Goudsche Courant, zaterdag 11 november 1905

Ko 0874 Maandag 13 November 1005 44i§i e Jaar ran 1 iYteiitr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoaa Ka 8t De Uitgave dezer Cfurant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telrr an Ka St ADVKHTENTIEN worden gepbat st van 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meor 1 1 Centen Gitwte letters worden lu rekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des aiidd Zaal KUNSTMIN Sociëteit 0S8 OE NOEüES ÏO OAG 12 slechts een bnitengewone oproering van De Voddenraper van Parijs DOOR DK Vereciixde TMoerlisCeii ran de TivollScbouwburi e liottrrdaoi onder leiding van de zoo gevierde en alom bekende Heer WAUEUASH Beroemd drama in H bedrijven en een voorspel in een bedri door T 1 C HIGOT Voorspel Parij bIJ Satht Prijzen der plaatsen lo Bang f I 2e Kang M et 3e Bang M et tot een beperkt aantal Leden 8 O O gewone reductie Plaatsen van al heden verkrggbaar en te bespreken BÜKEAU r UUK AANVANG II UUE Wild eii Gevogelte Van alpheden en verder dagelijks verich verkrijgbaar Uraadknikens Soepkippen Dniven Poularden Kapoenen gemeste Kendvogels Talingen wilde Keodvogels Fazanten Patrijzen Snippon Korhoendars Ueovleesch enz enz tegen de meest sterk concurreorende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTtELlliO Poclier Ooslerstraat 18 EOTTEBDAM Telephoon Intcrc No 2031 DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist die der Kirma VFELUOW THB LADIES JOVRKAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleardo plaat THE IC DRESSMAKKH met een gratis geknipt patroon THE BAXAAU OF CUILU UEHa FAHUIONS Kindormodea met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üu BoekhamleUtar Proe nummem Alle met kottel UoU mivoegtrl Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PAÏHONEN met Holl verklaring fr p p togen voornitbetnling van I U 6 verkrijgbaar bo MllJiY IMÜNH Den Hang In het VERLICHTING MAGAZI 1N De Avondsler Dubbele Buurt ü 13 TKLEF 117 lyn voorbanden de nieuwste modellen GAfi ORNAMEWTEIW GisgloeiiioktbraDders Ju Ëleclri Uranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze gIfivrU geëmailleerde BÜISBODDELUIB ARTIKELEN teagdzaam en zindelijk imi mim oasoysk oAsroRiizE KOOKAPPARATEN Wandcomrorrn Salon Gislalelljes n verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend K M Y LOON K AfMMw v e Il HINr ft ea liHIa fcü f I i tti i n n X iii ai tii e Ji jl S Aanlegger van Gas Water en Spreekbniien Gebniikt teeds de WERELDBEROEMDE jSuperior DruvenBorstlioning j Extract Hin Ernig helpetul en a doend middel tegen vtrkondheid astna keelpgn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaanddeningen iKegen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r p riaeons van O M e l Kon Stoomfabriek D Honingbloem P V KOI iP kloo Verkrii baar bj Firma WOLFE Jt Co Westhaven 19Ü Oouda A LATEH Vr JV Kleiweg B 100 Oouda E H VAN MILU Veerstal B 126 U Gouda A HOUMAN Meordrechl P1NK8B Nitumrkert x d IJul A N v n ZESSKN ScAoonhmen J Th TOKKEN flo iop B i WIJK Vr A 8CI1EKK uwfrecA P W V KOE OudemUer K vm D HEMDEN Ie Remvmi P v d SPKK MoercaptUt D v d STAR Waddin iveen Wed J HOU T Waddiruineên M KOLKMAN Waddingmim P A m JllOdT OwtmUtr A o lONüH Ou i M J P KASTELEIN PoUhroeierdam ü DIKKER t Btmchop WtiilMCnVWIiVCi Laat ü niet misleiden ioor Abdtj Stroop Het klooster i c n P o l i tübe8laat niet JiM Hlroiip wn geenerlel waarde A ItLUYSSEN ZONEN FABRIKANTEN VAN JSATUURBOTEIl uit eigen melkerij MELANGES en MARGARINE Specialiteiten in GEBRASDE KOFFIE uit eigen Stoomkofflebranderij KAAS rechtstreeks van de boeren en THEE 140 eigen Verkoopliul xn liet Wapen van Asten Ter vervanging van late kwaliteit Natnnrboter die nn zéér jjnur ii niets beter dan BLL YSIISKN I Hollandsche Mélange in stokken van Vi pond k M c p pond BLl Y fi