Goudsche Courant, donderdag 22 november 1906

Pandb Bataafsche Hypb 4 100 AlK Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorviêglMningm Italiï Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 Diverten Mg tot Eipl Laan van Moerdervoort 1902 89 Seheepvaart MaaUcfiappijen pand Holland Gult Stv Mg 86 Premieleeninqen butoiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 EXPOSITIE der nieuwste modellen W intermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en JaponstofFen met bgbshoorénde Garneeringen alsmede eene groote keuze PELTERIJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncnrreerende prgzen Aanbevelend met Daitichland te verbeteren zetde hg en znllen die wenschen omzetten in daden DüITSOBliüD Naar het heet is de overeenkomst tns chen het koloniale departement en de firma Tippelskirch door den nieuwen chef der koloniale aldeeling Dernbarg in alle stilte ontbonden In het Dttitsche leger ii een recrnnt die behoort tot da secte van de geloovigen der laatste dagen wier aanhangers zich strikt aan den tekst van den Bóbel houden en o a weigeren een eed af te leggen Ook vieren zg den Sabbath als wekelijkschen rnstddg en laten reeds Vrijdagavond allen arbeid rusten Hjj is wegens dienstweigering tot 14 dagen politiekamer veroordeeld EïOBLlHD De Engelsche officieren znllen administratie gaan leeren t Is een gevolg van de schandalen biJ de levering van oorlogsbehoeiten in Zuid Alrika Bewoners vitn Qouda beginnen het op te merken De regelmatigheid waarmede van week tot waek lokale gevallen gelgk het volgende in de Qoudsche couranten geplaatst worden begint de aandacht hier ter stede te trekken en het eerlgke van het hier te Qouda voorgevallene trelt ons Mejuffrouw v d Tuin Karnemelksloot 589 te Qouda meldt flna 4 Alvorens ik gebruik maakte van Foster s Rugpüi Nieren Pillen heb ik vüf jaren gesukkeliT met eeu hevige pijn in den mg booldzMielck tosschen de schouderbladen De pgn liet my geen oogenblik met rust en veroorzaakte miJ menigen slapeloozen nacht Mgn eetlast liet veel te wenschen over en bet spgsverteringstoestel was ook in de war Verschillende behandelingen die ik had ondergaan brachten miJ weisig ol geen baat en ik wat zeer neerslachtig en melancholiek door de idee dat ik op deiejwijze zou moeten verder sukkelen Het gebruik van Foster s Rugpijn Nieren Pillen evenwel bad een merkwaardige verandering in miJn gestel gebracht Ik moet eerlijk zeggen dat deze mij uitstekend geholpen hebben na een paar dagen kon ik dit reeds gevoelen en nadat ik één doosje geledigd had kon ik weinig of niets meer van mijn verouderde ziekte besparen Ik zal dan ook uit erkentelgkheid gaarne Igders hierover nader inlichten Ik ondergeteekende verklaar dat bet be venataende waar ia en machtig U het publiek te maken op elke wijze dia U goeddunkt Het gevaar dat een nierziekte na zich slepen kan De nierziekte komt zachtjes aan en men kan haar jaren onder de leden hebben zonder dat de lüder de ware oorzaak zijoer kwaal kent Misschien heeft hij hoofdpÓn pijn in de leden zenuwpgn heuppijn rhanmatiek een gevoel van overspanning en buitengewone prikkelbaarheid of vermoeidheid en neerslachtigheid hartiwakte waterzucht eni Verzeker ü dat men U de échte Foster s Brngpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw v d Tuin gehad heeft Zij zijn te Oouda verkrijgbaar bü de heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 1 f 1 75 Toor één of f 10 voor zes doezen Slanken nit Schoonhoven LXXV BriSm ÏI oftewel Dr A Kutjper Jr heeft zijn intrede gedaan in de politieke wereld Jan Maar z n begin is toch eigeoiyk maar kwajongenswerk Oaat hiJ me daar voor de boeren uit Barendrecht