Goudsche Courant, dinsdag 25 september 1906

die Toor DattaehUnd geaplonneerd zoa bebben Meg od eea briej Tai en Doitach agent te Htraataburg A li die om iolichtlDgen verzorbt omtrent de karabynan van de cavalerie bet nieawe kanon en do liogclH en die ook vroeg een een bom voor hom op te iciiarrelaa DulTaoBLilD De rei van den nieaven directeur van de koloniale afdeeling Dernbarg naar de koloniën al oogevoer een jaar In beslag nemon eornt wil bj ecbter zyn program aan den U jkadag voorleggen Uit de koninklijke mant te Milnchen ia voor 130 000 mark nieuw aangemontc 10markatakken geitolen Kr liep een beekje onder het gebonw door maar de koker waa voor de schoonmaak dezer dagen drooggelegd Daardoor konden do dieven gcmakke Ijjk by een dear komen die gelorceord werd KKOm AKI Te Chatham is de grootate tot boden gebouwde gepantierde kruiser te wator gelateo de Shannon die 173 meter lang la n een waterverplaatiing heelt van 40 000 Ion Sl iSJK Een botsing tusschen boeren is ontstaan t Ampoata wegens oneenigheid over het gebruik van voarptjlen om de hagelvlagen te verdrijven In dezen zonderlingen twiat i n er twee doeden en verachgidene gewonden gevallen Uen seint nit San Sebastian aan do Eclair Hot nienws wordt bevestigd dal do koningin een gelukkige gebeartonis verwacht iTiUB Weer een ander geval dat ontstemming ion hebben gewekt b j de Italianen tegon hun bondgenooten de Oostenrijkers Dy den verjaaidag van den kroonprins zouden te Venetië alle schepen bobben gevlagd op twae Italiaansche na Habokeo Oit Tanger wordt aan de Petit Parisien bericht dat Kaisoelio ongesteld is en dat ich by hem vorgittigiagaverscnynseien voordoen De familie van Uaisoello verklaart dat oen atgezant van hot Maghzou een aanalag op zyn leven heeft gepleegd Azia Bg keiieriyk besluit wordt het gebruik van i ptum in China verboden er ia echter een overgangstermyn gesteld van 10 jaar Engelachlndie dat oen ryke bron van inkofliftaa daardoor dorvcn xnl zal zeker do ryksragearing er wel vim willen spannen om dat verbod opgeheven te krygen BINNENLAND Biykena een by bet miniitarie van koloniën ODtvaugon telegram uit Noderlandscb Indld hetwelk lieh aansluit by bet bericht waarvan nadedeellog werd godaan in de Ned Htaatacourant van 22 dezer no 321 zyn de Badoengsohe poeri s veroverd en beide vorsten mat pocngguwa s vrouwen en kinderen ten getale van ongeveer 400 by een poepoetan geenenveld Onaeriyd ayn by do gevechten gesneuveld 4 Europeeacbe mindere militaire en gewond 1 oMciar eu 9 Europeeacbe militairen boneden dien rang De twee vorsten va Badoeng zyn aoestl Ngoerah Pametjoetan die krankzinnig is en Goestl Odé Ngoerah Ilonpasar De in bet telegram bedoelde Badoengsche K arl s zullen zyn die van Dènpaaar en van imotjoetan I opoetao ia een Unaoanval Da verkleting voor een lid van da Tweede Kamar In bet dlatriot Leiden in de vacature van mr W van der Vlagt ia bepaald op Dinsdag 16 October a s De stemming zoo noodig aal plaats hebben op Vrpdag 26 October en da herstemming op Dinsdag 6 November Oemenifde Berichten Da politie te Utrecht heeft de hand gelegd op oen 23 jarig sinjeur die met bedelen aan den kost trachtte te komen en dit deed op een wyzo dio niet geheel van originaliteit vry la te pleiten Hot was zyn gewoonte lich in optima forma by do famillea die do eer van een bezoek waardig gekeurd werden te Uten aandienen onder een gelingeerden naam Had by den drempel van de deur eenmaal overscbreden dan waa men het heerschap nog niet zoo dadeiyk wenj kwtjt Voor een bedelaar dio zyn vak goed ver ataat ii de voornaamste voreischte het medeiyden op te wekken En hierin was hy byionder geraffineerd Zyn vrnobtbare fantasie liet hem daarbij nooit in den ataek Slaagde by ecbter niet naar wenscb dan aam hy ayn toevlaoht tot aadara maatregelen en dreigde met de leeiykate dingen Thans is hy echter onschadclgk gemaakt Om te beginnen moet hy ecnigo achteritallige hechtenis uitzitten en daarna zal de rechtbank hem wel wederom weten up te knappen CU D Uit Steenwyk meldt