Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1906

De LondenBche Ulobe deelt eenige getallen mee welke zjjn ontleend aan eeo jaarboek dat wordt nitgegevcn door Ito Hoekejosji Lie gej evens bobben betrekking op de emigratiü van Japanners en leercn o a dat zicb if den etaat CalKornie meer dan 18 000 Japannem zjjn komen vestigen vun wie 6000 in San Francinno wonen Neemt men in unmerking dat de imigratie van Japanners In de Vereeniijde Staten nog siccbts enkele Jaren van eenig belang ia dan moeten deze tallen hoog worden genoemd YmF nog beel wat meer beteekeni is ecbter de Japanscbe landverboizing naar de Filippijnen en Hawai Op laatstgenoemd eiland z jn reeds meer dan 67 000 Japanners zicb komen nestelen De eerste groep Japanscbe imigrnnten in de Vereenigde Hiaten kwam in lÜtiU op ipeciale aitnoodiging van de regeering te WuUngton Deze voortrekkers waren 60 getal Verspreide ücricliten FR inm K Tudaag zal de politie evenwel rast beginnen met in de kerken te constateercn waar de wet wordt overtreden in elke kerk ecbter maar eenmaal De aartsbisschop van Pargs gal last dat de pastoors zeil vanmorgen de eerste mis moesten lozen om de verantwoordelykbeid op beu en niet op de kapelaans te laten vallen DUITSCIILINII In het noordoosten der kolonie moeten diamanten gevonden zjjn De Hessische Tweede Kaner heelt in een motie de benoeming van een soc alist tot wethouder te Ulleubacb door den groothertog aigtkenrd Rosa Lnzembnrg is wegens ophitsing tot daden van geweld op don partydag to Jena veroordeeld tot maanden gevangenisslral Id Klzas Lotharingeo is een hall millioen mark op de begrooting uitgetrokken als toelage voor de ambtenaren in dezen duren tjjd De Poolsche schoolstaking loopt nu nog maar inplauts van over 300 over 2W scholen Beloik Er zal een stuk van den Congostaat aan Kngriand worden algestaun voor den spoorweg Tan de Kaar naar Jairo ËSOILlllD In hot Lagerhuis werd eergisteren meegedeeld dat er bg de Admiraliteit een verzoekschrift met 160 000 haudteokeningen is Ingekomen waarbij gevraagd wordt het vonnis van den stoker Moody den hooldaanloggor van de muileril s I ortsmouth 6 jaar dwangarbeid te willen wijzigen Ër is oen wet ingediend tegen sport waarby dieren aan wreede behandeling blootstaan looals de zoogenaamde konijnenjachton In bet Uoogerbuis zijn twee leden onwel geworden wegene te veel drinken UUSUKD De in de zg tweede gevangenis te Kroon ttdj opgesloten zeelieden ten getale van iOO man waarvan de groote meerderheid veroordeeld is hebben den 18 November O S de door Russische gevangenen ter verbetering banner al te groote ellende meer toegepaste i lbongering afgekondigd een soort van otensstaking De gevangenen weigeren alle voedsel tot aan hun eischen is voldaan Deze behelzen verbetering van bet voedsel menschcl ker behandeling uitbreiding van het aantal uren in de vrge lucht enz Niemaud krjjgt toegang tot de gevangenen De veldkrijgsraad in Polen heelt in de laatste 6 weken meer dan 500 personen ter dood veroordeeld BINNENLAND STATEN GENEUAAL T W K K U ÊC H M n K B Vergadering van Donderdag 12 December Het debat over de begroeting van Binnenlandscho Zaken wordt voortgezet B j den post betrelleude do universiteit te Leiden verhoogt de minister deze met 11000 vèor een prolessoraat ij bet Indisch slralrechl aan die hoogescbool De heer de Visser wgst op de bemoeiljjking van bet onderwgs door bet veelvuldig overbrengen van planten enz van de nniversileit naar het herbarium wanneer dit ver buiten Lceiden zal komen zooals het voornemen ia 1 Achter bet gebouw aan bet Rapenburg thans