Goudsche Courant, vrijdag 18 mei 1906

Zaterdag ï Mei 1006 m 10032 45stè Jaargang J lil 11 TE GOUDA fiOMCHE mmm i ienw8 en Adtertentieblatt voor Goud a on Omstreken Telefoon iHo 81 A D V H R T E N T I E N worden gejjliatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenliën tot 1 uur des midd rrirtui n IVo 88 Ue üitg ave dezer oiirant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimcrs V I J F CENT E N S Het xüe onKhaddj Uti en p K maUcelykite foearaliMel ymc Hiana n vooral dame en Kindenohoaawaak 1 lideAiipratuiuTanC H MUIIarfcCa j BcrIU Baath Str 14 Men lette pej flLlv op ahzm en fabrlekemerk Vefkrjritaer ky Huren Wlnketlsri In iflhoenwert geleelMM ereiiryennHeir Qnneratl Dspet by W aarMmenn AmbM Gouda Druk van A BRINKMAN i Zt Po inrichting wordt GEOPEND ManiHlag SI Mei Het bad i i opungosteld I tcgon betaling Door mannen van s morgens f uur tot balt 8 en van balf elf tot dosluiting KOOP vrouwen van II kosteloos ultalnitend ïoor volwassenen 8 morgens 8 tot 10 uur eiken dag van 12 tot 2 uur s middags Zaterdag s avonds van af 6 aar tot de sluiting gedurende de maanden Juni en Juli van s avonds 7 tot 8 uur Abonnementskaarten en kaarten voor 20 baden zjin van af heden verki ggbaar bsj den Hi oretaris der Commissie Wvjdstraat 45 Namens de Commissie 8n Toezicht Dr P J A LKVEDAÖ Voorzitter A D VAN VREUMINGEN Secretaris NIcTOEHAAt f I It i 0 Westhaven 179 Gouda O a Spreckiin n DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING CESTELD DOCH BIJ TERUGGAAF VERCOEDl Vx LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verktygbaar by M M BELONJE Jk Güada Gevestigd te Gouda Dr J G RUPS MHiH Spreekuur van S 9 en l X uur in DR ROMEIN Kattensingel if cid II busje l ocl8creiiie Ahol poefst toch zoo mirakel mooi Zenuw on ülaajiflijders wordt nit overtuiging als eeu werkelijke hulp lil don nood het boek aanboYolen Na ontvangst van adres per briefkaart worlt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Hookh Zaltbommol Verkrggbaar io flesschen 30 ets en f 1 2S bij H H Apothekers en Drogi Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te öouDA bü C LC GER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 189 WERFXD SIICCK8 De W rcl U eroeni le Superior Druivenli orsthoning Krtract wordt aaubavolen tegen IJor taaniloening en Kinklioest Zware Verkoudheid Slymhoest Horstpijn Keel ijii Heeschheiri enz MELIASTUE is verkrjgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duittclihnd Engeland Amtrika Ntd Ind l Oranje Ritier Kolome Transvaal enz MELTAN rnn werd O maal met Bonden 3 maal met Kere Medaillai bekroond MliLlANTllE in flacons f 0 40 i 0 70 en f 1 MELIANTHB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenigo fabrikanten H JN VAN 8CHAIK o Koninklgke Stoomfabriek De Honlngbloem Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFJP £ Co Westhaven 198 Oouda ORENUEL Gouda E 11 VaN MILU Veerstal ti l2ü oH la BÜUMAN A ordr A PINKSE Nieumrkerka dJJed A N v N ZESSEN Sciwoulioven ti v WIJK Oudcwaier A SCHEER Ilaaalrerld P W v EDE Oudewater K ya dsb HEMDEN te Meeumik P v D SPfK Moercapelle D v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKJj VAN DER HEIJDEN ITaeMm reera P A uk GllOOT A d JONÜH Oudewater J P KASTELKIN Pohhroekerdam Ü BIKKER te Benichop W HtiCIIUWIiVC Laat V met mishtien óoor AhdiJ Slrooi Het klooster SanctaPaulo AbdU bestaat niet dim Slroit i van yeeneHel waiirde Snel groeieiidn Japansehe BloeiUBnvnrslerlng ltz llscliung