Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1905

Sier Uw liuis in den vinter Uwen tuin 7oor de lente met HAARLFJIIiER BLOKMBOLLËl Na ontvangat van poatwiaael groot 3 45 zenden wy franco door Nederland voor fl 3 76 franco door Dullachland on België onze overal bekende Normal collecliea 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene C9tleetle ti or de kamer van 150 at voor 45 potten of eene coUeelle eaor den fMfM van 250 al of eene coUeeUe vor kamer en tutu van 240 al ieder bevattende sene prachtige keuze van hyacinthen tulpen nariiaaen crocua i bcllat sneeuwklokjes etc Onze Reclnmecollecliea koaten franco door Nederland fl 2 7ó door België en Duitacb land fl 3 onze Elite collecliea door Nederland II 6 25 door België en Duitachland fl 6 BO Rjjk geilluatrserde pryaiyat met apeci catie onzer collecties in het Hollandach en onze veleawenken voor dekaltuur bevattende groote Catalogaa in het Dultsch zenden wy desverlangd gratis en franco Tiiinbouw Utablissemenl Huis ter Duin NOORDWIJE BU HAARLEU De krggsraad te Libau heeft 136 marinesoldaten wegena deelneming aan de onlusten in Juni l l in atant van beachnidiging gesteld Oo Tf ilUKHo UAKIJE Keizer Kranz Joaeph heeft 32 portonen tot levenalange leden van het beereDhais benoemd MoxTitxtaKO Het land dor zwarte bergi n krygt een parlement en peravrgheid t Eerste zal evenals in Sorviö den naam Skocplchina dragen tn wanrschgiilgk in December bgcrnkomen Men wil weten dat vorat Nicolnas daartoe is overgegaan met het oog op de gebcnrleniasan in Uoaland llHieKKIII AIID De moordenaar van Delyannis zal miaschien dood zgn hg Igdt hevig aan bloedarmoe vtór de dag is aangebroken waarop hy voor zyn rechters verschgnen moet Het onderwerp van alle gesprekken te Utrecht wy beschouwen de bewoners van Utrecht zoo te zeggen ais onze bnren en wat voor ben beUngryk ia zal ona eveneens intercsaeeren Het volgende wordt thans druk aldaar besproken Mejuffrouw H WOLF wonende Achter de Onslabriek IH te Utrecht meldt ona Ik kan U niet genoeg dankzeggen voor de uitstekende reaultaten wolke ik met Foster s Kugpyn Nieren Pillen verkregen heb Sedert mgn bevalling heb ik immer aan een nierziekte geleden veile nieren t omtgds kon ik linasl heeleraaul niet urineeron en dan weer kwamen er abnormaal groote hoeveelheden Steeds woa de urine troebel en met bezinksel en de loozlng geachicdde mul een pgniyk bran derig gevoel Ik waa aedert geruimen tgd nimmer bcvrgd van een ellendige pgn met Btekan in den rug on meermalen had ik hiervoor het bed moeten houden Ik waa miamoedig en begon aan myn herstel te twyfelen want alles bleef zonder baal Men raadde my toon Foster s Hugpyn Nieren Pillen aan en ik wenschle dit veel besproken geneesmiddel aan een proef te onderwerpen En dit waa mgn geluk want reeds na een pair dagen gevoelde ik een aanmerkeiyke verllchtirg en na een week was reeda byna I myn ellende verdwenen Ik gathananog enige d gen door met Uw pillen om den wortel van miju kwaal geheel uil te roeien en zal niet nalaten Uw prachtig geneesmiddel by voorkomende gelegenheid aan te bevelen Ik ondetgeteckende verklaar dat het boveu staande waar is en machtig U het publiek te maken op olko wgzo die U goeddunkt De zwaklieid der nieren wordt aangeduid door een doffe pyn en zwakheid in den mg De zieke kan nanweiyka loopon De wrecdo pgn verlaat hem niet gedurende den dag s Nuchta is het betzelfde terwyi hy met smart in zyn bed woelt en trnrlit in te slapen nimmer rustende op lyn mg die s morgens by hot opstaan pgnIgkerdan ooit schynt Verzeker dat men U de echte Foster s Hugpyn Nieren Pillen geelt dezelfde die