een kletspraatje houden over de nietswaardige wetenschap onzer dagen over het gevaarlijke van onze moderne universiteiten HiJ breekt don staf over personen en stelsels op een wQze die kant noch wal raakt Met eon paar teksten uit Job doet hij alle wetenschappelijke stelsels die de Schrift niet tot basis hebben als kat voor den oottmmnd vervliegen Erger doet hiJ Hg giet in die finatieke harten al den haat eu de minachting voor kennis en wetenschap terwijl de hoofden niet eens in de verste verte kunnen omvatten waarover het gaat O Bram I Als ooit iemand den buiken zijner hoorders gevuld heeft met oostenwind dan is dat door n gedaan op 1 Nov 1906 te Barendrecht Bram heeft daar den stat gebroken over de atstammingstheorie op een onwaardige wijze Hg heeft daar staan kletsen als een kwakiatvar En das moeten we verbaasd ataan ever de verregaande brutaliteit van Bram Jr Men wilde er niet meer aan dat da mensch geschapen is naar den heelde Qods Neen hg was ontwikkeld uil den orangoetang Men zei Ziedaar nw voorvaderen £ n op een andere plaats Met oostenwind vallen de professoren den buik ran de studenteUi al was het maar alleen door hun van Ood at te voeren en hun te wjjzen naar de leer van de afstamming des meoschen Tto de dtareo Kent gij Professor Hogo de Vries Bram f Niet r Het ie de man die op 16 October 1903 zijn 25 jarig Professoraat heeft herdacht en bij die gelegenheid door s Lands regeering om zijtt groote verdienste is waardig gekeard een hooge onderscheiding te mogen ontvangen Toen was Dr A Knijper minister president Waarom heeft uw vader dezen man ter onderscheiding voorgedragen terwijl gij zgn werken en streven verderfelgk vindt f Hg is de man van de mntatie theorie Het is uw plicht om op wetenschappelgke gronden zijn theorie voor valscb te verwerpen Hugo de Vries is de man die in het Calvinistische Amerika nw vader op den voet gevolgd om zijn theorie te verkondigen en verbreiden Verleden jaar is de man daar vorstelgk gehuldigd In de gansche wetenschappelijke wereld worden zgn groots kenni en belangryke ontdekkingen bnlde gebracht En de man die op 16 Sept 1903 door minister Knijper is waardig gekeurd opgenomen te worden in de orde van den Nederlandschen Leeuw wordt door n den volke der dcmme menifU voorgesteld als een werktuig in de handen van Satan vallende zijn leerlingen met oostenwind Hoe qualificeert gg dan de daad van 16 Sept 03 f Bezie die daad eens In het licht van 0g zult Oode meer gehoorzamen dan de menschen En wat zegt Prof de Vries van eigen werk P Mgn waarnemingen zijn slechts een eerste stat in een nieuwe richting Maar die richting is een eisch des tgds Og en uw volgelingen Bram hebt den tiJd nooit begrepen en zult dat wel nimmer doen daar gg niet de wetenschap maar eigen partijbelangen dienen wilt Spreek toch niet van de Vrijt Universiteit waar alles aan uw dogma s gebonden is zelfs do overtuiging der toegelaten studenten Veritas odinm parit Den ifcm Mii professor hebt gi te Barendrecht gespeeld Bram Op een andere plaats valt Bram al weer even dappel de school van Lombrosa aan Hoor maar lozer Een misdadiger mag men zijn kwaad niet al te zeer kwalgk nemen Hij is immers erfelgk belast hg werd als misdadiger geboren Die steelt doet dit omdat het hem in t bloed zit omdat zgn inborst nu eenmaal zoo en niet anders is Zulk een beeft das geen straf maar slechts verbetering noodig Laat hem dus naar een verbeterhuis niet naar de gevangenis gebracht worden Zgt gö vergeten Bi ammetje hoe nw vader door een volgeling dier school vjrledenjaar om de ministrieele ooren nogal is gekleist 1 Het was over de wjjze waarop de altyd waarheidlievende man over het werk van Dr