstemming te doen benoemen ZwBBB en NooBWEaïK Het beslait van koning Oscar om het regentschap aan den kroonprins over te dragen moet oortkomen uit zgn overtuiging dat hy niet meer opgewassen is tegen de taak om den moeielgken toestand welke een gevolg is van het geschil lusschen Zweden en Noorwegen over de consalautsquaeitie het hoofd te bieden VuRitBMODK States Uit New York wordt gemold dal daar een telegram it ontvangen meldende dat een revolutie in Venezuela wordt voorbereid Een nit Columbia komend agent van de revolutionnaire party zon hebben meegedeeld dat geld en wapens tot dat doel waren byoongebracht Het Berl Tagebl acht het niet mmogelgk dat dit bericht voor de Amerikanen een welkom voorwendsel zal zgn om over te gaan tot een militaire actie tegen Venezaeta VEEL GELD voor FtisteltavomlMottrn Sneeiurklokfes Tiloimi en andere soorten van Bloembollen geeft B UOOdSTHATStl Bloemist te Sassenheim s g De friggche aangename JP geur en smaak der Solo ver kwent zoodanig hen die er r eenmaal een proef mede ne men dat buiten 8=S0L0=S glechtg de allerpuikgte na tuurboter hen nog kan te Wvreden gtellen Zoowel voor het braden A Pvan vleesi alg voor het W bakken vanWiach is SOLO W bijzonder gAchikt Dit is trouwenv t meer dan na t SOLO margarine 2 P wordt in zoete room gekarnd F Éfeen met de uitergte zorg en zindelijkheid vervaardigd De kwaliteit is gedurende J elk jaargetijde onverander P klijk dezelfde en wordt ge h garandeerd puik en frigch te blijven tot den datum Pop elk pakje vermeld B SOLO kost 45 cent per Jpond en 2 4 cent per half J P pond en is uitsluitend in verfjp P zegelde cartonnenpakjesver A krijgbaar Openbare Verkooping ie count op MAANDAG 27 FEBRUARI 190 5 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan do Markt ten overstaan vnn den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van No 1 Een op aangcnamen stand gelegen WOONHUIS ERF en TDIN met SCHUUR aan den Bleekerssingei te Gouda Wyk K No 316 groot 1 Are 22 Centiaren Te aanvaarden niteriyk I Mei 1906 Het Huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en bo en 1 Kamer en Zolder het is van gas en walorleiding en van vele gemakken voorzien No 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF in de Prins Heudrikstraat to Gooda Wyk P No 379 tegenover de Veerstraat Te aanvaarden 1 Mei 1905 No 3 tot 8 Zes naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND in de Heerenstraat te Gouda Wgk P No 634 tot 539 Allan verhuurd bg de week No 534 535 en 637 elk voor f 1 50 on No 536 538 en 539 elk voor f 1 60 No 9 Een geheel nieuw goed ingericht WOONHUIS PAKHUIS en ERVEN met afzonderiyke BOVENWONING in de Drapiersteeg aan de V t te Gouda Wyk O No 275 en 276a Beiden van vele gemakken voorzien Verhnord bg de week zoo bovon als beneden elk voor f 2 25 of f 234 sjaars No 10 Een HUIS ERF en PI ATSJE in het Begentesaeplantsoen bg de Gouwe te Gouda wyk C No 96 Terstond ie aanvaarden En No U Een HUIS ERF en GROND in de Boomgaardstraat te Gouda Wyk RR No 90 Te aanvaarden 1 Mei 1905 De perceelen zgn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DBOOGLKEVER te Qoada OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 27 FEBRUARI 1905 des morgens na elf n r e n in het Koftiehais iHarxohie aan de Markt cnmiddellgk volgende op de teg ii dien lyd aangekondigde veiling van Huizen en Erven van TWI i in 1895 goed gebouwde HUIZEN groote WERF een nieuwe en een oude STAL een ROOK HUIS lïRVEN en GROND en nog 2 HUIZEN en ERVEN alles staand en liggende by elkander aan hot Jaagpad te Gouda Wyk Q No 5 6 9 en 11 te zamcn groot 4 Aren 83 Centiaren De perceelen Q No 5 on 6 zyn by de week verhuurd elk voor f 150 en No 9 voor f 1 torwyl al het overige in eigen gebruik was en terstond te aanvaarden is Na afzonderiyk veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd De perceelen zyn te bezichtigen da laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inliclitingen geeft vooriKiemdS Notaria FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Zinnl