men aan da Zw Ct Gistermorgen zon de bgna HO jarig Jcbbigje Smit wed H v Dalen een bezoek brengen aan een f imilielid onder do gemccnteSteenwykerwold waar ze echter niet is aangekomen Toon zo s avonds niet in haar woning terugkeerde is men aan bet zooken gegaan met het gevolg dat haar Igk hedenmorgm werd gevonden in het Oanigerveld Ze scbynt door haar slecht gezicht van den weg afgedwaald te zgn en eindeiyk van vermoeidheid te zgn neergevallen Men heeft baar ten minste gevonden in bgna zittende houding by een kleine verhevenheid Het Hott Nbl meldt dat eigendommen van den goschortstea directeur van do ZuidHall Hjpotheckbank Itland van den Berg die op naam van zgn vrouw zyn overgebracht door mevronw B geheel ea al ter beschikking zullen worden gesteld Sinds 20 jaar dat is oitgomaakt pleegde notaria B zyn malversaties Hg bt gon daarmee om eon borgtocht van f 20 XK door hem voor een vriend gesteld en niet nagekomen ts voldoen En hy is er sinds mee voortgegaan vervalsching op vervalsching plegende in zgn dubbele qaaliteit van notaris en bankdirecteur De malversaties zyn uitgekomen in hot laatst van de vorige week toen door het Bankpersoneel een afwyking werd gevonden in den naam en de voorletters van een hypotheeknehier Wegens afwezigheid van directeur B besloot de mede directeur zich te wenden lot don persoon in quaestie en deze bleek er geheel onkondig van dat hg een hypotheek bg do S H H Bank zou hebben genomen Er ontstond argwaan en men kreeg den draad der vervalschiugen in handen met het bekende gevolg De heer B had zich in drieërlei handschrift volkomen gooefend zoo kon hg de verschiUendo handleekeningen van zootronaamde cliënten gomakkeiyk nabootsen mot die van den notaris Van E te sOravenhage Ook beschikte by over de noodige valsche stempels Wie hom die verschafte zal by de instructie biykon In de laatste jaren nam de schuldige zelfs niet de moeite schgnaklen te maken zoodat hy geon gotaigen of offlcioele menscfaen om ta teekenen behoefde te fingeeion by maakte de omslaiton in den vorm zonder meer Vermoodoiyk zal de accountant die alles in zoo goode orde bevonden hooft niet weinig verwonderd zgn als biykt dut hg in plaats van hypotheekakten waardoloozo stukken gecontroleerd beeft De staking te Enschedé Oistermiddag bad er een groote betooging der ttitge 4lotenen plaats die mot muziek on vaandels de stad doortrokken aldus vandaar gemold Do betooging was gericht togen de directe actie in de staking on de ailslaiting Over den Qronauschen weg trok men naar het llndenhof waar als sprekers opiraden Tyhof en Verveld Nog wordt gemetd dat tot de Eendracht 3U nieuwe leden zyn toegetreden waaronder eenigen van de vrya organisatie Lansink de leider der Blaking is opgenomen als lid der vryo organisatie Do Eendracht besloot mot Ingang van do tweede wook dor lockout 50 pOl ondersteuning aan de loden lo geven Aangaande de stakers wordt gemeld dat hun voorzitter 21 jaar is van de 35 yn er acht 20 jaar of daar benoden twoe zyn er 15 en twee 17 jaar de overige loeftydan loepen uiteen Uit Den Haag meldt men Op het voorbeeld vau Amsterdam beeft Zaterdagavond do Haagscho politio eon inval gedaan in twoe cafe s waarin goiogeobeid tot spelen werd gegeven De inval geschiedde onder leiding van dan hoofdinspecteur der recherche den hoor Aalter die vergezeld was van den inspecteur Misaat nog oen ambtenaar der recherche en achttien rechercheurs en agenten Het eerste bexoek gold een kofflehuls aaa het Spul No 118 het café Cosmopolite gobonden door den Doitscher Langel Zynentwege worden sinds eenigen tyd strooibiljetten verspreid waarop werd aangekondigd als nieuwe attractie een jea international jeu d adresse Do gelegenheid was geopend alle dagen s namiddags van 2 5 en s avonds van 8 12 Vtiöt den eigeniyken inval gingen de heer Aalter en Uisset de inrichting binnen en ploegen eonige oogonblikkon het spel waaraan door ve1o personen weid de lgenomen gade Toon werd een toeken gogeVen en kwam het detnchomont binnen welks eerste werk woi alle