Aletrino gesproken had in de Eerste en de Tweede Kamer Ik wil het Pcotestf hier nog wel eens gedeeltelijk laten afdrnkkeè PEOTEST Amsterdam 2 Februari 1905 Aan de Redactie van de Nieuwe Rotterdamscho Courant Geachte Hoofdredacteur Reeds tweemaal is mg do twgfelachtige eer te beurt gevallen dat mgn naam voor politieke doeleinden gemengd is geworden in de debatten zoowel van de Eerste Kamer als in die van de Tweede Kamer Den eersten keer geschiedde dit in de vergadering van de Eerste Kamer van den 20sten Januari 1902 de tweede maal in de vergadering van de Tweede Kamer van 25 Februari 1904 Beide keeren veroorloofde minister Kuyper zich de vrgheid myn goeden naam aan te randen Ik heb het beide keeren beneden mg geacht om daarop in te gaan omdat in de bewoordingen door minister Knyper de eerste maal gebezigd te veel boos opzet en in de bewoordingen door hem den tweeden keer gebruikt te veel kwade trouw waren op te maken Getuigen van dit laatste zgn de aanhalingen door hem gedaan alt de verslagen van het Congres voor crimineele anthropologie te Amsterdam gehouden die absoluut verdraaid zijn en waarin minister Kuyper den sprekers gehoel andere woorden in den mond legt en geheole andere bedoelingen toeschrytt dan met de waarheid overeenkomt Ik heb dit onweerlegbaar aangetoond in de voorrede van de vertaling van het boek van Hirschfeld Oorzaken en Wezen van het Uranisme verschenen bg den uitgever Thierie te Amsterdam Nu lees ik in het overzicht van de Eerste Kamer voorkomend in het Avondblad van het Alg Handelsblad van 1 Februari dat een zekere heer v d Biesen opkomt tegen de verregaande beweringen van Dr Aletrino en dat hg er hoeft bggevoogd 0p een Congres te Amsterdam heeft deze schandeiyke dingen gezegd de minister president heeft daar reeds vroeger op gewezen Ik weet niets van dien heer v d B af en het interesseert mg ook zeer weinig te weten wie en wat hy is D4t weet ik echter wel dat in de wetenschappelgke wereld de naam v d Bieeen een totaal onbekend verschgusel is Hoe deze heer In bet in het openbaar een oordeel over een streng weteiischappeiyk werk durft geven gaat my niet aan Dit is zyn zaak en hg moet deze verregaande pedanterie voor zichzelf en voor zgn partggenootn maar reraotwoordeo En aao het slot van zQn protest zegt Dr Aletrino wat in dezen ook slaat op Bram Knyper Sr Zoolang de heer v d B in gebreke bigft met wetdnschappelgke bewgzen zgn beweringen te staven dat ik in mgn arbeid en op het congres schadeiyke dingen heb gezegd verklaar ik hem openlgk voor een lasteraar U dankend voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te zjjn geachte Huofdredacteur Uw dienstw dien Dr A ALETRINO Privaat docent in de Cr Anthropologie a d Universiteit v Amsterdam Zoo staat Bram tegenover de wetenschappelgke mannen Jan Hg krggt van de heeren een flink pak voor de Calvinistische broek en daarmee gaat Bram den boer op om ze wys te maken met een groeten mond Ik heb geblazen en ze zyn verstrooid Ik heb je dat eens vriendschappelgk moeten zeggen Jan want hier in onze goede stad begint die brutale toon van Bram over te slaan We krygen hier dien Oostenwind waarvan Knyper een groote hoeveelheid nit zgn zakken te Barendrecht heeft losgelaten Voor ik daarover verder spreek meende ik dit ter verklaring vooraf te moeten zeggen JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENEUAAL T Hf K K It E U M n B H Vergadering van Dinsdag 20 Nov Indische Begrooting Dj minister van Koliolën antwoirdt op de Vrgdag door den heer v d Bergh Rotterdam gemaakte opmerkingen dnt hg stichting van een departement van Uonvernementsbedrgven daaronder ook de zontbrjfnetteering zal vallen Dat die briquetteering in 1905 gnnstiger resnltaten zal oplev ren dan in 1904 ge looft de minister niet geiyk hy volhoudt dat er groote fouten zgn gemaakt o a by den bonw der fabrieken die geschat op 5V ton ongeveer l j millioen gulden znllon kosten Den heer van den Bergh van oordeel blgvende dat den afgetreden directeur van Onderwgs Eeredienst en Nijverheid den heer Abendanon geen blaam kan treffen antwoordt de minister nog dat uit Indië rapporten zijn ontvangen dat inderdaad by den bonw der fabrieken niet verstandig is gehandeld De beer Bogaardt verdedigt nadek zgn denkbeeld tot oprichting van oen ionverne mentssuikerfabriek in Indie De heer van Kol en de minister achten zoo n oprichting in strgd met de suikerconventie Den heer IJzerman antwoordt den minister dat op dit oogenblik de oprichting van een technische school te Soerabaja door de Indische adviseurs niet wenschelgk wordt geecht Na de pauze worden de afdeelingen hernieuwd die tot voorzitters kiezen de heeren Lely Lehman Drucker de Beaufort en Nolens eu tot onder voorzitters de heeren van Karnebeek de Waal Malefeyt Troelstra Pierson en Heeirskerk Daarna wordt de behandeling der Indische Begrooting hervat waarbg de minister in antwoord aan de heeren vanKol en van Deventer zegt dat men gelet o a op de tegenvallers met de Solovalleiwerken met de irrigatie zeer voorzichtig moet zgn Daarbg komt dat men niet steeds over voldoend personeel kan beschikken en dus bezwaariyk nieuwe groote werken kan aanvatten By het verdere debat deelt de minister mede dat hy 16 November ontvangen heeft een brief van de heeren Wackers en Delprat dat l voor de uitvoering van een plan voo de draadlooze telegrafie alsnog er Ia jgeslaagd zQu de beschikking te krggen oval een voldoend kapitaal en dns geen geldeiyken steun van de Eegeering behoeven Zg verzoeken daarom alsnog om concessie De heer Dolk verdedigt breedvoerig de Staatseiploitatie en stelt een volgende motie waarin de Kamer haar vertrouwen uitspreekt dat alleen dan een concessie voor het inrichten van stations voor draadlooze telegrafie in Indié zal orden verleend wanneer de voorwaarden dier concessie geheel in overeenstemming zgn met in 1904 door de Regeering daaromtrent gedane mededeelingen Deze motie wordt later behandeld De heer ter Laan klaagt over den toestand van den postdienst De heer de Waal Malefyt thans niet sprekende over de motie Dolk is van oordeel dat in geen geval concessie voor de draadlooze telèïfrale moet worden verleend op toegevender voorwaarden dan in 1904 door minister Idenburg zyn gesteld De minister acht de klachten over den post en telegraafdienst zeer overdreven Bg het verleenen van concessie voor de drudlooM talegrafle lal van di io 1904 daarvoor gestelde voorwaarden niet worden afgeweken tenzg in kleine details De heer Dolk trekt na deze verklaring zgn motie in De heer van Kol beklaagt zich over faveurtjes door s ministers voorgangers aan concessionarissen der Spoorweg maatschappg verleend De heer IJzerman konll op tegen e beschikbaarstelling van 50 OOO galden voor deo topografischen dienst De heer Plate dringt op verbetering van het toezicht over atoomketels in Indiê aan De minister bespreekt de verschillende grieven deelt mede dat een oommissie bezig is te onderzoeken op welke wjze de klachten door den heer Plate genoemd zgn te ondervangen Bg de afdeeling Oorlog betoogt de heer Thomson dat t hem voorkomt dat in de laatste jaren het Indische leger ruwweg vervormd wordt De manschappen worden afgemat zelfs in vredesgarnizoenen Ook bg de officieren heerscbt een geest van ongerustheid en onzekerheid voortvloeiende uit onvertrouwen in bet Indisch bestuur Spreker keurt