Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1906

Zaterdag 17 Maart 1906 44ste Jaargang o 979 ftOUDSCHB 301MMT iSwHWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o Ui A D V K R T È N T i E N worden gepkatst van 1 reg els jy 50 Centen iedere reg el meer 1 1 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertenliën tot 1 uur ded luidd relet II i o 83 De Uitgave dezer Courant geschietlt dagelijks met uitzondering aii Zon en Feestdagen De rijs per drie maanden is l 2Jï trnnco per l ost 1 70 Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN ADVIRTEIfTIffl in alle Couranten worden aang enomön door het Advertentle Burean van A BRINKMAN ZOON Oniiavolgl aar zgn thans door nienw gevonden toepassingeii unze n uUecerf getcklMerde Portretten felutureHogaerlê Zy geven kracbt en diepte die namakerti niet kannen bereiken Men overtnige zicli geen imitaties voor de echte te ontvangen Geïll Priiwconrant met een aantal ongevraagde getnigfiChriften f ratis op aanvraag Boxtel ƒ HOOA I Kï Jï Co Agent voor OOÜDA Fiin a A QDANT Kaustliandel Kleiweg bji wien modellen R bezichtigen zu Bij den schoonmaak g een suecen Zonder Ahoipoets crême in n flesch DRACHEN QUELLE HET AANGENAAM EN OPWEKKEND TAFELWATER TEVENS HEILZAAM VOOR LEVEREN MAAGZIEKTEN NATUUR BRONWATER KOST PER LITERFLESCHI5CEHT Verkrijgbaar by M M BELON IK Jii Ooada smiisiüiTTili VAX UK Patent Ga§gloelllclit Régulateur Slecht licht te veel of te weinig gae ia nu geheel van de baan en kost slechta f 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op i PRIli SBLTEN EN IjL KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht en danrzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B II TeKn U7 Gij zift er steeds op uit He nitift n voor uwc ImishouSng zooveel mo ll k l I f7uimaeii maar gij Mriit tofti iiilslmtend degelijke vaoManir li niiikchjke Irvensimddelcn Itoopen Dit mi is niist de reden waarom gij SOI O inopt gebruiken in plaats van dure natinirbnter SOLO ia luiver en nrfïvol bereid uil de allerfljnstc bc tdnddcclen geltnrntl met zoeten room il ih vQed a ni ge ond geurig en hcerliik van smaak Uw man uwe kinderen uwe ga ten allen zullen de ticffeii l grootc overeenkomst van i 1 nu I natuurboter roemen Waar i i cl in wtü langer getalmd Neemt cm ijroef er mede gebruikt SOLO 1 1 uw kinken en op tafel en vergelykt dan Imcvcrl TJ kunt sparen door St LO m plaath van cfure natuurboter te gebruiken Solo kost 49 ets p r pond en 221 1 ets per Oonda Drak van A BRINKMAN Zv half pond XATËRDA6 verscbgnt een belangrijke brocbare getiteld mm KosiKit m m politii door een HKTECTIVE MET 3 PORTRETTEN PRIJS f O M Wordt na ontvangst van postwissel A f 0 93 franco toegezonden door den uitgever A E VAN DER HEIDE Haarlem iBlDTSSENZOIIIII FABRIKANTEN VAN NATUURROOMBOTER uit eigen Melkerij MÉLANüteS en MARGARINE Specialiteiten in GEBRANDE KOFFIK uit eigen stooinkoffiebianderij KAAS rechtstreeks van de boerenf en THEE 140 S JETWiPEniBASTES Afd ZUID HOLLAND PRIJ SvËbEaC I MCI Gegarandeerd zuivere IMatuurroomboler 75 c p pood Ter vervanging van 1ste kwaliteit Natonrroomboter niett beter dan BLUYSSEFS HoUandsclie Mélange in stokken van i pond i 4A c p pond ELUYSSEF S Deensche Mélange aitgewogen 0S c p JVi pond ELUYSSEU S Gfewone Mélange aitgewogen it 0O c p Vi Pood Verder uitmantende kwaliteiten MARGARINE k AA S SO en 4 c p IVi pond Neemt Proef KAAS Allerfijuste zfér vette OOÜDSCHE il 4 cent per pond Beate