liUNSTMIl ZONDAG 12 FEBRUARI wmimi mumi DOOR HET Specialiteiten en Revuegezelschap Directie HENRI TER HALL Opvoering van de nieuwe Revue ïïetïïofvanArMtrage Persiflage Revue van HeüIii ter Hill met ren ongekend siicres le Rang 75 c 2e Rang 50 c 3e Rang 30 c leden 40 pCt reductie Plaatsen van heden te bespreken BURE U r UUK AANVANG 8 ÜIIE LÏEM mDUETiVfflB TE OEVEN DOOR ifliiia l§inll § EK llciidrih € f aii OorI beiden uit Utrecht Klavierbegeieiding Dr J C 3 v D C IN DE Sociëteit DE REÜNIE op da Haven Dinsdag 2 1 Februa ri 8 uur ENTREE f t Kaarten nitslnitond verkrygbaar bg Mevr de Wed BOÜMAN Dubbele Buurt en 21 Feb aan de Zaal SoGiEniTjNS6ENOE6Er 4e of laatst Abonnements Voorstelling Woensdag 15 Februari 1905 KoDinklyke HetyerlaDiiscil ToMeei DOLLE FIEIN Tooneelspel in 3 bedrgven Voorafgegaan door Wisi Hij l in één bedrtt Aanvang 9 uur Gewone beptlingen en prgzen mEm mmmi TE G l op MAANDAG 20 FEBRUARI 1905 des morgens te el uren in het Koffiehuis HARMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 C FORTDUN DROOGLEEVER VANt No 1 tot 5 Een gunstig dicht by de Markt gelegen ruim ingericht Wli KKLIIlilS WOONHUIS PAKHUIS BAKKERIJ groeten TUIN en ERVEN aan den Korten Tiendeweg te Gonda Wyk D No 5 met uitgang in de Jacob Philipspoort en nog een enkele jaren geleden gebouwd Woonhuis met een BRUG nitkomende aan de Zeugstraat te Gouda Wyk D No 60 met 3 perceelen BOUWGROND daarnaast alles le zamen groot 5 Aren 20 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1905 Het Winkelhuis bevat behalve de ruime Winkel benederi 2 groote Kamers ruime Keuken on boven 3 Kamers groot Portaal Zolder met 2 Kamertjes en 2 Vlieringen het ia van Gni on Waterleiding en van vele gemakken voorzien Te veilen in 5 perceelen en daarna gecombineerd en wel No 1 het Winkelhuis enz met den Tuin en do Gebouwen zoodanig die zyn afge scheiden No 2 het Woonhuis aan Zeogstraat met het Portaal en het gedeelte dor Bakkery soodanig het is afgescheiden No 3 tot 5 de 3 perceelen Bouwgrond Het Woonhuis aan de Zaugslraat is mei den grond daarnaast verhuurd voor f 20 j r aaand of f 240 per jaar No 6 Een gunstig gtlegen goed betimmerd en onderhouden WINKELHUIS mat WOONHUIS KUV OPEN PLAATS en ACHTERHUIS met Kenkon 2 Zolders en Vliering aau den Korten Tierdeweg te Gouda Wgk D No 16 uitkomende nan het Water der Zeugstraat groot 1 Are 30 Centiaren Te aanvaarden l Mei 1905 Het Huis bevat behalve de ruime en doelmatig ingericlite Winkel 6 Kamers het is van Gas en Waterleiding en van vele gemakken voorzien No 7 Een enkelu jaren g eleden geheel TOrnienwd goed onderhouden aangenaam gelegen en gemakkelyk ingericht WOOITHUIS ERF 1 TUIN met SCHUUR nau den Katten ingel te Gouda Wgk Q No 136 groot 1 Are 80 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1905 Het Huil van Gas en Waterleiding voorden bevat beneden Voorkamer en Suite Achterkamer met Warande en Keuken en boven een Voorkamer met Alkoof en ruim Fortaal met Bedstede en Kasten No 8 Een gunstig gelegen van Gas en Waterleiding voorzien WINKELHDIS aa ERF in do Doelegtteeg te Gonda op den hoek der Tninstraat Wgk L No 261 Te uAvaarden 1 Mei 1905 No 9 en 10 Twee HUIZEN en ERVEN In de LaiaruBsteeg aan den Raam te Gouda Wjjk O No 539 en 540 Beiden verhuurd bg dé week elk voor 1 0 90 No 11 Een HUIS en ERF aan het Verloren Kost uu den Raam te Gouda Wgk O No 519 Terstond te aanvaarden No 12 Een HUIS ERF en GROND io de Boomgaardstraat te Gouda Wgk RR No 17 Terstond te aaoTMrden En No 13 Een HUIS ERF en GROND in de BoaiDgaar4straBt te Gouda Wgk RR No 29 Verhaard bg de week voor f 1 60 De perceelen zgn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van tot 3 uren en op dien dag van 9 tol nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTOIJN DROOGLEEVER te Gonda Mevronw KOOPMAN Madnrastraat 22 le Gravenhage VRAAGT met 1 Mei a s een fatsoenlgk TweedeMeisjeP G goed kunnende mazen stoppen naaien tafeldienen en inet de wasch omgaan Mnls dragende goede getuigen vereisclite Een Kon goedgekeurde VOORSCHOTBANK samenwerkende