Goudsche Courant, zaterdag 27 mei 1905

Donderdag 27 April 1005 o 070 44ste Jaargang ftOüMHE mum lyieiiwS en AdverlenUehlad tooi Gondn en Omstreken Telefeen X at ADV l It T È N T IE N worden ypp ♦ lr V ii el a 50 tJenten iedere regel meer 0 Onten JiiHite letters wtutltsn berekend naar pluafjiruintte Inzendinn van Adtrertenliön tot 1 uur de midd rekloou He ItS I f lJilga e lezer oiirant geschiedt dag el k met iiitzondeniiff van Zon eii Feestdaj eii De prijs er drie iiinsiiiden is 1 2 5 irtineo per K st 1 70 Afzonderlijke Noiiiiiiers VIJF CKNTKN uEk Geen Qrijs Saar mccrü D Nieuwe iMim doet ie griite hnrcn UBBéo enkelfl d igpn Tordwünen maakt hi t hur glansend on zacht beid liet uitvallen en De mt do pelletjet an Let hoofd veg Eisrlii o i den bals London PrJ J en t fO per Bacon VMkrSgbaar in de HOZENÜAAL M by Izaiik Cats Papier 1 molen OUUA leobidebei jüluLileliaad Hoofd prijt I c prgten iijn door ilen Htaat gegnrandefni 00 000 Xk itnfwtUyiny tot deel mm ing in dé ktnuten van de door den HUat lUinbtirg gewjLirlKjrgde groole ieldlüterij waarin zeker 8 MiUioen 325 120 Mark gewonnen moeten worden I e iu oldprgzen van dew voordeelige loterij zijn de volgende namelijk j De allerhaag tc priji ii in het üelukkigHte geval 600000 Maik 1 Fraaie v SOO oun M 1 prij V 40 000 M 1 100 000 1 SO OOO M i II uoo tl 7 prgi 0 000 M 0I00 1 prij 11 000 M 1 45 00 N 11 prijl 10 000 M 1 40 0011 l i 000 M 1 SI OIION t 000 M 1 0 000 K lOi t 000 M 1 pnjivan loo noo V 4U I IOOM 1 0 00 1 IH 0 M 1 50 000 M UK 100 M Ia Het sehee bevat dese loterij die uit 7 klaaser bestaat HhMO loten met 411 5 prijzen en 8 primien loodat bijna op de hellt van atle loten een priji valt B zondere attentie verdient de aantnerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de spe r in laat ii geitcld eene premie niet aU tot nog toe alleen in de laatste kUsM maar reeds in elke klasse te winnen l e allerhougtttc prijs der sto klasse bedraagt in het gelukkigste gevalt ü Of Mark stijgt In de e kl tot i O io M in ile c tot 01 00 M in de 4e tot BB 00 M m de it tot 70 00 M in de fle tot 80 1 O M in de 7e en laatste klasse tot 100 000 M irk Voor de eerste ivijstrekking tÜe officieel is vaitgeitsld kost een gebeel origineel lot slechts itild 8 00 een fiall origmoel lot slechU Guld l lfi een kwart origineel lot slecht Guld 0 90 I e inleggeldcn voor de volgende klahten noowel aU de juiste Itjst der prjjsen worden aangegeven in hel ofhcieele trekkin fipkm voonien van het Wapen van den Stoat welk plan ik op aanvrage gratis verutnd Ie tere deelnemer in de lotenj ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehml hcbljcndc trekking de officieelc trskkingslijst Be ullbetillnf tu ventniluK rin prU H geschiedt door natJ direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestellinR kan men eenvoudig per postwlssel opgeven ook tegen rembours Bij opdracht verioek ik beleefd mij den naam van du blMd te melden Men wendo sich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoethg plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uttorlijk tot a APHiL met vertrouwen tot Samuel Heckscber 8enr Ilnnkirt en Witaelkantoor in IIAMIIUKC IMTSClikiml g ESNISBEFOTTANTSEE II H WAfUt v rio lil i I MRHK Kikit u