Ijijioiulpro holmndeling binnen ier kgon groeit Wilt gy iiw Imif kanior vonator Imlcon tuinhuis kale miiron mi snel mol frnni f roeti en Muunion hos iienl vn z uii diin Tbeophü ZicRier f nol eroeifnd Jap n scIieUloiïinza loti tV wgiucitsn Huii liiiln iili k Hiiu i u buiiicn don korist r t neli kLii tyd wunlt uUtis met fmiii j ioon liloenien un kliinplanUni W dekf wo ku ooii welriokemlon on ftiingtiuiimiig iir vorspruiilon I Zoowel iti don knmer hIh in Ion tuin of Hlüompotton Bakkoti Kfisaon onz overal kan inon zaaion en im drie of vior diigen komt bet kihI uit on lioeft inon vorder niets metr to doen dim do tnkkon op te bindon en dan groeien en blooion zo den gimschori mmer tot bmt in don herfst Schooner ge lobt kun inon zicU niet voorstellen Ik ver end logon inxonding v tn het bi drag 1 pak Theophll Ziegler e s el srooie Mde BloemenversierinK BUtz Mhohung voor f 1 5 pakjes f 4 50 10 pfrajes f 8 50 franco Rembours 20 oont extra THEOPHIL lEGLER Keizersj r 353 Amsterdam Leverancier der Keizerbjk lConinkiijko Tuinpn Qebr Stx U werck s Chocolade en Cacao I Iktónnöge doï r J vst6 iutvmf =ng n p V3 i ina ed verb terde Mirl BiUe lm ttlMidtend gebtuik va yne yu fijnalo grondsloffea f ftrarnJoM ei ia ibrmker van 8toliwe ck 3 ChoeoMe en Cacao eear aaabevei nswaai lig fabrikaat Tiimwfe irig benriwoordoiido aan den kihond der resp Bükntten De Hrma bcM ilite 87 Brerets als Hofleverasieler 44 Eore Diploma 8 gouden eisii XedtlUei een Iwwijs om nitaxuitend fya tihrikffiit Ve ia 1874 siltreef de Acoademw national de rin is Mou voua ótnmoDx una Mtijüïl A me pi emièrc elaraae n aoMtcMMttan a ratra exosUanto lUiriaatloa d Obooctlat bonboos Tari a eto ta MUwvok e bbnkMit is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkan HW au OenetaalTertsgenwoordigor ïoor £ edeir aiid Miu Hattentoitt P HOPPE AanÉerdam Ealverstraat lOt AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVIiRANOIER r CH RUM OITROENI ARAC HURGUNDY yetkrUghaar MJ alle grotiter iiiS s Patent H stollen liuiitii m ÜBlenrglii mnami mtiitiur Imutrin uiigUtl D r ffrosM Krlttlg Mn uniri PalentH SltUtn érumgen lut Mm m wr iohleceiaa werthlwum Kacbahmunt en ge4atm Hui Uufi Mv min ttel tcharfm H StoOm uur nu um i ireet tier la uhlm EkvihuieluniUf tl Ahm umrPlAktl Wh nttmUiiKll i U Un IM X rttUWitm uut ZmgnUte nM mi IMimf Warnung oDdiT iiiorldiirendo mtpólc ran Dr VAN HAMEL HOOS i HAUMtNS OPENBARE Vrijwillige Vetkooping TE GOUDA Do Notaris JAN JACOB ABRAHAM MONTIJN resideerende te Qonda is voornemens om op Maandag dtn 9ln lUet l oe v m MÈ uor in het Hotel De Zalm aan do Markt aldaar in éëue zitting publiek te veilen en te verkoopen Perc 1 tcegent alt aialccw gaan Ëen goed onderbonden PandmetErveenTuin groole en kleine SCHUUR in welk perceel is gevestigd de door den heer Johs van der Barg en zyn voorganger gedurende éü faar met veel auecèa gedreven Confiseurs en Koksaffaire zeer gunstig slaande en gelegen op den allerbesten stand in het centrnm der stad aan de Markt wyk A No 143 te Qonda Kad Sectie B no 1063 groot 2 A 90 c A Voorzien van Griis en Watei leiding vele va e Kasten en andure gemakken Perc 2 Een n i ii de i iseltcii dt b lyds ingelicht WI KKLUIIS met afzonderiyke toegang hebbend 9 $ oonAnfS met ERVEN en PL VATS allergnnstigst slaande on gelt geii aan de Westhaven te Gouda wi k 1 Nos 204 en 205 met eene üANö uilkoniende aan bel water van do Peperstraat Dit pand bevat behalve ralme Iftnkel met Kantoor diverse Kamers w