dienende tot herbarium is volgens ipreker voldpende ruimte en hierdoor zou komen te vervallen bet argument voor den thans aangevraagden post van 16000 voor het nieuwe herbarinm b j Endegeest De haer van Idsinga vraagt o a ol het naeb lt k Is het dirgctearicbap na hgt herbarium op te dragen aan e n lector Ook de heer de Stoers bestrijdt den post voor het herbarium De ministor neemt op aandrang van den beer de Siuers ilen post voor bet niaawe berbariam terug tot do volgende begrooting Hierna wordt de aldeeling Uooger Onderwij waaronder de post voor bouw vaneen nieuwe univerkiteit enz Ie Uroningeu zonder stemming goedgekeurd Bg de aldeeling Middelbaar Onderwgs I bepleit de beer Bos de wenscbelijkheid vaa subsidicering van bijzondere hoogere burgerscholen en van oprichting van conlessionMle hoogere burgerscholen De heer Nok ns constateert met genoegen uitfden aandrang van den heer Bos delÉ n t ng bg de linkerzijde in zake subsidieering van de bijzondere hoogere burgerscholen waarvan ook spreker de wenscbeiykheidnader uiteenzet De minister betoogt dat hg reeds lang de billgkbeid van subsidieering van bgzoadere iusteltingen van Middelbaar Onderwijs inziet Bgzondere wetswijziging is daarvoor noodig en de minister zal de zaak nog eens overwegen De beer Bos juichte het toe dat de Begeering in den chaos van bet tot dusver niet georganiseerde handelsonderwijs eens orde wit brengen Den nienwbenoemdeu inspecteur wacht dan ook reeds nn en zeker in latere jaren een hoogst belangrijke taak De minisier betoogt dat vroeg o laat n en zal moeten komen tot aanstelling van een inspectrice voor het Indu trio onderwi De taak van don nieuwen inspecteur vun het Uandolsonderwijs 3al zijn bet particulier initiatit l in goede banen te leiden De beer Keyne kritiseert de samenstelling van de examencommissies voor het Middelbaar Ondor ijs en vraagt een Rgkshoogerobargerschool te Steenwgk Verschillende leden bepleiten de oprichtingen van Hijks Hoogere Burgerscholen te Stadskanaal te Coevorden en te Harderwgk welke laatste geiieente 150 000 en kosteloos den grond wit geven De hoor Uoodhuyzen bepleit in het olgemeen overneming door het Rgk van de gemei iitelgke hoogere bargerscholen De minister antwoordt dat by voor steun aan hoogere bargerscholen steeds dadolgk te vinden is nadere overweging vereischt echter bet overnemen van hoogere burgerscholen De beer van Asch van Wyck vraagt verbooging van het subsidie aan de hoogere burgerschool te Amersloort daar de minister thans 11000 minder heelt uitgetrokken De minister betoogt dat Araerslooft tot dusver meer snbsidie genoot dan gobralkelgk is voor hoogere burgerscholen De heer Bos zegt dat van een wetlolgke regeling van het vakonderwys minder te verwachten is dan van een organisatie van dat onderwgs met Kgksstenn De heer van den Bergb den Helder kritiseert den dwang door de Kegeering opgelegd aan de gesnbsidieerde vakscholen Ook de heer Smeenge verwacht met den heer Bos meer goede voor het vakonderwys van krachtiger Rgkssteun aan het particulier initiatiel dan van wettelgke regeling De minister betoogt dat ook hg van dat oordeel is In de troonrede heelt do Regeering beloold den bloei en de ontwikkeling van bet vakonderwijs te bevorderen maar opzetteiyk is van wettelgke regeling gezwegen Die belolte zal de Regeering nakomen De minister herinnert dat onderhandeld wordt met de machinisten kweekschool te Amsterdam om deze te hervormen tot eeo technicum De beer Lohman sluit zich volkomen aan bg de klacht van den heer v d Bergh omtrent de moeilgkheden welke de Regeering aan vakscholen in den