Goudsche Courant, dinsdag 20 november 1906

EXPOSITIE der nienwete modellen W intermftntels C ostuniPs Blouseg Ji eq en Jupoiis Robes e Japonstoffen met bijbehoorende Garneeringen alsmede eene groole keuze PISLTBRIJEN van de gnedkoopste lot de beste soorten in scherp oncurreerende prgzen Aanbevelend advi rtij i th i HUIS TE HUUR Ilufrerihiils Oostüaven W 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Vooralen van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Zenuw en Maag lijders ordt nit overtuiging als een werkelijke hulji o den nood het boek latibeTolen iNa ontvtagst van adnmper briefkoart ortl d b boekje franco per post tof eeoodeu Uooi Br OKPüFL S fiookh Z altborninol kannen makun Ten slotte zcide h i dat i n ideaal wel dat dat van dat een godsdio n waard is welke gouu enkele raiadaiid gewelddaad vrrbindorl Na vervolgens aan de sociale plannen dfr regeering Ie hebben hi rliinerd riep Vlviani met een beroep op d rcpablikeiiion alt öji hebt de politieke Republiek gi grondvest Wilt gij dat w tezamen de republ ek van broederschap en miTifchcnlii fde slichten f Toon hy naar ïijn bank terugkeei de werd de minister door oen groot aantal Sei ala leden o a De Frpyciiirl geUik gewensehU Dn Lamarzello nioikte toen op dit niemand wist dat Clemenceau colli ctievist was Dat heb ik niet gezegd antwoord Ie de eerste minister Waar im beweert gy dat V De uamarzillo Omdat gij er zjjl om nijj lo rectiflceeren Overigen hebt gy de rovolulionaiie methoden niet veroordeeld De kredieten werden tonhlotto met zeer belangrijke meerderheid aangenomen Verspreide Berichten b RtllKRIJK De aartsbisschop van liogaan zoo een geestelijke naar Kome hebben gezonden om de kerkelijke quaestie in der minne te rogelcn Verscheiden kardinalen zonden voor Sjen minnelijke schikking zijn maar zoo beweert althans de Italié de paos heeft tijn beschikking op eigen verantwoordelijklioid genomen en niemand kan er hem op teragbrengen I Volgens de Echo de Paris beeft de paos de diocesane vereeniging van kardinaal Lecot niet goedgekenrd Drie bargemoesters in het Vogezen departement zijn een maand geschorst omdat z j de weggenomen beelden in i e taholen weder hadden doen itnubrengen DuiTBCULillD In Posen zijn iwee redacteuren die tot de Bchoolstaking hadden aangezet veroordeeld reap tot 200 mark boete on een maand gevangenisstraf De onderwijzers worden in verschillende plaatsen zeer lastig gevallen H in vee wordt uit de weide gejaagd men weigert bun rijtuigen te verhuren of lo leenen en zoo ui meer Een onderwijzer in Szymborge kreeg het volgende briefje Ik deel n hierbij mede dat ik u geen melk meer leveren kan daar mijn koeien geen Duitsch verstaan daar n echter Poolscho melk van Poolsche koeien drinkt ben ik eenigszins bang voor uw Duitscbe maag die kon zicb weleens t olaniseeren door t gebruik van Poolsche melk Ilen verzint alles om in een vleesclinood te voorzien Vooral visch is een geliefd voedsel geworden dat door sommige gemeentobestaren voor hun ingezetenen beschikbiiar wordt gesteld Nu heeft de handelskamer te MUnchen Qlndbach het plan geopperd goedkoop bevroren vleesch uit Aaitrallë aan te laten voeren EsaHLAND Te Aldershot wordt een sterke atdeeling van de gejile gereed gehouden om onverwijld naar Zuid Afrika ingescheept te worden Het is niet bekend of deze maatregel in verband staat met den inval van F rrelfa ip de Kaapkolonie GOBTÏIIRUK HOUOAKUI Het troepengedeelte in Dalniatië wordt belangryk versterkt Enkele kuststeden worden in sterke vestingen veranderd Dal alles kan niet anders dan tegen Italië gericht zijn en gedeeltelijk ook tegen Montenegro dat pas nieuwe kanonnen van