Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1905

IVo 9858 Woensdag 25 Ocfober 1005 44ste Jaargang MAGGrAROMA mimm mmmi JMeuwS en Adrertentiehlad voor Gouda en Omstreken Vrijzinnige kicsvereeniging tlOUDA Goedg ekeurd bij Kon Besluit van 30 Juni 1897 Staatsblad JNo 169 Telefoon 83 ADV K It T E N T 1 E N worden gepl iat it van 1 regels a 50 Genten iedere reg el meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advortentiën tot 1 uur des aiiil l rrletoon Ho A De üilgave dezer Courant geschiedt dagelij k s met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonuners V IJ F C E N T K N M Voor de vM kie Jng in Disdict II op WOK SÖAG 25 OCTOIll Il a s wordt den Kiezers met den nieesten aandraag aanbevolen de Heer W BOKHOVEN net üteinbureau Is geopend van § unr tot A iinr In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt 13 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieowste modolleq Gasgloeilicblbranilers Gas Elecira Uranilers Hallons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfterye geëmailleerde hdishoüdëlijke artikelen deugdzaam en lindelp B DË mmi mm mmwm KOOKAPPARATEN Wandconiroreii Salon Gastalelljes en vorder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen J Wte T iifar zijn wü de lebtA Klkel Prtyat te ontvangen leeamm teld en ca vele prcebemiogeD in doK huadei gek ii eB onder den naam dai mtrindcirs Dr HiohaellA TerTMrdig de beste u aoLiiio3 in het enldbaftsmde ètabbJieMment ran Qebt £ 8M te Kofien dictie Bikel Cacaa n vierkanten basseb Den hlkfil Cacao ia met melk gabxlct ee e aangesaue gezunde drank root io i lijk9ct gshrnik een i i thtdifdi na t pooder T or een kop Choodate Ah geneeakracb ige drank bij g nl nn diarrbee aieiiKi met water ta étraiktB Terkrijgbaar bij de n nnmnwli H 1Apc tbskars ens T Generaalvfrtl g nw Rl gw Julius RaanikM Uunterdam Katvcitrait 1 1 $ Dijkgraaf en lluuglieeoiraileii van llU liii i brengen by dcso ter kennis v n ingelunden lo dat do bogrooting voor hot dienstjoar 1900 godureiido vcortion dagen van 24 October tot en met 6 November aannlaande op olken werkdag van dos morgens 10 tot des namiddags 4 nre op do Hecrotario van het llooghoemraadscliap voor een iodor ter inzage zal liggen en aldaar tegen belalhig der kosten verkriigbaar is 2o dat de ingidanden hunne bezwaren tegen deze begroeiing binnen acht dagen nadat die tor visie hoeft gelegen en dus v66r 16 November aanstaande aan de Vereonigde Vergadering moeten inzenden 3o dat de Voreenigde Vergadering op Zaterdag IH November 1905 des vi 6rmiddags ten 11 ure in ocno openbare zitting zal overgaan tot behandeling van do bovenbedoelde begrooting D ikgraa en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Uökgraat G J BISSCHOP Secretaris Leiden 14 October 1905 Vorkiugbaai lu ll v ilitu JO cta 73 c an t J 3S b H H Apothekers en Drogisten Zet op het metk 4XKEHI F AD RICHTER Is Co Rotterdam Te Gouda bji C LUGEH Apotheker Markt en bü WOLPF Co Westhaven 198 OoDda Bnk tu A BBINKMAN A Zn I e n cenlK heprtM fd mlittlel om vleescii en vischgerechten groenten zwikice soepen bouillon saucen en jus tlfitnede zult en hutspot rauwe en zicht gekookte eieren enz oogenblikkclijit langeniam en krachtig van amaak te mtken 4 MAGGI i AROMA Merk Kmisster verhoog den eetlust en lievordertde spl sverterln Welnlcedrnppeluzljn TOldoeade Verkrijgbaar bij kruideniers en comestlblenhandelaars Het Bestuur Dr H IJSSEL