Goudsche Courant, woensdag 19 december 1906

So 10213 Donderdag 20 December 1906 45ste Jafirgang flOUMHECOüMM DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TaMat la S De Uitgave dezer Courant g chiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 tranco per KMt 1 70 AtzonderHjke Nomwera VüfC£NT£N TelcfaaR a M ADVKRTENTIEN worden gepkaUt van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur Am miild 8eid4 Dnüc van A BRINKMAN k Z HEDENAVOKD 18 DECEMBER IN DE SOCIËTEIT DE RÉUNIE CONCERT door de hoeren LOVIH COÜTOBIBB WIZLMM KKBPBB mat medewerkioR ru X r J WALCH Kiarten au de zaal verkrijgbaar il 1 00 Leert H B 8 Oymn eo 8ted Mai 10 76 SociETEiTjNSGHHOEGili 3e Abonnementa Vooritelling Donderdag 20 üeieoiber 1006 NIDEBL4NDSCB T00NKEL6IZKLSGBAP vao Ameterdam Directie A VAN DER HORST BET H0DB5IE BECHT TooDealipel io 4 bedrtjveo van Men INA BODDIËBt Bakkir Aanvang 8 uur fl Gewone bepalingen en prljien NOORD BEABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAOAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de KleiweitBteeg ONTVANGEN alle loorten HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOENWEEE STERKE Scboollaanen Ovcrsclioeiien eni enx Aanbevelend G SiHITS Alle reparatlia en aangemeten werk iDK nOSDKOOPSTB HBB8T PRACTIBOBB DC HKBST VOLLEDIOX MODEBL tllKil t jn bealiat die der Kirmn WELUON ra LA Dl BS JOVUHAL met minatena drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBSBSMAKBR mat aan gratia geknipt patroon THB BkZAAK OJf CBlLlh BBS S fABUlOHa Kindermodea met vele gratia geknipte patronen tBAAOT Vw Boekhandelaar Proe numm rë AU nut koêsel UoU BIJoo ii d f i Tan alle in deie bladen voorkomende A modellen i jn GEKNIPTE PATKONEN Y I met Uoll verklaring Ir p p tegen Tooraitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar I bil MILLY SIMONS Dan Haag é üleiw averiraflet I ror Dr Lieben rollwkond lUVV UAOn ILIZS Allaa I Mt riktlakwk tot voortdurende radieale ii Bekere geneiing van alle trih de maaat hardnekkige nHMV i0kt H ooral ontstaan d ior atdwalingeo opjengdi unleef iJJ I cta e ganeting van elke iwakte BI taaht Benauwdheid Hooldpijo Migraine Hartklopping Maagpjjn leohte spüsvertering Onvermogen Impoteni Pollutione ana Uitvoerige proapeotuasen iiuaper Istoli 1 1 t 1 dabbela Imwli n C OrutnilDap6t Mallli v d Vaitts Zaltl U pSU M CKbss k Co Roltardsu F Happel VOraTCDbsg I Ilala n ds loog J Cm BoUsr am Wrif k Ue naad n bil alls dnwislaii pasMaSMilv isa s assü la sAHS MMv a a Marftta arll M aal Ms ls isi sl fXsnsa m WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Exfract wordt aanbevolen tegen OorHtaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid S ijnihoe$ t Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLliSTUB ia verkrijgbaar by alle voorname Apotheken en Drogisten io groote en kleine ateden dorpen en gehachten in Sidtrimd Frankrijk DviUthland Enggtand Amerika Ntd Indii Oranjt Rixfier KolonU Trannaal tns MKLIAHTBB werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medaillea bekroond MLLIAKTHB in acona l 0 40 t 0 10 en l 1 MKLIAHTIIB in dooien tabletten I O 0 en 0 70 Eenige fabrikanten H ü VAN SCHAIK k Koninklijke Stoomfabriek De UoningbCoem Den Haag Verkrggbaar bg Pirma WOLFIT Jt Co Weathaven 198 Gouda ORBNOKL ffou la K H VAN MILU Venvtal B l2Ü Oou h A BOUMAN MoordrecJn i I NKSE fieumrktrka d JJtl A N v a ZKHdEN SehoonKmen B v WIJK 0 ide K T A SCHEER flaailnehl P W V KUe Oudemtter K via oaa HEIJDEN llfniwijk P v o 8PKK IHotrcapelU U t n STAR Wed J