Goudsche Courant, woensdag 5 april 1905

No 0689 Donderdag 6 April 1005 448te Jaargang mimm mium iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken teMmu Sa S IJe Uitgave dezer ouranf geschiedt dag elijks met uitzondering Aan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per l ost 1 70 Afzonderlijke Nominers V Lf F C E N ï E N tMefM a at ADVEBTENTIEN worden gepliatet van lj i cg els a 50 Centen iedere reg el metjr 10 Centen Gi oote lettere worden bei ekend naar pfawttvuimte IiMsending van Adverteiitiën ot 1 uur de miiM Verkrijgbaar in flesaohen 50 ta f en I I btj H H Apothekere en DrefWe Let op hel merk AVKMRt F AD BKHTEB 4 Co EotterdaB Te Gouda bj C I Ut KR Apotkaker ttarkt en bjl WOLFF Co WeathtTen 198 Gtoada Druk Tu A BRIUKUAN Zk ONTVANGEN Alle soorten schoi wi ük voor het a s seisocn in het Xooriiiirtiknyi $ rhm en Laarutpniagizyii KLhlWEG E 30 tegenover de KleiwegHtiig Aacberelend € SUITS Alle rei srotiSn en aanffi inelen werk en Metaalpoetsextract merk KÜOD KRUIS uit de fabriek vnn Kirraa H SAKDKMANN te Zevennar c n Kmim rik tpaniirm dr lrr VeikrBsbaiir to öouda bil U ZANOVODIiT U A CAT S 11 ZANDVOOKT J H MOSHEL F rnia L DK 0N A DUOST te Woerden bü N I K KItl I IKK EENieilEFOTTANTnES Hfii nlt v r udii op t TIFJIK trIHIfii mi arr Mao zij vak M IIAVENSVVAAYZO KV QORINCHGM l 7 e TUKKEN wonlcn atgcl ferd 111 verzt gfUlt jmkji vun cy hfWe tn een half tta een AW oh mot vttnuHtding van Nummer er iVryn roorzu n viui iiovt iiHtaun M rk volgPiiH de Wr t edppo iicerd ich tot de uitvuriiMv van n fcrde orders attubovi S ntli Toorheon BHKKBAAKT 7 r N KM bMM otuohadtlykito in M makkelykile poetimlddel voor He w n vooral damea in Klndenchoenwertt U de Apnrttuur f an C M MUllar II Ca Wr Berlin Beith Str 14 Men lette co Mtii S op naam tn fabrlekamerk Vwkryibttr ht HMfM Wlükallwi In leMtnotrk MlantariH rirHm Ub 0 MrMl O f tlV V lirfaiuuM Arnke Zenuw en llau r ijdors wordi nit overtuiging sis een werkel ke hutp il den nood het boek 53a ad g e v ©x aanbevolen Na outraugst vitn adren per bnefkanrl Mur t it boekje Iranco wr post toegeaonden door BLOKFOEL 8 Boekh Zaltbommol Wie ektir yu m i IchtA dkal ClUMUl te jBtvaogon t aiiiM mtald o u veW jijraifiiemingen In don baiuM gekomen ur d dei naun daa altThadam Dr MiohaelU varviudigd p 4a besta machuu tn het mnldb toHBda étakbluuemaut van Qebi StoUV rok t Keclen tlicht Btkel Cacao a vlerkantoi buaaab Daw Eikel Cacaa i u t melk akookt atM aangename gezonde drank not 4 Mtykaota brwk een t 2 theelartb vaa t polder Toor een kop Cbooolate AJa nnaeakricbtige drank by tnl iM djarrbee alei iite met water t lakraikea TarkrügBaar by de voontauill B 1 Apothaksra an Prik Kft Va K t p am a OwMRulvtrtagmirooKiiiar nar V ti m land JuJlin iattankM imnUrdam KalTcatnat IW Gebruikt teeda d WERELDBEROEMDE isrior Draiven BorstlioningExtract KpNINKLUKC tti Kenig helpend m n iloend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en slörnhocst bronchitis en alle borst n longaandoeningen Ru por t Negen maal met Goud bekroond Ëenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r rtaceu vau O M 0 7 l l Kon Stoomfabriek lie Hon inuhl item Verkrii b ia by Vmm WOhfF A Co Westhaven 19K r u u A LATKTS Sï A Kleiweg K lol Souda K II V N MI1 I Veerstal B nü e on U A IIOUMAN l or w i l INKiK Nimmrkerkad IJul A N vi ZKSOEN ScAoonl m 1 Th TOIIKKN flo r U VVI IK htdnr r A SCIIRKU acufrwAl I W V KDB Oudewater h va dkb IIBI IDEN le Renttcijk P v o SPI K Moffcapelte I v d STA II Wcddmgmer Wed J Hi tóf WadditiQtvem M KOLKMAN iraiWinOTWn P A ua DIIOCT Oarfraufcr A u