weg legt om voor subsidie in aanmerking te komen ol dit te behouden By de aldeeling Lager Onderwtja behandelt de heer van der Zwaag de Leerplichtwet en herhaalt zyu overtuiging dat dio wet alleen goed kan werken bg strenge toepassing met inachtneming van de billijkheid Spreker toont met cglers aan dat het relatieve schoolverzaim op dat oogenblik nog veel te groot is Ten slotte wyst spreker op bet euvel in verschillende gemeenten vooral groote en speciaal te s Öravenhage bestaande om kinderen die het schoolgeld niet meebrengen naar buis te zenden Daarvan worden de kinderen slechts de dupen En de QemeenteVerordeningen die tot dergeiyke handelwyze leiden zgn strgdig met de wet Biykens een uil Nederlandsch Indi8 ontvangen telegram is op 5 dezer het bivak te Kau Noord Halmabeira aangevallen Oesnenveld lyu 1 Europeeache en 2 inlandsche militairen zwaar gewond 1 Europeesche en 1 inlandsche militair licht gewond 2 inlandsche militairen allen beneden den rang van olficier De vyaad kreeg 23 dooden en roim 20 gewonden Gemeng de Berichten Oisternacht is een inbraak gepleegd teBaarn in de villa L e Beuk gelegen aan den Amsterd imsche Straat aldaar toebehoorende aan den heer Mollzer die gednrende den winter te Amsterdam woont zoodat de villa onbewoond was Zoover heden reeds bekend was zyn ontvreemd tweefietsen doch er zullen bg nader onderzoek wel meer zaken bigken te zyn builgemaakt daar naar wg vernamen tal van kasten enz waren opengebroken Dat de inbrekers zich tamelgk wel thuis hebben gevoeld blgkt uit het leil dat ze het bed van den zoon naar de keuken hebben gebracht en zich vermoedelgk daarop eenigen Igd ter ruste hebben gelegd Hdbl Een jonkman was op een leestje genoodigd in een particulier krankzinnigengesticht Hg zocht als naar gewoonte het mooiste meisje als zyn dame nit en bad een levendig gesprek met haar In den loop van den avond iel hg tegen den dokter r Dunkt u niet dat bet meisje daarginds met die wit en blauwe japon een zeer b zonder geval is f Ik heb den geheelen avond met haar gesproken en kan maar niet ontdekken in welk opzicht zg krankzinnig is Natuuriyk zag ik dadeiyk uan die vreemde uitdrukking in baar oogen dat zg gek is Ze keek mg aldoor zoo vreemd aan Ik vroeg haar ol zg dacht dat zg de koningin was of dat ze een groot vermogen verloren bad ol zy ooit door een prins geschaakt was en trachtte op verschillendo wijzen de oorzaak van baar krankzinnigheid te vinden Maar het was my niet mogeiyk Natnnriyk niet antwoordde do dokter want zg is geen patiënt ze is een van de verpleegsters Ondertusschen ging de knappe verpleegster naar de anderen toe en zei Heb je den nienwen patiënt al gezien Hg heelt met mg gedanst een man flink van postnur maar stapelgek Hij vroeg my ui ik niet de koningin was o ik geen groot vermogen verloren had en ol een prins my niet geschaakt had HiJ is heelemaal krankzinnig Wat jammer van zoo n knappen jongen I Men meldt aan de N R Cl Het Kamerlid Van Kol bezocht gisteren Ryssen Hy werd rondgeleid door den beer Tghol De bomidJelingscommissie vergaderde gisteravond Men meldt uit Zaandam Door de politie alhier zgn gisternacht drie jeugdige Amsterdammers op heeterdaad betrapt en in arrest gesteld toen zy bezig waren in te breken in hel kaaspakhnis van de firma Keg en Co aan den Hoogendgk Zg bleken een kleine honderd loopers bg zicb te hebben on een schilders diamant om ruiten te snyden Te Oosterhout is de gemeente veldwachter d B ontslagen wegens het plegen van verschillende misdryven Hg wordt o a verdacht van het verduisteren van een rywiol en verscheidene oplichtergen