toe en uitgangen van bet cat te bezetten Hierna werd overgegaan lot inbealagnemlng van allo gelden welke iagent itondon banevens van het ip l en d voorwerpen waarmede bet uitgeoefend werd De politie bevond dat op een gewone liiljarttatel was geplaatst een soort zinken bak met opstaande houten randan In dien bak bevonden zich 25 holten verschillend gekleurd eo voorzien van een nummer Een dier bolten was beschilderd met een zwartwitte ater waarover nader B het spel behoort oen tableau waarop zgn aangegeven de kleuren die men terugvindt in de bovenbedoelde hallen Na zet tedereen in op de kleur iyaor keuze en als alle inzetten gedaan zyn op de uitnoodiging falies votre jeu en degeen dio deze nitnoodigiog deed het bekende rien na va plus had doen hooren trad als speler op niet iemand uit het publiek maar een vast door den onderBomer van het spel aangesteld persoon die in dracht heelt met medeweten der spelers om een biljartbal met oen queue zoodauig op het speelbord te stoelen dat bet belang van den eigenaar er meë gebaat is Dat veroischt eenige toelichting Het belang van don eigenaar Is lo dat de bal in de hierboven genoemde holte met een ster beschilderd terecht komt Want gebeurt het dan vorvalt volgens de regelen van dat spel alle inzet aan de kus 2o dat de bal terecht kumt np een kleur waarop hetzg doir geen der spelers hetzy door slechts onkoten een Inzet is gedaan in welk eerste geval natauilgk ook weer alles aan de kas ten goede komt terwgl in het laatste beval de uitkeering aan de winners Inttel is Is nu het gevolg van den stoot des spelers dat het bovenomschreven doel niet bereikt wordt dat de bal dus terecht komt bnlten do holte met de ster of op oen kleur waarop voel gezet is dan verliest natuurlgk de kas In de wyze onder anderen nu waarop dit geval aldus goregeld is meent de politio het toevalsement dat het spel tot een hazardspel moot stempelen aanwezig te bobben bevonden Er is ook nog een andere bijkomende omstandigboid waarin zg zulk uen element muen te kannen zien maar daaromtrent kan voorloopig nog niets medegedeeld wordQn Tegen een aantal spelers is procos vorliaal opgemaakt terwyi de ondernemer met zgn helpers uitgenoodigd werden mede te gaan naar het naby gelej en politiecommiasariaat aan da Nieowo Haven Na oen kort verhoor kouden zy weer vertrekken Op dezelfde wgze en onder gelgke omstandigheden w d daarna door deze brigade een inval godaan in een kofSehuis Achterom 34 gehouden door den Kranscbman Bohagle Dozo was persuonlgk afwezig Maar ook bier werd bet spol dat nagenoeg op gelgks wyzo gespoeld werd stop gezet door inbeslagneming van de voorwerpen torwyi ook hier het gold werd in beslag genomen en de namen van verschillende spelers werden opgeschreven N N Cl Donderdag is by een militaire oefening in de duinen bg Scheveningen door oen geweerschot een vroaw getroffen die zich in een keet nabg het Pompstation bevond Het schgnt dat er nogal eens kogels in die buurt verdwalen het vrouwtje was ten minste volstrekt niot verbaasd hoe wol zy eerst meende met een steen gegooid te zyn Do spitse kogel bad baar terwyi ig gebukt stond in het vleezigste doel van het lichaam getroffen en de gemaakte wond bad zich onmiddelgk woor gesloten Een arbeider die in do buurt was hiolp het projectiel verwgderen met een nyptong I Na die operatie ontstond een hevige bloeding doch gelukkig kon nog tydig medische hulp worden gebaald Is het bepaald noodig dat by de oefeningen met scherp geschoten wordt dan mogen naar ons voorkomt wol stongoro voiligbeidsmaatregelen genomen worden De moderne kogels vliegen zoo ver Gelukkig is het nu goed algeloopen maar het bad andera kunnea yn Dat in de geu eente Haarlommermeor in den avond de veiligheid op den openbaren weg wel eens veel te weoachcn overlaat ondervonden de heer en mavronw Van B Op hun rywiel gezetea werd bun een dezer dagen op den Kruisweg naby dan Aalsmeerderweg de schrik op het lyf gejaagd dooroen vyftal personen waarvan éd die wel bet moest aangeschoten bleek te agn