de buitengewone bevordering tot kapitein van Christoffel na slechts 5 jaren dienst als Initenant af De heer ter Laan is t met den heer Thomson eens dat de vermindering van Europeanen in het Indische leger moet worden toegeachreven aan de behaodellng Morgen 11 uur voortzetting PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De najaars zittlrg der Staten van ZuidHolland is glstervoormiddag door den oommissaria der Koningin in die provincie geopend met oen herinnering aan het heengaan van 3 leden sedert de vorige vergadering een waarvan de hoer van Andel zgn betrekking moest neerleggen wegens Woonplaatsverandering terwgl de beide anderen de leden van Slgpe en Roodzant overleden De voorzitter wgdde een woord aan de nagedachtenis van beiden die een lange reeks van jaren leden der Staten waren de heer van Slgpe meer dan 16 jaren da heer Boodzant meer dan 8 jaren doch beiden Jverig en trouw deelnemende aan de werkzaamheden Ie menige commissie hebben zy diensten bewezen terwgl hun kennis in waterschapen landbonwzaken nit hunne adviezen blgkendo hoog op prys werd gesteld Sjir was overtuigd dat hun herinering in dankbaar aandtnken zal blgven De te hunner vervanging gekozen leden jhr de ögsohaar voor öoriochem en Warnaar voor Middelharnis werden na goedkeuring op voorstel der commissie van onderzoek van hunne geloofsbrieven toegelaten waarop zg zitting namen Van ingekomen stnkken en voorsteilen werden gesteld in handen van speciale commissién bestaande uit de heeren lo Van Vollenhoven van Idsinga Jansen van Wichen en van de Velde lid öed Staten het voorstel betreffende vergoeding van reis en verblgfkosten voor Oedeputeerde Staten 8o Dolk van der Meer Paul Vegtel en Versteeg lid van O S het voorstel betreffende de restanratie der St Pieterskerk te Leiden Met het voorstel van Gedop Staten omtrent de voordracht betreffende de voorziening in de krankzinoigenverpleging en die betreffende een voorschot aan het krankzinnigengesticht te s Gravenhage te verzenden naar de afdeelingen kon de heer de Wilde zich niet vereenigen Hg achtte dat onderzoek niet noodig na al het licht over deze aangelegenheid opgegaan in het rapport der commissie de adviezen der heeren Rayscher den Houter en van Oed Staten Hy stelde mitsdien voor niet verzending naar de afdeelingen doch behandeling over veertien dagen De heer den Houter bestreed dit voorstel in het belang van die leden die wel liebt behoefden wat door een veelzgdig onderzoek en gedachtenwisseling is te bereiken Ook de voorzitter achtte het onderwerp wel van zooveel belang dan dat t niet wenscheiyk zou zyn alle leden in de gelegenheid te stellen van hunne inzichten te doen biyken Met meerderheid van stemmen werd besloten de voorstellen naar de afdeelingen te verzenden waarna ook gerenvoieerd werd de periodieke traktementsrerhoogingeo van het sluis en brugpersoneel Voorts werden commissoriaal gemaakt in handen der heeren 3o van Bnyven v d Blink Sass van Namen en v d Velde lid Q 8 de subsidieaanvrage veor een laodbouwproeftoin op Voome 4o de Bie den Hooter Pera en via Staveren de subsidie aanvragen vbor de vereenlgingen tegen tuberculose te Rotterdam en sGrovenhage en diii van de sCJravenhaagsche vereeniging voor koepokinenting 5o van Hobokon van Cortgene v d Pota T d Stnateo Verboeren Tluer vu IJmd doorn Volker en Krap Md G S de voorstellen betreffende het veer EhoonGoidscbalioord onderhondlast van gronden langs de Vliet heffing van veergeld aan de öonwealuis tusschen Rhooo en Üoidschalxoord jaagpad langs den Rgn 6o van Dissel van Fisenne van der G8p Barenbregt Kley en Dnynstee de verschillende polderreglementen 7i Evers Kerstens v Hoven v Staveren V d Toorn de Wilde en IJzerman lid Ged de subsidie aanvragen voor de Dordtsche indnstrieschool deo handeUcnrsus te Leiden de visscheryichool te Vlaardingen Een luttele wgziging op verlangen der regeering voorgesteld in het reglement voor de Zwgodrechtsche Waard werd verzonden aao de daarvoor vroeger benoemde commissie Naar Ged Staten om advies werden o a verzonden het snbsidie verzoek voor de arabachtsschool van den R K Volksbond te Rotterdam het adres om tolopheffing by den Haagschen Schouw Aan de schippersvereeniging Scbnttevaer verzoekende verlichting van het Braasemermeer wordt besloten mede te deelen dat daarvoor door plaatsing van een lantaarn zal worden zorg gedragen De afdeelingen zallen heden haltdrie bgeenkomen en de eerstvolgend vergadering werd bepaald op heden over 14 dagen nadat de voorzitter den leden had voorbereid op een behandeling alsnog van het voorstel in verband met de omlegging der vaart by Leiden Gemeng de Berichten Toen gistermiddag om halt vi f een enkele locomotief uit Sliedrecht naar Dordrecht reed heeft bg wachtpost No 79 aan het Visschertje onder Dubbeldam een tot nu toe onbekend vreemdeling zich op de lyn geworpen Even Ie voren had hy nog aan de baaoWBchteres vrouw de Rotter gevraagd hoe laat er een trein naar Dordt ging waarop zg hem antwoordde dat zalks eerst te en 8 nor het geval was Kort daarna zag de Vrouw die toen aan de andere zgde van den weg Blond den vreemdeling over den slagboom springen en zich voor de locomotief werpen De machinist die het geval zag stopte terstond maar kon den vreeselgken afloop niet meer verhoeden Den man w is bet hoofd bgnn geheel van de romp gesneden Hg was tiet gekleed met zwarten hoed lange as wilto sokken en manchetten en bad een para pluie hy Hih Dordr Ot Men meldt nit Hilvursom Te dezci plaatse worden pogingen in het werk gesteld om een werkloozen comitê op te ricliteo Dit comité zal tot taak hebben een juist overzicht saam te stellen en te hüitden v n het aantal warkloozen in deze gemeente Voorts zil dit comité een gemeentelgko werkloozeoverzekering Gentsche stelsel trachten te verkiijgeo en eindelgk zal het de werkloozen zooveel mogelgk geldelgk steunen Men schrgft aan de N R Ct Bg Gedeputeerde Staten von Friesland is een bezwaarschrift ingediend tegen de loting voor de nationale militie in de gemeente Raarderadeel Zekere v d Feer lootte in de letter V en trok een dienstplichtig nommer De vader van dezen loteling heeft zich nu tot Gedeputeerde Staten gewend om een nieuwe loting te erlangen Men meldt nit Groningen De gefailleerde kassier Jonkers wegens verdnislering m gevlucht naar het buitenland heeft zich gisteren bg den commissaris van politie alhier aangemeld en is na verboor aan de justitie overgeleverd Men Bchryft aan het Vad Te Ngmegen zgn weder velden ontdekt waar de oudheidknndigen hun hart weer kannen ophalen Tusschen Ngmegen en Weurt zgn toch weder een aantal voorwerpen gevonden betrekking hebbende op den tgd der Romeinen in ons land echter van 200 jaar Interen datum dan de vroegere vondsten aan den Berg en Dalschen weg Verschillende graafcombinaties hebben zich gevormd ten einde verdere nasporingen te doen in die oude begraafplaatsen naar de voorwerpen welke by de dooden werden nedergelegd Tol nu toe zSn de vondsten van het standpunt van d n VCTi molaar gezien nog ni t beUngrgk en bestaan zg hoofdzakelgk uitkruiken en urnen maar men vermoedt dat nog andere voorwerpen gevonden zullen werden welke meer de kosten Iconen v De bekende oudheidkundige de heer 0 S i 8 speuren terJtl o k enkele pachters met toestemming er eigenaars van hot tgdeiyk braak liggen hunner akkers geUroik maken m hun tgd