JONOH Ourfewa 1 P KA TK1 EIN PoUbroéktrdam IJ UIKKKK te WttllWfiHUWI VU l iat T niet misleiden door Ab HI Stro p Het 1 kU iMiTS titrld faulo Ift J ybeslant ni t J 4 ro erniyefnerlelwiKirde m door meer dnn duiitfnd aanzienlijke profesKoren en K iipcsheeren beproefd voorgescliraven en aanbevolen I I B i bt t puhlifk stidort 26 jnren i lit d nis zgnde het goedkooimte en onêcIèatieiIJkMte Ml Bloedreinigings etl Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppels Mengsels Mineraalwateren enz en niks fun hal e aanjjfpiiame uitwerking Y itieii horde mieh voor namaak Iedere doos moet bet meUelIJk gevegltlree de handHmierk namciyk liet H f e krul tu hel rende veld mei de handteeketiing lllchnrd Êtraiidl dragen iioofiiÊteiiol IS rau inuleu Holg Hollerdam Zij zgn verkiijgbn in doosjes ti 70 Cents geen kleinere en cl lo Joun hu Wni FB Co mmw r nmm HWWW lil l l ll Doot Oetiffsh iKetnMn R ntwvolen M t Lere LÜpluiiui en Goui B kicunt e PRAEPARATEN VAN Olllna l arnrhia de meen knuJitllsinverKerIctlldl kina wijn Ueemvalcte 1 i Ol M ene ebr k aan wöu ilechtt pljsvertcring zenuwhoordpun ter verittrklng na ziekte of kraambeil koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE PBRRUOIMEUX in h l bij onder legen Bloedgebrek Bleakiuehl kwalen van Krltlschen leefttid enz Verkrilgbaar in flapms ft ƒ 1 90 en l pllf at arfta A voediaam veriterkend aangenaamvAnnnaak voordagc11ikschgeb nik L IKCI V L U r l v r klndmn iw kk n en kliermchtlce cittellen eer aan te l vrtcii AU gaoaflakraehflg drank ij stoornissen der spysvertuiiuaornnen en dlarrhée ook vixir tmgïllngen en kleine Wnilercn l ri per bw i M K r ƒ 1 70 4 H Kgr 0 90 Kgr O ÖO = r Melksuiker r j7 T A Asthma Cigaretten S T dr S ZT SS rS ilorni n OBO on Ö BO Tamarinde Bonbons rSM igTn dS li S rïffiSi LM r kintlerei lit wjii n de Tanutfinda Bonbons vnn KRAErELIEN A HOLM beUngnjke dienstm S daai Icvorm voi r litl kiixl begeerlijk en de smank aangenaam is Pn paTdooq O OOcti 0 0 f flltniak Pa tilIf ülgemaen erkend ah het BESTE huuimddel OdlIflIaKr KatHICa Howt verkoudheid en Kctlp h t li een alQmopIoaflend en TerKchteod mlddd by uitnemendheid uiuluitend in P fleschies t ei krlj Tl aar Fnjs ƒ 0 20 per Seechje 9f Vnirpm t H ram KRAKPELIEN ft HOLM U Zalat atUn i WMitH mm V KRAEPELIEN HOLM Hoüeveranciers ZEIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPBERICHT iraS HO m HMJHE F iliniKHE V Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk S r en gj uitmuntende dooi hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlptonui Parij 1900 Xegen Gourfen MedallleH Patent H Stollen nttufmi ditunrriiti FtMitin nuiturt m SST J w ifrome Brfotg m Mn FntoRf H aMiM mM w M AfitMM lit nrMMM aoM w rthloaen yacJtmAmungen tH Hm kêuf Mm mim altlg neharftH H SWUen aar w M Jmel Mr h tcUm UmkêiMmim Ma Miar f attl M nn ii lrt ai imitUÊitl m Warnung Geen Grijs Haar meer I Ue Meutto Undoa doet de grij e haren binnen enkele dagen verdwpen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eischt op den hals Lon i Vtis t H S eai 1 50 per Bacon Verkrijgbaar in de EOZENDAAL M b j Izaiik Cats Papier molen iOUUA Het VERLICHTING MAGAZIJN üe Avondsier Dubbele Buuit IJ 13 TELEF 117 is heden ruim voorzisn van nieuw model Qasor amenten WiBdcomroren eo Gaskookltfel jes Tevens zuinige KOOKAPPARATEN renkeloos en zindelgk Je wire adris mr goeè TerbcbliDg Zoo even ontvangen ARCAi UM waarvan spoedig de verklaring volgti Aanbevelend M n V LOON Aanlegger vnn Gas en Waterleiding I JU nieaw nevertreflea rgf Dr Liobora uelbekend iZHUV KBACBT UIZIB Ulleea eelil net Pabriekinerk