Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1906

X Zaieidag 7 April iOOÖ m 0007 45sle Jaai iaiig IJGEN IJGEN IJGEN OIMG OMG OiMG m mm mum ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 raletoi n lüo S De IJilg ave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per KiM f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN lelerooii 0 ADVERTENTIEN worden gei liaf st van l 5 regei i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de raidd a DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PKACT13CHE DE MEEST VOLLEDIQE M OÜKBI AilKil t beslist die der Eirma WELIIOIV THE LADIES JOVUJIAL met minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat Tim ILL DKBSSMAKBU met een gratis geknipt patroon TUK UMAAlt Oi CailÜ iifiAS FASHIOSS Kindermodos met vele gratis ge knipte patrunen rUAAOT üw BoekhanOeUmi Proe Hummem Alle nut liuatel HoU IilJvoeg el Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5 J verkrijgbaar bil MILLV SIMONS Den Haag M vooral damM n Klad rtQllooDW rti L t Barila iaKk Str l4 Mnl tt o 4 mMl op num m tkbctelniiiark VlrkryltMrkr Hmtw MMwt hl HIWMMrt l Nlwiik Mw iw ni w tMMrail Otakt kr W IBr Mtaaa Ar t a eöidii Druk van A BSINKUAN k Z oestendcii oesterufen oestenden VE H A n d Heeren VAN DAM A Co Den Haag Mijne Heeren Oaarne verklaar Ik dat ik U bartelgk dankbaar ben voor Uwe heerlgke Vggenbonig 1 moest eens weten hoevele poeiers en andere middelen ik gebroikt heb Niets baatte mg ja het werd erger ract rag Ik leed verschrikkelijk door benauwdheid en hoesten halve nachten zat ik op den stoel van benauwdheid Toen heb ik van uw Vg enhoning gehoord en waarlgk na één Hesch gebruikt Ie hebben is alles bj mjj los gekomen het hoesten wordt veel minder en de benauwdheden zjjn zoo goed als weg Zendt ü mg nog een paar Hesscben Ik rand hot al m jnc bekenden aan zóó bigde ben ik en U moogt dezen briel in de courant zetten Hoogachtend de Wed C J RBXWINKEL AïTONISSÏ Scbeveningen Nie Jolstraat Per flacon in nette kartonverpakking EEN GULDEN Te ionda bg J ZIELSTRA Turfmarkt VAN DAM Co Den Haag Verrukt zijn jongen en bessies over Ahoipoetscrême in flessies Een nieuwe Drank rorffsNOVAgagao GEKABKICEERD ni lie ijlste uilgezochlsli ilimrsic CiicaohooMi Bate Jaano ia bg inkoop wel iets boogsr ia prlji doch in werkelgkheld de voordeelig la daar men van deze NOV C tCAO in bet gebruik eene veel kleinere hoeveelkail behoeft dan van goedkoopere soorten V K K K PBIji LM t M i 0 00 Kilo voldoende voor IHU Koppen Wk tOküt lyn vu d lekt fiUCtfl CacaO t outvaagen taauiwiIjtMold D na rala praiaMdi an h ia haadtil g omn osder im BMua dia oitvludera Dr tliohMlla ynn tt X op da beat maoUnea tal M wtnldtoraamde MakMfaaemtnt ran Oabrfi 8MK Stkel CactLO n vierkantoB botno Beie Kikel 0 ia mat melk gakooU ee e wuigenania gazuad drank voor 4a lijk ul gabittik een t i Ih aa l ifila aa t p p ler TMr een kop Clioaslaia Ak g no iitr cbfig drank bjj gml Taa 1 an Lw aleciita net walet t gitnSkm Verkrijijbaar bi d vooniaiinrti M 1 Apctbakan ans nerulTirt giawoot4i V raar lU Sand Julh stteRUMm ri nterdam Kalvcrtraat IM BEOOKDËKLING van het Mikrotkopisch I Chemiaah Laboratorium van VAN LEDBSN HUL8KB0SCH Amsterdam 26 1 00 Dtu Nova cacao onderscbeidt lieh in kaogt mate door aniverheid en gemakkelgka aploibaarheid de bjjtonder fijne geur en maak maken z bovandien tot aen aerat klaaae product w g VAN LEDDEN HULSEB03CH ïirkrijgbaar bij T CIIKBAS albiw DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELO DOCH BU TERUGGAAF VERGO d A LITER X 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bg M M BELOSJK Ja Qouda H lld II Gevogelte B Van af heden i n verder diigelgks verscb verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen 1 Duiven Puulardcu Kapoenen gemeste Eend vogels Talingen wilde Eendvogels Karanten Patrijzen Snippen Kbrhoenders Keevleesch enz enz tegen do meest sterk concurroerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QVTTBLIKO