HOLST M KOLKMA N ARK VAN DER HEIJDEN Waddingnêen P A u OKUoT A o iOHüH OudttiaUr J P KASTKLBIN PoUbrotkerdam U BIKKER te Bmidmp WAAItHCHVWIiWC Laat U niet miMeiden door MO roof Het klooster HntustaPaitlo Abdij bestaat niet diu Siroop van geenerUl waarde GebrS 8r 0llWMrck s Chocolade eü Cacao Daaimatige éoor de nieuwste uitMiiilin vn i a h nwU gebied T rb tor4ehblintic 1 pbruili ran fljrn an fijmtu g i l ilen garandoerei lei wbruiker van Stollwerck s Ohocülade en Cacao ean aaakavauatwaaniig fabrikaat nsotrlieuriii bcimtiroordenda aao v iafaood 4ar nq GtikattMi Dt rma bobaalda S7 Br rett als Hoflereraneter 44 Eere Dlploma g gouden ens Medatllrs aan bawQa as oitmnateod Bja hbriknt Keada 1874 aohreef de Accademie natianal da Paria Itooa vooai l a ni ma na ill ê m rcKlèr cIsum n eonaliMratlaa TOtr xoallaata Mirieatloa da ClKMolat bonbona varU ato arte Uirikaat ia verkrijgbaar bQ U H Confiaeora Banketbakkerr ana aai flaiwraalvertegmwoordiger oor Kedeilaiid Jdlu Hattenalodt Amsterdam Kalrcrslraat 103 SIER UW HÜIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemiiier Blociiibolleii Na ontvangat van postwiaael groot fl 3 45 lenden wij franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIËS 30 hyacinthen voor glar en of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 160 stnks voor 45 potten of eeqe COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 aluka ieder bevattende eene prachtige keuze vag hyacinthen tnipen naniaaao crocna aeillaa aneewklokjea etc Ryk geillttstreerde prijsiyst met apecifloatio onzer cnllectiea iii het Hollandsch en onse vele wenken voor de caltsnr bevatende groote catalogaa in hut Doitsch zenden wü deaverlangd gratis en franco TuInbouw KtabI sscment Huis ter Uutn VoordwIJli by naarleni WESSANEN LAANT WÖrmervêer OPGERICHT M HOMINKMJKE FtBIIIKHK T Voedert nw Fee met de u4 ert murwe merk 8ler en W L aitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parij 1900 Segén Qouden MedaUle GÉBR RÖKËN t DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdnumaaii Gedempte Binnenrotte 15 Ttief HI99 e Haaneiin Weet SUuwland 9 nabV Station Beur IWo 9S7 yERHDRlH I I REPARBEBiai mWÊU MBDILEH dagaiyka la aiie üalaaa Ie baar DE PHONOLA Bestrijding van Bloedarmoede Bleekiaobt IblarU Binnenkootu Algemaene Zwakte Toondarende Hoofdpijn en Gebrek aan eetluat D Echte ZINADRUPPELS vas Dr DE VRU Iruen buiten op de toode dooi mijn naam onder nevenitaande fabnekaaaerk en lette daarop zij aijn overal veikrijgbaarif 0 75 Ook rechuaeeks en franco van de fabriek legen iucndiilg van postwiasel i f 0 76 Obemlnhe Pabrlek van H NAMNINO den Baagr Vraagt avarti miKllfi s EIWirsrAtl è f i w h Uttrlaaeb per Utarleaek n HUIS TE HUUR Befrenhuls Oosthaveo It 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Reld r flinke Tgin Voorzien van Oas en Walirleiding Te bevragen B 89 Ferwerda Tieman Orootite déUil WlJobaDdcIareo In Nederland O 0 72 St Eatèpbe Medoc La Roae Lodon Chateau Malleret 0 8 per 8e ch per anker van 4B fl gj I 0 80 0 99 0 72 135 099 072 1 08 ChAtean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Saoternes Witte Bergerac Niersteiner Rfidesheimer Oude Rooile Portwijn 1 l eS per llesch Extra onde Roode Portwijn 1 44 Onde Witte Portwsn 1 08 Extra onde Witte Poitwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Ooede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermonth d Torino Dom Bellihdi per Liter 117 Prljmni netto A eoninnt DEPOT TE WOUDA F J J BOON TAN OSTADB EEMBE70T7ANTBEE Heu wnnlt