Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1905

Donderdag S7 j iiU 1005 44ste Jaargang So 0782 ü fiOüMHE WRAM Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerooii fl 9 ADVERTEÏfjTIEN worden gepLiatst van 1 5 r els 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gwote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd relelooii No 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Plaatsing gezocM voor een J0NGMEN8CH ond 19 jaar in een KAA8PAKHUIS ora tegen Tergoeding van de helft der kost en inwoning to werlien brieven franco onder letter Taan liet annonce bnrean van P KEUZENKAMP Jr RooValkstraat No 11 Rotterdam Eohte Onde Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar aan de Hnltittcn van JE Pluribun Unnm en by M PKETEU8 Iz Let op earkft en ttirkbranii GEEN BETER ndres voor allo soorten SCHOEiNWi ilK dan liet NoiinlbralianLsdi Schoen en Laiimninagazyn KLEIWEG E 80 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo reparatiën en aangemeten werk Wie eeker zy wu de BchtA ClkvI CllCa te outrangen UuoudKMleld n na veto proifnor gen ia don h nd l gekomen onder des naun dn uitTiDders Dr Mioha liii vamardigd op da boste machines fn het vrerrid ramde étebbliasemenl van Qebra Stallinrek te Keulen lichs Etkel Cacao In vierkanten bussen T D u Eiket Cecao i met melk gekookt eeve aangename gemnde drank voor dagelijksch gebruik een i i theeli Mla van I poeder voor een kop Chooalate Ah geneeskrachtige drank by gerei van dierrheo slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by d voomumiti H I Apothaksrs ena p Vi Ko V t pnribinlee f 1 80 OÖ a e 3S Oeneraalvart gmwoordigar roor Hader land Jullut MattenklwR dmnterdam Kalveistnuit 10 l EEHISBEFOTTMTBEE Hen wordt verzocht op t HKIIK Ic letten DIT H T MaOIZIJ Vi M IIAVENSWAAY ZONEN GORINGHEM Deze TIIËËKN worden afgele rerd in verzegelde pnkjeo vnn vxjf lw en een fialf en een Ned om met vermeldinu Tftii Nommer en I Prgs voorzien van nevnnataan SMerk volgens de Wet getlepo neerd Zicli tot de iiitvoerinir van geBurde orderw aaii bevelende 1 C RUL voorheen J BUEEBAART Lz T O UTTIEJIjIlSra WILOUANDELAAK 18 OontorstranI ROTTERDAM Telephoon Iiitcrc No 20lil Bevoelt zich beloofd aan voor do loveran cio van allo soorten fijn WILD en OM VOGKLTE voor extra Diners enz onr Verzending franco door geheel Ne VKULAHt Vraag specialo pryscoarant Gouda Druk van A BRINKMAN Zn steeds de Gebruikt WERELDBEROEMDE Superior Oniiven BorstlioningEztract ILIiïllL Eenig helpend en a doend middel tegen verkoudheid astma keaipijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van 0 40 0 7 Kon Stoomfabriek lie HoniniiMoem Verkrj baar bij Firma WOLFF £ Cm Westhaven 198 Oouda A LATESSjTKrjV Kleiweg E loO Gouda E II VAN MILD Veerstal B I2li te iouda A ÜOV i l AN Moordreclu PINKSE Nieuwerkerk a d IJ iel A N VAN ZE8 SEN Sc ioonhmen J Th TORKEN Boikiop 1 v WUK Oudeaalrr A SCHEER aa rMA P W ï EDE Oudewatfr K van unit HEMDEN te Rtmwijk P v o SPEK Moercapelle I v D STAR Waddingmeen Wed J HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddimineen P A UK GROOT Oudewater Ad lONGH Ou fcioa w J P KASTELEIN Po Jroeter iim ü BIKKER te Benieliop W tAHSCHUWIWC Laat V niet misleiden ioor AbdiJ Strooi Het klooster Srtiio n o 6flii bostaat niot lit Slrooji vangeenerlelwaiirde Het groote aantal zenuwkwalen an 7eni r watA n af tot de voorafgaan il e kentsnkenen van apoplsxl