Goudsche Courant, dinsdag 27 november 1906

Woensdag 88 Movember 1006 mu 10104 45sté Jaargang ftOMCHE COlRAfT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Feleloi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per lK st 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telereeii tt ADVERTENTIEN worden gepbatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen öroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM MOi1III HL MKK F kBRIKKB lr Voedert nw Vee met do zuivere mttriee merk Sler en fV li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parij 1900 Stgen Qouden MedalUe Gouda Druk vao A BRINKMAN Zn Zaal KUNSTMIN Sociëteit OiVS GENOEGEW Woensdag 28 November Een enkele buitengewone voorstelling van het llolliiiidsch Tooncplgfzflscbp van het arana Tkèdtre te MmêterOam Directie Gebr A v LIER Optreden van Mevr JULIA VAN LIEB Ci upers MASfiMITEUüTSIEL ÊM Mame nnx VamelUt T o o n o 618 o 1 in h b o d r jj v e n van ALEXANDER DUMAS Vertaling van C F v B HORST Marguerite Ganthier Mevr Julia van Lier Cnypcra Arniand Dntral de Heer Lonia de Vries Prijzen der plaatsen ie Rang 1 5 2e Rang 1 O SO Loden 8 0 gewone redoctle Aanvang half 8 Plautsbospreking vnn heden al Gevraagd een actief Stadsreiziger bekend met winkels Br fr lotl ƒ Boekhandel H J BERKHOUT den Haag Prins Hendrikstr 176 Vereeniginer tot Bestrijding van Knoeierijen in den 13otor en Kaashandel L iiMEI i E VKRGADERL G met Iiitroductie p DONI EI l V i 29 NOVE MBKR 1906 te Gouda vooimiddag 11 uur Hotel DE ZALM Namens het Bestuur F MIDDELBEEK Voorzitter J A BO S Secretaris InlroOuelleblllelteH verkrijgbaar bil Oen fooraHler SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEn tüIN vÖoR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl ïi ir zenden wjj franco door Nederland onzeoveral bekende NORMAL KOLLECTFES 30 hyacintben voor glazen ol 40 voor potteno 0 voor don tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 4 5 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 2 0 of cene COLLECTIE VOORKAMER EN TUIN van 24 1 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthentalpen narzissen crocus scillas snecwklokjos etc Rijk geïllustreerde prjj slijst met speciflcatio onzer collecties in het Hollandsch en onze velu wonken voor do cultuur bevatondo g ooto catalogus in het Duitsch zenden wil desverlangd gratis en franco Tuinbouw Elablissement Huis ter Uuio N uordwUk bU Haarlem acmalogccii Poedervorm i s het enig ste helpend middel tegen nioetlarmoeite IHeekmucM Xenumairakte Iloofditifueu Htaitelooiheia Onmachteu fermagering en lermtndertug der UchaamêkÊ aehten aemalogeeii in Poedervoriii I worden opgelost HAEMATO JEEN IN POEDERVORM is liet praeporaat wat U spoedig geneest HAEMATO iEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per iloos met g cbruik saanwijzing f 1 50 Kentge fabrikanten II IV v SOIUIK Co Den Haag Verkrijgbaar bji Firma WOIjFF Cn Westhaien 193 GRENDEL E 1 VAN MILD Vuerslal üouda A BOUMAN Moordrecht PINK SË Nieuaerkerk ad IJmet A N VAN ZESSEN Schooihoven B v WIJK P W v EDE Oudrwater A SCHEER Haaitrecht K VAN DER HEIJDEN Heeuwijk V y u iV K UoercapeUe D y d sTAR Wed 1 HOLST M KOLKMAN AI N v o HEIJDEN Waddingneen P A dbGROOT A UB JONGU Oitdewatir J P KASTELEIN PoUroeterdam O BIKKElï Benuhop WAAliSCHUWINO Laat U niet misleiden door AbiltJ Siroop liet klonsterSranoin Paulo Abdij beïtaat niet üua Stroop vnn yeenerlei waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE WtF ROTTERDAM K VLEUGELS ORGELS PIANINO S llonfdmagatijn Oedemple Binnenrotte IS4 lelef 2599 VERHUREN REPAREEREN STEMMEN INRUILEN DE PHONOLA dageltjks la onze tWoiia te hoeren FBONOLmi moN mmn jiÜlm Fatent H Stollen Warnung imtêtê ptitént H SfUêm trrungan M An an n mi lniÊntt uft hlofen Navhahmun tfn gtgtèm êtê i têufB Midf lUMvt $ ttiK iK h irf n H StoUmt im fw im $ Jirect oa r to toleim iiufiHênéluiiim turn tulêr eitttt mH tmUlmal M Ml K M S rntMttm mi Xtmgftimt mtt m pmmf T3ai