verzuciil i t VKllli te lettüti ITfT H T MaGUEIJII fAH U VK SWAAYZü K QORINCHEM Dese THEEËN wordeo rerd iti rerMgelde pakjMvanv fwM m een hal en een Ned m met vermelding Tan Noramer Q IPrge voorzien van aeveoitaaBt IMerk volgene de Wet gedepo oeerd Zich tot de nitToeriDi tui geeerde orders aanbereleudo J C BIJL va 1 heen J BREEBAART Li M M V LOOiN DUBBELE BUURT B IS ïelfn 117 Is f rnimst voorzien van GASORNAlENTfiN in elke Ijjl van de eerste fabrieken tagon concnrreerende prijzen Aaiile gcr ne Gas Wtler Spri ek Biwea Ëlectrische eleidliigeo Wie van goed licht hoadt wende lich naar het Gowlach FerltoMing MagatyH daar alles door bekwame fitten varriciit wordt I UuItcDiaodscli Overzichl In Dnitaehland is de verkiezingscampagne voor den nieuwen Rjjksdag begonnen de partijen vaardigen verkiezings manifesten uit waarin de toestand van bet Rijk elk op verschillende wgzen wordt aiteengezet en waarin de beloften dar candidaten van de partijen voor de toekomst worden gegeven En zooals te begrijpen is worden de groote en kleine zonden der regeering door de vericbilleode fracties breed uitgemeten üe humor ontbreekt nstunrlgk niet De Dresehgraf van Klein Tschirne heeftHeen oproeping gepubliceerd waarin hü zichzelf cacdidast stelt voor den Rijksdag als vertegenwoordiger eener Antiaemiterliga wier program voornamelijk daarheen gaat door ernstigen politieken arbeid de rotte toestan den in Dnitschland te willen verbeteren Volgens een bericht van den Romeinschen correspondent vkn het Berliner Tageblatt wsa het Vatieaan leer verstoord over de bonding van de Duitsche centmm party 8ono mattil zij zijn gek geworden moet men in de omgeving van den Paus gezegd hebben toen het bericht van de temming bekend werd want men begrijpt niet waarom het centrum op zoo onbeteekenende gronden de goede betrekkingen tusscheu het Vatieaan en de Duitsche Regaering in gevaar bracht Men vreest in Rome dat het centrum een aantal mandaten aal verUetan tan gevolge van deze gebeurtanU Het nieuwe wetsontwerp van minister Briand op de nitvoering der scheidingswet is nog niet naar den zin van de clericalen en conservatieven Berichten uit Parijs melden ten minste dat zij een gemeenschappeiyice verklaring voorbereiden waarin zij dat ontwerp onaannemelijk verklaren Zij lullen aao de behandeling van het ontwerp niet deelnemen maar een verklaring van de tribune bekend maken dat ziJ het met hun geweten ODvereenigbaar achten over zulk een wetsontwerp te spreken zy zuilen daarbij tevens den eisch stellen dat over de positie van de katholieke kerk in Frankrijk klecbts zal beslist warden in overleg met den Pans Ook het Vatieaan stelt dien eisch tenminste in den Figaro wordt gezegd dat de Paus wellicht geneigd is met de Fransche regeering te onderhandelen wanneer de regeering daartoe oflcieel haar verlangen te kennen geeft Maar de Fransche rageering is daartoe niet bereid z j wil over haar FÊiVILLETOIM Ill i ii I III il I ifc Tegen den Stroom 61 Dat zou ik met alle pleizier doen mevrous maar mjn scboeiael om maar niet maar te noemen is door t bezichtigen van vrrschillende stallen en door het baggeren langs vuil en vochtig land zoo geweldig bamorat dal ik hensch niet by u durf komen en tot mün spgt van dat genoegen moet afzien i Nu dan tot ziens op Trnnzow Bruno levrouw voo Rabenborst t was kond eer haalde t portierraampje weer dicht tl de beide koetsiers vervolgden hnn weg Mevrouw von Rabenborst was in korten tjd zeer verouderd Haar eertgds zoo geiend en opgewekt wezen had ibans