Italië heeft gekregen Te Boedapest is een Servisch Magyaarscbe verbroederingsbetooging gehouden Hüsi iin Op het hoofd van Witte zon door con complot dat ook 17 leiders jTsn de kadt tteu parlii naar het leven 6t t oen prgs van 35 000 roebels zijn gezet Te Kroonstad waar de staat van beleg was fgekondi d is nu de staat van oorlog geproclameerd Een gonvorneurgeneraalschap is lijdelijk ingesteld In Tiflis is voor 15 000 roebel jnweelen geslajaa ergelijko rooveiijen zijn daaraan de oi to den dag Zelfs de menschen in de tra Pï h niet meer veilig Amgkika Het voorstel tot weeropbouw van Valparaiso is door de Chileensche Kamer aangenomen evenals een voorstel om daarvoor 12 millioen gulden te leenen De nationale rjikdom der Vereen Staten bedraagt 250 milliard gulden dat is 48 milliard meer dan 5 jaar terug Den ncgerprofessor Booker Washington is door Carnegie oen levenslange lijfrente toegekend aiNNEINTLAND I Ook de N llotl t l huell en telogr im uit It itavi i ijiilvangen omtrent lie uvervalliriï van een vijamlelgke schmlplnau in SttwieiiD Zuid Celeliuh Daaruit blukl dat iKJtni ue cheuasee van Chiistoffel ijn eweasl die Lu Sinraii den onihten C on v in den radjii Andi Tuiuin il hebb O verschalkt Het leb gram van de N Kult Ct meldl ook no dat 20 beaumonl geWeren en veel andere buit in onz j handen vielen De directeur generaal der posterijen en telegrafie brengt in de Sl Ct ter algeiueunekennis Hg gehgdnhj id van hel a s Sint Nicolain feest wordt de vergunning oïn moordvie pakketten aan hetzelfde adres van sle chl8 een enkele adreskaarl Ie doen veigezetd gaan voor den tgd van 3 Lot 7 December in gelrokker en zal derhalve bij elk gedurende dut tijdvak ter verzending aangeboden pakket een adreskaarl behooren te zgn gevoegd Voorts wordl ter verzekering van een goede overkomst van de pakketten aanbevolen lo zorg te dragen voor en doelmatige en stevige veipakking van do te verzonden voorwerpen in dier voiige dat deze op afdoendo wgze logen breken of beschadigen verzekerd zijn 2o zoo mogelijk de adressen op den omslag van de pakketten te schrijven en w iar opplakking of aanhocbting van een adres oiivermijdeliik is dit zoodanig vast lo hecliten dat voor het verloren gaan daarvan tijdens het vervoer geen vrees behoeft te bestaan 3o in de pakketten een tweede los adres I ie sluiten Gemengde Berichten Drie leden van den raad van Valkenburg werden in den afgeloopen zomer geverbaliseerd wegens het zonder vergnuning houden van een optocht naar de grot De kantonrechter te iulpuii Sprak de beklaagden vrg maar in hooger beroep is nu voor de rechtbank lo llaastricht legen ieder 1 5 boete geëischt By den brand in het slroo dor kartonfabriek Wilbelmin i te Oude Pekola is voor f 40 000 verbrai d Men denkt aan kwaad willigheid omdat de brand i uitgebroken in een hoek waar niemand iets noodig had Uit Amsterdam meldl men Op dit üogenblik wordt in de haven op nlle schepen gewerkt De kolenbool door eigen volle gelost is vertrokken Een houtboot wordt door eigen volk gelost Een kantoorlooper van de Bank voor Effecten fectenon Wisselzaken in Den Haag liepeergisteren in de Boschjes met een portefenille met wissels en bnnkpapier hg voelde zich onwel worden en kort daarop viel hg bewusleloos langs den kant van den weg Toen hii daar lag i hjj beroofd van ziinportefeuille men vond die later lerug met de wissels er nog in maar een kleine f 7000 welke de looper al geïncasseerd had wasverdwenen De kantoorlooper werd eerstnaar t politiebareaa en later naar t iekenhuis gebracht Av p Men meldl alt Den Haag D H een der veroordeelden wegens de mistiandeling van Van dor Kwast in de van Ostadestiaat alhier