o met antieke Plafonds en Schoorsteenmantels Keuken en ruime Zolders Iwee groote Heldere onder het geheele pand eu de daarvoor gelegen straat doorloopende en uitkomende aan het water van de Haven waarvan één vmet vele gemetselde bokken eer geachikt voor WIJnkuuperIJ is voorzien van Oas en Waterleiding vele vaste Kasten en andere gemakken Perc 3 EEN woorauis voorzien van öas en Waterleiding met ERF en GROND aan de Walesteeg F no 77 te Gouda Kad Sectie C no 452 groot 58 c A met uitgang in de Tuinstraat Ite perceelen ifu lumiHdelê uit de hand Ie koop Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg E no 21 te Gouda Breeder bjj biljetteD Het licht der toekomst is de Eleclrodinelamp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en z er zuinig in éèn woord een licht xoo men teh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op ieder gasornamcnt aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZIJN DE AVOilDlSTER DUBBELE BUÜET B 13 ïelfn 117 Aanbevelend M M V L00i n Gasatter Uuiteiilandscli Overzicbl De Doema nam nog drie andere punten van het adres aan bjj de arlikelsgewuze behandeling Tydeus de zitting werd oen ontwerpkieswet verdeeld door de constitutioneel democraten ingediend By de voorzetting der beraadslagingen over het adres van antwoord ontspon zich een levendig debat ever een voorstel om punt 8 van het ontwerp adros dat afschalüng van don Rgksraad vraagt te schrappen De Doema besloot met algemeens steminon do beraadslaging onafgebroken voort te zetten totdat het geheele adres behandeld zal zgn De Russische Doema heeft het adres van antwoord op de troonrede onveranderd en met algemeene stemmen aangenomen Hoe kras het adres ook is gesteld toch zjjn er nog afgevaardigden die het niet sterk genoeg vonden De afgevaardigde Sseroenof en vele andere leden der linkerzii e drongen op nog krachtiger uiting der openbaj meening aan Maar de moeste sprekers meenden dat het zoo wel was Wanneer eohter de regeering bet adres niet aanneemt zeide professor Schepkin dan zal de volkskracht zich uiten op een ontzettende wjjze Wy hebben de regeering gewaarschuwd en haar den volkswil duideltjk en helder voorgehouden De regeering riep een ander spreker wat is de regeering P Wj kennen haar niet I wy willen over het verledene niet oordeelen maar wy zullen eischen dat de vernieuwing van Rusland thans tot stand zalkomen Zonder haar verlaten wy deze plaatsniet 1 I Naar nit Petersburg gemeld wordt zal de Tsaar op zjjn verjaardag 19 Mei een gedeelteiyke amnestie toestaan waarvan slechts de terroristen zjn uilgesloten Maar tevens wordt gemeld dat de regeering voornemens is het adres van antwoord met stilzwijgen te beantwoorden Dat zon naar van vele zgden gevreesd wordt reeds dadelijk het conflict uitlokken In het Engelsche Hoogerhuis werd het wetsontwerp waarbg aan vreemdelini en wordt verboden in Groot Brittannie te landen met het doel Britsche werklieden tgdens een staking te vervangen verworpen met 96 Btemmeh tegen 24 Het ontwerp dat door FEUILLETON Het Dagboek van den Inspecteur 63 Zg zegt dat de kredieten en de identifi catiebrleven in Amerika door een paar deskundigen vervalscht en aan Willis ter hand gesteld werden Willis schreef er de handteekeningen en eenige andere bgzonderheden in De twee deskundigsn keerden daarop naar New York terug ten einde geen argwaan te wekken Wijlis deelde de kredietbrieven onder de leden der bende uit die in last hadden naar de verachillende