Goudsche Courant, maandag 8 januari 1906

tal er te Oreenwich wezen Dat district wordt ledert tien jaar vertegenwoordigd door Lord Hagh Cecil de begaaldHte zuo zegt men algemei n van de zonen van den vorigen Lord Saliiibnry Het i een aartsconservatief maar een vryhandelaar en dat heeft by niet onder stoelen en banken ge Bloken Terwijl andere vryhandelaars onder de anionisten zich vastgeklampt hebben aan Balfoar s dabbelzinnig program van bandelspolitiek beeft Hngh Cecil in en bniten het Parlement alle afwijking van de politiek dit Ëngelands handel en scheepvaart tot zoo groeten bloei gebracht heeft met zgn scherp woord afgekeurd Cliamberlain heeft na een zyner aanhangers te Greenwich als candidaat tegenover Hugh Cecil gesteld ofschoon deze nog aanbevolen wordt door de voorgangers der conservatieve party In 1900 kreeg Cecil 5454 stemmen tegen 3484 of den liberaal Hg zon t das na ook wel van den liberaal gewonnen hebben maar als er een deel der inionistiscbe stemmen op den tariefhervormer overgaan heeft de liberaal kans De verkiezing in Oreenwich toont afdoende aan dat de bewering berbaaldeiyk van nnionistischen kant gehoord dat de algemeene verkiezing hoofdzakelgk over Home Bole loopt onwaar is In districten als Oreenwich tenminste is de handelspolitiek de spil waarom alles draait Elders waar er tasschen de candidaten minder verschil van inzicht over de handelspolitiek beslaat zal Home Rnle op den voorgrond treden niet I omdat de kwestie werkeiyk aan de orde komt maar omdat da anionisten er een geschikte verkiezingslens alt balen Weer elders zullen do Cbineezen in Transvaal de verkiezing beheerschen Het is zoi als Reuter vannacht seinde de handelspolitiek of wat men in Engeland de üskale kwestie noemt Home Rule en de Cbineezen zgn de voornaamste punten Van liberale zyde zal men zeker niet bet wanbeheer van de vorige regeering en de onderwys en drankkwestie vergeten De geruchten over het aanstaande aftreden van graaf Ooiuchowski als minister van bnitenlandsche zaken der monarchie nemen in Weenen steeds vaster vorm aan Do jAllgemoine Korrespondeni verneemt uit diplomatieke kringen dat het Igdstip waarop de minister zal aftreden nog wel niet bepaald is maar dat zgn ontslag toch vaststaat De Keizer wil de wyziging in de leiding der buitenlandsche aangelegenheden niet te plotseling doen plaats hebben maar wgl geen verzoening met de Hongaarsche coalitie mogeiyk sehynt zoolang Oolncbowski aan het bewind ia moet deze laatste worden opgeofferd Als zyn opvolger noemt het blad den minister van ünanciin der monarchie baron van Bnrian die reeds eens met de leiders der coalitie in Boedapest onderhandeld heeft en toen een ganstigen indruk heeft achtergelaten Qraaf KhuenHedervary zon dan minister voor de rgksflnanciën worden De Allgemeine Korrespondenz wyst er nog op dat baron Voo Burian in den laatsten tgd herhaaldeiyk ter audiëntie in den Hofburg ontboden werd en langdurige gesprekken bad mot den Keizer De Fester Lloyd daarentegen meldt dat al die geruchten ongegrond zgn en dat er geen sprake is van het aanstaande aftreden van minister Ooiuchowski Het zal nu wel spoedig bigken wie beter ingelicht was het offlcieele Oostenryksche orgaan of het Hongaarsche blad Aan de K ln Ztg wordt uit Peking dd 5 Jan bericht Het is waarschgnlgk dat over de hier voorgekomen vecbtpartyen tusscben de soldaten der verschillende contingenten overdreven berichten de wereld iu zullen worden gezonden Feitelgk waren het slechts kot ehniskloppartyen het eerst kregen Japansche soldaten die onder den indruk waren van het Port Arthur feest bet te kwaad met Hollanders daar dezen eciitir belangrgk in de minderheid waren riepen zy üiiitsche soldaten te hulp Uezen gaven aan dii roepstem gehoor maar traden zoo gematigd op dat de vechtpartycn niet ui te erg werden Dit is door het Japansche plaatselgke commando uitdrakkeiyk erkend Op den volgenden dag ontstonden er weder gevechten het eerst tasschen Japanners en Hollanders