Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1905

s OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen RIouseii relgiiofrs en PELTERIJE tol zeer veel verminderde pryzen AOVi RlEi TIF lN A HOLLAÏÏDER acuiLüMa beveelt zich beleefd aan zoowel voor Plafond en Decoratief als gewoon merk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen Verkrygbaar in flesschen SO ets ÏIS ct en f l ilS by H H Apothekers on Drogisten Let op het merk ATtKBRl F AD BICHTEB Co Rotterdam Te Gouda by C LUGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Verspreide Beriohten Frikkrue Op 73 Jari fen leeftijd is overleden de heer üliambareaad president van de Strafkamer van liet Huf van Cassatie te Pargs die als zoodanig in Maart 1901 de voor die Kamer gevoerde debatten over liet revisieproces Droyfas leidde Bg het uiteengaan eener vergadering kwam bet te Brest tot een botsing tnsichen de stakers en de politie waarbg de eersten met steenen wierpen Enkele der belhamels werden gearresteerd Beloik De leden van de Congoonderzoekingsoommiasie door koning Leopold benoemd ingevolge den van Brilsche zjjde nitgesproken wenscb z n in Antwerpen aangekomen t Rapport dat de commissie meebrengt 711J zoo spoedig mogelijk aan den koning Worden overhandigd en dan waarschijnlgk wereldkundig gemaakt worden De vice gouvenenr van den onalhankeiyken Congontaat majoor Costermann is op 15 jarigen leeflgd te Banana gestorven De federatie van mijnwerkers in het bekken van Charleroi hi eft gisteren lot algemeene hervatting van den arbeid besloten De balans zooals do Independance beige die opmaakt nn de staking geéindiad is valt niet ten voordeele der arbeiders uit In de vier weken der staking zegt het blad hebben de 26 000 werklieden meer dan twee millioen francs aan loon gemist En nergens hebben zij een enkel voordeel verkregen overal is op de onde of nog ongunstiger voorwaarden dan vroeger het werk hervat Gedurende de staking hadden negen dyuamietaanslagen plaats waarvan er drie ernnige acba le berokkenden De staking in de glasfabrieken te Charleroi duurt nog voort Besloten is eiken itakef 80 francs ondersteuning per maand Dit to keeren BUSLIND De werklieden van 13 fabrieken van ijzerwaren te Warschau eisclien loonsverhooging en vermindering van arbeidstijd ze verwachten antwoord uiterlijk op 31 dezer maand De tolvrije invoer van kolen uit Silezië ig nog met veertien dagen verlengd TUBKIJI Naar gemeld wordt ziJn een kamerheer en twee keizerlijke adjudanten een divisieen een brigade generaal verdwenen Waar schijnlijk ziin zü gevlucht In de regeeriqgskringen is men er niets over op zgn gemak Mabocüo De bladen in Tanger deelen mede dat de Franschen van plan tgn indien Uurocco zich verzet tegen de Fransche eischen van den Senegal af op te trekken en Znid Marocco tot aan den Wad Draa te bezetten Er is een Franscb detachement uitgezonden om den moord te wreken door partijgangers van den prontedent op een Frauioh onderofficier gepleegd BINNENLAND 8TATEN GENEIIAAL KKHSTB KAMBII Avondvergadering van Dinsdag U Maart Geopend 8 nre Mcdedeeling wordt gedaan van verschillende ingekomen bescheiden welke voor kennisgeving worden aangenomen Heden 11 ure zullen in de afdeelingen onderzocht worden de navolgende wetsontwerpen laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen als Wijziging en aanvulling der wet tot regeling van het hooger onderwijs Naturalisatie van P Fein on anderen Overbrenging van een gedeelte rijksweg Amsterdam Haarlem in beheer