Door de justitie is bevel gegeven tot zgne aanhouding Toen de rykspolitie te zynej woonhuize verscheen om hom in hechtenis te nemen was hy verdwenen Men vermoedt dat hy de vlucht beelt genomen naar BelgiS Tel Gisterenmiddag zgn twaall mannen binnengedrongea in het bgkantoor te Odessa van de Internationale Handelsbank b dreigden de 8 aanwezigen met revolvers en maakten zich meester van 29 000 roebels aan contanten en 62 000 roebels aan geldswaardige papieren waarna zg verdwenen By de vervolging der roevers had men er één bgna te pakken gekregen Deze schoot ecbter eerst den hem naiettenden politieagent neer en toen zichzell De overige roevers ontkwamen met bun buit By gelegenheid van een te Hareu Oron gehouden plnimveetentoonstelling is een kraaiwedstryd gehouden waaraan een zeer groot getal hanen deelnam Elke haan had 30 minuten ti d om te kraaaien De Ie prijs werd behaald door een krielhaantje nit het hoenderhok Edelatein aldaar dat 33 maal zijn ko ke le ku deed hooren De 2e en 3e prgzen werden gewonnen met 30 en 29 maal De dieven die zes weken geleden de Incaesobank te Rotterdam oplicbttep voor f 1861 en nu te Ngmegen zgn gepakt hebben t er in dien tijd kalm in ons land van genomen Dadelijk na het in ontvangst nesan van da I 1861 locbt de kantoorbediende igo vrirad S d J op i ilj gingen toen i op sUp naar het sUtion D P Onderwee kreeg d J alvast I 1500 van het verduiateide geld Eerst ging de rei naar Leiden en van daar naar Haarlem nn eens sporende en dan weer eens looponde om de politie op een dwaalspoor te brengen trokken zy naar Enkhuizen en van daar per stoomooot naar Stavoren Zg zBo toen verder door Friesland en ironingen gereisd en hebben vervolgens Gelderland Zeeland en Brabant bezocht Hier en daar bezichtigden zij meikwaardigheden Te Joure kochten zg voor f 50 een üels te Hoogeveen hielden zy een gezellig praatje met een veldwachter te Eindhoven Arnhem en Njj mogen werden gouden ringen horloges en kettingen gekocht De laatste drie weken hielden zg te Ngmegen dat om zgn omstreken byzonder in bun smaak viel verbigl in de Rozendaalstraat waar zy voor 1 10 per week en per man een gemeubileerde kamer badden gebuurd Juist wareq zyvau plan over Vlissingen naar Londen te gaan en van daar over Marseille naar Parys waar d J geen onbekende is toen Woensdag hun arrestatie plaats had Behalve de 1 1300 die zooals gemeld in hun bezit gevonden zgn was in den keiler waarin zy hou op reis gekochte goederen deden nog 1 65 aan gpidens enrgksdaalders Amsterdam 11 December 1906 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 11 December door tusschonkomst dier Bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen 100 pCl 110 102 Aand Landbouwbank te Strecht 10 pet gestort Sunnaamsche Bank 110 18 125 103 6 pCt 70 identie Hypotheekbank v NedeHand 10 pCt gestort Rotterdamsche Hypotbeekb v Nederland 10 pCt gestort 220 Ulrechtsche Hypotheekbank 10 pCt gestori Cultuar Mg Kayoe Enak Landb ouw My Manang My V Zwavetznurbereiding Ie Hyp Oblig Mg tot expl van C G RommenbOllorsche Koolznur en Znurstolwerken Aand Nedorlandsche Sclieepsb Mg 130 Hüllandsche Sociëteit van Levensverzekeringen 232 Eerste Nedarl Hagelv Mg 10 pCt ge orl 26 Winstbew Amst Serdang Tabak My t 622 60 Opr aand Javascbei Bosch Eipl Mg 28 Javasche Cullunr MJ 70 Nederl Amerik Stoomv Maatschappg I 260 266 Zuid I 70 Opr Bew Singkep ï in Mg aand en Winstaand 12 Amerika Lgn V Deelger Vereenigde Amer londsen Kerkhoven Co c s 68 50 18 pCt 11 21 ie Serie Aand Comptoir Beige Neerlandais de Bourse et de Banque Prlmiensch 1 pCt Hong Hypb Gewinnsch