Hejuttrouw WOLF gehad heeft Zg zyu te Uouda verkrygbaar by de Heeren WOLFF Co Weathaïon 198 Toezending geschiedt franco ua ontvangst vun po Htwis8el h F 1 75 voor één ol F 10 voor zes doozen BINNENLAND Men meldt aan do N R Ct Het comité dal zich indertyd gevormd had om de candidatuur van den hoor Kink te bevorderen heeft nu aan den heer K Eland do candidatuur voor de Tweede Kamer aangeboden welke dü r hem aangenomen ia Ala candiduBt der korkeiykun wordt de heer Idenburg genoemd Slanken uit SchoonliOTen XIII Oelukkig 1 het nieuwe ministerie is er Ren lucht van verlicbllng ontsnapt myn borat Want voor Schoonhoven heeft dit een dubbele waarde Eeritons het algemeen belang dat leder vryzinnig burger er by heeft dat Kuyper heeft afgedaan en tweedons met het oog op onze achoolkweatle Het ia te hopen dal deze nu haar laatate stadium ia ingetreden Een stadium dat naar wy verwachten van korten duur zal zyn O ik was 100 doodabenauwd dat Kuyper nog vfor hy ging beslissing zou nemen en die beloofde naar myn Inzien voor de vooralnndera der openbare school niet veel goeds Er werd aoo groote haast gemaakt na den val van het Kuyperregimc Itg de sterobua met den bouw en dat stond my niet aan Valk Greup en Laaonder drie personen die voor bgzonder onderwys yn moeaten den minister nog eena bezoeken want hy waa Tolgou Vtik Diet geuoeg naar waarheid In gelicht In d verkiezingsdrukte kooKuypar Iten niet ontvangen Toch waa bet 14 Juni toen de commiaaie op andiëntie ging Kn in de vergadering van 26 Jnni bracht zy verslai nit van haar besprekingen met den miniiter En nu ia Zyne Eicellentie naar waarhciil ingelicht No is hem gewezen op bet feil dat de gemeente op uitbreiding wacht zoodr t de tram loopt dal reeds een nieuwe straat ia ontworpeo met het oog daarop dat voor de kinderen ait de buitengeinoonten met du betrokken besturen best een overeenkomst ia te sluiten dat de ternggang indeacljool bevolking slechts van tydelgken aard is want dat er 31 door vertrek nit de gemeente aan dien teruggang moet geweten worden maar dat op 1 April 4 nienwe leerlingen toegelaten zyn wat dus wyat op een bevolking van 12 X 45 = 540 leerlingen Ook heeft de waarheidlievende commissie stellig erop gewezen dat aan de school voor christeiyk volksonderwys niittegenstaande de raino i prnkiykeii om die ijhool te bevolken zoo n luttel getal is toeg laten Dal alles heelt de commissie niet aan den raad en dus onk niet aan den minister gerapporteerd Wel liecit zg haar beat gi daan om den minister dat plan van 9 lokalen aan te smeren En toen de miniBler hoorde heusch als een nieuwtje want in do oflicieele bescheiden ia dat stellig niet te vinden dat die buitenkinderen ook een school hadden zonder d afatand te noemen en het feit tereloveeren dat ouders nit die buurten bun kinderen naar de bgzondero scholen te Schoonhoven zenden wegens den te grooten afstand der bgzondcre school te Bergambacht en te Langerak dat de gemeente Schoonhoven nog grooler veel groüter flnancieele offers brengen moet voor dat handjevol Franscho leerlingen van buiten dan voor de arme drommels op de openbare school toen dat alles er by verzwegen was kwam Z E op zgn vroegere besllsaing van Nov 1904 terug on kon zich voreenigen met een achool van 9 lokalen Al had men dan ook geen gymnastieklokaal dat zou wel te vinden zyn Wat hindert het al moeten daarby de kinderen door dik en dun een eind loopen En al hadden we goen gymnastieklokaal dan zyn er de Doelen toch nog Men kl iagt wol over die atolflge binnenplaats met Zyn kleercnbergplaats maar de Doelen zie je al stuift het daar nog zoo erg al slaan daar plassen