en onderhoud b j de gemeente Amsterdam enz Ontoiscning voor een nieuwe spoorwegbrug over de Gouwe bij Gouda Geldleening ten laste van den staat Onteigening voor de uitbreiding van de veemarkt te Leiden Provinciale heffing in Friesland De voorzittei kondigt zgu voornemen aan de Kamer Vrjjdag om 11 ure bjjeen te roepen ter openbare behandeling van de alsdan gereed zijnde wetsontwerpen De vergadering wordt gesloten r V R K K N M It Zitting van Dinsdag 11 Haart Pensioenwetten Do heer van Idsinga licht zgn reeks amendementen toe waarbij i dwang van pensionneering van bijzondere onderwijzers van scholen die niet gesubsidieerd zgn vervallen Oa Hy acbt de gedwongen pensionneering van bijzondere onderwijzers van overheidswege in strgd met den geest der wetten welken liij niet naar zgn politieke overtuiging maar geheel objectief interpreteert De theorie dat de Staat als zoodanig de natuurlijke verplichting zon hebben voor alle onderwijs te zorgen acht deze redenaar een gevaarlijk staatssocialisme Bü verwer ping van zgn amendement zal spr tegen de wet stemmen Immers pensionneering zegt spr is niet anders dan belooning voor gepresteerde diensten de pensionneering mag dus niet anders geschieden dan door ben voor wie die diensten gepresteerd zijn de schoolbesturen niet de overheid die bui ten het rechtsvorband staat Nn kan men als voorwaarde voor de sobsidieering stellen dat de schoolbesturen aan deze bon verplichting voldoen en dan is er ook geen bezwaar om den weinigen onderwijzers die op deze wijze buiten de pensionnenring zonden komen te staan gelegenheid te geven vrijwillig tot de regeling toe te treden Na de pauze komen aan de orde de wetsontwerpen tot goedkeuring van provinciale heffingen in Friesland Zy worden na een korte bespreking zonder hoofdelgke stemming aangenomen waarna men voortgaat met de behandeling van de Pensioenwetten waarbg de heer ter Laan zgn amendementen toelicht strekkende lo tot bot eischen van onderwgs ook in gymnastiek aan de scholen die in aanmerking komen voor de pensionneering 2o tot hot ook pensionnoeren vnn hoofden van scholen die voor eigen rekening wprken Door den heer Bgleveld warden de amen dementen van de commissie van rapporteurs toegelicht De heer Heemskerk bespreekt de amen dementenvan Idsinga Hg wgst er in den aanvang op dat bel praktisch verschil tnssclien hetgeen de heer van Idsinga en hetgeen de regeering wil slechts uiterst gering is Telkens merkt de voorzitter gedurende de redo van den heer Heemskerk op dut hg zich niet houdt by het amendement van Idsinga waarop de heer Heemskerk antwoordt dat ook de beer van Idsinga bij de verdediging zich geheel en al baseerde op zgn opvatting van de plaats die het bgzonder onderwgs in de maatschappg inneemt De heer van der Vlugt heeft op zich zelf geen groot bezwaar tegen de pensionneering van byzondere onderwgzers onulat obk hjj danrin ziet slechts een tweede subsidie en tot het eerste nu eenmaal in 18S9 is besloten Maar met den heer van Idsinga is hy sterk tegen het opdringen daarvan Met den hoer van Idsinga verschilt hg in zoover dat deze wèl spreker niet aan de subsidieering de voorwaarde wil verbinden voor pensionneering z66 toch zou men de onderwgzers van wier hoofd de heer van Idsinga toch ook de overheidsvoogdg wil afwentelen stellen onder de voogdg der schoolbesturen üo heer de Waal Malefljt betoogt dat het amendement van den heer ter Laan eigeniyk niet anders is dan een motie immer de heer ter Laan heeft zich in geen enkel