tot voortdurende radicale eo zekere genezing van alle zelf de meeat hardnekkige tenuwI tiekten vooral ontataao door afdwalingen op jeugdigen leeftyd i ta genezing van elke zwakte Blaak I zucht NÓenauwdheid UoofdpBu Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spjsvertehug Onvermogen Impoteni Pollution ent Uitvoerige prospectQSeen I riji ror eaoh 8 1 fl 1 S dubbehi a rh n OnIr Tl Depöt Matth d Vogte Zaltbommt DipSI M Cl Shan It Co Bolterdaio I Happol a GraTenbage I IlalniiDaDs de Jong J CsD Bottardaai W I k Oo OoU la j en bë alle drotristaa A nOLLANDEH acaiLDMB beveelt zich beleefd aan zoowel voor Plafond en Decoratief als geieo M teerU Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Odd Genoegen Buiteiilaudscb Overzicht Kolonel üjldke die na ziju terugkeer nit Mandsjoerde zeer ongunstig over de Russen schreef ia thans een der weinigen die nog niet alle hoop voor hen verloren acht Hjj denkt dat het Russische leger zich gaandeweg hersteld zul hebben van den déblücle b Moekden dat met de 48 b ttaljuns van het 4e legerkorp s en do 20 battomen ai tillerie 160 kanonnen die t dens den slag onderweg waren du verliezen zullen zyn aan gevuld dat het Jupansclie leger eeiiige moeite zal ondervinden met de leger voorziening terwyl de Russen die sinds lang allo beschikbare levensmiddelen in de vruchtbare Tlakten der Soengari hebben opgeeikcbt te Karbin over een ware graanschuur des overvloeds zullen beschikken Het congres van geneeskundigen dat door den adjunct van den Rossischen minister van binnenlandsche zaken was vei beden doch later door minister üoelyghin was toegestaan is Maandag geopend En de opeiiingszitting toondu hoe scherp in Rusland de partijen tegenover elkander staan Het volk aan de etne zyde de reguering aan de andere Merkwaardig was het zeker dat de voorzitter van het congres dr Jelpalewsky in zijn openingsrede de vraag stelde of bet velk nog vertrouwen had in de regeering en als veelzeggend antwoord daarop de aanwezigen meer dan duizend geneesheeren verzocht zich te verheffen van hnn zitplaatsen ter eere van do mannen dia op 22 Januari waren gevallen Blykt hieruit reeds dat de beweging waarvan het eerste verschynsei zich op dien Januari Zondag voordeed nog niet onderdrokt is doch zich krachtig uitbreidt onder de ontwikkelde klassen der bevolking ook berichten nit andere bron toonen dat duidelgk aan De Petarsburgsche correspondent van de Westm Gazette schijft aau Z in blad Er verloonon zich hier duidelijk twee fel tegenover elkander staande partijen Het grootste deel der olflcieele personen de amhtenaarswereld en de omgeving van den Tsaar staan tegenover het intellectDen eersten willen den oorlog tot eiken prijs voortzetten zij zouden zelfs graag zien dat de Tsaar na Paschen persoonljk naar Oost Azië ging met het geheele garde corps Deze groep scbgnt volkomen voorbij te zien dat Rusland door de verschillende gebeurtenissen in een allermoeilykste positie is ge bracht zij beschouwt de groote verliezen slechts ala een inzet en is even ongevoelig FEVILLETOX SISOCETIB VAK DSN SCESIFS KAFmnr U Op eens kwam er door de belflere zonnige Inelit zijn een vliegje op zijn blauwe wiekjes aangedreven Duprat keek daarnaar zooals h naar alles wat het ook wezen mocht zou gekeken hebben In een oogenblik zag k n verwarren in het stoffige eb Diprat bleef toeschouwen De spin die P de loar had gelegen kwam met zjjn JOft koekige poolen stil op het verschrikte i rtje af eu met die pooten verbazend snel ef end als een machine om garen op te 1 k d Ü lo gevangen vlieg geheel Bet haar