voorname steden van Europa te trekken snel te reizen waar ie maar konden wissels te incasseeren en ten slotte op eene bepaalde plaats samen te komen om daar do opbrengst te verdeelen Daar elk krediet van een groot bedrag is verwacht men dat de totale som vier of vyf millioen francs zal bedragen Het is een grootsch plan maar gelukkig heeft de NewYorksche depêche gemaakt dat wö op onze hoeda zgn en wg hopen de zwendelarg in de geboorte te smoren Z jn de dieven aet de operaties reeds btgomunr rroeg Fedoriky Keir Hardie by het Lagerhuis was ingediend had daar alle stadién zonder oppositie doorloopen Do heer Beancbamp gaf te kennen dat de regeoring tegenover het oj werp btrikto onzydigbeid zou in acht nomen Lord Landsdown zeide dat indien do regeoring de vorantwoordeHjkheid voor het ontwerp d it een nieuw hoogst belangrijk bebeginsel invoert wilde aanvaarden de oppositie het ontwerp in het stadium waarin het thans verkeert zon aannemen maar het in het tegenovergiesteld geval verwerpen De regoering weigerde de verantwoordelijkheid voor hot ontwerp te aanvaarden en dit werd derhalve verworpen De Italiaansche Kamer beraadslaagde overde regeling der werkzaamheden De heerSonnino president van den ministerraad stelde voor Dinsdag een aanvang te maken met het debat over de maatregelen ten baWvan de zuideiyke provincies met de benaling dat dit debat opgeschort kan wordenter behandeling van het ontwerp op de zuideiyke spoorwegen Het debat over de marine enquête zal plaats hebben na de behandeling van iiel ontwerp over het verstrekken van steun aan de znideiyke provincies De verklaiing van minister Sonnino dat hy de prioriteit niet eischt voor het debat over den terugkoop der spoorwegen veroorzaakto een storm van verontwaardiging op de banken der oppositie die voltallig was opgekomen teneinde het ministerie ten val te brengen Do discussie duurt voorti De Pruisische minister van binnenlaDdscho zaken heeft volgens het stenogram in de ReichsAnzeiger op 12 dezer in het Pruisische Huis van afgevaardigden over de zaak van Schone den criniineelen commissaris van politie die door Bebel in den Ryksdag beschuldigd was dat hu een Russisch koopman nadat hy hem met uitzetting bedreigd had tot spionnediensten heeft willen verleiden verklaard Naar hot schynt ik moet mj van deze voorzichtige uitdrukking bedienen omdat de Russische koopman intnsschen een reis voor zaken die hg al lang van plan was te doen naar Rusland ondernoroen heeft en nog niet gehoord is kunnen worden naar het schgnt heeft een derde persoon den Russischen koopman overgehaald nil eigen beweging aan commissaris Schone zekere diensten aan te bieden ten einde verlof tot langer verbljf hier ter stede te krögen Kort daarna is ik wil dat na Neen maar zy hebben van de hoedanigheid van eenige hunner valsehe papieren een proef genomen en het spgt me te moeten zeggen dat zy algemeen succes hebben gehad De geinde sommen waren evenwel betrokkelgk klein Maar er is nog geene poging gedaan om den groeten slag te slaan Dergelgke zaken vereischen zeer zorgvuldige schikkingen en elk lid van den troep moet in voortdurende gemeenschap met het hoofdkwartier blgven Maar zooals ik zeg wij hopen de hand op ben te leggen vóór zg beginnen Ik hoop dat gg m n vriend Willis hier of daar zult pakken zeide Williams schertsend HiJ is de spil en aanvoerder van den geheelen hoop niet waar f Dat is in ieder geval onze vooronderstelling antwoordde de Baron De