poogde den hoor Van R van zgn rgwiel to rakken wat hem evenwel niet gelakte Ze warentan laatete toch genoodiaakt al te stygen daar bon aanrander een dreigende houding begon aju te nemen Jen heer Van E worden boleedigendo woorden toegevoegd terwgl diens vrouw bg den arm werd gegrepen Ze mochten er beiden eindelgk in slagen hunweg naar Hoofddorp te vervolgen zonder verderen laat van bet complot ic ondervinden Na zyn vrouw te hebben thuis gebracht ging de beer van R met iomanl die in deMeer tamelgk goed bekend ia weer terug om te trachten de betrokken personen te herkennen Dit is hun biykbaar meegeloopeo want tegen den dader is procesverbaal opgemaakt Uidsche Dagbl Te jlltigow ia barieht ontvangen dat de post die nit Bagdad waa vertrokken ia zoek geraakt doordat de postbode onderweg zyn middagslaapje bad gedaan op den grond eo in dien tgd was do kameel waarmede hg de post vervoerde de woestgn in gevlucht waar geen kans bestaat hem weer op te Vangen Men scbryft aan de s Hertogenb Crt Het Is een feit dat althans in kleine gt meenten de Loterywet het doel van d Drankwet legeawerkt In kleine gemeenten toch bestond vroegtr het kermisvermaak in hoofdzaak uit eau handboogconcours en het verloten van koek en kramenjen terwgl do rest van den dag werd gesloten in do herbergen in hooldzaak met een parlgtje kat nu die verlotingen door de Lotergwet zgn verboden nu wordt door velen de gebeele kermisdagen in de herbergen doorgobracbl terwyi vroegor vader moeder en kroost zich urenlang amuseerden bg de lotergkramen Daar waar de Drankwet beoogt beteugeling van openb dronkenschap daar wakkert in die dagen do Liotergwet het drankmisbruik als het ware aan en doet de dorpskermis oen attractie verli ezen Een hevige braad beeft in de dokken van BuenosAyros gowoed De schade wordt op zes millioon guldon geschat De oorzaak van den brand is onbekend Vyf beambten zyn gevangen genomen Naar gemeldt wordt heeft de rekening der Uembrand Hulde tentoonstellingen te Leidon ondanks de groote kosten een voordeelig saldo van ruim f 3000 opgeleverd Het spoorwegongeluk bg Qrantham Over hot spoorwegongeluk met den sneltrein van Londen n iar Schotland meldt men dat de trein omstreeks 2U0 meter voorbg het station Grantham door tot nog toe onbekende oorzaak is ontspoord De treiu had niet gestopt bg het station zooals hy had moeten doen Locomotief en tender hebbea zich van den trein gescheiden en zgn van de hoogte gerold Do schok deed verscheiden wagons ontsporen deze waggons werden op de brug geworpen die instortte Do waggons gingen toen deazeifdon weg af als do locomotief en den tender en geraakten ia brand Tot dusver zgn vgf Igken van onder het puin gebaald Men weet dat er nog twee onder liggen benevens een aantal dezer luatsten H of 9 bedraagt Reeds zyn er loven naar t gasthuis gebracht Met veel moeite is men er ten slotte in geslaagd den brand te blusacben De IJken van den machinist van deu stoker van oen postambtenaar en van twee reizigers zyn al te voorschgn gebaald In het geheel telt men hy dit spoorwegongeluk 11 doeden en 17 gewonden Er waren in den trein slechts 38 personen roiiigors en beambten te zamen De heer Molster te Bloemendaal tegen wien proces verbaal opgemaakt Wiigens bet rgdcn op do fiets die van oen in het midden witgekleurde lampioen was voorzien werd heden door don Kantonrechter tv Haarlem vrggesproken Deze uitspraak handhaaft dus het gebruik van Lampions Deze zaak zal ecbter wel in hooger beroep komen Naar de Tel by geruchte verneemt hebben de aanvragen om loonsverbooging in do diamant industrie den vorm aangenomen van den vrywel algemeenen eiach tot groote loottsverhoogjng Er moeten n 1 byna geen werklieden zyn die niet om hooger loon hebben gevraagd Qeiyk bekend is werd by dea doop van Keizer Wilhelms kleinzoon overeenkomstig de in bet buis Hohenzollern bestaande gewoonte Jordaanwater gebruikt In verband hiermede meldt men one ait Santpoort dat ook daar sinds eenige jaren het doopbekken gevuld wordt met water uit den Jordaan Een