door de rechtbank gestraft met twee jaren is naar Duilschland gegaan Do L K moeul de juistheid van het bericht dat Bastiaan die te Heerlen op een marechaussee geschoten heeft gearresteerd zou zgn in twgfel te moeten trekken Bg haar informatie te Maastricht ter plaatse waar men allereerst van deze aanhouding konnis m pest dragen vernam het blad dat men niet alleen er niets van wist doch t bericht pok voor zeer onwaarschijnlgk hield Men meldt aan de N K Cl In hot Friesche dorp T zou een verkoopiiig plaats hebben op een der bovenvertrekken van een herberg Dj toeloop was echter zóó 1 groot dat notaris en publiek verhuisden naar de grootere bonedenzaak Echter daar was kort tevoren nog gelapt en de kastelein werd op grond van do drankwet die in dit geval verkoop van storkedrank 2 uur vóór ecno vorkooping en 2 aar daarna verbiedt geverbaliseerd Door de politie z n gisteren in een slaap stee te Groningen aangehouden twee licitI schors die zonder middel van bestaan waren 1 Op het poliliebnreau bleek al spoedig dat i een goede vangst was gedaan De beide ge1 arresteerden toch stonden gesignaleerd in I het Dnltsoh politieblad ali ontvlaoht alt de I gevangenis te Lünebpig Diuewo heeft nog2V janr de andore nog 6 jawn gevangonis slrat te good l r Jr Jt Men meldt ail Kesteren C ZiletdiiB iïond had de wi eiw chl r C lioiiders liet ongeluk bg hel rangiieren van een trein lussclien de buffers te geraken waar verwond werd hy l station biiinen gebr i t Dicllt hii het slalion Bordeuiii is Vnid lU op de rails de h iiide reizigei ü illicliau ver legenwiiordiger van en Parüsoh hiiii sier vendo gevonden teiwgt zijn papierej 1 den weg verstroiiid lagen De kofle j coupé waar de reiziger j laats had pI waren geplunderd zijn koslb ii hem afgenomen on blgkbaar had er een hevige worsteling plaats gehad want op den vloer werden bloedvlekken ontdekt De yry bel mgrijke som golds die do heer Onllichau bg zich had had men hiMU gelaten Het slachtoifer is nog steeds bewusteloos zoodat de justitie liaar onderzoek moe t atinvgngen zonder eenige inlichtingen van hein lo kiin nen krggon Omirenl Thomas Rttcker den moordenaar van den tandarts Claussen In den trein lusschen Hamburg en Blankenese verneemt men nog dat hg daar hg zijn 18de j iar nog niet voltooid heeft voor zyn gruweldaad op zgn hoogst 15 jaar gevangenisstraf kan krijgen Zijn pleegvader hg is een kind van een Buheeinsch edelman en een Zigeuner vrouw die in Bohemen inspeclenr van een levensïpi zekering is had hem in den laatsten tgd geen geld meer gestuurd hij had geen werk kunnen vinden en zoo was hjj lol hel wanhopige besluit gekomen om zich op de een of andere manier geld te verschaffen Claussen met zijn leêren handtasch maakte op hem den indruk van een man in goeden doen en hg was hom daarom in de conpé gevolgd om hem aan te randen Met hel geroofde geld betaalde bg Zondag zijne achlerstallige kamerhuur en kocht een pet en een overjas Tegen don avond ging hg inel familie van zgne koslmenschen doodkalm wandelen Kücker word door de politie van zyn bed gelicht waar hg rustig lag te slapen De politie te Londen moet gewaarschuwd zgn dat er tegen Koning Haakon een aanslag beraamd i Ben Itali nnseh anarciiist Dinsdag te Londen onlsctieepl had zich metterwoon gevestigd in de Wnildforlstreetè zgn voornemen was om zich in een der straten van de City op te stellen en een bou lo werpen op het oogenblik dal de koning Van Noorwegen voorbij zou komen Het geheele korps Londonsche speurders is aan hel werk gezet om te trachten den Italiaan gevangen te nemen deze is echter lot nu toe niet te vinden De Ingenieur meldt het volgende Nn de jongste aardbevingen waardoor oen groot gedeelte van Chili geteisterd en Valparaiso verwoest werd is door het Chileensche gouvernement een commissie benoemd om de vraag ti overwegen of het wenschelgk is om nieuwe ontwerpen te maken voor havenwerken ter vervanging van de door prof Krans geprojccleordo omdjit men thai s gebruik kan maken van verschillende door de aardbevingen beschikbaar geworden terreinen Deze commissie noodigde onze landgenooten prof G H van Monrik Broekman c i en H L van Hootf e i uit voorontwerpen te vervaardigen aan welke opdracht bereids is voldaan Na de aardbevingen ontving prof Van Monrik Broekman tevens de opdracht om als technisch adviseur van den minister van binoenlandaehe aaken op e treden tea einde de locale diensten te Valprraiso met den meesten spoed te herstellen Te Neu Rhede een Duitsch grensplaatsje naby Bourtange Gr brandde nt de behuizing van den 80 jarigen landbouwer Schijiman die mot groole raoeile zyn jiaard redde en daarbij zulke hevige brandwonden bekwam dat hg spoedig overleed Als verdacht van deze brand te hebben gesticht is zekere H Kröline aldaar gevangen genomen De heer J S Meuwsen fabrikant te Amsterdam en Rotterdam zal op de tentoonstelling van de Maatschappg van Nyverheld te Amsterdam in 1907 een zgdenhoedea fabriok in vol bedrgf inrichten om dezen tak van növerbeid dié vroeger in Nederland op veel uitgebreider schaal dan thans beoefend werd weer tot meederen bloei lo brengen üil Sidhoardj o wordt aan de Locom geschreven Er is bier waariyk weer kinderroof gepleegd op de hoofdplaats op klaarliohten dag ditmaal is een zoontje van eeu voornamen Javaan gestolen waarom dan ook de regent de patib en i eheiden an re inlands he amhteiiaion en hóefden zich Veel moeite geven Hel kimi een lien of twaalf jarig kiM iitje meet een jfaar agen geledan bg leL dq ii hois gain van iÉool geroofd i n eflti der coniliieteiir lan de Staels pe uwegen die het venije scter jj ied kent vei klaart liein op iliun da a in hef station 1 ezten i i helilien in gezelsolilni v in een man en een vrouw en zegt ook li we ten b ij i I iiiliieieui kneslerde geen den minsieii ari wa vi eg bovendien had hg op dat oogenbliK oo véefte doen dal hy hen spoedig uil het ooi verloor Sedert worden te Soerabaja naspoi ingeii gMdHan doeh ineii vreest dal ze op die grooje plaats tul niels zullen leiden Slaatsoxploilalie van spoorwegen Do lilier U U 8chillliuis m Urorti gen heeft in een in het Tydschrilt der Maalschappij van Ngverlieid opgenomen nota du volgende door het liuufdbisiuiu der De schrgver ve ki iart zicTi een voorstander van slaalsexploilalii hg acht dezo in het algemeen belang wegens do groo te cconomische voordeelen die ermee gepaard gaan en noodig als eonij afdoend middel om zouder meeidere aanzieiilgko nadeolen oen eindo te maken aan de ongunstige spojrwegoveri eukomsten van 1800 Voorts verwacht hg ervan verlaging in de tarieven on besparing van onkosten na vereenvoudiging zoowel va n het beheer als van da exploitatie waaruit weer zal vooit vloeien raeordeie Veiligheid en zekerheid van verkeer eu verkorting van de tegenwoordig dikwijls te lange werktyden Bg de instorting van een galerg in een loodeilsmgn bg Djebel Feiten Algorië nloeten 16 arbeidois bedolven zgn N idere bijzonderheden ontbreken Te 8an Sebastiaan is een in aanbouw zgnd huis ingestort Een groot aantal arbeiders werden onder liet puin bedolven Tut dusver zgn vier duodeii on vgf gekwetsten onder de puiiihoupen weggehaald Vaar schgnigk zg i er nog m lor slaehlofiji s De Messagero hoofi een met potlood geschreven brief ontvangen geteekend II Bombardiero waarin de schrgver verklaart datde bomaanslag