DE SCHEPPER Voorz Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Vice Voorzitter C J C H006ENDIJK 1 Secretarie H E VAN DEK ROER 2e Secretarie C VAN VB EN Az Penningmeester F HERMAN Fz H A C BRINKMAN J VERGEER O A VAN DER WANT KöNINKiUKt Gebruikt steeds de Wereldberoemde 111 Superior Druiven Borstlioning Eztract Kcnlii helpend en aftloenil middel tegen verkoudheid astran keelpüii kink en sl jmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen ëupt tai tin UAAS Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flaeona van O 4O 0 7D 1 Kon Stoomfabriek De Honlngbloem Verkrjj baar bü Firma WOLFF Co Westhaven 19 Gouda A LA IMN SÏ fcVJV Kleiweg E lOO flouiia E H VAN MILÜ Veerstal 1 12ü te i ourfn A BOOMAN Moordrecht PINK8K Nieuaerlerkad IJttl k N van ZESSEN Schoonhoven 3 Tb TOKKEN Boit op B v WIJK WitlkKSCHUVriIVG Laat U niet misleiden ioor Abdij Siroop Het kloosterS c n Po o X6fJybestant niat I Siroop oangeeneHel waarde Sier Uw huis in den winter Uwen tuin 7oor de lente met IIAARLFJHËR BLOGIHBOLLB Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland voor fl 8 75 franco door Doitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 60 voor den tuin of ecne eohleelle voor de kamer van 150 st voor 45 potten of eeno coUecHe voor Oen iMlM van 2 50 st of eene coUeeUe voor kamer eu tuin van 240 st ieder bevattende eene prachtige kenie van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Vf K £ Onze Reclamecollecties tosten franco door Nederland fl 2 75 door België en Dnitsch land fl 3 onze Elite collectie door Nederland fl 6 25 door BelgiS en Doitschland fl i 60 Kyk goillostreordo prilslüst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de kaltnnr bevattende grooto Catalogaa in het Dnitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ktablissemeat Huis ter Duin NOOEDWIJK BIJ HAARLEM Vermeerdering van Personeel Om nog eens terug te komen oude koeien uit de sloot halen is den liberalen van ouds een groote liefhebberij geweest op wat voor eenigen tijd door den geachten Heer Dercksen in een raadszitting is gezegd n l de gulden woorden Er is personeel genoeg aan de overzijde diene het volgende Heeft de lieer Dercksen vóór het gewichtig oogenblik waarop genoemde woorden aan zijn lippen ontrolden ook even bedacht dat hij door het uitsproken daarvan misschien nog de pen van een paganistischen schrijver stoffe zou leveren voor een klein artikeltje op den vooravond van den zooveelsten vcrkiezingsdag in onze Goê Gemeentc Waarschijulijk heeft de Heer Dercksen gezegd Er is personeel genoeg aan de óierzijde Ik stel mij voor dat de Heer Dercksen diezelfde woorden in den verkiezingsstrijd nogmaals zal knnnen uiten zonder zijn geweten te bezwaren maar dan zóó Er is personeel genóC g aan de overzijde d w z de ov rzijde behoeft geen vergrooting van ledental en zooals Ilaniicn in zijn wambuis groeit lieii ik aan mijn onderwerp gekomen Daar wou ik het nu juist over hebben of de overzijde versterkt zal worden ja dan neen t Is nu eenmaal in de verkiezingstijden de gewoonte ook bij de liberalen zeker strooibiljetten de wereld in te sturen De Antirev Kiesverecniging Vreest God eert den Koning alhier heeft de welwillendheid gehad de Kic iers in district H eene opwekking te zenden bij de aanstaande verkiezing van i5én lid voor den Gemeenteraad hun stemmen uit te brengen op den Heer A J J Vos De opwekking gaat vergezeld van een