Goudsche Courant, maandag 8 januari 1906

Maandag 8 Januari 1900 iVo 9020 44s e Jaargang fiOüBSCHE mum j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko t9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëii tot 1 uur des midd reletoi n Ho SS De Uitgave Hezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Verkrijgbaar in flcbschen 50 ets 7S et en 1 25 bjj H H Apothekers en Drogisten Lel oi het merk ANKEBI AD RICHTEK Co Rotterdam Tb Goi DA b j 0 LübHiH Apotheker Markt en biJ WOLFB Co Westhaven 198 Afd Gouda B v N 0 IrilllVbi in t Café aCHAJ KBOBD boveniaal op 6 JANTARI Spreker Dr ST DE BRAUW OVER Richtinfen in het onderzoek der geschiedenis A VNVANG HALF TOEÖAN tO CT OFFERTE QEVBAAGD in Roömkaasjes met KOMIJN Aanbiedingen onder letter 0 bnrean van dit blad Vi ild en Gevogelte Van al heden en verder dageiyiis ver ch verkrygbaar Braadliniliena Soepltippen Dniven Püularden Kapoenen gemeste EendTogelB Talingen wilde Eendvogels Faïanten Patryzen Snippen Korhoendere Eeevleesch em ent tegen de meest sterk concnrreerende pryien Panklnar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T OVT tELlSG Poelier Oosterstraat 18 EOTTERDAM ïelephoon Interc No 2031 lis DB Patent Gasgloelllcht Régulateur Slecht licht te veel ol te weinig gas is nu geheel van de haan en kost slechts t 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SEITEN EN KOUSJES onovertrefbaar in lichtkraoht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 HET adres voor degeiyk en soiled schoenwerk is beslist Het Noord Urabanlscli Schoenen en LaarzenmagazIJn KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN Sll KK i öu OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend € SMITS Alle repiratien en aangemeten werk en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de tabriek van Firma H SABDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannem de kro n Verkrögbaar to Gouda bfl R ZANDTOORT MA CATS H ZANDVOOBT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DEOST te Woerden by N DE KRUIJFF Qond DfBk ran A BRINKMAN Z Dames Zangvereeniging AMOLD SPOEL Directeur de Heer J H B SP AANDERMAN OPVÖËÏÏING VA DE MASCOTTA Opera comique van EDMOiVD AUDRAN op MAANDAG 8 JANLAHI des avonds 7 uur In de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN met welwillende medewerking van Mevro w Clara Themans Cats H H Qenoodigden en Orkest Piano Mej MIEN SPRDUÏ Donateurs en Kunstl leden volgens reglement GOEDEJIAA Vergelijk kwaliteiten en prijzen van BLl Y il§lf il Matnurboter Hélaugei Margarine liaa § KorUe en Tliee met die van anderen I Ï40 eigen winkels Prachtige Cadeaus Te Gouda WIJDSTHAAT 157 P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOPLEVeRANCIER Plj CH RUM crrROEN ARAC lï s Patènt H Stollen Du Hull rni Uiclinrilitli FOrttUn lirr gro êe BrfolQ n trruniêii lat Mm ld nr KUUiaii verllilOBen Kachnhmnngen ft Mên têiif urtieri fe f êcharfen H SloU n mr m M £ M r m i fa t prtOtiiitm tut ZttttUfe wO fr = BUROUNDY DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE zgn beslist die der Firma TUU LA 1 1 MS JOUItXAL roet minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat XUH ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD BBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vut Boekhandelaar Proefnummerë Alle met koatel Holi Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PATRONEN met Hol verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag Wie ioktii nyx wil O Soht I Clktll ClICttU ta outraugen m ge teU en oa veie pniefhei gai la int 1 haadel g vmes uiidei den umu d 1 uitTiodari Dr ïliohaella vwnudigi 9f d best maciiuies iti het wenMbérsmd Mubblisaement vaa Qtbi SteO 1 rok t Keulen licht Ar IQielztLellf Sikel Cacao in Tierkantui bnaaw Dne £ ikfil OK a ia met melk gakoakteeae aangename gezonde drank toot 4 1 gelijkich gebruik een i 2 tbetlapda v b t pceder veor een kop ChoooUle All geDeeskracbtige drank bg Tal diarrhee aleoiita met water fa gébraOnB Verkrijgbaai bjj de voonuuaut H 1 Apotliek ra ens I iw Ko V Ifc pr BHM f 1 80 0 0 9Ó a ft34 Oenera lTartegwwoordigflr roor Bad Q land Julius MaBenMtdl F Viuiiterdam Kalv 8tra t 195 Onnavolgbaar ijn thans door nieuw gevonden toepassingeu onzJ In oUecert getcMIderde Fortretten Petuture Bogaert Zjj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtoige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal onge rai gde getuigschriften gralü op aanvraag B xtel fl BOGAEBTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen zijn Zenuw en Maatrlijders Tordt ait overtuiging als een werkelüke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkasrtworJI dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekb Zalttx mmel Ouderdoms en Invaliditeitsverzekering Bij de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting onlangs in de Tweede Kamer gehouden zeide Minister Veegens in de vergadering van 8 Dec over bovenstaand onderwerp o a het volgende Over den inhoud dezer regeling ware een debat thans zeker voorbarig Ik hoop daarbij mijn eigen weg te gaan den weg die mij ook bij nadere studie de juiste voorkomt in de hoop dat de Kamer mij daarop zal kunnen volgen Het geldt hier toch evenals bij andere onderwerpen die aan de zorg van mijn Departement zijn toevertrouwd allerminst eene partijzaak maar een groot algemeen vidksbelang Slechts zou ik naar aanleiding van deze zaak aan den geachten afgevaardigde uit Amsterdam III nog wel wenschen te vragen hoe hij er aan komt dat volgeus raededeeling der Regeeriug het pensioen van de arbeiders grooten deels door de arbeiders zelf zal moeten worden betaald De Regeering heeft alleen verklaard dat naar hare meening eene invaliditeits en ouderdomsverzekering zonder bijdragen van de arbeiders zelf voor verwezenlijking niet vatbaar ware Het woord grootendeels is hier door den geachten afgevaardigde zelf zeer t n onrechte tusschen gevoegd Omtrent een belangrijk hoofdbeginsel dat in de van dezen Minister te erwachten regeling der ouderdoms en invaliditeitsverzekering toepassing zal vinden bevatten hoven aangehaalde woorden eene zoo duidelijk mogelijke verklaring ook de verzekerden zelve zullen voor hot hun toe te kennen ouderdoms of invaliditeitspensioen moeten bijdragen Dat ook van Staat en werkgevers daarvoor bijdragen zullen worden gevorderd spreekt zoo van zelf dat het ook zonder uitdrukkelijke verklaring zijnerzijds als in de bedoeling des Ministers liggende mag worden aangenomen En tegenover de oud liberalen èn tegenover de sociaal democraten wordt aldus FEU ILLËTO LitL i 151 De verschrikkelijke vreugde om u door de wereld te jagen doet mijn bloed sneller vloeien I Zie zie naar die schuimende golven Er is geen rust voor haar er zal ook geen rast voor u zgn I Het gezicht van hem zooals hiJ daar in die woeste eenzaamheid dicht by mij stond de schorre klank zijner stem toen hij haar in zijn triomf over mijn hulpeloosheid meer en meer verhief het onophoudelijke bruisen Tan de zee op de buitenste klippen het brullen van de wateren in de diepten vau den afgrond achter ons opgesloten de dnisternia van den mist en de vreemde woeste vormen die hij begon aan te nemen terwgl bij nu bijna vlak boven onze hoofden voortgeetowd werd al wat ik zag al wat ik hoorde scheen mij eensklaps waanzinnig te maken toen Mannion ziJn laatste woorden uitsprak Mgn hoofd w s in vuur mijn hart in 8 veranderd Een Mrikkelijke verzoeking om mij Toor immer van dien ellendeling die daar voor miJ itond te ontdoen door tam in dtn afgrond die baneden oni gMpte het standpunt gehandhaafd dat van de drie belanghebbenden bij het tot stand komen der ouderdoms en invaliditeitsverzekering n l de gemeenschap door den staat vertegenwoordigd de werkgevers en de arbeiders de kosten dier verzekering moeten gevorderd worden De billijkheid van dat standpunt springt in het oog wanneer men het belang van elk der drie genoemde belanghebbenden nader beschouwt Voor de gemeenschap is een tevreden voor de toekomst verzekerde aan hare instellingen verknochte door don band van rechten en verplichtingen aan haar gehechte arbeider een levensvoorwaarde Veel van liera verlangend moet zij hem ook veel geven en wel niet enkel de bescherming des rechts en persoonlijke vrijheid maar ook steun ter verkrijging van de levensvoorwaarden zonder welke van hem geen tevredenheid met zijn lot te verwachten is Dat die steun niet enkel bestaan kan in het van staatswege openen der gelegenheid tot het door eigen middelen verkrijgen van eene verzekerde toekomst heeft de ervaring voldoende geleerd Niet minder groot is het belang der werkgevers bij het tot stand komen van de en socialen maatregel maai op hen