Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1906

HUIS TE HUUR Heereiihuis Ooslbaven R 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Walcr i leiding Te bevragen B 89 j Woensdag 29 Augustus 1906 45st Jaargang So 10117 SCHECOIMNT iMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefooa 9I a ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd gS éJi relelo n Mo sa De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoJidering an Zoi en Feestdagen Ue prijs pei drie niaaiiilen is 1 25 iranto per post 1 70 Atzonderlijko Nommers V 1 J F FNTKJN aim DiTSTAPJË meer mogelyk zonder WACAlTIEHilAKT Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Qids Mft een Vacantiekaart der 8 8 door Mooi Nederland Een practischonmiBbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drokkerjj LEVISSON Den Haag Éin Qids v honderd piaatgen M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 ïelfn in Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prjjzen Aaiilegger van Gas Waltr Spreek Bicrea Ëleclrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudsch Verllchting Maga ijn DE AWONDfilTER daar allies door bekwame fitters verricht wordt Alleaw onovcrlroften Trof Dr LioborB welbokond UIW SaACST ILIXBB AUaeii eeht mat Fabrtekimtiik tot Toortdnrende radicale eu I tekera genezing van alle tuM de raeest hardnekkige xenutiy fiekteUf vooral ontstaan doei I afd alingen op jeogdigeo leeftyd i ofiftle genezing van elke zwakte Ble L £ deht Benauwdheid Hoofdpgn j Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte apgiTertering Onvermogen I Impotent Pollutione enz UitI voerige prospectaHsen rrij ïror each fl l fl 3 il 3 dubbelsflosch I 11 C lOntranl DepÖt i Matth v d V oRta jaltbomra JDrpölfj M Gléban t Co Rotterdam 1 Happel B Gravenliage 1 lUlmmftDs de Jong J Gen Kotter ara Wolff Ie Oo Ooutla CD bil alle dro aten Verkrijgbaar in fleaachen SO ets 7S et n i 1 25 bö H H Apothektra en Drogiaten Let op het merk AHKEÜ F AD RICHTER Co Rotterdam I iBtnOMda M to TmIMB i fri klKMBMtmanr rtwGiMi StflB DKriinM rai Mp a btiW UMh Mr ItMMidw DMMM kmrig imttn no lU twm ta pkUord HMftn Dbm a KlndtndKMiiMi Var kriifbur U wiiikaU n la Sc wwtrk GiJuiarik Dnmriln mi Ku I n lOM Op Iwt abrMaawh öoqda Druk van A BRINKMAN Z Te Gouda b C XiUGEB Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 118 acmalogeeii Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen HloeüarmoeAe UleekKUcht ZenttwmuMkle Uoofaiiilnen SiapelootlieM Oumachteu Vermagertng en Fermtnderlng der UchaamtkracMeu aeiiialo een in Poedcrvorm H il mÊ UtJ Kkm worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVOEM ia het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige iabrikaDten 11 v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Jb Co Westhaven 19S GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouda A BOUMAN Moordrecht P1NK8E Nieuwerkerk ad IJttel k H VAN ZESSEN SchooJtoven B v WIJK P W v EDE Chidewater A SCHEER Haaêtredu K VAN DEB HEIJDEN Reeumiik P t d SPEK MoercapeUt D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN r d HEIJDEN Waddmgetieen P A di GROOT A u JONGÜ Oudewater J P KA8TKLEIN Polsbroekerdam D BIKKER Beimhop WAARSCdUWlNQ Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het klonslerS cfa Paulo AbdiJ bestaat niet dua Stroop van geenerlet waarde Het groote aantal zenuwkwalen Tan Eaii fv ioofdplJii af tot ToonrKMiideksatMkeBanvan apoplozl barMab ro it tM tL aoc teadi all nlddalen dooi de medlinbo vttenaob p aannwsnd Sorat aan dan Btoowaa Uid Vgai o mr toe dat alj door bot ffobralk mnkm Tan Oaa MDVoodlgaUn ireg fimirltlk laaflB da hnwL mm 1 proAieiBlag w iMw imcis gofawlewarrid