Oostenr Bodencrediet Scrips FortArtburTownsite Company 15 pCt Aand i d Rentelooze premioleening v d E K Kerk dor H H Agatha en Barbara te Ouden boBch 1 3 Amsterdam 11 December 1906 Als nieuw ingekomen wgzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende londsen Aand 76 pCt 30 105 135 16 Aand Oblig Aand 72 60 GEVRAAGD Administratiekantoor van Indische londsen Nedorlandsche My v Zekorbeidsstelling v Ambtenaren en beambten Sui inaamsche Bank Pretoria Hypotheek Mg Cultuur Mg Kayoe Enak Eerste Prei aand Oost Borneo Mg 116 Hyp Oblig My tot expl der C G Rommenhöllersche Koolzuur en Znurstolwerken My V Meel en Broodlabrieken Spiegel en Lystenlabriek de Atlas 160 Haarlemsche Tramweg Mg Brand Verzekering Maatschy Holland 76 266 Opr Kew Tilburgsebe Waterleiding Mg Nederl Hg voor Kunstmatige Oesterteelt v h onder de firma C L de Henlnmeeeter Co met beide winstaand aand Algem Cooelgnatie Bank 1 Nederlandsch Amerik Stoomvaart Hjj vOselger Vereonigde Amer Fondsen Kerkhoven A Co c 8 Ie Serie 59 85 1 pGt Pandbr Zuider Hypb 96V pCt AANGEBODEN Aand Ontvang en B taaIkant or volgMtort 100 Oatvénf B BetMlkutoor 20 pCt geatort 100 Serie A Twentsche Bankver B W Blydenstcin Co 118 Btrechtsche Credietbank 135 Nieuwe Nedorlandsche Hypb Bod Provinciale Hypotheekbank 105 pCt Landbouw My Rongga 107 Proangor Kolfle Cultnur Mg Tjibasoes Rabajo 25 Handelsv v h Beiss Co Bod Oblig Hootb v h Eindhoven Co 98 pCt Aand Wahnschalle 4 Co e Holt Vereen tot expl van Margarinelabrieken 95 Intercommunale Tjleloon Mg 136 Stoomvaart Mg Triton Bod Noord Ooster Locaal Spoorweg Maatscbappy lOpCt Haarlemsche Tramweg Mg 66 Brand Verz My Holland 180 Verzekeringsbank Josraos Bod Tilburgsebe Waterleiding Mg 90 pCt Opr aand Javasche Bosch Expl Mg 1 28 1 pCt Pandbr Znider Hypb 97 pCt Aand Syndicaat van Amer Tndustr Waarden Serie B 20 Sflciete d Entreprice et d Ei ploitations elcctriqnes 3 Een 3 pCl Oblig Gom Velzen groot por resto 1 1200 oorspronkeiyk 1 1000 waarvan in 1907 1700 en in 1908 1 loOO losbaar is Bod Stadsnieuws GOUDA 11 December 1906 De Vereeniging Providentia zal op Donderdag 20 December 1906 s avonds 8 nnr in het Calë Schaakbord de Jaarlgksche Algemeene Vergadering houden De agenda luidt aldus 1 Opening 2 Notulen 3 Jaarverslag 1 Kasaanwyzing 6 Verkiezing van een lid der donateurscommissie altredend de heer Mr M M Schim van der Loell dadolgk herkiesbaar 6 Verkiezing van 1 bestuursleden wegens periodieke altreding van W Roepers M van Heiningen A Faber en J N de Groot en van 3 commissarissen wegens periodieke altreding van J Glasbeek en H Bosman en wegens bedanken van A Massaar De altredenden zgn dadelgk herkiesbaar 7 Bespreking reservekas 8 Rondvraag In de etalage van de firma A Hitten is geëtaleerd een olflcieel schild bedrukt in de Franscho en Hüllandsche taal welk schild ten Igde van de Fransche overheereching bet Roede Anker der firma moest vervangen In genoemden tyd werd slechts aan enkelen vergund tabak en sigaren te verwerken en te labriceeren daar do Fransche regeering het monopolie had van het tabaksbedryi In 1813 toen de Fransche overweldiger nit de Nederlanden werd verdreven baalde de firma het Fransche bord weder omlaag en plaatste onder groot gejuich van het werkvolk het Roede Anker weder aan den gevel welk ander daar zyn plaats tot op heden beelt bebonden Gisteravond traden voor het Dep Gouda der Maatscbappy tot Nut van I Algemeen op Mevr Jacqueline Rooyaards Sandberg en Mej Philippine Belder Het eerste gedeelte van het programma was behalve Een Proza van Styn Strenreii geheel aan Joost van den Vondel gewgd Hoe mooi