dor ingezeteaen die tan reia naar Palestine maakte heeft bet Voo daar meegebracht Het water dal om het lang in oedeo staat te kunnen houdeta gekookt is wordt bewaard door den koster Tot dezen komtnn en dan van elders het verzeek om daarvan ieta te mogon ontvangen Het is echter alleen bestemd voor de doopbediening te Santpoort N T i D Door de elektriabe tram te Kasael waren de pryzen verhoogd na het inwerking treden Ton de Reisbelaating Frotoateu bleven niet uit maar het gevolg er vau ook niet en nn wordt getracht auto omnibnaaen te laten rgden ook in atadsgedeelten waar de elektrische tram nog geen lynen heeft Men meldt uit Tiel aan het HU Minister Krau was beden peraobniyk ter plaataa om den toeatand der rivier de Wasl in oogenachouw te nemen Met de boot van den Waterstaat maakte den minister begeleid van den boofdingeaieur den tocht naar Leeuwen waat do droogte zit en do sche vaart do meeste belemmering ondervonden haait Terugkomende liet de minister zich naar Wamel voeren vermoodeiyk met bet oog op het verlengen van do tramlgn Maas en Waal Langzamerhand begint het aantal slepen te verminderen en men verwacht dat zonder verdere stoornis Maandag de vaart weder geregeld zal zgn Er wordt 2 10 meter gevaren Do koninkiyke bibliotheek te Stuttgart die een merkwaardige vorianieling bgbelnitgaveu bezit heelt van wglen prof Böhmcr uit Baden Baden een legaat gekregen zgn Italiaansche en Spaanscho bgbel nitgaven voor zoover zy die nog niet bozat en dat waren er 224 stuks die het aantal op 8000 brachten In de gemeente Finsterwoide liepen sinds eenigen tyd geruchten dat een zouotje van zekeren E door oen zyner ouders werd mishandeld onvoldoende gevoed en soms zelfs des nachts buiteu word gesloten De politie beeft nu een onderzoek ingesteld en het knaapje is thans opgenomen in bot armonhuis Een geheimzinnige zaak heeft bet parket te Leuven in behandeling genomen Op een avond meldde zich by de gendarmes te Aorschot een man aan die meedeelde dat hy op den weg iemand had doodgeschoten Hg keerde uit Langdorp terug toen hy werd aangerand door een man oio hem met een mes te Igf ging en hem een snede over do hand toebracht Toen trok hy zyn revolver en schoot op zyn aanvaller die viel en liggen bleef De gendarmes gingen met den man mee on deze bracht hen op de plaats waar inderdaad een man op den grond lag Hy werd berkend als een bewoner van Aer chot die daar zeer slecht bekend staat Dtar hy nog leefde werd een doktor geroepen die zyn toestand zeer gevaarlgk achtte De justitie heeft eon onderzoek ingesteld Inderdaad is gebleken dat do dader een wond aan do hand had maar niettemin is hg gevangen genomen en naar Leuven gebracht Zaterdag werd gemeld dat het O M bg het bof te Arnhem 3 maanden gevangenis hal geëischt tegen J H v d H te Kwyk wegoos vervalsching van veevoeder De Arnh Ct vermeldt daaromtrent de volgende lezenswaardige hyzonderhoden In bet maïs en tarwemoel dat don varkenb gegeven wordt mengde v d E kofffedoppen een heel goedkoop afvalproduct en heeft ten minste zeven malen partgen kotfledoppen betrokken van de firma D te Koog a d Zaan die verzonden werden onder het etiket grint Deze D bevestigde de verklaring van hekl gevraagd of het hem niet tegenstond de knoeiery in de band te werken gat hg ten antwoord och ze knoeien allemaal en als ik niet knooi dan verkoop ik niet en dan kan ik wel een stok in m n keel steken Bekl had niet minder dan 11 000 KG koffledoppen ontvangen in hot mengsel werd ongeveer 14 pCt van dat goedje gedaan d w dat 14 pCt op den prya werd geatolen indien de rechter de schuld bewe an verklaart De vooruitzichten van den oogst der verschiilondo konisoorten zgn over bet geheel verre van gustig zoo bericht het departement van Landbouw De minder goede stand werd grootendeels veroorzaakt door bet byzonder tairyk optreden van ziekten en scbadeiyke insecten Voorta wordt uit vele streken bericht dat de droogte en hitte in het laatst van Angustas de de ontwikkeling de ontwikkeling der der koolplanton tegenging