by den minsten regen de kinderen zgn boiten En bovendien honderdo scholen hyzondere altyd geven geen gymnastiek Dat onderwys is maar larie hot kweekt bovendien maar aocialisten al die apelletjes Wat da minister vroeger by eigenhandig srhryvon ala een besliating had gekwaliflceerd en waarby hy ook na 15 Januari 1905 in hoofdzaak 10 lokalen bleef vaalhouden heette nu een bemiddelingsvoorstel Kn toen Valk aan den minister voorhield dat op dat bemiddelingsplao lichtramen op hot zuiden en wel in een ateeguitkwamen toen viel ook dat in het water Zie je de wet spreekt van ramen op hel noorden Wat oen knappe man toch die Valk om Kngper zoo zyn meesterschap te laten voelen Maar heelt Valk dan niet gezien dat do ramen naar alle windstreken staan behalve naar hol zuiden Hel was dus zeker vanwege de symmetrie dat daar lichtramen waren gemaakt Kn ziet pas is het verslag in den raad behandeld op 2 i Juni of 27 Juli daaraanvolgend komt een plan in den raad voor oen negenklassige school zonder gymnastieklokaal dat aangenomen wordt tegen hel advies van den voorsittier Deze bnitengewone haast in een zaak van zoo treurig langen adem juist ophetoogenblik dat hol ministerie eiken dag kan altreden gevoegd bg de groote nieuwsgierigheid van Kuyper naar het besluit van den raad en daarby het plan van Valk om hierin den district schoolopziener te paaseeren deden mg het ergste vroezen dat Bram hier een Wirtzzaak van zou maken Maar nu ia myn angst geweken Het ver trek van Kuyper een nieuw ministerie een raadszitting waarin de scholenbouw noch een ministerieale beschikking is besproken of meegedeeld stellen rog gerust dat Bram don lyd hiervoor niet heeft knnnen vinden Hy beeft het den laatsten tyd van zyn ministrieel leven leksr to druk gehad met benoemingen JAN BAZUIN Waddingsveensche praatjes IV Daar heb je de schatters Daar zyn ze byeen Die inannetjes pnlters Van Waddingsveon 100 zal onze dicht r z Dger Speenhofl kweelen ala hy den avond van ons feest 6 September py Vermeulen hel spoclacle variété luister komt bgzetten Want heusch Waddingaveen bezit eene schutterg Al verbeeldt gy n dat ga nog nooit een achulter hebt gezien toch zwermen er dageiyka bondardtn om u heen miaacbien behoort gy er zelf toe miaschitn bekleedt gg zelfs w$I eeo boagen rug r bjf nudtr dat g j we t ol eeo chatter met een èénloopt of een tvaeloopageireer achiet Haar of onze achntterg al onzichtbaar ia beataan doet zo en urg raads leden hebben goedgevonden in onze laatste zitting dat onze onzichtbare achatterg in 1906 voor f 449 oiikoütcn mag maken onder voorwaarde dat datzelfde onzichtbare lichaam zorgt dat er in het volgende jaar f 449 ontvangen urdl Dat noemen wjj de achatterg begrooting Op die manier l at je de eer van een malende achatterg en het koat ge n cent Duurder zgn wij ait met onze commiaaie tot wering van echoolTer zaim die koat ona elk jaar f 1 50 zonder dat wg er een ent vour terugontvangen Wel hebben wg getracht er een beetje o te beknibbelen Kijk achoolverzuim ia er bij ona niet De schoolmeeatera Zeggen wel dnt er nog vrü veel verzuimd wordt maar die klagen aliyd Nn ala er geen schoolverzuim ia heeft de commissie niets te doen en daarom hebben wij gezegd dat nietvdoen bubuelt g icn i UtO te kosten dat knnn n ze beat voor f 100 opknappen De mea t leden van de cumraiMie vonden dat best hoor Ik had er al apgt van dat wjj d toelage nog maar niet wat kltinor hadden gemaakt en daar komt me warempel Van Drimmelen zeggrn alles goed en wel heeren maar ik ben voor drie jaren aangenomen en in dien tijd torn je niet aan ragn centen als mijn tjjd om is knnnen wg nog wel