CIT HKT MaU XIIK TAK M IIAVKNSWAAY ZONEN UUKINCHBH Deia TtlBKEN rorden afg le rord in veraegelde pakjes van viji ttett tn fett fiat en f n AW om met ernielding van Nonimer er ll rge voonieii vu uevenataand llilerk volgeua da Wet g dap neertl Zich tot de iiitvnerinx van ge eenie ontera aanbevelende 4 U BlJt riMrheen 3 BRËKBAABT U Qsadïü Dnk na A BBINKHAN A Z V00KJAARS PAABPBMIR8T LOTEN verkrijgbaar a 50 cent bö A BEINKMAir ZOON LANGK TIENDEWEG Trekking Zaterdag 3 Juni tt KoNINiaUKE ïJXbf Gebruikt teede de WERELDBBHOEHDE Superior Draiven Borsthoningbtraet lIËLIiTDL Benig helpend en a rIo n niiddel teilen verkoiidlit id BSlma keelpijn kink en slgm hoi Mt broncbitia en alle borst en longaandoeningen Negen m ial met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van M 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Bonlngbloem Verkrü baar bjj Firma WOLFF On Wealhaven 19H rtoK a A LATEh VTK JV Kleiweg E loO Gouda K 11 VAN MILU Veeretal b 120 te ouJn A UOUMAN Moordridd l INKSK Simitrhrkad IJul A N vak ZESSEN ScAoon oe n J Th tokken Dolkop 1 v WIJK huitun rr A BCHEEtt iMirecAl P W V E1 E Oudtualir K vi n HEIJDEN te Rmmjt P v n ÖPI K Moireapel f 1 v u STAR Waddm nem Wed lUlLST Waddiniimm M KOLKMAN WaddiMtvetn P A ui iltOt T Oudtaater A B JOtMll Oodewatfr J P KA8TKLBIN PoUhroikirdam 1 BIKKER te Bmtc wp WlL lt$tCHUWl Ci Laat U niet misleiden iaor IbilU SIroop Hft kloosterAl ii r e Jf o 46 Jyhe8taiil niet dun Siroop vangefneHeluxKirde wwi r i it w l fl ffW l Jl vttt Oi n h igentccn ni nl vokn f tl TI Met E rc Dlptcma n OouJ Bfl roc xic RAEPARATEN VAN Oflilno l amnllA de rafelt krodttbre fl veraterkenda KmA WVN le en twskte VgUlllafc ai loowel t ii kind n ak volwusentn fcbrokaan etlutt slooMt pUsTiftarlnc atnuwhooRlp n ter viroterklnc na siektt of kraambed koorts en hara gevolffc QUINaX ROCHS nWRUOniEUX in h t bijiunder tteon Bloedcebrefc Bleokncht kwalto T n KrItlMbtn tooAUd ca Verkriiitbaftr lil ftacnni 1 90 en 1 7 f Al j p r Toedz ni Terattrkend ungeiuMmvAnimaak voardagdijVKh eb lUk 1 1 IWI Vi €t a vooral vmir kinderen swakken en kllerachtlge estellen leer aan te b velcrt aU cenMskrachhaa drank t tj toornlosen Avt spU voncrln aoraanen n dtarrhfo ook rw rla rBliiiK en Weine kinderei l fij it tr l m H Kj 1 70 Kgr 0 0 Kgr O ÖO in bumn è H Kgr aOO Kladervotdlng i Kgr O Xr Melksuiker ygVgij TamarinHp Rnnhntm wt puroatiep tegen vtrotopptng Aan b ftn Mi ralM Con atleietc voor4lo kahUi na r Vinderan lirwljü n Ie Yanwrtndt éonbona mn KRAEPKl IEN HOLM beUngniVe dienst Ae4htna SorafAÜAtl llet rtmken Mner lulvt cigarette U voMomde ter bestrü S dmc van de hertpte aanvalloa n Asthma te In 3no e ƒ 6 B0 a O titÖ f dur de vorm vo i het Wirni tHfwrl pk m da Kmaak aangenaam i Pri pet dooaii O OOen OuBO Zt r rafpanifr ram KRAePELlCN k HOLM ta leM wdn i tiqtt ilritt mftm ap rit Matim e knrtiUetkmnmti m rwlrOr KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST QolmSaL DAcéllltfiiC nlcemeen erkend sis het BESTE hnismidHal OatiniaKT OllllCO Hotat VarkoodheW en Kaalp hM kt een stymoptotsend en vtrsachteod middel bjl ultnaOMadlMld uitsluitend in □ fle hjM UirtiKlMMt Pnii O l cr fleich e door meer dan duizend aanzienliike professoren en geneesheeren beproefd