weefsel zoodat er ten slotte van rme dier dat misschien gestikt was uieta meer te onderscheiden viel Toen dit werkje was aigeloopen nam de spin haar prooi in den bek en verwijderde zich zooals 5 gekomen was stil en behoedzaam loopend Ï8 haar eigenaardigen ladder naar het genaardige plekje waar eker de voorraad ehnnr moest tjjn En nu andere spinnen kwamen te voor ohtin andere vliegen gonide door de lucht voor de ontberingen eu het lyden der troepen als Nero Financieele raouilijkhedan kennen zu niet en de binnenlandaclie toestand veroorzaakt ben geen vrees L e intellectueelen en enkele personen uit de officieele groep daarentegen Z jn voor vrede tot eiken pr js Zg zien de gevolgen van den oorlog zeer zwaar in en meenen dut hoe langer de str jd duurt dos to moeilijker de positie worden zul voor het land Zu vreezen vooral de ontwikkeling der gebeurtenissen in het binnenland en zien met bezorgdheid de toekomst tegemoet Omstandigheden die men buiten Rusland wel kent beletten deze groep haar stem te luid te verheffen om haar meeningen te uiten ter üe andere de oorlogsgozinde groep met ulleeii het grootste woord maar tevens ook met enkele uitzonderingen de pers in haar wacht heefl Het is nog lairg niet gedaan mot de parsbeschouwingen over het bezoek van keizer Wilhelm aan MaTokko Maar die beschouwingen zullen wel een andere wending nemen nu het bekend wordt met welk een tact de keizer elke politieke kleur van z jn bezoek beeft ontnomen De oom van den sultan die den keizer ontvangen zoo had een lange redevoering voorbereid waarin zooVMel toespelingen en verklaringen op poliliek gebied voorkwamen dat de keizer niet ajin land wilde gaan omdat h j die toespraak niet wilde beantwoorden Op verzoek van dun üuitschen gezant ging de keizer ten s otto wel aan land doch alleen naar de Doitsche ambassade en liet bg de toespraak ig de sultanstent van het programma vervallen Dat heeft bj do Moeren eenige teleurstelling gewekt evenals het feit dat de keizer geen brood en zout by hen genuttigd heeft Doch de keizer wenschte geen enkele politieke demonstratie te ondernemen en sprak slechts over handel en economische belangen De Petit Parisien moot dan ook erkennen dat er tegen de houding des keizers niet het minst in te breifgeji is De beschuldiging tegen Delcassé dat hij een font beding toetf hg meende Dnitschland te kunnen voorbijzien wordt nu ook door den heer De Pressensé den bekenden sacialietischen afgevaardigde in de iluinanitë en in den Europeen nitgeiproken Q ze afgevaardigde wjst er op dat het EngelschFransche verdrag een vredelievende bedoeling heeft en dat Frankrgk die bedoeling geeuzins mag voorbijzien Steeds meer wordt het duidelijk dat de Frausche pers de zaak kalm eo waardig en noch do eene noch de andere party scheen verontwaardigd te zyn over den moord door de eerste spin bedreven Alles ging onverschillig zgn gewonen joop in het koesterende zonnetje Waarom nu mompelde Duprat schouder ophalend waarom zou ik nu meer gewètensknaging moeten hebben dan die spin daar f Mgn dochter leeft ik leef wat gaat het mg aan dat er een of twee onbekenden omkomen f Niets Neen dat gaat mg immers niets aan herhaalde hjj byna overlaid Ik ken die menschen niet ik wil ze niet kennen en of ze dood gaan of leven kan mg onverschillig tgn Het tgn belachelijke vooroordeelen die door de maatschappelgke beschaving in het leven werden geroepen Hij werd in de zonderlinge gedachten die hg zichzelf had opgedrongen gestoord door een uitbarsting van allerlei kreten en luisterde toe Het kwam van de kade Het was alsof