eens over een nieuw contrnctje gaan loven en dingen maar tot zoolang is betalen de boodschap De meeaten van ona vonden het biliyk en daar w j het toch niet oit ona eigen zak behoeven te betalen deden wg de 50 gulden er maar weer bg t Ia iindera vreemd dat de andere heeren van de commiaaie tot wering van schoolverzuim er niet om kwamen vragen loonden ze pa die 50 pop Van Dnmmelen laten houden voor zgn moeite Of deeten ze nu weer graag mee Piel Vereepnt en Arie de Joode hebben Aich beklaagd over hun aanslag in het schoolgeld en de menaehen hebben groot geIgk Kr hadden er nog veel meer moeten klagen want die menaehen betalen te veel en dal ia de schuld van ohm gemeente Igke belaslingregeling De scboolgeldhetfing zit vast aan den hoofdelgken omslag Ben je in de zooveelste klasse van den hoofdelgken omslag aangeslagen dan betaal je zooveel achoolgeld per kind en per maand Vele werklieden kannen on willen wel wat in den h o betalen behalve Piet Versepnt die dat zelfs niet wil maar nla daar een hoog achoolgeld bet gevolg van ia dan gaat het werkelgk boven hunne draagkracht Ik hoo i daarom dat de flnancieëele commissie die menschen een beetje ter wille zal zgn in de volgende zitting krggen wy een r apport er over dus tot zoolang zullen wy wachten Do Inspecteur van de Volksgezondheid vindt goed dal wg in onze nienwe woningen bodsteedeurljes zullen maken die 2 25 M lang en samen 1 30 M brood zgn Beter vond hg voor te schrgven geen deuren er voor ik zou dat goed vinden nis wy voor ons boerenraenschun en ook voor onze werkmenschen woningon konden vinden met aparte slaapkamers Maar zootang wg nog moeten wonen in slaapkamers waar de bedsteden overdag dienst moeten doen ala magazgnen van alles wat aan het oog dient te worden onttrokken zoolang zullen wy deurtjea voor de bedsteden dienen te houden en of die breed zgn of smal hoog of laag dat hindert niets want wg trekken ze s naclits toch dicht Op verzoek van oen onzer medeleden zal de burgemeester eens overwegen of het met het oog op de uilgeatrektheid onzer gemeente geen aanbeveling verdient de helft onz r politiemacht te transformeeren in eene rgdonde brigade Zoodat Waddingaveen kana beeft op bereden politie We gaan vooruit I JAN WESVEEN 18 Aug 1905 Gemengde Berichten Hen meldt uit Den Haag Qisternamiddag nog op klaarlichten dag is getracht in te breken in het onbewoond bovenhuis van den heer A Crolset antiquair Spui 36 alhier waarin zich bevindt en kostbaar achildery van groote waarde De inbreker werd evenwel in ign voornemen verhinderd en door de politie gearresteerd Hy werd in hel bezit bevonden van een aantal valsche aleutela en anders iubrekerawerktnigen De politia alst in hem een ouden bekends Woeatelingen In dan nacht van Dinsdag op Woensdag heeft zich het volgende afgeapeeld op de Parade te Venloo Te ongeveer halfeen stond de brouwer knecht tevsna onbeooldigd rgkaveldwachter Crnyson aan de deur van zgn woning aan de Parade toen twee bnzaren Bosy su Andrieaaen genaamd al zingende voorbgkwamen Cr maande de huzaren aan om atil te zyn en naar de kazerne te gaan waaraan zy TSliwel geen gsvolg gaven Vervolgens ging Cr naar btnnrn oogenblikkeiyk gevolgd door d huartD dis aldaar lawaai maaktan sa op de rnitsn aioegen Os huzaren werden evenwel met veel moeite door zekeren H ook by Cr inwonende uil de woning verdreven Daarna kwam ook Cr naar buiten nanweiyka was hg evenwel bniten de deur of de huzaren vielen op hem mishandelden hem en ontnamen hem zgn atok Alstoen dreigde Cr hen indien zy niet ophielden dat hg zou schieten doch de hnzarcu gingen voort en wierpen zich telkena op hen Nadat