Goudsche Courant, dinsdag 20 maart 1906

No 98S Woensdag SI Maart 1006 bereidt men zonder verdere tocvoegfnfen tlecli door oplotsinf in Icokeitd w ter v n MAGGI BOUILLON CAPSULES m ur u 44ste Jnar aii DE ft FIJNSTE BOUILLON Deze zijn te verkrijgen in twee soorten C ail nsmé vleeschnst zonder vet extra sterk per e f inle T r iwete fc t 1 ccato B Ktll m vleescbtut met vet HAOOI a Bouillon CapiuiM zijn gevuld met het allerbesic vleescbextrakt waaraan een aftreksel van de ninsle soepirocnien alsmede bet noodige keukenzout toegevoegd zi n Vsrkrilibaiir b krn iil ni ri ca comoallblenliaad alaara mmm mmm MeiiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelo II Xe 8t De Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering aii Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V I J F CKNTKN I eleloen o tt ü V K H T E N il EN worden gepUat st van 1 regels a tjenten ieilere regel meer 10 Centen i ooie letters worden berekend naar piaatsruiinii Inzending vun Advertentiën tot 1 uur des iiiiii l Eon nieuwe Drank OBFFS NOVA CACAO GEFABRICEERD mit ijult uilgezocliUli dgarsle CacaoUiMi Blie iCaoao is bjj inkoop wel iets booger ia pr s doch in werkeljjlibeid de roordeeügitt daar men van deze MOV C CAOin bet gebruik eene veel kleinere boeveelheid bekuott dan van goedkoopere soorten V K K rsijs I 1 fl M I M f Kilo voldoende voor I8U Koppen BEOORDKELINCI van het Uikroskopisch en Chemisch Laboratoriam van VAN LEDDEN HIILSEBOSCH Amsterdam 26 1 06 I ete Nova cacao onderscheidt zich in ho e mate door znivorheid en gemakkeiyke plo baarheid de bijzonder fljne genr en imtak maken vs bovendien tot een eerste klasse prodnct w g VAN LEDDEN HULSEB08CH litknjsliur bij T 0UKBA8 alhier Schoonmaakster van Ilooy zweert Isij poetscröme Ahoi Éfe Bet licht der toekomst is de l lectrodinelamp Brandt aneeuwwit geheel rnstig is leer aangenaam voor de oogen en uer zuinig In ién oord ten Heht mo nten leh nUt beter denken kan De ELECÏRODINELAMP is direct op ifdtr gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proal geleverd en is te beilehtigea in het TEKLICHTING SM Aö AZIJN DUBBELE BUURT B IS ïelto 117 Aanbevelend M M V LOOiN Sasfitter m Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS Dit de fabriek van Firma H SARDEHANN te Zevonaar en Emmerik IMiiiieii lo lrr N Verkrijgbaar to Oonda biJ R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firm L DK JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRUIJFF aiida Druk van A BRINKMAN KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten dat op Donderdag 5 April 1906 te Nieuwerherk aid IJ itel in het Gemeentehuü zal worden g ehouden de verkiezing van een HOÜFDINOELAND van Schieland In het 3e distiict van het Hoog heemraadschap ter vervulling der vacature ontstaan door het overlyden van den Heer E JONGENEEL die in 190 a n de beurt van a treding zoude zijn g eweest Dijkgraaf en Hoogheembade van Srhieland De SecretarU Rentmeester De Dijkgraaf V J VAILLANT P D KLEIJ Insulaire Eypotlieekliank te Zierikzee De Bank geelt nit in atnkken van I 1000 I 500 I 100 eu I 50 4 pCts PA HUBHIKVDM tot den koers van tM verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DORTLAUD € o alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn WERELD SUCCK8 De W ri ldberoeinde Superior Druivenboi sthoning Exlr Ot Ü1ILI4ÜT wordt aanbevolen tegen Bor taandoeniogen Kinkhoest Zware Verkoudheid Sl jnihoest Boratpün Keelpijn Heeschheid enz UBLimTUB is verkrijgbaar bD alle voorname Apothekers en Drogisten in groottt en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrij Duittchiand Engiland Amerika Nid lndil Oranji Hmtr iTofcuM Transnaal ent MELIASTHB werd 0 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond UHLIAXTUB in flacons f 0 40 1 0 70 en I 1 lUi lAI TBB in doozen tabletten I 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JN VAN SCUAIK o Koninklijke Stoomtabriek De BoHingbloem Den Haag Verkrngbaar bn Firma WOLPJF