hSTiaDboroart toe trotiMna HOK NtopdH alle niidilelfii door de mPdlBclie weteiMK lia i aaiireweDd Kenit aan den nieuwen tijd komt de eer oo dat eij dnor het gebruik mnkun van den eenvondlRatpn wbr namelijk langa de huid MM plijdjolofriBeliB ontdekking gedaan liecft dle na honderdp proefnemiiijen thans over de R li eels wereld verlireid U en terwijl Ij In weteuKcliapiiolljke kringen d hoogetfl belangatelllng wekï tevoBH eene weidtod hlljkt te n a voor de aan lenuwkwaleu IMdende meninhhejd Deee genfieawijie U nltïevoB d n rtocr Oeii BPwesin Officier van fleioudboit ür Roman elaima n t Vllithüfen en beraiit ou de on dervinding opgpilaan In eene BO Jarigo jiraktijk oor witHKrliInK vnn liet hvofd e iiHinnl prrdflir wnriWndiinrtoegraebllcleHtiiirenilnordehnldoininlildcIllihaBnlicdeiiuvr RrHtrI airdniiPdef 111 Het aese neneeewijse werden werkelijk aohitterende reaoltaüii TtrkrMaa n El maakt loovcel ougang dat Tan een door den uitvinder raaohreTSD worUe OVER ZENUWLIdDEN en BEROERTE hare voorkoming in genntlng nlnnea korten tijd reed fle Jle drak verachenen 1h Dit boekje bevat niet alleen Tor hot crooM rahllek vtirmtaanbare vprklailngon omtient het we en der nieuwere tlieraiile en da daarmede aelfi III wanho iigi gevRllcii veikieKnii nltwniking maar ook vindt mm daarin wetenechappolijk or h liirtfHncmi nitde nipdUohu ItlHiIon dieaaii deze gPticPBwIjje gewijd zijn Koomede afaohrt lal vim getui BCliilfti u van Iiooggeplaatste gcnoeskundigin onder welke P enièn m t dr pre ta 1 d t polyklinJBk tn Pariji rua Reuuemont 10 SteiitBreber meil dr praktiiOBrenit ganeeilieer aaa hel t tinnluen DeiDcM dit Ohnrenton SanitUlarath Dr Cohn te SlatMn Qroiimann med dr arrend arta talObI Dr P ForBiller BanflBlIiuer dkeoleiir va hel haipIlBBl Ie Agen Qahelmralh Dr Soherina kaïtaal Qulr Qad Ems Dariei mart it geneeiheer dlr otetir der talvano lhorapeutlichn Inrlohttng voor lanuwlijdari ta ruo SI Honort 334 Consul van Aiuhenliaoti mod dr ta Corfu Dr enbaoli arroad arta de Zirknili iiflbi lil Icchl mnit dr la Waenan Or C Bongave Ie La Farritra Eure lid vaa ïea CombII Cantral d h I de Sinld in Frankrijk en vele andoren Aan nllpn wier vennwgentel Mir r of minder Kftii ed aii l of u rn enanHida r eiiniiRelitlvt ld lljilen waarvan dekenteekenen Ijn ohronlinhe heofdpl n m ralne schele hoof pij lloot andrB g rnil uilkkelhaarheld gejaagdne d ilapeiooiheld HohamBlIjke onruit eu onhDliagelilke loa ilaid vordT alle riikrn die door bproerte getroffen werden onttog lijden aan do govolgon daarvan ooalu verlammlnflcn onvermogsn lol iprakan zware tangvaf moelaU fe allkken atijnield der gpwrlchlBn mal vport durende pin planlsDN ka zwakte VDriwakking van gahaugen ent ilj die reeda onder geneeiknndlge behandeling geweeet ilJn maar door de bekei de middelen ala onthondlugaenen kondwaterknar wriivn elertrleecipn ntoomlool of meebaden geen genezing of lonirlug banner kwaal gevonden helition en ten slotte ilj die vroea rvoclen vo r berovrte en dïaitoe reden hebben wegene verarliijneelen bIb i on aanhouden angallg votlaa verdoovilia ta hal haeN hoofdpijn net riulteltgliold nikkerinnen on donker worden voor da oogen drukkende pijn onder het vearhooN auliing In de ooran hel tot ei van krlebiillng In en het ilupnn van handen an voeten aan al deze drie öatagorKn van xennwIHdcrn alB ook aan onge m lijei lijdende aan bitehiuuht en kraahlelooehaid ook an geeonde