een nitdnkking van verslapping van levensmoeheid gekregen het volle donkere haar waa dunner geworden verbleekt en van enkele spierwitte draden doorweven Die arme rronw haalt haal wat urg dacht Bnno Hoe kon ly er ook in toa tamnen dat twee menaehen wier minder goada eigaoichappaD no verbaiand vaal overaaokoDM haddan nat alkaodar trooirdaii 1 binneniandsche aangelegenheden beschikken zonder de goedkeuring te vragen van eenige bnitenlandache macht De linkerzgde der Fransche Kamer die enkele bezwaren tegen de toegevendheid van Briand heelt is nog al ingenomen met het deel der wet dat de kerkelijke vermogens en de gebouwen aan den staat de departementen en de gemeenten toewijst Zy verzet zich echter tegen het denkbeeld de kerk vrg te stellen van elke formaliteit en wenscbt nu de beide deeien van de wet te scheiden Doch dit licht niet in de bedoeling van Briand die juist de beide zaken bijeengevoegd hoeft om voor de uiterste fracties de pil wat te vergolden In hst Engelsche Lagerhuis heelt de onderminister van koloniën Winston Churchill gisteravond mededeeiingen gedaan over het toekennen van zeifbestnar aan de Oranjekolonie Zooals bekend as wilde do vorjie regeel ing wel plannen ontwerpen voor de autonomie van Transvaal maar wil zg aao de Oranje kolonie die al zooveel jaren een kalme ordelgke zich zelf regeerende üo reurepubiiek is geweeat voorloopig nog een grondwet onthouden De liberale regeering heeft dit beter ingezien en beloofde onmiddallgk mat de opatelling van een grondwet ta zdUbd beginnen de conatitatia lal in denzolfden geest zjjc als die voor Transvaal De afkondiging zal zoo spoedig plaats hebben dat het eerste parlement van de Oranjekolonie reeds in den aanstaanden herfst ii Bloemfontein zal kunnen boaenkomeD Het zal nu de vraag wezen of ook de constitotie van de Oranjekolonie aa £ dien staat een zelfregeering aan den leiband zal geren De onderminister deelde ook nog mede dat de regeering afziet van alle aanspraken op de oorlogsschalting die Chamberlain indertijd meende van Transvaal en de Oranjekolonie te kunnen heffen In de vergadering van den Lnikschen gemeenteraad is bet Maandag zeer romoerig toegegaan De raad had kort geleden tot directeur van de Indnstriescbool benoemd een persoon die niet het diploma van ingenieur heeft en dat vinden verscheiden raadsleden ongepast Over deze benoeming begon Maandag de twist Men verweet den wethouder Micha dat die er bjj de regeering te Brussel op aangedrongen had dat de benoeming niet zou worden bekrachtigd en deze handelwjfze geleid had tot het intrekken Een sombere wolk had zich op Brnno s voorhoofd gelegerd Droevig gestemd liet hy de oogen waren langs t verlaten landschap dat er zoo onherbergzanm uitzag nu de lente in schynbaar nnttelooze worsteling den itryd met den winter had aanvaard Alle boomen waren nog kaal de wegen modderi en vol plassen de sneeuw die hier en daar op het land lag was smoezelig onoogiyk geworden en zywaarts van den weg bepaald vuil en de hemel die zich boven dat allea welfde had een loodgrauwe klenr Moeieiyk werkte de wagen zich door den veldweg heen dikke stukken natte klei zetten zich aan de wielen vast Eindeiyk was de hoogte bereikt en boven de bladerlooze benkenboomen kwam weldra de slottoren van Trunzow in t zicht Het zonnestraaltje dat zich door de met sneeuw bezwangerde lucht toch nog een weg had weten te banen liet den vergulden bol zoodanig atralen dat hy reeds op groeten atsUnd was te zien Bruno s blik bleef met welgevallen op dien ouden