vette GOUDSCHB i A3 cent per pond Allcrlijnstf goed belegen LEUjSCHE i 3S cent per pond Neeiot Proef KOFFIE Extra in pakjes van i pond il OO cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten il 3 en 3S c p pond IVeemt Proef THRK 2 Zuivere bizonder geurige sterk waterhondende eu overheerlijk smakende kwaliteiten fi tO en 1 c per ons Neemt Proef ALLES y ET CADEAU 1 2 en 3 bons 6 9 en 12 3 Schalen Waterkannen Nachlpotten Trechters i t Drinkfleaschen 3 S en 4V Waschstellen 5 deelig Ontvangen voor bons de volgende geénuiUleerite artikelen Marmerbakjes 6 6 en 7 bons Grijze en blauwe pannen i 5 6 7 8 en 16 Vergieten 7 i Oriizo en blauwe oliekannen 9 Tbeeblarenbakken Bekers Stoelpbtten Waterscheppers Botervlootjes Brood bakjes Boterscbaaltjes Soeplepels Schnimlepels Chocoladuketels Vetlepels Groentenlepels Sauslepeli Theeieefjes Suikerscheppers 3V 2 f 9 en 10 7 en 8 4 5 en 7 2 en 2 1 en 2 30 2 U en 15 Grijze en b anwe emmers G i en 7 Snelkoker Keteltjes 5 Snelkokers 8 EenvlamPetroleQnistellenl0enl7 Drievlam 25 Ketels met zak 9 10 en 16 Ketels zonder lak 9 en 10 Steelpannen 1 l i en 2 Koiaekannen 9 12 17 18 20 1 en 2 23 24 en 27 Theepotten 9 10 15 18 19 en 22 Vloerblikken 4 5 en 6 Etendragers 6Vi Zeepbakken 1 2 en 2 i 1 Borden Melkkokers 7 2 bons 2 1 bon Bonte handdoeken flinke maat en beste kwaliteit Witto handdoeken Witte zakdoeken Te GOUllA WIJdstr aat lai Een nieuwe Drank korff sNOVAgagao GEFABRICEERD fan Ie lijisle uilgezurbUli iluursle CaaoiKMnrn Deze Cacao is bg inkoop wel iets hooger in prU doch in werkelijkheid de voordeelig tc daar men van dezelIOVA C tGAtt in het gebrnik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten K K K PRIJS f t se f a M 1 Ml i Kilo voliioeode voor ISO Koppen BEOORDEELING van het Mikroakopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Date Nova cacao onderscheidt zich ii kooge mate door zuiverheid en gemakkelijke opleidbaarheid de bijzonder fijne geur en smaak maken z bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Terknjjbaar bij T CilCBAS ilbier EM BEPomim Htfii wiir It veriC fcUf o i t HEUK te letten UIT HUT MaOVZUH tam i luvËNswAAY imm OORINCHEM Deze THEEËN worden l gel ferd ill verzegelde pakjes van oy iwtt m een half en een Ned on met Termeldtng van Nommer ac IPrgs voorzien van nevenetaaud lUerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitToeria van geëerde orders aanbevelende J O BIJL voorheen J BBEËBAABT Li Wie xeker ijju wa a lBkt EllCel CiaCM te oatvanea C ald w H vela ptoabMUiigiB h 4eK iM pkaam omdu im umi 4 t mtviwten Dr lUcbaéU Mraadii gp da beste maelitiiea bi iMt intéOmntmkt akMiaaement TaaOalif MaOw m ok Kenleq tiNhC Av TBIellzaeQf in TierkaaieB busna Daw BtoKlHw k iaat ak iriBatt aeHa aaacoHM gwoiida toak imt 4k l lijkicli gakniik een t 2 tl n i l i lli aa t rcedn nor een kop Ckaoriala Ha geneeakraditiae draak bij aval vaa diarrbee aleotta net water ta f ltnSma Tarkri baar bij e roonaMMlt Th Apotliekara ma Priji Genera lT rta eaw ea U ar NT JuRin MtonkM miitardua Eatncslnat IM Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7A et en 1 l S bü H H Apothekers en Drogiitai Let op het merk ANKMBI F AD RICHTER ék Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co AVeathaven 189 a iil illlllWilIl m t M aM3 ii iiiiMii a iiirliMwa 4B nTwraï a nm alOaJii M i i i B i r uaeAncMiurTuC H aiMr e linia lia r M li Wti P op oum m fUirtekemirk inr k r IlMn WMMWI taMMWWIHI