en daarna tnsschen Japanners en Franschen s Avonds had er weder oen botsing plaats ditmaal tusscben Japanners en Daitscbers waarbg vyf Daitscbe soldaten onder wie een zwaar werden gewond Het gebeurde zal door een militaire rechtbank worden onderzocht die zeker oupartgdig zal uitmaken aan welde zyde de schnld is Men herinnert lich het gebeurde te Liptingen in Baden waar een pastoor aan een vrouw de commanio heeft geweigerd omdat haar man te Stockach een liberaal blad langs de buizen rondbracht Honderd vgftig katholieke mannen de meerderheid in de parochie Liptingen hebben nu openlgk bekend gemaakt dat zg niet meer ter kerke zullen gaan zoolang die pastoor de godsdienstoefeningen leidt Oaat hy niet weg dan zullen zg een oud roomscbipriester laten komen De zaak kan bet centrum veel afbreuk doen daar er den 13den dezer in bet district Messkirch Stockach een verkiezing voor den Landdag moet zgn De geesteiyke adviseur Wackcr bggenaamd de leeuw van ZUringen tracht yiings te redden wat nog te redden is Hg verklaart in de Bad Beobaebter zgn ambtsbroeder voor zenuwziek Maar Wacker zelf heeft een jaar geleden de geestelgken in de parochies aangespoord alles te doen om de liberale pers te verdringen De vraag is of de zenuwzieke pastoor iets anders gedaan beeft dan Wacker s lastgeving hem opdroeg De Madrileenscbe correspondent van de Temps seint nu weer dat de Sultan van Marokko de eenige is die nog niet heeft geantwoord op bet voorstel van Spanje om 16 Januari bgeen te komen ter MarokkaanBche conferentie maar men heeft reden om te vermoeden dat de Sultan tegen dezen datum geen bezwaar zal maken Dat bericht is in tegenspraak met een bericht van Reuter volgens hetwelk de aanneming door den Saltan vast zoa staan Een eenvoudige quaestie Zgn de woorden van een inwoner van Oouda voor U niet meer overtuigend dan de onzekere taal van lieden die elders wonen De Heer W SNAÏERSE wonende Tninstraat 309 te Oouda meldt ons Sedert drie jaren leed ik aan een hevige pyn in den rug en in de lendenen ik bad veel duizelingen en moest soms op straat oppassen om niet neer te vallen Ook had ik veel last van hoofdpgn en mgn eetlust werd met den dag minder mgn slaap was zeer onrustig en schonk mg geen verkwikking het schoon wel alsof ik s morgens bg bet opstaan nog meer afgemat waa dan den avond te voren bg het naar bed gaan De urine bezorgde mg veel last en pgn zg kwam zeer ongeregeld en was immer erg donker van kleur met veel witaehtig bezinkael Bg het minste wat ik deed was ik zwaar vermoeid en steeds erg kortademig ik ben myn vriend die mg Foster s Rugpgn Nieren Pillen aanraadde dankbaar en ik moet U eerlgk verklaren dat deze my zeer veel baat gegeven hebben Nadat ik ze een dag of acht had gebruikt was mgn toestand veel beter en na verloop van drie weken kende ik mg zelf niet meer Sedert jaren heb ik mg niet zoo wel gevoeld als thans om echter zeker te zgn van een algeheele genezing zal ik nog een poosje met Uw pillen doorgaan en ik zal ze met vertrouwen aan nieriyders aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Verwaarloos nooit een pgn in den rug Het is het spit zegt gg en gaat van zelf weg zooals het gekomen is maar dat is niet zoo want al scbynt het weg te gaan bet komt veel ernstiger terug Deze pgn in den rug is gewoon nierziekte en de natuur waarschuwt U op deze wOze dat Uw nierea bun plicht niet doen en niet op de gewone wgze de onzuiverheden afvoeren van het bloed dat ze flllreeren moeten Het bovenstaande la een overtuigend bewys daarvan Verzeker U dat men U do echte Foster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer SNATËBSE gehad heeft Zy zyn te Oouda verkrggbaar by de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van post wissel a F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Rdsland Maxime de geheimzinnige aanvoerder van de opstandelingen in de Baltische provincitln beeft zich door de vlucht over één der daken kunnen redden toen het huis waarin hg zich bevond