lelfa aan lonee laraonen die ve l met hol hoofd werk n en Reeatelljke reactie willen voorkomen wordt dringend aaa geraden ikh het boven vermelde werkje aan te erhalTen hetwelk op aanvnf koitaloot ea franoo v r A l KOI f Apotheker Korte Hoototeeg L l OHR A roltTOV Ondegraolit blJ deJ3aardbrag F IB ii A MB n acha Qtntaa door 91 I RnAK A Cn Belligeweg flRoitenlniu F K vnn flAV IHV KOI FP ApotUtrecht I OHKV A l OltTO V Ondegraolit blJ de Gaardbrag Op de Jongatii hyglenniatih medlninalo lentoonstelHng ia de Ikr Wrli oor de Medle h Jnrll wi t d Zllrrr Wodiinif h brnnntl WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT I70ft KOWinHUMHR F tUllir HKM Voedert uw Vee met do zuivere murwe x iTiNr Zi z i iDi OE3 K Eisr merk Ster en 1 uitmnntonde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Diploma Parijs 1900 Negen Gouden Medailles mmwft i i w fi i r y i i i if i W j Duoi Geneesti algemeen üanbcvulen Met E r Diploma en Qoud Bekroonde PRAEPARATEN VAN Oultld LflrOChc niMBtkfmchflse en veraterkeTide KINA WIJN tegen iwakte r MC loowel bij kinderen M j 1 als volwassenen gebrek aao eetlust slecbte Bleckzuoht r tegen Bloedgebrek i a 1 90 en 1 BpyMwtering ïenuwhoordpfln ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare cevolgeapUINALAROCHE PERRUGINEUX in het bijzQiider kwalen van Krltischen teeR jd en Verkrij bnar in f f I K aI t il OVi C voedzaam versterkend aangen m van smaak voor dogelijkicb gcb mk Y ïinderen zwakken en kUerachtlge gestellen teer aan te be velen Ab genaeakrachtlge dfsnk bij stDornlBsen der sp sverteringsorganen en diarrbée ook voor tuigeliiii en en kleinG kinderen I rijs yc busi Kgr 1 70 ft K Kgr 0 00 4 H Kgr 0 60 Chemisch M A L c k Pr Speciaal voor Klnderrasdlng in basaea i U Kgr 0 00 KuWcre JTlCIIVaUIIVCl ij Rgr O BO M Kgr O M Ac tlfnü ICyni A Ptl t rooWen c ner halve Cigarette is voldoende ter bcstniV V ding van de hevigste aanvoUen van Asthms etc In loosjei A Ó 6Ö tüy 0 BÖ Hm Tamarinde Bonbons rfJ f Yl J fL l gai voor kinderen i cwijrcn de Tamarinde lÖonbons van KK EPI LILN S HOLM Wanprijke diensten daar de vorm vooi het kin l begecrljjk en de smaak aangenaam is Pnjs per doo e 0 90 1 O 6O GjlltflIalf PaQfnifkG alg nieen erkend aW het BESTE hoismiddal J Verkoudheid en Keclp het b een siymoplostend en versaehtcnd middel by uitnemendheidi uiójuitend m Q lleschjcs verkrijgbaar Pnji O SO per fl schje Vt Traepm ttt€n mim KRAEPCLIEK ir HOLM t ZMat air l KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST rN M koHélcaktmnig ie rtrkri taar Hf tie 1 DE aOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE 110PEIIL IHJli zijn beslist die der Firma ¥ ELUOi1i THE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleorde plaat THE ILL DRES8MAKBU met een gratis geknipt patroon k THE BAZAAR OF CBILD RBSa FASBIOSS Kindermodes met vele gratia geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Froef nummers Alle met koatel Holt Bijvoegsel Van allo in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling VM f ü 5ü verkrijgbaar bil MIl LY SIMONS Den Haag en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de kroon Verkrijgbaar to Gouda by R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Tn liet VERLICHTINQ MAGAZLIN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen GAiSORMAAlEraTElV Gasgloeillchtbranilers Gas Electra liranilers Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze giftvrye geëmailleerde HUISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk B DEN UEISERS mm mmmmi KOOKAPPARATEN Wandcomforeii Salon Gastafeiljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van Gas Water ên Sptoekbnizen Verkrijgbaar in flesschen 30 ets 7B et en t l ÜB bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBBI F AD RICHTER Co Eotterdara Te GouBA bi C LütiER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 UuiteniaHdscb Overzicbt De gister te Berlijn ontvangen berichten nit Raaland Inidcn weder allertrenrigst In Warsehan Hoszyze Kalisz en Sosnowice werden gistereo politiebeambton vermoord Aan den Don zjjn zes gemobiliseerde kozak kenregimenten aan het mniten geslagen Zij weigeren politiediensten te verrichten en gaven hnn hetman per tolegraal kennis van huu beslnit Deze seinde dit telegram door naar den minister van oorlog die terugseinde dat de botman de orde moest herstellen De ontmoeting tusscben Tsaar Nicolaas en keizer Wilhelm heeft Maandag plaats gehad Uit de telegrammen hebben wo vernomen welke hoeren de eer genoten van deze samenkomst getuigen te mogen zijn en ook op welke wgzo do ontmoeting geschiedde maar van wat er tusschen beide vorsten is besproken vernamen we natnarlijk niets Welke raadgevingen de krachtige keizer zyo zwakken aarzelenden vorstelgken vriend heeft gegeven zal men wollickt later nit do daden van don Tsaar kannen afleiden Intusschen geeft de buitenlandsche pers zooals wij Maandag reeds voorspelden do onvormijdeliike commentaren oigenlgk gissingen Een punt van gewicht is daarbij voor de rarschillendo schrigvers de vraag of do Tsaar zelf de ontmoeting heeft voorbereid dan wel of zij is nilgelokt door den Duitschen keizer Gisterenmorgen deelde men reeds de meeniug mede van den Petersborgschen correspondent van den Matin volgens wien in Russische klingen de opvatting zou hecrsclien dat het denkbeeld van een samenkomst van keizer Wilhelm was uitgegaan De heer Leroux en zyn zegslieden staan in deze opvatting niet alleen Ook de Frankf Zeit deelt in deze meening De ontmoeting bad plaats in de Russische wateren en men kun dus zeggen dat de Keizer den Tsaar aen bezoek bracht schrijft dit blad en het gaat dan aldus voort Het is niet recht duidelijk met welk doel deze samenkomst plaats heeft Wil keizer Wilhelm den Tsaar overtuigen van de noodzakelykheid spoedig vrede te sluiten Dat gaat ons toch niet onmiddellijk aan en zou ook niet vereonigbaar zijn met de steeds uitgesproken onzgdigheid van Duitscbiand Bovendien moeten de Kussen toch zelf het best weten wat zij te doen en te laten hebben Het oefenen van invloed op Basland in een of anderen zon daar zeker niet vriendelijk worden opgèVat daar het licht tot misverstand aanleiding zon kannen geven Of wil de Dnitsche Keizer het den Rassischen Tsaar dnideiyk maken dat deze zijn heerschappij slechts kan versterken door het verleenen Tan een liberale staatsregeling f Wg zien overal ongeloovige gezichten Uit deze woorden van het ITrankfortscho blad blgkt duidelijk dat dit met de ontmoeting tusschen boile Keizers niet zeer is ingenomen en wil zien dit nog duidelijker in de slotwoorden van het blad Men behoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat men van zekere zpe het wgten zal aan de raadgevingen van den Duitschen Keizer als de Tsaar zich gaat verzetten tegen do eisehen der Russische liberalen