Cr nog tot vier vgf milen toe h i geroepen Pas op ik schiet loste hy eea schot in de lucht en 4 andere schoten op de huzaren De huzaar B werd in den bnik getroffen en zyn toestand is zeer zorgwekkend De huzaar Aiidriessen kreeg een schot in zgn arm Woensdagmiddag arriveerde de jastitie de heeren Malhon De Bieberatsin en Jorritsma om een onderzoek in Ie atollen Cruyaen ia voorlaopig in bewaring gesteld U K Te Zaandam ia Donderdagavond een als heer gekleed persoon die met een dame langs de hnveri wandelde en met deze ernalig meenigsvcrschil had in het water gesprongen De dame bleef schynbaar heel kalm misschien doordal zg zag dat een tweetal schippers weldra pogingen tol redding aanwendden Zg slaagden daarin ook en wisten den bewuslelooze spoedig bg te brengen Deze beloonde zyn redders toen hg zich een weinig bekomen gevoelde door glings boenen Ie maken Men verkreeg dus in het geheel geen opheldering Vermoed wordt dat mgnheer ts Amsterdam thuis behoorde Men meldt uil Amsterdam By de opening der bussen bleek gistermorgen dat zich in de Donderdagavond gehouden vergadering van den Alg Ned Diamantbewerkersbond 604 leden hebbeïl verklaard voor het verstrekken van de 5000 frs steunpenning aan de öentacho katoenbewerkers Tegen waren er slechla 9 Do collecte welke voor de stakers aan den uit gaig der zaal werd gehouden bracht f 71 op Do Duitscbe dame die te Katwyk aan Zee terwgi zy er in het badholel logeerde verschillende opliclileryen pleegde is Ie B larn aangehouden en voor den ofBcier van justitie Ie Utrecht gebracht In den laatsten tgd wordt hel met de inbraken wel weer wal al Ie erg schryil de O H Ct ThaSs hebben wg weer te vermelden een inbraak welke Dinsdagnaolit is gepleegd by den heer P F Kollieb liuize Paul Kruger op Hartenlust onder Bloeraendaal De dief of dieven bebbon een aanzienlyke party tafelzilver buitgemaakt De Bloemendaalsche politie heeft direct een uitgebreid onderzoek ingesteld en slaagde er in een gedeelte van het zilver te Haarlem in beslag te nemen Het onderzoek wordt voortgezet Door de recherche zgn opgespoord de glazenwasscher J v d Berg de bank werker C J Velthui en beiden van Haarlem on de schilder W F Bender uit IJmniden verdacht van de inbraak van Maandagavond 1 1 by den hoer do Laur in de Pieler Kiosatraal en bg den heer Brussel in de Duivenvoordeslraal te Haarlem De aangehoudenen die in t Kenanpark werden aangetroffen zonder schoeisel terwgi dit werd gevonden in de perceelen waar zg inbraken hebben een volledige bekentenis afgelegd Men meldt uit s Hertogenboich Donderdagmiddag is J v L huiavrouw van W V d H wonende te Krp op last van den burgemeester der gemeente Boekei in voorloopige hechtenis genomen en ter beschikking der justitie te s Hertogenboich gesteld waar zy in hel huis van bewaring ia opgesloten beschuldigd van kerkdiefatal Reeds geruiman tgd werd zy verdacht van in de r k kerk te Boekei gelden te ontvreemden en Woensdag j l liep zy in de val Daaga tevoren had zy in genoemde kerk een kind tan doop gebonden Ook dien dag werd er geld vermiat Men bad de geldalnkken echter gemerkt en vond ze gedaalteiyk in haar bezit Do sneltrein Ostende Bazel ia Woenadagnacht het station Metz met zoo n vaart binnongeredsn dat de locomotief over het perron tegen een wachtkamer reed waarvan de muur achenrde De remmen waren volkomen in orde zoodat de oorzaak in hel te hard binnenrgden lag Ongelukken kwamen niet Toor Aan de gasfabriek te Hilveranm die verbouwd wordt is een steiger ingestort waardoor drie werklieden vielen Zwaar verwond jrerden zg opgsnomeo Rotterdam Schovaningen Hen schrijft uit Pgnacker aan