met een der grootste Levensverzekering Maatscüappijen vraagt overal waar nog niet vertegenwoordigd iSo iidc e II actieve Br fr ondêriett O ETbenJi Adv Bur MAX R NONES Amsterdam lANBESTKDI W BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zyn voorn mens DINSDAG 21 FEBRUARI 1905 des namiddags Ion liive ure in het Raadhuis aldaar bg in cliryviiig aan te besteden De levering vanOpg aande Booinen Heesters en Bloemen Het bestek ligt ter inzage Ier OeineenteSecretarie en op ln t Sladserf aUvaai het ook veikrygbaar is ad 25 cent X HÖLLAUDEE SCniLDEli beveelt zich beleeld aan zoowel voor Plafond en Decoratiel als jieKoon met k Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen TK IILlJÏÏ in da Krngerlaan HEERËNHUIZEM met TUIN 6 Ka nerR ruime Warande Keuken en Kelder voorziep vim Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 268 KERSEN op Brandewijn i IM41 k KliVDËRTJES die last hebben van het znnr en daardoor des nachts erg lastig zjjn geve men s morgens en s avonds een half eierlepeltje ZUURISTKOOP het zuur verdwynt en de kleinen worden rnstig Flacons 35 en 60 cent bij J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA INog 7 dagen Ue 938le groote HKNGELOSCHE VEULOTL G Trekt Zaterdag 18 Peljniari 1905 in het openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTEGUOOTE WINKANS ieder 40 Loten 1 prijs HOOF DPR IJ 8 20000 3 lcL iar L Coaa ta xi tonrx i weede prijs f 2000 Dertle prijs f 1000 Vierde prijs f 500 En verder nog S prljxen vim lOO IO valt SO IO eau J SO rnu f lU lOO eau 1 S eu H 0 fan 2 90 iln lie mluglegelilinlj it nou i XSU Vorder ii flikte Itekent 00 heunliigttiieleu en 400 tlhnm Prijs per Lot f 0 60 p p f 0 66 Vorkijighuar lijj D J JANSEN te HeiigOlo Gold dio nok Verder bji LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbel Bunrt B 12 ALBb JüNDENEKL Oosthaven B 7S B L RAASTROP Lang Groenendaal I 123 Dankbetuigingen Wg ondergeleokcnden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer D J JANSKN te Hengelo G voor de goode ontvangst van de d mr ons gewonnen pryzon in zgn Verloling te Hengelo G gehouden en beveelt een ieder ten zeerste iian zjjn golak ecMi te b proevfii door t koopan van een ot moer lolon in de Twee en Twiiiligsic Verliiling waarvan do trekking zal plaats hebben op Zaterdag 18 Fübr 1 08 H J Polman Doelincheni i Liewos Doetinchem E Seegeis Stakkiim H v Huoni Vonlo A Gidding Uorveld D Hut Zwaagdyk W D v Muilwyk Hsusden V d Harling Hagesteiii F v d Hoogaand Slüterdy k E Williams Bovenkerk J Th Huisman Wngnningen Zwanenburg Gouda J Jansen Terneuzen A v Handen Friena ii Heuls Cadier IJ Tichelaar Amsterdam Wed J Aerts Opyen A den ülter üirlu Il Heyaaid Amsterdam J J ieaessens Roermond T G Brandts Amslordnin J Hyndorp Klundurt J Ros Zaandam F Lomsen Ossenisse W Schouten Eist C Wolthuis Groningen A M Tnranicna Pieterburen H v Eostereii Stellondam K Slot Wanneperveen H Keukens Wornierveer C Lemmers Lisse G Frjjlh Unnnik G M Kuiper Almelo C Kortenoeven Gouda N Madchag IJscIstoiii M Roest Opheusden O Doniinerholt Gois el J Schilpcrurt Elkerzee J F Nienhuis GaibUinizen S G de Vries Knjipe H B Buyvoels Ootraarünm I C Schut Putten P van Has sel Meyel H G Scharft Otorduin M Vissehei Vehacm J Janssen Borghees A P Natry Lent L J Schoutens Sloonlioigon J llondiiks Zutphen M ï d Linden Woeniel M Noten Tegelen A S Bnrgers Amsterdam A S v Honden öroendeyk K Kruk Andyk J A Toebes zieuwent J Voss Hoinen J Beckers Biookhuizenv H Wynholds N Dordreclil H Zejjlstr a Leeuwarden J P Ilyksliaa Vooiburg K V d Streek Oldebroek J S Jagursma Murmerwoude 11 Aubroeck Grnauvv E I F Sra link Oobterbeek AV 1 v d Mer Warga J Bakker Wieringeii F v d Bongaert Roermond C M Wallart Ellemeet B J Bomheld Olaneibrng U Hainak Hnaitem P Kros Noordeloos J Schuiteboer Oldekerk ter ihzngc hij l ƒ Zeer vele dankbetuif ing en liggen JAJVSEN te Hengelo i Cal é Harmon ie SPECIALITEIT in ECHT uiichener Löwi nbraii mk Voor vereerenJ bezoek Zaal voor uitvoeringen par tijen verkoopingen enz dispon ibel J WOUDENBERG