n U hoQ balangrtBÜfaig arakt toTanaMM a Uidaads BwnaïbbaH Dow gmemwi la attcoTo phjjioloi Torbnld mldftad itlaohe ontdskkfaiff mdau bMft dia na booderdo nmr iirinliMwii 11a an XnwiH b wotensobi inl ka krtncan U hoocito bala blUkt te iljB voor da aan aoonvkwalM Öidaada aaanMbbaH L dan door d n gftwesan Of olor Taa OHondbeU Or Bomu wolMOMtvtoTllaboaBB aa benut oo da on derrlndlns i KedMn In eena B Jai e pnütUfk r waMehiac t ii hathvcM hmmI per tav wvmicw dnM a KaaahlkteatolTan A r de iMüd iSddelHik hsaaeaaw t l Ba deKed ld Het de genaeiwUBe werden w rkeUik aeUtteraiida raanltataa TafkranB en atj maakte aooveel opcai dat van mb deor d a oltvlader eaohraTaa warkle OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kara voortomlai aa laaaitng Binnen korten tqd reedi de tie drnk Ternbeoen la Ut boekje beTat nlal alleaa Tor bat natoW Mb Hek vfimtnnnbarA verblarinitea omtrent bet wwen der nlenwere theruiio t da daarmede lalfi tn wanhopig vallen yoTkngtm nltverklnc naar ook vindt men davin iretanaebaepelijkf er hnudnlingcn uiïde tiicliaehe binden dletandosa Eemeswljae KewUdiUn aooinede anohrl Ketni nlirinen van baoKgn laatiAe amee knudlgen onder weUta f aiatare aia4 dr pC lylitinlgk t renja rus lt Hg mojil tü Steworgüor dr prafcUiearend ganeaaaear Innlgan aeiUohl de Chnrontcn Snnltllliralh Qr Co in U SUt tn aroiimann ned r arrond arta Dr P Foreitlar ointoahder airealaor va att hoaptlaal ta Agen DahstwsU Dr Soaarlai keato lad Etnt DariBi med dr geaaithBer tflrïutfliir der jalvaae therapeuUaolia tarloMIng vaar laaawUjdo me St Honor 3 4 Coniul ven Aiehanbioh nad dr ta CorfH Dr Bwkeeh amad aria de Ur itBhiiirit Joohl rd dr la Watnan Dr O Baagaval ta La Farrliri Eara Ifd vm dea OenaaH Caatr t de Isnlé iH Fraekrijfc en vele anderen llven ele bben en ten alotteïU die vreM avttalanTaair berawta aalMütoa ladaa bebbai aceaa dahaNkaM earaBfbalvae bb watagaailui vaa amewwlljdlara aai aa gaaaadi Aan allen wter scnnirBeatel Keer f aalnder aancadaan la af aan aaffcaaaaada unwaehtlsliald igdaa vaarvau ketitaakenoa aljnt edreaiaohe heeflplla MlGratea lobala beafdalia bloedandrang groota arftk al bearbeid MaaQ ie4 alaaetaaetnU BoaanilQka aMnat an eabaha eU ka te Btaad Tardet aUe afeben dia daor beraarto aa raüaa warja aa Mg l da aaa de gavolgan daanaa laoata varlanmlngaa eavernoaeii let aprakeii zware tea val noeleqk eNhkea atltflwU dar gewrloliUa nat veert tirende plln glaatielllka iwaito vertwnkklag vaa gehaafa aa t a die raeda ander feaeeakWMÜH behandellns ceveeat tijn aiaar door da bekeade BMaalaa ala aadbaadlnfaaa aa kondwataikaar electrlaeeren stoeailoat at Beïteden teea feneahw of laailtliig baaaar kwaal feToadaa en ten alotteiU die vreM vttalan Taar beraarta a Mutoa ladaa br Mkbarlngan ai daehar ordaa van kHSBillni la w bet aleaea van baadaa aa vealaa ala ook aas fonge nielajM Ntdanda aaa MBokmM aaldaaadria I aan eaga larsflBsn dia vaal mt bat boon warksa en meatalifke raaa lta wUlaa vaariuBHa wacM drtatand aaaceradan aick bet bovan varmalda weAje aaa ta aabafaa hetwelk op Mtmrmf keataleea aa fraaaa var leaden wordt door Amatardam door H CXBOAM dl € Heillnwof r M vaa SAKTB I piHliaMi Ka ITbreaht liOHnv A rOUTOX Oadairaobt bi éo aaaidbrsf F Mk p de JonnU bvictasninih mMlninale tnokoonetellint la d l r Welaanaw aeba SaMaa Cbor de Kedlanb Jnrt m t l xnvrrra Mialllf b hr aHd TaraohlJiuMlan ala lioh aaboudaad aegaag laalaa eardaavlaa la feal hoaM kaaWitti ordaa veer da oegae érabbaHdl Ma airtar bat aaarfeaaM aabdm11 e e WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT eras KOiSli KL l iCB FABniEKEIV Voedert nw Fee met de xuivere murwe x iTiNrz r ii oE K E 3 merk er