in liet koffiehuis Aragno teRome nog maar een voorproef is geweest die zyne kameraden van hem geëischt haddon om te zien of hg den moed had een anderebom te werpen de ware waarover be elIlaliö zal weenen i Ht j ai a H Men schrijft uit Amersfoortle v i Dat de rangeerder ürost vermoord is staat vast Met een bgl of met eon sUik spoorrail in ieder geval met een zwaar voorwerp is de hersunkas van don ongelukkige ingeslagen Vermoed wordt dat hier wraak in t spel is jrisleren werd een vijftal personen in voihöor genomen De dader word evenwel niet gevonden De verslagene scheen er ietö van te weten dat men het op zgii leven gemunt had Men beweert dat hfl bij 8 dezer dagen zgn revolver in reparatie had gegeven met verzoek deze spoedig terug te mogen ontvangen want moet hg geaegd hebben zo loeren op me Drost had nogal eens ruzie Vroeger had men bim by een rechtparty al eens in den nens gebeten dia sedert dien tijd krom stohd en voor korten tyd had hg hier in een herberg no twist ook moet bü dezer dagen in verschil geweest zga met een persoon van wieu hg een zaakje had gekocht De ovei ledene Was qvertgens lyoaw acrjjk en oppassend en bjj zgn collega s stond hg als dienstkloppcr bekend wat nu niet altyd in bun geest viel Bg do H IJ S M word h in den laalslten tyd noy wel eens kleine diefstallen gepleegd Omtrent den afsebawelgken moord kan DOg nader worden medegedeeld dat de justitie Vrgdag den gansolien dag het oaderzoeK in deze duistere geschiedenis heelt voortgezet Acht personen zsn gehoord Do ulSoier van justitie uit Utrecht overgekomen heelt persoonlgfc de plaats van het miidrijf bezocht De vermoorde die geboren is te Amerongen had de gewoonte dikwgis een aanaienliik bedrag in papier geld bg zich te dragen Nadat de familie van een en ander in kenui was gesteld jgn de vader es broeder Tan don versi igene overgekomen Het lyk is daarna naar het militair hospitaal overgebracht alwaar het door twee doctoren ü kdgenwoordighoid van den officier van justitie ia geschouwd Vooraf was het geletografeerd Men schrüft asn de N R Ut J r Te TlSi rg Is de Weifr W candiAft notaris aan bloedvergifting overleden Eenige dagen geleden krabde hij een paislje aan de lip met den nagel open waardoor de vergiftiging ontstond Weldra begon bet gelaat op te zwellen on n eon jiaar dagen van hevig Igden is ds 29 jarige jongeiiiaji bezweken De ler sche stad Ulontert in hel gi aalschap Galway is het tooneel van een spookhislorie Op een nacht huurde een lulilie patrouille die s nne hls da alhedrnal passeerde luid orgelspel De koster werd gewukl en mol deze begaf men zicli in de oude kerk Niemand was er te zien het spel bleef voortduren nccooi d na nccoord jubelde door de kerkruimte Alle hoeken w erden duur oclit nergens tets gevondfn dat het geen oögenblik ondeibroken spel verklaren kon Volgens de Morning Leader is hetzelfde ouk reeds vuor eenige jaren daar voorgekomen on ook toen bleef hot raadsel ViSn het geheirazlunigo sjiol onopgelost De bijgeloovige bevolking verkeert in groute opgewondenheid M II meldl uit HivAt ein Du politie heeft twee m innen aangehouden die van inbraak verdacht worden o a Mol die reeds eenmaal in het kuloninlo iiin senm ingebroken is Aan hel slot van een loliliuk met Het Vaderland over den invloed dien de poliiiek gehad beeft op de maatregelen door minister Staal genomen schrgft de Nederlander t Is onze meening leeds geweest dat de defensieqaacsties zuiver zakelyk on technisdi behooren te wolden behandeld Belton de kleine niiiiderheid van de voorstanders van weerloosheid de mannen van het geen miui en geen oent J een princijiieel poli ieke qnastie gn in ons land allen