Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1906

45ste Jaargang Zaterdag 6 October 1906 o 10149 meuws en Advertentieblad roor Goudiji en Omstreken reletMn No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitïondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per I o8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommei s VU F CENTEN Verspreide Berichten Fkahkruk Minister Thomson heeft verzekerd dat nog deze maand de bouw zal ondernomen worden van 20 onderzeesche booten De zoogenaamde Russische anarchiste die beweerde een bom te moeten werpen naar den gouverneur van Jekaterinoelaw blijkt een 19 jarige Franijaise te zjjn en in Parijs waar zjj diende met Russische studenten in aanraking te zjjn gekomen DülTSCHI lHD In de laatste dagen zjjn in Polen talrijke protestvergaderingen logen de invoering van het Duitsche godsdionstonderwtja door de politie ontbonden Hel Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft bij de rechtbank te Erfurt een vervolging ingesteld tegen een socialistisch blad dat hot Huis een der meest verachte wetgevende lichamen had genoemd waarin de besprekingen steeda den indruk maakten van een vooraf in elkaar gezette comedio Dat is de eerste maul dat het Hnis tot vervolging te dier zake overgaat Enuelakd Volgens de Kngelsche bladen zon koning Eduard een particulier schrijven van den czaar hebben ontvangen over den politieken toestand in Rusland en de bijeenroeping van de doema Rusi aiiD Wegens de aanrandingen op straal zullen de brievenbestellers te Moskou voortaan gewapend uitgaan Professor Milwekow heeft den correspondent van Morning Post te 8t Petersburg meegedeeld dat hel Congres der grondwettelijke democraten te Helsingfors zal plaats hebben zonder de toestemming der regeering Te Baohmoet hebben weer zeven jonge mannen van nog goen twintig jaren den kogel gekregenTe Kiew zijn drie mannen gehangen to Keetaia twee Op last van den minister vnn binnenlandsche zaken moeten de kiezerslijsten al inJanuari klaar zijn Aherira De New York Herald bccijtert dal de kosten van Hearst om verkozen te worden tot gouverneur van don staat New York het voorland voor het presidentschap meer dan een roillioen dollar beloopen Daaronder is begrepen een borgtocht van 100 000 dollar die hij hg zijn verkiezing te betalen zal hebben aan het democratisch comité Zijn legencandidaat voor hel gouverneurschap is de republikein C E Hughes Hen meldt uit Enschede In de eergisteravond gebonden vergadering der besturen vnn de textielarbeidersbonden Op het Kantoor van de STEARINE KAARSENFABRIEK GOODA kan gepIaiUt worden om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden een JONGHGNISGH bekend met moderne talen zjj die bekend zqn met expeditie znllen de voorkeur genieten Zich schriftelijk aan te melden aan bovenstaand adres onder nitvoerige opgave van vroegeren en tegenwoordigen werkkring HUIS TE HUUR Heerenhuis Oostbaven ü 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Oas en Waterleiding Te bevragen B 89 DB OOBDKOOP8TE I DE HEEST FRACXISCHE DE HEEST VOLLEDIOE MODEBLAIIKH iS beslist die der Firma WELUON THE LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILt DBEaSMAKEB met een gratis geknipt patroon THÜ BkZAAB or CHILU BBS S fASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu Boekhandelaar Pro n mmer AUe met koetel BoU Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOEITWEBE dan Het Noord Brabantsch Scboeoeoen LaarzeninagazUn KLEIWEG E 30 Rnimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACi en BRUIN GLAOüi DAMES en HEEREN8CH0EI8EL C SMITS AUe reparatiSn en aangemeten werk EBNISSEFOTTANTIEl eu wordt verioclit op t HERK te letten UIT HIT MaOUUK VA M IIAVENSWAAY ZONEN OOBIMOHBU Deie THKSKN worden afgeleverd in veriegelde pakjeivanvi ivtê ft tm half en tên Ned one met vermelding van Nommer er Pr s voorzien van nerenataani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orden aanbevelende J G BUL voorheen J BREEBAABT L Zenuw en Maaglijders wordt t overtoiging aU een werkelijke hnlp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worlt