en W Ij nitmnntendo door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parija 1900 negen Gouden Uedaüle Delftscihb SlaOlie Opentare Vrijwill igs Ve rkooping De Notaria JA JACOIlLOL ISyEES resideerende te Kotterdam als lasthebbende van zjine principalen ia voornemens om op Dinsdag den 11 September 1906 b j opbod en op Dinsdag den 18 September 1906 bjj afslag 1 eide dagen dea voormiddags ten 11 nre in het Notarishnis aan de Gcldersche Kadete UOTTEHDAU in het openbjar teveilen en te verknopen EENE BOIWUANSWONIHB met KOESTAL voor 30 Koejjen en ZOLDER GROOTE SCHUUR HOOIBERG SPOELHOK en ERVEN bonevens diverse perceelon WEILAND zeer geschikt om te worden aangelegd tot TUINGROND gelegen aan den Spiegelnisserweg in den Print itleacamAerpolder onder de Gemeenten liotterdam en niUeger berg ter gezamenlijke grootte van 22 Hectaren 74 Aren 33 Centiaren en bjj het kadaster bekend Gemeente Rotterdam Sectie Y nos 1161 tot en met 1172 en Gemeente Hillegersberg Sectie C nos 2531 2534 2535 2538 3539 2548 2543 0546 2647 en 2650 Grondbelasting over 1906 Gemeente Rotterdam 1 37 66 Gemeente Hillegersberg 48 73 Schielands penninggeld over 1906 1 20 per Hectare Polderlasten over 1906 10 50 Te aanvaarden vrj van hoor bj de betaling der kooppenningen op den 1 November 1906 met nitzondering van de Woning en verdere gebouwen welke eerst zijn te aanvaarden op den 1 Mei 1907 De veiling geschiedt in 20 perceelen welke eerst elk afzonderlijk en daarna in combination zallen worden afgeslagen Alles nader beschreven in Notitiën welke ten Kantore van voornoemden Notaris aan de Boompjes no 9 te Rotterdam verkrijgbaar zjjn ÊiMPöTMM nen wordt rerzocht op t IIEKK te letten UIT HBT Ma0 ZIJN VAN M ItSVENSWAAY ZONEN QOBIMCHEU Deze THEEËN worden afgeleferd in verzegelde pakjes van tvee ên een half en een Ned one Diet vermelding ran Nommer en jPr B voorzien van nerenstaanc Merk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J U BIJL voorheen J BREEBAABT Li HuUeiilaniisch Ovcrzlclil Volgens berichten nit Tifli s is daar een samenzwering ontdokt tegen het levou van den onderkoning van den Kaukasns Vele personen waaronder ook ulücicren zgn gearresteerd Generaal Wonlarlarski tüdelOk gOQVpr nenrgeuoraal van Warschau is gislisi middag to 2 unr terwijl hü in een njlnig zat dood geschoten De moordenaar ontsnapte Renter seint nit Petersburg dd 27 Aug Volgens nadere berichten bevond generaal Min zich aan het station iu Poterhof met zijn familie toen een jong meisje op bom toetrad en vijf revolverschoten op liem loste die den generaal in den rug trollen Movroaw Min greep de band van bet meisje dat dadelijk gearresteerd werd Daarop wees do gearresteerde aan de politie een bom dio op het station lag en verzocht dat men zich in acht zon nemen Generaal Min overleed onmiddellök Het schrikbewind in Rusland neemt hand over hand toe In een particulier scbriiven gisterenmorgen nit Petersburg ontvangen lezen wg Er ia hier noch orde noch bescherming en het volk is overgeleverd aan het treurigste soort gespuis dat maar raak steelt En wie in Knsland een verantwoordelijk ambt bekleedt moet rekening honden mot de desperado s de terroristen die hun leven geen cent waard achtend onder de leus voor bet land en de vrpeid moorden en bommen werpen Stolypin s werkzaamheid als ministerpresident was niet in staat het bewind van dolk en dynamiet te belemmcien ziJn reactionair optreden tegenover elke vr jzinnigo uiting verbitterde ziJn goed voornemens voor de toekomst werden als illusies beschouwd Tegen den man wien men er de schuld van geeft dat Rusland geen regeering geen orde geen beBcberming meer kent wat een aanslag te