lie ilauaxljn Went Nleuwland 9 nabij Station Bears Tele 4037 HUrS TE HUUR Hcerenhiils Oosthaven K 88 Zes K iroers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 ïpAlN EXPELlEf I CSeM bwumatiek 2 Verkrijgbaar in flesachen 50 et rirf onf 35 ÜHH Apothekers Lgist I t op het merit ASKBRI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda hij C LÜGER Apotheker Mf kt enJbU WOLFF Co Westhaven u M M v LOÖ f DUBBELE RUURTj B 13 Telfn 117 Ia t ruimst voorzien van GASORNAfflENTËN m elke styi van de eerste fabrieken tegen eoncnrreerende prjjzen Aaiileggef na Gis Waler Spreek BIdn en F leclriscbe geleidingen Wie van goed licht hondt wende zicli naar het Ooiidëch Verliohthig Magaxljn E iiVOHOSiTGR daar alles door bekwame fitters verricht wordt leuw unovortrolten rof Dr Liebors wolbekend 2SfiCW EBACHr llIZIB Alleen eobi met F abrieku erlt tot voortdorende radicale en HU H zekere genezing van alle zolfi si H de meest hardnekkige zenuio l lfil tleltten ooral ontstaan door UBSH afdwalingen op jeugdigen leoftgd l ot i ijenezing van el e zwakte Bleek lücbt Benaowdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spijsvertering Onvermogen Impntenz Pollutione enz Uit voerige prospectussen rrüa cr esch II 1 H 3 fl 8 dulibekflMoh DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PKACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE n I Ocntra ll ep3l Matlh v d Voitle Znltbomrae ü pöU M CMban flc Co Kotterdam 1 Happol B Gravenhago UalramnuB do Jong J Czn Aotlor ui f k Co Gouda n l iï allo drojfisten IIODEBLAUEIW zön beslist dio der Firma WELDO V TUE LADIES JO UBS AC met minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKBR met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OJf CUILD BBS S FA SU IONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnutnmer Alle met ko sel UoU BUvoegëel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijo GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag HM bMU ouoluiMjrUM n AÊ makktlrluto pottamldiM voor lUtm K n tn vooral UmH nKladcnelia nwerki JÊSê l il AlipnnnrTuC II MltarftC WT rlla BHlMlr l4 MoilMticoad VlilU op naam ra fabrtekamark Vartmaaar ly ÜMraa Wiakillan h lakaaawart aalaalirta aaei le aieii aamraal afWarW laraiBia ar rtM HulleulaiKiscli Uverzicbi Reuter seint uit Boedapest dd 26 Nov Bjj de behandeling van do begroeting van buitenlandache zaken komt minister Andrasay op tegen de voortdurende klachten over vervolging van poraooen van niet Magyaarsche nationaliteit en over de beweerde gedwongen magyarisatio Maar vervolgde hg wy kunuen geen nationaliteiten erkennen die de oenheid van den Staat trachten in gevaar te brengen Servië en Roemenië zijn de naluuriyke bondgenooton van Hongarije Hij besloot verder dat ten aanzien der nationaliteiten moet gelden liefde en rechtvaardigheid voor alle rassen onverbiddelUke geatrengheid tegen agitatoren De rodevoering werd zoowel met toejuiehingen als protesten begroet De Temps verneemt van haar Romeinachen correspondent een bericht over de houding van den Paus tegenover kardinaal Lecot s veretniging Deze correspondent heeft een man van gezag inlichtingen gevraagd over een mededeeling hieromtrent van de Observator De zegsman van den correspondent antwoordde De Paua zal do handelwijze van Lecot niet goedkeuren en niet afkeuren la bet hier de daad van een gewone bisacbop gold en niet de daad van een kardinaal dan zou de Paus waarschijnlijk zjjn afkeuring te kennen hebbon gegeven maar n kunt er zeker van zijn dat de Pans over de bisdommelijke vereeuiging van Bordeaux het stilzwijgen zal bewaren en ook dat het voorbeeld van Lecot geen navolging zal vinden Zaterdagavond ziJn plotseling de acht vrouwen die voor de kiesrechtbetooging in het Parleraentsgebonw gevangen zaten losgelaten Van bun twee maanden straftijd badden zij i l week achter den rug Een hnnm r zei aan een verslaggever dat zjj bun vrijlating toeschreven aan den angst van de regeering voor do verkiezing