daar iemand werd uitgejohwd Byna op t zelfde oogenblik hoorde by in de gang een buitengewoon gedrnisch De kapitein verliet de kamer om te gaan zien wat er aan de hand kon zyn Miquéle was ontsnapt t at ongehoorzame kind I riep Duprat met een doffe stem en spoedde zich boen om haar ta gaan zoekei mmmmm opvat en zich door de lelie artikelen van de Engelsche bladen niet laten meeelepes In Frapkrjjk zoomin als In Duitscblaid Is er iemand zegt de Frankf Ztg dia b Marokko oorlog zou willen maken Ënalade Sultan van Marokko dat niet beseft 2al b bedrogen uitkomen Ook do Frankf Ztg herinnert aan Daitschland s houding in 4 Trnnsv alsche geschiedenis an zegt De Sultan Jial spoedig genoeg ervaren dat men met wwrd en geschrift zelfs mettetagrammen v r do onalhankeljjkhdid vaneen land kan ojkomen en er toch met aan denkt een mJtn te laten uitrukken of een kanon te latit afschieten om die onafhankelijkheid te veri djgeo De Fransche Kamer hervat de beraadsliiging over het ontwerp tot scheiding van Kerk en Slaat Minister Bienvenu Martin zegt 4llt het ontwerp twee suorten van tegena ndeis heeft de eene beschouwt de scheidiAg als een avontuur waarbij lj Republielf te gronde kan gaan de andere denkt dat ze lal leiden tot vervolging en burgeroorlog Wanneer het werkelijk het geval was da het tot iets dergelijks moest komen dan zoa de Regeering de scheiding niet hebben voorgesteld Het land is rustig do regeering is er niet toe geneigd de onderhandelingen met het Vatic lan weder aan te knoopcn De scheiding wordt dringend noodzakelijk WO willen het erfdeel van Frankrijk ongesebonden bewaren bet is in het belang van de geestelykheid zich bedaard te houden want de nieuwe wet is een liberale Nu w j aan de eerodiensten het kaAkter van een openbaren dienst ontnemen moeten ook du betalingen vervullen maar de uitgaven voortvloeiende uit de pensioenen toegestaan aan de oude priesters zullen 16 millioen bedragen De Staat zal in de kosten van den eeredienst bijdragen door het vruchtgebruik van de goederen n de inrichtingen over te laten aan de kerkelgke vereen gingen deze goederen vertegenwoordigen een waarde van 300 Tiillioen Wat hot eigendom der kerken betreft zal de wet het recht der gemeenten eerbiadigen de kerken zullen geopend blijven de geestelijkheid behondt hare pastorieSn De regeering verzoekt der Kamer hare goedkeuring te hechten aan de scheiding daar ze deze beschouwt als een ersentieel gedeelte van haar program do verwerping zou een achteruitgang beleekenen waarvan men de gevolgen niet zon kannen overzien Minister president Fortis legde gister in Eau zwarte menigte daalde de trap af Politieagenten bewaakten nog steeds de kamer van Griffony Cit een venster dat op de kaden uitkwam zag Duprat naar zyn dochter om doch hy vond haar nergens Het uitjouwend geschreeuw liet tich opnieuw hoeren Duprat veronderstelde nu dat de verdenking der menigte op een bepaald persoon was gevallen en ging van het venster weg om elders naar zgn kind te zoeken Daar l wam hg Madelac tegen Miquéle t vroeg hy hem Waar is Miquéle f Madelac haalde zyn schouders op hg had Miquéle niet gezien Allo naar binnen kerel V beduidde hem de kapitein De stomme ging been langzaam met groote smeekende oogen die de vergunning schenen te vragen om hem nog een poosje te laten toekgken De menigte schreeuwde schier onophoudelyk maar op geen mensch scheen evenwel de verdenking te zgn gevallen Men maakte wat geweld om t geweld zelf dat was alles Breng eenige honderden mentcben zonder eenige voorbereiding zonder eenig bepaald dool bjeen en nog voor gy t vermoedt doet zich by hen de behoefte gevoelen om te de Italiaansche kamer d miniaterieele verklaring at U j zeiden WH tillen geen nieuwe politieke richting unkondigen naar lillen een program verwezenlijken waarvan het land da hoofdlijnen goedkeurde Wij zullen trachten voor 1 Juli den overgang der apoorwegan in attatsexploitalie tot stand te brengen en zullen een ontwerp indienen In hoofdtaak bevattende de regeling van bet ontwerp van htt vorig ministerie Minister Fortis zeide verder W £ zullen iu alle vraagstukken van binnenlandsche politiek billijkheid eu vertrouwen toonen In overeenttemming met onte sociale kracht maar wiJ zullen nimmer kannen toeataan dat het staatsgezag wordt beperkt of miskend ot dat de grondslagen van de opeubar orde worden bedreigd Wij zullen in onze internationale betrekkingen de gedragslijn volgen door onze voorgangers vastgesteld De richting van de boltenlandsche staatkunde van ItaPie werd duidelijk aangegeven door herhaalde bealisslD gen in het parlement en door dan door het land uitgedrukten wil Deze staatkunde li gegrond op verbonden en atevige vriendschapabetrekkingen Zij moet gaen wijzigingen ondergaan maar blijvead ajjo dat zal ons nuttig ziju en ons hot vertrouwen der andere naties doen behouden Laat ons deze staatkunde volgen met de gruolst mogelijke zorg met het verlangen een elemeut van den vrede te blyveu te midden der nation Maar de vaste begeerte het land do voordeelen van den vrede ta verzekeren mag om niet de noodzakelijkheid doen vergelen maatregelen te nemen in het belang v n onze verdediging Italië zal hiervoor moeten komen tot een wijziging der mililai e organisatie en noodig zal het zijn bijzoJidere zorg te wijden aan de marine Ove al wordt met kracht gewerkt em de marilhame kracht der groote mogendheden te ve hoogeu in het belang der verdediging en ter bascharming van den handel Het zon onvoorzichlig ijjn da yeralarking van onze vloot te vetonaehtiamen Om dezen plicht te vervallen zullen groote kredieten noodig zijn bet parlement tal deie niet weigeren Wy willen n eehter de verzekering geven dat wjj nimmer de grenzen uit het oog zullen verlieten door onzen financieeleu toestand gesteld en dat wjj alle mogelijke bezuinigingen zullen toepassen W ijja vast besloten het evenwicht in do begroeting en het booge krediet van den Staat te handhaven Later telegram Minister Fortis de lede vooringen van verschillende sprekers beauté woordend verklaarde dat hil als leidend beginsel by liJn binnenlandsche staatkunde schreeuwen te jubelen uit te jouwen in één woord geweld te maken en ie gaan er even spbedlg toe over om een lang zal by leven 1 aan te heffen alt om over dezen of genen het doodvonnis nit te galmen Al de leegloopers op dit oogenblik voor bat hotel de Boargogne vereenigd maaklen van de gelegenheid gebruik om zoodra Iemand tustchen twee gendarmes verscheen zich voor te stellen dat dat de schuldige moest zyn en daa een stem op te zetten die wyd en tgd werd gehoord Zich om niets bekommerend wierp Dojirat zich tusschen de menigte Hy Trocg aan drie of vier menschtn die hy kende naar zyn dochter docli niet een hunner had haar gesien Men bracht het Ijjk van Griffunny naar luiten en maakte zich gereed om het Ie Iransporteeren naar het gebouw der Morgue dat zich eveneens op een der kaden bevond Zich een weg banend door het reik liep de kapitein langs een paar aensehen die er nog al heerachtig uitzagen met hun officieele bakkebaardjes en ving toevallig daarby de volgende woorden op Dna volgens n f ta i een moord I Wordt vtnolgd r