Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1905

Zaterdas 35 Februari 1005 o 9655 44ste Jaargang Gebruikt teeds d WëRELDBËROSMDE Superior Dniiven Borsthoning1 Extract wumi Eeniy helpenil n n U iMJ middel tegen verkoudheid aslaa ketlpjn kink en lUmhoest bronchitis n alls borst tn longaandoeningen Negen maal met Goud belsroond Eenige fabrikanten r MAd H N VAN SCHAIK C M t J A GOIDSCHE miUWÏ ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoon t l AD VERTEN TI EN worden gepLiatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekeijd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des m i l reiefuoM n S3 De Uitgave dezer oui ant geschiedt dagelijks met uifzoiideiiiig vtn Zoii en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco pei post 1 70 Afzoiiaorlijke Moiiimers VIJF CENTEN AMSTERDAM TE II UU II in de KrDg rlaan HEEKENHUIZEN net TUIN fi Ka iier ruime Wanm lf Kenken en Kelder vooriii ii vsn öiis en Waterleiding Direct Ie aanvnarden ï be r gen TOUKIIAKKT H 2 i8 ®® @ ®®® De frissche aangename geur en smaak der Solo ver f went zoodanig hen die er eenmaal een proef mede ne p IV men dot bulten W 8=S0L0=S slechts de allerpuikste na tuurboter hen nog kan te Pvreden stellen r C Zoowel voor het braden Pvan vleesch al8 voor het P bakken van visch Is SOLOW A bijzonder geschikt Dit is S trouwens niet meer da i na tuurlijk SOLO margarine wordt in zoete room gekarnd T en met de uiterste zorg en zindelijkheid vervaardigd J De kwaliteit is gedurende Pelk jaargetijde onverander P Aiyk dezelfde en wordt ge W t garandeerd puik en frisch te blijven tot den datum S op alk pakje vermeld SOLO kost 45 cent per pond en 2zH cent per half J pond en is uitsluitend in ver V zegelde cartonnenpakjesver krijgbaar 9 l 0 Joon Grijs Haar moer De Nieuwe London 1 dool de gryze liaren binnen enltelo dugcn verdwijnen maakt hel liaar glanzend en lacbt belet liet uitvallen en neeiat de pelletjeis van Let hoofd weg Eisclit op den hals Loniloii Pr t B f S S en f I SO per üacon Vtrkrijgbaar in do ROZENDAAL M fl bij isaak Cal § Papier moliiii JOU DA NIEUW LICHT SYNDICAAT Wilt gii bii beter licht Uwe gOBrekening tot een derde verminderen f Laat dun dia üw huis ül locnlileit met het allernienwite op verlichtinggebled WOLFF Si licht inrichten De lichlbol brandt in een geheel afge lolen ballen en hot licht alsdan niet Tan Electrisch licht te ond rsoheid n en Uoyendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te rennelden Ik noodig U beleefd tot een bezoek uit in het VKRLICHTING MAGAZUN lie Avoiidsler Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 Aanbevelend M M 7 LOOIT Mr Gasfitter Gouda Urak van A BRINKMAN 4 Z Flacons van W 0 70 l Kon Stoomfabriek D HoniHgbloem Verkrij bnai bjj firma IFOLPf i Cw Westhavt 18S rtoi A LdTKS yï A Kleiweg H luO Gouda K H VAN MILIi Vswatal U 12Ü U ouila A UOUMAN Moordrecht l INKXK Nieumrisri a d IJiel A N va ZES SKN ScAoonhovm J Th TOKKKN ioii p 1 t WIJK Oudmn r A ük nVMi fl ailrecht 1 VV t EDE htdewater K ï n dbr IIEI IDEN Ie lieeumjt P l D 8Pl K VoercapelU D D HTMt Waddingmeu VVeil J IIDLST Waddingmem M KOLKMAN Waddingmfen P A uk UltOOT Oudewater I KASTELEIN Pohhroekerdam A D lONHll fWeua rr 1 DIKKKIt te nm elwp Don Geiteccli Blg mten nanbevoUn PRAEPARATEN VAN V VltH€HIJWI TU Laat U niet misleiden door AbilU Stroop Het klooïter i c Pai o 16 t bestaat niet l i Slroi i iianyeeiterlei Wdnrae VgUMIia l ail VII loowel bi kinderen oln