opzicht rekenschap gegeven van de moeilgkheid der praktische uitvoering De heer Bgleveld een ander lid van de commissie van rapporteurs beveelt daarentegen de opneming van de instltuteura in de pensioenregeling aan tweede amendementter Laan hoewel ook hg toegeeft dat er veel praktische bezwaren zgn Morgenochtend zal de minister van Binneulandsche Zaken aan het woord zgn H M de Koningin zal Zaterdag 18 dezer van den Haag naar t Loo vertrekken H M reist met den gewonen trein van 12 09 n ra Greenwichtgd naar Amersfoort en verder per extratrein door naar t Loo De terugreis is bepaald op Maandag 20 dezer met den gewonen trein van 8 11 n m Greenwichtgd van Apeldoorn en de aankomst in de residentie ten 10 10 n m Greenwichtijd De oudste inwoner onser stad kan zich bet oogenblik niet herinneren dat nieriiekte niet beersckende waa Zoo was het ook to Den Haag totdat een geneesmiddel ontdekt werd dat door openhartige verklaringen gelgk 9e volgende aan lijders aangeboden wordt De Heer 1 VALKEN wonende van der Dugnstraat 182 te s Uage deelt ons mede Gedurende vgf en twintig jaar heb ik zeer voel last gehad met de urine de loozing was onvoldoende en zeer pgnlijk en ofschoon ik hiervoor reeds ontelbare malen onder behandeling was geweest kon men mg naar het scheen niets verder brengen Toen men mg Forster s Rugpgn Nieren Pillen noemde als een afdoend middel tegen nierziekten liet ik dadelijk een doosje komen en het verheugt mg zeer dat ik vali dit eene doosje een groote beterschap ondervond De waterloozing is nu veel geregelder en geschiedt zonder pgn Ik ga than nog eenige dagen door met dit heilzame middel en vertrouw dat ik dan geheel beter zal zyn Gaarne geef ik LI bovenstaand bericht ten dienste van anderen en U kunt biervan naar genoegen gebruik maken Ëen welbekend geneesheer verklaarde dat de ziekte der nieren de ergste was aller ziekten met uitzondering van tuberculose De reden biervan is dat men meestal geen notitie neemt van verschgnseleu der uierziekte of dat deze verschgnselen verward worden lAet andere ziekten terwgl de nierziekte zich meer en meer uitbreidt en zich onopgemerkt complicaties voordoen totdat zg zich diep in het gestel ingeworteld heeft Let dus op de eerSte verschgnselen van pgn in de zg neem Uw maatregelen nog heden want morgen is het misschien te laat Verzeker II dat men U de échte Foster s Kugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer Valken gehad heeft Zg zgn te Gouda verkrggbaar by de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvang 4t van postwissel F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Gemeng de Berichten Men meldt uit Amsterdam De perceolen aan den Dam en Kromme Ëlleboogsteeg die geiyk wg melden in veiling Maandagavond 1212 100 hebben opgebracht zgn in handen gekomen der bekende firma P O C Hajenins die tbans het gcbeele blok Dam Kromme ElleboogsteegUokin een terrein omsluitende van 900 vierkante meter in eigendom heeft Het hoekhuis Dam Bokio waarin de sigarenzaak der firma is gevestigd medegerekend heeft het blok een ge velbreedte van 21 meter aan den Dam en van 10 aan het Bokin Een eigenaardige bepaling staat in de veilconditien van dezen verkoop n l dat een schat die eventueel in de yerceelen mocht worden gevonden aan de verkeopers of hunne erfgenamen afgedragen moeten worden Men schrgft aan de N R Ct In het geval van vergiftiging te Ritthen voorgekomen is thans bekend geworden dat het gerucht als zou iu het brood arsenicum zgn gevonden bevestigd