Goudsche Courant, maandag 6 november 1905

Bezoekt km Café JARHONIF 2 BILLARDS SPEqTALITEIT IN PRIMA Beineken s Gerstebieren echtMünchnerLSwenMu I in de bekende orig ineele poften a 10 en 16 et Teletoan St 8S l Ut C Igave dezer Co rani geschied ge jks met uitzondering van Zrn en Feestdagen De prijs per dne maand s 1 Ö5 ar fc per post 1 7 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTÉfN TelcMon A OVERT f V T l t N borden geplaa st van 1 1 regeN a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote eltprs worden berekendnaa aatsruia f e i Inzend ng van Advertentiën tot 1 uur des midd ZAAL KUHSTMIN SOCIËTEIT ONS GENOEGEN 2 oudas 5 Ifovemiier slechts éen enkele opvoering van Twee Weezen Door de Vereenigde ïooneelisten van de Tivoli Schouwburg te Rotterdam onder leiding van de zoo gevierde en alom bekende Heer G WAGÈ Ays Toontje Soltdair PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang f 1 2e Hang 60 cent 3e Rang 30 cent tot een beperkt aantal Leden gewone redactie Plaatsen van a heden te bespreken AANVANG 8 ÜUE BUREAU f UUR OPENBARE VERKOOPING te GOVü i o WOENSDAG 8 NOVEMBER 1905 des morgens te 11 nren in het KoJflehnis HARMONIE aau de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Vah 20 Huizen en Erven allen te GOUDA BS WKI No 1 Een goed onderbonden Winkel en Woonlmis in den Langen Groenendaal wijk I No 110 Het perceel is by de weok verbanrd van Gas en Waterleiding en van vele gemakken voorzien bevat beneden den Winkel 2 Kamers met Alkoof groote Werkplaats voorzien van een gemetselde Pekelbak en Waterforoais en boven 2 Kamers en Zolder Nos 2 en 3 Twee zich in goeden staat bevindende WOONHUIZEN in den Langen Groenendaal wijk I Nos 69 en 60 By de week verhuurd en wel No 59 beneden voor t 2 en boven voor 1 1 60 en No 60 voor t 3 26 Nos 4 13 Tien HUIZEN en ERVEN aan het Mathilda s Holje in den Langen Groenendaal wyk I Nos il tot en met 56 Verhuurd by de week en wel Nos 4750 voor t 1 Nos 61 65 voor t 0 8Ö en No 66 voor 1 1 30 Nos 14 en 15 Twee HUIZEN en ERVEN in de Geertje den Bnltsteeg aan de Tartmarkt wyk H Nos 65 en 56 By de week verhuurd No 65 voor 1 1 en No 56 voor t 1 10 No 16 Ben HUIS en ERF Achter de Vischmarkt wjk I No 124 Verhuurd by de week voor 1 1 30 Nos 17 en 18 Twee HUIZEN en ERVEN in do Boelekade wyk R Nos 119 en 120 Verhuurd elk voor 1 1 60 per week En NoB 19 en SO Twee HUIZEN en ERVEN in de Turnhontsche Poort aan de Nieuwe Haven uitkomende aan hot Regen tesseplantsoen wgk N Nos 165 en 166 Verhuurd by do week No 166 voor 1 0 8 en No 166 voor l 0 70 De perceelen zyn de laatste drie werkdagen v66r den dag dor verknoping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DBOOGLEEVEB te Qoudï Koopt ill het Magazijn DEIIIXWËZORG a Txre Gaii tellen fornnizeu Kolenbakken Gruisbakki n Turfbakken EN VEBDEKG Vulkacbels Haarden Calorlfèreis Vierkante liacliel § Petroleumkacbels l etroleuni§telleH Huishoudelijke Artikelen en Gereedscliappen voorh Mr Smid L Tiendew eg D 30 y SAII GKIIIOSE zuiver plantaardig middel voor alle gevallen van Bloedarmoede en Zenuwzvrakte De beer M Hue te Arnhem meldt ons Myne vrouw had reeds langen tyd veel last van zenuwaohtigheid en werd daarby gekweld door zware hoofdpgn Daar haar eetlust ook veel te wenschen overliet vreesden wg dat de wakte de overhand zon krggen en gevoelde zg zich zeer moedeloos want niets scheen haar te helpen Daar een mgner kennissen uwe Sanguinose met vrucht gebruikt had besloten wy dat middel ook eens te probeeren Met veel genoegen kan ik U mededeelen dat de uitieerking verrassend U aê de hooldpön werd dadolgk eel minder de zenuwachtigheid eveneens en de eetlust keerde terug Nog niets heett haar zoo goed geholpen Met vertrouwen zet zg het gebruik der Sanguirose voort Maakt U gerust van dit schrgven gebruik ik kan nwe Sanguinose aan alle zwakken en zenuwachtige menschen aanbevelen