volwassenen gebrek aar tctlust slechte pITïverterlng 2enuwhoofdp jn ter versterking na ziekte ofkraambed koort en here gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in bet bijEonder tegen Bloedgebrek Blcckzucht kwalen ran Kritlachen lerimd enz Verkrijgbaar m tlaons a 1 90 en 1 p 11f a1 0 a f voedzaam versterkend aangenaam van snin k voordageHjkschgeb uik V ttVttvF v oral voor kinderen zwakken en kUerachtige gestelltn leer aan te be Telen Als voor III igeüngen geneeakraclidge drank bij stoornissen der spUsverteringsorganen en diarrbée ook ngen en kleine kinderen Frija per bus k yj Kgr ƒ 1 70 4 K Kgr O OO 4 H Kgr 0 50 Chemisch M AlL citllriatt Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr 0 90 guivere JTlCilVOUIIVCI gr 0 60 H Kgr 0 26 W Ac tltnCI f irrarAi+Afl Het rookcn cener baWe cigarette is wldoende ter beslrïj S g van de hevigsle aanvAlen van Atthma etc In 3lMsjëi a y 0 80 un y O ÏO TjimarinHl RonhnnQl T PURGATIEP tegen verstopping Aam ailiai lliuv J V imv m beien Migraine CongestieBelc vooralookalsU ans voor kinderen new daar de vorm voor het kind begeerlijk Tamarinde Bonbons van KRAEPEI IEN HOLM belangrijke diensten n Ie i mtwk aangenaam is Prijs per doos e 0 90 en 0 B0 Q lltnSQlr OaC é lllflG a liienieen erkend als het BESTE huisimddd J Verkoudheid en Keelpyn h t U een alïjmoplosscnd en verzachtend middel h j uitnemendheid uitslukead in □ Ik schjüf verknjtjbaar Priih ƒ 0 20 per ileschje 7 e fraiparalr yan KRAEPELIEN ft MOLM te Zeltt rr alUn rwrKÜM pan Ktiqupïlni Manr ip fin naatn en handletktniitff en ti rkr jghaar bij rf mvMU fablieksmork liixilheift tn VrogitUn KRAEPEI IEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iy j ► t P HOP PK Egelantiersgrachi HOPLEVEHANCIEE PlJi CH RUM GIIROEN arac BüRGUNDY I noiMuaid taaalAt ra Dr VIN HltUliL IIÜOS k lUBVICSS iSfeC Patent H Stollen Warming Vfr tjroxae ErTolit t mtfrt l atmU H Stalttm errutgsn hit nlau lü rt uhledetm werthloiten Sachahmuii en éeitlm Hui kiuft itlier mttri Mett nrhnrfen H StoUm ma na urn Jtraet oittr In toletieit EItênttindlupgeit MfWi ii ijtr r ltl Hf iKiualtliMl mfHintl Geeft Directeuren Mr A W F H SANGER on J DE WAARD 4 o o faudbrleceu nit verkrijgbaar h lOO Correspondentes te Gfouda de Heeren U017TUH en DOETLAND Onnavolgbaar jfn thans door nieuw gevonden toepUKÏ ngcji unr e n vl rtetr gtttdUlnIrrtl ftn m trrlle B rinturellttgiirrI Zjj unn IrAclil cii chfj ti lie nanmkein ifl kunnen Ui ri ikfn U n u cituigR cicli g veti iutiixti foor de rfhit t ontTangcn Geïll Prgseonraiit niet n aantn tt i vraagde getuigicliriUcn gratis op xanviMag Boxtel tl HOOAHUXS fc Ce l nt voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien nodallM te b 2icbtigen cgn Wie Mktiir i n wil j Eohtn C BUM flieao te BtvangBn m m OU eo na vole f iiéi iimiigen is dei del gekomeo undu ónk saam de oitvinder Dr Miohaeii varravdiKd op d beste taaobinea m het weraldb roemde étabblisaement van Oebra StoUr wsrok t Keulen Isclia Bikel Cacfiio Ifl vierkanten buaaöii Deze Eikol Caca is met melk gtkookt ee e aangename gezonde drank vsor d jielgkach gebruik een 2 theelefda téb t poeder Toor een top Ohooolat 41 geoecskraobfigo drank bfl t v l lm diarrheo oleuiits met water t gebraikes Verkrijgbaar bij de vooniiamal H 1 Apotheksrs ens Vt Ko V ï mOu ié t 1 80 o o 9d TSSs Pr ja I Q neraalv rtegenwoordig r nat Kedw land luilus MattenklMtt ituiiterdam Ealveistnat IflS ESNISDEMTANTniE froii vnriU rorzoclif