door de troepen omsingeld werd Vele andere aanvoerders zyn gevangen genomen De Berl Lokalanzeiger meldt uit St Petersburg Ue vroegere minister van financiën Kokowzew heeft zich op wensch van den czaar naar Parys begeven in verband met een nieuwe Russische leening Uit St Petersburg is te Londen het telegrafisch bericht ontvangen dat het Britscbe gezantschap van de Rassische regeering een nadere verklaring heeft geéischt over de door admiraal Rodjestwensky aan de Mowoje Wremja gedane mededeeling dat de Britsche vloot te WeiHa Wei bevel had oitvangta de Boiaischa vloot aan ta valleSi I zoodra deze op de Japansche de overwinning zou hebben behaald DUITSCHLASD Een nota van de Agence H ivas zegt dat het bericht als zonden zich verscheidene perskoningen van Duitscbe nationaliteit in Tunis aan spionnage hebben schuldig gemaakt volkomen ongegrond is De wegens wgnvervalsching veroordeelde Bgksdagafgevaardigde Sartorias heeft de vrgzinnige volkspariy gevraagd of hg zyn mandaat ter beschikking moest stellen van zgn kiezers Het antwoord zal allicht bevestigend luiden De Keizer heeft een bözonder hartelgk felicitatietelegram aan Keizer Frans Joseph gezonden en de hoop uitgedrukt zgn vriend en bondgenoot in den loop van t jaai te zullen weerzien SemiE Te paard op weg van het paleis naar een parade is de koning iet zgn ros gevallen Hg kwam er zonder ongevallen at sprong weer in het zadel en reed verder s Namiddags deed in Madrid het gerucht de ronde dat de koning kwetst was Spoedig volgde daarop een tegenspraak van den minister van bionenlandsche zaken AUESIKA Men meldt nit New York dat de spoorwegkoning Charles Yerkes is overleden oud 68 jaar Hg heeft het Metropolitan Museum aldaar zyn kunstwerken nagelaten welker waarde op 5 millioen dollar wordt geschat Gemeng de Berichten Het ys heeft ook te Utrecht een slachtoffer geëischt Op den Catharynesingel trachtte Woensdagavond een 5 jarige knaap een schol nit het water op te halen Hgboog zich daarbg te ver voorover en gipg kopje onder Wel schoot onmiddellgk een voorbgganger toe aan wien het vrg spoedig mocht gelukken het kind weder op den kant te brengen Alle hulp was echter reeds telaat Het leefde niet meer Tel Mot de tram die Dinsdagavond van Maldeghem naar Aardenbarg reed is naar de Midd Ct meldt by Stroobrugge een ernstig ongeluk gebeurd Een voerman nit Maldeghora Guataaf van Landeghem is letterlgk door de tram vermorseld De man liep naast zgn met stroo geladen wagen toen hg bg zgn lange overjas door de tram werd gegrepen on onder de locomotief gesleurd Deze derailleerde en kwam dwars over de Ign te staan terwyi een der wagens tegen een boom terecht kwam en erg werd beschadigd De machinist werd door den schok van de machine geworpen en moet zich ornatig bezeerd hebben Men meldt uit Middelburg Bg een alhier by een koopman gepleegden diefstal door inbraak zgn volgens officieele opgave gestolen 800 parapluies 100 zgden parasols en 100 heeren wandelstokken De Berlgnecbe politie heeft een valschen munter gepakt die met een makker in het Tegelsche bosch leefde Hg was lang in de Amerikaansche wildernis geweest en kon niet meer wennen aan het stadsleven te Berlgn Daarom zwierf hg door bosch en beide In zyn hol in het bosch smolt hy metaal boven een spiritasvlam en goot er tweemarkstukken van Hoewel de namaak niet best gelakte waren er kortzichtigen genoeg die de stukken voor goede munt aannamen De twee kluizenaars kregen ten slotte ruzie over de verdeeling van de winst en nu zyn beiden geknipt Voor de rechtbank te Amsterdam stond gister terecht de Engelschman John Twiss Hem is ten laste gelegd dat hg op 2 October op den Singel in vereeniging met een of meer onbekend gebleven personen aan P J Burie sr een portefeuille met ruim f 800 aan bankpapier heeft ontnomen toebeboorende aan P J Burie jr althans dat hg terwgl de diefstal door personen die zich in beklaagde s gezelschap bevonden werd gepleegd dien pereonen opzetteiyk behulpzaam is geweest bg bet plegen van dien diefstal Beklaagde ontkende De heer Burie verklaarde in den morgen van 2 October aan zyn vader ter hand te hebben gesteld 3 bankbiljetten van f 40 en 3 bankbiljetten van f 60 benevens een cheque groot f 500 op de Kasv reeniging Deze f 800 moesten weder bezergd worden aan de Ontvang en Betaalkas Da kantoorbediende by do Kasvereoniging verklaarde de cheque aan den ouden Burie ta hebben uitbetaald De heer Burié sr had ook nog twee mantbiljotten in de portefeuille die hy voor het kantoor der Kasvereenigiug te verlaten in den diepen linkeriak vao zyn jas stopte De jas kooopt hy dicht B j dt Roneinsarmsteeg stond een verhoiswagen Getuige loopende tnsschen den verhuiswagen en deksteen voelde een duw in den rug maar slecht ter been keek by niet om denkende je moet maar een beetje wachten dan kan je passeeren Een meneer met een hoogen spitsvormigen hoed op en een snorretje maakte met de rechterhand zgn jas open terwgl vier anderen hem omringden Hé wat is dat F zei getuige maar op hetzelfde oogenblik draaide een der mannen zgn hoofd om en haalde de andere de portefeuille uit zyn zak en zette het op een loepen onmiddeliyk gevolgd door de overigen Getuige ashtervolgde beklaagde die de Treefsteeg invluchtte waar bg door twee jongelui werd vastgegrepen en aan de politie overgeleverd Nadat nog eenige andere getuigen gehoord waren werd de zaak uitgesteld tot Zaterdagmorgen Men meldt nit Amsterdam Gisterenmiddag zgn in den kelder van een perceel in de Lange Leidschedwarsstraat no 70 alllier tv ee oude lieden het echtpaar Zandvliet bedwelmd gevonden Een buurman was wantrouwig door de stilte die den geheelen morgen in bet winkeltje van glas en aardewerk en bet daarachter geX legen woon en slaapvertrek heerschte Teger half één waarschuwde hg daarom een gehuwde dochter wonende in de Reguliersdwarsstraat Zg drong met behulp vau de politie de kelderwoning aan de achterzgde binnen en vond haar ouders als levenloos op hun legerstede uitgestrekt Waarschgniyk is de bedwelming het gevolg van kolendarap uit liet fornnisje dat in betzelfde vertrek staat Nadat dr Went de levensgeesten der oudjes weder had opgewekt zgn ze per brancard naar het Wilhelmina Oasthals vervoerd Te Heer Hugowaard N H kwam zekere J O met zyn zoon over het gs van den Langendgk Eensklaps verdween de laatste in de diepte en geraakte onder het gs Daar hy een goed zwemmer was zou hg zich veruoedelgk zonder hulp hebben weten te redden doch de vader sprong in de opening om zgn zoon te redden Daar O niet zwemmen kon kreeg nu de zoon heel wat te doen om zgn vader boven te houden Na eenigen tyd te hebben geworsteld waren beiden in groot gevaar om te verdrinken toen gelukkig hulp kwam opdagen Met ladder en touwen werden de beide drenkelingen gered De vader had reeds vrg wat water binnen gekregen zoodat hg den volgenden dag nog niet geheel hersteld was N V d D Te Rboon is in den afgeloopen nacht op elf plaatsen meeat by winkeliers ingebroken Uit twee deuren waren de paneelen gezaagd behalve geld wordt er o m een fiets gemist Nader meldt men nit Rboon aaj de N B Ot In den nacht van 4 op 5 dezer werd alhier ingebroken bg 8 winkeliers 5 koffiehuishouders en 1 timmerman terwgl aan nog twee andere panden sporen vau braak aanwezig waren Behalve het café de Tolbrug staan alle gebouwen waar bet nacbteiyk bezoek werd afgelegd in de kom der gemeente Bg den timmerinaa B werden boren en beitel medegenomen w iarmede sloten uitgeboord deuren en ramen geforceerd zgn Die gereedschappen zgn op straat teruggevonden Op den openbaren weg lagen eveneens eenige geledigde laden en geldbakjes Sporen van kaarsvet die op meubels en vloeren in magazgneo lokalen en woonvertrekken werden gevonden waarbg schier alles overhoop en dooreen gehaald was getuigen dat de inbrekers met nauwkearigheid doch tevens met zeldzame brutaliteit zyn te werk gegaan Op een tweetal plaatsen waar deur en ramen goed gesloten waren werden de paneelen uitgezaagd Ten haize van