is De gearresteerde 15 jarige zoo moet nl bg zijn verhoor voor den rechter van instructie verklaard hebben werkelgk dit vergif in het brood te hebben gedaan met het doel zyn vader te vergeven De toepassing der wet op de besmettelgke ziekten schijnt hier en daar nogal iets te wenschen over te laten Dit biykt o a nit wat men ons mededeelt omtrent eene vronw te Kaatsheuvel die daar dezer dagen overleed en gedurende bare ziekte werd verzorgd door eene vrouw uit VIgmen Laatstgenoemde na dat overiyden naar baar man teruggekeerd had in eigendom ontvangen de kleedingstukken en het beddegoed der overledene en dit mee naer Viymen genomen Enkele dagen thuis werd ook zy ziek Weinige dagen later ook haar man Beiden stierven en wel aan Febris Typholdea aan welke ziekte ook de vrouw in K iatsheuvel bleek te zgn bezweken Aangifte van deze gevallen was niet gedaan De overledenen werden tgdens hunne ziekte allen geneeskundig behandeld De vermoorde wed Cerlgn in de Driekoningenstraat te Amsterdam was zoo meldt nader het N v d D een eenzelvige vronw met zeer zonderlinge manieren die geheel en al op zicbielve leefde geen dienstpersoneel hield en met niemand omgang had Zy was bezitster van verschillende hniien In den regel kwam zg tegen 6 nnr des avonds in het buis in de Driekoningenstraat om te eten waarna zg geweonigk weer uitging Dat schynt ook Vrgdag te zyn geschied Omstreeks half 9 dien avond hebben de buren haar zien thuiskomen Ook hebben de buren omstreeks dien tyd een man op de stoep barer woning zien staan nl op de hooge stoep dMr werd doorgaans aangescheld waarna de bewoonster das In het onderhuis opendeed Bovenbedoelde nan ii o a gezien door het meisje dat voor juffrouw C wel eens boodschappen deed en door de vronw van een melksiyter in de straat Twee andere mannen die bigkbaar by eerstbedoelde boorden stonden op deu singel De melkrronw heeft den man die op de stoep stond naar binnen zien gaan toen zg een kwartier later weer voorbgkwam drentelden de andere mannen nog altgd op en neer De juffrouw vond dit verdacht en wetende dat de bewoonster altgd geheel alleen in huis waa ging igde stoep op en klopte san de deur dit werd door terngkloppen beantwoord en alweder de zonderlinge gewoonten van de oude vrouw kennende vond zg dit eeo geruststelling Zooals uit den toestand waarin de woning van de vermoorde gevonden werd blgkt kan niet anders dan diefstal de drgtveer voor den moord geweest zgn Wat en boeveel er gestolen is kon echter niet worden vastgesteld omdat niemand weet wat de vrouw bezat Geconstateerd is dat zg haar geld door het geheele hois heen verstopt had de moordenaars hebben dan ook niet alles meegenomen want in verscbilleude kasten en kisten is nog ongeveer f 10 000 gevonden Of de dieven dat geld niet hebben ontdekt of wel dat zg gestoord zgn geworden en den tyd niet meer hebben gehad om ook dat mede te nemen is niet gebleken Vast staat dat de moord is gepleegd tusschen Vrgdagavond ongeveer half 9 en Zaterdagochtend 8 uur Vrgdagavond werd aangescheld bg dep bewoner van perceel Rosmargnsteeg no 1 Ó6k een zgstraat tusschen Singel en Heereugracht evenals de DriekoningeiLStraat Toen de bewoner opendeed stond een man voor hem die eenigszins bedremmeld meedeelde dat hg iets te verrichten bad aan den schoorsteen Daar er geen defect aan den schoorsteen waa en de bewoner de boodschap dus niet begreep helderde de man op dat hg goBtuurd was door de juffrouw uit de Barndesteeg en dat de reparatie betrekking had op het