ip t NRRK telettit ÜIX HBT MaGIZUN TAH HAVKNSVVAAY ZONEN OORINCHEM Deze TIIEKEN worden afgeleerd Ui verzegelde pakjes tbii y Ucee en een half en een Ned otu met vonneldinp van iNominer er iPriJH vooriien an Devenataani ÏMerk volgens la Wfirt gedepoleiTd ich tot de uitvoerÏDi fan geerde orders aanbevelfinde 1 c nijL voorheen J BREE6AABT Li V orkrijgbaifr in fleaschen SO tl Tlf ot en f l as b H H Apotheken en Dregiaten I et op het merk AWKMBl F A D RICHTER A Co EotterdaB Te Gouda bij C LOtJER Apotheker Markt en bij WOLFF i Ce Westhaven 199 OPRUIMING in het oorillinilHUil h Schoen en laanenmagazijii KLblWEG B 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aanbeïejesd C SMITS Alle repaVatien en aangemeten werk Het tMle auduiUlrlutt m Jg iBildEd3 torMtnii clMT MiHMn Ism fiiTix rat4am Kk dWMks iwuk i B luUApontutuTinCl WUIw4ea 0r Bn ll l i 8tr t4 Mnilt lb i Ötlv op nsani en febriekamefk Uuiteiilandscti Uverzichl De doedeamis voor grootvorst Sergius wer gisteren geleaen door den aartsbisschop in tegenwoordigheid van de grootvorstin Eliiaboth het groothertogelijk paar van Hesse prinses Victoria van Battenberg prinses Beatrice van Saksen Kubarg en vele grootvorsten en grootvurstinnen Na een toespraak van den aartsbisschop werd de Igkkist van den greotvorst door generaals naar de Andreaskerk gedragen en daar op een katafalk geplaatst tot de bjjzelting nal plaats hebben Reuter saint ait Warschau van 23 Febr In de benedenstad ïijn ernstige onlu ten nilgebroken Troepen zijn aangekomen De arbeiders van de gasfabriek hebben gest nakt Nader meldt men De stakers gingen hedenavond over tot gewelddadigheden Zj verwoestten een groot seinhuis en sneden verschillende telegraafSnidei door V Te AleiandroJsk is in drie fabrieken met meer dan 1000 arbeiders hel wk gestaakt De stakers gedragen ïich rustig Hun iacbes zjjn van sulver economi clien aard Volgens de te Konstantinopel loopende geruchten moet de toestand te Batoera en te Poti ïeer ernstig zijn Zelfs wordt beweerd dat eenige schepen van de Zwarte Zeevloot de laatste huvenplaats hebben gebombardeerd V Reuter seint uit Berljjn vah 23 Febr De Keijer richtte aan denjRiJkskanselier een Kabinets schreven waarin Z M graaf von Bttlow naar aanleiding van de aanneming der handelsverdragen hartelgk geluk wenscht erkennend dat dit succes voornamelijk te danken ii aan de staatsmansknnst van den Rijkskanselier De Keizer schonk von Bttlow bü deze gelegenheid zijn bnste in marmer Bovendien verleende de Keizer aan graaf PosadowskyWehner de orde van de Zwarten Adelnar aan minister Podbielski het grootkruis van den Eooden Adelaar en benoemde h9 ïiinister von Eichtholen tot minister van ateat en tot lid van het Pruisische StaatsKinieterie De Rijksdag beraadslaagde gisteren over FEVILLETO W m XXXIX Alles w t wg in t vorige hoofdstuk hebb n ▼ ermeld Was mevrouw d Orvilliers door het hoofd gegfaan toen des avonds t was pas d derde dag na de begrafenis van haar vader de rtchter van instrnktie door den proeareur generaal voor een zaak van t hoogste belang opgeroepen plotseling zjjn osiEg verMet doch niet zonder met iftn gtwone hoflelfjkheid te hebben geinformNrd naar den gezondheidstoestand van ievronw Die afwezigheid in het avondnor van mgnllMt d Orvilliers de eerste sinds het tooneel tanchen man en vrouw dat wiJ kortelings ksbben weergegeven want hg ging des STonds niet meer nit dan met lijn vrouw ot Meef thuis bjj baar die eerste afwezig