dit boekje franeo per post toegeionden door BI OKFOEL S Boekh Zaltbommel oaklHlvkitt f a mmM fc l vnof Hmm iToaral dMBM a BiMlltMaeMnnik W Arpntnt vu 0 mier k a la leitk tlr M Mn Mk IP 4 op nuft mm WATEMMBUAATSGSAïnJ Geabonneerden wordt hennnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBEK De DirieUur D C W VAN DER LAAB SIER uw HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc RQk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het HoUandsch eu onze vele wenken voor de cultuur bevatende groote catalogus in het Duitsch zenden wy desverlangd gratis en Iranco Tuinbouw Etabllssement tHuls ter Dulo NoordwUk bU Haarlem WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Üruivenborsthoningr Exfract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhopst Borstpijn Keelpyn Heeschheid enz UBLIASTBE is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in grootteen kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Fnminjic Xhiitechland Engeland Amerika Ned Indiê Oranje Rivier Kolonie Trantvaal ent HELIANTBE werd 9 maal met Genden 3 maal met Eere Uedailles bekroond UBLIANTBE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 atELlANTBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrggbaar bB Firma WOLFf A Co Westhaven 198 Gouda QRENUEL Qouda E H VAN MILD Veerst B 126 ffouio A BOUMAN J oorrfrecAi PINK3E Nieuwerherha dlJeel A N v ZESSEN Sdioonhoten B v WIJK Oudeuater A SCHEER Ilaaetrechl P W v BDB Oudewater K van sia HEIJDEN te Reeuumk P v d SPEK Moereapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER RKUDEtlWaddingeveen P A us GROOT A d JONGH OtniraiaiCT J P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER te Bemchop WAARSGIIUIVIJVe Laat TI niet misleiden door 6 l jl roop Het klooster SanotaPatao AbdlJ bestaat niet dan Siroop van geenerlei waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irtS H01IINKL IJKE FABHIKKEIV Voedert uw Vee met de tuiver murwe merk er en W l uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parijs 1000 Degen Oouden Medailles Qehrt Stoll werck s Chocolade en Cacao PsMmatlge ém de nieuwste uitvindingen op nia iünaal geUed verteterdc fkbrleatie oHilldtead gebruik van im en fijnste grondstoübn garaniieerei iet erbruiker van Stollwerck s Ohoculade en Cacao een aaakevelenawaardig hbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan lai Idnud da top Etiketten De ma bdiaalde tl BreretB als Hoflererkncler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medalllvi een bewQs van oUmnnteod Qja hhriituL Kcede 1874 sohreef de Aocadsmie national IdeFkria Hom wu êeeiraaam va H 4BUto é r yreMltre elMwc en soniiMntleii TOtr wMlIat fktoicatlon d Obooolat bonbons varUa sta Mo bbrikaat a verkrijgbaar bij H H Cunfiseura Banketbakken soa u Q i nalvertegenwoon iger Toor Kederland Jullos Kattenlodt Aneterdam Kalverstraat 10 1 £ even$oerzeherittd lllaat$cbapt n Mtffgd l DerdTMM OpfltricM m Wl atKbappcHik Ka Uaal eM li a 1 1 000 000 tnckcMl BcdvM ruin M mmioM ReMVM ndM 11 wllllMa ADVERTMTIffl in aUe Couranten worden aangenomen door het Aëvertenlle Bvreaa van A BKiMILAlAN ZOON M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN iu elke stgl van de eerste fabrieken tegen concnrreerende prijzen Uiilegger t d Gas Water Spreek Bieren Ëleetrisehe geleidiogen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudaeh Ferlichtlng Magatiin DE A¥OMDSlTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Wild eu Gevo elle Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Dniven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoonders Reevleescli enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franeo Oor geheel Nederland Aanbevelend T O VTIELISG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telep oon Interc No 2031 Onnavolgbaar zjn thans door nieuw gevonden loepassingeu onze In oUeeer geachUOerai Fortretlen relntareUogaerI Zü geven kracht en diepte die naaiakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Qeïll Prijsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOABBia £ Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te bezichtigen zijn Aileaw oBoveriroflen Frof Dr Liebors wolbekend m ISIVW EBACBT UIZIB n AUoi echt met Febiieknneik J tot Toortdarende radicale eu 1 zekere genezing van alle elf de meest hardnekkige xenuu Mlekten vooral oDtstoan door afdwalingen op jeugdigen leeftjd cla 9 i eneziog van elke zwakte Bleek Itdeht Benanwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spB vertering Onvermogen Impotens Pollntione enz Uitvoerige prospectussen fnjsror eMh fl 1 S dubbele flo ob n 6 Oentraid DapSt Matth d Vegto Zaltbomine Dcp81 M Cléban i Co Rotterdam r Happel i GraFCnhage I Halmmani de Jong J Gzd BotterUn Wcllf fc Oo Ooada en bil alle droi istea Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrögbaar hg PEETER8 Jz UI öt l Advocaat Boerenjongens en Boerenmeisjes Aanbevelend Firma C LOÏÏMNS Bekroond TmtoonWnUbaMmd 8oho n A tr g irilAdlon l nboenark IMjv tvlMi 0 os i I gêi op r Gonda Dmk vu A BBIMEMAN Eii ButteulaDdscb Overzicht De Vlaamsche Gazet schrijft Non possumus 1 is het antwoord van het Belgisch episcopaat op de vraag der katholieke Vlamingen eene katholieke Vlaamsche universiteit te bekomen Wat veel erger is die zes bisschoppen die in de inleiding tot hunne onderrichtingen de studie vnn het Nederlandsch aanprijzen om christelijke sociale en vaderlandsche redenen komen den Vlamingen beteekenen dat zij eenwig een ondergeschikt ras zullen bljjven dat niet waardig is een eigen middelbaar en hooger onderwijs te bezitten Kort samen gevat We mogen de knechten van de WaalscheFransche meesters blijven Welke Vlaming zal die vernederende rol aannemen P Enkel een ontaarde of een verstompte Het Handelsblad van Antwerpen het hoofdorgaan van de katholieke Vlaamsche partij aarzelt niet te zeggen Het valt ons moeiliJK eene polemiek te openen over een bisschoppelijk schrijven doch enkele van die beschouwingen ook wat betreft de verwerping van het ideaal der Vlaamsche boogeschool roepen toch ons voorbehoud omdat lij overtuigingen die wij heel ons leven gekoesterd hebben afbreken Hier spreekt het Antwerpsch blad niet als Gro8 Jean qui en remontre 4 son cure maar als een ernstig blad welk het recht heeft aanhoord te worden Wil die eene polemiek mot de bisschoppen knnnen openen wjj aarzelen niet hun te zeggen dat het einde hunner onderrichtingen betreffende het hooger onderwijs en de ondergeschikte rol die zii aan de Nederlandsche taal de taal van de meerderheid der Belgen aanwijzen anttchristelijk anti sociaal en vooral antivaderlandseh is Indien b v de Belgische Staat dien de bisschoppen op dit oogenblik beheerschen hunne zonderlinge theorieën aankleefde dan zou er den Vlamingen niets anders meer overblijven dan de bestuurlöke scheiding te vragen of de dingen zooverre te drjven als de Noren en het werk van 1830 te vernielen om d elfde reden waarom de Walen en Franscbgezinden van dien tgd opgestaan zgn tegen Willem I Dit zou inderdaad het eenig doelmatig middel zijn om zich los te rnkken van de Fransche heerschappij die een steunpilaar gevonden heeft in de kerk Gelnkkiglijk zijn we vrije staatsburgers die den Staat kunnen dwingen ons een Ne derlandsch hooger onderwijs te geven Dit onderwijs znllen wij weten te bekomen zonder de bisschoppen In dit geval en gezien het behoud van het verfranscht hooger onderwijs in het katholieke kamp ontsnapt hnn ten slotte Vlaamsch BelgiS Op dien toestand vestigen wij van nu al de ernstige aandacht van de twee antiklerikale partijen in België Door den Vlaming te geven wat hem toekomt d w z het werktuig om zich te ontvoogden in z n eigen Nederlandsche taal znllen zij eene immer meer dreigende scheiding van den Staat in Vlaanderen en in Wallonië vermijden en de klerikale overheersching eindelijk overwinnen Onder den indruk der gebeurtenissen te flume en te Zara waar de Kroaten zich zeer onbehoorlgk gedroegen tegenover de ItaUanen is tusschen Oostenrijk en Italië een verkoeling ontstaan die d offlcieuse bladen aanleiding geeft nog eens met klem te wijzen op de noodzakelijkheid van