of als de vredesonderhandelingen tusscben Rusland en Japan oudeu mislukken Dat in Rusland nog wel andere verwachtingen worden gekoesterd blijkt ait hetgeen d NoTojo Vremjja schrijft die er op wijlende dat keizer Wilhelm de eerste was die nadruk legde op den ernst van het gele gevaar van oordeel is dat bet onderhond een bewijs is dat de hoofden der Earopeescho regeeringen zich rekenschap beginnen te geven van den toestand ontstaan door Bnsland s moeilgko worsteling tegen het gele govaar dat thans Europa nadert De Fransche en de Engelsche pers blgven niet achter mot beschouwingen Jaurès meent in do Humanité dat keizer Wilhelm oen zware vorantwoordelphoid op zich beeft geladen Daar ieder weet dat de zwakke wil van den Tsaar geen weerstand kan bieden aan den sterken wil van keizer Wilhelm zal do wereld de beslissingen van den Tsaar toeschrijven aan den invloed van keizer Wilhelm De Siècle vreest voor den invloed van den sterken geest vnn keizer Wilhelm en zoo doen eigenlijk de meeste Fransche bladen en ook de Engelsche pers voor zoover deze de ontmoeting bespreekt toont zich in hot algemeen niet gerust Slechts enkeion oordeelen als de Daily Chronicle die meent dat in do tegenwoordige omstandigheden de Tsaar van niemand beteren raad zou knnnen krijgen dan van keizer Wilhelm De toekomst zal ons moeten loeren welke beschouwing de juiste is geweest De Revue de Paris heeft een artikel vol lof over do Duitscho vloot Do schrijver waarschuwt tegen een onderschatting van die vloot omdat zij nog nieuw is en pas na eenige jaren tot volle ontwikkeling kan komen Nu reeds is zij een factor van hetcekeiiis omdat de krggstoerustingen van het Duitsche rgk ter zee op juiste militaire op vattingen berusten De Duitsche zeemacht is geconcentreerd logisch en bezield door een geest van ollensiovo taktiek en vermetelheid Dnitschland heeft de meeste vra igstukken van de organisatie oener zcemaclit beter weten op te lossen dan Frankrjjk dat den last van een lang verleden als zeemogendheid en van sleur heeft te torsen en bovendien Igdt onder het heerschende vooroordeel tegon don militairen geest Als oen van de beste bewozon voor de betere organisatie van de Duitsche zeemacht in vergelijking met de Fransche voert de schrijver het volgende aan Een operaticbasis is niet gelijk men gewoonlijk aanneemt een versterkte plaats een verdedigde haven de uitdrukking steunpunt versterkt die misvatting niet een punt is noodig maar een Ijjn Anders kan een aanvallende vloot in een haven het verdedigende smaldoel gemakkelijk opsluiten of van ziJn basis afsng den indien het buitengaats ia Dat is met Port Arthur bewezen De Duitschers hebben zich daarom niet tevreden gesteld met Wilhelmsbaven in do Noordzee en Kiel in do Oostzee zij hebben in elk van deze zeeboezems voor twee andere steunpunten van ondergeschikt belang gezorgd die nochtans onvoldoende zijn om een eskader te beschermen en te herstellen Dit zgn Bremerhaven en Cuïhaven voor de Noordzee en Swinemunde en Dantzig voor de Oostzee Frankrijk diende dit voorbeeld te volgen ten aanzien van Brest en Toulon Men vergete niet besluit de schrijver dat het succes van de vloten zoo goed als dat van de legers nauw samenhangt met do stille voorbereiding voor de opening van de vijandelijkheden Generaal de Lacroi t de militaire gouverneur van Lyon die onlangs biJ gelegenheid van het hnwelp van den kroonprins