heid deed Bdith meer dan ooit aan het verladen denken en het veerb gaan van dat verledsD betreareii Vroeger was zulk een gelegenheid voor baar altgd iets verrukkelgks geweest dan de moties bij de handelsverdragen Bjj de beraadslaging over de inotie Kanitz betreflende invoering van tolcrediet voor dui graanhandel bleek het dat het Huis niet voltallig was De zitting moest dus worden opgeheven Een nieuwe zitting werd tegen een half uur later bijeengeroepen mat de voortzetting van de behandeling der begrooting op de Uil Hannover woidt gemeld dat gisteienmiddag alle studenten naar Hildesheim vertrokken zi n De commissie eergisterenavond uit hoogleeraren leeraren enz van de Technische hoogeschool gekozen om te trachten het geschil bil te leggen heelt op het zwarte bord de volgende bekendmaking geplaatst L e commissie uit hoogleeraren be taande ziet evenaU du studenten in de handhaving der oude akademische vrgheid diu zicli uit de eigenaardigheid van het Duitsche karakter outwikkeld heeft een eerste voorwaarde voer den bloei van de booge chool luzontderheid erkent de commissie het volle recht van de studenten in hun vergaderingen kwestiën van academischun aard te behandelen verzoekschriften te richten tot de academisohe overheid en zich in verbinding te stellen met andere hoogescholen um van gedathten te wisselen over zaken die de studenten aangaan De Duitsche Rjjksdag heelt tnsschen de twvede en de derde lening van de handelsverdragen zich bezig gehouden met de voorstellen tot instelling van een Rgks arbeidsdepartement Dit is een oude wensch van den Rijksdag en reeds in ds bekende Februari Circulaire van den Duitschen Keizer van 1890 werd de instelling daarvan in het vooruitzicht gesteld Maar de Duitsche Regeering heeft te veel tyd noodig om voor de belangen der agrariërs te zorgen en te veei geld voor leger en vloot om voor een ar beidsdepartement te kannen zorgen En graaf Pobadowsky zat dan ook swtjgeud de debatten bjj te wonen Hij liet in dit geval de sociaaldemocraten weer eens de mooie rol spelen En deze maakten van de gelegenheid een uitstekend ebruik Bebel besprak de staking aan den Ruhr en wees er op dat de staking niet zon ziJn uitgebroken als de regeering haar belofte had gehouden en Kamers van Arbeid en Verzoeningsraden had ingevoerd En de afgevaardigde Thiele stelde dit departement van arbeid voor als een ideaal autoriteit die kon zij hem zien en spreken den beminden man die steeds het een of ander voorwendsel wist te vinden voor een tèto 4 tête hoe kort van duur en hoe gejaagd de ontmoeting van weerskanten ook was geweest Helaas d cht Edith nu ia alles nitl Hg ko Tit zeker niet I Maar op hetzelfde moment dat zij voor zich zelf die gedachte onder woorden bracht trad haar kamenier binnen en stelde haar het kaartje ter hand van mijnheer de Leiris die liet vragen of mevrouw hem de eer wilde aandoen van hem enkele minuten te woord te staan Natunrlgk antwoordde Edith zonder te denken bg hetgeen zg zeide Nauwelgks bad het kamermeisje zicli ver iiderd of zg vloog op van d e sofa waarop zjj in den laatsten tijd het grootste gedeelte van den dag doorbracht om hem den man dien zjj lief had tegemoet te gua i In sdit oogenblik was t gedaan met al haarMombere overpeinzingen en dacht Edith alleen Ht is daart Dadelijk zal ik hem zien I Hg heeft mjj nog altijd lief t ZiJ was in zware rouw gekleed en die zwarte kleeding die de blondines altgd zoo goed staat