het Drievoudig Verbond Want een aantal bladen bevatten naar aanleiding van het gebeurde zeer scherpe artikelen waarin van de aanstaande wijziging in de Italiaansche politiek voornamelijk als gevolg van de onafwendbare opvolging in Oostenrijk op zeer schamperen toon wordt gesproken Zelfs de ond minister Imzatti heeft in een intervienw zich op zeer zonderlinge wijze uitgelaten over de betrekkingen van Italië tot Duitschland en Oostenrijk n doll bMllit oitgeiproken tegta ees mogolijko vermindering van het leger met een verwijzing naar de gevaren die van de Adriatische zjjde dreigen De ministerieelo PopoIo Romano acht zich verplicht daartegen krachtig te protesteeren Het blad spreekt van de gewetenloosheid van onverantwoordelijke personen die voortdurend de regeering in moeilijkheid brengen en de hoogste belangen der natie in de waagschaal werpen Gelnkkig vervolgt het blad is de vastheid der staatkunde van Giolitti en Tittoni in staat ernstige gevolgen te verhoeden Maar toch moeten deze pogingen om dri openbare meening in Italië op te hitsen tegen een bevriende en verbonden mogendheid eindelgk eens ophonden want ook waar zg in een patriottisch kleed worden gehuld doen zü kwaad De ware vaderlandsliefde is slechti die welke trouw aan de aangename verplichtingen er naar streeft eik wantrouwen te voorkomen en tusschen do bondgenooton een hartelijke oprechtheid te behouden Reuter seint uit Parijs i October In een telegram uit Wiborg aan den Temps wordt het volgende gemeld Een vertrouwelijk rapport van den minister van Financiën aan Stolipin stelt voor 1906 het tekort op 480 100 000 roebels hetwelk met eenige ongedekte uitgaven van het afgeloopen en het loopende jaar 81i X 0 000 r uitmaakt De buitenlandsche leening van April verschafte 677 000 000 r welk bedrag met andere inkomsten een totaal van 836 000 000 r bereikt Nieuwe nilgaven en vaststelling van do begrooting veroorzaakten een tekort van 95 0007 00 r en dreigen tot 15 5 000 000 r te sttfgen welke moeiljjk gedekt knnnen worden daar hot binnenlandache krediet ternauwernood 20 000 000 r kan verschaften Daar het onmogelijk is op dit oogenblik een nieuwe bnitenlandsche leening te Initen komt de minister tot de slotsom dat het noodzakelijk is de nitgaven der verschillende ministerién binnen de grenzen der begrooting te houden De Oostenrijksche Feldzeugraeister graaf Beek die jarenlang chef van den generalen staf in het Oostenrijksche leger was gaat binnenkort den militairen dienst verlaten De Nene Freie Prease ontving op haar vraag naar de juistheid van dit bericht van graaf Beek telegrafisch het antwoord Na zestigjarigen diensttijd denk ik aan aftreden of dit spoedig zal zQn kan ik u niet zeggen De Nieuwe Freie Presse deelt dan verder mede Graaf Beek heeft zijn ontslagaanvrage reeds ingediend en de keizer heeft die aanvaard Voorloopig is de adjnnct chef van den Generalen staf de Initenantveld maarschalk Potiorek als chef van den staf aangewezen De onlslag aanvrage van graaf Beek is het gevolg van ernstige verschillen van meening met aartshertog Franz Ferdinand die namens den keizer de jongste manoeuvres bgwoonde Bjj de bespreking te Bagnsa had do aartshertog zich met grooten lof over de vloot uitgesproken doch van het landleger niet gerept Den 20 October herdenkt graaf Beek zjjn 60 jarigen diensttijd en in het begin van November zal hg zijn functies aan zQn opvolger overdragen Zooals te verwachten was zal de Amerikaansche minister Taft maar gedurende korten töd als gouverneur op Cuba werkzaam ziin de regeering te Washington heeft den gonvernenr van de Panamdkanaal zêne Magoon tot voorloopig gonveri eni van Cuba benoemd Magoon aal zich spoudig naar Cuba begeven en minister Taft zal binnen tien dagen te Washington terug zijn Wil hebben reeds melding gemaakt van den uitstekenden indruk dien Taft in Havana heeft gemaakt berichten in do Tribune en in de Daily Chronicle brengen de bevestiging daarvan Bij de heropening van d üniTeriiUit t H T ii U Taft een Telefen Ho Sf AOVERTENTIEN worden gepLiatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 