bet over de roeping v iii bel legii vrgwel ééns Ieder nieonl d it nu t zei weinig inogelgke kuslen een éen deugdelgk inogelgke weerbaarheid moet wolden verkregen tul Imndhavliig der neutraliteit en lot veidedi ing tegtn een aanval De vtaag hoe dit het best te bereiken is een technische waarover zakelgk kan worden beraadslaagd Dm vair tmlwlibörale zijde beeft men stee is epoogd op dit gebied politieke tegensteUingen ie scheppen conservatieven tegenzin tegen een volkleger te doen oiidei stellen denipensehen dl Is te maken d il biJ semin go groepen pnneipei le afkeer vnii militaiie bezuiniging oh hervurralhg lii slaui en oji die wgs nil de porsoonlgka en llnancieele lasten welke de defensie oplegt garen to spinnen voor oigen jiarlg Ook de laatste ds en leveren daarvan weer treffende en bedrue inde staaltjes D t dit politiek gedoe niet under irvloed is geweest op dei tli i ii euunien in lalregel van minister St iiil die verleden jaar alle mogeiykep wijzen gcjiresl is toch i ste doei waardoor een schijn va aan8lait gaan het vrgzinuig verkiezingsprogram Mnworden verkregen schjj nt ons voor tw lniet vatbaar i Het Vaderland van hedenochtend spre echter tegen dat dit politiek gedue zon fl É Op bet politiek program zoowel van de 1 Unie als van de christ hislorischen staat zegt hel een defwme paragraaf dus los van de politiek is by giii dezer twee parlgen de defensie Maar ni lffelitiek gedoe wonlt iets meer eer els bedoeld A J schrgft Zaterdag was ik te Amsterdam ik kochtiets en ontving geld terug t Viel rag op dat de centen welke ik ontving eerst goedbezien werden op mgn vrang waarom dezo zoo geïnspecteerd en enkele in een afzonderlyk doosje gedaah werden kftog ik ten antwoord In 1901 is vao f lO OOO aan centen geslagen met een Jont ef op deze worden nn opgevraagd voor elke 100 stoks ontvangt men f 2 SQ De fónl was dat er koninkrgk in plaats an als op andere geldstukken koningrijk op staal Kn inderdaad ik merkte dnt in genoemd jaar twee soortenzijn geslagen In den trein Hoorde ik er ookover spreken en dat ze tp Utrecht ingewiss ld moesten worden Gaarne zou ik vernamen of Set iSldus waarheid is en du het verzamelen de mqeite loont of achterwege kan blgven Kan iemand daaromtrent inlichteÜ Juffrouw Josephine Wemiel Ie jNcw Yo kpen oude vrijster die met de Astflts verwijtfils heeft aldus seint haiU tt ii u een bod van 650 000 dollar afgeslaaw voor em af h iW stole grond in de Vlfde Aven Tiaar toi b hoort ƒ Veemiirkt tfe Rof Maandag ig Noveral Vette osien en koeien goede £ Die plek dient als speelplaats voor lievelingsbeadj en als de grud $ er werd zon het ès je geen lichaamsbi ging meer kanhen nemen waren vpor iste kwul 36 aH kwa 3a ii 3 e kwal aS centa per half Vilo Vette kalveren redel nanvoer istc kwal 30 31 1e kw 27 3il kw e4 cent p hirif küo Vette varkt ii Rn l i itPs evneptï iJte Itwal 25 3ile k W 84 j lt Iv v 23 cent per h ilf kilo Schapen eu Uimin n n tjocti i tn jevuerJ De hTmdel Was vodf al hei aange derde prijshouiiend Stadsnieuws GOUDA 19 November 1906 Volgens bet verslag van den Penningmeestor op de i aler ag ivond gehouden algemeeiio ledenvergadering der Coop Bakkery en Vti braiksverceuigiug Uns Voordeel bedroeg de ontvangst van de Aid Winkel ovê hel boekjaar IDft OB f 104 342 75 do nilgaaf boliep f8 y 6 70 zoodal een winst is gemaakt van f U S86 ï Aan de leden wordl li j pi i als dividend uitgekeerd flBiftr dè w rkHeden di r labriek van vBarvaste steen der Gobr Nagtegaal in de Kuip alhier is werkstaking uitgebrokon KisQh is hooger loon do fhbriek is stop gezèf Het wonderkind van zes maanden oud wat in Augustus II de Rgkswerkinricbting Veenhuizen I is