da Haasbode Heeft men hier reeds eanige jaren verlangend Bilgezien naar den aanleg der spoorlyn Rottsrdao SoheveniDgen dsr Z H E S U waardoor voor ons een gemakkeiyker verbinding verkregen wordt met Rotterdam en den Haag thans is men met het aanleggen van die Ign druk in de weer Al eenige weken is men bezig den hoogen dyk te leggen onder Nootdorp ter plaatse waar de elektrische over de Staatsspoor heen moet Als men weet dat de elektrische liier over de telegraafdraden van de Staatsspoor heen zal gaan dan begrgpt men welk een kolossaal werk te verrichten valt Dagelgkfc worden dan ook honderden wagens zand aangevoerd waarbg de raoeilgkheid zich nog voordoet dat men aan den zuidelijken kant der S S bijna geen specie weet te krygen Ls men echter hier met dit werk gereed dan beeft men geen moeilgkheden meer tot Pgnacker waar m n dan ook dit jaar nog hoopt te komen Hot zal iniusschen nog wel een paar jaren duren eer men de electrische door onze vruchtbare velden ziel rgden Als vervolg op het stukje van de 73 jarige vrouw uit Meppcl die mcdelgdende menschen dupe wist te maken deelt iemand aan het N V d D nog het volgende inede Üoze zelfde vrouw zal Zondag vóór 14 dagen in den trein Den Haag Utrecht zg was erg verdrietig en had slechts H cis in baar beursje en een enke e reis Ulrccht zg wilde baar zieke dochter te Amsterdam bezoeken had geen geld doch zou op een schipper wachten die naar t Was voor hel eerst dat ze in een trein zat en bg elk geluid schrikte zg Z had dien dag bgna niet gegeten en bad er ook geen geld meer voor Door iny werd haar toen een en ander verstrekt voor de maag sn uit medelgden voor daie bedroefde ar no vrouw kocht ik haar een kaartje Utrecht Amsterdam en gaf haar eenig geld Zg zou van Amstordam per schipper wel in Meppel zien te komen Toen ik het bericht nit Heerenveei las viel rag dadelgk op dat t dezelfde vrouw moest zyn het aantal kinderen kwam ook Overeen Thans nu ik het berichtje oil Wolvega onder inyn oogeii krgg wil ik u ook mgn ontmoeting met deze alimme rroow mededeelan Rechtzaken Voor de rechtbank te HolUurdam stond gister terecht J v d M 26 jaar schepenjager te Gouda een persoon reeds by herhaling veroordeeld laatstelgk wegens diefstal ouder verzwarende omstandigheden tot 2 jaar en O maanden gevangenisstraf thans beklaagd van diefstal met g Weldpleging en poging daartoe Bg den commissaris van politie Ie Uouda had beklaagde een verklaring afgelegd waarop hg gister terugkwam Hg had nl verklaard in den avond van 18 Juni in een herberg aldaar 0 van Dgk ontmoet tu hebben wien hg gevraagd had om een glas bier Dit was liein aanvankoiyk geweigerd doch daaina had v D getracleerd waarop lig hem bg herli illng doch te vergeefs om een gulden had gevraagd Om 12 uur sluiiingbuur was hg V D gevolgd had hem aan den Langen Tiendeweg vastgegrepen en hem onder bedreiging hem te water te zullen gooien gedwongen tot de afgifte van 2 kwartjes en 1 dubbeltje Daarna was hg v Ü weer op den voet gevolgd had hem aan den Vogelenzang met geweld vastgegrepen en zyn hand in den broekzak van v D gebracht met bet doel het daarin aanwezige geld daa nit te nemen v D had echter luide geroepen moord politie waarop een agent van politie was verschenen die beklaagde had aangebonden In gelgken geeat verklaarde v D en de commiasaris van politie verklaarde dat beklaagde hem gemelde verklaring zelfs met bgzonderheden hem onbekend vrg willig had afgelegd Beklaagde gaf op de verklaring te hebben afgelegd uit vrees daar hy dacht anders gevangen Ie zullen worden gehouden Een derde getuige beveatigde eveneens de verklaring Naar de meening