verwachten en de tvgze waarop die aanslag is uitgevoerd toont dat de roode terreur voor geen enkel middel terugdeinst Dat bewpt ook de aanslag op den commandant van bet garde regiment Semenovsky generaal Minn en de samenzwering tegen lEVILLETOIM 3 Arnnif 1 zei Eleonore die achter hemgetrtden was halflnid op waarschuwendentoon Dat enkele zachte wooid had een zonderlinge uitwerking op den fleren landman Hg brak plotseling midden in zgn rede af on vervolgde op veel zachteren toon Dat is nn eenmaal hier te land onzemeening mgnheer von Mansfeld Zoo denktde een na den ander En nn wil ik ugroeten ik moet naar mevrouw de barones Hij wendde zich om met een groet die echter niet van harte ging en daarop verliet bg de kamer Hellmnt keek hem met een halt epottenden glimlach na Een ruwe borst die Jansen Maar zoois hij altgd geweest rnw en brutaal als eenechte boer I En daarbg was hg sterk als eenbeer wie het waagde met hem te vechten lag in een oogenblik voor den grond Ja Arnnif Jansen heeft Friesch bloedin de aderen zei Leonore kalm Hg beeftde dangden zoowel als de gebreken van zynstam Zulke naturen lehgneD raak rnw en den gouverneur van den Kaukasus prins WoronzelDaschkot De jTemps bevatte in de laatste dagun zeer merkwaardige onthullingen over hot coiigies der Franscho bisschoppon op 31 Mei Wij hebben indertijd over dat congres eeuigo medodeelingen gedaan toen bleek dat besloten was het resultaat van de beraadslagingen en de stemmingen geheim te honden De Temps is nn in staat éen volledig verslag te gaven van wat er gesproken en gedaan is Daaruit vernemen wij dat do meerderheid van de bisschoppen in beginsel voor de aanneming van de associations cuUnelles was en dat met 48 stommen tegen 26 de ontwerpstatuten voor die vereenigingen door den aartsbisschop van Besangon opgesteld werden aangenomen De Paus die alles gedaan had om de bisschoppen tot verzet te brengen was door dit besluit uiterst onaangenaam getroffun liy zon hebben gezegd ZlJ hebben tegen mij gestemd zij hebben als Pranschen niet als bisschoppen gestemd I Maar voegde bg er bg ik voel mü gconszins verplicht met hut besluit der bisschoppen rekening te houden Het gevolg van deze overweging was do Encycliek die zooveel ontstemming heeft gewekt In radicale Franscho kringen verzekert men dat la mededeelingen in den ïerops afkomstig zgn van een der bisschoppen die ontevreden ia over de beslissing door den Paus in deze quaestie genomen De laatste berichten uit Spanje luiden gernststollend voor bet ministerie Lopez Dominguez De koning van do Engelsche reis te Sint Sebastiaan teruggekeerd moet zgn instemming te kennen hebben gegeven met de tegen hot Vatikaan gericbie politiek der liberale regeering Het stuk an minister Romanouos tot bevestiging van het burgerlijk huwelijk zal dus worden openbaar gemaakt Strikt genomen was voor de openbaarmaking de instemming van koning Alfons niet meer nuodig maar het schijnt dat het ministerie toch niet zonder oitdrukkelijke medewerking des konings heeft willen handelen De minister van justitie bereidt nu een wet voor tot afschaffing van den eed der getuigen voor de rechtbank De minister van onderwijs werkt aan wetsvoorstellen die de geestelijke orden en de vereenigicgen tot het geven van onderwijs moeten onderwerpen aan de bepalingen die ook voor andere veroenigingen gelden hard maar in de oogenblikkon des gevaars weten ze ook van geen wgken Deze held schynt je werkelgk te imponeeren Zei Hellmnt lachend Hg scbgut trouwens toch bier op t slot een zeer eigenaardige positie in te nemen en met n op eenvoet van gelgkheid te verkeeren Hij ia een huisvriend Die boer f Deze vraag klonk even