Co Westhaven 198 Oouda GftENUEL ffoutfa K H VAN MILD Voer t 1 B li lio da A BOUMAN Moordreek PlSKm Nieuwerkirka d IJul A N T N ZBStiBN ScluKnhoven B v WIJK Oudewaer A SCHEER Haailreehl P W v BDB Oudttcater K ta dir HEMDEN te Reeumik P v o SPUR MoereapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AUK VAN DBR HJSUDBN WatWinoreeen P A u OKOOT A d JQNOH OutfewoJ r J P KASTELEIN PoUbroekerdam I BIKKER te BenKJwp WAAIISCnVWIACS Laat U niet misleiden door 6 t iraa Het klooster SanetaPaulo AbdiJ bestaat niet dun Siroop van geenerlei waarde Qebr Stoll werck B Chocolade en Cacao BMmaMg door de iwi rste uitvindiagen op StoUwerck B ChoeoMe e Cacao leen aattkevNaoawaardig hfarik ut aauwiieung beastwooi dotxle lan in VamA te reap lUbittea Dt Vma behaalde 7 Brereta U Hoflererasieier 44 Ser9 I ipIoi ai gouden eii Medtlllrti ew hwrSa an nitaMUitend flia hbritaut KcmU 1874 Mhrerf i Actidinue national ld ïaria f M nuirouad4Mtaou om Mi jt iw vnaalte taw iwulMtMioB nbf nhlatt tMirkiatlQB u Oioaolitt boBbaiu tuIm oto Mo t W w t r il t ll Uokaat ia verbygbutc bQ H H Gonfiseun Bsnk elha kh w mm mt Ai ÉBrdaB Kalventnat IM uifde WcforiaSron teOberlahnsfin lfêm mFELD tfi VK Vanhet ninklyke uis der federfaném DE OOBDKOOP3TE I DE MEEST FR CTISCHE DE MEEST VOLLEDiaE mooeblaueh J beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVUKAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSXAKBH met een gratis geknipt patroon TBE BhXAAB Of CHILDREN S fASBlOSH Kindermodes met vele gratis ge Itnipte patronen VRAAGT üw Boekhandelaar Proefnummem Alle met hoHtel Bolt Bljvoegitel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in flesschen 50 ct 7 et en 1 l HS bjj H H Apothekers en Drogisten Let op hel merk ASKEB F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bj C LUiiEB Apotheker Harkt en bij WOLFF Co Westhaven 189 Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingeu onze In Ueverf geecMMerde f r treilen l elnttire H gaerlt Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitatiea voor de eehle te ontvangen Oeïll Prijsoonrant met een aantal ongevraagde getnigschriften graiU op aanvraag Boxtel B BOOAKBI Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modelltn t bezichtigen zijn liwörWim en wnrdt verzocht op t lEWK te lettn UIT HBT MaSUIIX TAli yi liAVËNSWAAY ZONEN OOBIHOHBH Oeie THBBEN warden B al rerd in venegelde pakjes van 9 hwe wn kalf en em A dtl om Iuet TomieUinc van Nonaasr m Prga Toonien Tas uaveiMtMad Uerk volgens de Wet ged M send Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanborelaade J C BiJt VAN 01 OMMf SI LI l l S 1 B i Tv K M n 1 i ü 1 r 1 0 0 R N JU 1 i AL LAND i voorheen J BRSEBAAKT Li UuIteplaBdscli Overzicht Nog steeds heelt de Fransche regeering den datum der algemeene Het mandaat der tegenwoordige Kamer eindigt einde Mei tegou dien tijd moet de nieuwe Kamer gekozen zjjn daar Frankrp niet zonder volksvertegenwoordiging wezen mag De uiterste termijn voor de verkiezingen en herstemmingen is dus G Mei en 20 Mei Zou de regeering de verkiezing uitschrijven op 13 Mei de herstemming op 27 Mei dan zou zij den olücieelen uitslag niet binnen den wettelijken termgn voor 31 Mei kannen pnbliceeren Wil de regeering vasthouden aan de door Ronvier vastgestelde data van 39 April en 13 Hei dan zou de Kamerzitting reeds in bet laatst van Maart moeten geschorst worden want een maand ttjd voor de verkiezingscampagne hebben de Kame ieden wel noodig Maar nu is het feiteiyk ondoenlijk om de Kamerzitting nog in Maart te schorsen De begrootingsdebatteii in de Kamer zijn nog niet ten einde en zullen op z n allerminst nog wel acht dagen duren Dan komt de bogrootlng hg den Senaat en wanneer die zich daar in den stormpas doorüeen slaat heelt bü er toch minstens nog wel tien dagen voor noodig Heeft de Kamer nu gelegenheid deze week do begrooling ten einde te brengen en wordt door den Senaat voor 6 April de begrooling algehandeld zonder veel terugzendingen