rust ten deze een even groote verplichting Onlioudliaar is ia toestand dat de oud geworden of vroeg versleten arbeider wiens werkkracht geen loon meer waard is alleen van de liefdadigheid of het plichtsgevoel der zijnen hulp kan verwachten Het bedrijf waaraan hij zijne beste jaren heeft gegeven tot welks bloei zijne krachten zijn gebruikt behoort niet onverschillig te blijven voor zijn lot na het einde der jaren van arbeid En de e verplichting door vele ondernemers gevoeld door sommigen daadwerkelijk vervuld kan toch eerst door den wetgever opgelegd en geregeld tot volledige handhaving geraken Eindelijk de arbeidersklasse niet grootendeels maar zeker mede behoort zij de kosten harer toekomstverzeke te storten maakte zich van my meester Ik voelde dat myn handen zich naar hem uitstrekten zonder dat ik het zelf wilde Als ik nog een oogenblik gewacht had zou ik hem of mij zalven in de diepte gestort hebben Doch ik keerde bytyds terug en vlood onbekommerd voor alle gevaar uit zyn nabyheid over da hobbelige en gevaarlyke oppervlakte der klip Ik was nog slechts eenige ellen voortgegaan toen het vallen van iets tusschen de klippen mij gedeeltelijk weder tot bezinning bracht Noch durfde ik niet omkijken om ta zien of Mannion my volgde zoolang als de afgrond achter hem in het gezicht was Ik begon naar de hoogere ry van klippen op te klimmen byna op dezelfde plaats waar ik er afgeklomraen was te oordeelen naar de nabijheid van het donderend geluid van het water in den afgrond Halverwege bleef ik op een uitgestrekte vlakte staan rusten en merkte dat ik een weinig in een horizontale richting moest voortgaan hetzy ter rechter hetzy ter linkarzöde voordat ik met gemak hooger kon komen Op dat oogenblik begon de mist langzamerhand weder op te trekken Ik kaak eerst naar den linkerkant om te zien waar ik een gaschikte plaats om op te stappen kon vinden en daarop naar dan rechterkant naar de nitarste kanten TM de geipliten klippen die dichtbij ring te dragen wat wel opmerkelijk naar onlangs de bladen berichtten ook de Fransche socialistenleider Jaurt s heeft betoogd Niet alleen de onuitvoerhaarheid blijkens boven aangehaalde uitlating des Ministers van eene verzekering zonder bijdragen der arbeiders stelt aan hen den eisch zich daarvoor een persoonlijk offer te getroosten ook hun gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid moet hen daartoe bereid doen zijn Hopen wij dat de wensch door den Minister geuit dat de Kamer hem zal willen volgen op den weg dien bij ter behartiging van dit gewichtig volksbelang zal kiezen m vervulling moge gaan Bulteplaadsch Overzicht Het Pelersburgsche Telegraafagentschap verneemt van bovoegdü zyde dat göblokeii is dat de cumilé s nninens wolko de arbeiders en beambtuu van verschillende ondernemingen hot bevel tot staking ontvingen in het gebücl niet bestaan deze stukiiigsbavelen zouden uitgegaan zyn van enkele revolutionnairen die een schrikbewind over 4 Miu belderB wenschteu uit te oelenoo Reuter seint uit Moskou dd 5 Jan In de fabrieken en werkplaatsen van het indnstrieele godoelte der stad wordt gewerkt Met liet oog op de groote armoede waartoo de arbeiders door de etakingoii zyn vervallen krygen zy voorschotten De verliezen veroorzaakt door de stakingen worden op 2 millioeu roebel geschat De arbeiders zyn van meening dat een staking niet spoedig weer te verwachten i Het verkeer van goederentreinen in liet district Moskou is hersteld Reutor i eint uit Slutoust dd 5 lan In strüd met de mededoelingon van verschillende bladen over opstanden en het instellen van een revolutionuaire regeering wordt geconstateerd dat hier volkomen rust heerscht en dat ook in do fabrieken wordt gewerkt Indien de Petersburger oorrespondent vau den Matin de zaak goed inziet en verschillende berichten uit Rusland schijnen zijn meening te bevestigen zal de Regee waren Op hetzelfde oogenblik kreeg ik de gestalte van Mannion onduidelyk in het gezicht die zich als een schim nu eens beneden dan weder boven my vertoonde en die langs de kanten van de glibberige granietvlakta liep die naar den gapenden mond van het hol afbelde De opklarende lucht toonde hem dat hij zich door den mist te dicht by een gevaarlyka plaats gewaagd had Hy bleef staan keek op zag dat ik hem gade sloeg hief zyn hand op en zwaaide haar dreigend in da lucht Het maken van dat dreigende gebaar deed hem zyn evenwicht verliezen hy wankelde trachtte zich op de been te houden draaide half in de rondte en viel toen zwaar achterover vlak op de steile afbellende klip Het vochtige zeegras glipte door zyn vingers terwijl Ü als krankzinnig daarnaar grepen Hy worsteldeals oen razende om zich naar den kant der belling te wenden terwyl hy by iedere poging al verder en verder naar beneden gleed Dicht by den mond van den afgrond sprong hy op als had hy een schot gekregen Een ontzettende straal van schuim kwam er op hetzelfde oogenblik uit Ik hoorde aan schreeuw zoo schril zoo geheel anders dan eenig menschelgk geluid dat hy zelfs bet donderen van het water scheen te verdooTea Bet ichatm viel neder Voor ring van de overwinning die z j op de revolutionairen in Moskou behaald heeft gebruik makan om een tjjdperk van krasse reactie in te leiden De nieuwe regeeringsrauatregelen hebben slechts een doel het herstel van den politiestaat Witte die poogde vau Rusland oen rechtsstaat te maken is van zjjn invloed beroofd de reactionaire Durvono da man van het geweld en van de bureaucratie is voor het oogeublik de heerscher in Rusland In overeenstemming mot de reactionaire groepen in de omgaviug van den ïsaar poogt DurnoTO maatregelen te nemen om de beloofde hervormingen vourloopig uit te stellen wetend dat uitstel vaak en in Rusland geregeld tol afstel leidt Hoe kras Dnrnovo optreedt blijkt uit het bericht dat de Narodnaja Swoboda het blad van professor Miljoekof en Jessen het orgaau van de constitutioneel democratische party op last der regeering uiet meer raag verschijnen Dit besluit wordt gegrond op een artikel van Peter Struve in dat blad verschenou Struve trad in den laatsten tyd zeer scherp op togen de revolutionaire partijen en had in bedoeld artikel op krasse wijze het optreden der revolutionairen in Moskou afgekeurd Maar te gelgk had hy critiek geoefend op do handelingen van de regoering en op do bevelen van den militairen commandant van Moskou die met artillerie uitrukte tegen een bandvol opstandelingen en de hoofdstad behandelde als ware zj een belegerde vesting Deze in zeer gematigdeu toon geschreven critiek wordt thans beschouwd als een politieke misdaad waarvoor Struve zal moeten terechtstaan en waarvoor het bind Narodnaja Swüboda niet meer mag vorsch uen Do ware oorzaak van dit optreden der regeering seint de correspondent der Vo s Ztg i s dat dit blad bet orgaan van de uitnemendste vertegenwoordigers van het intellect is dia tegen de revolutionaire partyen optredend de organisatie van een krachtige vryzinnige partjj en de agitatie voor de Doeraa verkiezingen in ban vaandel schreven De wensch dat zoo er een vertegenwoordiging komt dit eon serviele vertegenwoordiging zal zyn is by den minister üurnovo zoo sterk dat hy vastbesloten is elke loyale kiesrecht agitatie te beletten Naar gemeld wordt zal de rcgeenng slechts do reactionaire groepen in de gologonhoid stellen kieavergaderingen te houden tcrwyl de constitutioneele partynn geen vergaderingen zullen mogen houden Een van de belangwekkendste verkiezingen een oogenblik zag ik twee loodkleurige en bebloede handen tegen de zwarte kanten van bot hol opkomen tcrwyl hl daarin viel Daarop bruisten da golven weder hevig in haar verborgene diepten het schuim vloog er andermaal uil en toen het wegdreef was er niets aan den gapende mond van den af grond te zien Niets bewoog zich over hot afbellende graniet dan eenigo losgerokte gedeelten van zeegras die langzaam naar beneden gleden Do schok van dat gezicht moot in my het vermogen om my het volgende te herinneren verlamd hebben want ik kan my niets te binnen brengen nadat ik naar do klip beneden gekeken had behalve dat ik op den rand nedorhurkte om my te vrywaron van d iarat ta vallen dat er een oogenblik vun bewusteloosheid was en dat ik weder scheen te ontwaken door het donderende geluid van het water in den afgrond Toen ik opstond en rondom my keek was de lucht in zee geheel opgehelderd het schuim van do kokende golven schitterde prachtig in het zonlicht en al wat er van den mist over bleef was een groote wolk die zich in de verte over het geheele land uitstrekte Zwak en langzaam ging ik langs het voor aberte terug Myn zwakte was zoo groot dat ik over al myn leden beefde WorH virtolgd