voorgesclireven en aanbevolen I ItÜ het publiek tedert 26 jaren geliefd als lijnde het bette goeakooptte m outeltaéleUJkale Bloedreinigings en Lajceermiddel en verkozen boven Zonten Droppela Menipiel Minoraalwateren eni en zulks om liaro anngename uitwerking MtH kortfe miek r ew nmmamkl ledere doos moet het tprttemk geregWren de kaméeUaimrk namelijk het rrtf krmtê lm kei r a e ecM MPf de kandleekemhig Ukskmrd Hrandl dragen JI a Itepml m K ra ifeii Uatf Êtollerdam Zy zjjn verkrijgbaar in doosjei 4 70 Canta een kleinere en wel te QocDa bS WOLFF Co Beitrijilmg van BlosdarmoMe BleeluUOht lUIarla Rinnankoom AlKemeaue Zwnkte voortdurende Hoofdpijn en Qebr aan eatltut De Echte ZIMASRUPFELS m Dr DE VRU dragen builen op de roode dooe mija naam onder nevettstaand fabriakamerk Hen lette daarop zij lijn overal verkrijgbaar i f 1 Ook rechiatreeki en franco van de labriek tegen inzending van postwiHcl a f ObemlaolM Vabrlek ran H NANNINO den Haag Het VERLICHTINO MAÖAZUN De Avondster Dubbele Buurt B 1 TELEF m is beden ruim voorzien van nieuw model Oasornatnenten WaidcoBferei ei GaskotklafeAJcs Tevens zuinige KOOKAPPABATEN reukeloos en lindelyk Je ware adres mr goede leriickii Zoo even ontvangen ARCAI UIII waarvan spoedig de verklaring volgt Aanbevelend M M Va LOOIT Aanlegger van Oas en Waterleiding Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden tocpassingei onze al eeer getckHdrrdu l mfa Irellem felmlureÊtogaerli Zfgerei kracht en diepte die nftniukers niet knnnei bereiken Men overtuige zich goenimitatin voor de eckle te ontvangen Oeill Prijscourant met een aantal oggt vraagde getnigschriften gnlü op aanvraag Boxtel B BOGAEJITS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bö wien modellen II bezichtigen zijn Wie t kiót zgn wil de eU 1 Ukelüaca te ontvangen lieeiniii 1 geeteld en na vole proobooingea la ta j fiandel gekomen ondei dea neet oitvindere Dr MiohaelU T na p 4e beete macbinee la bet enldka1 nnaiie MakUiaaemcnt van Oebra BMI j wwok t Keohn iiKM ApTQiellZMQf Btk6l eac8L n Tierkaateo bnem Dace KIM OaoMi ia net maft ikaakll en ennganame gezende dnok vwi 1 lijknh gebruik een i 2 heilipdi ym I i peader toot een kop Choodete Ak geneeaknobtige diank bQ aval oiarrhae rieoJHa met wat te ikaikaa 1 Terkrygbaar by de Toannnmili 1 j ApotMkera ena r h1Co V iw e I HM clVw VisTI Qeoanalrtrtegcawoardiier twt uid Junut attenMtd imoterdam KalvaxetnaS lAS en Hetaalpoetsoztract merk ROOD KRUIS nit de labriek van Firma H 8ABDEHANN te Zeveaaar en Emmerik a Mi Me ée kr 0H Verkrijgbaar to Qoada by R ZANDTOORT M A CATS H ZANDVOQET J S HOSSEL Firma L DE JOMO A DB08T te Woerden bj N DE KBÜIJFF Zenuw en Ifaaglijders wordt nit overtniging als een werkalüke hulp in dan nood bet bo aanbevolen Ma onteangat ran adrea per brielkaartwerJt dit boekje tnneo per post toegezonden door BUOJtrowuB ioaUt zaïtbommal Kielikanilel in slerkeii lirank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Juuil 1 brengen ingevolge art ia i der ilr iiikweL ter openb ire kennis dat bij hen is inKckonjen de navolgende aanvrage om vergunning voor den verkoop van iterkeu drank in het klein voor gebruik ter planlse van verkoop art i je lid a van de firma Kraneveld Co vuor de benedeolokalileit van