naar de Kamer dan zou de Kamerzitting v6ór ol op G April kannen gesloten worden Om dit doel zooveel mogelgk te bereiken heelt nu de delegatie der linkerzijde het voorstel gedaan allo interpellaties en groote debatten behalve die over de bnitenlandsche politiek van de behandeling der begrooling te scheiden Wordt dit besluit aangenomen dan is er kans dat de Kamer haar arbeid op den vastgestelden tjjd gereed krijgt Maar door de langdurige debatten over interpellaties door een slechte verdeeling van den tijd en door bet vourtdarend uitbtellen var do behandeling der begrooting tot ver in het bndget jaar is de Fransche Kamer zelf de oorzaak van een toestand die thans leiden moet lot overhaasten arbeid FEU IL LET 01 Het Dagboek van de n Insp ecteur Dat is iets dat mij niet aangaat zeide de Amerikaan maar zoo ik in uwe plaats ware liet ik de tafels voor t geen zij zjjn Zoo gy van uw geld afwilt speel dan eene partg poker met een vriend en verlies het aan hem Tronwens dat is na uwe zaak Vaarwel sir I Hij verwijderde lich met de onverschilligen slenterenden stap welke hem eigen was en Fedovsky werd aan zjjne eigene over peinzingen overgelaten Eerst was hj min ol meer geneigd den raad v n den cherpzinnigen Amerikaan te volgen en hg zou het misschien gedaan hebben zoo er een vriend van hem bij de band geweest ware bereid en in staat om met hem te spelen Haar er was op het oogenblik niemand die aan de gestelde vereiichten voldeed en borendien bjj was beslaten te Honte Carlo te spelen en h j wilde het dom Hü nam der 1 De saam tbo an in Amerika gebrni Nog alli d sleept zicli moeizaam en vervelend de Aigeciras cünlereniie voort die in plaats van een conferentie over de Marokkaansclie qtiaestie een conferentie over den politie comraandant van Casablanca ge worden is En de berichten die nog altoos ruim vloeien zijn voortdurend met elkaar in tegensprank Do zonderlingsto geruchten worden verspreid bg gebreke aan heusch nieuws l e Daily Telegraph verneemt zelfs dat DuitBohiand in AuatülitJ zal scliadeloos gesteld worden voor do terugtrekking van ziJn eisciien betreffende Marokko en dan zou de ovorciMisti raniing to Aigeciras natuurlijk dadelijk bereikt zijn Dat do conferentie zou worden afgebro ken omdat nu na do concessies van Duilschland nog geen overeenstemming kan ver kregen worden achten de Engelsclio bladen ondenkbaar De Tinifs zegt dat tussclieii Parijs en Berlijn directe onderhandelingen worden gevoerd Do Tribune verneemt dat Von Bülow er in zal toestemmen dat ook Casablanca onder bet Spaanscb Fransclic politie toezicht wordt gesteld docti dat IJnitscliland dan andere waarborgen voor de inlernntionale controle zul eiscben Worden die echter ge veigerd dan zon Duilschland de üiiderliandelingun afbreken Het Berliner Tageblall kan echter mededeelen dat bet bericht van de Times onjuist is Beide partyen zoo zegt liet Berlynsche blad btgvcn nog op hun standpunt staan zg verwachten klaarbiykelgk voorstellen van de andore pariy De Temps kan mededeelen dat de Engelscbe minister van bnitenlandsclie zaken Sir Edward Grey den 15 Maait aan Sir Arthur Nicolson de volgende instructie zond In bet algemeen in de loekomst zooals in het verleden aan Frankrgk bg alle nog op te lossen qoaesties absoluten onbeperkten bgstand verlcèuen In het bgzonder Frankrgk krachtig ondersteun n in zgn tegenstand tegen het plan den politie inspecteur te belasten met het bevel in de haven van Casablanca of eenige andere bavenplaats die daardoor aan het Fransch Spaansche politie toezicht zon worden onttrokken In tegenspraak met de meening der Duitsche bladen die verklaarden dat alle mogendheden thans aan Duitschlands zgde staan kan de Temps verklaren dat met uitzondering van één enkele piógendhoid alle gedelegeerden nog steeds aan Frankrgk zgde staan Zondagmorgen hebben de vertegenwoor halve zoodra er een stoel aan de tafel open kwam de plaats van den vertrekkenden speler in en legde zgn eersten