deed baar Ajne schoonheid dei te beter tot baar recht komen Haar voorkomen had iets zoo treffends overal ingrijpend waar iets te verbeteren zon zijn den toestand van den arbeid en dus ook van de Duitsche industrie gelei4el jk tot de volmaaktheid brengen zou De nationaal liberalen hebben ook een voorstel tot instelling van een arbeids dopartemeut ingediend maar zij zijn veel bescheidener in ban eischen want zjj zien het in hun politieke verbeelding slechts als een statistisch bureau dat sociaal politiek materiaal moet bgsen brengen Maar de conservatieven willen het eenezoo min als hot acdero hun woordvoerder de lieer Pauli uit Potsdam bestreed bflide opvattingen als onnoodig Én het Centrum weet nog niet goed wat het doen lal de heor Triinborn beloofde een gemotiveerde motie bj de tweede lezing Ten slotte werd het voorstel der nationaalliberalen aangenomen over het voorstel der sociaaldemocraten zal eerst in tweede lezing worden gestemd 01 de Bondsraad het ook zal aannemen en de regoeriug het zal in voeren is een open vraag Minister Thomson heeft gisteren gesproken in den geest van de kamerleden die in de laatste dagen hebbon aangedrongen op versterking van de Frantche vloot Ook hij ging vergelijkingen maken in de ontwikkeling der vlotep van verschillende landen en kwam tot deliiolsom dat Frankrijk bezig was achteruit te taken Vooral raakte Frankrijk achteruit bij Dnitschland Terwijl Frankrijk in 1871 een oorlogsvloot had van 49 gopantserde en 356 niet gepantserde schepen telde de oorlogsvloot van Duttschland toen 5 pantserschepen 35 niet gepantserde schepen en 7 zeilschepen dus 12 pet van do Fransche vloot In 1900 was die verhouding dat Dnitschland tot Frankrijk stond als 45 tot 100 ten aanzien van de oorlogsvloot Thans was die verlitmding nog gunstiger voor de Duitsche vloot en in 1917 zoa de verbonding zijn Dnitschland 5 B rankrgk 4 Om dus met achteraan te komen moet Frankrijk meer oorlogsschepen bouwen In 12 jaren dacht de minister van marine moesten er 24 groote oorlogsschepen aan de vloot worden toegevoegd 24 slagschepen en gepantserde kruisers metende van 13 000 tot 16 000 ton Een keuze tusschen slagschepen en gepantserde kruisers wilde de minister niet doen evenmin wilde hjj zich voorstander van een bepaald type betoonon De deskundigen un de marine zouden daarover eerst moeteff orden gehoord Wat de minister echter niet wilde en de Kamer gaf haar instemming te kennen met hetgeen hij hieromtrent zeido dat was een vast onver dat zelfs een onverschillige er van ontroerd ware geweest en toen Eduard de Litiris haar zoo zag sprongen hem plotseling de tranen in de oogen en kon lig niet nalaten de slanke gestalte hartstochtelgk in de armen te drukken O dat had ik niet meer verwacht fluisterde Edith terwjjl hg haar zachte blonde baren kuste on bet parfum dat hg daarbij inademde hem allerlei zoete herinneringen aanbracht Waarom niet Ik dacht dat ge boos op mg waart dat ge mg niet meer liefhadt Hoe kunt ge zoo iets zeggen Edith daar ik veel meer redenen had om n te beschuldigen f Zg huiverde 0m den eed dien ik heb gedaiWi vroeg zjj zacht Daarop mag ik nooit terugkomen Eduard Die eed blgve ons heilig 1 Om niet krankzinnig en gevloekt te sterven om niet de wraak des hemels op uw geliefd hoofd te doen nederdalen moest ik wel doen wat ik heb gedaan Ik ben reeds zoo schuldig Ik mocht niet eerloos handelen tegenover mjjn armen vader I 0 mgn lieve engel alles spant