EM ü Deeosihe Mélange uitgewogen ü M c p Vl pond BIX YfiiSGl IS Gewone Melange uitgewogen k SS c p l i pond Verder uitmuntende kwaliteiten MARGARINE i M SO 48 en 4t c p I pond NEEMT FROETI KAAS ALLERFIJNSTE goed belegen GOÜDSCHE A 4S cent per pond Beste GOÜDSCHE M cent per pond ALLERFIJNSTE goed belegen LEID8CHE SS cent per pond NEEMT PROEF 1 KOFFIR Extra in pakjes van pond k 90 cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten k 34 SM SO 40 en 3S c p pond NEEMT PROEF I THER 2 zuivere bizonder geurige sterk waterbondende en overheerlijk smakende kwaliteiten k AO en f A e per ons NEEMT PROEF I I ALLES MET CADEAV ONTVANGEN Een groots prachtige collectie St Nicolaasartikelen Speelgoed eni voor 1 en neer bons Groenten in blikken Doperwtjes Spercieboontjes Sn boontjes enz merk do Ster van da fabriek Wouterlood heele blikken voor i en halve blikken voor 2 bon Te GOUDA alleen WIJD8TRAAT 157 WESSANEN LAAN Wormerveer Ol 0£pICHT irM ttOMINKL IJKR FABRIi HK Voedert nw r met de zuivere murtre merk r en H uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eer Diploma Parije 1900 Negen Gouden Medaüleê Insulaire H3rpotlieek1 ank te Zierikzee De Bank geeft uit in stukken van f 1000 f 600 f 100 en f 50 pCts PANDBRIEVBM tot den koers van t 0 verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DORTLAND Co alwaar ook de Coupons betaalbaar liJn iTi NOORD Itrakaalsrk Scloei en UarzetiMguiji KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN aUe soorten Heeren Daae en Kinder WINTERARTIEELEH Ültrlie hüolliurjeD överscboeDen en oj Aanbevelend G SHITS AUe reparatien en aangemeten werk Wte xeker zya wq d Keht Glkel taca t ootvaogen laiaiDu eotalJ es na vele prm bemlDgen kt dec oaadal gekamen onder dea naua d i uitvindera Dr HiobaeUii vemwtUa vf da beat nuoUnea in het w nldb nnida Mabbliaaemant van Jabca SMl wirok t Kechn tlielN Bikel Cacao n viarkaBteo baawa Deie ffibd OacBc is raet melk gebwU eau taogename gazoode drank voor daplijkaoh gabniik een k 2 tfKalupals van I p Bdar Teor een kop Chooolats ih geneeabacbtiKB drank bij al durrbee tlcobta met water ta gib wilk Verkrijgbaar by de voonuwMla B 1 Apotfiakara ena UU c M Tm Q neraalvart gmwoordig r Julhn IhtttenkM imaterdani Kahcsltaat 1 IS Pry Vs Ka a aas Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en f l SS bö H H Apothekers en Drogisten Let op hel merk AyKERl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LUGEH Apotheker Markt en bjj WOLFF i Co Westhaven 198 Onnavolgbaar ijjn thans door nieuw gevonden toepassingeii onze In allecer geteUUerAe IFor Iretlen felmtiirenogaertt Zjl geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige lich geej imitaties voor de eekte te ontvangen Gelll PriJBConrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel a BOOABRTa e Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bj wien modellen ta baiichtigen liJn eeoiefottmuee Jlen wordt verzocht op t HCBH te lettu DIT BtT Masuuh Via M UAVËN8WAAY ZONEIV OORINCHEM Deie THBBKN worden afgeleverd in versogolde pakjes van m Uca n Mil half en n JVed om met vermelding van Nommer en tPrsa vooralen van novenetaand IMerk volgons de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van ga eide orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BRBEBAABT Li Gouda Druk van A BRINKMAN iZ Dit No be staatnit Twee Bladen EERSTE BLAD lalionale MllKle ON i H EFFING VAX DIB WERKELIJKEN DIENST Bl RGEMEKSTKR en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kenni dat aai den geestelyku den bedienaar van don godsdienst den zendelingiueranr en den bruederdiako n van ecno godsdienstige vereeniging alsmede aan den slailent in de godgeleerdheid en den zendelingkweekeling die aan eene inrichting van onderwas tot geestelijke tot bedienaar van don godisdi nst of tot iendelingleeraar wordt