verbaasd als verachleiyk Ëleonore s oogen schoten eensklaps vlammen en roet nadruk antwoordde zy Ja die boer I En die mgn vader het leven geredheeft voegde Otto er met geestdrift bij Entoen was Arnnif nog maar een jo ngeB vanzestien jaar Toen myn vader zwaar gewond was gevallen in den slag droeg hy hem geheel alleen buiten het bereik van den vgand Wist je dat nog niet Hellmnt P Och ja hy was de redder van oomWaldow zei de jonge baron op luchtigentoon Nn herinner ik me die geschiedenis Dus daar vandaan Ëleonore s bewonderingvoor dezen Frieschen held door wiei ik inhaar oogen geheel verduisterd word Alshg geen boer was wie weet of de zaak danniet heel gevaarlijk zon kunnen worden I Hg lachte luid over dezen komisehen inval en keek lachend naar de Jonge freale Hy DoiHeraldo verneemt nit Rome dat de Heilige Stoel tegenover Spanje zoo toegeeflgk zal zijn als mogelgk is in do onderhandelingen over het kerkelijk huweljjk In een mededeeling van het officieoze Havas gentscliap wordt er aan herinnerd dat door Turksche soldalen bezit wa genomen van Djanet t welk toch gelegen was buiten de grenzen van Tripolis en dat aan FranSrjk behoorde Al resultaat van de stappen door don Franschen gezant te Konstantinopel Constans bij do Porie gedaan heeft de Tnrkscbe regeering aan den wensch van Frankrijk voldaan en de ontruiming van Djanet door do Turksche troepen bevolen Hiormee ia de ttatus quo ante heisteld In de algeloopen zitting van hot Engelsche Lagerhuis is Balfoar de overvloedigste spreker geweest ofschoon hjj een maand lang builen hot Parlement stond Zgn redevoeringen vullen 354 kolommen van Hansard J Chamberlain komt met 168 kolommen in de derde plaats Tasechen hen in staat als no 2 Birell de minister van onderwijs met 208 kolommen Ramsay Macdonald die van de leden der onafhankelijke arbeiderspartij bet meest gesproken heeft vult slechts 68 kaionmen Geen ander heeft meer dan 30 kolommen gesproken een bewijs zegt de Westminster Gazette van de zakelijkheid der partij In het Hoogerhuis praat dwd niet zooveel de beeren honden daar van korte zittingen Bovenaan staat Lansdowne met 136 kolommen dan volgen minister Crewe met 102 en ministor Rion de oude heer met 89 Het aantal vragen aan de regeering gesteld is in het Lagerhuis weer geweldig geweest ui 9071 waarvan 2417 betreffende lerscho aangelegenheden Elf leden van wie zeven Ieren hebbeu ieder meer dan honderd vragen gesteld Galloway Weir en liberale Schot staat evenals verleden jaar bovenaan de Igst nu mot 250 vragen in de vorige zitting 328 dan komt Lonsdale met 213 Sloan met 201 enz Hst voorbereiden van de antwoorden geeft de departementen de handen vol Over de betrekkingen tnaschen Bulgarije en Turkije die door sommige bladen nog steeds voor zeer ernstig worden gehouden heeft de Bnlgaarsche minister president blijmoediger mecningen verkondigd Hij deelde mede dat bet voor de Bnlgaarsche regee ontmoette echter een zeer koelen blik en even koel klonk het verwglende antwoord Wy spraken over onzen overleden vader Hellmnt en over een moeilgken tyd voor ons vaderland I Nn ja maar men kan toch niet altydernstig zgn riep Hellmnt ongeduldig enwendde zich snel om naar de deur waar opdit oogenblik de beide andere deelnemersaan den zeilwedstryd verschenen Daar komen de achterblgvers I riep Otto maar de toon klonk geheel anders veel hartelgker dan die waarmede hg zooevenneef Hellmnt begroet had Kapitein Horst een flinke manneiyke gestalte die ondanks zyn burgerkleeding onmiddelltik den soldaat verried scheen ongeveer vgf en dertig jaar oud t zgn Een donkere volle baard omlgslte een gelaat dat meer intelligent dan schoon was en hg toonde