N D werd de vroawenzak die onder andere kleêren geborgen op een stoel voor de bedstede lag van den inhoud ruim f 5 ontdaan Behalve verschillende bedragen aan geld worden vermist een sporthemd een flets een mouwvest een theedoek sigaren en twee flesschen bier Bloedvlekken aan glasscherven ramen deuren kozynen gordgnen enz leveren het bewga dat de inbrekers er niet zonder kleerscheuren afgekomen zgn De brigadier titulair der ryksveldwacht W Bodenburg heeft reeds een achtergebleven centerboor in beslag genomen Te Zaandam is Vrydagavond een feestmarkt geopend in Vsafé Suisse D bovenzaal van dit gebouw is herschapen in een Oudhollandsche winkelstraat waarin poorters en poorterestep voor matige prgzeo hun waren te koop aanbieden Het doel dezer feestmarkt welke Zondagavond wordt gesloten is flnaneieelen steun te verleenes aan tal van weldadigheids jatttlliagM kl blip to bOndao xoif tmt arme zieken en herstellenden enz De dames die haar op touw hebben gezet ondervonden daarby veel steun niet alleen van Zaandammers en Zaankaoters maar ook van firma s buiten de Zaanstreek Als attractie wordt eiken avond een Oudhollandsche bruiloft gevierd waarop bet bruidspaar en de gasten met elkander een qudbollandsche dans uitvoeren Dat moet je maar weten Een jongetje te Weenen kon niet op school kjomen Om daarvan kennis te geven schreef ztjn moeder de volgende mededeeling aan den onderwgzer Picen Hen lore Khod kod I aucb Vejtru m i chabicbm cuhas losin I In den beginne wist niemand wat dit bad të beteekenen maar na veel raden en gissen maakte men er van Bitt schün Horr Lehrer er bat gehabt Bapchweb drum ich bib ibm zu Haas lassen Het comité tot inzameling van gelden te Rotterdam ten behoeve der Joodsche slaclitotifers in Rusland beeft tot beden ontvangen eep netto bedraf van f 24 941 20 waarvan het grootste gedeelte zal gezonden worden aan het centraal bureau te Berlgn terwgl h t overige gedeelte bestemd wordt voor ondersteuning van doortrekkende Russische vlnchtelingen iDmtrent de benoeming van een professor in do dogma en ethiek aan de lioogeschool in Cbristiania is aldaar heel wat te doen Hitirvoor wil de theologische faculteit dr Oriliug benoemd zien iets waartegen de rechtzinnige Lutheranen in verzet komen want dr Ording verdenkt men van aterk ethiBcbortliodoie neigingen Indien de regeering uu dr Ording benoemt dan krggt zg pe kerk de staatskerk voor welker belangen zg moet opkomen tegen zich en men vreest dat dit misschien een beweging tot de scheiding van Kerk en Staat zal uitlokken Benoemt de regeering hem niet dan koujt de universiteit in verzet De zaak bretlgt heel wat pennen in beweging en V rdens Gang wgst op een vermgding der moeilgkbeden door de benoeming van prof Brede Kristensen welke thans aan de Loidscbe universiteit doceert Het blad scbrgft In Brede Kristensen hadden wg don man voor naail gaan dien post maar hg is als professor Nederland geroepen on wg lieten bem In tnsschen is een benoeming van dezen gelul kig voor Leiden niet waarschgnlgk Wy lezen in de Zwolsche Ct Toen in October de Koningin moeder van Itali onder den naam van Cuntessa Stnpinigi in bet hotel De Keizerskroon te Zwolle logee rde bad H M beide malen baar bgzondere jtevredenheid over haar verblgf te kennen gegeven Donderdag ontving nu de heer Van pük de gérant van bet hotel een heel aardig blgk van deze tevredenheid in den vorm van een groot portret van H M ten voetei nit een foto vnn Le Lieure in Rome waarop de bandteekening met forscbe letter gezet prgkt beuevens de datum 16 Dec 05 Meti schryft uit Maastricht In feu St Pietersberg nabg Maastricht ia verledten jaar een proef genomen met het kweeken van een groente jiie iu Nederland weinig voorkomt doch in ï7aiHH k en België zeer gewild is en daar zelfs duur betaald Catdon ii la moëlle of op z n HollaRi ch cardon of kardoen met merg is een gerecht dat in genoemde landen dikwgls voorkomt op menu s van groote diners waaruit blgkt dat voor deze groente wel een prys te maken is Daar bet een groente is die gebleekt moetworden kwamen eflfijiaar heeren te St Pieter op de gedachte het oleeken eens in den berg te beproeven Zg zaaiden cardons uit in den vollen grond in Mei op 1 M afstand die toen zy eindeiyk volgroeid waren in den berg werden overgeplant op hoopen van + 50 c M mulzand verweerd mergelpoeder dat eenweinig vochtig is Hier verwelkten de buitengegroeide bladeren voor een deel terwgl dehartbladeren dezer plant in ongeveer 6 weken zich forsch ontwikkelden en zware stengels leverden die 1 k 1 M lang werden Wat de Inancieele resultaten betreft zyn de ondernemers tot dusver zeer tevreden en waar in den berg plaats voor tienduizend plantenis kan het een niet onbelangrgke cultuur worden Tot nog toe werden cardons in ons land nog maar geteeld op de groote buitenplaatsen waar men ze vrg algemeen aantreft daar worden ze gebleekt met behulp van strooi dal om de plant wordt gebonden en buitenom aangehoogd roet aarde De smaak van de cardons herinnert aan asperges enis wg zoudeu zeggen nog fijner De kleur van klaargemaakte cardons doet denken aanBrnsBtlsch witlof De nieuwe Drankwet heeft weer ten van die allerwonderlgkste bigken van haar bestaan gegeven welke er op berekend schynen het besef levendig te houden hoe verdiébd do naam paskwil van wetgeving is die indertgd aan dit maaksel van dr Kuyper werd gegeven zegt de Zntph Ct naar aanleiding van het kon besluit waarin eenige gemeenten opgesomd zgn waar na 1 Mei zonder toestemming van den burgemeester geen vrouwelgke bediening wordt toegelaten Uit de bewoordingen van het kon besluit krggt men den indruk dat t een Bcbandiystje is Immers dat die gemeenten bg afzoiideriyk kon besluit worden aangewezen als die waar vrouwelgke bediening door het hoofd vou den Staat verboden wordt zoo is men geneigd te redeneeren zal wel een goede reden hebben En de voor de band liggende reden zal dan zgn dat vrouwenbediening in koffiehuizen er veelvuldig voorkomt en aanleiding beeft gegeven tot verkeerdheden die het verbod daarvan door de hoogste Staatsmacht noodig hebben gemaakt In dio gemeenten welke niet genoemd worden was dat bigkbaar niet het geval Daar is denkt men óf geen vrouwenbediening èf zg gaf geen reden tot klachten en verbod Doze zeer verklaarbare redeneering volgende verwondert men er zich wel over dat het landelgke Apeldoorn het kuische Rgseuburg bet stille Terneuzen dorpjes zelfs als Schinnen Schimmort Melich en Herkenbosch plaatsen als Tilburg Oiidenbosch Roermond Vegbel waar de geesteIgkheid zoo loffelgk waa tt voor do public ke moraliteit en orthodox protestantsclic gemeenten als oud Begerland zóó diep gezonken zi n dat een opzettelgk verbod van vrouwonbediening bg kon besluit moest worden uitgevaardigd om san dien gruwel een einde te maken en men verbaast zicli dat het in Amsterdam welks reputatie op dit terrein toch niet heel gunstig is 366 weinig voorkomt en zoo weinig kwaad doet dat bet verbod daar niet eens noodig was en de hoofdstad alzoo op de Igst niet voorkomt Doch dien gedachtengang volgende is men op den verkeerden weg De zonde van Hoer en Rgsenbnrg de verdorvenheid van Utrecht en Zwolle de moreelo inzinking van al die 38 gemeenten is slechts scbgn Ën helaas de braatlieid van Amsterdam ook Het zit met dat Igstja zoo Art 47 I der Drankwet bepaalt dat bg kon besluit de gemeenten worden aangewezen waar vrouwelgke bediening in lokalen met verlof of ergunning verboden is Maar hoe komt nu een gemeonte op die Igst der gemeoiiten waar dat verbod geldt f Door öedep Staten wordt aan de gemeentebesturen in bun provincie de vraag gesteld of de laad het al dan niet wenschelgk oordeelt dat art 47 I van toepassing verklaard worde voor de betrokken gemeente Antwoordt de gemeenteraad neen dan kan de reden daarvan wezen of dat in die gemeente vrouwenbüdiening in koffiehuizen voorkomt en men dit niet verbieden wil dit zal misschien de reden wezen dat Amsterdpm niet op het Igsije staat of dat het in de gemeente niet voorkomt en dat dus hot verbieden er van geheel overbodig is in welk geval de meeste dorpsgemeenten verkeeren of dat men geheel vrg wensciit te bigven Antwoordt de gemeenteraad ja dan kan dit wezen of omdat lig bet verbod werkelgk wensciit te zien toegepast dat is welliclit het geval met twee liavenplaatsen als Rotterdam eu den Helder of dat hg tegen vrouwenbediening in bet algemeen is en hot middel in de hand wenscht te hebben om die te kunnen verbieden zonder dat dit soort van bediening daarom reeds in de gemeente behoeft te bestaan zoo zullen waarschgniyk verschillende andere gemeenten op het Igatje zgn gekomen De indruk dien het Igstje maakt is das totaal verkeerd In plaats van een schandlgstje te zgn bevattend de gemeenten waar de bediening door vrouwen zoo n vaart nam dat ingrgpen en verbod vanwege de hoogste macht iu den Staat noodig is om er een eind aan te maken in plaats daarvan bevat het lystje juist die gemeenten waar mm het verbod of althans de bevoegdheid om te verbieden uit eigen keuze wenscht Doch aan den anderen kant bewgst deze wenacb volstrekt niet dat de vroawenbediening in al de genoemde gemeenten bestaat en evenmin dat zy er niet bestaat En alle gevolgtrekkingen hoe voor de hand liggend schynbaar ook aangaande de moraliteit der opgesomde gemeenten zyn even valsch als die aangaande de gemeenten welke er niet op geplaatst zyn Als de kardinale fout van de DrankwetKuyper is wel eens aangemerkt dat zy doorloopend den scbgn in de plaats schoof van het wezen Aan die font van den beginne dit vitium orgiuis kon zelfs een gewoon kon besluit dat uitvloeisel van die wet is niet ontkomen het draagt den geest van die wet met zich mee een hopelooze verwarring tnsschen het wezen en den sohtia zegt het blad lifen scbrgft aan de N R Ct Te Ngeveen een plaatsje in de onmiddelIgke nabgbeid van Meppel is bet Dinadagavond ernstig toegegaan Wegens aanranding van een meisje wai een boerenzoon door de politie naar het arrestantenlokaal gebracht De aanklacht tegen dezen ging uit van den beer bg wien het meisje diende De jonge dorpelingen bedreigden nu den aanklager en schenen van plan diens ruiten te vernielen In het duister omeingeldo een bende van wel 25 personen zgn woning loen verscheen de pas benoemde burgemeester de heer J A R Bosma Deze boorde de lulde dreigementen en trachtte de gemoederen te kalmeeren Duf was echter boter aan de galg gesmeerd Men nam een dreigende houding tegen hem aan waarop de heer B ten slotte op eigen verdediging bedacht met zgn wandelstok een stevigen zoo geducht om zich heen hakte dat de bende met verwonde koppen en pgnlgke ruggen en beenen haastig den aftocht blies Ook de veldwacbtera schoten hun burgemeester nog te hulp Stadsnieuws GOUDA 6 Januari 1906 Maandag 8 Januari a s zal de eerste uitvoering gegeven worden van DeMascotta De öelukaanbrengster Opera comique van Durse en Cliivot gecomponeerd door Edmoud Audrau in 3 acten In de tekstboekjes i 15 ct verkrggbfar bg den Boekhandelaar J de Ven op de Markt staat voor elke acte eene verklaring en daarop volgen de woorden van de Zangnummers Hot is aan te bevelen dat men zich een dergelgk boekje bgtgda aan schatt om een en ander eerst even te lezen Natuurlgk is evenals in den tekst van de Klokken van Cornevillo die indertgd 7 keer voor uitverkochte zalen gegeven ia zoodanige wüziging gebracht als voor onze Hollandacbe ooren noodig werd geacht Uitdrukkingen enz die misschien in Pargs opgeld zouden doen komen er niet in voor Als aolisten treden in deze Opera op Mevrouw Themana Cats wier belangelooze medewerking stellig algemeen op prys gesteld wordt Met onvermoeideu ijver en toowgding beeft zo een reeks van repetitiën meegemaakt Verder zal Mej N v V de rol van Prinses vervullen Van de heeren solisten zgn de heeren W die Koning Laurent XVII zal voorstellen en de heer N als Boer Eoeco later Kamerheer a h bof voldoende bekend terwgl de heeren v D en P die hier voor t eerst in een Opera meewerken zich met ambitie en ernst hebben voorbereid Koor en solisten zgn geleid door den heer Spaanderman die tyd noch moeite heeft gespaard om t Muzikale gedeelte uitstekend te doen slagen De regie kon niet aan betere banden toevertrouwd zgn dan aan die van den heer N zgn toowgding werkt op allen Donderdag a s is er eene voorstelling voor leden der Sociëteit Ons Genoegen en nietleden Laden betalen f 0 90 niet leden f 1 50 voor eene entrée kaart De groote zorg besteed aan t werk dat sedert Sept in studio is de kenrige costumes van Helmhout en decors van den tioer van Staveren en de meewerking van Mej Sprugt piano en van t orchest dat voor zgn taak berekend is doen uitverkochte zalen verwachten I By den molenaar A te Boskoop bad Donderdag het volgende plaats Een aard ippelkoopman uit Streyen had met den molenaar een party aardappelen gekocht en sprak met bem af die van de liand te doen Terwgl zg nog aan het spreken waren kwam een reiziger in kunstmeststoflen bg A binnen De koopman nit Streyen had vroeger met die firma in kunstmeststoffen een proces gehad en dit verloren en in een oogwenk waren die twee handgemeen de reiziger vloog door de ruiten heen maar werd door den koopman weder teruggetrokken zoodat h j ernstige ontvellingen aan het hoofd kreeg Een mes dat de koopman daarop trok werd door den molenaar afgenomen en de vechtenden gescheiden Van een en ander is preces verbaal opgemaakt REEUWIJK 4 Januari Door onvoorzichtig omgaan met vonr ontstond er Dinsdagavond brand in een schuur toebehoorende aan den heer S Hagen woonachtig in de afJeeling Middelburg De schuur waarin een groote party hooi benevens konynen en eenden on een pas nieuw aangeschafte flets brandde geheel af Het woonhuis dat reeds begon te branden is gelukkig nog behouden kunnen blijven doordat de landbouwer Verheg zgn handbrandspnit disponibel stelde Op het gelui der brtadklok op het Beeawyksche dorp rukten le spuit aldaar en die in de afdeeling Randenburg uit doch ze behoefden geen water te geven Het verbrande ts niet verzekerd HustEEOHT 5 Januari Heden avond 7 i uur zal als spreker optreden iu het bondsgebouw de heer N O Brouwer Jr met het onderwerp Grondwetsherziening om te komtn tot algemeen kiesrecht De belangrgkhcid van het onderwerp in aanmerking genomen mag gerusteiyk op veel belangstelling gerekend worden voornamelgk van de zgde der arbeiders I BEUES 7M EOITEEDAM VBUSaQ 29 DEC L K H K SiixatsUentni en PoETuoAL Oblig 3o Serie fr 050 3 59 j Oblig Se Serie fr 2500 3 69 RosLAND Iwang Dombr Obli atieu 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74V Columbia öeconaolideerde Buitenlandache Schuld Rocepis L 100 iv 241 Bj potheeh Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedolgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtacho Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb le Algem Groninger Schoeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 99 j Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerate Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandacbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank te Arasterdam 4 100 SpoorwegUeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 867 Prtmieleeninqen bti uiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatêchappijen Aand Holland Gulf 8tv Mg 35 Dwerêen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 MA TELS Cosüiinesen Dloiisen worden van af beden tot veel VERMINDERDE PRLJZBN OPGERUIMD Burgert Ijke Stand GEBOREN 4 Jan Adrians ouders N Dekker en J Winkel Anthonio ouders H M D Tbesing en L F Roos Geertruida Johanna ouders H Jansen en M C Smit OVERLEDEN 2 Jan A dan Held 16 j 4 L van Groaningen 84 j J H Rengers 5 m ONDERTROUWD 5 Jan S Oosterling te Capelle en W Slegt 4DVKtiT iMli i Zenuw en Maatflijders Tordt nit overtuiging ala een werket ke hulp in den nood het boek aanbeToien Na ontvao gst Tan adrea per briefkaart wor it lit boekje franco per post toegesonden door BLOKPOEL S uoekh Zftltbommel