opgeleid aan den proefbrueder die lot brocdordiakoon van eene godsdienstige vereeniguig wordt opgeleid en aan den Rooilsch Katliohekt n ordebroedar die tot eene binnen het Ryk gevestigda kloosterinrichting behoort ingevolge art 113 der Mihticwet 19U1 op hunne aanvraag door do Koningin telkens voor één jaar of is bet onvervuld gedeelte van don diensttijd minder dan ren jaar voor dat gedeelte onthefBng van den werkelijken dienst wordt verleend De aanvragen om ontheffing van don werkelgken dienst oaA H M de Koningin door do dienstplichtigen die bjj de Militie zijn ingelijfd of ter inliiving zgn aangewezen eigenhandig geteekend worden ongczegeld ingeleverd bjj den Bnrgemcester der gi meentn binnen welke zg voor de Militie z jn ingeschreven vergezeld van de bewybstukkcn vermeld in art 84 van het Koninklgk Besloit van 2 December 1901 Staatsblad No 23 en wel lo door hem die ingevolge Art 96 der Wet in Maart ter volledige oefening noet worden ingelgfd in d laatste tien dagen van Janoari en in de laatste tien dagen van Maart door hem die tnsschen den 15n Mei en den 16n Jnni ter korte oefening moet worden ingelufd 2o door hem die op een ander tijdstip ter inlijving bg de Militie moet worden afgeleverd binnen tien dagen na de dagteekening van den oproopingsbrief 3a door hem die opnieuw van den werkeiyken dienst wenscht ontheven te worden in de laatste tien dagen der maand op één na voorafgaande aan de maand waarin de duur van de verleende of laatstelijk ver leende ontheffing eindigt FEVILLETOX BLiE i 108 Toch hield ik vol met mgn nederig werk mün broodschrijverij in nieuwspapieren van den derden rang mijn vertaalwerk uit Fransche en Duitsche boeken en mijn naschrijven van Grieksche en IjatjjnBche schrijvers om de ruwe bouwstoffen tot het maken Tan boeken voor bekwamer schrgvers dan ik was bgeen te brengen Deze levenswgze verschafte mij een voordeel hetwelk tegen Telerlei diende en armoede en bittere teleurstelling opwoog ik kon mgn waren naam verborgen houden Niemand bekommerde lich om te weten wie ik was of te onderloeken wat ik geweest was bet galgenmjrk werd eindelgk uitgewischtl Terwgl ik op deze wgza van den afval der letterkunde leefde ontmoette ik een Trouw van een goede familie en een aardig fortnin en had bet geluk om baar belangstelling of nieuwsgierigheid op te wekken Zfj en haar vader eu moeder ontvingen mjj welwillend als iemand van goeden h ize die batera dagen had gekend en als schrijver dien hat rnbliak ODTerdiand raronaehtiaaiid 4o door den ingelgfde bg de Militie die voor het eerst voor nnthefflng in aanmerking wenscht te komen zondra hg mi ei t op outhetfing aansprn ik te kunnen maken De overgelegde bewgsstokkeii mogen niet vroeger afgegeven zgn dan tien dagen vu6r de inlevbriug er van bg den Bnrgemeestcr De handteekeningcn op die stukken gesteld moeten z jo gewaarmerlit door den Burgemeester der gemeente waar de afgrfte is geschied Gonda den Un November 1905 Borgemeester en Wethouders voornoemd De Burgt meester U L MAKTEK3 De Secretaris BKÜUWKK TJZTXjOTIl a BÜRGKMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA maken bekend d it bg loting ter aflijbbing na 1 Janaart 1090 zyo aangewezen lo van de geldleening groot f 136000 in 1903 aangegaan de obligatien No 31 126 en 132 2o van de geldleening groot f 43000 in 190 aangegaan do obligatie No 13 3o van de geldleening groot f 7H M 0 in 1 97 aangegaan de obligation No 4 5 4K 49 50 4 63 en 76 4o van do geldleening groot f 77001 in 1899 aangegaan de obligatien No H 47 on 74 5o van de geljlleoning groot f 10600 in 1903 aangegaan de obligatien No 3K en ii2 GOUDA den U November 1905 Borgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTB VS De Secretaris BROUWER Een stap in de goede ricliting De pas cip etredcn minister van marine kondigt bij de begrootiiig