te Huddersfield hetgeen een onbillijke verklaring lykt aangezien er van alle zgden bij de regeering op vrglating aangedrongen is en het al geruimen lyd nagenoeg vaststond dat de regeering de vrouwen hun straf niet zoo laton nitzitten Een der losgelatenon zeide dat de voeding in de gevangenis bepaald onvoldoende is niet in hoedanigheid maar in hoeveelheid Terwijl men op het Quirinaal den Griekschen gast viert en bezig houdt met de ge FEVI L LETOX Tegen den Stroom 43 Waren de verdiensten slecht geweest dan verbood bet geld verteren zich van zelf en daarin wist men zich ook al zonder morren te schikken Maar thans waren t gelukkige dagen voor de menschen van Friedrichshagon vaders zonen en broeders die gedurende den zomer op alle zeeën der wereld hun brood hadden verdiend waren huiswaarts gekeerd om in den schoot van t gezin enkele weken door te brengen Maar lang bleven ze natnurlgk nooit by bonk die varensgezellon in merg en heen Zoodra de voorjaarswind het lis had weggevaagd en de vrjio banen voor de scheepvaart overal geopend lagen trokken zü op nieuw weer de wgde wereld in Do Trouwen wisten niet beter of hel hoorde zoo Zoo hadden hun grootvaders en bel overgrootvaders ook al gehandeld Vandaag was t rennie op t strandhotel De oliejassen en zuidwesters waren verdwenen Als Btadsmenschen gekleed doch wonderlgk genoeg toch nog altyd too dat iedereen op teente geiieht reedt de zeelieden bruikelijke feestelijkheden mokt men op het Vaticaan om dienzetfden hoogen bezoeker aan Rome Zaterdag hebben koning George en koning Victor Emmanuel gejaagd te Castel Porzinno Na afloop zjjn de opgravingen van Lavininm on de monumenten te Ostia bezocht Kouing George bad het den geheelen dag druk met Titloni s Avonds had er ten paleize een groot concert plaats De beide vorsten waren iu rok koningin Eleoa en de prinsessen Helena v in Servië en Vera Tan Montenegro in schitterende toile ten Te midden van al dio vrooljjke weelde zat koning George zooals men het noemt de knoopen van zijn jas dat in dit geval wel zijn vest zal zjjn geweest te tellen een bezigheid die in nauw verband stond tot het gemok op het Vaticaan Wat ia h t geval i De Koning zou een bezoek aan den Paus brengen we hebben al beschreven met welk groot ceremonieel men hem ontvangen zou en de muziek van pauselijke gendarmerie en paleiswacht kenden het Gtieksche volkslied al er nog heelt hjj dat bezoek niet gebracht Dat is op zichzelf al niet vleiend maar er schijnt indien de Koning alsnog gaat slechts sprake te zijn van een visite op t allerlaatste oogenblik en dan zeer particulier De weifeling van koning George of hjj zal gaan of niet gaan vloeit hieruit voort dat het Grioksche volk er erg tegen is en te verstaan beeft gegeven dat het slechts vrede heeft met een particuliere visite nagenoeg incognito van zijn Koning aan diens ouden bekende den patriarch van Venetië Haar het moet reeds nu vaststaan dat Pius X zulk een bezoek als een beleediging zal opvatten Do minister van koophandel en nijverheid heeft een aociaal politiek programma ontworpen dat met raascho schreden ziJn verwezenlijking tegemoet gaat Allereerst zal B iloasofof een wet openbaar maken waarbjj voor handelsbedienden in bet geheoU rijk een arbeidsduur van 12 uur wordt vastgesteld met een rusttijd van twee uur zoodat in werkelgkbeid de arbeidsduur 10 uur bedraagt Voor leerlingen tot het ITde levensjaar wordt de arbeidsduur nog met drie uur verkort die voor verder onderwijs bestemd ziju Een ander belangrijk punt is de strenge handhaving der Zondagsrust Slechts in enkele bodrijvon in de groote steden zijn onder bepaalde voorwaarden uitzonderingen toegelaten maar de geheele arbeidsdnnr mag op Zon en bg de wet erkende feestdagen de vijf nur in geen geval te boren gaan In den loop van December komt onder voorzitterschap van Fiiossofof en onder medewer moest herkennen met dien eigonaardigon gang en die eigenaardige bewegingen welke zoowel den jongen matroos