opsomming van redenen die het gewenseht doen schijnen den Heer Vos te kiezen Het bedoelde strooibiljet zegt onder meer De Heer Vos een algemeen bekende persoonlykheid de holheid dezer phrase is algemeen bekend staat aan het hoofd van eene bloeiende zaak en komt uit FEU ILL ET OX rp n mn H 92 Wat bedoelt m met ont erend 1 vroeg hg eensklaps Wat bedoelt giJ er mede om dat woord met nw gedrag in verband te brengen met bet gedrag van een zoon van mö P Ik moet n zjjdelings op nw vraag antwoorden pppa vervolgde ik Gjj vroegt mg gisteren avond wie die mijnheer Sherwin was die zoo dikwijls naar m j is komen Tragen Eu dezen morgen herbaal ik dit nog eeni Ik heb buitendien nog andere vragen un o te doen gij spraakt onder andereu in uw ijlhoofdigheid telkens den naam eener Trouw alt Doch ik wil de vraag van gisteren aTond het eerst herhalen wie is mijnheer Sherwin V Hi woont Ik Traag niet waar hg woont Wie is hü F wat ia hg f Mijnheer Sherwin is een manufacturier Z it gg hem geld schuldig f hebt g j geU Tu hem geleend f Waarom hebt gij den aard zijner affaire voortdurend in aanraking met den winkelstand wiens lielangen hij grondig kent En daar de winkelstand een niet onbelangrijk deel dus een belangrijk deel niet waar uitmaakt van de burgerij gaf de genoemde kiesverecniging n l Vreest God eert den Koning blijk een goeden kijk op de behartiging van de zaken onzer Gemeente te hebben door dc eii Candidaat te proclameercn Inderdaad dat is eene aanbeveling van belang de Heer Vos staat aan het hoofd van eene liloeieiide zaak hij komt voortdurend in aanraking met den winkelstand en hij kent de belangen van dien winkelstand goed Wij begrij ioii waarlijk niet welke geschiktheid het staan aan het hoofd van een bloeiende zaak oplevert voor het lidmaatschap van den raad der Gemeente en t is ook niet te gelooven dat de Antirev Kiesvereeniging den Heer Vos candideert omdat hij zaken heeft met den winkelstand Die zijn er zooveel die zaken doen inet den winkelstand En het zal toc li wel onverschillig zijn of hot zaken doen met dien winkelstand uu bestaat in het leveren van papieren zakken en pakpapier of van taliak krujdenierswaren likeuren of ca iucijiicrs belastingbiljetten of thecbcschiiitjes Maar misschien zijn de leveranciers van genoemde artikelen steeds meer op de hoogte geweest van hun eigen belangen dan op die van don winkelstand Ken en ander ij gelijkertijd een bewijs dat die goede kijk vau de kiesverecniging Vreest God eert ilen Koning zoo het al werkelijk een goede kijk mocht blijken te zijn geweest volstrekt niet de pretentie mag hebben met vette letters in het strooibiljet vermeld te worden Neen die kijk had op honderd andere manieren minstens evengoeil kunnen zijn De Heer Blazer ook reeds gevallen candidaat werd meen ik ook aanbevolen als kenner iler belangen van den winkelstand en die heer had als ik me niet vergis bij een vorige verkiezing nog meer kans zitting te krijgen in den Raad als de Heer Vos destijds Edoch ik mo et mij bekorten De niet herkiezing van den heer van mij dat nier eer gezegd f Gjj hebt mijn huis geschandvlekt door een man aan de deur te laten komen ik weet bet in de hoedanigheid van een schnldoisclior Hij heeft naar u als naar zgn vriend gevraagd de bedienden hebben het mjj verteld Die winkelier die n geld geleend beeft nw vriend Als ik gehoord bad dat do armste arbeider op mijn land n vriend noemde dan zon