vdor 191 6 een maatregel aan die uiet anders dan tnegejuielit kan worden Voorgesteld worilt over te jjaan tot den verkoop van de monitors Cerheni Hyena Haai Krokodil Wesp en Panter zoomcde van het riviervaartuig Vahalis Met bate wordt daarvan verwacht f 75000 Hiermede wordt dan de eerste stap bad Hoe het mjj gelukte om hun vertrouwen en hun achting te winnen zonder op mün bloedverwanten te zinspoleu is te onbelangr ik om er bjj stil te staan Dat ik zoo handelde zult gg u gomakkelgk knnnen voorstellen als ik u zeg dat het meisje waarvan ik sprak er met volkomene goedkeuring haars vaders in toestemde om mgn vroaw te worden De dag van het huwelijk was reeds bepaald Ik dacht i at ik allo gevaarlijke nasporingen met goeden uilslag afgewend had doch ik vergitte mjj Een bloedverwant van goede familie dien ik nooit gezien had kwam eenigen tgd voor het bawelgk in de stad Wtj hadden reeds bg onze eerste ontmoeting iets tegen elkander Hg was een schrander man die wat van de wereld gezien had en onderzocht in het geheim in weinige dagen met een beteren uitslag naar mjj dan zijn familie in verscheidene maanden gedaan had Het toeval liep hem wonderlgk roede alles werd ontdekt letterlgk alles n ik werd schandelijk uit het huis verwgderd Kon een meisje van een achtenswaardige familie trouwen met een man onverschillig hoe dierbaar bij in haar oogen was wiens vader opgehangen wiens moeder in een dolhuis gestorven was die telkens valsche namen aangenomen had die uit een chooaa streek Terdreveo was om een wreed gedaan tot opriiiniinK an on verouderd marineinateriiiiil Hui men ook denke over de niioil akclijklieid van eene vloot voor onze liiniienlandsche N ederlaniUehe defensio taniver later nog wel een wat te ïeggen ai allen allo deskundigen zijn het er over eens dat onze monitors en kanonneerlioDteii ab oiuut erouderd en onbruikbaai bruikbaai ijn dat van hen in tijil van oorlog absoluut geen diensten kiiimeii worden MM waHit terwijl hun aanliiMideii jaar in jaar uit ifroote sommen aan onderhoud knst Daarom is het des te meor te betreuraii dat le e eerste stap zim aarzelend gezet wordt Van den aangekoiidigden verkoiipen seliijiit dio van de Cerberus Hjcna Haai en de Vahalis tegi U eiken pnjs te uilen gesrliiedcn die van de Krokodil Wesp en Panter naar de memorie van toelichting lilz 9 medi deelt alleen wanneer daarvoor goede pryzen gemaakt kunnen worden Dit komt om glad verkeerd vpor Hoe eerder de opruimiiig geschiedt des te beter Vaiihoiiden van materieel dat voor het doel waarvoor het aange cliaft i absoluut onbruikbaar is in geldverspclling KIke cent die aan verder onderlioud besteed wordt is weggegooid geld Elke gulden die dergelijk veioudijrd materieel nog opbrengt is winst En ongelukkigerwijze is het hier geen kwestie van centen en guldens maar er zijn bondorden guldens mede gemoeid De Kriikodil ten der schepen die de minister alleen wanneer hij er een goeden prijs voor kun inaken verkoopen wil heeft nog in 1904 alleen aan herstellingen id onderhoud van den romp gekost f 2580 21 zie bijlagen liegrooting voor 1906 Ik OU daarom de Kamer willen verzoeken hij den munster aan te dringen op verkoop tot eiken prijs Wat iT voor gemaakt kan worden is o i winst aan beide kanten door besparing van kostbaar onderhoud en ontvangst van een grooter of kleiner bedrag aan contanten Maar niet alleen wat den aangckondigden verkoop zelf betreft is de eerste heid ten opzichte van een onschuldigeu schooljongen geploegd 1 Onmogelgk 1 Met deze gebeurtenis nara mgn landnrige worstelstrjjd met do wereld een einde Myn oogen openden zich nu voor een nieuwe levensbeschouwing en een nieuw levensdoel Mgn vroeger streven om in den stand waarin ik door mjjn geboorte geplaatst was te leven ondanks allen tegenstand en verwerping om mgn naam in een goeden reuk