tMBlVrH liulleolandscti Overzlcbi Het ministerie Sarrieu heeft zich gisteren in de Fransche KHmer voorgesteld de eerste indruk was niet ongunstig en de motie vau vertrouwen in het kabinet door Flandin TOOI gesteld werd met 805 tegen 197 stemmen aangenomen Ue repnblikeinscho pers is eveneens nog al ingenomen met het kabinet en bet icgeeringspiogrum do lechterzude en haar organen daarentegen trekken op zeer heftige manier tegen het kabinet Ie velde Van de afkeurende crilieken trekt al dadelijk de aandacht die van de Republique Franguise welke schriift Het rcgeeringsprogram biedt bet land den burgeroorlog en de sociale revolutie Briand lieeft onbeschaamde redevoeringen gehouden die ook een soort Hervéisme ademen De Gaulois zegt Clemenceaa wil God van den troon stooten Dat hebben ook anderen voor hem beproefd maar bet is bon niet gelukt Ook hg zal in dien slrgd ondergaan De Soloil meent Het rainislerio Clemenceau is een sprong in bet duister en waarschijnlilk zal een ontzettende val daarvan het gevolg zjjn Doch op den dag van dien Val zal niet alleen Clemeucem den nok breken doch do Republiek met hem Het is nog lang niet onwaarscbgnlijk dat Clemenceau de doodgraver der Republiek wordt Ook de andere aanvallen zi n voornameIgk tegen Clemen ceau gericht Judet de bekende redacteur van de Eclair haalt zelfs de oude laster geschiedenis van den neger Norton op en schriift Na weten wij wat koning Edward in Parijs kwam doen Hij wilde ziJn agent Clemenceau als minister in Frankrijk zien optreden Van de organen der uiterste linkerzijde is do Humanité het blad van Jaarès zeer slecht over de ministerieele verklaring te spreken Vooral bet gedeelte dor programrede waarin gezegd wordt dat tot aan de verkiezingen het verbod voor staatsambtenaren om syndicaten te vormen zal gehand hnafd blijven volt niet in zijn geest Hü dreigt het kabinet met den tegenstand der socialisten zoo het de vrpeid van vereeniging der staatsambtenaren die hö staatsarbeij noemt poogt te beperken Uit JSSninisterieele verklaring blijkt niet dat dit liecS lan is Zj zegt de beslhssing daarover te tïiüien laten aan do nieuwe kamer Slechts adicati n van onderwijzers en postambtenareiJ zullen niet worden toegestaan Bestaande vereenigingen zullen niet FtLILLETOIM N C Het Dagboek van den inspecteur 11 JJNatnnrliJk zal iemand die plotseling fortuin gemaakt of verloren heeft zeker niot vóór alles een open oog hebben voor schoone natuurtooneelen maar een groot gedeelte der bezoekers maken vanhet spel niet bonne hoofdbezigheid Zg kijken er slechts naar of spelen evenals de kinderen om eene kleinigheid in plaats van zich in een strijd op leven en dood te wagen met de wufte godin wier geheimen geen menschelijk wezen heeft ontsluierd Spelen is altp verspilling maar wanneer het met mate gedaan wordt wekt het den geest tijdelijk op en houdt hem aangenaam bezig evenals kleine hoeveelheden alcohol dat het lichaam doen en sleept geene belangrijke schade na zich En men kan zich te Monte Carlo uitmuntend amnseeren zonder meer dan een vgf francstok te winnen of te verliezen Toen FedoTsky tot ziJn bezoek besloot had hij evenwel niet zulke ingetogene plannen ZiJn doel was de geheimen van het spel te laeras kannen en tooi bat daartoe noodiga worden belemmerd maar nieuwe niet worden goedgekeurd In het Ëngel chu parlement had de minister president sir Henry Campbell Banncrnian gisteren te antwoorden op een merkwa udigo interpellatie een vraag over een dagblidfeuilleton De Daily Muil kondigt sedert oen paar dagen met verbazingwekkende reclamo niiddelen de vrrschgning van een nieuw feuillc ton aan een roman van William Lo Quciix getiteld De inval v ui 1910 Een groule kaart geeft aan op welke plaatsen de schrijver du Engelsche en Duitsclie vloten zeeslagen laat jevt ren waar de Duithcbe troepen zuilen landen waar du Engolsche Iroepen zullen worden verslagen H j laat zelli bet paili mcnt nit Londen d it belogt rd g bomdaiduerd en geplunderd woidt vluchten eerst naar Bristol en eiiidelgk naar Manchester De schrijver verzekert dat hg niet den wensch heeft een vijandige slcniming tegen Duitscbland te doen ontslaan in Engeland maar slcclita wijzen wil op de fouten in het Engelscho logorboboor en in de legororganisatie Over du feuilloton plan richtte de liberale afgevaardigde Ivelinian een vraag tot den minister president llü vroeg of sir Henry ziJn aandacht eens wil wgden aan die publicatie en of de regeering bereid is stappen te doen of een meening to uiten om de ge volgen die deze publicatie zou kunnen hebben op de goede betrekkingen van Engeland tot andere mogendheden te voorkomen Sir Henry Campboll Bannerman autwoordo daarop Het verwondert mij ten zeerste te zien dat bet genoemde verbaal in eenige bladen verschijnt zelfs in zalke waarop we allen eenige jaren geleden trotsch waren Ik zie niet in welke stappen de regeering in deze zon kunnen doen en ik denk dat wiJ hot verstandigst handelen door de zaak over te laten aan de gezonde opvatting en den goeden smaak van het Engelsche volk Waarschijnlijk zal sir Henry zich daarin nial vergissen Maar zeker is bet dat van regeeriogswege geen censuur kan worden geoefend op dergelijke publicaties trouwens in bijna elk land van Europa zijn nu en dan dergelijke fantastische oorlogsvorhalen verschenen en vooral in de laatste jaren werden herhaaldelijk ook in Duitschland en in Frankrijk boeken over en aanstaanden wereldstrjjd uitgegeven die gewoonlijk blijk gaven van meer fantaisie dan van goeden smaak bg de schrijvers onderzoek tgd noch geld te ontzien Het was van ziJn kant een volkomen beraden stap want hg bezat niet wat men noemt het spelers instinct zjjn geest was zóó gevormd dat bij regel en methode stelde boven toeval en spanning en onzekerheid welke voor velen eene onuitputtelijke bekoring bezitten vond hiJ eer dom dan vervelend Maar hy bad gelezen en gehoord dat menschen krankzinnig gewordeA waren tengevolge van geluk bg het spel en zich voor den kop geschoten hadden nit v nboop dat zg eensklaps en volkomen te gronde gericht waren en daar hg zich in staat achtte al de aandoeningen waarvoor de mensch vatbaar is te voelen en hg desniettemin langen tjjd zonder eenige noemenswaardige aandoening had geleefd had by besloten een prikkel welke zooveel beloofde niet onbeproefd te laten Hg word in één woord opgegeten van verveling en achtte geen offer te groot om die te verdrgven Hg beval Tom dientengevolge zgne koffers te pakken en vertrok daar hiJ op dat oogenblik in Pargs was per spoor naar Marseille en van daar per stoomboot naar Genua Van Genua waarmede bg reeds vroeger kennis gemaakt bad was het slechts eene korte reis naar Monte Carlo en hg kwam daar op den bestemden tyd zonder onteval aan Per telegraaf waren reeds de Von Vollmar de bende Beiorscbe sociaal democraat met rovisionische neigingen heeft in de begrootingscoinmi8 