Arnhtm M KUS St Anthonielaan 321 Sanguinose i s beslist het beste middel in al zulke gevallen Hoofdpijn zwakte algemeene verslappingstoestanden gebrek aan eetlust gebrek aan kracht duizeligheid slapeloosheid moedeloosheid pijn in den rug pijn aan de nieren oververmoeidlieid kortom alle verschijnselen en gevolgen van bloedaraioede en zenuwzwakte worden stellig en afdoende verdreven door de Sanguinose In do meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 i ol 15 ets per dag Dat la goedkooiter dan eenlg dergelijk middel Men U niet te vreden met namaak ztj geneeal nooit I Prgs per fl t 1 50 6 fl 1 8 12 fl i 15 Te ouda bIJ WOLFF Co WeslhaVM VAR DAI i C DEN HAAG WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S KOMIWKLi rHE V tBniKKE V Voedert uw Vee met de xuivere muriee merk Sler en H uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dlploma Parlja 1900 negen Gouden Medaille Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Halaria Binnenkoo rts Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrek aan eetlust De Echte KINADRÜPPEL5 van Dr DE VRU dragen bu iten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Mea lette daarop Zij lijn overal verkrijgbaar a f 1 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwtssel k f Ohemlaohe Fabriek van H NANNING den Haag WmWM fllfliOMI II Glii Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geelt 4 Fauaèrlevem uit verkrggbaar jk iOO Correspondenten te Qouda de Beeren DORTLdHB en Co TOOiNEELCLUB DE SOTTOSBIOM EESSTE mmm OP Zaterdag 18 November 1905 In Ml KURSTm V der Sociëteit ONS GEROEeeill Broeders Vrijmetselaars Blgspel in 3 bedrgven AANVANG UUR AAiVBESTEBIXCr REGENTEN ran het BESTEDELINGENHUIS alhier zullen op DINSDAG 7 NOVEMBER a s des avonds T nnr in het Lokaal van het Gesticht AANBESTEDEN De levering der benoodigde Levensmiddelen en Steenkolen voor het jaar 1906 De voorwaarden van aanbesteding liggen van 30 Oclobar af voor gegadigden ter lezing in bet Gesticht Namens Regenten I S KAMPO Secretaris LE7EBINS7AHm De MAJOOR GARNIZOENS COMMANDANT te GOUDA zal op DINSDAG den 14 NOVEMBER e k des middags te M ure te zgnen bureela aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering von 550 KO GEROOKT SPEi en 550 PEEELSPEK ol zooveel meer o minder als zal biyken noodig te zgn gedurende het eerite halfJaar f 0O0 ten behoeve van de menage der Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deie levering kunnen worden ingewonnen by den Eerste LuitenantKwartiermeester ten bureele Jerusalemstraat De Majoor QarnizoensCommandant voornoemd A L BOONACKEB GoDDA den 1 November 1905 Verkrggbaar in flesschen SO ets 7S et I 1 1 SS by H H Apothekers en Drogisten Let op he merk AS KUB t F AD RICHTER Co Eotterdain Te GoüDii bg O LüiiER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Gottd Dfuk na A BRINKMAN 4Zs a TWEEDE BLAD Stadsnieuws ff II GOUDA é November 1905 VERGADERINGvan denGEMEENTER A AD op Dinsdag 7 November 1905 s namiddags l i noren Aan de orde 1 De benoeming een Wethouder 2 De benoeming van een schoolarts Ing St No 106 3 De rekening van het Museum van Oudheden over 1904 i 9 Het voorstel beti effende de heffing van veergeld voor de pontjes in de Singelgrachten Ing St No 107 Het voetstel tot bestrating en overneming van de Karnemelksloot Noordzgde Ing St No 106 Het voorstel tot het aangaan eener geldleening Ing St No 108 Het voorstel lot het wegoLs overiyden of vertrek verleenen van afsohrgving of ontheffing op aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 Ing St 109 Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring der woning wgk G No 96 Injf St No 97 Het voorstel tot aanvaarding in eigendom van grond van den heer A J C van Oorschot en tot uitgifte van grond in erfpacht aon denzelfden Ing St No 104 10 Het preadvies op het adres der Stoom bootmaatschappg Boskoop Waddinxveen