ook voorgedragen werdeu het derde bedryi van Josel in Dotban Op den dood van mgu dochtor en Kerstnacht door Mevr Roogaards en Vloek en Lykzang nit Jephta door Mej Belder toch kon ons het Proza van den begaalden Vlaamscben schryver nog het meest bekoren Het werd door Mej Belder dan ook zeer boeiend voorgedragen Wg loeiden mee in de geschiedenis van die arme werker wg zagen hem voor ons in al zyn ellende Wy aanschouwden zyn val van dat reuzengebouw maar het mooist vertolkte mej Belder dat gedeelte waarin de arme moeder het Igk van haar zoon ziet Na de pauze vertolkten beide dames een samenspraak nit Hoolt e Granida Daarna kregen we van Mevr Eoogaards Wiegelied van Atlred Boodanbach en In Memoriam Patris van Verweg Deze beide gedichten hoorden we het liefst van Mevr Rooyaards ly werden heel mooi voorgedragen Van Mej Balder kregen we daarna nog Hot Wrak hout van F Coppée éen mooi stukje zeemansleven dat door de wgze waarop Mej Belder het Ia dubbel schoon leek Tot slot kregen we t hooren Priocelied van Bilderdgk ook doet Hej Belder = VU ADER19lfiV4NbENGIilSENfKRÜD V JDAG U DECEMBER 1906 Toorzitter De Bargeaeeater Tegenwoordig xyn de bh Nederhorst de Jong Herman v d Torre Knuttel Volgeer vta Galen Bokhoven v d Ree van Itenos Muglwijk au Derckaen Aiwraif i bk JoufMbirfor Dewfiig Prince van de Velde Vingerling en van Egk met kennisgeving en Donker De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Do Voorzitter deelde mede dat bg Kon besluit is goedgekeurd de wgziging in de verordening op bet bollen van rechten voor bet innemen van gemeente grond Dat voorts door God Staten zgn goedgekeurd de gemeente begrooting voor 1907 de wgziging in do Verordening regelende de jaarwedden der Onderwyzers de raadsbesluiten tot bestrating van de Prins Hendrikstraat en de SingelsIraat bet raadsbesluit lot wgziging der gemeente begrooting Dat door B en W aan de Wed de Jong een pensioen is verleend van f 117 en aan de kinderen mode een pensioen van 1117 Deze medodeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport van de raadscommissiebelast geweest met bet onderzoek der rekening en verantwoording van den executeurtestamentair van de nalatonscbap van de dames van Iterson tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Namens do vergadering zeg ik de commissie dank voor het uitgebrachte rapport en stel voor het ter visie te leggen De beer Herman Namens de Commissie zeg ik den voorzitter dank en hnide voor de spoed waarmede deze zaak is afgewikkeld De Voorzitter Ik ben de heer Herman zeer erkenteiyk voor de sympathieke woorden tot mg gesproken en de leden van den raad voor hunne instemming j Een briel van Caraloren aanbevelende voor tgdeltik leeraar aan hot gymnasium de heer J E Edie Een voorstel van B en W betrelleude openstelling van het Bureau van don Burgerlgken Stand I Een voorstel van B en W tot het aangaan van een contract mot de ToleloonMaalscbappy betrellende het alarmeeren van brand 5 Een voorstel van B en W lot wyziging der gemeente bogrooting 2 5 zyn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gestold 6 Een voorstel van B en W om het overig land aangekocht voor bet van Iter onziekenhuis te verhuren aan K Jonkheid Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd 7 Een adres van de Kamer van Koophandel en labrioken understeun nde de aanvraag van den beer A J Krieger tot concessie voor oen paardentram Zal worden behandeld bg punt 10 Een briel van den districts scboulopviener verzoekende de cnrsus tot opleiding voor do hooldacte met 1 September 1907 niet op te bellen Ter visie Een