toren rusten Hoewel er nu juist een kleine sneeuwbui uit het noordooaten kwam die hem da kille vlokken om de ooren sloeg week de kort ta voren ontatana oitdrakMng van stille tevredenheid en innig geluk niet meer van Bmno i galaat AI kon man ook moeieiyk o lat ar toata malodieta ralwhta van de rijkssubsidie voor de Industrieschool Wethouder Micha ontkende alles Maar toen sprong het raadslid Dignetfe op Die word boos dat Micha de besjhuldiging van ïich wierp dat Micha ontkende Het was uitstekend geweest ais Micha het wol gedaan had Micha was in zijn volste recht geweest aan te dringen op weigering van machtiging van het betreurenswaardig raadsbesluit Op deze woorden ging de gemeenteraad op zgn achtorate beenen staan Clericaal sociaal liberaal alles schreeuwde om t hardst lu de algemeene scheldpartij liet DigneUe tegen bet aocialistisch raadslid Derablon het scheldwoord miserable los Demblon antwoordde not aanstonds op i gn liberalen collega los te gaan timmeren Mat moeite scheiden de raadsleden de vuistvechters en de burgemeester kon niet anders doen dan de vergadering aiuiten Het Vaderland het feadale Weensche blad ia woedend over het plotselinge voorstel van den numerus clansus aao het Ooatenrgksdie Heerenhuis door de régeering De groote boeren van hot hoogerhnia vreezen zegt het blad de verdienste van ban strijdvaardige houding te verliezen 1 Wie vraagt men in de deiegat es moet nu den eersten stap doen f Moet het huis van Afgevaardigden eerst den nnmeroa clansus aannemen of het Heereuhnis de kieswelf Of zal men het een van hel ander laten afhangen wat in Hongarije een jnnctim heet P Het Heerenhuis js zooals gemeld tegen morgen Donderdag bijeengeroepen in openbare zitting en als punt 1 staat op de agenda de kwestie van den nnmeras clausns De kiesrechtcommissie nu het Hoi komt heden nog even bgeen om baar verslag te voltooien Berichten uit Teheran van den t7 behelzen dat de Kroonprins die naar wjj reeds vermeldden In de hoofdstad is aangekomen het bewind heeft overgenomen De regeering heeft door de Nationale Bank aan de troepen in de hoofdstad de achterstallige soldj laten uilkeeron De Times van Maandag bevat eer opmerkelijk hoofdartikel over de wedenydsche verhouding van Rusland en Engeland in Azi6 en speciaal in Perziö Het artikel geeft een allermakst exposé van de rechten en verplichtingen van beide ryken in Centraal Azië Wat Portie betreft schryfl bet Citjblad Perzié Igdt aan de verlamming welke door de natuur al vterd de wind ook van oogenblik tot oogenblik woester eu feller dat alles nam niet weg dat Brnno zachlkeos voor zich heen bleef neuriën In hols in huis daar bloeit mgn geluk I Mevrouw von Rabenborst kwam een balt unr vroeger op Trnnzow dan Brnno die eerst nog by den houtvester by de kolenbrandera en is den houtzaagmolen bad moeten zyn om overal orde op taken te atallao an de noodige bevelen oit te vaardigun Eindeiyk ratelden de wielen van Brnno s jachtwagen langs den beboorlgk geplaveiden en reinen hof van het slot de bonden sprongen hem luid blaffend te gemoet en de toegeschoten atalknecht opende het portier Boven aan t hoekvenster stond Clarisse vriendeiyk knikkend en een klein mollig handje geleid door de jonge gelukkige moeder wierp vader een kushandje toe Bruno knikte terng dreigde lachend met den vinger en trad daarop in de voorhalle Een zeer aangename warmte kwam hem daar te gemoet door het helder vlammende vuur in dan groeten haard Snel trok hg tlja pelsjaa all an waa daarop Mn twea drie in zyn