Gouda in zake de bgdrage in de onderhoudskosten der oeverbekleeding van het Regentesse plantsoen hg St No 101 11 Hel preadvies oö het verzoek der beeren C Middelkoop en J Valk tot aanleg van een aan den Graaf Florisweg aansluitenden weg Ing St No 103 1 In de a r N i e u e Courant van 20 October hier ter stede uitgegeven stond het volgende stukje Te Moordrecht heeft volgens onzen correspondent aldaar qen tooneel plaats gehad op de O p e n b a r e S c h o o 1 dat aan de vergetelheid dient te gorden ontrokt Vooral omdat de verdraagzaamheid van den heer onderwgzer daardoor in znlk een helder daglicht komt te staatt Naar aanleiding van het feit dat kinderen der school ook de zondagschool bezoekeni barstte de onderwgzer hoofd der school F I de heer de N tegen een ondeugende jongen als volgt uit Dat komt van die verv oekte Zondagschool van de fijnen het moest afbranden enz Nadat door onderzoek ook door het hoofd der O L school de onwaarheid der bewering gebleken was heelt de betrokken onderwgzer de heer C de Nooyer in overleg met het bestuur van de Afd Gouda en het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Onderwgzers den Olicier van Justitie te Rotterdam verzocht d n uitgever der Nieuwe Courant alhier of zOo deze den schrgver van t bovenstaande noemt dan den schrgver te willen vervolgen wegens smaad Het bedoelde stukje was stellig geplaatst om stemming te mak n ten gunste van de stichting van een bgzondere school te Mooi drecht Dit biykt voldoende uit wat er verder volgde De tot de brigade Gouda behoorende Ryhaveldwachter J Stmik ter standplaats Moercapelle ia met 1 November bevorderd tot Brigadier titulair HusTBHDEi Aangenomen het beroep bg de Geret GeiSi te Pul merend door Ds S de Vries alhier Bbeouibicht Woensdag middag voer de timnarman C de J met een met hout geladen schouw in de sloot langs de dgklaan O een gegeven oogenblik sprong een kalf dat aldaar 0 het land liep in de ichoaw boven op een jongen die daarin zat Door de zwaarte van het beest schepte de schonw water en zonk naar de diepte Een wonder mag bet beeten dat de jongen ongedeerd bleef zoodat hot ongeval betrekkelgk nog goed afliep Gemengde Berichten Men meldt oit Amsterdam aan de N R C Tegen elf uur werd gisteravond de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand in perceel 229 aan de Lindengracht nabg de Lynbaansgracht De benedenverdieping van dit woonhuis was ingericht voor mangelaffaire waarbg tevens zooals dit dikwgls gebruikelgk is een z g snoepzaakje werd uitgeoefend De bewoonster mej B Talmeger liet in het winkelvertrek voor iets schrikkende oen brandend petroleumtoestel nil haar handen vallen tengevolge waarvan de kamer in een ommezien in brand stond Het vnur deelde zich mede aan het achtervertrek en later ook aan de bovenverdieping waar een voorkamer uitbrandde die bewoond werd door de eigenares van het pand mejuffrouw Elderraan Beide inboedels waren verzekerd De brandweer bluschle het vuur nel een koolznurspnit en een slang op de Vechtleiding Uit Oldenzaal schrgft men aan de N B C De opgravingen in onze buurt trekken veel belangstelling zelfs bg de boeren die niet wetend dat de prae historische voorwerpen welke ze af en toe in don grond vonden bg het aanmaken der beidevelddn voor de oudheidkundigen van zooveel waarde zgn dozo ruwe of weinig of niet versierde ornen stuk sloegen Men verwacht algemeen dit de heuvelen hier in het oosten van Overgsel nog vele oudheidkundige schatten in hun schoot bewK n Ook in de buurt van Weerselo Ootmarsnm en Deurningen vindt men van die heuvels die vrg zeker spoedig bewerkt zullen worden De heuvels welke voor een onderzoek allereerst in aanmerking komen hebben op den top een inzinking vroeger moeten ze tot woonplaats verstrekt hebben aan de bewoners dezer streken en later zyn ingestort Men meldt uil Amsterdam De directie voor den bouw van