na tegen ous samen I Wat er ook gebeuren mag ik zal n altoos bljjven liefhebben telkens meer Maar we zgn wel zeer ongelukkig I anderlijk programma voor 12 jaren thans voorgoed vast te stellen Zulk een programma zou het toepassen der nieuwste verbeteringen in den weg staan De minister zon beginnen met een klein gedeelte van het programma voor te stellen bn de begrooting voor 1906 De minister meende dat 121 millioeh frank jaars voldoende zouden zga um de kosten te beslrgdeii niet meer dus dan er tegenwoordig aan het boawen van oorlogsschepen wordt besteed Een medewerker van de Temps heeft te Parijs den Spaan chen minister van bnitonlandsche zalien gesproken Villaurutia Villaurutia is te Parijs mede om te spreken over de aanstaande reis van koning Alphensns De jonrnalist vernam van den minister dat de tgd voor do reis al vaststond De koning is 17 Mei jarig Terstond ztju verjaardag zoa h op reis gaan en het eerste bezoek gold de B ransche Republiek De dag d it Z M te Parga zal komen moet echter nog worden vastgesteld Natuurlijk was de journalist benieuwd te hoeren of ér iets waar was van de geruchten omtrent do trouwplannen des Konings Villaurutia was gaarne bereid dat onderwerp aan te vatten Nog pas 8 dagen geleden had hy erover gesproken niet koning AlphonsuH Villaurutia zou naar Weonen ver trekken waar hg gezant is geweest en waar hij xy n brieven van terngroepiiig heeft ingoleverd De koning to lo bg hel afscheid nemen het onderwerp i z lt aan en zeide tot zijn minister als en u hieromtrent lastig valt zeg dan ma met alle beslistheld dat alles wat men daaromtrent zegt onjuist is dat de plannen die inen miJ toedicht niets anders dan veriiniels zgn en dat al die verhalen vierkant tegengesproken kannen worden De koning heeft altyd veel pleizier als hy hoort dat men weer een iiienwo bruid voor hem heeft bestemd zeide Villaurutia De verhouding van Fraiikrgk en Hpanje ook een punt van gesprek nuomde de minister uitstekend Ten aanzien van Marokko zouden Fruikrgk en Spanje voorl aan hand in hand gaan Het tractaat vnti October had eon eind gemaakt aan de onrust die de Marokkaansche kwestie een tijdlang had levendig geliouden in Spanje Vandaag zou de minister weer naar Madrid vertrekken In de Italiaansche Kamer is Dinsdag ein delgk het lang verwachte spoorw g oiiiw erp Hg geleidde haar lang zaam naar een laa stoeltje en nain nevens liaar plaats Zgn wiJ alleen P vroeg hg toon Ja Hö is uitgcg ian 1 Dat weet ik Ik wilde u zonder verwgl spreken en ik wist niet hoo ik op dit ucr tot u zou kunnen doordringen toen ik zgn rgtuig zag voorbij komen Maar hg kan elk oogenblik terugkomert Ja dat begrijp ik onze tgd is kosibaar en t is niet om over ons zelven te spreken dat ik hier ben Zg zag hein met bevreemding aaii Hoe gesclieiden en hoe gt troffcn wjj ook zijn hernam hij dit oogriiMik behoort ons althans nog toe en we willfn het bekleden niet um elkander onzen nood te klagen on evenmin om terug te komen opuwwreedeii eed die ik voor heden zal laten lUsten maar alleen in t belang van een ander I In t belang van een anderf herhaalde Edith verschrikt Ja van een man wiens leven In gevaar ia en wiens dagen niet alleen maar Kiem nren ook reeds zgn geteld Edith s angst en onrust namen toe m in haar verbeelding hoorde zg de Lairi s reedseen naam noemen dien z j na he hevigetooneel dat zjj met d Orvilliers had guhiiil niet gewaagd had tegenover iemand im i preken Wordt vervolgd i