Poelier OoBterslraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2081 mm wATsmn mTmmj Geabonneerden woiilt herinnerd de hetaaldaffen iler abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APHIL De Jireetêur l C V VAN DEB L H llBLDTSSliNZOllINI FABRIKANTEN VAN NATUURROOMBÜTEK uit eigen Melkerij MÉLANGES en MARGARINE Spefialiteiten in GEBRANDE KOFFIE uit eigen stoomkofflebranderij KAAS rechtstreeks van de boeren en THEE HO IET WAPEHAN ASTEN A d ZUID HOLLAND Gegarandeerd zalvere l atuarroomboter 75 c p pond Ter vervanging van late kwaliteit Natuurroomboter Mietê beter Oom ELUYSSEIT S EoUandsche Mélange in stukken van pond k 4S c p pond BLUYSSEF S Deensclie Mélange uitgewogen k 0S c p f pond BLUYSSEIT S Gewone Mélange uitgewogen k OO c p f i Pond Verder uitmuntende kwaliteiten MARGARINE k S SM SO en 44 c p f Vi pond Neemt Proeft KAAS Allerfijnste zéér vette GOUDSCHE è 44 cent per pond Beste vette GOUDSCHE a a cent per pond Allerfijnste goed belegen LEIDSCHE i S cent per pond neemt Proef KOFFlIl E xtra in pakjes van Vj pond il © cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten a © en SS f p l ond neeml Proeft THKE 2 Zuivere bijzonder geurige steik waterhoudende ai orerbeerlijk smakende kwaliteiten ii 90 en c per ons Keeinl Proef I ALLES MET CADEAU Ontvangen voor bons de volgende artikelen Aardewerk diepe en platte borden 1 bon iraniet f3 voor 5 bons Aardewerk ontbijtbordjea wit blauw Delft Zwiebel en gedecoreerd 3 voor 2 bons 1 1 en 4 bons Graniet ontbijtbordjes 1 bon Aardewerk kofflekannen 3 en 3 bon theepotten 2Vi bon koppen en schotels wit blauw Delft zwiebel en gedecoreerd 1 l i 2 2V en 5 boni Aardewerk melkbekers gedecoreerd 2 i en 3Vi bon melkkannen wit 1 2 3 en 4 bons blauw Delft en gekleurd 2V 4 5 en 6 bons j schalen 1 l i 2 2 3 4 on 5 bons 1 gedekte schotels 4 6 en 8 boni Graniet 9 11 en 12 bons Aardewerk waschstellen 5 deelig wit en gedecoreerd 22 in 28 boos lout zeep sOjda en meeltrommen 4Vi bon vroeger voor 3 nn voor ilechta 2 bon Te Gotida WijdslraaHS7 ADTERTENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertealle Biireaii van A BKIMIÜIiJW ZOON Hull culandscil Overziclil Reuter seint nit Berljjn dd 5 April In den Kgksdag werd heden do Iwocdo lezing gehouden van de begruoting voor de kansolarg Ue Rgkskanselier prins Bülow verklaarde daarbij Ik wil de eerste gelegenheid aangrijpen om mij na hel iluiten der cunfereritie van Algeciras over onzo Marokko politiek uit te spreken Er waren weken waarin de gedachte aan oorlogsverwikkelmgen zich van de gemoederen meester maakte wanrin men meende dal wij om Marokko oorlog zonden voeren Wg hebben in Marokko geen directe politieke belangen en hebben daar ook geen politieke aspiraties maar wiJ hebben daar economLsche belangen in een onafhankelijk RiJk dat een toekomst hecfl Wg waren bovendien deelnemers aan oen internationale conventie die hel beginsel van gelgke rechten bevatte en wi hadden door een handelsverdrag het recht vun belianduling op den voet der meest begunstigde nalie verkregen Daarover niet zonder onze toestemming te laten beslissen was een qnaestie die aamenhuig met het aanzien van da Duitsche pülitiek met de waardigheid van het Dnilsche Hgk zeer jnisi aWy wilden in Marokko zelf geen vasten voet hebben want daarin zou eer een verzwakking dan eéu versterking van onze positie gelegen zijn Wg wilden ook aan de oudere politiek of historische gerechtvaardigde aansprake van Spanje of Frankrijk geen tegenstand bieden Wg wilden ons evenmin in strijd wikkelen met Engeland toen dit met het verdrag van April 1904 een toenadering tot Frankrijk had bewerkt jW iJ wilden slechts loonen dat het Duitscbe Rgk zich niet als quantité nègligeable laat behandelen zeer goed rechts in het centrum en bij de nationaal liberalen wg wilden slechts zorgen dat in een zoo gewichtig economisch gebied aan twee wereldhandelswegen gelegen de deur voor do vrijheid van vreemde mededinging