de nieuwe weslelgke viaduct alhier heeft de eitchen der stakers niet ingewilligd De stakihg duurt dus onveranderd voort Uit Laag Soeren meldt men aan de N Arnh Cl Men herinnert zich wellicht dat een jaar of zeven geleden dr L te Leiden thans hier gevestigd zgn 7 jarig knaapje verloor dat niet van de kermis terugkeerde Dezer dagen is de knaap op de Tielsche kermis weergevonden door een paar famijjoleden die hem aantroffen in de wafelkraim van Vnlsma Men stelle zich de bigdschap der ouders voor I Het bleek dat hel ventje door een spulleman was opgepakt Dezer dagen zal er op het Deensche eiland Linde een proel genomen worden met een nienw soort luchtschip waaraan EUebammer do uitvinder vgftien jaar heeft gewerkt Het schip zal aan een lang touw aan een mast bevestigd worden en dan daaromheen graaien ten bewgze dat men het sturen kan Ëllehammer is reeds bokéiid door andere uitvinden 0 a van een machine die 20 000 sigaretten per dag kan stoppen en die naar t schgut tegenwoordig algemeen gebruikt wordt De correspondent van het Handelsblad te Rotterdam seint Naar wg vernemen is in een gisteravond in het Vereenigingsgebonw gehouden vergadariiig van ongsreer 150 graanwerketi waarbg de toegang aan de politie geweigerd werd besloten in verband met de invoering van de graanelevators heden niet aan den arbeid te gaan De kerkeraad der Ned Hervormde gemeente te Apeldoorn heeft den burgemeester per adres verzocht te verbieden d voorgenomen uitvoering door het Leo koor van het Oratorium die Pas sion toegelicht door levende beeldengroepen uit het leven van Christns Met het oog op de vier groote van ouds gunslig bekende vruchtensapfabrieken die voor Alphen een belangrijke tak van industrie zijn geworden trok hel volgende bericht uit de rechtzaal onze aandacht J W Lz fabrikant in de GoudfU Pisang te Zutfen stond dezer dagen terecht wegens de levering van een hoeveelheid zoogenaamde besaensap welke ondeugdelijk van samenstelling was aangezien zg saccharine bevatte on to veel salicylzuur n 1732 miligram per liter het aschgehalte te laag was nl 0 13 pCt op 100 c L vloeistof het soortelgk gewicht bg Celsius te hoog was nl 1 0824 en eindulgk bevatte een kleurstof benevens verstgfseld zetmeel Van dit mengsel waren partgen geleverd aan de winkeliers F en T Goluige T werd eeri t gehoord deze zeide n ituurbossensap Ie hebben gevraagd die hem aangeboden word voor 13 cents per fiesch Hij heeft loon gezegd dat hel goedkoop was en beklaagde s reuiger nog gevraagd of het wel echt was die dat toestemde Do heer F die ook 300 halve fleschjes had ontvangen had ten overvloede er den fabrikant nog over gesproken en tot antwoord gekregen dat ze een keuring wel kondon doorstaan Beklaagde bekende een on ander De deskundige Dr F die het gehalte uiteenzette verklaarde dat naar zgn meening bet geheel een kunstproduct was Do Ambtenaar wees op de zeer ernstige overtreding von dit feit on vroeg daarom twee hechtenisstraffen van 6 dogen Bovenstaande zegt genoeg hoe noodzakelyk het voor de verbruikers van vruchtensappen is goed toe te zien d it hun geen namaaksel maar sap afkomstig van gunstig bekend staande fabrieken geleverd wordt De afdeeling Landbouw heeft een verslag uitgegeven over den landbouw in Denemarken verschillende opstellen van den heer H Wibbens rgkslandbouwleeraar voor Over gsel die in 1904 eenige maanden in Denemarken doorbracht om met hel oog op zgn toekomatigen werkkring var de vele merkwaardigheden welke dat land op landbouwgebied te aanschouwen geeft kennis te nemen De directear generaal Lovink zegt in bel voorbericht Aangezien de landbouw in Denemarken in velerlei opzicht onder soortgelgke omstandigheden verkeert als de onze is bet voor ome landbouwers ongetwgfeld van veel belang te vernemen wat in genoemd land geschiedt tot verbetering van het bedrgf Aan landbonwvereenigingen die dit mochten