Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1906

Maandag 5 November 1000 45ste Jaargang No 10174 mmmmimmnmmÊÊrm mmÊ a mimm mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelMD Ko SS De Uitgave dezer Courknt geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feest lagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pev imt f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefaon lio M A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van1 5 regels a 5 1 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote Jetteis worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Atlvertentiën tot 1 uur il ki l kiinstiniii Gouda Xondag 4 November HlJITENOEIVOnK SPECIALITEITENVOORSTELLING Directie f êWBVU Kotterdain OPTKEDEN VAN JLouise Pleiiroii Neorlands Ie Voordracht Soubrette Geheel Nieuw repertoire Herr Hnapp Der verrücltte MUsikant Henri eii l§ophle Zaag on üans Duettislen Henri van Tol Ikict zÜD acrobatische en dansende honden La Afallciiiciie De nieuwe PartJjeT Salondans ünwy Roilée Variété Soubrette Le § lilicl § American Kxentricq Comedians He iHoldaat als Miu Komische Operette Geheel nieuw en amusant Programma Kntrée f f 00 1 0 7S en f 0 S0 Leden Ons Oenoegen 1 0 A0 tO 4A 1 o o Aanvang S nur Bureau T uur Plaatibespreking i 10 cent Mevrouw MOLENGEAAFF Juliana van Stoibtrglaan 43 den Haag vraagt met 1 Febmari een bekwame dio netjes en zelfstandig kan werken Looa 180 wascbgeld 1 2S HUtS TE HUUR lleiTcnhiils Ousthaven li 88 Zeaj Kamers groote Keuken droogo Kelder ainke Tuist Vooralen van Qi en Waterleiding Te bevragen B 89 iSiMiHiMiMi HMaiiiiiiMM Bobto Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PE ETERS Jz Ut op etuhtt en kmrHrMd acmalogccii Poedcrvorm is het eeniffste helpend nii l h I tegen lllaeilar moede ttleekaucM XenuicxtFttkIr Uoo diitlueu mkipelaoêheia Onmaehteu Vermagertng en i ermiHaerlUff Oer UchaamikracMen aciiialogceii iii l oedcrvorm i H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoften jnHiiHIi worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is liet praoporaat wal ü spoedig geneest HAEMATOOBEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gchruiksaanwijzing f 1 50 Ecnige labrikanten H N v SCHAIK Co Den laag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Wfsthaveo 193 GRENDEL E 8 VAN MILD Veerstal Üouda A BOOMAN Moordrecht PISKSE Nieuwerkerk ad IJsael A N VAN ZESSEN Schoo Imen B i WIJK P W v EDE Oudeinater A SOIIEER Haastrecht K VAN DEH HEIJDEN Reeuwyh P v d SPEK Moereapelle D o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddmgtveen P A dköROOT A UB JONQH Oudewater J P KASTELEIN Politirorkerdam D BIKKER Beimhop WAARSC IÜWING Laat U niet misleiden door Abiig Siroop Het kloosterS ii a Paulo Abdij be taat niet Uns Siroop van gecnorlei waarde A Bloysseo Zooeo Fabrikanten van zuivere NATUÜKBOTER MÉLANGES on MARGARINE 140 ËlGfiN WINKELS FABRIEKEN TE ASTEN ünüvertroflfen kwaliteiten Langste Prijzen Mooiste waardevolste Cadeaux IWEEMT PROEF Noteren ALLERFIJNSTE gegarandeerd zuivere ROOMBOTER uit eigen Melkerij in stukken van pond SO e p pond HOLLANDSCHE MELANGE in stukken van i pond 4S c p pond DEENSCHE MÉLANGE uitgewogen 6 c p pond GEWONE MÉLANGE uitgewogen O c p tVi pond VEEDER UITMUNTENDE KWALITEITEN MARGARINE SS S9 SO en 44 c p i pond ALLERFIJNSTE goed belegen BOEREN GOODSCHE KAAS 4S c p pond FABRIEKS GOUDSCHE KAAS 38 c p pond ALLERFIJNSTE goed belegen LEIDSCHE KAAS 3 c p pond KOFFIE uit eigen Stoomkofflebranderij Kwaliteit EXTRA in pakjes van pond 0O c p pond VEEDER UITMUNTENDE KWALITEITEN 4 30 40 en 38 o p pond X Xuteere b f onder geurige aterk waterhouaenAe en ocerheeriyk imakenOe kwalltelÊen Thee n pa eê can t om k xo en ie cent Te GOUHyt VIJ lslraat 137 T GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofilmaga i H Gedampte Binnenrotte 1S4 Xele tlS99 Se Magaxtjn We t meawland 9 nabU Station Beura Telef 4657 VËRflnREN STëHHEN INRUILEN DE PHONOLA REPAREEREN liitgelUkt In onze üalons to houren PHONOLAmMO WMS PH0N0LI5T ADVERTENTm in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverleutic Bureau vao A BKIimMAN di ZUüN NOORD BEABANT SCH SCHOEN en LAARZEN MAGAZIJN KLhIWKG K 0 tegenover de Klelwegsloeg OFTVANGËN