het perceel aan de Markt Wijk A no 84 Hinncn 2 weken nad tt tlezc beltemlmakini 13 ge rf hied kan ieder tegen het verleencn van de vergunning schriltelijke bezwaren inbrengen Gouda ileu 36 April 1905 Bur jenieester en VVelhouiiers voornoemd R 1 MARTENS De Secretaris HRüUVVËR Uuitciiiaadscli Ovcrzicbt Prins Chilkof heeft het personeel van don spoorweg lustchen Tiltis en Hnkou gedreigd dut ieder die met aanstonds hel werk weer opvatte naar Mantujoerye gezonden zou worden om tegen de Japantiurs lo vechten en die bedreiging schgnt niet ponder oitwerkiiig Ie zgn gubleven Uuandag is hul altlmns weer mogotyk gebleken den Knnkasas over te steken per spoortrein Te Petersburg heeft de politie belangryko ontdekkingeu gedaan Elf drukpersen die in het geheim allerlei ongewensclile geschriften onder de bevolking verspreidden zyn stil gezet De politie treedt met groote gestrengheid op in de arbeiderswgken Kr worden proclamaties verspreid aan de arbeiders met een opwekking om 14 Mei a s te gaan staken Waar de politie iemand betrapt die bezig is die proclamalies rond te brengen wordt hg onmiddeliyk ingerekend Het zag er Maandag onheilspellend uit in de hoofdstad Er waren massa s suldaten nangekomeu om mogelgke onlusten te keeren By troepen trokken zg door de straten inet muziek voorop Uit de verte kon men ze al zien aankomen door de vlaggen En de menschen keken angstig alsof zg nienw onheil wachtten Verscheiden scholen worden van overheidswege gesloten De ouders krygen een aanzegging om hun kinderen thuis te honden Tot September zal do vacantie duM Het heet dat deze maatregelen noodig zjjn in verband met het verblgt van de groote troepenmacht te St Petersburg In de Russische steden langs de Oostzee bigft het onrustig de arbeiders in de havens blgven staken In Moskon is door de staking der bakkersknecbis het brood van 2 tot 7 FEiJILLETOX SlOOCBRB VAH DU SCBUFS XAPinnr 29 Men wend licb aan alles zoo tschynt aan t goede naar ook aan talechte het Biedadige aan smart en aan vreugde Als nen iemand maar lang genoeg op doornen leat slapen zon hg zich ten laatste even Ixliagelgk gevoelen als op een bed van reien Het ligt in de natuur ran alles wat Mit zich te acbikken in alles wat er keurt Een mtand na het plegen ran lyn misdud Miep Daprat byna zoo gernst alsof hy JJJloed werk kad gedaan op dien vreose k nacht toen hy om zoo te zeggen twee natten had omgebracht Wat hem ran ld tM tijd nog kwelde was rreea was angst dat niettegenstaande de door hem genenen roorzorgtmaatregelen toch nog de oacliaid aan het deglicht zou komen en Lali bil dat het atinat verwachtte deai paar gendarmen zon worden op In Heerst had hy niet in de grgzek mer willen komen Al de zichXdaar bevindende kopeken het pond gestegen Slechts in enkele bnkkergun wordt gewerkt onder bescherming van do politie Men is ongernst over den toestand vooral omdat er kans beslaat dat deze staking van de bnkkorskncclils te Mdskou op andere steden zal overslaan Do Dnily Express laat zich uit Japan seinen dut men daar maar niiitig geloof slaat aan de btiichten over het vertrek der Russische vloot nit do Kuraninli bmii Kn ook al zeulen de Riissischu schepen liuii veilige ligplaats hehb n prg gl gBvell dan nog zoo mokken de