perceel Driekoningenstraat no 1 Maar dan ben je verkeerd was het antwoord het is hier Rosmargnsteeg no 1 De Drickoningenstraat ligt wat verder op De man zei 0 dan ben ik verkeerd 1 en verwgderde zich haastig Toen gisterochtend de bewoner van de Romeinsarmsteeg bet bulletin van den moord las herinnerde hg zich het voorgevallene en iiatuurlgk bracht hu bet een met het ander in verband Hg beeft zich gehaast mededeeling te gaan doeb aan het politiebureau Hy kon van den man een tameiyk volledig signalement geven deze had een somber voorkomen was lang en mager en droeg een pet en een bruine overjas Men meldt nit Amsterdam Het geval met den man dié zich Vrydagavond bg een bewoner van de Rosmarynsteeg vervoegde meenende dat hg terecht was by de wed Ceriyn in de Driekoningenstraat is reeds verklaard De werkman ii nl opgespoord en bleek inderdaad in opdracht van zgn patroon naar de woning van de vermoorde te zgn gegaan om daat herstellingen te verrichten Ëenig nieuw feit is voorloopig in deze treurige zaak niet opgespoord Heden zgu verschillende personen gehoord Wie de dader is ligt echter nog in het duister De sultan van Tidore kwam half Februari te Batavia aan Hg maakte als getuige in oen zaak voor den raad van justitie te Makassar een reis daarheen eu vond na dit gratis reisje naar de hoofdplaats dat hy eenmaal op weg nu ook meteen wel zyn opwachting kon gaan maken by den Gouver neurgeneraal Wg hebben getracht met deu Oosterscheu vorst een onderhoud te krggen zegt de Javab maar ons werd meegedeeld dat hy nog te veel onder den indruk was van al het nieuwe dat hy om zich heen ziet om zyn gedachten behooriyk te kunnen uiten Betoel saja orang kampoeng sadja 1 Ocb ik ben maar een dorpsmensch was het nederige antwoord van den vorst De Moluksche sultan zou zgn opwachting bg den resident maken en zoodra daartoe het verlof van Bnitenzorg kwam daarheen vertrekken om den Landvoogd zgn hulde te brengen Een landverschuiving van rastigen aard vindt sedert Zaterdagmiddag te New Tre degar in de Rhymey Valley in Wales plaats Met den val van een paar duizend ton rotsgrond is een heele helling in beweging geraak en 100 vierkante yard gronds schuift langzaam vooruit De nabg gelegen werken der Powell Duffrin steenkolenmijn worden ernstig bedreigd Van de op het terrein staande gebouwen scheuren de muren reeds zgn eenige machine loodsen verwoest en do daarin staande werktuigen vernield Ten gevolge daarvan vreest men dat er geen tyd zal zgn om nit de mguen de paarden naar boven te brengen voordat de mgngangen zgn dicht geschoven Heed bedraagt de aangerichte schade 10 000 pond sterling en 100 man zgn buiten werk geraakt door het ongeval dat indien de landverschuiving doorgaat ook andere mgnen in moeilgkhedea brengen en meer arbeidere werkeloos maken tal Een induetrieel te Kiel schonk dezer dagen aan de kerk te Delve Oldenburg een kostbare copie van Rembrandts schilderg Abrahams Offerande Het kerkbestuur weigerde bet stok in de Kerk op te hangen omdat bet godadienttige gevoel der gemeente door de realistisch opvatting der schilderg gehinderd zon moeten worden De vertegenwoordiging der gemeente besliste echter in tegenovorgesteldeu zin en het stuk kreeg een plaats In de kerk Het kerkbestuur volhardde bg zyn verzet Verleden Zondag toen een 50 tal menschen ter preek gingen vonden zg tot hun verbazing het gebouw gefloten Op de deur was een briefje door den predikant geschreven aangeplakt van dezen inhoud Daar men in dit Godshuis een