inzet op de tafel Hg had aan goud en banknoten eene som van omstreeks twintigduizend francs by zich Hg speelde den geheelen achtermiddag en wel tot in den avond en na verscheidene wisselingen der fortuin bg eene van welke hg op eenige weinige honderden francs na alles verloren bad verliet hg de tafel met vgl en dertig duizend francs in zgne zakken en een vaag vermoeden dat bg zich meer verveeld had dan anders Bg bet noemen van Mr George Williams werd de aandacht van Inspecteur Bynes welke tot hiertoe ietwat flauw was geweest op eens levendig en hg viel den verhaler in de rede om hem ver schillende vragen teHldcen betreffende het voorkomen en het gedrag van den persoon in quaestie Daarna luisterde by veel aandachtiger naarhet verhaal en maakte eene menigte aanteekeningen ofschoon Fedovsky niet kon raden met welk doel Geen woord betreffende Hr Williams mocht na dezen vermeld worden zonder opmerking en ontleding De jonge Rus vervolgde intnsseben zgn verhaal HOOFDSTUK IV Honte Carlo Den TolgMduilfflorgan oatinottt Ftdoriky diger der ragnbouwmaatsohappyen van NoordFrankigk en de afgevaardigden der 8t kende mgnwerkers een eerste bgeoiikomst gehouden op het ministerie van openbare werken Minister Barthou heeft de beide partgen namens de regeering dot repnbliok welkom geheelen Uw belaiigon zeide by tot belde partgen staan niet tegenover elkaar maar er is eenlieid van belangen en by de onderhandelingen die hier geopend zyn slaan de rechlen van beide partgen gelgk Ik Iwyfel niet of gy zgt allen doordrongen van het levendige verlangen om do ellende ontslaan door de groote mgnramp van Cüorrières niet te vergrooten door een werkstaking Daarop werden do partgen met elkaar alleen gelaten Wat er vertiaadeld is in die eerste bgeenkomst ii niet bekend gemaakt IJe Temps nioent desulaiettemin te weten dat de afgevaardigden der mgnwerkers het niet mot de patroons eens liebben kannen worden over de loonn geliij Van de vertegenwoordigers der mgnwerkers moeten er eenige vurklaaid liebben na adoop van de vergndeiiiig dal de onderhandelingen moge Igk weldra afgebroken zouden worden Te Billy Munligny beeft gisteren een beloogiug plaats gehad van mgnwerkers Een stoet mijnwerkers trok naar het kerkhof drie roode vlaggen in roawfloers voorop Daar rerdeii redovuerinjfen uitgesproken Een der redenaars zeide o a Veiligheid bestaat er niet voor den mgnwerker Als er elke maal dat een werkman door een ongeval werd gedood een patroon om t leven gebracht werd dan gebeurden er geen ongelukken meer Hen veista mg wel ik eiscii niet dat er een guillotine wordt opgericht voor de ondernemers maar ik zog dat de zaken beter zonden gaan als de arbeiders zoo waren georganiseerd dat zg iiet leven van do patroons in bun band hadden zooals de patroons bet leven der arbeiders in hand hebben Over do werkstaking sprekende zeide doze redenaar Als gij wilt als men maar wilde dan zou er geen minister noodig zgu om ons te komen zeggen dat er geen troepen zullen worden gezonden Dit laatste slaat op de rede van minister Clemencaau die to Lens in een toespraak tot de mynwerkers heeft beloofd dat er geen vertoon van troepen zou zgn iu de mgnstreek maar dat er toch wel troepen bg de band zouden zgn om de orde te handhaven Elke aanslag op het eigendom en in het byzondcr op de mgnen zou met kracht worden geweerd Williams in den tuin welke aan de zeezgde lag en nadat zg elkander gegroet en samen eenige oogenblikken rondgewandeld hadden kwamen zy bg eene bank onder eenige palmhoornen vanwaar men een prachtig uitzicht had over de azure baai waarop booten met driehoekige zeilen dobberden en gingen daar zitten Na eene pauze zeide de Amerikaan Mieldt gg bet lang vol gisteren f Langer dan over het algemeen aangenaam was geloof ik Ik iiaclit te verliezen en bleef met dat doel maar ofschoon ik er eens na aan toe was ik kwam er weer bovenop en toen ik ophield was ik ryker dan toen ik begon Ik zal er vandaag nog eens de proef