open gehouden zou worden Het beste middel om dit doel langs vreedzaraen weg te bereiken was het bgeenroepen Tan een nieuwe conferentie Ons vertrouwen in de kracht die door het bezitten van een goeden rechtsgrond ontstaat was zoo groot dat wij op het houden van zulk een conferentie aandrongen hoewel wij wisten dat drie groote mogendheden zich door afzonderlijke overeenkomsten met Frankrijk verbonden hadden en een vierde zijn bondgenoot is zoodat wij dus den eisch tot het bonden l ti I LLËTOll Het Dagboek van den Inspecteur 29 Er moest het een of ander gewichtig nieowa wezen Wat zou het kunnen zynP Hg ging zitten opende één vaa do brieven en begon dien te lezen Tom die btm stilzwggend gadesloeg zag zgn gelaat bgna terstond veranderen Hg neep zgne lippen op elkander zgne wenkbraoweu zakten en het bloed week gaande weg uit zgne wangen Terwgl hy verder las waren zijne gelaatstrekken in zenuwachtige beweging Hg eindigde den eersten brief legde hem zonder eenige aanmerking neder en nam toen den tweede dien hij met kalm overleg opende ky las hem vlugger door dan den ander en legde hen vervolgens ook op de tafel Nadat h j enkele minuten stil in gedachten had gezetan nam bg eene cigarette atak die aan en wendde zieb tot zgne knecht Tom zeide bij wanneer betaalde ik je het laatst je loon f Den eeralen van de maand air Veertien dagen geleden Hel je et nog wit t b OTer hoad nf der conferentie moesten doorzetten tegen de meerderheid der groote mogendheden Do h het vertrouwen waan ver ik zoo even prok heoft ons niet bedrogen Wat nu de beoordeeling van het resultaat betreft wil ik slechts op het volgende wüzen Het zou van gebrek aan inzicht getuigd hebben zoo wg de conteroiitio hadden laten mislukken op grond van ondergeschikte qnaesties zooals liet lantal d r voor het toezicht op de JlarokkaanFche staatsbank te benoemen censoren of de vraag of een Zwitser dan wel een Hollander met het toezicht op de politie zon worden belast Waar het op aankwam was het vinden van waarborgen voor het internationale karakter van de polilie organisatie Frankrijk heeft zich mul dezelfde verzoenlgkhoid bezield als wij tot een loyale oplossing dier moeilijke quaestio bereid getoond Prins Baiow besloot zijn niteenzetling aldus Ue tijd van zorg en ongernatheid ligt achter ons Ik geloof dat wg thans met meer kalmte de toekomst kunnen tegemoet zien Def cüiifi reiitie van Algeciras heeft naar ik geloof een resullaat opgeleverd dat voor Dnilsohland even bevredi end is all voor Frankrgk dat voor alle beschaafde staten nuttig zal bigken T4evendige toejuiching Herhaaldelijk en dringend heeft Witte er op gewezen dat streng optreden wanneer het een zekere maat te buiten ging slechts een afchrikwekkendo en demoraliseereiidö werkkring heeft Maar zgn argnmenleii ten gunste van gematigd optreden worden voortdurend in den wind geslagen Onder die omstandigheden is het niet aan te nemen dat na het bgeenkomcn van de üoenia de beide ministers nog lang in hun anibt zullen bigven want het ligt voor de hand dat graaf Witte weigeren zal nog langer do verantwoordelijkheid te dragen voor maatregelen die hy beslist afkeurt en het is tevens dnidelgk dat Doernovo s verdediging van het gewelddadig optreden by de volksvertegedwoordiging geen bevrediging zal wekken Trottweni graaf SVitte heeft in den laatsten tgd herhaaldelijk verklaard d it hjj zyn taak zou neerleggen zoodra de Doemu bgeen zul zgn gekomen Dat is ook de niecning van den i ed8 genoemden zegsman van het Berliner Tageblatt zoodra deDoema bgeen gekomen is trekt Witte zich uit het politieke leven terug Zonder zgn voortdurende zorgen zou de Doema nog steeds eau Dat heb ik sirl Het geheele bedrag nog H it doet me genoegen dat te hooren Ik ben niet bg machte je don eersten tgd iets nit Ie betalen En intusacben m n goeje kerel zul je naar een anderen dienst nit moeten zien Ik sir Niet dat ik weeti Neem me niet kwalgk sir maar ik ga bg niemand in dienst