Jupunneis knune 1 ig elders weer oen ligpluals in doFrauichc territoriale wntcren holihcn opgezocht De Japnnsclii bladen gaan voort met liet publiceeren van krachtig gestelde urtikelen doch onthouden er zich vun al Ie ona mgename dingen te schrgven u in hrt adres vun Frankryk Zg wgzen erop dnt ware Fiankigk nii t d verbondene vun Rusland de Fiausch J ipunKche belrekkingen allerhartelijkst zonden we zen Ook wordt door do diigblndpers Ie Tokiowel dt gelgk rekening gelionden met do vriend chuppolgko b trekkingen welke in denjoiigsten Igd zijn ontstaan Inssclieu Frankrgkon Engeland v Uit Koren wordt i éder don datum van 25 April gemeld dnt admiraal Togo met het grootste gedeelte van zgn vloot den 2üste is gezien in de UasHuiplio baai ♦ Het schgnt dat de mooielgklieden over het verleenen van gastvrijheid aan do Rus sische vloot in de aan Frankrgk behooiende Kamrunhbani uit den weg zgn geruimd Japan was ontstemd maar deze wrevel is weggenomen na do verklaringen zoowel door Frankrgk als door Rusland afgelegd dat beide alles ii het werk zooden stellen om Rodjestwcnsky to bewegen niet langer inbreuk op de onzydigheid te maken Uit een verklaring daarop door don Japanschen minister van bnitnnlandsche zaken te Tokio Zondag afgelegd bigkt dat Japan tevredon is gesteld in een commnniqnë geeft hy een uiteenzetting van de laatst genomen stappen door Japan hg Frankrgk van de antwoorden ontvangen van Frankrgk torens van de nota wisseling tusschen Frankiyk en Rusland B rankryk heeft rekening gehouden met het Japaoscbe protest on de stellige verkla ring afgelegd dat het alle maatregelen zou treffen om het schenden der onzgdigheid te levenlooze dingen die het eigendom waren geweest van zgne thans als een heilige voreorde vrouw hadden voor hora oogen on ooren Maar van lieveriedo had by ook dien eerbiedigen schroom overwonnen De eerste maal waarop hg dat vertrek betreden had was geweest om er een raam open te zetten de tweede maal orajbet te sluiten en een geel geworden parasol die was omgevallen weder neer te zetten De derde maal had hy zgn oogen overal rond geslagen on zich bg t hecngaan en traan van do wang geveegd Den daarop volgenden keer was hy op de knieën gezonken en had hy met het oog gevestigd op 1 die hOm dierbaar geworden releqnién snikkend om vergiftenis gesmeekt Op een helderen zonnigen dag in November had Dnprat eensklaps gehuiverd Waarom f Voor oen spiegel staande zag hy daarin onverwachts het gelaat van zyn zieke dochter weerkaatst En dat gezicht had hem een nnaweiyks bedwongen kreet van schrik ontlokt want hy meende daarin na achttien jaren weder bet bieeko en onbewegelgkc gelaat ran de hem zoo dierbare doode te zien zooala het zich vertoonde toen bat lyk was gekist en tot aan den hals toe met een wit laken woe overdekt Dnprat vloog naar Miqnèle s bed Kind kind wat deert n toch P Hoe ziet beletten iii zgn territoriale wuteren in het Voire Ooslen Do Fran iclie legeer ng richlln hot verzoek tot Petersburg om aan Rodjest wetisky te willen bevelen onmiddoliyk de Kamranhbaui te verlaten En dit znn inmiddel i geschied zgn Zaterdagmidd ig liei ft hi t geheulo Russische eskader volj fiis berichten uit l irg deze haai verlatiin on gelgk do Temps Zondag herichllo