willen bevorderen door het geschrift onder haar leden te doen rondgaan kunnen zoo lang de voorraad strekt nog enkele exemplaren voor dat doel worden afgestaan O a orden varkonsfokkery eieren nitvoer contrOie vereenigingen fokvereenigingen wedstrgden tnsschen veestapels en veetentoonstellingen er in besproken Te Brigblon werd in een kindenielcenbnis een der verpleegde kinderen van vyi maanden ie haar wieg gevonden met een doorgesneden hals Oe verpleegster die het toezicht had gehad is de vermoedeiyke daderet zy mseit echter naar h t krankiianlgnga slicht gebracht worden daar zg bleek haar verstand te hebben verloren Volgens Laffan heeft president Roosevelt zich by de aanvaring van de Magnolia eenige dagen geleden tamelgk erg bezeerd De schok was zoo hevig dat do prcsfdent die juist bezig was zich uit te kleeden met zyn hoofd en schouders door een glasruit geworpen word en hier en daar sneden kreeg Ernstige geri lgen sebynt het ongelukje echter niet gehad te hebben Het denkbeeld om het onde Benrsterrein te Amsterdam te bestemmen voor den bouw van oen nieuw postkantoor waarna de ruimte van het tegenwoordige postkantoor by het telegraafkontoor zon worden getrokken is opgegeven Voor postkantoor bleek het Beursterrein toch te klein zyn Naar hel N V N verneemt wordt er thans overwogen of het terrein geschikt is om er een nieuw telegraafkantoor te bouwen waarna de rnimto van het tegenwoordige telegraafkantoor voor den postdienst beschikbaar zon komen De wereld wil bedrogen zyn zegt een oude waarheid en oplichters van allerlei soort maken daar voordurend gebrnik van om zich te vtrryken Laten de kranten maar waarschuwen danken zjj na eenigen tjd is het goode publiek dal weer vergelen en loopen er toch weer in en hoe vaak er ook gewaarschuwd is altgd zgn er ook nog genoeg domme menschen die of geen kranten lazen 61 zich door onze praatjes weer loten wdsmaken dot onze kwakzalversmiddel of onze voordeohge f H aanbieding toch wèl goed ia In Juni van t joor kwam een heer bü den klompenmaker H P K te Bussum verkocht hem een lot legen f 15 in maondeiyksche lermgnon van f8 betaalbaar in een loterg georganiseerd door de Ned Crediet en Voorscholbank Een paar dagen later kwam de hoer nu in gezelschop van den 36jangen Andreas Meyer agent eener scbnldinvorderingmaatschappg weer by don klompenmaker die door Meg er gelukgewenscnt werd er was op zyn lot eoa pfgs van f345 gevallen Hoe kan dat f vroeg de klompenmaker de lotery begint pas Maandag te trekken Dat is waar antwoordo Meijer maar dit was een extfatrekking tnsschen de deelnemers die aan hun verplichtingen jegens do inrichtingen hadden voldaan En Meger dio zich voorstelde als onder directenr der Ned Jredieten Voorschotbank vertelde dat het bedrag zou worden uilbetoold mits Vooraf f 30 werd gestort als tegemoetkoming in de odministrotiekoston enz Na eenlg praten namen de beeren genoegen met f20 en de belofte dat de overige f 10 later zou worden betaald Zg lieten toen een gedrukt Stuk achter voorzien van het Rökswapen en het opschrift Ned Crediet en Voorschotbank óp vertoon waarvan de f 346 door iedere bank zon worden uitbetaald Toen de beeren lertrokken waren en deklompenmaker het sink eens Inzag bleekhet heel wat anders te wezen Hy zag inopgelicht te zgn en diende een klacht biide politie In Hoe kan je zoo dom wezen zei de e Ze moeten juist domme menschen hebben antwoordde de klompenmaker Er zgn er nog meer te Bussuo die zfln bedrogen en nog Veel erger dan u merkte de commissaris op Eergisteren stond Andreas Meyer voor de rechtbank ie Amsterdam wegens oolichlerg en het O M vorderde een jaar gevangenis tegen bekl die reeds meermalen in handen der justitie is geweest doch nooit veroordeeld is kunifen worden De toegevoegde verdediger was van oordeel dat bekl geen oplichting had eep eegd wat hg deed wal z i yoor de wetmet strafbaar