In do Noordhollandacbe koolstreek zja het echter voor namelgk eerslgenoemde oorzaken waaraan de minder goeden stand te wyten is hetgeen reeds blgkt uit de omstandigheid dat de niet aangeUsto planten er goed voorstaan Vooral de zoogenaamde draaiharten ziet Bwa dit jaar byzonder talrgk en ook do aupaen veroorzaakten byna algemeen veel In de Irnitstrcken van Amerika California aai zgn thans naar schatting een 200 millloen vruchtdragende appelboomen en er zal dit jaar 4 i 4 raiilioen bushels d i ongeveer l i miilioen hektoliters uitgevoerd orden grootendeols naar Engeland Een groote Londenscbo fruithandelaar heeft beslag gelegd op een zeer groote hoeveelheid van de grootste en mooiste Newton Pippins die met Kerstmis naar Londen worden gezonden in doozen van 1 bnsbel inhoud gepakt Ofschoon al de boomgaarden bespoten worden verwoest de larf van de Godlin not gemiddeld toch nog een vjjide van den oogst Hen ichat het rarliu door den ééne plaag alleen op 43 millioon gid per jaar buiten de kosten dor bespaiting f 0 20 voor eiken boom Niettemin is do cnltuur van appelen de meest belovende tak van landbouw in de Ver Staten De vruchtbaarheid van sommige der krachtigste hoornen is merkwaardig Een ooggetuige meldt dat hg in do Colorado wel n 20 hektoliters van één boom zag oogaten Hen zegt dat binnen tien jaren de appeloogst der Ver Staten zal zyn verdubbeld maar het binnonlandsch verbruik verdrievoudigt elke tien jaren Stadsnieuws GOUDA 24 September 1906 Feestviering der R H B 8 Donderdag 27 Sept en Vrydag 28 Sopt 18651881 1906 Verleden jaar werd het 40 jarig bestaan dar Rgks Hoogere Burgerschool slechts in alle stilte met oen eenvoudig berichijo in de Goudsche kranten hordaclit omdat het volgende jaar 1906 do 5 jarige cursus 25 jaren zou bestaan hebben en men van plan was beide gebeurtenissen gelgktgdig te herdenken Dozo feesten staan nu voor de deur en zullen op bovengenoemde datums zooals bet zich laat aanzien met laister gevierd worden De school wordt met toestemming vun Z E den Minister van Binnenl Zaken 3 dagen gesloten Het uitgebreide Feestprogramma waarvan do keurige uitvoering der firma Koch en Knuttel alle eer aandoet ziet er van binnen en van buiten keurig netjos en smaakvol uit Voor op den omslag prykt het front van de school aan den binnenkant de achterzgde en van achter op den omslag het wupen onzer stad met het devies Per a pera ad astra De feesten beginnen Donderdag as dea morgens om 11 uur is er officioolo ontvangst van réunisten waartoe behalve rënnisten oud leeraren oudlearlingen leeraren on leerlingen allen toegang hebben die in bet bezit van oeno introductie kaart zijn of officieel zyn uitgenoodigd De EereVoorzitter van het Eere Comité onze goachto Burgemeester zal oen Welkomstgroet uitspreken daarop volgt een toespraak van den oud leerling Dr J Beokenkamp arts te Gouderak en voorts zal de Directeur Dr S S Hoogstra eenige mededeotingen doen uit het verleden der inrichting Wy hopen dat deze medodeellngen later voor ons blad beschikbaar zullen ge stold worden Na afloop dezer ontvangst begeven réunisten en genoodigden do in troductiekaarten geven geen toegang tot de boot zich naar de aanlegplaats der Rottordomsche booten om een tochjo op den IJsel te maken Daarna zullen oud leerlingen en belangstellenden dosvorlangonde con bezook brengen aan het schoolgebouw waar velen hunner als onbezorgde knapen don grond gelegd hebben voor hunne latere maatschappelgko functie Van oen kort gezellig samenzyn in Ons Genoegen begint om 5 i de maaltgd van leeraren oud leeraren ond leerlingon en genoodigden Om 8 uur beginnen de voorstellingen van leerlingen a Gymnastiek b Muziek c Voordrachten d Weerbare Vrouwen voorgosteld door vronweiyke leerlingen der R H B S Op den tweeden dag komen we morgen terug Moge een vriendolgk Seplemborzonnetje de feestolgke stemming der feestvierenden verhoogen on de inwoners onzer stad door het uitstoken der Vaderlandsche driekleur uiting geven aan hunne ingenomenheid met eene inrichting waaraan de stad zooveel te danken beeft Op Zondag 28 September jl had de gewone jaarlgksche schietwedstrgd van bet Bataljon d d Schntterg alhier plaats onder leiding van den Adjudanl onderofflcier W K Schnling De uitslag is all volgt a Personeel Ie prys Sergt Majoor 7 J P den Boer2e W Sliedrecht 3e Fourier H Qyzeny 4e Sergeant G Slootjes 6e U J Schoonderwoerd fie Schutter B Lugthart la Sergeant J van Eyk 8e M J Boeghelm 9e Sergt Majoor R N van der Pool l e Sergeant 0 A Groeneadal lie J Koppendraaier 12e Fourier S H v d Kraats 13e Adj Ond Off W K Scbuling14e Sergeant J 0 Vermeulen15o K W Schaling 16e P van Lnypen 17e B Mullaart b Extra personeel Ie prya Q Slootjes 2e J van Eyk 3e fl Lagtkart c Vrye baan 3 schots Ie prys O Slootjes 2o J J P dea Boer 3e W SUedrecht 4e C A Groenendal 5e H Lugthart 6e J van Egk 7e C F Okkerae d Vrïe baan Cylinder Ie prys P C W Begeer 2e H van Vliet 3e O Slootjes 4e W Sliedrecht 5e J van Egk 6e R N van der Pool 7e K W Schaliog s Avonds werden de pryzen uitgereikt in het Café het Schaakbord waarby ook de waarnemend Oommandant do heer A van Reedt Dortland tegenwoordig was De voorzitter van do vereeniging van OnderOfficieren korperaala en scherpschutters wenschte bot kader geluk met de behaalde prgzen en drukte het op het hart de oefeahigen steeds te bigven volgen hy hoopte dat de nn afgeloopen wodstrgd nog minstens door eeo tweede zal worden opgevolgd Na afloop der prgsuitdoeling bleven de lodea dor Vereeuiging nog geruimen tgd gazellig hyeen hy welke golegenbeid een biljard wedstryd werd gehouden die tot ult lag bad dat de navolgende heereu als pryswiauers het strgdpork verlieten 1 prys J van Eyk 2e B N van der Pool 8e W Sliedrecht 4e B Mullaart 5e H Ogzeny en 6e J J F deu Boer Vridagmiddag kwam de troep van bet 3do Bat 4dg Rog Infanterie het kamp te Zeist binnen en bad een vormoeienden dag achter den rog Mot verlangonden blik werd in t voorbggaan uaar do keuken gezien hoe de koks gevoidord waren met den pot en men was dan ook big dat al heel gauw na de binnenkomst het signaal eten balen werd gegeven Helaas op onverklaarbare wgze was het eten voor dien dag niet goed bereid zoodat byu t niemand het gebruikte en ging de troep mot lange gezichten naar hunne teuten terug Dit kwam den Luitenant Kwartiormeester M Fait van hot 3de Bataljou ter ooro en door do groote activiteit van dien officier word oumiddelgk ingekocht verduurzaamd vleesch eu brood on met den mee ton spoud koffie gezot waarna binnen korten tgd aan de troep oen lekkere maaltgd werd verschaft Er waren er zelfs die dit nog verkozen boven het gewone middageten Voor het Notarieel Staats examon Ie gedeelte slaagde heden de hoer J Koeman Jr te Haastrecht Naar men ons medadeatt zal op Donderdag 4 October a a aan Concert gegeven wordeu in de zaal Kunstmin der Socitoit Ons Oorioegeii door do Mannen Zungvoroeniging Inter Nos uit Rotterdam directeur Bernard Diamant met medoworking van den Heer H Smalbroek Violist Rotterdam Zeker wacht den muzieklielhebbers eea genotvolle avond daar zoowol de Zangvereeniging Inter Nos mot haron Directeur als de Heer Smalbroek die verscheidene keoren in Gouda is opgetreden daarvoor do grootste waarborg geveo De 46 jarige godetiueorde stukadoor A P J V d H verschafte zich in den nacht van 29 op 30 Juli toegang tot het kantoor van den sleepdienst v h firma v d Garden Co te Gouda Uiertoe verbrak hy een ruit en werkte zich door de ontstane opening naar binnen Zyu moeite werd niet met succes bekroond daar io gemeld kantoor niets van zyn gading te vindon was Niettemin heeft hy zich wegons poging tot diefstal Dinsdag a s voor do Rechtbank te Rotterdam te verantwoorden In verband met het pas Ingediende wetsontwerp tot bevordering van de voltooiing van den spoorweg van Gouda naar Sekoonhoven is het niet onaardig thans even de aandacht te vestigen op een cnrioaitelt door do gemeente Schoonhoven iugeioadea op de tentooastelling op gameaoteiyk admiaistratief gebied ia de Mililieaaal te Amsterdam Io de afdeeliog Schoonhoven