briel van de Commissie van To zicht op de Studs Maziekscbool de ledenvan den raad nitnoodigende tot bgwoningvan het openbaar examen dat heden gebonden wordt Wordt aangenomen voor kennisgeving 10 Een adres van Mej M P P wynroi verzoekende eervol ontslag en pensioen als ouderwgzeres aan de Ie Burgerschool voor Meisjes tegen 1 Februari 1907 Wordt eervol verleend II Een adres van Mej E Sohaly verzoekende eervol ontslag als onderwyzeresaan de 2e Burgerschool voor Meisjes tegen 1 Februari a s Wordt eervol verleend 12 Een adres van den heer A L van der Linde eervol ontslag verzoekende als onderwgzer aan de openbare lagere school No 3 tegen 1 Febraarl a s Wordlieervol verleend 11 Mzwaarschriften tegen het nitbreidingsplan der gemeente als van de Erven A van Meurs P Jougeneel J W Brakei F J van de Pavoordt F C Bik M Binnendgk Th Spruyt R ü Jongenbnrger W Oskam en Heemraden van den Polder Bloemendaal Te behandelen by het nitbreidingsplan Wordt vervolgd Rechtzaken In een buite gewone zitting der rechtbank te Groningen is Woensdag de zaak behandeld tegen Jantje Van der Veen beschuldigd den 67 jarigen landbonwer W J Huisman en diens éljarige echtgenoole Grietje Aikema opzetteiyk van bet leven te hebben berooid door herhaalde malen de spyied die zg voor de huishouding moest klaarmaken met een hoeveelheid vergilt te hebben vermengd naar uit bet onderzoek der getuigen prof dr K F Weitckebacb prol dr R A Reddingins dr H G de Zaager dr J A J Todella en dr H Posthuma is gebloken arsenicum ten gevolge waarvan eeral Huisman en acht dagen later diens it nw is overleden Bovendien hebben zich bij het personeel van den landbonwer bestaande uit een vasten knecht twee arbeiden de vroiw van een dezer arbeiders verschynselon van vergiftiging voorgedaan na het gebruik van meelpap die door beklaagde was toebereid Hat onderzoek van deze misdaad heelt langen tgd gevorderd omdat de beklaagde ondanks den steeds meer opstapelenden bewgzen van haar schuld en opzet bleel ontkennen en zetls de schuld op anderen trachtte te werpen Ten slotte beelt zg alle door haar vroeger gedane verklaringen herroepen en is zg tot een volledige bekentenis gekomen Jantje is een 19 jarige dienstbode die er niet onaardig uitziet en altgd graag met het manneiyk personeel omgang had en daarmee gaarne s avonds uitging Langzamerhand is uit hetgeen beklaagde zich zoo nnen dan liet ontglippen gebleken dat zy legen bepaalde personen een wrok had hoewel dit nog niet verklaarde baar poging tot vergiltiging tegen de leden van het personeel Zy toonde zich gedurende den tgd dien g in voorarrest doorbracht onverschillig en was zeer brutaal Er werden 21 getuigen gehoord Beklaagde zeer vrymoedig optredend verklaarde dat zg het vergilt in de spyien heelt gedaan niet met het oogmerk om de menschen te dooden maar alleen om ze ziek te maken omdat Jullrouw Huisman altgd op haar prullelde Uit het geloigenverboor bleek dat beklaagde voordat de menschen ziek zyn geworden heelt gevraagd hoeveel rattenkrnid een mensch kan verdragen Eisch levenslange gevangenisslral BETOS YM EOTTEEDAM L K 11 K WOENSDAG 6 NOV StaattlMtwiqen PoKiijoii Oblig 3e Serie Ir 050 3 B9 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RuBLiSü Iwang Dombr Obli gatien 1 96 74 AziE Japan Oljligalion 1899 1 74 GoLUMnu Geeonsülidoerde Huitenlandscbe Schuld Rocepis L 100 IV 21i Hypoihetk Iiankfn Pandb idem idem 4 99 Pandb Rottord Hypb 1 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 1 IOO Pandb Stedelgke Hypb 4 9 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wnstlandhcho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 