schilderstuk heeft opgehangen waarop ten man zich gereed maakt een jongen den hals af te sngden en daar ondanks bet bevel der overheden dit stuk niet verwyderd is geworden mag de godsdienstoefening niet doorgaan Zondagavond tusschen acht en balfelf uur is te Utrecht ingebroken by den beer C Buys slager wonende Bemuurde Weert De dief of dieven hebben nit een gesloten kast op de slaapkamer een kistje ontvreemd waarin een waarde van ruim f 2000 Toen de dienstbode te halfelf thuiskwam bemerkte men dat de Inbreker of inbreker s ver moe delgk met een valscben sluitel in huis gekomen zgn en door een achterdeur het hois verlaten hebben Verschillende gemeentebesturen in de provincie Malaga deelden telegraphiscb aan de regeering mede dat ze niet meer voor de orde konden instaan wanneer niet onverwyid iets wordt gedaan ten behoeve van de noodiydende veldarbeiders Do opgewondenheid neemt toe Op verschillende plaatsen hielden de hongerendea manifestaties Ook in Cordova trok eergisteren een groote stoet van werkloozen met groot spectabel door de stftd brood en arbeid eischend en daarby eenige malen varend op de politie De ellende is algemeen De regeering trekt de gendarmerie samen op de plaatsen waar oproer dreigt QOUDA 15 Maart 1905 VERÖADEEINÖvandenöEMEENTEBlAD op Vrijd g den 17 Maart 1905 s namiddags haU twee uur Aan de cdc De benoeming van eene Regentes vanhet Tereenigd Wees en Aelmoeseniersbuis De suppletoire begrootingen voor 1901 van a het Bestedelingenhois b het IsrailitUch Armbestuur 3 Herstemming over het amendement vanden heer van de Velde op artikel 20 derontwerpInstrnctie voor dm gemeenteontvanger en stemming over dat artikelen over de ontwerp Instructie Ing St No 6 1 Het voorstel tot nadere wyziging der Verordening op den Handelscursus Ing St No 22 De voorstellen betreffende de Avondschoolvoor Ambachtslieden Ing St No 23 Het voorstel tot bet opnieuw vaststellenvan verordeningen op de heffing en opde invordering van het vergunningsrechtvoor den verkoop van sterken drank inhet klein Ing St No 25 Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1906 Ing St No 21 Het voorstel tot uitbreiding van toestellenen van het buizennet der gemeente gasfabriek Ing St No 21 De reclames tegen aanslagen van hetschoolgeld op de Burgerscholen De afdeeling Gonda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond beeft den beer H Cb Vegtel te sGravenhage nitgenoodigd zich beschikbaar te stellen voor een debat met prof mr Trenb bg die nitnoodiging bet den heer Vegtel overlatende te bepalen wie inleider wie debater zal zgn Naar aanleiding daarvan verklaarde de heer Vegtel zich bereid 29 30 of 31 dezer te 9 nda een rede te honden over professorale voorlichting en er zich mede te kunnen vereenigen dat prof Treub eerst een nnr later een kwartier het woord voor debat zal krijgen zich tevens verbindende niet l nger te zullen repliceeren dun prof Treub 1 lewitteeren De iupitein J Regers benoemd hg het f inf ia bestemd voor het 3e bataljon n dat korps alhier De reserve sergeant J Smit van bet alhier jogarnizoen liggend bataljon infanterie heeft WW met gnnstigen uitslag te s Graven Hft examen voor vaandrig afgelegd Door de Rgkspniitie werd hedenmorgen een minderjarige jongen naar Rotterdam overgebracht Maar man one mededeelt zal op Maandag 27 Haart in de Sociëteit Ons Genoegen door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap Directeur de Heer P D van Eisden gegeven worden Kleine Menschen ol De Beforendaris Titulair Stolwijk Tot lid van den gemeenteraad vacat Verburg werd gisteren gekozen de heer A Verkerk met 75 stemmen tegen 66 op den heer L Boer Zoo zgn dan do heeren D C Marck en A Verkerk wier verkiezing indertgd door Ged Staten ongeldig werd verklaard thans opnieuw tot lid van den raad gekozen ZEVKiiHtTiziN 13 Maart Alhier zgn 5 koeien onteigend die Igdende waren aan pokken zy zyn naar Gouda vervoerd Ook is een geslachte koe aan de Rotte die niet voor comsumptie geschikt bleek door de bevoegde macht onteigend eu daarna begraven Vrgdag j I vergaderde de Werkliedenvereeniging Hulp in Nood in een lokaal der Ie openbare school Het laatste kwartaal sloot met een tekort van f 112 01 een govolg van de vele ziekten dezen winter onder de leden Het algemeene stemmen werden de aftredende bestuursleden herkozen Een nieuw lid werd voorgesteld en aangenomen De vergadering werd bezocht door alle leden op drie na MooKDSCHT Alhier is Zaterdag avond vanwege de afdeeling Gouda van do Sociaal Democratische Arbeidersparty voor een vrg talryk publiek opgetreden Dr B A M Stavenlsse de Branw van Gouda met het onderwerp De Klassenstrgd Spreker prees o m het socialisme aan als die party waarvan de arbeidende klasse bet meest kon verwachten en besprak de zoogenaamde vganden van bet socialisme als daar zgn patroons publiek en regeering Gezegden en uitspraken van Minister Kuyper als kamerlid en als minister worden genoemd en met elkander vergeleken terwyi nog enkele beweringen van den heerHttizinga in de vergadering van den 11 den Februari j l voor onwaar verkl lard werden Van de gelegenheid tot debat werd door eenige personen anti rovointionairen ge brnik gemaakt waarna dezen beantwoord werden en er nog een opwekkingswoord ten gunste van de partg volgde Alvorens de vergaderii te sluiten weersprak de voorzitter nog Jfle bewering in een anti revolutionair blad tiat de heer Ed van Dantzig in t debat met den heer Huizinga onfatsoeniyk zou geweest zgn Amsterdam 11 Maart 1905 Als nieuw ingekomen wgzigingen Van vraag en aanbod in het Weekblad van de Gommissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVBAAGD Aand Nederl Mg v Zekerheidss v Ambtenaren en Beambten volgest 160 pCt Commanditaire Bankvereeni ging Plate Boissevain Co 20 Nederl Amerikaansclie Land Maats volgestort 112 Residentie Hypotheekbank voor Nederland 106 Landbouw Maats Rongge 100 Nederlandsche Veem 26 Bandoegsche Kininefabriek 125 Pref oand Suikerfabr Poerwokerto 120 Gew aand Snikerfabr Poerwokerto met bew van Deelgerechtigdheid 108 Aand Maats tot exploitatie der Suikerfabriek Waroe 102 Oblig electra My voor Electri sche Stations 81 Aand Koninkigke Mg de Schelde Scbeepsb en Werkt fabriek 90 Maats tot expl der Scheeps sloopery v h Fr Rysdgk 25 Mg Amsterd Goederenverv 90 Tramweg Maats de Meyerg 82 Baarnsche Koudwater Ge neesinricbting 165 Noord Willemskanaal Maats 26 1 pCt Oblig ütrechtsche Waterleiding Maatschappy 99 Opr aand Maats tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor f 170 Winstaand Kon Paketvaart Maats 550 AANGEBODEN Aand Rente Cassa 300 pCt Znid Holl Credietvereeniging Bod Nederl Amerikaansche Land Maatschappg 3e Serie 115 Ned Zuid Afrikaansche Hjpotbeekbank Serie C 10 pCt gestort 150 Rotterdamsche Cultuur Mg 60 Cultuur Maats Watoetoelis Poppoh 200 Guyana Goud Exploratie Uy Mindrineti 2e Serie 3 1 pCt Oblig Onderlinge Pharmaceu tische Groothandel te Utrecht 100 Aand Haagsche Broodfabriek 100 Hg tot expl v Ijsfabrieken in Ned Indie 19 koninkl Maats de