hangt o m eeo groot stuk papier waarop een spoorweggeschiedenis van méér dan een halve eeuw vermeld staat die den bezoeker ter overdenking aanbevolen wordt by het geven van aubsidiën Ziehier den inhoud De gemeente Schoonhoven mocht zich verheugen voor vgltig jaar dat de bakens voor de ontworpen Rgnspoor in haar onmiddellgko nabyheid werden geplaatst Teleurstelling volgde want de lyn kwam langs Gouda Sedert 1850 volgde de eene teleurstelling op de andere De voorgenomen lynen over Qorkum naar Belgiti en do stroken over de Merwede waren langs Schoonhoven voorgosteld doch n erden gowyzigd De Ignen Amsterdam Dordrecht en Rotterdam Maoater wareu zoo goed ala zeker langs Schoonhoven vastgesteld maar van beide lyuen kwam niets Het waarborgfonds van de lyn Munster verviel zelfs aan het Ryk De ontworpen locaalapoor Gouda Schoonhoven kwam in weerwil van de ern attge vraag om meer Staatshulp niet tot atand want een toomtram waa voldoende I Aan het venlag van den toeatand deiar Gemeente ontleenen wy bet volgende HOOFDSTUK IX ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Scholen voor Lager Onderwya Inrichtingen tot opleiding van onderwyzera en onderwyzeresaen a De Ryks Normaalleasen Het onderwgzond personool onderging verandering door het ovorlgden van don Heer Dr P Scheltoma aan wien het geven van onderwys in Gezoadheidaleer wai opgedragen Op het einde van het jaar waa ia dexe vacature nog niet voorzien h De cursus ter opleiding van onderwyzeni en onderwgzereasen voor het examen ter verkryging der acte van bekwaamheid als boofdondorwyzer en hoofdonderwyzerea Aan dezen cursus zynde oen tweejarige wordt gedurende even uren s weeks onderiwys gegeven in de volgende vakkon Lezen en Nederiandsche taal Rekenen Wis en Natuurkundige Aardrykakundo Kennii der Natuur Handteekenen Onderwys en Opvoeding Als deelnemers worden toegelaten in de eerste plaaU de onderwyzers en ouderwyaeressen by het openbaar en bgzonder lager onderwys in deze gemeente on in do tweede plaats onderwyzers en onderwyzeressen alt de omliggende gemeenten tegen betaling vta f32 schoolgeld per jaar De cursus Ta gevestigd in lokalen der Ryks Hoogere Bar gerschool terwyi ten behoeve van het onderwys in het bandteeke len gebruik wordt ga maakt van lokalen der Avondschool vMr Ambachtslieden Do cursus word opgericht met ingang nn 1 September 1901 voorloopig als proef vodr den tyd van twee jaren welke proefneming krachtens nader door den Gemeenteraad genomen besluiten laatstolgk van 3i Juni 1905 nog tot 1 September 19Ü7 zal worden voortgezet In het leeraanperaoneel kwam geeue t tandering Als leeraren fungeerden de Hoeren 3A van der Laan Nz tevena Directeur B f van Cittort G D Hey C de Rooy en DH Cocheret Aan den cursus werd deelgenomen d W gemiddeld 32 onderwyzers en onderwyzeratsen waarvan 23 alt deze gemeente ea V uit omliggende gemeenten Omtrent de resultaten kan worden nedagedeeld dat in 1905 ilch 11 deelnemers raa den carsBs aan bet examen voor de hooMacte onderwierpen waarvan 5 mauneiyka aa 2 vrouwelgke slaagden De lesten werden over t algemeen troiv en met toewydlog bygewoond De kasten over 1905 hebbon bedrogaa f 1680 25 aan schoolgeld werd ontvaagaa 1752 65 Wordt vrtolgdi i i I m a Veemarkt te Rotterdam Mundag 24 September 1006 Vette OHen en koelen goede aanvoer pryaaa waren voor iitc kwal 26 ade kwal J3 3 kwal 17 cenu per half kilo Vette kalveren goede unvoer ilte kwal ade kw 8 jde kw 14 cent per half kilo Vette varlceiu goede aanvoer late kwal a6 de kw 1 jde kw ai centa per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor alles stug prijshöudend Vette varkens en schapen iets lager io prijs Ontvanatn J lïiffi a de ffLovwccmtl AOVERTEiXTIEf ild eii Gevoielle Van af heden en verder dageiyki veneh verkrygbaar Braadkulkens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboenders Reevlooscb enz enz tegen de meesl terk concnrreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend LOÜIXBLISÜ Poellet Oosteratraat 18 ROTTERDAM Telaphoon Interc No 2031