uitkomst zal het leeren Het is een zeer raadselachtige kerel die Willis en er is tot hiertoe nog geen vertrouwbaar persoon ge weest die voor zgne identiteit kon instaan Zelfs de beschrgving wel e ik n daar zoo even voorlas zal misschien biyken op eene vergissing te rusten Elke poging welke tot hiertoe is gedaan om hem te ontdekken is mislukt Men zon het er bgna voor gaan honden dat hy een dwaallichtje is dat er zulk een man in werkelijkheid niet beitaat Maar wa zullen ti a I Wi hem pakt drukkelyk laten uitkomen de Russische koopman van plan veranderd en heeft hj een hier gevestigd advokaat opgedragen zün wenach naar vergunning voor vaat verbluf langs den gewonen administralievon weg te bepleiten Als gevolraachligde van den Rus maakt de advokaat K Liebknecht nu een verklaring openbaar waarin hjj do voorstelling van den minister op grond van een onder ftede gedane modedoeling van don Rus onjuist noemt De particulier v Brockhusen heeft den koopman dien hy in zaken had leeren kennen op den avond van 18 April in een wanhnis te Wilmersdorf met commissaris Schone samengebracht Schbne heeft toen gezegd dat het verbazend mooieiyk was iets voor den koopman te doen Toch hoopi hy hem te kunnen helpen Hy zou den Icoopman wanneer hp te Potersburg was misschien een paar kleinigheden vragen Liebknecht hei haalt dan in hoofdzaak wat Bebel in den Ryksdag medegedeeld heeft om te besluiten met de stellige verzekering dat ds Bus van zjjn kant nooit zekere diensten heeft aangeboden en ook niet achteraf van plan is veranderd Mr Liebknecht handhaaft dus do ernstige beschuldigingen tegen Schone cu v Brockhusen tea olie t o Diilten qUaestl8 zal echter een naspel hebben in het Pruisische Huis van Afgevaardigden is gisteren door de conservatieve fractie de volgende motie voorgesteld Het Huis van Afgevaardigden besluit aan do Kon Regeering te verzoeken in den Bondsraad er op aan te dringen dat ingrypen in het bestuur der bondsstaten voornameljk van Pruisen door de Rykswetgeving wordt vermeden of in ieder geval niet geschiedt zonder voorkennis en goedkeuring van de landdagen De bedoeling dier motie is Naar de meening der voorstellers is de invoering van DiMen een onbehoorl k ingrypen in het bastuur der Bondsstaten en voornameiyk is dit het geval met art 6 der Bykswet waarin bepaald werd welke vergoeding afgevaardigden van den Rgksdag zullen ontvangen zoo zg tevens lid van een der Landdagen zgn Minister Von Posidowsky heeft in den Ryksdag verklaard dat dit volstrekt geen ingrgpon in de bevoegdheid der bondsstaten is maar de conservatieve fractie in het Pruisische Huis van Afgevaardigden wil daarover nog eens een debat in dat Huis uitlokken zal er groote eer mede inleggen Indien ik nog langer luister zal ik op nieuw aan mezelven beginnen te twyfelen merkte Williams met eene komieke houding van ongerustheid op Ga meê graaf Als de baron van avond bj ons komt soupeoren moet hij ons vertellen welke de wyze van handelen van detectiven aan deze zgde van den oceaan is Dat zal me zeer aangenaam zgn antwoordde dft aron maar weboweien niet dat we be lwamer zyn dan onze confraters in NewYork Inspecteur Byrnes is bepaald zeer bekwaam zeide Fedovsky Tot acht uur dan voegde Williams met zgn hoed groetende er by De baron neigde an Fedovsky verliet met den Amerikaan de kamer Het is een zeer aangenaam mensch wanneer men hem nader leert kennen merkte hg op toen zg op bet trottoir gekomen varen D3t gaat vrg wel stemde