productief te maken Stadsnieuws I GOUDA 21 November 1906 Bg de heden gebonden stemming voor 5 leden van de Kam r van Koophandel en Fabrieken badden van de 391 kiezers 45 hun biljet ingeleverd Gekozen zgn de bh A öoedewaagen en U Knuttel met 42 A van Reedt Dortland en H Braat met 41 en A W Roes met 37 stemmen Verder verkregen de hh N A van der Kee A D van Vrenmingen L P Hoogendgk Jr G Prince I IJssel J W Schouten J W Molgn en P D MuSIwgk ieder 1 stem terwgl 2 biljetten in blanco waren Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Stolwgk tooz door ds J C K Kars te Oawerkerk Zeel Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Bergambacht door ds J G Dekking te Monster Centrale Raad van Beroep Ong ivallenver sekering De Centrale Raad van Beroep heeft in de gisteren te Utrecht gebonden openbare terechtzitting oa de volgende uitspraak gedaan Hooger beroep van de Ryksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordt echt waarby met vernietiging eener beslissing van de Bank houdende weigering van de schadeloosstelling aan T J V G te Schoonhoven met ingang van 15 Octoqer 1906 ia toegekend eene rente van f 0 17 per werkdag ter zake van oen tongeval tengevolge waarvan het polsaiteinde van het rechterapaakbeen is gebroken De Centrale Raad bevestigde do uitspraak met dien verstande dat de toegekende rente behoort in te gaan 19 Oct 1905 Rechtzaken Voor de rechtbank te Rotterdam hadt en zich gisteren te verantwoorden De jagers W V 39 jaar en P V 24 jaar beiden woonachtig te Nieuwerkork a d IJsel zeiden permissie te hebben al daar op een stak land te jagen Op 28 September jl ontmoetten zg op t land den jtger J Heykoop die eveneens met een geweer het land afliep Eerstgenoemde jag rs waren i ar hem toegegaan en had den gelegd je moet hier weg want wg hebben permissie om hier te jagen en jg niet Ik heb ook permissie had Heykoop gezegd en nit zyn jaszak liet hg beiden zgn permisaiebiljet zien Het werd niet geloofd en Heykoop werd mishandeld door V die reeds een vonnis onderging V had ijlings het op den grond gevallen geweer van Heykoop opgeraapt en het vernield Heykoop verklaarde dat beide bkin geen permissie badden om op het land te jagen V zeide dat hy het tegendeel kon bewgzen Eisch voor ieder 2 maanden gevangenisstraf Voor de rechtbank te Rotterdam stonden gisteren terecht de beide broeders G S 15 jaar los werkman en J 8 14 jaar Itndbonwersknecht beiden te Reeuwgk die de vorige week in gesloten zitting hadden terechtgestaan wegens diefstal van twee eenden werden ieder veroordeeld tot f 3 lioete snps plaatsing in eene tuchtschool Toor ieder van een week BEÏÏRS VAN iÓTTiÊiÏM L K H K WOENSDAG 5 NOV SiaaiileemnQén PoKTOOALOblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitanlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 Hfpotheek Banktn Pandb idem idem 4 99 Pandb Eottord Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algen Groninger ScheepsHypi 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bonk f 96 VESSCBEIDENHKID Afschaffing van retourbiljetten Met ingang van den a s zomerdienst 1 Mei 1907 zullen op de Duitsche spoorwegen da retonr lljetten warden afgeschaft en de prijs der enkele reisbiljetten gebracht op de helft der oude retours Naar wy uit goede bron vernemen bestaat bg onze spoorwegmaatachappjjen het plan een dergeiyken maatregel te nemen ADVEKTEIXTIICIM NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAA BKMAGAZIJN KLEIWEG E 30 1 1 tegenover de Kieiwegsleeg OFTVANGE J allo soorten HEEREN DAMESen KINDER WINTER SCHOENWEEE STERKE Scboollaaraen Overscboeneo enz eoi Aanbevelend 1 SUITS Alle reparatlén en Mngemeten werk 1 T rltry kur ky