Goudsche Courant, donderdag 25 januari 1906

dat OTer de kwestie wie tot bet regentschap bevoegd is ip toongevende kringen geen twglel bestaat Art 32 en 33 van bethnistractaat worden zoo uitgelegd dat de moeder Van de minderjarige troonoprolgster zoo wel de Toogdg als bet politieke regentschap met medewerking van e n bij de wet te benoemen raad van voogdij d i de aan het bewind zjjnde regeering zal nitoetenen De correspondent van de Frankt Ztg te Laxembnrg brengt in herinnering dat de groothertog reeds sedert verscheidene jaren tengevolge van een beroerte aan zjjne rechterzijde gedeeltelijk verlamd ia Het bewegiogsvermogen van zgn rechterarm en been is in de laatste dagen nog achternitgegaap Men geeft ook aan een lichte nicotinever giftiging de vorst is evenals zijn vader een verwoed rooker de schold van de verergering in zjjn toestand In het algemeen zon er ditmaal niet sprake zgn van bloedaandrang maar naar bloedeloosheid van de hersenen Qisteren is te Munchen bericht ontvangen dat de toestand van den zieke ernstig is De kamerheer baron v Syberg en de secre tarisgeneraal graaf Villers zgn aan het ziekbed geroepen Men wordt verzocht dit te onderzoeken De volgende getnigenis werd ons gegeven door een bewoner van Goada en daar zg veel personen v an hun lijden verlossen kan in deze stad zullen zjj die hieromtrent meer willen weten goed doen zich daarnaar te informeeren Mejuffrouw H de MOOIJ wonende Verloren Kost O 501 te oada meldt ons Oedurende dertien jaren heb ik geleden aan een onophoudelijke snijdende pijn in den rug en lendenen die zich soms uitstrekte tot in bet middel Het kostte mg veel moeite en pijn om my te bukken en bet was mij dan ook erg hinderlijk in mijn huishondelgke bezigheden s Nachts kon ik niet rustig slapen van de pijn en s morgens stond ik m er vermoeid op dan den vorigen avond bij het naar bed gaan De urine was steeds troebel en wanneer deze eenigen tjjd bleef staan bevond zich daar veel bezinksel in Ik had ook veel te Ijjden van duizelingen en plotselinge zweetingen die onmiddelijk door huiveringen gevolgd werden Ik ben bljj dat ik in aanraking met Uw Foster s Bugpgn Nieren Pillen kwam nadat ik deze gedurende een paar dagen gebruikt had bekwam ik een groote verlichting en ik zal thans nogeenigep tyd met Uw pillen doorgaan ten einde zeker te zjjn van een volkomen genezing Ik aeht het mjjn plicht mjjn dankbaarheid bekend te maken voor zulk een merkwaardig middel opdat anderen die lijden zooals ik voorheen dit kunnen zien Ik ondorgeteekende verklaar dat bet boven taande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wijze die U goeddunkt Een kort woord gericht aan vronwen Velen oi der U schijnen voortdurend ongesteld misschien Ijjdt gij aan hevige pijn in rog aan een kwaal die gelijkt op afmatting aan migraine of overspanning der zenuwen Wees niet te vlug in bet vellen van een oordeel en met te zeggen dat gg lijdt aan een der ziekten waaraan vrouwen Ijjden Een groot aantal dezer ingebeelde vrouwenziekten zjjn niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer meer aan een ingebeelde kwaal het liJn misschien Uw nieren welke in het spel zijn Verzeker U dat men U de echte Foster s Bugpijn Nieren gillen Reeft dezelfde ilie Mejuffrouw de MOOIJ gehad beeft Zjj zjin te Oonda verkrijgbaar bö de Heeren WOLFF en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwiise k F 1 75 voor een of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FHiXKBUX Den SSsten dezer maand zal het ministerieBouvier een jaar hebben bestaan De ministers zullen dan gemeenschappelijk tafelen en Bouvier zal dan een kunstvoorwerp worden aangeboden Commandant Driaod de schoonzoon van generaal Boulanger en kolonel Marchand zullen zich bij de aanstaande verkiezing candldaat doen stellen Te Cherbourg knonen de menseben hun horloges niet meer up de torenklok geiyk zetten tengevolga van de scheiding van kerk en staat De burgemeester heeft den geesteiyken al gevraagd of zg de klok wilden laten herstellen maar hy kreeg een weigerend antwoord DulTSCHLlSD