199 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb Vj 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Büwyzon van Deelger Norlhw Pnc Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafscbo Hypb 4 lllO Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 1 9 Pandb HoUandsche Hypb 1 99 Pandb Nationale Hypb 3 9H Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 1 00 SpoorvieijUeningeH ITAUK Oblig Zuid Itallaansche Spw Mg A 3 17 PremieUeninqen Bkloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveraen My tot Expl Laan van Meordervoort 1902 9 Scheepvaart MaaUeltappijen Pand Holland Gulf Stï My 36 r VEB SC HEIDENHEID Een hnisbaas te Arnhem eigenaar van oen huis in de Janslangstraat had met een onwitligen huurder te doen de man wilde niet betalen De huisbaas heelt nadat alleaangewende middelen niets baatten gisteren den schoorsteen laten dichimelsalon En opdat de huurder niet door hot openzetten van ramen toch bevrgd zou worden van den rook misschien ook uit roenscbtievendhoid om den B an niet te doen stikken liet do eigenaarook de rniten stukslaan A Cl Burgerlijke Staad Hoordreobt GEBOREN Jan Arie ouders J A Berkouwer en C Brussee Pieternella oudders J van der Bas en A van Tilburg OVERLEDEN Adriaanije Rietveld 1 m PredUbeurt bij de Bemonatrantiohe Oereformeerde Oemeeate alhier Zondag 16 Dec s morgens 10 uur Ds W J ÜUDEGEEST em pr d van a Oravenhage EXPOSITIE der nieuwste modellen W inteimantel s Costumes IJlouses Jupes en Jupons Kuhcs en Japonstoffen met bybehoorende Garneeringen alsmede ecne groote keuze PKLTEKIJISX van de goedkoopsto tot de beste soorten in scherp concurreerende prgzen Aanbevelend ADVi KTI INTIi iN M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHBNTBN in elke tgl van de eerste labrieken tegon concurreerende pryzen Unkf t van G s W lfr Spreek Hit i eu Electriscke geleidingen Wie van goed licht houdt wende zicb naar het Ooitditoh Perllohtlng lU aga IJn daar alles door bekwame fitters verriclil wordt Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden loopassingeii onzo In oHeeet geaeMMerilc f or treilen Heluture Uogaertê Zy geven kracht en diopto die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich goen imitatie voor do ecMe te ontvangen Gelll Prysconrant mot een aantal ongevraagde getuigschrilten fmtin op aanvraag Boxtel H HOüA hm i Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn leuw onovertroffen l fdf Dr i ielwr woihijVend SH0W K ACHT U1XÏ 1 AIImd M ht Diet Fabnekimerk tot voortdurende radicale m lekere genezing van alle zhUs de tneeat hardnekkig enHU tlokten ooral ontstaan door aidwalingen op jeugdigen leef ijj Hf enesimg van elke zwakte U k tacht Benauwdheid Uoofdpün Migraine Hartklopping Mangpijn filecbte spgiivertoring Onvermogen Inipotenz FollutioDf enz iJif voerige proapectuBsea l r j ju earh 11 fl i ft S diiUbulo lUcli 11 ii it l i o At iVlftUh V d Vui te aUI oinn ül M i Mlinn k i n ilottonlum I Ilappul iravenluKt I IlAtmmHiii il J iD J zn llotlefla D Wf Iff k Co toinU n l i atlo ilruifiites Wild en c evoi Cll6 Van al heden en verder dngoiyks verscb verkrijgbaar tiraadkuikon Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gomeste Eendvogels Talingen wildo Enndvogds Fazanten Patryzen Snippen Korlioonder Ileovloesfib enz enz tegen de meest sterk concurroerende pryzen Panklaar sclioongemaakt trunco poor geheel Nederland Aanbevelend T dVTIELlNU Poelle r OoBlerstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Iiiterc No 2031 Victoria Water icreg elde aanvoer Aanbevelend FirmaEerman Zoon A