sie uit de Beiersche Kamer voor een crediet betreffende de artillerie aanstelling van een veldtoigmeester als bevelhebber van de artilleriu gestemd BiJ de stemming in do Kamer over hetzelfde crediet ontbrak hg maar zgno pnrtijgenooten stemden tegen Do Frjlnk ïagepost het sooialislische orgaan Ie Neurenburg veegt V ToUinar wegen zijne houding den mantel nit ZiJ begiijjit niet hoe de sociaal democratische leider dien iiosUieefl kunnen goed keuren l e üeierscbo sociaal democraten mogen zoomin als die in den Rijksdag hun toestemming geven 1 1 pen eisch van de heerscbeiido klassen in mililaire zaken Aan dat stelsel hetwelk dient tut bestendiging van de biulale staatkundige en oeconomlscbe verslaving ii a geen man eu geen cent toegestaan U uidoj Hel zal de zaak van do Beierscha soeia il deraocr iiiseho groep zijn om in het belang van de partjj te verliindelen dat iu de toekomst rtergeljikti zacht gezegd afwijkingen in du houding van sociaal democralen bg do slcinming in de cüininiasie en iu do Ivamervergadei ing vermeden worden Do Vorwliits is bet naluurlgk inet do h rilnk Taj espost volmaakt eens De mtttie van Kilson waarin hot Engolsche Lagerhuis erkennende dal bg de laatste verkiezing bet land zich voor vrgliandel had Qitgesproken zich tegen eiken vorm van protectiu verklaart is gelyk men weet aangenomen met 474 tegen 98 slcrameii Bij deze stemming waren er acht unionisten die voor de motie stomden o a Lord Robert Cecil en L Rotschild Bovendien namen twintig unionisten die kort te voren nog over een voorstel tot sluiting van bet debat medegestemd badden niet deel aan de eindstomming Dat was das zooveel als een aanwgzing dat zg niet legen de motie wilden stemmen Neemt men daarbij in aanmerking dat met Balfour er nog wel eenige unionisten zgn geweest die tegen hebben gestemd zonder volbloed protectionist te zijn dan zegt de Westminster Gazette is men er niet ver af als men het aantal Chamberlainisten op ongeveer 85 stelt Men is te Algcciras van oordeel dat de inscWkkelgkhoid de afgezanten van Frankrijk en Duitschland niet baten kau om tot een vergelijk te komen maar dat de regeuringen de instructies harer vertogenwoordi geri moeten wijzigen noodige kamers in het aunzienlgkste hotel der tad besteld en binnen twaalf uren na aankomst bad de scherpzinnigheid van den Engelschen bodiende bggestaau door den nitmontendau smaak van zgn meester en den rgken inbond der koffers uitgewerkt dat zg er gezellig en goed uitzagen Toen dit was afgeloopen mankte de jonge graaf alvorens de groene tafels te naderen uitstapjes om het tooneel van de voorgestelde proefneming en zgne omgeving in oogenschouw Ie nemen Het was ontegenzeggelgk eene liefelg ko plok waar de groote voordeden welke do natuur bood verhoogd en verrgkt orden door kunst en historiwbo herinneringen Aan den eenen kant verhieven zich ig achter rg do onraetelgko gevaarten der Zee Alpon met lielelgk groen en sombere afgronden ten hemel aan den anderen kant lag afstekende tegen de oneindige blauwe luimte het rots achtig voorgebergte met zgne steile zgden hetwelk in oorlogstgd zoo dikwgls de bestormingen had getrotseerd en dat niettegenstaande het eenvoudig uit ki zelsteon bestond oen koninkrgk droeg dat sinds den aanvang der Enropeescbe geschiedenis door een onelgk geslacht van koningen was geregeerd geworden Op deze basis van rots en kust verhief zich sieriyk en schilderachtig eene aangename vermenging van nieuwere en middcleenwiche bouwkunst afgewisseld deer lieve De correspondent te Algeciras van de Temps seint dut biJ vernomen heelt wat de ünitschers over den stand van zaken denken De bankkwestie meenen do Daitschers is voor oplossing vatbaar maar ten aanzien van de politie van Casablanca zijn de instruolies geheel duidelijk eu nauwkeulig leder heeft zjjn argumenten en zgn bezwaren uitgeput Dniisobland meent dat het door voor 7 havens toe te geven tot do uiterste grens is gegaan Üuitsobland houdl vast aan hot voorstol van Oostenrijk betreffende een algem oneii inspeclenr on één haven die niet Fransch Sjiaansch zal worden De Russische ministerraad heelt eergisteren besloten de plaatselijke ovei heden er opmerkzaam op to maken dat bet noodig is strenger op te treden tegenover do opbitsergen tot geweldpleging op do Joden De Ojiruiers moeten gerochtelgk worden vervolgd Vermoedelijk naar aanleiding van het dezer dagen door ons aitvoerig vermelde rappoit over de gebeurton sson te llomel heeft do minister van binnenlandscbe zaken last gegeven een strafrechtelgke vervolging in te stelten tegen de personen die bg de onderdrukking der antieemietsche onlusten daar niet bun plicht hebben gedaan Voorts is besloten den termgn voor de verkiezingen voor den Kijksraad vast te stollen voor dien voor de Ugksdoema maar te zorgen dat de kiezers met vorbinderd wolden aan beide deel te nemen Ton slolto deed de minister van justitie voorstulleu tot verzekering van de vrgheid en wettelgkheid dor verkiezingen voor Rgksraad en Doema Reuter seint nit Petersburg dd 15 Maart De Potoreburgscho Telegraaf agentuur meldt dat do ministerriad den minister van binnenlandscbe zaken opdroeg ziJn bijzondere aandacht te wijden aan de verschijnselen die wgzen op de mogelgkheid van antisemitische onlusten opdat daartegen bglgds kan worden opgetreden Do minister moet do gouverneur generaal en de gouverneurs aanschrijven maatregelen te nemen om te beletten dut groote jodenvervolgingen plaats grijpen In de Belgische Kamerzitting van gistermiddag heefl het hoofd van bet kabinet voor den waterstaat allo vuranlwoordelgkheid afgewezen voor do jongste overstroomïngen in hot land Iiy gaf als zijn meening te kennen dat de eerste hulp moet worden weelderig aangelegde tuinen breedu witte wegen slingurpaden en bekoorlgke door booinen bescliadnwde jilekjes en gezellige hoekjes Hot Casino en de belendende gehouwen waren van de citadel van Monaco gccliclden door een ongeveer twee myien langen en kronkelenden weg waarlangs voortdurend diligences reden welke de bozjoekeis been en weder brachten Alomnio slenterden goed gekltede ineuschen rond die lillen oogenschijnlgk in feesteljjko stemming verkeerden en geene andere bezigheid Imddcii dan zich te vermaken De hotels waren diclit bg hot Casino en In do onml dollgko nabilheid ervan 1 igen tal van lieve villa s welke het eigendom waren van of gehuurd werden door particuliere personen In één woord het was eftie verrukkolgke plaats eene soort van tooverwereld waar lUes gelukkig en voorspoedig scheen maar onder W lker fraai uiterlgk men min of moei de aanwezigheid vaneene booze macht gevoelde welke in één oogenblik voor dezulken nanielgk die onder de verdeifelgku toovermaijbt kwamen bet droombeeld van scboonbeid en vroolgkheid kon doen verdwijnen om in plaats daarvan eene afschnwelijke woesteny bevolkt mot duivels en verlorene zielen achter te laten Wordt vtnolgd