alle soorten HEERKN DAMESen KINDER WINTER SCÏÏOEITWEEE STERKE Si hoollaarïcn Oversell oonoii enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reiiaratiën on aangometen werk DE O0EDK00P8rE I DE MEEST PRACTISCEE DE MEEST VOLLEDIGE M OHfcBi lTB Ïli zijn beslist die dot Firma WELHON TUE LADIES JOVRSAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat TllE JLL IJilESSMAKlSIt met een gratis geknipt patroon ril E BAH A A il Ol C HILD UEyS EASIIIOUS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VltAAUT Vw Boei Iiamlelaar Jfroofmiminers Alle nut linatel Hou BUi oeysel Van allo in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bö MILLV SIMONS Den Haag W k Mk X ZIJD j ia£ dit S rttdl u ttü v ïie p ojfiiöiumgen io doi oaaijt gekjm a oikIoj ua naam dsa tóïiadora Dr MloiiaoJin Torraardigl J JF de beste ia yr OiJ L liet werendb roemiJe taotliaufii jn i n Qebr StoU warok te Kei kn alsolie J p micfeaeïll $ Bikel Cacao a viorhjitoc bii £ T 020 l itol 0 i 1 r t melk gekookt 1 ticse v iiif iïri it j i jiihj Jrankvoor da 1 i ii i Liük oen J 1 tbeelepeh van t pcuJT TMr oen k ij Cbooclate lie geiir kr l ifcXi Irark bij gsv f E isirildo A ai trin v tut to f Bbrn eu Vjkrügbuir ly Je ioOTn Bi t H X jiyt tie icn i i f Vt Ka prjjfbuirtoe I 1 T i j y ig g J gJ I eo i bortigoTnv jrdii j ft Ifsiidr kfltis atfen ticidt l ntci df ia i£alve ptr 4 lOi mTm V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van in elke stjl van de eerste fabrieken legen concurreerende prijzen Aaiiicgger ut Cas Waler Spreek Uieren Kieiilrlsche geleidingeo Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudacli FerUoUtlng MagaxiJn HE AVOMHSITER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Bekroond TontoooI at linsSohoMun kery Hftgo Aug lSM W roMb rown Sohoen Appr tasr tijtftrln Sfttiii ma tyu d bMta midaetn Toor tot Bond r modt kvarig jfovUr nto ftlle m rt on gaklpöra oboonwérk Tarknobku By wiBkalkm iu sehD iw k Quftovlao Dn g ryra muL Hui Mto nsd op iu n u fkbriskinurk aM A iti W Iwteiun AnluM Qoada Drok van A BRINKMAN Zn Dit No bestaat uit twee bladen EEK8TE BLAD s c s O TJ w OVER Slooten Waterea e Eiolen BÜEGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de urtt 148 156 der Algemeene PolitioVerordening voor deze Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaten en gebruikers van de niet aan de Gemeente toebehooreode binnen de bebouwde kom ge legen SLOOTEN WATEREN en RIOLEN dat op Vrijdag den 23 November 1906 eene SCHOUW over die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aanhunne verplichting om te zorgen dat hunneSlooten of Wateren voldoen aan de almetlngen genoemd in art 152 der bovenbe doelde Verordening en behoorlijk zijn opge sloot zoodat geene boomstammen over oftakken in het water hangen en dat dieSlooten Wateren of Riolen gezuiverd zijn van vast of drijvend vuil welke de doorBtrooming van het water kunnen belemmeren of stank of stankverwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld zön de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De NASCHOUW zal plaats hebben op Vrödag den 30 NoTOmbor 1906 Qouda den 3 November 1906 Burgemeester en Wethouders van Gouda R L MARTENS De Seoretaria PBOUWER RBifil GEvTpiGT RTJTUIG80 HOU W BÜEGEMEESTEE en WETHOUDEES der gemeente GOUDA Gezien Art 55 der Algemeene Politie Verordening voor die Gemeente vastgesteld den In September 1896 en afgekondigd den 24n September daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Hnnrkoetsiers dat op Zaterdag 10 Nov 1906 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggebonw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner RIJ en VOEETOIGEN zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde Eij en Voertuigen plaats hebben op Zaterdag den 17 November daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse Gouda den 3 November 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De Töïla ng van den suikeraccijns Onder de belastingvoorstellen van minister de Meester behoort ook een voorstel tot verlaging van suikeraccijns en wel van f 27 tot op f 17 per 100 K 6 Terecht wordt in de memorie van toelichting betoogd dat eene flinke verlaging zooals thans wordt voorgesteld de voorkeur