van hel O M heeft beklaagde zyn afgelegde omstandige bekentenis teruggeiiomen zonder daarvoor eenige aannemeiyke reden op te geven Met het oog op zyn zeer ongnnstig verleden en den ernst der gepleegde feilen waaruit bigkt dal men hier te doen heeft mot een hoogst gevaarlgk persoon werd veroordoeling gevraagd tot drie jaar gevangeniaslraf Den verdediger mr A Rombacb kwam het voor dat hel bcvysmateriaal niet zoo sterk ia als wel door het O M werd beweerd r at beklaagde de verklaring heelt afgelegd bg den commissaris om de door hem opgegeven reden kwam pleiter niet onaaunemelgk voor Mocht er echter veroordeeling volgen zoo werd verzocht de goëischte straf oenigszins te verlichten Stadsnieaws GOUDA 19 Augustus 1905 Heden morgen was een gedeelte van het garnizoen alhier uitgerukt tot het doen van velddienst onder de gemeenten Reeuwgk en Waddinxveen Onder de gemeente Reenwyk had men vletten gevraagd om ovar de Welering te kunnen komen Bij het verlaten van een vlet door een militair hloegdevlot om en een vyflal lag onder de vlet met het noodlottig gevolg dat twee der manschappen verdronken nl de korporaal Hoos uit Rotterdam en de milicien Wortraan nil Woerden by een derde militair is men bijna een nor bezig geweest om de levensgeesten weder op te wekken en naar alle waarschijnlijkheid zal hij in het leven blgven De Tentoonstelling der dit jaar door de Ver Floralia uitgereikte planten zal plaata hebben Zondag 27 dezer van 10 uur v m tol 10 uur ii m ia do Soc Ons Genoegen Evenals de vorige avonden was ook gisteravond het circus Carré geheel gevuld Van alle kanten stroomde hel menschen erheen en weer velen moesten teleurgesteld hunne terugreis ondernemen Het programma weer afzonderiyk te bespreken behoeven wy dan ook zeker niet te doen Het publiek heeft zich zooals eiken avond uitstekend geamuseerd en de enkele voorstellingen die helaas nog maar gegeven worden zullen zeker wel cvenzoo druk bezocht zgn en ieders tevredenheid volkomen wegdragen Uitslag der door den Majoor eerstaanwc ond Iiigenieur te s Oravenhage gehouden aanbesl ding van Het nitbreiden van de Kazerneering Ie Gouda op heden den 19 Augustus Ingeschreven werd door J H de Wilde voor f 2882 W A Vorhruggen 2H00 A P J Leusen 2790 J de Brugn 2707 H J Nedorhorat Jr 2681 Gebr Dessing 2650 W Bokhoven 2575 De raming bedroeg f2800 Hel Programma van de 8e Orgelbeapeling in de Gruote ol St Janskerk te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejnflrouw lennne Zieck Sopraan Lolden en den Heer W A L Nienhuis Bariton Delft op Dinsdag 22 Augustus 1905 des nvor ds 7 uur luidt ais volgt Toccata el Fuga D moll J S Bach Aria ml Hatthens Pas sion J 8 Bacil 3 Aria nit Zuuberfliito W A Mozart 4 Praeludium ond Fuge ttber B A C H F Liszt 5 a Erater GesangWolfram h im Sftngcrkriege R Wagner b Biblisches lied A Dvorick Benediction Nuptiale S Saint Saëns Panis Angolicns C Franck Looft den Heere Joh Verdulst TonslUck in F Niels W Gade Nos 1 en 4 op verzoek No 2 5b en 8 voor Sopraan met Orgelbegeleiding Noa 3 5a en 7 voor Bariton met Orgelbegeleiding Programma van bet 6e Volksconcert te geven door het Muziekcorps dor d d Schutterg te Gouda op Maandag den 21en Aug 1905 s avonds ten 6 ure Direct Joh G Arentz No 1 Marsch Unter d m Dop pel Adlor Wagner 2 Overture La Brnyore Kassels 3 Walser Suspineel Ivandovicie 4 Hobalqnesur l opéra Stra della Kessels 5 Overture La Montagnardi Loeinsberg 6 Mazurka Entre nous Kessels 7 Walzer Lustige Brttder Volatedt 8 Fantasie Lea Clochea de Corneville Planqnatte Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk Ie Krimpen a d Lek da J de Bruin to