ik meenen dat die gehechtheid on dankbaarheid van een braaf man u tot eer strekte Maar als ik n dien naam boor geven door een winkelier en geldschieter dan acht ik u onteerd door de verbintenis waarin giJ tot een bedrieger staat Gy hebt gelp man dat is werkelijk onteerend Hoeveel zyt gij hem schuldig Waar zgn uw onbetaalde acceptatiën f Waartoe hebt gij miin naam en mgn krediet gebruikt Zeg het mg dadelijk ik dring er op aan Hg sprak haastig en op een veracbteiyken toon stond toen hg uitgesproken bad van zgn stoel op en liep de kamer ongeduldig op en neer Ik beii aan mgnheer Sherwin geen geld schuldig papa I ik ben aan niemand geld schuldig Hg bleef eensklaps staan Aan niemand geld schuldig f herhaalde hg zeer langzaam en op een heel anderen toon Qi spraakt toch zoo even Tan iets Galen als Wethouder wordt natuurlijk in het strooibiljet breed uitgemeten Wel is waar zal men van Anti Revolut zijde moeten erkennen dat onder andere omstandigheden dan de huidige de heer van Galen met behulp an liberale stemmen wethouder geworden is en evenzeer zal ieder oprecht Anti Uevulutionair moeten toegeven dat de overwegend liberale Raad op 5 Sept iets gelijksoortigs deed als ex minister Kujper toen hij de Eerste Kamer haar congé gaf en evengoed als ik weet ieder eerlijk Anti Revolutionair want eerlijk is niet een praedicaat dat onafscheidelijk is van t begrip aiitirevulutionair dat tegenover t aan den dijk zetten van den heer van Galen kan worilen gesteld t afilanken van den heer Nederhorst iii vroeger jaren Men moet toidi een zeer slechte memorie lieblien om telkens maar weer aan te durven komen met de partijdigheid van de liberalen En indien de memories van de Anti Revol strooibiljettensamenstellers goed zijn zou ik haast durven s reken van opzettelijke misleiding van de kiezers iets dat zooals men weet ook door de Liberalen in 1 Ü0 5 oji groote schaal moet zijn toegepast volgens de Aiiti llev pers Vervidgens wordt in bet strooiliiljet nog gesproken ner tien Meer Muijlwijk die in ge elscha i van tien Heer Viiigerling uit een Gasfomniissie is verdreven en dit nog wel terwijl de Heer Muijlwijk aan de gemeente een voonleel van 70000 gid had bezorgd door zijn technische kennis De zaak is zoo Er IS een nieuw deksel op een gashouder gemaakt en nu heet dat te zijn geschied op advies van den heer Muijlwijk t Kan zijn maar eigenlijk moet t plan ontstaan zijn in het brein van tien Heer Prins txu Doesbiirgh De Anti Rev hebben m i door t verdrijven van de Ileeren Muijlwijk en Vingerling nog niet het recht gekregen te zeggen dat de liberalen het jiartijbelang buvcii het gemeentebelang stellen De liberalen zoo gaat het strooibiljet voort hebben ons pas geleden nog weer een schoolarts bezorgd en dan even verder spreekt het over allerlei liberale onteerends Is er dan een erger schandaal dat gg voor mj verborgen gehouden hebt dan schulden die gg gemaakt hebt P Op dit oogenblik deden zich voetstappenin de gang hooren Hg keerde zich dadelgkom sloot de deur aan dien kant der kamer en vervolgde toen Spreek I en spreek oprecht als gg kunt Hoe hebt gg mö misleid P Do naam eener vrouw kwam telkens over uw lippen als uw ijlhoofdigheid op het ergst was Gg badienilet u van eenige allerzondorlingste uitdrukkingen omtrent haar waarvan het onmogeiyk was om ze te begrijpen maar gy zeidet genoeg om te toonen dat haar karakter een van de verachteiyksto was dat haar