de gast is geweest van den Duitschen Keizer en eenige oefeningen van het Duitsche leger heeft meegemaakt heeft na een inspectie van de troepen onder zijn bevel oen rede gehouden waarin hij het gehalte der Fransche en Duitsche troepen vergelijkt Soldaten zeide hij biJ mijn laatste reis naar Berlijn heb ik naawkenrig de Duitsche soldaten waargenomen Ik heb bevonden dat ziJ goed gedrild en gedisciplineerd zijn en gevaarlijke tegenstanders voor eiken vijand Naar huis teruggekeerd heb ik vergelijkiugon getrokken deze zijn geheel in nw voordeel uitgevallen In militaire eigenschappen staat giJ niet ten achteren bij de Dnitsche soldaten De Duitsche soldaten zoodon in n waardige tegenstanders vinden Generaal de Larroix praat over een bot ing van twee legen alsof het een voetbal i m mam wedstIJd gold en of do beide partijen niets liever zouden willen dai oens een mooien Zondagmiddag wat tegen elkaar te gaan bakkeleien om eindelijk eens uit to maken wie per slot da sterkste blgken zou Het speciale comité van den baitengewonen Zwoedschen Rijksdag voor de UniequaesKe stelt in haar gister ingediend rapport voor het regeeringsontwerp niet aan te nemen in den voorgestelden vorm maar onderhandelingon aan te knoopen over de ontbinding der Unie wanneer hot nlenwgokozen Storthing een voorstel tot ontbinding zal doen of hot Noorweegsche volk door een plebiaolet zich voor de ontbinding verklaart Het comité stelt verder verschillende eisehen voor biJ aanneming der ontbinding onder mfer dat Zweden geheel ontslagen wordt van elke verantwoordelijkheid voor Noorwegen jegens vreemde Staten Het ministerie heeft zijn ontslag ingediend Het rapport van do Unie commissie werd gistermiddag by den Rgksdag ingediend Niemand vroeg naar aanleiding daarvan het woord Het rapport on het bericht van het aftreden van liet ministerie zgn door de bevolking kalm ontvangen vooral omdat men vernomen hoeft dat Noorwegen bereid is hot hoiAni rMn Mn volksstemming goed te keuren De bladen te Christiania vorklaren dat zg nadero berichten over de beraadslagingen over de voorstellen van de Zweedscho Uniecommlssio zullen afwachten voordat zg de gestelde voorwaarden aan grondige bespreking zullen onderworpen De moeste bladen wgzen er echter reeds op dat do voorwaarden mooiljjk aan te nemen zgn Het Engelsche Lagerhuis behandelde gisteren opnieaw de lersche begrooting en bleef daarmede bezig tot middernacht toen oen motie tot verlaging der begrooting als protest tegen het bestuur van Ierland werd verworpen met 260 tegen 200 stemmen De uitslag van de stemming werd door de oppositie met daverende toejuichingen begroet Qaarop werd in behandeling genomen de kredietaanvraag van £ 5 835 000 voor verschillende maritieme werken Verspreide Berichten Frankrijk Paal Déroulède is Zondagavond te Weenen aangekomen waar hg zich zooals verklaard word aan oen journalislj voor langon tgd denkt te installeeren omdat de hoofdstad van Oostenrijk hem bgzonder bekoort Over da uitgestelde amnestie was Panltjo niet te spreken Véór het weder böeenkomen der Kamer zal hg echter niets ondernemen Bbloib Heden zal te Luik een zoogenaamd boomfeest plaots hebben als herinnering aan de 75en verjaardag von do onafhankelgkbeid Bg die gelegenheid wordt een eik gepjant waarbg een toepasselgke inscripte ook op de wereldtentoonstelling Het opschrift sluit met de aanbeveling Luikenaren bewaart een