dan bg u Indien gij tevreden zjt ik ook loon komt niet in aanmerking Wat scheelt er aan sir Wel deze brieven berichten me dat ik geen kopeke in de wereld bezit welke ik de mgne kan noemen M n beide landgoe deren zgn door de regeering verbeurd verklaard Ik ben beschuldigd van en naar het schijnt ook schuldig bevonden aan samenzwering tegen den Czaar van verraderlgke taal van nalatigheid rae te melden bij de autoriteiten en van ik weet niet wat al meer Wat het verzuim betreft dat ik ma niet heb gemeld daar is iets van aan maar man bad me verzekerd dat de autoriteiten toegestaan hadden dat ik me excuseerde In ieder geval bier ben ik niet veel meer dan een betrapte zwendelaar want ik heb m n hotelrekening nog te betalen en k weet niet of de inhoud van m n koffers groot genoeg zal zija om te voldoen wat de hoteHkoader vu t rotdereo heelt Je moet denkbeeld zonder lichaam zgn hg heeft de verkiezingen doorgedreven ondanks den tegenstand van alle zgden maar aclit zgn taak die voor ë6n man werkelijk te waar is afgedaan zoodra de eerste Russische volksvertegenwoordiging de haar toekomende plaats heeft ingenomen De National Ztg noemt Kokowzet don oad miiiister van ftnancièn als den vermoe delgken opvolger van Witte Van dezen Kokowzet geelt het blad een merkwaardige schildering Even eer jiörig als onwetend kon hg het niet verdragen op zulk een voor het openbare leven in Rusland gewichtig oogenblik aan den dgk to worden gezet Derhalve begon hg dadelgk ua zgn aftreden de reactionaire hofkringen to Tsarskoje Selo te bezoeken hy bewerkte op die wgzc door bemiddeling van Trepof dat hem opgedragen werd in Parys pogingen te doen om een leening te sluiten dit gebeurde achter den rug van Witte en het kabinet om Natuurlgk mislukte de jioging maar dat benadeelio Kokowzef niet Het is thans dn dolgk dat hg in hofkrir gen als do opvolger van Witte wordt beschou d Maar dio positie cischt een man een geheeion man en goen halve kracht Krasser vorm kon do reactie in Rusland niat kiezen dan dien waarin zg thans de beUften horroejit vcrii den j iar door don Ketzec gedaan in da oekase vtn 39 October 190 In die ookaae toch werd aan het Russische volk de bnrgerlgke vrgheid beiooM op de grondslagen der onschendbaarheid van persoon der vrgheid van geweten van uiting van veroeniging en vergadering Herhaaldelgk heeft sedert dien tgd de Tsaar verklaard dat de beginselen in die ockaso neergelegd door hom ouveranderlgk zouden worden gehandhaafd herhaaldelgk heeft hg die de uiting van zgn onwankelbaren keizorlgken wit genoemd Rn goleidolgk zyn die vrgheden zooal niet formeel ingetrokken dan toch in de praktgk beknibbeld en door de bureaucratie als een doode letter behandeld Maar thans wordt vgf maanden na het afkondigen van do onvoranderlgko beginselen waarop de vrgheid in Ruslai d gegrond zal zgn een keizerlijk besluit uitgevaardigd dat een horroeping is en een volkomen ontkenning van de onveranderlgke beginselen in die oekase bedoeld De vrgheid van uiting door hot gesproken en geschreven woord zoo zg al ooit bestaan heeft in Rusland is thans weer vernietigd door het keizerlgk besluit waarbij das gelijk ik zooeven zeide naar een anderen dienst uitzien Je kunt op me vertrouwen dat ik een goed getuigschrift zul geven Het zou een vrg armzalig getuigschrift zyn dat ik mezelven gaf zoo ik u in oen tgd als deze verliot sir antwoordde Tom terwyi hiJ zgne aandoening onder den dekmantel van vroolgkheid trachtte te verbergen Wat de hotelrekening betreft daarover behoeft gg n niet ongerust te maken Ik heb gold genoeg om die te bet ilen on om daarna voor ons beiden plaats naar Amerika te nomen ja en om een staat te voeren wanneer we daar zgn aangekomen ook Wg kannen er zond r uwe landgoederen wel komen sir maak u maar niet ongerust Heb je geld Waar kreeg je dat vandaan f Wel dat zal ik n v rtellen sir Ug znlt n herinneron dat gg mg gisterenavond verlof gaalt uit te gaan W lna ik vertelde u niet