ongebondenheid het stuit mg tegen do borst om van haar te spreken j ik keer tot u terug Ik dring er pp aan datgymyzegl in hoeverre uw misdaden in verband staan met dat misdadige wezen Zg heeft mg verongelgkt mg wreed verschrikkelijk verongelgkt Ik was niet in staat om meer te zeggen Mgn hoofd zonk op mgn borst neder en ik werd door een gevoel van schaamte overmeesterd Wio is zg P Gg noemdet haar in nw ziekte Margaretha Wie is zg P Zg is de dochter van mgiiheer Sherwin De woorden die k er nog by bad willen en socialistische liefhebbcrijtjes Och geachte Heeren die zoo kloek uwen naam zet onder t sober sober in elkaar gezette strooibiljetje ga betreffende de zaak schoidartsen eens informeeren bij uwen Bondgenoot dr Hoffman Me dunkt dat die zelf t L niet zal toegeven dat Schoolartsen en allerlei liberale en socialistische liofhebberijtjes bij elkaar behooreii tt worden genoemd En dan overdrijft ge natuurlijk weer verbazend waar ge over de kosten van zoo n schoolarts spreekt Ik neem afscheid van het strooibiljet Alleen nog dit Do A Hev zeggen o a ook Kiest den Heer Vos die zal onder meer meewerken om bekwame mannen ook al zijn ze niet liberaal in de commissies en besturen te kiezen Nu ik ben zoo vrij om te zeggen dat de liberalen bekwame mannen zullen kiezen al ïijn t ook geen antirev olutionnaire Gij zult toch niet willen beweren gij anti revolutionnairen dat de mannen tot nu toe door de liberalen gekozen niet bekwaam zijn In een verkiezing artikeltje zegt het Goudsche Nieuwsblad o a ilat tie katholieken bij evenretlige vertegenwoordiging op zes zetels in den Raail aansjiraak zouilen kunnen maken Dat kan waar zijn Maar dan telt ge toch zeker ook alle Katholieken mee die niet stemgereclitigil zijn Welnu wanneer ge evenredige veitegenwoordigiiig wenscbt dan moet ge ijveren voor algemeen kies en stemrecht I Volgen het katholieke blad vraagt de liberale partij niet naar billijkhciil maar neemt eenvouilig alles voor zich Voorzichtig toch gij katholieke pers denk eens even aan ex minister Kuyper s drie derden in zake Openbare en Bijzondere school Gij herinnert ü t toch wel Observator schrijft in t Goudsche Nieuwsblad een ingezonden stuk Hij spreekt over de bekende zaken betreffentle de heeren Muijlwijk van Galen en ds Sap Weet meneer Observator nog niet ilat ds Sap buiten de voordracht om benoemd is en dat er al zooveel over die geschiedenis geschreven is dat het te voegen bloven mg in de keel stoken Ik zweeg weder Ik boorde hem bg zichzelf mompelen De dochter van dien man een nog erger lokaas dan bot lokaas van geld 1 Hg boog zich tot mg voorover en keek ray onderzoekend aan In een oogenblik vertoondo zich een akelige bleekheid op zgn gelaat Basilitts I riep hy in Gods naam antwoord ray dadelgk 1 Wat is de dochter van mgnheer Sberwin voor nP Zg is mgn vrouw 1 Ik hoorde geen antwoord geen enkel woord zelfs geen zucht Mgn oogen waren door tranen verduisttird myn gelaat was neergebogen ik zag in het eerst niets Toen ik mgn hoofd ophief do tranen uit mgn oogen wegveegde en opkeek vcrstgfde het bloed in mgn aderen Myn vader leunde tegen een van de boekenkasten mot zgn handen over zgn borst gekruist Zgn hoofd was op zyn borst gezonken zgn bleeke lippen bewogen zich maar geen geluid was hoorbaar In zgn gelaat was een akelige verandering gekomen even onbeschryvelgk als de verandering die er bg het sterven plaats heeft Wordt vervolgd