als den ouden zeebonk eigen zyn zaten de mannen van Friedrichshagen gelgk zg zich met trots ploegden te noemen allerminst bevreesd voor een tochtje op de sierlgke veranda van bet badhotel Maar de vrouwen en de dochters waren vandaag ook meegekomen en allen luisterden oplettend naar den braven Nielsen die als de oudste van bet zeemansgild ook als de man van de meeste ondervinding en als een die nog altgd een helderen kop bleek te bezitten do algemeene achting genoot Niet minder dan twaalf maal had onze oude heer dn z g reis om de wereld meegemaakt en behalve een vry aanzieniyk vermogen ook een schat van wereldwgsheid mee naar buis gebracht Hel goede hart dat al de Nielsens bezaten die in deze streek lalrgk vertegenwoordigd waren had hy daarby niet verloren evenmin als een zekere opgewektheid die het verkeer mei den ouden pikbroek niet weinig veraangenaamde Als hy sprak zwegen de anderen en luisterden toe Ja ja kindertjes zei hy je beleeft wat als je maar Igd van leven hebt zelfs hier op ons vreedzaam plekje gronde 1 Jelui kunt je niet voorstellen wal dat voor een opgewondenheid gaf Op een goeden morgen valt die oude heks moeder Balbo bier op king van vertegenwoordigers van alle ministeries benevens afgevaardigden der industrieelen in het geheele land een uit ongeveer 150 leden beslaand congres bijeeu dat tot taak lal hebben nit het geheele sedert jaren bijeongehracbte materiaal tot vorming van uniforme arbeiderswetten oen ontwerp saaien te stellen voor de tweede Rjjksdoema De Roeskijo Wjedomoati vertelt nog het volgende over bovenbedoeld ontwerp op de Zondagsrust Die rust is verplicht zoowel voor de winkelbedienden als de kantoorklerken en particuliere bedienden zoomede voor het personeel van nijverheidsonderne mingen Ds controle berust bjj de landelijke en gemeentebesturen voorts bjj de wijkinspecteurs en de politie De overtreders worden voor den rechter gebracht Do patroons of bestuurders die schuldig worden bevonden aan ovurtreding der wet krijgen of een boete tot honderd roebeU of gevangenisstraf van ten hoogste een maand In Oostenrijk begint men zich ernstig bezorgd te maken over de bonding die het Heerenhuis tegen de kieswet hervorming dreigt aan te nemen Terwijl in het Huis van Afgevaardigden ondanks de heftige oppositie de behandeling dier wet tameijjk vlot gaat en zelfs de zoo zeer gevreesde invoering van het meervoudig kiesrecht verworpen werd rust het Ueerenhuli licb tot den strp Die strijd kan gevaarlijk worden Want naast de geboren wetgevers en de feodale sportsmon hebben in het Heerenhuiszitting de Imalcontenten de gewezen ministers en staatslieden en de leden van den hoogen adel die het der Kroon nog niet kunuen vergeven dat zy in de laatste jaren haar raadgevers niet meer nit hun midden kiest en steeds meer democratische neigingen vertoont Deze malcontentea zyn het die de kieswet ten val willen brengen of haar voor het Lagerhuis onaannemeldk willen maken Zg hebben dat getoond door bnn roorloopige besprekingen en door de benoeming eeser commissie van 21 leden allen tegenstandera van de kieswet Zg hebben dit nog meer getoond door in stryd met de gebruiken den candidaat der middenpartij graaf BylandtRheidt van wiens overtuiging zy niet volkomen zeker zgn te vervangen door graaf Heran Dit besluit wordt als een geweerschot ouder een troop spreeuwen Algemeen begint men in Oostecryk op te treden tegen zulke plannen van het Heerenhuis en met verwyzing naar het woord des keizers dat bet duin vlak by het strand in zwgm en sterft op een Zondagmorgen net onder kerkIgd en d r kind nou ja je noemde I maar zoo want dat zy t niet was kon je wel op ja vgf vingers natellen die roede wilde Irmgard was weg spoorloos verdwenen Niels letleriyk niets hebben ze meer van haar gevonden of gehoord en toen zy weg was en weg bleef wierp de vloed daarginds haar hond baar witten Tiras op t strand Nu toen wy al die dingen hoorden gingen wy naar Balba s vervallen hut achter het duin leeg hoort goen kind of kraai meer te zien 1 Post fokkemasi en ankerhaak ik bob jelui weet het al heel wat doorgemaakt in myn loven maar t werd me toch een beetje draaierig om I hart toen ik daar voor I eerst oen voet in die oude hekaenkeuken zette Als I een beetje wil dacht ik krygl de gebaarde duivel je hier loometeen eigeohaodig by de kraag Twee geiten waren net de eenige fatsoeniyke dingen die je daar vond anders was alles nitgestorren Dit barmbartigbold heb ik die dieren mee naar huis genomen onder myn dak gebracht en behoorlgk te eten gegeven al speelde myn oudje ook nog zoo op d r poot want zy dacht niet andere o ik bad met die twee diëten den latan telt in hals gehaald De vrouw van loods Nlelieo acbndde nog onder het tegenwoordige kiesrecht geen verkiezingen meer zullen plaats hebben wordt van den keizer verwacht dal hiJ door persooniyke bemoeiing en desnoods door andere middelen het Heerenhuis lot toegaven zal weten te nopen De delegaties uit de parlementen van Oostenryk en Hongarije zijn lateien te Boedapest byeengekomen Na lang aarzelen eo Teel bedenken hebben de beide regeeringen den keizer aangeraden de rnderoeriugen van de presidenten by de ontvangst dar delegaties in hel paleis te Doedapesl met eeu korte toespraak te beantwoorden Wal wy lot dusver Tan die keiierljfke toespraak vernamen maakt den indruk van kortheid en weinig beteekenis De keiier bepaalde lioh tol de mededeeling dal 4e nanwo betrekkingen lot de bondgeneotan onveranderd zgn dal de orereeakomil met Rusland betreffende de Terbelering der toestanden op het Balkanschiereilasd en het behoud der viiondsobappeiyke betrekkinges lol alle mogrndheden den biyvende grondslag vormen voor de bnitenlandsche politiek der monarchie Hel ia te begrypen dat de keiier weinig lust had veel te zeggen hy moet zieb juist ditmaal by de opening der delegatlebtjeen konul tmartelgk harianereo dat Ma aWMec van buitenlandsche zaken graal iabakemkl ditmaal niet meer de leiding der regeering zou hebben in de delegaties De commissie uil de Spaaniehe Kamer h eft haar rapport orer da veelbesproken vereenigingswet ingediend De liberale pers beklaagt zich dat de commissie geen rerbeteringen voorstelt maar dal haar voorslellen do wel slechter maken wyi zy slechte aan orden wier leiders in het buitenland Torbiyt houden ten goedö komen Deze bladen dringen er op aan dat alsnog in de wet de bepaling zal worden opgenomen dal het besluit lot hel toelaten van geesteiyke orden door de Cortes niet door de Regeering worden genomen Want ly rreeien dat een conservatief kabinet door een te rui e opvatting van die bevoegdheid alle orden weer zal toelaten tegen wier verl iyf deze wel hoofdzakoiyk bedoeld is In de regeering is voornamelgk de minister van bnilenlandsche zaken tegen die bepaling gsatemd zoodat het zeer de vraag is of d wensch der liberale bladen by de Cortes ingang zal Tinden altgd met oen zeer badenkeiyk gezicht hot grgze hoofd Non beken t maar ondje riep haar man haar toe jff zat leelgk in de piepzak I En ik geloof nog aliyd dal die itomrae dieren behekst zyn I luidde hel antwoord Zulke dolle spronge i heb ik nog nooit van myn leven eeriyke christengeiten zien maken Ze doen net of ze razend zQn Ala ik ze t morgens d r eten kom brengen het mooiste en bet beste wat maar Ie vinden is dan Hooien ze waarachtig naar me en komen met d r groote horens rn d r gloeiende oOgen op me af of ze dol waren geworden 1 De mannen lachten om den ernst en den angst waarmede I mensch die dingen vertelde maar de vronweiyke leden van t gezelschap gaven niet ondubbelzinnig door woord en gebaar te kennen dat Tronv Nielsen groot geiyk had Iele nil loo n hnit mee Ie nemen en dal nog wel zoo n geitebeetl hel rypaard van den duivel dat was onz lieven Heer venoeken Geen droppel van die geltemelk ion ik willen drinken al hond ik er anders ook nog zoo veel Tan zei Trouw Domseo W daarvan komen kan it niet te overiiaa l vlgd ll oKflt