verdient boven eene verlaging met f 3 zooals door minister Harte in uitzicht werd gesteld De bedoeling is toch niet zoozeer om voor de tegenwoordige gebruikers de suiker iets goedkooper te maken doch in de eerste plaats om dit goede volksvoedsel tot lagen te doen door dringen die het tot nu too of niet of slechts in geringe mate gebruiken Terecht alweder voegt de memorie van toelichting aan dit argument toe de overweging dat eene geringe verlaging wellicht meer aan de debitanten dan aan de verbruikers ten goede zal komen Eene sertaging met f 3 per 100 K G d i metli cent per pond zal allicht voor ien grooter of kleiner deel bij de verlaging der detailprijzen verwaarloosd worden verlaging met 5 et per pond allicht ten volle in de detailprijzen teruggevonden worden Natuurlijk kan eene dergelijke accijnsverlaging waar ook daarbuiten onze njksfinantil n versterking noodig hebben niet zonder aequivalent geschieden Zooals men weet is daarvoor gekozen eene aanzienlijke verhooging van den accijns op het gedistilleerd van f 63 tot f 90 per H L Voor heden gaan wij niet in op de vraag of deze verhooging al of niet gewenscht is of dit aequivalent goed gekozen is al willen wij niet nalaten te verklaren dat vele van de argumenten waarmede het bestreden wordt o i dairom waardeloos zijn omdat zij vergeten dat bij belastingen meer dan elders geldt de noodzakelijkheid zich van al te absolute beschouwingen te onthouden Het is niet de vraag is deze belastingverhooging op zich zelf goed maar 1 verdient de verlaging van den suikeraccijns met verhooging van den accijns op het gedistilleerd de voorkeur boven onveranderd behoud van beiden 2 zijn de bezwaren aan verhooging van den accijns op het gedistilleerd verbonden zoo ernstig dat zij afgewezen moet worden Zoo ja is er dan een ander minier bezwarend aequivalent te vinden Intusschen hierop komen wij wellicht later nog wel eens terug Voorloopig accepteeren wij zonder meer dit aequivalent en willen alleen onderzoeken of op de basis der ministerieele voorstellen door dezen ver genoeg wordt gedaan De minister betoogt bij zijne inleiding der voorstellen tot nieuwe regeling der vermogens en bedrijfsbelasting waarin hij een algemeen overzicht der nieuwe uitgaven tot en met het jaar 1911 en de daartegenover staande ontvangsten geeft dat behalve f 8 millioen die hij zich voorstelt uit nieuwe en verhoogde heffingen te vinden inkomstenbelasting zegelrecht inbreng naamlooze vennootschappen tariefsherziening speelkaarten en champagne nog f 2 200 000 gedekt moeten worden Voor 1906 is geraamd f 25 200 000 uit den gedistilleerdaccijns 20 000 000 uit den suikeraccijns te zamen f 45 200 000 hierbij deze 2 200 000 geeft f 47 400 000 De opbrengst van den verhoogden accijns op het gedistilleersd wordt geschat op f 32 400 000 zoodat dan door den verlaagden suikeraccijns nog gedekt moeten worden f 16 000 000 I nemen nu voor het oogenblik aan dat deze f 2 200 000 noodig zijn en dat het geoorloofd is deze uit den suiker te halen zoodat hier meer dan acqnivalentie is daar de indirecte belastingen met dit bedrag worden verhoogd Geöischt mag dan zeker worden dat de minister niet verder ga dan hij zelf noodig oordeelt Welnu aan dezen eisch voldoet het voorstel niet De minister berekent dat het verbruik van 190G in 1905 13 121 K ö per hoofd met jaarlijksche vermeerdering van 0 22 K G per jaar ad 13 341 K J perJioofd zal stijgen op 15 742 K G per hoof voor 1908 Bij een geraamd bevölkm cijfer voor 1908 van 5 744 000 inwoners zou de accijns op de suiker dan reeds f15 350 00 edragen Do minister raamt liet q p na deze belangrijlw stijging niet langer op 0 22 K G per jaar maar slechts op 0 1 K G en komt dan bij een wrbruik per hoofd van 16 b42 K G voor het jaar 1911 op eene opbrengbt van f IG 300 000 juiste cijfer 18 16 332 811 46 Dat is dus ruim f 1 300 000 meer dan de minister zelf Hierbij komt dat de raming van de vermeerdering zeer voorzichtig is al is zij op eene verkeerde basis opgetrokken Do minister redeneert als volgt In Duitschland is de accijns verlaagd van 20 Mark op 14 Mark dat is met 30 pCt in Frankrijk van 64 frcs op 27 frcs dat is met 58 pCt in België van 50 56 frcs op 20 frcs dat is 