van nemen Na zeide Williams zgn hoed van zgn breed voorhoofd achterover duwende en zQne oogen op de blauwe Ign van den horicon vestigende ik werd belooi d voor mgneont houding door eene lioogst aangename ervaring Ik ontmoette gisterenavond eene van de bekoorlgksto vrouwen die ik voor zouverre ik mg herinner ooit zag Ik wensch u geluk zeide de graafminzaam 1 Tusschen twee haakjes zg was bovendien eene landgenoote van u Zoo werkelgk I Hoe heette zg f Hen noemde haar Prinses Volgorouk Er wu nog leti meer btj maar ik kon noojj Reuter seint nil Petersburg dd 19 Haart Het Fetersbargscbe Teiogruafagentscbap bericht dat de regeering een oekase heeft uitgevaardigd van den volgenden inhoud Ter ondersteuning van den landbouwkredietbank bij de taak die baar by hel keizeriyk manifest van 16 Nov 1905 is opgelogd in zake de hulp te verleenen aan boeren die door bemiddeling van bovengenoemde bank landergen wenschen te koopen heeft de regeering in iedere provincie districtscommissies benoemd en de algemeene leiding van de warkzaamlieden dezer commissies opgedragen aan een N emiié voor do organisatie van het grondbèiit dat bg bet algemeen bestuur voor landboaw i iij elegenbeden in het leven is geroepen Hèl doel dezer nieuwe instellingen is de misstanden die in zake het bezitrocht en do exploitatie van landgoederen naar de eigenaardigheden van verschillende streken bestaan uit den weg te ruimen De Dnilgehe Ryksdag nam gister deflaitiel in derde lezing aan de derde sapplotoire begrooling nog ingekomen betalingen ten behoeve van Oosl Afrika on de vierde suppletüire begrooting 30 600 000 mark voor uitgaven in verband met den opstand in ZaidwestAfrika Na een vraag van den sucialislischen afgevaardigde Ledebour betoogde overste Von Ueimling dathottsrugtrokken van troepen onmogelgk is Van de troepen in Zuid West Afrika i zooals bg alle koloniale oorlogen sleeliis één derde beschikbaar voor den vgand Niet één man er te veel Het vuur glimt no onder de ascb De tocht die bet kan doen opvlammen kan komen viui de Aetbiopisclie beweging De opstand bracht ons ook voordeelen Hy toonde de wereld dat men in bet Duitsche leger nog wa t te sterven voor keizer en vaderland De opstand vormde een uitstekende school voor het leger Reuter seint uit Berlgn d d 19 Haart Da Nordd Algem Zeil komt in oen artikel over de Marokko confereiitie op tegen de poging van den Parysclien Temps om de door Daitscliland verlangde internationale waorborgen voor to stellen als verkapte annexatie zucht en zegt ten slotte Wy zullen de lioop nog bigven koeslercn dat gewotenlooze overdreven yver niet machtiger zal biyken dan nuchter overleg en dat het pogen der gedelegeerden om de door Duitschland van den aanvang aan erkende byzondere positie van Frankryk eu Spanje iu overeenstemming te brengen met het don slag krggen om die Hussiscbe namen te ontbonden Moor zg heeft een reer fijnen toon Zg woont in eene van die villa s in de nabgheid van het hotel zy komt hier lederen winter maar schynt zeer weinig menschen te kennen Zg had een zeker oad Italiannsch diplomaat met zyne vrouw bij üich Wg gebruikten een kop karavaan tlice en daarna een glas wgn mot een paar cign rettcn Zg is weduwe maar nog zeer jong en beeldschoon Later op den avond speelden wg een partytje kaart Er werd niet veel geld omgezet maar toch was het er prettiger dan in het Casino He muet hoiwsl aangenaam geweest zyn antwoorU H ul9y8ky die geene groote begeerte gevoelde bra kennis te maken met eene van zgne eigone landgenooten Hö had er de laatste oren over gedacht eene reis naar de Vereenigde Staten te ondernemen n zich daar misschien voor goed te vesiiireii fora had gunstige inlichtingen omtrent het land gegeven en hetgeen hg er over gelezen had bad hem vertrouwd gemaakt met de geschiedenis en de eigenaardigheden er van Het zou hem niet moeieiyk ijllen zich zoo van zgne beziltingeu te ontdoen dat zij hem een voldoend inkomeo opleverden Wonft vmtlfd