ontvlucht word Zondag door de politie alhier aangehouden in de gedaante van een inanneljik persoon genaamd 0 B goh 3 Fi bru iri 1865 en is heden morgen naar Utrecht ovvrgebraoht ter verder transport n i ir gemeld geslicht iisteien sjpeelde de voclbalclnb Olymjiia eenwtfdïitrgd legen M A A $ teliotterdani Stand bg half time 1 1 daarna w stOlympia K 4 t J fS rHe li oo l i IJB 6 cio b met 3 J J jni iwla t B w U e Vereeniging Van St aa tsspóoVwcg peVsone lelt thans hlgk ns bel roede edeelde in iiitre 3e ja trvergadt ring van Maandag jl 68 leden Voor den aankoop van aardappelenen steenkolen w is f 1287 21 bijgedragen Do lili C M de Jong en 0 Baidelraeger als bestuursleden aan de beurt van aflrediiig werrfen bg acclaüialie heib nuemd Met eon opwekkend woord sloot de voorzitter de heerS D Boon do verg idering G N tiet ra iandbl id Ue ICatUoljelK MHüair ehi It liet volgende J f 9 Aida Men liengeiijk beriehr wordt ns uit deze slad niedegedeehi l uk de o garni zeinsplaals zal binnenkort eene ei fei $ jKT Militaiien Veieeniging beiitlen en de ungev l iO k ilUolieke militairen die d iai verbigven 1 katholiek gaatVrg oord aaiibiedon Mgr M ilingié de Deken aldaar beeft ol 2 Oct 1 1 ïn liet sehöoiiste en deftigste gedeelte der stad een pand vroeger Heorenhuis met af onderigken gang On groeten tu i groot 640 W gekocht Daar zal eene prachtige militairen verteniging verrgzen waarby geen kosten ulleu gespaard blgvea om alles zoo goei e i deèlmalig mogeiyk itt t richten Een éeresaluut der 25 zustervereenigingen in ons land aan den edelen schenker 1 Hel terrein ligt aan de Westhaven wjk B 177 Aan den architect Uessing zal de uitvoering vei BöPdelgk worden ojigelragcn D it 11 nu de dorde Vereeniging die dit jaar het gouden jubeljaai der moedervereenigipg e Bergon op Jiooni wordt opgerisUt Waarlgk grootcr gloiie kon onzen Legge stichter der R l rMijU vereenigingi nat gegeven w i lv J 1 w k ö Tf i Ds J C Knrs pred te Oowerkerk Zeeland heeft de toezegging van beroep naarde Nederl Hervormde Gemeente te Slolwjkaangenomen Alloop der Openbare Verkooping van j Oaroeretide Goeaeron gehouden op Maandag 19 November 1906 ten overslaan van Notaris N F Gambler vat Nt oten i te Soada F rc i 3 u 6 Heerenhuia pakhuis met kantoor en j leingarenbuu aau den Katteu ajj Uï kooperdo heorTli van ElSht voor f 2I10n 4 Twee hocioabuizen aan ileu tj 142 en 141 kooper de boer am voor 1 12 i25 Woonhuis aan don Kattensingel l41 kooper do heer J L van Islja o an de We sthayen B 181 SM M J Oosterling A J J ÏHfc Deasiag voor f 3650 huis aan isi Peperstraat K ht WOENSDAG 5 i OVc n naili 69 59 96 74 060 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 KüSi ASD Iwang Dombr Obli gatten 4 74 AziE fajian Obligatien 1899 4 CüLtmniA Geconsolideerde Bui tenlaudsche Schuld Recepi 24V L 100 IV 99 101 97 100 I9 100 IOO7 Blipotheek Banketi Pandb idem idem 4 Pandb Rotlerd Hypb 4 J i M i rsi faifz jt Pandb jRotterd Hyph 3 Pandb Stahdaard Hypb 4 Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb Jlrcchtsclie Hyjib 4 Pandb l illandbclie flypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4 9 Pandb Ie Algein Groninger SeheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 i 9 Palidb Ned Srbeeps Hypb 4 101 Bewijzen Van Deelger Norlhw Pac Myp Bank 1 96 99 99V 98 100 Pandb Hataafsche Hypb 4 lOÖ Alg Hypotbbr Kerste Ned Hypolheekbriefbank i Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pondb G Hypotheekbank te Amstcfdart 4 SpOOrwe Uemntfen ItitjIk Oblig Zuid ItaliaanscUe pw Mij A Diversen Mg tot Expl liaan va Meordervoort 1902 V 89 35 Pand Ilolland Gulf Stv Mg Premie eejim en bbi aiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 ¥ AT ¥ IJ ALLEN ZONDEE Ni ONDERSCHEID lOETEN Vg moeien allen zunder onderscheid i dit klimaat leven Maar wg zullen het kumendo gure jaargoiyde beier doorkomen naar mate wy beter gewapend zijn Hoe gezonder uw blood dus te krachtiger zyt gy Wanneer gy na na het najaar begint bü tijds zorgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en het te veulerken door do SANGUINDSE dan zult gg nw weerstandsvermogen verhoogon en gg kuint gemakkelgkor den winter door Want de SANGÜINOSE is hïliiostf middel dat do wetenschap beeft uitgedacht ter zuivei ing en versterking van uw Woed De SANGÜtNO SE drgU de kwade sappen oil langs de nalaurlgke wogen van de nieren don lever en de ingewanden De SAN6UIN08B maakt aw IBefl ifiseh n krachtig z66 dat het al uw organen rgkeiyk voeden en kracitig maken kan Gg kunt ü geen beter middel verschaffen zelf voor veel geld Wanneer gg ho een zes weken volhoudt dan hebt gy éér de winter begonnen is een flinke éangninose kunr gedaan en zg zal u goed doen Het lal n zgn alsof er niotw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door uwe aderen stroomt en de kwade sappen oil uw lichaam verwgderd worden Zes flacons SANGÜINOSE doen wonderen aan het gansche gestel I Wilt gg een greep doen uit de verklaringen van dankbaie gebruikers f Ziehier Prof Dr Ne tor OaianoaaiBR nlt Brussel verklaart j f f j Ik bd it Sai llose voor kt werkinmlf miildel Ier licslrijèiiij viid de É d iiiiio d en ai kre poltjen De Sanguinose beeft mg steeds geholpen Op my i zwak zenuwachtig gestel had de Hanghlnose tUtdMttnvtrHtrindal m opgtmklen im oed M vr J NIJLAND Den Haag Hugo de Grootstraat 69 Myn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesnk sketdaan slömhoèst koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zennwaehtigen had hoegenaamd geen eetlust Sedert zg echter de Sanguinose gebruikt hoeft is er bg haar me gehteU verantkring ten goede gekomen Mgn kind is weer vroolgk en levenslustig slaapt geruster heeft weer goede eetlust en geregeldegoede spijsvetering Mevr E J AHIJ8 PEEIN Amsterdam e Holmereatrtiat 31 i Gy die dit leest dost nw voordeel met bovenslaanA ériaringen Gebruikt ook do RANÖÜlró wanneer gg geen baat vindt bg de middelen die gg tot hiertoe genomen hebt De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel zy is ïoiver plantaardig in het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gastellen verdragen Do Sanguinose kan u helpen Zg wekt uw eetlust op verdrgfl uw vermooidheift verrgkt nw bloed versterkt uw hersenen geeft krachtige zonnwen geneest verflnderd maagiyden overwint hardnekkigen hoofdpgn maakt uw slaa diep en verkwikkend en be ordert eeae algeheele levensopgeweklheid Zie dan niet op tegiit een kleine uitgave die l veel kan doen winnen en bedenk het él een goede gezondheid is ook kapitaal I Wee gewaarachuwd teymt namaak Du echte Sanguinose wordt verkocht In groene flacons van 300 gram en kolt per flacon I 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Ik ben al 16 jaren Iperale aaff de maag zoodat ik het minste voedsel niet kun gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pijnen in den rug en gedurig snizingen in het hoofd Het was een vergchrikkeiyk Igden Sinds ik met de SANGÜINOSE begonnen ben Is dit alles veranderd Ik eet nu flink en myne kinderen verbazen er zich over dat ik nu alles gebrniken kan Zy weten wel houvele middelen ik al gebruikt had zonder dat my iets had geholpen Mej R DE KATEB Den Haag Slrtemastraat 38 Te GoHda btf WOLFF Co Weiiiliavca lOS Maidt eens kennis met ons nieuwe middel VfJIG lH01l voor lioeSleiKlen VAN DAM Co ü Rieinerstraat Den Haag r4i i