kamer om zich gauw ean beetje ta verfrtkscheo en te verkleeden Nog geen twintig minaten daarna verschaan hy by de dames in Clariasa t kamar Hy vond i fa vronw mat mevrouw voo Ra zoo dikwyis het laatste stadium kenmerkt van politiek bederf in Oostersche staten De ziekte heelt het reeds lang voortdnrond meer in haar macht gekregen maar gedurende de regeering van den Sjah die no op sterven ligt is de verergering van het ziekteproces vreeswekkend geworden Engeland en Rnsiand hebben niet bet recht zich vry e pleiten van schold aan den toestand Perzie is dikwyis in den loop ran zyn geschiedenis byna even diep gezonken als heden ten dage f maar dan redde het licbzelf weer door hervormingen In te voeren op de hardhandige manier welke door lederen Oosterachen staat op zyn boort in toepassing is gebracht Als de toestand ondrageiyk was geworden on de ondergang naby scheen stond ploueliog een krachtige persooniykheid op die met Instemming van de zgde van bat volk de regeerders dia t land ten verderve voerden wegjoeg en in hun plaats een krachtiger dynastie vestigde De nationale geest in Perzie is volstrekt niet dood Waarscbyniyk la hy evengoed als ooit bg machte oit de woestyn of de bergen den ruwen stryder te voorschyn te roepen krachtig en stoutmoedig genoeg om de tengels der regearing te vatten eo den staat tegen te honden op zyn weg naar t verderf Maar niet langer verkeert Penië in een positie welke het in staat stalt t onde middel op de oude manier e te passen De invloed van twee Weslersche mogeniTheden bondt bet in bedwang Deze mogendheden ayo in mindere of meerdere mate daarvan bewnat da stutten geweest waarop Perzië s zwakke en onbekwame regeerders hebben gesteend on waarop hun sjrstoem van verdrgkkiog en knoeiery beeft hernat Opataan tegen een régeering welke gesteund wordt door Engeland en Rusland is een hopeloos iets en de overtuiging van de hopeloosheid heeft de band togoogehouden van hen die Persië misschien zouden hebben bevrld van de ergste der euvelen waaraan het op het oogenblik lydt En dan gaat de Times voort met te bctoogen dat door aamenwarking van Rnsiand en Engeland in zake Perzië aan dat ryk misschien nog een deel zal kannen wor den teruggegeven van zyn vrocgoren voorspoed en daarby een regeering die niet al te slecht lal zgn Verspreide Berichten FRAXiun De pastoor van de Madeleioekerk beeft tot de parochianen een circolaire gericht met verzoek om fondsen voor het onderhoud benborsl op de sofa gfzcten Kniiibert de toekomstige majoraatsheer van Troiizow lag thans tusselien beiden en siie daar zoo zoet en vreedzaam als slechts kinderen slapen kunnen Het bgzyn van mevrouw von Rabenborst belette Brooo niet Clarisse oen kus op den mond te geven en zy aanvaardde die liefkoozlog als iets wat heel van zelf spreekt tnsschen man en vronw die beiden g zyn en veel van elkander honden Da ververschingen die op een zgtaleltje stonden waren nog onaangeroerd Herrouw von Rabenhorst had geschreid t was baar aan te tien Ook van Clarisse s gelaat verdween welhaast de nitdrnkking van atil geluk waarmede tg Bruno had verwelkomd om voor een teer droevig trekje plaats te maken De ondtte dame wilda nu beginnen met Bruao het doel harer komst Ie verklaren doch zy kon haast niet nit haar woorden komen door da zennwachtige snikken die telkena op nieuw aan haar borat ontwelden Vertel jy t aan je man Clarisse tei za iindeiyk ik kan niet ik kan niet I Clarisse drukte haar stil de hand en nam daarop Bruno s rechter in de hare Wordt Vervolgd