werd kort na het vertrek oen hevig kanonvuur gohooiil men zon kun nen denken nan een ontmoeting tusschen ecnigo wrdeizydsclie rerkcniiiiigskruisers eerder dun a tn een algemeen gevecht reeds omdat Ie Japaiische vloot zicli volgens do laalsto lierichlen Z iterdag no no irdelgkcr bevond Tromvens er zgn geen lelugratlsche berichten koinan bevestigen dat er reeds eon slag zon In bbeii plaats gehad Do Times schrgfl nog nvor liet Kamranh incidi iit Hot ïlugi e o jlrodeii vun Fiiiiikrgk en de bevelen v in deti Tsaar li bb ii ee 1 gevaar voigdelii d it den wiTeld vrede bedreigde Indien zooats wg veroiider teldon muitl leguli n g niiini ii ijii tuin indo de Russische Bctie ieii te beletten liuii pngiiigen te liei halen uin oen utieeilgk gebruik te maken van oiugdige w iteren kun hot incident be Hchoawd worden als gelukkig en volkomen gesloten Ministor Delcassé blgtt De heer Rouvier en do president der Republiek hebben den minister ovoi Inigil dat de door hem gevoordo politiek door de guheele regeering word goedgekeurd en de beur Delcassé had nu dus geen reden moer oin bg zgn verzoek om ontslag te volharden Zoo heette het in een officieel communiqué Of ecliter hierdoor do crisis waarin de Imiteninndsche slaatkunde van Frankrgk zich tegenwoordig bevindt een einde zat vinden P Twytel hieraan is gerechtvaardigd als men de rede leest waarmee Jaurés in de Kamer den toestand uiteenzette Janrës wees er op dal do kern van de zaak doze is De Duitsclie koizer hoeft door zyn bezoek aan Tangor getoond dut lig do aanspraken van Delcassé Marokkaansclie politiek oiut erkende ini hg heeft te gelgkor tgd te kennen gegeven dat h een verdrag niet erkent dat niet ter zyner kennis is gebracht Natnnrlgk had Duitschland inuondo deze spreker volstrekt niet do bedoeling Frankrgk in moeilgklieid te brengen Integendeel eenige dagen voor het bezoek aan Tanger had do keizer te Breinen uitdrukkilgk gewezen op bet vredelievend k trakter der Duitsche politiek ge zoo bleek P Dat weet ik niet Zie ik bleeker dan anders P vroeg Miquéle tot driemaal loe onder liet spreken ophoudend want zoo kort was zy van adem Met droefheid sloeg Doprat haar gade Hoezeer was dat lieve meisje in den tyd van twee maanden niet veranderd I Wat was er na over gebleven van die roode lippen en die volte roode wangen P Wat wel het minst veranderd was waren de oogen ze schenen alloen nog groeier en nog dieper te zyn geworden Doprat moest zich inhouden om niet te schreien en hy speelde comedie tegenover zgn dochter zooats goede moeders dal plegen te doen die haar eigen angst voor haar kinderen weten Ie verbergen zelfs met een krekend hart En dat blglt maar zoo in bed liggen I zeide hg schertsend Jawel als de juffrouw maar Ini mag zgn dan ia ig het best te spreken Nu ik zou ok wel graag zoo lang liggen dommelen maar dat gaat niet En Madelac zet tegenwoordig de knoopjes die losgeraakt zgn aan mgn hemd weer vast I Dat moest je ben zien doen Miqaéle tis om het uit te gieren OuAT Ooftl bromt hy telkens ahi bg zgn naald door het linnen steekt en hy doet het met een kracht ol hy bezig was om met kabelgaren een oud Duitseliland begrgpt volkomen een realistische stanlkuiide en het begrgpt ongutwgleld dat onze positie in het iliddillnndsche Zeegebied ons byzondere rechten in Marokko verleent Het bewgs dal Duitschland tegen ons geen stelselmatige vgundscbap koestert ligt wol hierin dut na de n innrming van de Fransrh Kngelsche orerrenkoinst in liet Parlement door gi a il liUlow hierover met sympathie werd gesproken het is daar om onbegrypelgk dat gy zoo wendde do heer Juures zich tol minister Delcassé niet deze gnniti e gelegenheid hebt aaugeKrepen om met Dnitschland onderhandelingen aan te knoopon 0g die het iniiiatiul oaaint Toor een geheel nienwe staatkunde in Marokko gy h idl ook het initiatief moeten nemen tot verklaringen en onderhandelingen Zonder toeateminiiig der mogendheden was het onmogelgk de Marokkopolitiek door tu voeren En het is de dwaling van minister Delcussé dit niut te hebben ingezien Ziulang Kij zoo zeide de beer janrès rerder tot dczi n minister in nw opiettelijk iw en biyil volhai dun en zoolang gg nw bekrora ien opvnttini on stelt boven het belang van het land lal dvxe qnaestie van den boogtten ernst biyren De Pargsclie correspondent van de Magdebnrgiachu Ztg geeft als lyn meening te kennen dat men het aanbiyven ran Delcassé als een voerloopig redmiddel beschonwt Zoowel du niiristers als president Loubet zyn er op gesteld den scüyn te vormgden als zon Delcassé gedwongen zyn heen te gaan tengevolge van de houding van Dnitschland ten aaiiiiun van de Marokkaansche kweatio maar volgens dezen correspondent zon men het er te l argi over eens zgn dat op den duur minister Delcassé niet met de leiding van Frankryk s bnilenlandsche politiek belast kan biyven Bourgeois die een voorstander is vun de toenadering van Frankiyk en Do tschland lou binnenkort de opvolger van Delcassé worden Met dezo virzekering gaat de ooneipondenl van het Duitsche blad bigkb lar van do veronderstelling uil het vaatstaut dal Frank rgk loe zal moeten geven in de Marokkaansche kncstie Wanl als Frankryk er in mocht slagen zyn zin door te dryyen in Marokko dsn is het niet duideiyk wnarom Delcassé zoo moeien wyken De bedoeling van den correspondent is dat Doi scb aiid op den dnur de overwinning z l moeten be balen en dat D dcassé dnn niet kan worden gehandhaafd zeil op te lappen I Die woorden deden het meisje glimlachen en Dnprat was er voor een oogenbtik gelukkig door Maar loon hg nitgiiig liep hy loch nog eens by den dokter aun Deze ging voort met de patiënte qninino en opinm te talen innemen Zoo verliep de tyd Miqnélo scheen soms op den goeden weg van t hi rstel te zgn maar startte dan weder in Er was iets 1 er vreemds in haar toestand zy scheen aliyd huif droomend Ie r yn en bleef oren achtereen til ap één punt staren zonder dat er een enkel woord over haar lippen kwam Toon de toestand ernstiger word verpleegde Duprat voortdnrend zgn kind en bracht hy zyn nachten op een fauteuil aan baar bed door Op zekeren nachl omstreeks twee nor werd hy wakker geechrlkt door een kreet van zgn kind Hy is het nieti Hy is het nieti zeide zg en zat daarby recht overeind in haar bod Dnprat kwam na r haar toi om te witen over wi B Hiqntle b t in haar glkoorts had Wien bedo lt geP rroag hg overluid Hem 1 Hy is miet zeg ik n I Wie it het dan P WatP Is t papa P Niets ik weelniets P Wordt ttnolgd