Williams toe maar dat neemt niet weg dat zoo ik de Koning van Saksen was ik een ander aan het hoofd van mgne Geheime Politie moest hebben Waarom dat Wel hg weet niet te zivygen t Is alles goed en wel dat hy vertroawen in ons stelt i Eerst deze week is r te Bern ambtelgk bericht ontvangen van de besluite der conferentie van Algeciras waarbg at h Zwitserland een rol in de inteciMitionale controle in Marokko wordt toegedacht Het is geteekend door den voorzitter van de conferentie den hertog van Almodovar eu gericht aan don Zwitserschen Bondspretident Zooals men zich herinneren zal heelt de conferentie gewenscht dat tot inspecteur de politie in Marokko een officier van het Zwitsersohd leger zal worden benoemd door den sultan van Marokko nit een voordracht van de Zwitsersch regeering Verder werd het Zwitsersche Bondsgarecht te Lausanne aangewezen voor bet oplossen van eventueele geschiHen betreffende de op te richten Marok kaansche bank De mogendheden welke op de conferentie waren vertegenwoordigd hebbeu intusschen de daar genomen besluiten nog niet bekrachtigd Wanneer dit zal zyn geschied ontvangt de Bondsregeering nader bericht en zal zg beslissen of zg de verantwoordelgkheid uit do haar toegedachte rol voortvloeiende wenscht op zich te nemen Montere Rios de leider van de demokratische liberalen in Spanje heelt langen tgd verblijf gebonden in Galicië wat aanleiding gaf tot geruchteo over tweespalt tusschea hem en Moret den minister president Montere Eios is nu teruggekeerd te Madrid eu hy heeft verklaard dat hg niet van plan was iets te doen dat ten nadeele zou kunnen komen aan de liberale regeering en de liberale party Men denkt te Madrid in de laatste dagen meer aan de bruiloft van den koning dan aan de politiek De regeering zal 31 Mei en 1 en 2 Juni tot ambtelgke feestdagen verklaren Het is eene heele beslommering de ruim 250 hooge hoeren bedienden niet meegeteld onder dak te brengen die als vertegenwoordigers van de volken der aarde het bruidspaar komen gelukwenschen De prgzen van hotelkamers en pensions te Madrid gaan schrikbarend naar boven Verspreide Berichten Fkaskbijk Men noemt als den candidaat der linkerzydo voor het voorzitterschap van de kamer in de plaats van Doumer Brisson Grootvorst Cyrillus neef des czuren is te Pargs voor 100 000 francs aan zilver en sieraden ontstolen Men vertelt ook dat maar hoe eeriyk we wezen mogen tongen kunnen onbescheiden zjjn en vóór alles weet hy niet of we niet alles wat hg ons meedeelde zullen uitbazuinen Maar dat is zgne zaak En gy kent Inspecteur Byrnes zoo f De vraag werd onverschillig gedaan maar zg deed Fedovsky gevoelen dat ook hg zyn mond niet zoo gesloten had gehouden als raadzaam was Hg mompelde het een of ander onbepaalde antwoord waaraan zyn makker geen aandacht scheen te schenken en besloot inwendig in het vervolg voorzichtiger te zjjn HOOFDSTUK XVIL Een Duitscha Bierkelder Het souper dien avond was zeer gezellig en tegen het einde er van kwam het gesprek op den vooronderstelden inval der falsarissen Gaandeweg raakte Fedovsky in oen gesprek gewikkeld met Mr Knoup den bankier terwgl Williams en de Baron zich met elkander onderhielden Mr Knoup was een levendig en onderhoudend en bovendien een zeer verlicht man en hy deelde den graaf heel wat wetenswaardige dingen mede omtrent den aard en het beheer van bankzaken in Europa en omtrent de maatregelen welke genomen werden om zich voor bedrog te vrgwaren Wordt unolgd m