ScheldeScheepsbouw en Werktuigenfabriek 95 Nederl Scheepsbouw Maats 160 Mg Holland Verzekering op het Leven en bi Ziekte Bod Groninger Waterleiding Mg 175 s Gravenhaagsche Wasch en Badinrichting 40 Gew aand Concertgebouw te Amsterdam met recht op vastezitplaatsen Bod BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 10 MAABT L K H K z rrjr i £ ffj £ j Staateteemntien PoETüoii Oblig 3e Serie fr SOO 3 591 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLiH Iwang Dombr Obli atien 1 96 AziK Japan Obligation 1899 1 71 71 CoLUHBU Geconsolideerde Bui tenlandache Schuld Recepis L 100 VI 21i Hypotheek Banken Pandb idem idem 1 99 Pandb Rotterd Hypb 1 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 1 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 1 99 Pandb ütrechtsche Hypb 1 100 Pandb Westlandscho Hypb 1 100 Pandb Znid Holl Hypb 199 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 1 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 1 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 1 101 Bewgzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 1 100 AlgHypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbunk 1 99 Pandb HollandBehe Hypb 1 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 PandbGed Hypotheekbank te Veeiidaai 1 100 ispoorwegteenmgfn Italië Oblig ZuidItnliaanscheSpw My A H 367 Pr mitUeninf êH bKLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maattchappijen Aand HoHand Onlf Stv My 35 Diversen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 1 89 U m Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 o Paudbrieeeu uit verkrggbaar i lOO la Correspondenten te Qouda de Heeren DORTLAND en CoWESSANEN 6c LAAN Wormerveer OPGERICHT ITM KONIMHLIjrKE rABHIEKElV Voedert uw Vee met de tuivere murwe merk Ster en H uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parlja 1900 Segen Gouden Medaillei pnif Door Q nM h l entMn ncnbevolen Met EercDlploms en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN Qufna Laroche t kncbtlge on reraterkende KIMA WIJN iej en twakte loenrd bij kindcroti tU volweuenen gebrek un eetlust slechte pUtTMfërlnjr fénuw oöiaplltiï ttt rentu klag na zlekle of kraambed koorts en hare gevulgML QUINA AROCHE I KRUGINEUX in het bijionder tegeu Bloedc brek Blesktuoht Z kwalen tao KrltUobm lecAUd ent Varkriigfaaar io flacon a 1 90 en L f llf a N PO Toaduam 7erittrkciM Miueoaam vin maalt toot dagelfjlcicligeb ulk 1 vooral voor klndmn iwakkcn en kUeracbtlgs MtelUn er aan te baveien Alt gaiMMkneEHKa drank bil ttoonüwen der spUiTertariacaornnen en dlarrbée ook TOor tttlgallneenen UeJoa kinderen Pnji per bw H Kiit 1 70 A H Kgr O OO S Kgr O BO Cliaiulfeli jU AlIrcilllrAr speciaal voor KlndtrToedlns In buiaan U Kirr 0 SO ailycre ITlCI UJKCr y q H Kgr 0 86 AQ httlA l ioriirpiipn c veldoaode ter beatrij Joo eei Ö BÖonyTÏ M Tamarinde Bonbons SïïïtS coS S T SXiiïS daar de Tonn v voor kinderen bewfjun da Taourlnda Bonbonc van KRAEPSLIEN HOLM belangrijke diemten roor het kind bef aart flll m da smaak aaof enaam ii Prtji par dooije 0 00 CD O BO f almSsilr PflQfltllkQ algamoen erkend ali bet BESTE kuiinuddel Jrt llllldK f UUCa bij HoMt Verkoudheid en Kealp W U jjmopIilMcad en varcachtend mlddal by uitnemendheid uitsluitend In t Q fleiclijot veikrljgbaac Prija 0 3K per fleichje rtefitn txm Hpothtkeri M iiroffUU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST étikitl XRAEPEUEH ft HOLM U ZaM m a teM w i naam m MwtdtêtJtêmiiif en tvrJkrf éMw bii Otfttn