fur des midd 1885 waarby de hertog van Cumberland van do regeering wordt buitengesloten zoolang als geldig moet beschonwen tot dit door een nieuw besluit van don Bondsraad opgeheven of veranderd ia Als Prnialsch minister van buitenlandsche zaken achtte hij zich niet geroepen een dergelijk besluit uit te lokken De regeering zon aan een voorstel tot opheffing of verandering van het besluit van den Bondsraad van 2 Jnli 1885 hare goedkeuring moeten onthouden omdat een besliste verandering in de verhouding van den hertog tot Pruisen nog niet is ingetreden en nog steeds en wel onder stilzwiigendo toestemming van den hertog er een Welfrisch streven bestaat naar het bezit van de provincie Hanover toespraak die herhaaldelijk door luide toejuichingen werd afgebroken Hij wees er vooral op dat de toekomst van Cuba afhangt van de jeugd Over de tegenwoordige omstandigheden zeido Taft Het is bedroevend voor mij dat ik hier moet ijjn en hef is nog bedroevender voor president Roosevelt dat h mij hierheen moest zenden Ik ben hier slechts om n voort te helpen om te pogen n op te richten en n te helpen den weg in te slaan waarop gö reeds bozig waart n voort te bewegen Eens zolt gjj er met trots op kunnen wijzen dat de Vereenigde Staten nwe natie niet wilden eiploiteeien maar zooveel deelntiming toondon voor uwe ontwikkeling dat ztj bereid zijn goed en bloed te offeren voor het herstel van een beschaafd bestuur De Tribune meldt dat vele aanwezigen tot tranen toe geroerd waren In een artikel over het sociaal democratische congres te Mannheim komt de Kóln Ztg tot deze slotsom Hot ia moeilijk zich na het Mannheimsche congres een beeld van de toekomstige Duitsohe sociaal deraocralie te vormen daar immers de volgende vergadering van de partü alweer een anderen indruk kan maken Maar wanneer de sociaal democratie zich blglt ontwiüelau als toloutoe overweegt de waatschSnliJkheid dat zij mettertijd van de doctrinaire ontkenning gaandeweg tot een zekere opbouwende medewerking in het staatsieven zal overgaan tot een medewerking echter die alleen een bekrompen vertegenwoordiging van de belangen van het proletariaat zal zijn Het nationale belang bot weizon der gemeenschap zal do toekomstige sociaaldemocratie even onverschillig zun nis de Kz Vfhring die zich op het congrestamelijk kalm hoeft gehouden barst nu inzijne Leipz Volksztg los tegen de oordeelvellingen van de bnrgerpers over het congres Aan zijn artikel is de volgende proeve vanden goeden toon ontleend De burgerbladen zijn al weer lustig bezig uit de beraadslagingen van Mannheim de stol voor nieuwe opmierijen tusschen de vaKvereenigingen en de partij te verzamelen j de heer von Gerlach heeft voor de twintigste maal de verplettering van de sociaal democratische radikalinski s ontdekt en de mandrillen van de Frankl Zlg maken met aapachtige losheid van gewrichten gymnastiek aan denzelfden rekstok van hoogere stompzinnigheid Intusschen l 8 f t tuLé tische saterspel na eenmaal b i het ernstige drama van de arbeidersbeweging en wanneer het eenig belang kon hebben zonden wj met alle zekerheid kannen voorspellen datdozeliae hansworsten eer de maan haren J wisseld heeft hunne lange ooren znllen laten hangen uit droefenis over de verblinde werklieden die zich niet tot speelbal oor bonkroete politici van de bnrgersamenleving Te iezen door hen die bang waren dat zij door het verval van do sociaal democratische scheldtechniek een van de genoegens van hnn leven zouden moeten derven Gemengde Berichten De Koning van Noorwegen met de Koningin en den Kroonprins kwamen gisterenmiddag te Kopenhagen aan 8 het 8tati n ontvangen door de Deensche koningsfamilie de Keizerin weduwe van Buslató den Koning ör eke and do ministers en hoogwaardigheidsbekloeders Na hartelüke begroeting 7 g Noorweegsche gasten met f f koningsfamiUe onder het gejuich der menigte naar het slot Amalienborg V Bö oen schrijven uit Homburg v d H8he van 3 Oct deeWe de Duiteche I kakanselier aan het Brnnswüksche S t u kt het beslBit van den Bondsraad van 2 Juli