De nieuwbenoemde minister van buitenlandsche zaken Von Tschirschky die zyn loopbaan als secretaris van Herbert Bismarck in het ministerie van buitenlandsehe zaken auving itut by des keizer in hooge gnnit Hg is bg de gezantschappen te Constantinopel 8t Petersburg en Lnzembnrg werkzaam geweest en was het laatst gezant van Pruisen in Hamburg ESOELIID De Londensche Vegetari6rsrereeniging beeft tot beden in de armste wgken van de stad niet minder dan 400 000 middagmalen aan arme schoolkinderen uitgedeeld Bdslikd Het is der Petersbnrgsche politie gebleken dat de zich noemende prinses Korlowskaja die het complot tegen den gouverneur generaal en de andere autoriteiten te Moskou leidde een familielid van de genoemde prinses is zi zou n l een dochter zyn van den generaalmajoor Keiler TUEKUE De onlangs in het Palace hotel te Pera gevangen genomen Pers is met Joris geconfronteerd Joris zon in hem een vroi ger lid van bet revointionnaire comité herkend hebben De Fransche Dominikanen hebben op hun nederzettingen in Smyrna en Conslantinopel de Italiaansche vlag geheschen Slanken uit Selioonliovea XXXII Op mgn inspectiereis door de straten onzer goede stad ben ik zoowaar haast te water geraakt Daartoe werkten twee omstandigheden mede De eerste factor bestond in hot halfduister dat voor 14 dagen in Schoonhoven heerschte als gevolg van do vele gedoofde lantarens en betrokken lachten Ja we moeten zuinig zgn met onze gasfabriek anders loopt de boel op een goeden dag geheel in t donker Maar of die duisternis wel in thelang is der openbare zedelgkheid meen ik op grond van mgn inspectiereis te mogen betwgtelen Dozen kant van het gasvraagstuk he iben de heeren Valk en Schrender als leden der Qascommissie stellig dver het hoofd gezien Want de laatste beeft indertgd net zoo lang aet dat hamertje geklopt tot er op de Wal een lantaren kwam die de ongerechtigheden daar wat bglicbtte De tweede omstandigheid was te vindon in mg zelf Ik liep van uit de Doelen door de Schoolstraat naar de Oude Haven in gedachten verzonken over de raadsbesluiten van verleden jaar En zoo liep ik rechtuit op de Uitdragerstraat toe in de verbeelding dat daar de sierlgke voetbrug stgl Scbreuder lag Oeiukkig kwam ik bytyds nog tot bezinning en bleef op den rand der Gade Haven staan vanwaar de linde voor het huis van Van Baaren my toeriep dat haar doodvonnis nog altyd niet gestreken was en dacht nog eenige jaren te kunnen leven in de hoop dat de opeenvolgende hegrootingen van Schoonhoven even gespannen zooden bigven als die voor 1906 Zoo maakt de raad van Schoonhoven de Ingezetenen lekker met een brug die er maar niet komt en helpt mymerende wandelaars van de wal in de sloot Enfin Beloven en niet geren Doet den gek in vreugde leven En zoo bec ik naar buiten de Veerpoort gekuierd om my te overtuigen of prikkeldraad al dan niet schadelgk was voor de gezondheid der jeugd Maar in plaats daarvan vond ik een ander schadelgk element op dat terrein en wel schadelgk voer groot 00 klein Ik vind dat wy hoe eer hoe liever van den stank daar op die terreinen verlost moeten worden door zoo vlug mogeiyk de demping van de gracht ter band te nemen opdat dezen zomer nog een frisch groen grasveld al dat leelgks en rottends bedekt Nu is het juist de tgd om daaraan met dubbelen spoed te werken Vooral de daar wonende veerini zullen u dankbaar zyn al krygen ze dan ook maar eeu afscheiding met prikkeldraad Zy stellen frissche lucht daar ver boven Verder moet ik de heeren wyzen op hun zonderlinge redeneering in zake het adres van den heer Hemmes Welke mouw zoudt ge er aan gepast hebben als dat adres waa gegaan vóór dat der andere onderwyzeri f Dan hadt ge zeker gezegd de andere vragen niet en gy met het hoogste traktement geeft zoo n slacht voorbeeld aan de andereu wy zullen n voordragen tot ontslag op grond dat gy de deu d der tevredenheid niet aan uw leerlingen kunt inprenten en uit overweging dat gy de andere onderwg zora aanzet tot o i afkeurenswaardige adressen En tot de onderwgzera der school Ie soort was mogelgk uw