vromen eerbied voor dit gedenkteeken van een jaar dat roemrgk was roor de stad en gelukkigen invloed aitoefende op haar lotsbestemming DOITSCIILA Het schgnt dat de reeds gemelde gevallen van overtreding dor discipline aan boord van het oorlogsschip Franenlob o a heeft bestaan in het verwyderen van een moer van een stuk geschut Ontstemdbeld tegen den kapitein beschouwt men als de aanleiding De enquête is nOK niet gesloten r Ki MP MMéM Hertog Karel Ednard van Saksen KohurgQotha heeft Zondagmiddag te Koburg zgnj intocht gehouden De opperburgemeestcr deelde hem mode dat ter herinnering aan zjjn troonsbeklimming een fontein zou opgericht worden welke don zondvloed zinnebeeldig voorstelt OoSTBXRUK HOiraARIJE Bladen van do Hongaarsche oppositie hadden gemeld dat FeJervary binnenkort nieuwe onderhandelingen met haar zon aanknoopen om tot een vergelgk te geraken Officieus wordt dit gelogenstraft Fojervary zoo heet het denkt er niet aan van yn kant den eersten stap te doen SZKVIK Bg de gisteren gehouden verkiezingen van de steden verkregen do radicalen 29 zetels de gematigd radicalen 4 nationalisten 3 de socialisten 2 de progresaiaten 1 zetel Elf herstemmingen moeten plaats hebben Volgens hetgeen reedi thans omtrent don uitslag bekend is zullen de radicalen 47 zetels bezetten de gematigd radicalen 23 de nationalisten 7 do socialisten 2 en do progressiaten 2 Van 75 verkiezingen is de nitslag nog niet bekend De oudste inwoner onzer Stad kan rich hot oogenblik niet herinneren dat nierziekte niet heerschende was Zoo was het ook te Den Haag totdat oen geneesmiddel ontdekt werd dat door openhartige verklaringen gelgk de volgende aan de Igders aangeboden wordt De Heer J VALKEN wonende van dor Dugnstraat 182 te s Hago deelt ons mede Gedurende vijf en twintig jaar heb ik zeer veel last gehad met de urine de loozing was onvoldoende en zeer pgniyk en ofschoon ik hiervoor reeds ontelbare malen onder behandeling was geweest kon men mg naar het scheen niets verder brengen Toen men mg Fostei s Kugpgn Nieren Pillen noemde als een afdoend middel tegen nierziekten liet ik dadelijk een doosje komenen het veiheugt mg zeer dat ik van dit eene doosje een groote beterschap ondervond De waterloozing is nu veel geregelder en geschiedt zonder pgn Ik ga thans nog ueoigo dagen door met dit heilzame middel en vertrouw dat ik dan geheel beter zal zyn Gaarne geef ik U bovenstaand bericht ten dienste van anderen en U kant hiervan naar genoegen gebruik maken Een welbekend geneesheer verklaarde dat de ziekte der nieren de ergste was aller ziekten met uitzondering van tuberculose De reden hiervan is dat men meestal geen notitie neemt van verschgnselen der nierziekte of dat deze verschgnselen verward worden met andere ziekten terwgl do nierziekte zich meer en meer uitbreidt en zich ongemerkt complicaties voordoen totdat zg zich diep in het gestel ingeworteld heeft Let dus op de eerste verschgnselen van pgn in ds zg neem Uw maatregelen nog heden want morgen is het misschien te laat Verzeker U dat men U de échte Foster Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer VALKEN gehad heeft Zg zgn te Gouda verkrggbaar by de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen BINNENLAND Hen deelt ons mode dut de Koningin den 3en Augustus van Soestdyk niet naar h t bnitenland zal vertrekken doch met hot oog op de crisis naar het Loo terug zal koeren