wat ik van plan was te doen maar ik bad me in het hoofd gezet ook m n geluk eens aan de groene tafel te beproeven Ik bad een aoort van stelael uitgedacht dat ik wilde beproeven MaaV het liep zoo dat ik mijn stelsel niet in practgk kon brengen doordien de tafel welk ik bereikte die was waarop da kleine bal ronddraaide in pliats vu die met de kMrten Hoe dit ziJ het wai do censuur op alle periodiek verschynende drukwerken in eoro wordt hersteld niet alleen maar verscherpt en met tal van draconische strafbepalingen wordt aangevuld Allo periodieken moeten voordat zg worden nitgogoven aan dun censor wolden voorgelegd Zoo op grond dor rechtoriyke vonnissen de verschgning van een blad verbonden ia wordt de uitgever die in strgd daarmede handelt bedreigd met boete tot 30 Kl Roebol bg herhaling tot zestien maanden gevangenisstraf Dat is nu toch wol een echt Rassische opvatting van het begrip peravrjjlieid 1 De Italiaansche Mattino had een DHioht gehad volgons hetwelk de groote niogenï heden een internationale confi rentle over Abessinie bgeen zouden roepen Volgens bet Italiaansche blad was dit bericht eigenlijk een balletje opgegooid door de oorlogaparlg aan het Duitsche ministorie van buitcnlandscho zakan met het doel om een nieuw internationaal geschil uit to lokken Do officieuze Sllddoutsche Relchskorrespondcnz betoogt nu dat de Mattino zich leelgk heelt laten bedotten Het denkbeeld van een Abessinische conferentie is zegt zy nergens opgedoken Engeland Frankrgk en Italië voeren zooalS bekend is sodort geruimen tgd onderhando lingen die ten doel hebben zich te verstaan over hunne AbesslnLsche belangen welke voortvloeien uit de grensnabuurscliap tusschcn do Alrikaanscho bezittingen van die drie mogendhedenen het ryk van Menollk Duilschland dat met het binnenland Abessinie goen rechtstreoksche aanraking heelt kan natuurlgk wat de behartiging van zgne belangen betreft daar niaf in dezelfde omstandigheden werkzaam zgn als do grenslanden Voor de ontwikkeling van de DuitschAbessinische handelsbetreUiingen is door het handelstractaat hetwelk het afgezant schap onder Itoson heeft gesloten te rechter tgd de noodzakelgke grondslag gelegd Bg de uitvoering van dit tractaat zullen onze betrekkingen met do doorvoerstaton steeds gewicht in de schaal leggen Aan deze omstandigbeld dient herinnerd te worden als men van Duitsche plannon met betrekking tot Abessinie spreekt Wat wg daar nastreven kan men samenvatten in de forinuie gewettigde oeconomischo mededinging op grond van de bestaande tractaten De betcekenis van deze halfambtolgke orakelspreuk schgnt te wezen dat Duitschland ten aanzien Aan Abessinie niet zoover kan gaan als in Marokko omdat het de FranBchon Engelschen of Italianen noodig beeft do eerste tafel waar ik aankwam Ik had tachtig francs meegebracht om daarmee te spelen maar ik had een vgf francs stuk in den zak van mgn vest en ik dncht ik zal daarmee eerst de proef nemen om te zion of ik gelukkig ben Du zette ik het op oen rood vak en do kerel deed den kleinen bal rollen en ja wel rood was de aangewezen kleur Wel zei ik bg mezelven wat eens goed is Is het ook tweemaal dus Het ik de tien francs welke ik gewonnen had staan en ik won wéér dit maakte twintig Kom zei ik dat la weer niet kwaad dus liet ik ze weür staan en het volgende oogenblik was ik veertig francs rgk Welnu tweemaal veertig was tachtig ik had de kans die bij het volgende spel te wiunon en indien ik het verloor zou het op zön hoogst slecbt jlJlfrtwcs zijn dus liet ik liet wéér onaangeröefS yVn bet rood keerde weder even regelmatig als het hanengekraai Thans begonnen de omstanders er acht op te slaan en eene menigte stond toe te zien Dit is m n geluksdag denk ik laten we er uithalen wat WO kunnen Het was weder rood on dat maakte het zesvoudige in één spel Zal je nou ophoudm TomP zei ik Neen zei ik en zoo stelde het volgende spel my in het bezit van drie honderd en twintig franca Woritvtnolfit