antwoord dan geweest Om heer Hemmes die f 126 pensioen moet storten hebben wy afgewezen dus gy kunt wel begrypen dat wy ons niets van uw f 60 k 1 70 aantrekken Ziet heeren dat zyn van die redeoeerlogen die de waardigheid van den raad niet verhoogen al houdt gy er de beurs mee dicht Ik moet zeggen er de portee niet van te begrijpeo Zegt du Uevtr wy do n het niet omdat wy zoo weinig voelen voor de belangen van bet openbaar onderwys en zyn dienaren dat is bg slot van de rekening toch de ware drijfveer En ik vind dat Vinck groot geiyk had met op het dualistisch standpunt der Kerkelgke raadsheeren te wgzen Voor den een w e I en voor den ander niet En in verband hiermee moet ik myn vriend Valk Sr nogmaals vragen waarom het Schoolbestuur van de School met der Bgbel blglt zwggen Al antwoordt gy niet Jan ik begryp heel goed dat het voor n moeiiyk gaat om znikje menschjes te woord te staan maar dan is er Tempelman toch nog Die is toch mans genoeg om die zaak op te helderen niet voor Vinck maar voor het publiek en ook voor Jan Bazuin die in deze kwestie ook zeer verlangend ia om waarheid van verdichtsel te kannen scheiden Het is wel waar Zg die gelooven haasten niet Maar in deze zaak moot gg u juist haasten om niet het verkeerde te doen gelooven Dat is toch ook wel wat waard F Thans keer ik terug tot de begrooting post Schoolbehoeften Daarover heb ik reeds het mgne gezegd in een vorigen brief Ik wil thans alleen opmerken dat de gespannen begrooting voor de Kerkelgke raadsleden een gereede aanleiding is om op het onderwgs op alle mogelgke wyzen te beknibbelen Dat gaat toch niet op Als het onderwgs te duur wordt schaf dan in de eerste plaats de Fransche school af waar gy die toch feiteiyk gebouwd hebt voor een zestig leerlingen uit Schoonhoven want met de buitenkinderen hebt gg niets te maken volgens eigen verklaring En waar dio buitenkinderen der Fransche school nog wel zoo n schadeposf van een f 600 opleveren zou dat al een heeie bezoiniging geven meer dan nu de beknibbeling op de schoolbehoeften want op die manier maakt gy goed onderwgs toch ook weer onraogeiyk al stelt gg 6 leerkrachten voor 100 kinderen aan O beklagenswaardige gemeente waar ïet openbaar onderwgs is overgeleverd aan oen Kerkelgken raad Het komt my onmogeiyk voor dat die menseben met het oog op de belangen van dat onderwgs met een g rust geweten den eed kunnen afleggen Maar ik weet bg ondervinding dat het geweten van vele Christenen van bgzonder makkelgken aard is het is nog al ruim Het adres van Oeiok in zake het gebruik van een schoollokaal voor zyn zanglessen werpt een eigenaardig licht op den koopmansgeest onzer raadsleden Eerst toegestaan tegen vergoeding van f 20 staan zy nu zonder een woord er over te reppen het lokaal af voor f 10 Dat noem ik geen zaken doen heeren maar chacheren Niet van den kant van Oelok die slechts een wenk opvolgde maar van den kant van Scbreuder ca die eerst f 20 eischten tegenover de 5 vanNiekerk Het is dus door den raad toegestaan Ëntoch zie ik Qelok zyn zanglessen bg Salden geven Ik ben op informatie uitgegaan mgn alter ego vertelde mg dat de Wethouders hierin weer een rol spelen Qelok dan had den Zaterdag gevraagd en geen andere dag was voor zijn leerlingen te vinden Nu zeggen de Wethonders Dien kunt ge lekker niet krggen want dan moet het lokaal schoongemaakt worden En ofschoon dat schoonmaken zonder eenig bezwaar een paar nren ot een paar dagen verzet kan worden dat lokaal moet schoongemaakt worden onder de zangles Van een anderen tgd willen de heeren niet weten Wel oude vriend Jan vergrgsd In de poletiek gaat ge nu op uw ouden dag uw toevlucht nemen tot kleine middelen f Dat spyt mg voor je Weet toch dat ge een groeten naam hebt hoog te houden dien van uw leermeester Dr Kayper die nooit van knipergen en nesteryen wilde weten En als Wethouder zyt gg Beschermheer der openbare school van Schoonhoven en hare onderwyzers Daar moet ge toch ook eens aan denken JAN BAZUIN Gemeng de Berichten De zoon van Leo Tolstoi publiceert in de Nowoje Wremja een brief van zgn vader over hetgeen thans als de plicht der Bussen moet worden beschouwd De bekende schryver verklaart De niet godsdienstige menschen kunnen niet anders doen dan zich aansluiten bg een party stryden haten en nadeel toebrengen ilaar de godsdienstige menschen moeten hunnen plicht jegens Sod betrachten en deze plicht eischt raedeiyden te hebben ban raedemenschen liet te hebben hen t dienen maar niet een Doema of een constitutioneele vergadering te vormen of andere soortgeiyke domheden te begaan En Tolstoi wenscht ign zoon en anderen toe dat ze mogen loeren inzien wat voor een boos verdorven harteloos schepsel een mensch zonder godsdienst i Eu dat inzicht acht by in dazen tyd byzonder noodig üit Aalsterdam meldt men Naar wy vernemen zal mr A Waszink advocaat procureur wonende te Hilversum alhier kantoor houdende als rechtsgeleerd raadsman optreden voor jhr de Qeer evenals mr J Kappeyne van de Ooppello reeds als zoodanig is opgetreden voor den heer Le Fèvro de Montigny Dit Amsterdam meldt men Mej Vermg die na den dood van haren man met hare kinderen in hooger beroep een proces voerde tegen de gemeente Amsterdam ter zake van het z g verwisselde kind is Zondag overleden Welke dogevolgen van dezen doud zullen zgn in verband met dit proces kan nog niet met zekerheid worden gezegd maar waarschyniyk is dat haar advocaat mr L Hen namens de erfgenamen de procedure zal voortzetten De positie van het meisje dat door Vermg indertyd niet als het zgne is erkend en thans by gegoede lieden zorgvuldig wordt verpleegd is ongetwgfeld verbeterd Nu zoowel Vermg als zgne vrouw overleden zgn en nu Kappeyne van de Cappello nog voogd over haar is Jieeft zg niets meer f vreezen tenzg waar mocht zyn het gerucht dat eene ongehuwde moeder het meisje als haar kind heeft erkend immers deze blgft baar rechten op het kind behouden Intusschen schgnt het gerucht niet geloofwaardig By de hervormde gemeente te 8 in Friesland bestaat het salaris van den predikant uit de huur van landergen De predikant liet na de pachtprgzen hoog zgn de landeryen pnbliek verhuren en krggt nu in plaats van f 3000 jaarlgks f 4000 pacht Een groot deel der gemeenteleden vindt deze houding van bun herder die ongehuwd en niet onbemiddeld is niet zoo als bet behoort en komt niet meer bg hem ter kerk Eenigen tyd geleden werd bericht dat de firma Arntzenins Jannink Co te Qoor in haar bootweverg te Wierden had doen aanplakken dat zg met 1 April deze fabriek zon doen stilstaan Thans hebben reeds 240 van de 300 arbeiders op andere fabrieken in den omtrek werk gevonden De firma heeft aan eenige van haar beste werkkrachten verzocht by haar in dienst te bigven op haar weverg te Goor waarheen het grootste gedeelte van de weefgetouwen reeds is overgebracht Men meldt nit Groningen De Vereeniging van Sigarenlabrikauten besloot gisteravond aan de personeelen mede te doelen dat de leden van de Federatie van Sigarenmakers allen Zaterdag den 27Bten Januari zullen worden uitgesloten als de thans aan de fabriek van den heer Zgistra stakende werklieden niet vóór Vrgdagmiddag 12 uur zich weder aanmelden en op de door dien patroon gestelde voorwaarden den arbeid niet willen hervatten Hierdoor zullen als de werklieden niet toegeven ongeveer 150 sigarenmakers Zaterdag zonder werk komen Het aantal niet georganiseerde sigarenmakers die dus aan t werk mogen bigven is ook ongeveer 150 Men meldt uit den Bosch Het water is hier althans zooveel gevallen dat men de watertoegaogen der stad weer heeft geopend De schippery heeft weer ligplaats gekozen in de binnenhaven Het stoomgemaal is buiten werking gesteld Om de stad staat echter nog alles blank en de stoomtraradienst op VIgmen blgft nog gestremd Ook de weg naar Fettelaar ia nog geinundeerd Men meldt uit Doetinchem Omtrent de inbraak gisterennacht te sHeerenberg gepleegd vernemen wg nog dat de dief of dieven door hot verbroken van het slot der hoofddeur het kantoor binnen zgn gegaan Zy lieten het kleine geld liggen en namen alleen groot zilvergeld HoUéndseb en Duitsch mede Een bedrag van f 150 aan papiergeld dat onder het geldbakje lag is onaangeroerd gebleven De inbraak is te brntaler omdat het station der tram gelegen is tusschen het Hollandsch en het Duitsch douanekantoor en 50 meter van de kazerne der marechaussee Aan do N L K wordt uit tTbachOver OverWorms gemeld Door den gemeente en onbezoldigd rgksveldwachter Defcscke werd Zaterdag te Hoven onder deze gemeente aangehouden en persoon die voorwendende eene schildery nit te loten de goê gemeente op allerhande wgze trachtte geld afhandig te maken Hy verkocht loten tegen eiken prg s rerscheurda zgn lystje zoodra hg in eene of andere plaats klaar was en begon elders zgn winstgevend zaakje weer opnieuw Genoemde persoon die opgaf geboren te zgn t Zierikzee werd door dan veldwachter naar da marechaoHea kateme te Nieuwen hagen in voorloepige bewaring gebracht De sehitdery werd in beslag genomen en tegen den persoen procesverbaal opgemaakt De groote prys van 200 000 fr der tentoonstelling van Luik is ia goede handen gevallen Hg werd gewonnen door de artisten en bedienden van den Theatre des Galeries te Brussel Zg hadden met 60 man 72 lotjes in hun bezit Ziehier hoe een Brusselsch blad vertelt hoe zg daartoe kwamen Vóór twee maanden bevond zich Lemaire de bekende artist in een koffiehuis Prinsendoorgang Zyne echtgenootevond op den vloer een stuk van 10 centiemen Lemaire zegde lachend Laat ons met dit geldstuk een lot van Luik kooper het zal ons geluk aanbrengen Lemaire is een Laikenaar Ja antwoorlde zgne vrouw maar wg zooden het met velen moeten doen Weina zeide Lemaire wg zullen aande kamecaden vragen of zij roet ons meedoen In de repetitie legde Lemaire de zaak uit Er werden gezameniyk 72 biljetten aangekocht verdeeld onder 60 personen In volle repetitie van Boccace kwam gisternamiddag het bericht toe dat No 192 591 reeks 4 bat groot lot had guwonnen Dit nummer w datgene zoo gelukkig aangekocht door Lemaire Jonel die bg Lemaire was toen het biljet werd gekocht ging deze laatsten vinden op het koersplein van Laken en deelde hem het verheugend nieuws mede Lemaire sprong in een huarrgtuigen deed zich naar de Galeries voeren Welke vreugde daar heerschte hoeft niet gezegd te worden Het aandeel van elk zal nagenoeg 3000 fr beloopen Het was Paty regisseur die de biljetten in bewaring hield Het personeel dacht er zelfs niet meer aan H V Antw De Vereeniging Mercator Plaatsingbureel voor Handel en Administratie Prins Hendrikkade 86 Amsterdam hield Zondag 21 Januari hare Jaarlgksche Algomeene Vergadering in Calé de Karseboool Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Afdeelingen Amsterdam den Haag en Hoorn van Mercurius de Afdeelingen Arasterdam en Utrecht van den Nationalen Bond alsmede de administrateur van het bareej tot plaatsing De vergadering werd om half elf geopend door den heer J van t Erve Utrecht die in plaats van den heer J Hofkamp die plotseling was verhinderd het voorzitterschap waarnam Notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen waren 2 aanvragen tot lidmaatschap No 1 de Aldeeling Gonda van den Nationalen Bond van H K bedienden werd met algemeenc stemmen toegelaten No 2 de Algeaoeene Nederlandsche Bond van Handels en Kantoorbedienden met alle afdeelingen zal worden toegelaten zoodra door dezen Bond is voldaan aan Art 1 van het Hnisii Beglement en Art 4 der Statnten van Mercator Jaarverslagen van penningmeester en administrateur Deze waren met t oog op de uitgebreidheid gedrukt en aan alle bestunrsleden tegeiyk met de convocatie toegezonden Uit beide verslagen bleek dat hi t bureel in alle opzichten vooruitgaat en dat ook de flnancieele toestand gunstig raag worden genoemd Over de voorstellen van den administrateur negen in getal ontspon zich een aangenaam en levendig debat Aangenomen werden 8 voorstellen waaronder het verspreiden van een jaarboekje en het instellen van een onderzoek naar bewerkstelligde plaatsingen Alle concepten werden ter verdere afwikkeling in handen gesteld eener commissie van Bedactie waarin behalve do administrateur van het bureel werden gekozen de Heeren J van t Erve Utrecht H Hymans den Haag en J C van den Noort Amsterdam Een voorstel tot toelating van donateurs werd verworpen Balans Winst en Verliesrekening alsmede begrooting 1906 werden goedgekeurd en den penningmeester onder dankzegging voor zgn zorgvuldig beheer over 1905 décharge verleend Verkiezing van penningmeester en admi trateur Met algemeene stemmen werden daarop de Heeren K Hofkamp penningmeester en N A Zilver Gzn adrainistratenr als zoodanig herkozen De Voorzitter wenscht de gekozenen geluk met hunne benoeming brengt hnn namens de aanwezigen hulde voor hOnne werkzaamheid in 1905 en hoopt dat zg ook in 1906 met dezelfde opgewektheid en yver de belangen van Mercator zullen behartigen De Hoer K Hofkamp verklaart zyne benoeming te aanvaarden De Heer N A Zilver Gzn het woord nemende verklaart dat ook hy zyne benoeming gaarne aanvaardt zegtj bet Bestuur dank voor het in hem gestelde vertrouwen en uit den wensch dat de samenwerking tusschen Bestuur en Administrateur in 19 6 even aangenaam en vriendschappeiyk moge zyn als deze in 1906 i gtweeit Appltu aar panie Na de pauze kwam aan de orde Verkiezing en Uitbreiding van Bestuur Ook hierover ontspint zich een levendig debat on wordt er gewezen op diverse leemten in Statuten en Beglement Besloten werd ten spoedigste over te gaan tot herziening daarvan en dit op te dragen aan eene commissie bestaande uit de Heeren F J Hoon Amsterdam A van Helden den Haag G van Quiik Hoorn en N A Zilver Gzn als adviseur Tot bestnarsleden werden gekozen de Heeren J Hofkamp M van Straten G G J Groenendgk en J van t Erve De Heer L W Muller aftredend Secretaris deelde mede dat hg om diverse redenen het Secretariaat niet lan er kon waarnemen waarop de Voorzitter hem met eenige welgekozen woorden dankzegt voor hetgeen hg voor Mercator heeft gedaan Na bg de rondvraag aan eenige leden inlichtingen te hebben verstrekt sluit de Voorzitter om ruim halt 3 de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hunne belangstelling Rechtasaken Door de rechtbank te Botterdam werd gister vrggesproken L G C W B 20 jaar koopman te Gouda die door onachtzaamheid met zgn raotor rgwiel een juffrouw zou hebben aangereden die daardoor was gevallen en verwondingen had bekomen De civiele part g werd in hare vordering niet ontvankelgk verklaard Daarna stonden terecht D J S 21 jaar schoenmaker zonder vaste woonplaats en J C v H 24 jaar marinier le klas wonende in den Helder Te amen zouden zg in den nacht van 13 op 14 November te ïouda hebben weggenomen een naaimachine met kast en de eerste bovendien twee rgwielen op 4 en 5 October De eerste beklaagde ontkende al het hem ten laste gelegde Hg was wel eens te Gouda gew€e st en had zoo s nachts wel eens langs do straat gewandeld doch lijj had daar niols kwaads gedaan Aan twee ter terechtzitting aanwezige beitels had hg geen kennis Zgn mede beklaagde was wat mededeelzamer Als marinier gedeserteerd was lijj herwaarts gekomen en had hier kennis gekregen zoowel aan zijn mode beklaagde als aan een vrouw Met zjjn mede beklaagde ging hy wel eens uit hoewel do bewuste vrouw hem gewaarschuwd had tegen S Zgn mede beklaagde had hem voorgesteld naar Gouda te gaan Hg had toegegeven en in don avond van 13 Noveralier waren zg naar Goada gewandeld waai sg in den daarop volgenden nacht tusschen 12 uur en halt twee zgn aangekomen Ue eerste beklaagde had twee beitels medegenomen Zg waren toen gekomen aan een bewoond perceel in dè Crabelbstiaat waar zgn medebeklaagdo met een beitel een i aani li id opengewrongen Daarna was het ruam oDKeschovon en waren beiden naar binnen gekiummen Uit de behoorlijk met meubels voorziene kamers hadden zg een naaimachine met kast weggenomen Zg hadden deze meegenomen naar Bottertam De machine was alhier verkocht voor f 10 en wel door den eersten beklaagde Hg werd pertinent voor den verkooper herkend Van dit geld had de tweede beklaagd de helft gekregen Do beitels later in Gonda op de straat gevonden werden mede herkend als in het bezit geweest te zgn van don eersten beklaagde Een itif beitels was voor dien beklaagde gescherpl ïiog was gebleken dat een der beitels zniver ste in een moet aanwezig bevonden in hefv mkozgn Ten tydo der vermissing van MNfletsen was de eerste beklaagde te Gouda pszien Ook dit ontkende die beklaagde Hg beweerde destgds in Wezel geweest te zgn waar hg gedurende 3 maand werkzaam was geweest Vroeger had hg van deze belangrgke om tandigheid geen gewag gemaakt zelfs niet tegenover zgn verdediger Deze omstandigheM had dan onderzocht kunnen worden en bell s onschuld kannen blgken Beklaagde ontkende dus de rgwielen ól verkocht ól te koop te hebben aangeboden te Bodegraven De getuigen herkenden hem echter pertinent Na het verhoor van verscheidene getuigen achtte het O M do feiten volkomen bewezen Er bestaat echter een groot verschil tusschen beide beklaagden de tweede hoewel gedeserteerd heeft een schoon strafregister de eerste daarentegen heeft reeds drie vonnissen te zgnen laste Deze dus behoort gedurende gernimen tgd nit de maatschappg verwgderd te worden Tegen hem werd gevraagd 5 jaar tegen zgn mede beklaagde 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Voor den eersten beklaagde relereerdd mr K A Bombach zich aan s rechters oordeel terwgl mr J Coert voor den tweeden beklaagde het woord voerende do tegen dezen geëischte straf wel wat boog vond in aanmerking nemende dat hot plan tot het feit van diens medebeklaagdo was uitgegaan die hem in alles voorgegaan was Aangedrongen werd op een mindere straf Stadsnieuws GOUDA 24 Januari 1906 VERGADEÈINGvan denGEMEENTER AD op Vrgdag 26 Januari 1906 dés namiddags half twee uurAan de orde Do benoeming van twee leden in het stembureau voor de verkiezing van een lid vanden Raad voor het eerste Kiesdistrict Het preadvies op het beroep van den heer J Vergeer tegen de weigering van vergunning voor den bouw van een gzeren loods op steenen voet by den Kattensingel Tne St No 1281906 3 Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Q Nos 164 en 165 Ing St No 2 i Het voorstel tot wgziging van den bg de pensioenverordening behoorendon slaat van ambtenaren beambten en werklieden der Gemeente Ing St No 3 Het voorstel tot wijziging van artikel 10 derVerordening betreltondo het verleenen van pensioenen aan de ambtenaren der gemeente en aan hunne weduwen en weezen Ine St No 4 Hot voorstel om de rechten der Gemeente als aandeelboudster in de Stearine Kaarsenfabriek Gonda te doen nitoelenen door den Bnrgcmeester Ing St No 5 Hot voorstel om alstand te doen van de rechten die de Gemeente kan doen gelden op een stukje grond te Alphen Ir g St No 6 Het voorstel tot overneming van een strook grond aan de Boelekade Ing St No 8 pet voorstel tot het verleenen van een bubsidie aan de vereeniging Jeruei ten behoeve van het verstrekken van voeding aan daaraan behoefte hebbende schuulkinderen Ing St No 7 De atdoeling Gouda van de Holl Maatscliappg van Landbouw hield gisteravond in het Café Vredebesl een leden vergadering tot het doen van rekening en verantwoording Der o rekening was nagezien door een commissie bi slaande oit de heeren C van Veen Az en Horneman Uil het verslag bleek dut ontvangen was I 005 40 on nilgegeven f 581 79 makende met vroegere bedragen een batig saldo van I 384 00 Bg monde van don Voorzitter werd deze Cummissie dank ge zegd en den penningm ester gedechargeerd voor zgn gehouden beheer Uitgabrachl werd dflor d n secretaris het verslag overl90 j ook du werd onder goöïikearing on dankbetniging vastgesteld Besloten werd twee zilveren medailles uit te loven voor Goudsche kaas op de Tentoonstellieg in lUOC le Beverwgk te honden Na langdurige discussie werd besloten de vrg e najaars veemarkt niet meer le houden op Woensdag voor de groote najaars paardonmarkt maar daarvan te maken een jaarmarkt Donderdags voor genoemde paardenmarkt Nog werd besloten een tweede vrije najaarspaardenmark op te richten en wel des Vrgdags voor do Gurkumsche raaikt Zoo de Koninklgke goedkeuring wordt verleend zullen een tweetal verlotingen wederom worden gehoudon en wel een voor de voor jaarspaardenmarkt en een voor do najaarsvee veeen paardenmarkt Na de gewone verloting onder de leden werd de vergadering onder dankzegging door di u voorzitter gesloten De verkoop van het wrak met pnlp dat onlangs in de Gouwe is gezonken heeft totaal opgebracht een som van f 431 10 By gelegenheid van de zitting der arron dissementsrecbtbank te Rotterdam op gis teren toen de zaak voorkwam van S en H die bg den heer Vermaas een naaimachine hadden ontvreemd werd opnnlgk hulde gebracht aan den majoor der politie de heer A J Roos voor zgn goede en tactvolle wgzo waarop hg in deze zaak had gehandeld Reeds bg schryven van 27 November 1906 werd hem reeds door den officier van Justitie ta Botterdam dank daarvoor gebracht Bedankt voor het beroep bg do Gereformeerde Kerk te Ouderkerk aan den IJsel door ds G H van Kasteel te Oppenhnizen Reeuwlik 22 Jan Donderdag avond jl hield het alhier gevestigde leesgezelschap in hel café van N J van Dam aan de Reeuwgksche brug eene vergadering waarin als spreekster optrod mej G de Boer alhier Op zeer onderhoudende w ze las spreekster eene novelle voor van mevr Van Heuvelinck getiteld Verkeerd begrepen welke lezing met voel belangstelling door een weliswaar klein voornamelgk toe 6 schryven nan het ongunstige weer en bgkomende omstnndighedon publiek werd aangehoord Na een woord van dank aan do geachte spreekster gebracht te hebben voor hare interressante lezing sloot de Tooriitter deze byeenltomst 380 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 24 Jan No 2663 2725 10742 en 13957 ieder f 1000 319 1831 5464 6514 8546 12169 15769 en 17203 ieder f 400 2533 3266 7311 8028 en 20499 ieder f 200 318 5597 8308 8967 9296 1043S 11266 13046 16105 16359 17625 17833 12012 en 19926 ieder f 100 Pryzen van f 70 18515 95 18616 18820 97 19031 56 19179 19298 19377 19680 83 19834 49 51 19925 43 73 93 20140 70 20219 28 20328 20432 38 58 20553 20623 66 20831 43 20904 30 36 22 3498 6227 9102 12047 15182 295 3618 6323 9255 12190 15233 402 67 43 94 12258 48 9 87 6425 95 12391 84 599 3877 41 9344 12434 15305 613 3i 21 6501 9441 12647 63 96 4004 13 9515 12622 15441 739 23 17 67 12711 15594 813 48 92 9724 61 15647 64 61 6704 58 67 75 9 3 4126 20 9814 13040 15823 70 61 6904 37 77 76 1312 4320 7002 66 93 15926 15 4470 26 68 13148 O 43 4653 71 82 57 16037 1444 4645 99 9917 14346 16307 1631 92 7112 10092 79 91 1776 4740 7252 10120 13735 96 1804 57 7625 10202 13807 16436 2126 93 58 10452 89 16632 2231 4819 7674 10531 13928 16833 40 42 7776 47 14013 17036 77 76 7856 53 48 63 2458 4969 95 93 14176 70 2709 5009 7916 10662 14201 17271 14 5114 23 11139 43 72 2 5290 38 78 69 17416 2839 96 8157 11388 14368 36 94 5343 8291 11466 14498 17714 2912 66 8300 11593 14729 40 22 5423 75 11644 66 17961 99 72 8517 50 14881 77 3067 74 66 88 99 18043 3217 5716 8626 11752 14912 18256 49 5810 8937 11833 19 18308 63 33 46 47 16043 72 92 5970 56 11973 83 5e Klasse 5o Lgst No 14922 f 70 niet BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 29 DEC L K H K Staatsleemnijên PoRTiiaAL üblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RosuNii Iwang Dombr übligatien 4 i AziE Japan übligatien 1899 4 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsehe Schuld Rocepis 59 59 74 96 74 L 100 IV 24 HypotheekBanken BankenPandb idem idem 4 99 101 97 lOOV 99 100 1007 3 i 4 4 Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb ütrechtsche Hypb Pandb Westlandsehe Ilypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb le Algein Groninger HchcepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg en van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandache Hypb 4 99 Pnndb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 MAI TELS Ostumeseii Bloiisen worden van al heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN ADVERTENTIKN JÊP makktlylutt y et nü4dri yoor jpwrwi cfl roaral damM tn KlndcnMilUMfnrwk Il de Appretuor Tin C II MHIItr Ca Bbrltn Bfluth Str 14 MMitetttsoad JUV op naam en fabrlekamcrlt by Ha ÜPGERLIMD