bij do menschen te brengen om de schande rajns vaders uit te wisschen was nn verdwenen Do eerzucht die ni j hetzij t on broodschrijver een reizend portretschilder of een ondermeester op school was eenmaal toegefluisterd had ofschoon gg nu op den weg der vernedering zjit zoo leidt toch deze weg naar boven naar den zonnaacbijn in de verte gg arbeid niet om rijkdom voor een ander te verzamelen gij iiJtK nafbankeli k zelfstandig voor uw eigene l elatgen werkzaam de vermetele eerzucht dl miJ eens die woorden toegeilnisterd had stierf eindelgk in mij weg De sterke en krachtige geest werd door nog sterker en krachtiger geesten overwonnen door schande en gebrek Ik schreef aan een man van aanzien en rijkdom een mijner vrienden uit vroegere dagen die had opgehouden met mi in be I trekking te staan evenals aadere vrienden stap n f aar elend ge i t Er had dadelijk eel vorder moeten zijh gegaan Er wordt bij de begriioting an marine alle jaren voorgelegd een stiutt iiilnmdende een algemeen overzicht der schepen en vaartuigen an oorlog laatstelijk naar den toestand op 1 Juli 1905 aan wij de eu staat eens na dan stuiten WIJ op nog heel wat materiaal dat opgerninid kan en waar liet tot mets nut is opgeruimd moet worden Allereerst 2 jianterschepcn lo de Schorpioen gebiumd in 18 i7 6s groot 2235 ton biopcnde hoogstens 10 5 mijl 2o de Stier gebouwd eveneens m 1867 1H groot 2257 ton loopende hoogstens 9 mijl Heide schepen zijli totaal verouderd wat bij den cerbiedwaardigen ouderdom met te verwonderen is Heide bevinden zich sedert jaren in reserve Hit veihimlert niet dat in 1901 alleen voor den roinp de Schoi pioen nog gekost heeft f 2075 92 de Stier f 394S 53 te zamcn ruim f 6600 die als weggegooid te beschouwen zijn Hoe eerder deze heide pantserschcpcn den weg van erberus Haai en dergelijke volgen hoe vooiduelmer het voorde Nchatktst ijn zal In den bovengenocmden staat komen 12 monitors voor Er wordt au voorgesteld fi d I dus de helft Ie verko i oii Wie nu verwacht een groote daling in lie onderhoudskosten konti bedrogen ml oor de 12 weid voor 1905 geraamd f 53 150 voor du zes m 1906 f45 750 i r zullen m 1906 van dienst zijn J monitors Rekent men nu nog 2 voor reserve dan zouden er in ieder geval niig 2 monitor meer verkocht kunnen worden dan de minister voorstelt iewenscht blijft echter do verkoo i van al deze dure onbruikbare verouderde si hepen waarvan alleen vidgeiis dien staat Ie Reinier Claeszi ii nog i piar mede kan alle anderen reeds sedert jaren aangeduid zyn als verouderd en te vervangen Evenzoo is het wenschelijk oen gronte opruiming te houden onder de kanonneerbooteu doch die in tegenstelling van hen zich met oprechte droefheid aan mgn omgang onttrokken had ik schreef hem en verzocht hem om een geheim onderhoud hg nacht ik zag er to haveloos uit om naar zgn huis to gaan en had nog te veel gevoel van eigenwaarde om zelfs al was ik daarheen gegaan en toegelaten mü aan een ontmoeting te wagen mot menschen die ol mjjn vader gekend hadden of wisten bon hg gestorven wa Ik wensclite tot mjjn vrocgcron vriend te spreken zonder gezien te worden on ik maakte daartoe do uoodige schikkingen Hg stemde daarin toe Toon w j by elkander waren zeido ik tot hem lk heb een laatste gunst aan u te vragen Toen wg elkander jaren geleden verlieten bad ik grooto verwachtingen en kloeke besluiten opgevat beide zjjn vervlogen Ik dacht toen dat ik mü niet alleen boven uign ongeluk zon kunnen verheften maar dat ongeluk zolfs tot een oorzaak van myn verbefSng maken G j zejdet rajj dat ikte prikkelbaar was bg de minste zinspel ng op dun dood mgns vaders te driftig en wispelturig onder onverdiende beproeving en teleurstelling Dat kan toen misschien wèl waar geweest zgn doch ik bon nu veranderd hoogmoed en eerzucht zgn geheel by mg uitgeblsscht Wordt nrvolfd