in houding en spraak een kalmte welke voor flegma had kunnen doorgaan zoo zgn donkere oogen deze veronderstelling niet logenstraften door nu en dan fonkelende blikken te schieten Zgn begeleidster een zachte kleine aanvallige verschgning kon misschien zoo oud zyn als Eleonore doch z8 zag er veel jonger uit waarsohgnlgk door de moer levenslnatigo uitdrukking barer oogen Zoo laat Uer noeg Hellmnt lachend ring mueilgk is op te treden tegen de verbittering die ten gevolge der gruwelen van Grieksche benden in Bulgarije is ontstaan Hg heeft dit ook aan de Porto geschreven en er aaa toegevoegd dat de ëenige weg is het optreden der Uriekscbe benden in Macedonië te bestrijden De Porie heeft in verband daarmede aan het ministerie van oorlog pgedragen to zorgen dat de troepen in Macedonië krachtig optreden tegen elke Grieksche bende De Bulgaorsche regeering verklaarde verder geen grensincidenten meer te znllen dulden De militaire commandanten ontvingen bevel iedere grens overschrgding met de wapenen te beletten Maar Petrof hoopte dat dit volkomen onnoodig zal blgken Keir Hardie de leider van de socialistische Onafhaokelgke Arbeiderspartij en van de ten deele socialistische arbeiderspartij in het Engelsche Lagerhuis is vijftig jaar geworden en heeft in de Labour Leader een stuk geschreven in het licht van vijftig jaar Daarin zegt hy Ik ben nu met mijn vijftig jaar jonger van geest dan ik me ooit herinner gewetst te zgn Ik ben uit dien onfortuinlijken stand die niet weet wat het is een kind te zijn in den geest bedoel ik Zelfs de herinnering aan myn jongensen iongemansjaren la somber Had ik te kiezen ik zou nooit dat deel van mjjn leven nog eens willen leven Eerst toen myn levenstaak my vond het verleden van mg afschudde en ik geheel in die taak opging kreeg het leven werkelgk beteekenis voor mg Nn weet ik wat er bet groote geheim van ia Hy die zyn leven wil vinden moet het verliezen in anderen Eens zal ik daarover misschien een boek over schrgvon Maar kyk I ik ben daar juist mgn 61e jaar ingegaan Nog een pgp en dan naar bed De Daily News die een gedeelte van het artikel in de Labour Leader aanhaalt geeft er een prentje bg voorstellende Hardie zittende in zyn eenvoudige maar smaakvol ingerichte kamer lezende by den haard Aan den anur hangt een Engelsche vUg Dezer dagen voerde Hardie ergens het woord en hy zeide De groote strijd van d toekomst zal nitgevochten worden in het Lagerhuis Wg willen de oude stakingen en uitsluitingen niet voortzetten De rgke patroons kunnen daarby kalm thuis zitten terwyi het werkvolk zich van honger onderwerpt Een sterke arbeidersparty in hot Parlement moet den groeten stryd beslechten Waarom is u met uw boot hier niet aan het terras geland zooals wy waardoor ge n den heelen omweg door het park zoudt hespaard hebben P De kapitein trok de schouders op Het geschiedde op hoog bevel Freulevon Bernsholm verlangde het zoo Ik wilde geen minuut langer op zeeblgven 1 verklaarde de jonge dame zeer beslist Ik had genoeg van de party met ditafschnwelgk weer Het weer is prachtig zei Horst kalm Een beetje hooge zee en wat wind wasnitgezocht voor een zeilpartg I Nn ik hond niet van al dat moois I Maar niemand beeft u toch gedwongen P U stocdt er zelf op mee te gaan Ik wist niet dat de zee zóo hoog ging luidde bet ongeduldige antwoord Dat was van af het strand ook zeergoed te bemerken U is in ongenade kapttoin zei Hellmnt lachend Hier helpt geen verdediging ik zou freule von Bernsholm Ojaar gauw om vergeving vragen i De kapitein scheen niet geneiid aan dezen raad gevolg te geven en die veVgiffenis zon hy ook niet zoo gemakkelgk gekrejien hebben Wordt vervolgd