NWM WlakiSan wfeMa irt HtaMwtM W n ul4wu r Mwuil MM jl U MinMai vu e II IWtar ft e J t 1la BMlll l4 AbaM 0 4 n klulrlutif0M M Wv HMM 1 TMr 1 dUM fs D ia dMain k ¥ AT WIJ AILEN ZOSIEE omERSCHEH ÏOBTEN Wg moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wij zullen het komende gare jaargetgde beter doorkomen naar mate wg beter gewapend zgn Hoe gezonder nw bloed des te krachtiger zyt gg Wanneer gy nu nu het najaar beiint bi tgJa zorgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappeh en het te versterken door de SANGUINOSE dan zult gy nw weerstandsvermogen v rhoogen en gg komt gemakkeiyker den Winter door Want de SANGUINOSE is het beate middel dat de wetenschap heeft uitgedacht ter iuivering en versterking van nw bloed De SANGUINOSE drijft de kwade sappen uit langs de natnnriyke egen van de nieren den lever en de ingewanden De SANGUINOSE maakt Uw bloed trisch en krachtig zóó dal het al aw organen rgkelgk voeden en prachtig maken kan Gg kant U geen beter middel versohaffen zelfs voor veel geld Wanneer gg het een zes weken volhoudt dan hebt gy éér de winter begonnen is een flinke Sanguinose kuar gedaan en zg zal u goed doen Het zal n zijn alsof er nietw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door nwe aderen stroomt en de kwade sappen uil uw lichaam verwyderd worden Zes flacons SANGUINOSE doen wouderen aan het gansche gestel I Wilt gg een greep doen uit de verklaringen van dankbare gebruikers Ziehier Prof Dr Na TOB CaABBOHiinit nit Brussel verklaart Ik bood Ie Sagguinose voor hel werkzaamste middel Ier kslrijding raa de en al liare De Sangulnose heeft my steeds geholpen Op myn zwak zenuwachtig gestel had de Sangulnose ttudêtmnrsterktndm en opgeuekten invtotd Mevr J NIJLAND Den Haag Hugo de Grootstraat 69 Mgn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesukkeld aan sigmhoest koortsen en daarna mazelen Het kind was Insteloos ongedurig zenuwachtig en bad hoegenaamd geen eetlust Sedert zy echter de Sangninose gebruikt heeft is er bg haar eene geheele verandering ten goede gekomen Mgn kind is weer vroolgk en levenslastig slaapt geruster heeft weer goede eetlust en geregelde goede spysvetering Mevr E J ARIJSPEBIN Amsterdam 3e Helmerastraat 31 Ik ben al 16 jarep Ijkende aan de maag zoodat ik bet minste voedsel niet kun gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pgnen in den rug en gedurig suizingen in het hoofd Het was een verschrikkeiyk Igden Sinds ik met de SANGUINOSE begonnen ben is dit alles veranderd Ik eet nu flink en myne kinderen verbazen er zich over dat ik nu alles gebruiken kan Zy weten wel boevele middelen ik al gebruikt had zonder dat mg iets had geholpen Mej a DE KATER Den Haag Sirtemastraat 38 Gg die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande en aringen Öebmikt ook de SANGUINOSE wanneer gy geen baat vindt bg de middelen die gy tol hiertoe genomen hebt De Sangninose is een buitengewooo krachtig middel zy is zuiver plantaardig in het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen De Sangninose kan n helpen Zg wekt uw eetlust op verdrgft nw vermoeidheid verrgkt nw bloed versterkt uw hersenen geeft krachtige zenuwen geneest verouderd maagiyden overwint hardnekkigen hoofdpyn maakt nw slaap diep en verkwikkend en bevordert eene algeheele levensopgeweklheid Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die U veel kan ilaen winnen en bedenk het wél een goede gezondheid is ook kapitaal I Wee gewaarsehuwd tegen namaak De echte Sangninose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westbaveo 198 Mask eens kennis mst ons nienwe middel VIJTGEIIIOIIG voor hoe§leiiden VAN DAM Co üc Rieraerstraat Den Haag