60 pCt Het suikerverbruik per hoofd is van het jaar vóór de verlaging tot het jaar na de verlaging gestegen in Duitschland van 12 5 tot 14 4 K G dat is met 15Vt pCt in Frankrijk van 11 119 tot 15 184 K G dat ii met 28V pCt in België van 9 tot 12 K G dat is 33V pCt Voor alle drie landen dus ongeveer percentsgewijzo uitgedrukt styging van het verbruik met de helft van de accijnsverlaging 30 15 58 281 60 23 4 Bij ons bedraagt de accijnsverlaging van 27 op f 17 dat is ruim 37 pCt stijging van het verbruik dus 18 pCt Deze redeneering is o i geheel foutief Het kan niet anders dan toeval zijn dat dit verband tusschen percentage accijnsverlaging en vermeerdering verbruik aanwezig schynt want er bestaat tusschen die twee verschijnselen geen oorzakelijk verband Verband als het bestaat kan alleen bestaan tusschen de detailprijzen voor en na de verlaging Gaaii wij deze na en nemen wij daarom als basis een detailprijB van 46 et per K G dan is deze samengesteld accijns 27 et productiekosten in den ruimsten zin 19 et Iter K G Voor Duitschland stellen wij deze 19 et op 33 pf ban krijgen wij vóór verlaging prijs 58 na verlaging 47 Mark per 100 K G Prijsverlaging 11 3 pCt toeneming verbruik 15 2 pCt Voor Frankrijk stellen wij deze 19 et op 40 centimes Dan krijgen wij vóór laging 104 na veriaging 67 francs per 100 K G Prijsveriaging 35 6 pet toeneming verbruik 28V pet Voor Bel e eveneens 19 et = 40 cen times Dan krijgen wij voor verlaging 90 56 na veriaging 60 fr per 100 K G Prijsveriaging 32 7 toeneming verbruik 33Vi pet Zooals men ziet er is hier veel nadere betrekking tusschen prijsverlaging en toeneming verbruik In Duitschland wordt de percentsgewijze verlaging overtroffen door toeneming van het verbruik in België wordt zij bijna bereikt In Frankrijk bedraagt de toeneming nog altijd 80 pet van de prijsverlaging Hoewel wij geenszins meenen dat deze berekening zuivere resultaten geeft gelooven wij toch dat zij dichter bij de waarheid komt dan de berekening door den minister opgesteld Wanneer wy dan zien dat in Duitschland voor de verlaging reeds het grootste verbruik dezer 3 landen bestond behoeft er o i geen bezwaar gemaakt te worden om ook voor ons land aan te nemen dat de toeneming van het verbruik ongeveer zal aequivaleeren met de prijsver 10 laging Deze bedraagt == 21 7 pCt 46 Wanneer wij dus 20 pCt aannemen nemen wij een cijfer dat waar al deze berekeningen min of meer onzeker zijn o i toch niet meer vertrouwen kan worden aangenomen dan het door den minister aangenomen cijfer van 18 pCt Bij 20 pCt toeneming wordt bet verbruik per hoofd in 1908 16 0092 K G Bij gelijke toeneming na 1908 als de minister raamt 0 1 K G per hoofd wordt dit voor 1911 16 3092 K G wat een opbrengst van f 16 600 000 geeft f 1 300 000 volgens de rekening van den minister f 1 600 000 volgens onze berekening meer dan noodig is Wat daarmede te doen Men kan dit bedrag als dispoiiibel verschot in de schatkist houden of men kan het aanwenden voor de belastingverlaging Hoezeer wij geenszins bclastiugverliooging onder alle omstandigheden als een kwaad beschouwden meenen wij toch dat in de rijkshuishouding het de voorkeur verdient eerst de uitgaven tot zekere hoogte onbezorgd voor de noodige dekking vast te stellen en dan tot dekking over te gaan dan omgekeerd eerst een overschot te creeëren en dat onvemijdelijk te gaan opmaken Tijdelijk ongedekte tekorten zijn o i minder gevaarlijk dan tijdelijke overschotten Deze laatste verleiden onwillekeurig tot onnoodige uitzetting der uitgaven Wij geven er dus de voorkeur aan dat dit bedrag besteed wordt tot verlaging der belastingen Dit kan op drieërlei wijze geschieden Men kan de verhouging op het gedistilleerd zooveel lager zetten Men kan verder gakn met de verlaging van den suikeraccijns Üf men kan het bedrag besteden voor afschaffing van andere belastingen Van deze drie maatregelen verdient o i de eerste de minste aanbeveling de tweede J3 beter de acrijnsverlaging zou dan tot f 15 kunnen worden doorgezet wat op zichzelf ook een stimuleerenden invloed op het suikerverbruik zou hebben Toch zou ik voor my nog een derden weg verkiezen Er is nog altijd een accijns overgebleven die op een werkelijk eerste