Bleskenegraaf By mej wed S M te Oudewater vervoegde zich dezer dagen een persoon voorgevende gepensionneerd apotheker te zgn die pension by haar verlangde Ofschoon hij per maand liever wilde betalen werd op aanhouden der hoapita de overeenkomst gesloten per week te verrekenen Na er een dag of drie verloofd te hebben en ook bg een paar winkeliers eenige inkoopen gedaan te hebben ia onze apotheker naar het station gegaan om zgn koffers al te halen doch tol heden schgnen die nog niet gearriveerd te zyn ton minate de wed wacht nog op haar commensaal en de winkeliers op betaling Hen zg voor zulke heeren op zgn hoede I Haastuobt Diaadog middog trial bU hat verrichten van eenige werkzaamheden aan den kant da dienstbode van mej B alhier in de rivier den IJsel wolk ongeval door mej N werd opgemerkt die dan ook het genoegen mocht hebben het meisje op bat droge te brengen BEUES VM EOTTEEDAM VRIJDAG 11 AUG L K H K StaaUUtmngen PoBTooAi Ühlig 3o Serie fr 050 3 59 Oblig Se Serie fr 2600 59 RusLAiin Iwang Dombr Obligalien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLumiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepia L 100 1 24 aypolhak BantnPandb idem idem 4 09 Pandb Hotterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hyph 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedoiyke Hyph 4 99 Pandb lltrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wostlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefb ink 4 99 Pnndh Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewy7en van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Hataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypolheekbriclbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 J8 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpooncegUmmgen Italië Oblig Züid Ilaliaansche Spw Mg A H 367 PreinitUeninqen bn aiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sc ietpoaarl Maalichappijfn Aand Holland Gull Stv Mg 35 COSTÏÏIES BLOÏÏSEN en ROKKEN worden tot meer lage prymen OP jm i AftiVT f s £ ff l a T j uAiny f GERUIMD Bi rKertl keStan l OVERLEDEN 16 Aug G Ravonstein hniavr van L II Spaanenbnrg 76 j M Tninonburg 2 m ONDERTROUWD P C Verhoef en H J Dnijs Moordreoht GEBOREN Adrianua ouders A van Riet en M de Jong Jacob oudcra L van Nialen en K Voeta Maria oudera P Groeneveld en M Verburg OVERLEDEN W de Bruin 8 w ONDERTROUWD J Megers e i A van Dam P J van der Stelt en A Meyers J do Bruin en N Verboom ADVEIlTElNTIi iN 8e ORGELBESPELING in Ic Groote of St Janskerk op l iiisda r 22 Augr lOOö dea avonds F uur door den Hear J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mej JEANNK ZIECK Sopraan Leiden en den Heer W A L NIENHUIS Bariton Delft Programma s tevens bewyzen van toegang zgn tegen betaling van 10 cent verkrygbaar hg de boekhandelaars J van BENTUM ZOON en hy den Koster Heden ontvangen eene nienwe zanding EAU DE VICHY Aanbevelend SLOTfiMAKBR A C Dr VAi MOLL is tot M SEPT AFWEZIG Oogarts Dr VAN OER BRUQH fiiil lit prnkttjk waarnemen NIEUWE mmm mim Aanbevelend Firma C Lourens EAABLEUMESOUE De echte onvsrvalschie HAARLEMMEROLIE uil de fabriek opgericht in 169H on algemeen bekend om kare wonderbaariyke geneeskracht ia bg my in origineele verpakking verkrygbaar tegen 90CCIII pcrVlescliJe J VAi oiJi KLEIWEG No 2 GOUDA HERMAN S NIEUW ROOD Ih van af hodfn weder fii de bokcndo kwaliteit vcrkrüïbftar Ftraia IIEItllA 4 1M GEEN BETER adres voor alle aoortcn SCHOEiNWKHK dan het KirdbnilianUcii üdwen i Laanciiiiuqazijii KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwcgstceg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk