Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1906

BEÏÏES VaSt ROTTERDAM VRIJDAG 26 JAN Staataleentn j n PuiiTuoAi Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig Se Serie fr 2500 3 RosLAnn Iwang Dombr übli gatien 4 AziE Japan Obligatien 1899 4 Columbia öeconsolidoerde Bui tenlandscho Schuld Rocepis L K H K 59 59 96 74 74 Intnsschen poogde de politie de gemoederen te bedaren en dit gelakte ook inderdaad toen er plotseling nit de kazerne een schot weerklonk en twee mannen dood ter aarde vielen Schreeawend stoof de menigte uiteen Wie het schot gelost heelt weet men niet Pirottina zweert onschuldig te zijn Mot hem ia daarom zekerheidshalve ook de andere douanier ingerekend die zich in het gebouw bevond op het kritieke oogenblik Sonnino zat gelgk liekend doodelgk verlegen om een geichikten voorzitter van de Italiaanscbi Kamer Hg schgnt nu echter geslaagd te zgn er een te vinden in den persoon van den deken der Kamer de linker algevaardigde Biancheri Tweemaal heelt deze al bedankt maar Sonnino zond hem na te Vintimille nog eens den minister Boselli op zgn dak en nu zou hg eindelgk hebben toegestemd Hy moet als voorwaarde hebben gestold dat zgn naam niet als vlag zal dienen voor een of andere partg en alle constitntioneele partgen zich met de keuze vereenigen Ook de bladen der oppositie juichen de keuze toe en loven de vaderlandsliefde van I den eerbiedwaardigen grgsaard Een mèi kwaardig geval te Cfouda Wij pnbliceeren het volgende geval omdat wi denken dat het voor vele personen te Qouda die aan dezelfde kwaal Igden van belang kan ign Mejalfrouw H van Waas wonende Baan traat L 94 te Qouda meldt ons Het is thans reeds acht jaren dat ik opgescheept ben iliet een vlgmende pgn onder de schouderMaden die menigmaal over den geheelen rug ging en mg zeer veel last veroorzaakte bg mjjn dagelgksche bezigheden Het was m j bijna onmogelijk geworden mi te bukken en de pijn die ik te doorstaan had wanneer ik mg wilde oprichten was gewoon Terscbrikkeiyk Zelfs s nachts liet de pgn mij niet met rast en moest ik het menigmaal nitschreeuwen zoo hevig was deze Ik stond a morgens vermoeid en Insteloos op en het wat voor mg werkelijk een straf mjjn werk weer op te vatten Nu en dan had ik last van opgezwollen voeten en met mjjn eetlast was het treurig gesteld ik had veel zwee tingen die door plotselinge huiveringen gevolgd werden alsof het koorts was Daar ik reeds zoo lang aan deze ziekte geleden had dacht ik dat deze ongeneeseïijk zou zyn en dit maakte mg zeer melancholiek Tot mgn geluk m Bkte ik echter kennis met nw Foster s Rugpgn Nierenpillen dadelgk na het gebruik hiervan bekwam ik verlichting en nog voor ik een enkel doosje geledigd had was er een algeheele verandering in myn toestand gekomen Ik ben thans veel flinker en sterker en van de vroegere pgn bemerkte ik bgna zoo goed als niets meer Met vertrouwen kan ik dit voortreffelgk geneesmiddel dan ook aan nierlgders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze dio U goeddunkt De kritieke periode Dit tgdperk in het leven eener vrouw brengt dikwgis onaangename en gecompliceerdo omstandigheden met zich mede De natuurlijke krachten verminderen en de afscheiding geschiedt niet zoo goed als voorheen daar een gedeelte der af te voeren stoffen thans in het lichaam blgft Het is dan dat f oster s Rngpgn Nierenpillen eene bijzondere genezende waarde hebben en dat zij de natnnr behulpzaam zgn om de doorgangen schoon te houden terwgl zg het gestel verlichten van de onreinhedeo die zich daarin opgehoopt hebben Verzeker U dat men a de echte Foster s Eugpgn Nierenpillen geeft dezelfde die Mejuffrouw van Waas gehad heeft Zg zjjn te Gonda verkrggbaar bg de Heeren Wolf Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1 75 voor een of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Frakkei JK De rechtbank te Le Puy veroordeelde onder verschillende verzetplegers een pastoor die met glasscherven naar de gendarmes geworpen bad tot twee maanden gevangenisstraf en 100 francs boete Het publiek toonde zich buitengewoon vgandig tegen de rechten zoodat dezen do grjflle binnen moesten vluchten De vice president werd tot zgn huis door manifestanten vergezeld terwgl men de gendarmes dio den veroor deelde wegvoerden met ateenen wierp DulTIOHLiKD De keizer betuigde in een telegram zijn hartelgken dank aan den lord mayor en de City van Londen voor de vriondelgke groeten by zyn zilveren feest en de goede wenschen Yoor zyn zoon en diens bruid Een aantal klesrechtbetoogingen ter gelegenheid van bet tienjarig bestaan van het driaklassig kiesrecht in Saksen zgn rustig verloopen Onder bet garnizoen van Colmar heerscht moningitis in Silezië zyn 40 nieuwe gevallen van de ziekte aangegeven waarvan 11 doodeiyk EnOILlHD Een broer van den Russisehen priester Oappn gewezen kapiti in by het Russische leger gedurende het beleg van Port Arthur heeft in Londen terechtgeataan wegens open j bare dronkenschap en zal aU ongewenscht vreemdeling uit het land worden verwgderd Beloie Do nformcommissie heelt haar rapport uan het bestuur van den onafhankelijken Congostaat overhandigd LUXEKBOBO De nieuwe groothertog die stork In beterschap toeneemt heeft naar aanleiding van zgn troonsbestygiug een aantal straffen verminderd Rusland Men zegt dat de czaar luitenant Schmidt om wiens veroordeeling 140 marineofflcie ren ontslag uit den dienst hebben gevraagd genade zal schenken Klanken uit SdioonboTen XXXVIIL Verleden week Woensdag gaf de heer Van der Graaf uit Rotterdam agent van Christelgk Volksonderwgs een Licht beeldenvoorstelling slechts toegankelgk voor leden der Herv Kerk Het doel was dan ook om propaganda te maken voor die school en om de kas van het suppletietohds te sty ven Het gaat de school voor Christelgk Volksonderwys niet naar den vleezd Dit blgkt ook uit de rekening on verantwoording ovar het afgeloopen jaar dat een te kort van ruim f 1100 aanwijst Maar ook in ander opzicht Igdt de school fiasco Het aantal leerlingen is van dien aard dat op den groei der bevolking niet te roemen valt Ik hoor nog den blufferigen toon vau sommige fanatieke lui die bet als een uitspraak van het Schoolbestuur rondbazuinden Die er meer dan 200 komen worden afgewezen I En er kwamen er bg de oprichting na herhaalde oproeping en huisbezoek en preeken en bidstonden 78 Daar staat nn de school met zes I o k a I e n 2 der bovenlokalen ledig En gaan wo die cgfers wat nader ontleden dan biykt dat op 15 Januari 1905 op de 120 leerlingen er vgfendertig bg waren onder de zesjaar die feitelgk op de Bewaarschool te hnis hooren Dan kunnen we gerust zeggen dat in dat jaar trots het twee maal aannemen het leerlingaantal niets gegroeid was en ook trots de minder nette middelen die gebezigd worden om die school te bevolken En niet te vergeten onzen Eerkeiyken raad die alles in het werk stelt om een goede openbare school tegen te houden Thans is dan het getal leerlingen gestegen t t 141 waaronder 2 beneden 6 jaar Ik begryp het niet dat er nu nog leerlingen vau April 1905 beneden zes jaar kunnen zyn Of liever ik begigp het wel Ze hebben in April 1905 weer kinderen van 5 jaar of even daarboven toegelaten Ook de school met den Bydel moet in dat treurige middel zgn toevlucht zoeken Verleden jaar waren er van de 128 2 leerlingen beneden 6 jaar op 15 Jan 1905 en thans van do 112 óók 2 De school voor Christelgk Volksonderwijs bloeit dus betrekkelgk ten koste van de School met den Bgbel die sedert 1905 teruggeloopen is van 128 tot 112 leerlingen Daarby moeten wy nog in aanmerking nemen dat die 112 en 141 leerlingen niet allemaal uitSchoonhovenzyn Hetiykt er niet naar I Van de 112 leerlingen der Bybelschool komen er 2C zegge zes en twintig dus ruim van buiten Schoonhoven En van de 141 kinderen der andere school zgn er 22 van buiten zoodat voor Schoonhoven deze getallen moeten teruggebracht worden tot 86 aan de School met den Bgbel en 119 aan Volksonderwgs terwgl i § openbare school bezocht wordt door 436 leerlingen waaronder slechts 21 buiten kinderen das En toch sturen de Wethouders er heen om ook die school te ontzeggen en te dryven naar de andere scholen Toen op 1 Dece her 1905 op de openbara school kinderen toegelaten werden vroeg er één buitenkind om plaatsing en dat werd geweigerd door de beide wethouders Greup en Valk De eerste is president kerkvoogd in de groote kerk de tweede is voorzitter van het Schoolbestuur der Bgbelschool O zeker er is voor een Christelgk man al gauw een of ander artikel op te snorren dat hem een sehryven van recht geeft aldns te handelen en voor te wenden dat er geen plaats is Maar toen er werkelgk plaatsnood was toen er klassen op straat slenterden tot schande der gemunte taen wtrl ar lelfa niet tan gedaoht 1 door Greop die toch ook Wethouder was Maar nu staat daar de School voor Chr Volksonderwgs waar zooveel leege plaatsen onbezet biyron I Ik vind het in een woord schande als zoo de openbare school behandeld neen mishandeld wordt En straks komt daarby kosteloos onderwy voor die ouders die op do openbare school betalen moeten om zo op die wyze naar de Chr school te lokken Want al staan de financiën er thans wat beroerd by met 1906 krygen de Schoolbesturen het volle salaris der onderwyzers vergoed De subsidie voor de school met den Bgbel zal over 1906 zoo ongeveer bedragen f 289 5 12 tegen f 1282 60 over 1905 De subsidie is dus meer dan verdubbeld Voor 110 leerlingen f 2895 12 dat maakt per leerling f 26 30 En die voor Chr Volksonderwijs zal zoo ongeveer f 2400 nit de Rykskas krggen tegen f 1257 50 over 1905 Dat is per leerling f 2400 139 = f 18 Maar deze leerkrachten staan allen op het ainimum wegens dienstjaren Het kan aangroeien tot f 28 per leerling Stel bier tegenover de leerlingen der openbare school le soort Deze krygen uit de Rgks en Gemeentekas een subsidie van f 8483 min het schoolgeld over 1906 dan dan biyit er f 7600 over Dat maakt per leerling f 18 als maximum Want do meeste onderwyzers hebben het maximum bereikt die later door jongere krachten vervangen worden wy hebben deu lezer hiermede een blik willen geven in de verbazend groote sommen die ons onderwgs zal verslinden bg het ontstaan van kleine scholen waar de ouders toch net zooveel te zeggen hebben als op de openbare school JAN BAZUIN Gemengde Berichten Men meldt uit utrecht aan de N R C Omtrent da aanhouding van don persoon die verdacht wordt Frans Rosier te zgn melden wy nog bet volgende De vermoedelijke Rosier liet zich ongeveer elf uur scheren in het salon van den heer Corver aan de Teelingstraat en zoowel zyn baard als zgn snor die beide even sterk aangegroeid waren Het was een baard van verscheidene dagen oud Vóórdat bg geholpen werd had hg aan t leestafeltje de krant ingekeker en dese voor zich gehouden Toen de barbier onder t scheren opmerkte dat zgn haar geverfd was kleurde bg een weinig en afgesproken werd dat de barbier hem aan een andere haarverf zou belpen Do barbier had inmiddels de gedachte gekregen dat by Rosier best kon zyn en peinsde over een mid lel om hem vast te honden Andere klanten kwamen binnen onder wie de heer L dit aan de politie by de aanhoidiogdeaanwgzingdeed en de barbier verzocht daarna uan Rosier des avonds terug te komen om de haarverf te halen daar hg nu de andere klanten moest helpen Rosier vertrol doch nadat ook de heer L de opmerking gemaakt had dat de persoon sprekend op ïlosier geleek werd hem yiings de barbiersjongen achterna gestaard Op de Oanzenmarkt had hg de brutaliteit t biljet vermeldende de belooning voor zyno aanhouding geplakt aan t wachtlokaal van de brigadiers van politie gelegen naast de Muziekschool te lezen Over de Oudegracht en Drieharingstraat ging hg verder voortdnrend achtervolgd door den flinken jongen die hem niet uit t oog verloor Nu en dan bleef hg stilstaan en op de Ondegracht vroeg hg den weg Eindelgk zag de barbiersjongen hem t Christelgk logement Azareel in de Waterstraat binnengaan De barbiersjongen ging glings terug naar zgn patroon waarna meergenoemde heer L met den agent van politie Reitsmanaar Aiareel trok Agent van politie Reitsma met een z ner makkers dien hg medegenomen had gingen vervolgens met den heer L de zaal binnen waar Rosier dicht hg het raam zat en vlug een krant nam De heer L wees hem aan en ondervraagd zynde wie hy was verklaarde hg te zyn Jacobus J iusen van Weesp en werk te toeken hg de Electrische Centrale Dadelgk werd hy stevig beetgepakt en zgn kleeding onderzocht waarbg het groot kaliber revolver met eenige patronen er op benevens een 25tal scherpe patronen voor den dag kwamen voorts een som gelds van ruim f 200 Hy verklaarde bereid te zgn mede te gaan naar het hoofdbureau van politie doch daar er een groote menigte voor Azareel stond wilde hg liever in een rgtaig gaan vermoedeiyk daar hy bang was voor t volk Op de vraag van een der agenten of hy dit rgtuig dan zou betalen verklaarde hg zulks te willen doen waarna een rgtuig besteld werd Versterkt met nog één politieagent en den heer L op den bok werd daarna naar het hoofdbureau van politie gereden waar Rosier even één uur aankwam De commissaris van politie de heer Wijnmalen onderwierp bedoelden persoon aan een streng verhoor doch deze bleef ontkennen de gezochte Rosier te zjjn die in den naoht van 19 op 80 Februari 1 1 nit het krankzinnigengesticht te Medemblik IS oftvluchu Hg zeide te hoeten Jacobus Jansen dns toch Jansen en wonende te zyn bg zyn moeder te Weesp Bg het verdere verhoor weigerde hy echter te antwoorden op de vragen die door genoemden commissaris gesteld werden Door drie rgksveldwachters is hy re ds herkend Het is niet onwaarschgniyk dat hg dezelfde is die zich een paar dagen geleden te Qouda aan diefstal met geweldpleging heelt schaldig gemaakt Hg is ter beschikking van de justitie gestold en gisteravond zeven uur ouder sterk poliliegeleide per celwagen naar het hola van bewaring alhier gebraolit Bg zgn vertrek was een vry groote i enigtt op de been Volgens door ons nader ter plaatse ingewonnen inlichtingen heeft de bewuste persoon ook onder den elfden naam van Jacobus Jansen in den nacht van Maandag op Dinsdag Van de voorgaande week in hetzelfde logement Azareel vertoefd Evenals nu gaf hg toen geen byzondere reden tot argwaan Ook toen gaf hy oor werk te zoeken bg de electrische centrale vertoonde zich wel niet reel maar heeft toen toch in de zaal met andere personen zitten praten Rosier had een pet pp en pantoffels aan en was overigens gewoon als werkman gekleed en droeg een soort sporthemd zyn hoofdhaar was ongeveer 2i centimeter ling en sterk gekleurd Qednrende zgn verblgf in het politiebureau waar hg reeds gekiekt werd zat hy onbeweegiyk voor zich te kyken en zei niets Eenige personen die mot Rosier iu aanraking goweost zyn worden verwacht om hem te herkennen Alleriiege in do stad sprak men gisteravond zoogoed als van niets anders dan van Rosier Vry zeker kan men zoggen dat men in dezen persoon Frans Rosier gepakt heeft De quaettie aan de Wormerveersche gasfabriek schgnt aan het oordeel van de rechters onderworpen te zullen worden Dezer dagen werden door den rechter van instructie by de Haarlemsche rechtbank eenige personen in deze zaak gehoord H Dgbl Te Midwoud N H huwde Vrydag il een conducteur der brievenmails met eene brievengaardster Als getuigen daarby waren twee brievengaarders één conducteur der brievenmails n één besteller allen van de nM ste familie terwgl t huweiyk voltrokken werd door een ambtenaar van den BargerIgken Stand die een zoon is van een gepensioneerden brievengaarder Men meldt nit Haarlem Eergisteravond waren do beide dienlboden van mr H Ph t Hooft die woont aauden Koninginneweg 107 uitgegaan Toen er nu om 9 uur ongeveer gebeld werd ging mevrouw t Hoofd Lieftink zelf open doen en daar zg een boodschap wachtende was keek zy niet eerst door het raampje doch ontsloot dadelgk de deur zy stond toen opeens voor een man met een zeer wilde uitdrukking in de oogen die binnen stapte on geld eischte Mevrouw t Hooft had da tegenwoordigheid van geest te vragen waarom hy van haar geld eischte waarop bet antwoord luidde dat gaat je niet aan maar geld zal je me geven Mevrouw I Hooft was niet van baar plaats geweken en toen nu de man trachtte door te dringen gaf zy hem een duw zoodat hg achteruit schoof en gooide toen de deur dicht zy waarschuwde nu haren echtgenoot die een revolver nam en naar buiten ging doch niets meer zag Intastchen bad mevrouw de politie getelefoneerd eo toen de recherche haar hot portret toonde van Frans Rosier zeide zg byna niet te kannen twyfelen of de binnendringer en Frans waren een en dezelfde persoon Ook het loopmeisje nit den speelgoedwinkel De Poppendokter die den man was tegengekomen beschrgft hem als iemand die aan het signalement voldoet Ook haar was de zeer wilde oogopslag opgevallen De politie beeft de omgeving dobrzocht doch zonder baat De Koninginneweg ligt vlak by de Schouwtjeslaan die leidt o m naar de Leidschevaart den Hout Eliswoud en den Aerdenhout De bgna geweken ongerustheid is zeer toegenomen Men meldt uit den Haag Naar men verneemt heeft de justitie alhier zich de zaak van bet bestaan van het speelhuis in het Korte Voorhout aangetrokken met het doel te onderzoeken of er termen zgn om deze inrichting welke o a den Snancieelen ondergang van een jongroensch met eervolle positie in den otflciersstand moet hebben veroorzaakt uit te roeien Algascheiden hiervan moet ook nog dezer dagen in de loealen van dit speelhuis dat geen vergunning tot het schenken van geestryke vochteo heelt een overtreding van da drankwet zyn geconstateerd In een herberg Ie Gehrden in Hannover had een biljartende boer een doktor die aan een taleltje zat met een keu by ongeluk een opstopper tegen het oor gegeven waardoor het gehoor van den dokter nan dien kant erg heelt geleden Vier deskundigen maakten uit dat hun collega ten gevolge van dien stoot 30 percent van zyne beroepsgescbiktheid had verloren De zaak leiddo tot een eerecbtijken eisch om schadevergoeding en in hoogstêg aanleg is nn de boor die or goed voor is vekoordeold om aan zgn slachtoffer levenslang een jaariykscho uitkeering van 1660 mk Ie betalen iDo boer wil het al maken doo den doktor ineens een som van 13 000 mk te betalen en het schynt dat do dokter itóarmee genoegen zal nemen Men seint uit Florence Een zaal waar een bal werd gehouden is te Fococchio door brand vernield Zestien verkoolde lyken zgn reeds gevonden Aan do kadettenschool te Munchen zgn ernstige vergrgpen tegen do tucht aan hot licht gekomen Leerlingen van alle klassen slopen s nachts uit het gebouw en hielden in een kelder ten huize van een medescholier wilde drinkgelagen die tot s ochtends vyi uur duurden Met behulp van loopers keerden do heeren dan naar de slaapkamers terug Dit leventje moet voertien dagen geduurd hebben voor men er achter kwam De leerlingen die raeerendeels tot aanzienlyke adeiyke laroilies behooron zgn voorlooplg met verlof naar huis gezonden Slecht vereenigbare betrekkingen Een burgemeester van Uilhoorn nam in Januari deel aan de plechtige opening van een bgzondere school en hield een rede waarin hg zei dat een woarachtig christen die de by den doop van zgn kinderen af elegde belofte getrouw wil blgven geen vrede mag hebben met hot openbaar onderwijs maar voor zgn kroost christelgk onderwys moet willen Die burgemeester is tevens arrondissementsschoolopjiener en moet dus den bloei van het openbaar onderwgs bevorderen tevens is hg voorzitter van het sclioolcomité vereeniging tot stichting van een bgzondere school in de genoemde gemeente Als hoofd van de gemeente als lid van t Rgkaschooltoezicht en als voorzitter van t schoolcomilé woonde hg de plechtigheid by en legde er nadruk op dat lig op dat oogenblik drieërlei functie bijkleedde mimr sprak verder alleen in zgn laatste kwaliteit zoo schrgft de Bode Een weduwe die met haar vgf kinderen bg haar bejaarde ouders te Winschoten inwoont zou Zaterdog iets nit oen apotheek laten balen Er was nog oen fleschje in de kast niet kinkboestdruppels dut kon wol even omgespoeld en dan meegenomen worden naar de apotheek p en zoontje van 9 jaar zou t fleschje omspoelen maar buiten gekomen zei hy tegen zgn broertje van 5 jaar Zulten we dolÉter spenlen Doe most zaik wezen De kleine dronk t fleschje leeg tuimelde om en overleed een paar uren daarna De gemeenteraad von Venetië heeft de plannen voor den wederopbouw van den Campanile waarvan de fundamenten gelegd zyn goedgekenrd De oude klokketoren woog 11 981000 kilogram de nieuwe zal ofschoon hg er precies zal uitzien als de andere 3 088 000 kilo minder wegen De bouwkosten worden op 9 ton geschat Alle deelen van de Loggietta van Sansovino die vóór den toren stond zgn teruggevonden zoo at die waarschynlgk geheel opgebouwd zal kunnen wordenMen meldt uit Amsterdam Voor de arr rechtbank alhier is gisteren voortgezet de behandeling van de strafzaak tegen het beruchte broederenpaar W beschuldigd van diefstal van oenigo honderden gouden horloges en een duizendtal andere sieraden eigendom van den heer Meger Noach Als getuige werd gehoord zekere V Q van wien beklaagden beweren al die horloges on sieraden voor f 2500 te hebben gekocht wat v ö pertin nt ontkende Het Openbaar Ministerie eischte tegen Jean W 4 jaar en tegen Frits W 8 jaar gevangenisstraf Stadsnie uws GOUDA 7 Maart 1906 Alhier is heden onder verdachte omstandigheden aangehouden een jonge man o m in het bezit van klein wisselgeld en oen Btfle bril met bol geslepen glazen in étui van brum leder van binnen aan de eene zyde roode pluche en aan de andere zyde rood satijn De Commissaris van Politie te Qouda verzoekt te worden ingelicht omtrent de berkomit dier bril en het wistelgeld daar vermoed wordt dat een en ander door diefstal is verkregen Ladelicbting schynt in deze bedreven te zyn j Vrydag 9 Maart a s zul des avonds om 8 uur op do bovenzaal van het café Harmonie door den beer B C Janson uit Rotterdam gewesteiyk correspondent van Btoffelijko belangen van do Kou Nodnrl Bond van üud ünderofücieron eene le ing worden gehouden over het werk stoïfi lyk belang Alle actief did iondo onduroffloiöreii nit hot garnizoen en oud ondiM uScicrun ook niotleden van den bond im de gomeonten benevens h h weikgovefB w d n uitgenoodigd leze belangrgkn lü ng hg tu wonen GoupsKAE Do hoer W C Haverkamp geboren alhier is door de geneeskundige Staatscommissie te Amsterdam bevorderd tot arts Rechtzaken Door de Xrrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a do volgende vonnissen gewezen A B 44 jaar mattenvlechter te Moordrecht wegens het opzettelgk eer en goeden naam aanranden van den heer C H N De Nooyer onderwgzer aan de openbare logere school te Moordrecht door mid del van een mededeeling in een te Goudo verschgnend blad lot 7 dagen gevangenisstraf P F 14 jaar zonder beroep te Qoudi wegens diefstal ven een hoeveelheid au ker en snoepgoed tot plaatsing in een lii htscbool voor den tgd vnn 2 inaaudei Zgn medebeklangdan J R U jaar i M M P 12 jaar beiden zonder beroep te Gonda werden aan hun ouders teruggegeven zonder toepassing van eenige straf Op 6 Januari jl had de 27 jarigo sjouwer K K wonende le Ouwerkerk a d IJsel een woordenwisseling mei 0 Holderman gehad Deze was weder naar hu o gegaan en zag K niet meer Maar deze was de woordenwisseling niet vergeten Want s avonds van deiizelfden dag omstreeks hültelf toon Helderman reeds te bed Ing met zgn ge in wrrd er een hevig spectakol voor de deur gemaakt Hol was K die in eer opgewonden to stand verkeerde Komt er nou eens nil g dun zal ik je ilood slekoii Ik heb er mgn mes opgeslepen dat zul ik dan eens in je hart omdraaien K had dezü bedreiging herhaald en Holderman was zoo verstandig geweest binnen le blgven Zoo verliepen een veertien dagen en Holdermaii had veel last van K Op 21 Januari kwam er weder een botsing en K had den man in het gelaat geblagen K wilt er zich niet veel van te herinneren Hg onderging reeds veerlien dagen gevangenisstraf wegens mishandeling Eisch 6 maanden gevangenisstraf t Was avond De burgemeester van Zevenhuizen jhr H W A Sandberg ging met zgn dame over den weg van Moercapelle naar Zevenhuizen Vier personon naderden zingend en schreeuwend Do heer en de dame liepen door en wilden dit ook doen toen de vier kerels passeerden doch werden dannn tegengohoudi n Jongens bod de heer gezegd loopen jelui door ik ben de burgemeester van Zevenhuizen De personen flinke boerenjongens drongen echter zoo o i dat de heer en de dame noch vóór noch achteruit konden Loop door jongens had jhr Sandberg herhaald ik ben de burgemeester Ja dat kan iedereen wel zeggen had een hunner de 28 jarigo arbeider A B De R thans wonende alhier gezegd Vooruit la me je penning zien Tegeiyk had hg den heer moedwillig tegen den schouder en het gelaat geslagen Een tweede do 24 jarige arbeider P K wonende te Oud Beierland sloeg den heer zgn bood af en sloeg hem eveneens in het gelaat terwgl de twee anderen J Van L 23 jaar metselaar te Poortugaol en E V 17 jaar arbeider te Heerjansdam den heer de parapluie ontrakten en hem bg zgn jas grepen In verband met de Kinderwetten werd do vader van den minderjarigen bekl i eboord De moeder was niet verschenen Tegen de vier aanranders werd 14 dagen gevangenisstraf gevorderd Voor den minderjarigen bekl trad mr M M Van Valkenburg als verdediger op De twee oudsten hadden straf verdiend doch de twee jongsten hadden zoo had pi gedacht zonder straf moeten blgven De jongens hadden wat veel gedronken en bobben wat opgedrongen doch het doel om het den burgemeesto en gn vrouw lastig te maken bestond niet Beki V staat gunstig bekend PI concludeordo met der rechtbank te verzoeken aan bekl een geldboete op te leggen IV 241 100 Bifpolheik Banhn Pandb idem idem 4 99 101 97 lOOV 99 100 100 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Hotterd Hypb 3V Pondb Standaard Hypb 4 Pandb Stedeiyke Hypb 4 Pandb Utrechtsche Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb le Algom Groninger ScbeepsHypb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 4 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bowgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Q Hypotheekbank te Amsterdam 4 101 Spoorwe fUeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Premieleeninqen I bbLOiR Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatschappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 I rsen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Oiitvaiigeii de NOUVEAUTÈ S in COSTCMES TAILLEUSS 2bt £ a en REGEN W NTRLS VERSCHEIDENHEID Onder de indragers op de glasfabriek Bottle Works te Zwgndrecht is eeue werkstakiug begonnen tengevolge van een niet ingewilligden eisch tot loonsverhooging Ongeveer twintig vnn deze lieden afkomstig nit Dordrecht die het den portier en den blazers wat lastig maakten werden omstreeks anderhalf uur na het uitbreken der staking onder politietoezicht overgebracht naar Dordrecht waarna de rast hersteld werd N V d D Uit Tiel meldt men Door do tegenwoordigheid van geest van de voerlieden Th Blankeslein en F v d Helden werd gistermiddag een groote ramp voorkomen Een voerman uit Dreomel werd met kor en paard overgezet en nam een achttal passagiers mede om van het veerhnis over den overstroomden veerweg aan de Wamelsche zyde den dgk te bereiken Kar en paard raakten met allo passagiers van don weg m de diepte Terwgl het paard naar den dgk zwom verkeerden de passagiers in leveosgev ar waiiruit zg werden gered door bovei genoiman personen die een boot grepen en tei hoip snelden Amsterdam 6 Maart 1900 Als nieuw ingekoinon wgzigingen van vriuM en aanbod in het weekblad v n de Commissiebank to Amsterdam vermolden wg ü ds volgende fondsen GEVRAAGD Aaud Gelderscbe Credietveroen 175 pCt Rente Cissa 237 Maotschappg voor Zwavel zunrbei iding 10 Uitgevers Maatschappg Elsevier 90 Utrechtsch Provinciaal en Stedelgk Dagblad 15 Oblig Noord Friesche Locaal Spoorweg Maatschappg 68 Aand s Gravelandschè Tramweg Maatschappg ö i Amsterdamscho Galerg My 55 Eerste Onderlinge Aanne mers Verzekering Mg 150 J Pref aand Vlaardingscho Water leidinh Maatscliappy 90 Gew aand Vlaardingscho Waterleiding Maalschappii 80 Pref aand Waterleiding My te Rotterdam 60 Aand Baarnschc Koudwaterge uoesinrichting 200 Opr aaud Alg Consignatiebank f 42 50 Holland La Plata Hypb 56 Javasche Cultuur My 80 Mg t expl der Suikerfabriek Kalibagor 116 AiIvn R ll TIIOi G e t r o u w d t JACOB VAN VLAARDINQEN ü NIZA C VAN EIJK die ook namens wederzydscho Familie hun hartelgken dank betuigen voor de vele biyken van belangstelling bg hun huwelgk ondervonden Gouda 7 Maart 1906 Voor de vele bewözen van belangstelling ondervonden by het overlgden van onzen geliefdon Zoon Broeder en Behuwdbroeder den Hoer Q J NEDERHORST betuigen wy onzen hartelgken dank I H J NEDERHORST G NEDERHORST ZWART Gouda H J NEDERHORST Jr M G NEDERHORST VAS Vrbümisok G ADAMA Ileermvtm Nedebhokst H ADAMA J Qouda Maart 1906 Eon nieuwe Drank rorffsNOVAgagao GEFABRICEERD van lie Gjnsk uilgezochlsle laursle Cacaolmsiien Deze Cacao is bij inkoop wel iets hooger in prgs doch in werkelijkheid de voordeeligste daar men van deze IVOV iC fli 0in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten K K K PRIJS f I 80 f O es f 0 50 I Jt Koppen tóORDEELING von het Mikroskopisch en Cbcmi sch Laborotorium van VAN LKDDEN HÜLSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hlioge mate door zuiverheid en gemakkeiyko oplosbaarhoid de bgtonder fljne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Verkrijjbaar bij T CIIKB 4S alhier iiciuuwen flaatjflijdors wordt nit overtuiging als een werkelijke liiiljf in deu nood het boek ISaacLgre Trer aau bevolen Na onUangat ran adres per briefkaartnorJt lilt boekje Iranco per poat toegezonden tlooi BliOKFOËL S tioekh Zaltbommol EENISBEPOTTAHEEÈ iTeii UIT HET MaOVZIJN TAH M IIAVKXSVVAAY 7MVX OORINCHëM Deze THEEËN worden algolererd in verzegelde pakjes van vij lw en een half en een Ned oiu met vermelding van Nommer en iPrgs voorzien van nevenstaanö Merk volgens do Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz