Goudsche Courant, dinsdag 5 februari 1907

iS Beater Beiat nit Home d d 2 Febr De Kamer haeit tot preaident gekozen den hear Mareora Miniater Giolitti leide in antwoord op een interpellatie dat de regeering krachtige maatregelen had genomen Toor het laten loopen ran apeciale treinen ten behoove van het kolenvervoer naar Bovenltalifi De volgende week lal bg de Kamer een wetsontwerp worden ingediend waarby definitiel de exploitatie van de Staataspoorwegen wor t geregeld Tot ces weken gevangeniaatral is te BerIjn veroordeeld de redacteur van het anarchistische blad Der Freie Arbeiter omdat hij in een artikel over den zoogen kapitein van KUpenick het leger belacheltik had gemaakt De eisch was zes maanden V Een bericht uit Melbourne van Zaterdagmorgen 11 10 a meldt dat de zaiver politieke samenstelling ran de bondsdelegatie voor de scheepvaart conlorentie te Londen in Anstralische handelskringen groote ontevredenheid wekte De kamer van koophandel te Adelaide protesteert tegen het ontbreken van vertegenwoordigers der scheepraartbelangen en dringt aan op de benoeming ran een vertegenwoordiger der vereenigde reeders een ran de manschappen en een van de kamers ran koophandel De arbeiders vertegenwoordiger Watson weigerde de benoeming als gedelegeerde te aanvaarden naar hg opgeelt om particnliere ledenen Verspreide Berichten Fbaxkbijk De Farfjsche politie is verwittigd dat op vasten Dinsdag openbare gemaskerde optochten znllen wdrden gebonden met het uitgesproken doel de geestelpheid te honen Dientengevolge heelt de prelect van politie aan gemaskerden verboden zich als priesters te vermommen op grond dat daardoor de gevoelens van andere burgers gelcwetst en de openbare rust verstoord zou knnnen worden Voorgesteld wordt door de vrijmetselaarsloge te Toul den kathedraal aldaar voor een centrale markt hal te gebruiken Natnurlijk krijgt de loge nul op het request Sjmphatieker is het voorstel aan enkele Parijsche straten de namen te geven van Christiaan De Wet Pierre Curie Emile Zola en Jacques Oflenbaeb DmiBCBLUD Alle geestelijken die van kansel qj leerstoel tot de schoolstaking in Polen hebben aangezet ol voor het welslagen daarvan missen hebben gecelebreerd worden nu vervolgd Een geestelijke te Oneaen lal een preek als hier bedoeld met een maand vestingstral hebben te boeten ExaxLAiD De meningitis te Glasgow heerscht er epidemisch Van 103 gevallen in Jannari zijn er 47 doodelijk verloopen Rekent men de dezer dagen gemelde gevallen dan wordt de 50 overschreden De hellt van het aantal gevallen betrelt kinderen beneden 6 jaar 30 pCt van bet aantal gevallen kinderen beneden 10 jaar De overlevende Engelschen die van Jamaica in Engeland zijn ternggekeerd zyn vol lol over gouverneur Swettenham Hy is nacht en dag in de weer geweest iTALUt De datum voor de overbrenging van het stoUeiyk overschot van paus Leo XIII naar de kerk van St Johannes wordt geheim gehouden om wanordelgkheden zooals zich bij een vorige gelegenheid voordeden te voorkomen De spoorwegdienst is schandeiyk in de war Hier en daar moeten labrieken stoppen wegens gebrek aan brandstol terwgl In havenplaatsen de steenkool ligt opgehoopt In de Kamer eischen algevaardigden van alle partgeu verandering in dien toestand OoSTIHSIJK HOXaABUE De meeste van de Butheensche studenten die van de week zoo n kabaal aan de hoogeschool te Lemberg hebben gemaakt zyn van hun bed gelicht en worden nu roor het gerecht geatel4 Bdslabs De czaar heelt de straUen der matrozen en Boldaten die wegens den gewapenden opstand te Sebastopol verleden jaar veroordeeld werden verzacht Twintig gewapende mannen drongen een drukkery te Odessa binnen knerelden de werklieden maakten zich meester van de ttarkulu en drukten eenige daiieaden exemplaren ran een oproep aan de zeelieden al Daarop reden zy in een rytnig weg De bezitter van de papierlabriek Lotschewka te Warschau Enstein is Vrydag in zgn kantoor doodgeschoten BINNENLAND 8TATEN GENERAAL K K R 8 T E K A M E n Marokko De snppletoire begrooting van BuitenlandBche Zaken noodig wegens de aanstelling van een diplomatiek vertegenwoordiger van Nederland te Taoger ondervond geen tegenkanting in de aldeelingen der Eerste Kamer Wel werd gevraagd ol met het oog op onzen daar reeds niet onbelacgrgken handel en mogelgke uitbreiding daarvan aanstelling ran een consul generaal niet beter ware geweest Hierop werd evenwel aangemerkt dat bgna alle mogendheden een diplomatiek vertegenwoordiger hebben Het plaj erd geopperd ter bezuiniging een tolk n te stellen samen met België Een lid vroeg met het oog op het hooge traktement dat de Nodorlandeche vertegenwoordiger zal genieten hoe hoog de bezoldiging van den Belgischen gezant te Tanger is De Algemeene Winkeliers Vereeniging heelt zich tot do Tweede Kamer gewend met een adres waarin zy verklaart met veel instemming te hebben kennis genomen van het wetsontwerp dat door den minister van binnenlandscbe zaken is ingediend en waarmede eeno tgdregeling voor Nederland beoogd wordt die eenheid ran tgd rerschalt met geheel Midden Europa Adressante zegt dat zy zich overtuigd hondt na gezette lezing van hetgeen hiervoor en hiertegen van talrgke zgden is aangevoerd dat het algemeen volksbelang door de invoering van den MiddenEuropeeschen tyd zal worden gediend en dat ook de meer bgzondere belangen van den geheelen winkelstand in Nederland zullen gebaat worden door invoering van eene tgdregeling waardoor in geheel WestDnitschland reeds eene belangrgke besparing op gas en andere kunstverlichting verkregen werd Het Comité voor de Nationale en Internationale Landboutvtentoonstelling 14 23 September 1907 te s Qravenhage heelt van den Minister van Landbouw Nyvertaeid en Handel de goedkeuridg op bet door het Hooldbestnur der Holl My van Landbouw ontworpen progamma ontvangen behoudens eenige aan te brengen wgzigingen en voorwaarden Een dier voorwaarden is dat tusschen de leden der H M v L en van zoodanige andere Landbouw Maatschappgen en Vereenigingen welke zich mochten willen verbinden om het aan de tentoonstelling verbonden risico pondpondsgewgze mede te dragen algeheele geiykheid moet bestaan dat deze bepaling in het programma moet orgenomen worden en aan de Land bouwMaatschappgen eene circulaire moet gericht worden waarbg zy in de gelegenheid gesteld worden voir 1 April 1907 eene verbintenis als bedoeld aan te gaan Besloten word hieraan te voldoen de verlangde wyzlgingen aan te brengen en de voorwaarden te aanvaarden Men meldt aan do N E Ct De minister van binnenlandscbe zaken doet een onderzoek instellen naar de gelegenheid tot sparen op school en naaftet oordeel daarover aan do hooiden Door tusschenkomst van de arrondisae mentsBcboolopziener zgn aan alle hooiden van scholen lormnlioren ter invniling gezonden waarin gevraagd wordt Bestaat aan nw school voor de leerlingen gelegenheid tot sparen F Zoo niet is er dan voor het ontbreken dier gelogonheid een bepaalde reden op te geven en welke t Bestaan by u principieele bezwaren om op uwe school de gelegenheid tot sparen te openen Welke P Is nw oordeel op eigen ervaring gegrond f H M de Koningin heelt last gegeven dat de Iconen van arbeiders en werklieden op het Koninklgk Domein Het Loo belangryk znllen worden verhoogd Het laagste loon zal in het vervolg 1 1 26 bedragen Dezen zomer zal op Het Loo een groot gebouw verrgzen bestemd voor den houtrester van H U de Koningin Architect is de heer H J Tiemena te Arnhem Gemeng de Berichten Vier atdeelicgen van de Tweede Kamer zgn gisteren niteengegaan tot a s Dinsdag ter voortzetting van het onderzoek der fiatociule wetten dat m d volgend week hoopt ten einde te brengen In eene aldeeling is tal algeloopen Het gerucht reeds na den eersten dag van het sectie onderzoek verspreid dat de belastingwetten ook van vrg liberale zyde sterk zouden zgn bestreden vindt geen bevestiging Van goed ingelichte zgde wordt veeleer het tegendeel verzekerd zells bggevoegd dat de meerderheid in do atdeelingen do bel stingwetten gunstig heelt ontvangen De toestand van den minister van marine is goed Z Exc doet in do laatste dagen de hoogst noodigo departementszaken zeil al en ontvangt daartoe in de inrichting van het Roode Kruis den secretaris generaal hooldambtenaren en olScieren werkzaam aan zgn departement Het is met de speolholoo in Amsterdam als met dien veelkoppigen draak in onde sprookjes waarvan verhaald wordt dat telkenmale als de held een kop alsloeg er twee koppen voor in de plaats groeiden klaagt het N v N Deed hot optreden van de politie oen oogenblik vermoeden dat het kwaad bezworen was links en rechts beginnen de speelgelegenheden weer te verrgzen Pas heelt men voor het beruchte speelhuis in de Kerkstraat tegenover het politiebureau I een agent geplaatst en slinken daar de bezoekers ol een nieuwe inrichting wordt geopend gisteren in de Barbarossakelder op het Spni waar de politie pas de spelers had verjaagd Exploitant van deze inrichting waar het jeu international wordt gospeeld is een Bocieteithonder in de Warmoesstraat die in zgn sociëteit reeds het z g tramlgospel liet spelen Dit is intusscheo niet de eenige plaats waar nadat de politie maatregelen had genomen opnieuw wordt gespeeld ook in do Omniumbar op het Beursplein speelt men weer Schapenweelde De N Oron Ct vertelt Het is marktdag Door eenige mannen wordt met bet gebruikelgke aanmoedigende geroep een kudde schapen door de Oosterstraat geleid De belhamel voorop de anderen gedwee daar achteraan Dit het hnis van een geacht ingezetene komt het dienstmeisje dat even aan deu orerkant een boodschai moet doen Qemakshalve laat zg de den an het heerenhuis openstaan In blanke linheid strekt zich de lange marmeren gang voor de ougeo der voorbggangera uit Onder deze voorbggangers bevindt zich ook een straatjongen dio glunder eerst naar de gang en dan naarde kudden schapen ziet welke bladent naderen Een boosaardig plan komt op in zgn kwajongensbrein ny plaatst zich voor de kndde en weet den belhamel te brengen naar de stoop van het heerenhuis Dan roept hg sastl En bet gehoorzame dier loopt als eerste schaap dat over den dam in casn ojrer de stoep is de in blanke reinheid schitterende marmeren gang binnen terstond gevolgd door de andoren Weldra vervullen de ongenoode gasten bet hnis met hun angstig geblaat Het kost heel wat moeite om de algedwaalden op het rechte pad terng te brengen Do beer des huizes lacht om het geval de bewerker van dit scbapenbezoek stifat op een alstand zich te verknenteren over zyn welgeslaagde grap en het dienstmeisje dat inmiddels is teruggekomen kgkt met een zuur gezicht naar de niet meer in blanke reinheid schitterende gang En het was ook inderdaad te veel schapenvleesch op eens Op een tooneel te Londen vertoont men een muzikale grap zooals men er daar zoo voel opvoert getiteld Miss Hook ol Holland Al de Nederlanders die er in optreden dragen naluuriyk petten en wgde broeken voorzoover ze tot hot mannelgke geslacht behooren en kanten mutsen oorgzers en bonte boezelaars voorzoover bet vrouwen zgn Een jenererstookery komt er ook aan te pas In een woord ons land wordt op de Londensche planken vertoond overeenkomstig de voorstelling die Eogelache kranten en boeken er zoo gaarne van geren In sommige streken van Oost Hongarge ligt de sneenw 1 75 meter hoog In enkele dorpen die van alle verkeer zgn algesneden dreigt hongersnood Do Utreehtsche dom te koop Dr J H Gunning J Hzn predikant bg de Ned Herv Gemeente te Utrecht schroei een brochure waarin hg den kerkvoogden in overweging geelt om in plaats van een ongewenschto kerkeiyke belasting te hellen de Domkerk te verkoopen Denk n eens in zoo schryit dr Gnnning wy deze Domkerk roor een millioen gulden aan de Boomschen verkocht hadden Ik ben rerzekerd zy zonden het er roor geren 1 Mot monaeignenr den aartsbisschop aan het hoold loa d geMteiykheid deit eere schuld wel aan de Kettenebe kerkmeesters kwgten Zeker het zon een bitter zwaar otter zgn dat wy brachten ook voor mya besel ik zou niet gaarne de laatste predikatie in onzen dom willen houden ik gelool dat ook mg de stem in de keel zou stokken Maar toch I Maar toch I Voor 5 ton van deze 10 bouwden wg vyi kerken in stadsgedeelten waar het bgzooder gowenscht zou zyn eenvoudige warme lokalen voor onzen eeredionst geschikt en voor de andere 6 beriopea wu eenige nieuwe predikanten en gaven aan allen eenf passend inkomen Zou dan per slot vin rekening onze Gemeente die toch niet staat ot valt met haar steonen kerkgebouwen maar genoeg heelt aan het levende Woord des Heereu er niet beter aan toe zyn dan voorheen t In de tuinderyen en kweekergen onder Aalsmeer heelt zoo is nu gebleken de hevige Januarivorst groote schade veroorzaakt Duizenden planten zyn bevroren Valsche munters hebben tramconducteurs te Amsterdam tot hun slachtoUers gekozen Dezen hebben bg de politie twee valjcho guldens gedeponeerd met j iartalleo 1866 en 1848 en beeldenaars van Willem III en Willem II Ook zeven valsche kwarljeE met den beeldenaar der Koningin zgn daar gedeponeerd Op do Heerengracht bg de Hnidenstraat ta Amsterdam was Donderdag een man aan het baggeren Bg een riool bleol zgn werktuig vastzitten de man trok met kracht en haalde een dooden hond omhoog Toen hy daarna zyn werk voortzette haakte de stok weer en nu bemerkte bg dat er een menschenlichaam aan vastger takt was Een lyk van een heer kwam boven t Scheen al laUg onder water gelegen te hebben Een olieschip in brand De Dili Ct van 8 Januari maakt als volgt melding van een scheepsramp op Poeloe Sembilan aan de laadplaats van de Koninkiyke Men was aan t laden In bet achterruim van het 7000 ton groote onder Engelsche vlag varende schip Notherton waren reeds ongeveer 7000 kisten olie geborgen In hot voorruim moesten 500 kisten benzine een plaats vinden De koelies namen een korte rust om te schalten Daar word juist één minuut voor ell een ontzettende knal gehoord en de vlammen sloegen fel nit bet voorschip Hevig verschrikt vloog de equipage aan den wal en de koeli is namen ontsteld de vlucht Aan blusschen viel den eersten tgd niet te denken Dadeiyk werd om hulp getelelonoerd en de administrateur van de Koninklgke do assistent resident de havenmeester verschenen zoo spoedig mogelgk ter plaatse Met behulp van vier launches word het groote schip met zgn gevaarlgke lading uit den wal gesleept en naar den overkant gebracht Men hoopt dat de lading in het achterrnim kan worden gered De brand duurt intusschen nog steeds voort Van de koelies bigken acht Chineezen en vier Javanen bg de ontplolflng te zgn gedood Twee tongkangs werden een prooi der vlammen Rosier Faassen is Zaterdagavond hall tien zacht en kalm overleden omringd door zgn geheele lamilie Zgn broeder Alei Faassen vertoelde sedert Vrgdagavond aan zyn Bterlbed Naar gemeld wordt zou dr Eemy hoold van den bacteriologischon dienst in het Landbonwgesticht van Qemblours een serumvoorbehoedmiddel tegen de cholera hebben ontdekt De Vrgdag ia te Byasen rustig voorbggegaan s Middags was bet getal arbeiders die werken tot 270 geklommen er zgn nu 58 wevers en 30 spinsters De firmanten en de ambtenaren der firma vergezellen do arbeiders en arbeidsters nit de labriek naar hun woningen en halen hen terug Bg het aan en uitgaan der labriek zgn heel wat stakers op de been maar tot nog toe hebben geen wanordeiykheden plaats gehad Er wordt gewerkt van 8 12 en van 1 4Vi zoodat aanen uitgaan der labriek by daglicht plaala heelt met toog op de veiligheid Voor de betrekking van gemeente ontvanger te Hollevoetsluis vacant door het orerlgden van Jen heer J M Mes en waaraan een jaarwedde van 1 800 met een toelage van 1 75 rerbonden is hebben zich 32 sollicitanten aangegeven Omtrent het vlotbr ngen van het landsvaartnig Zwaluw op reis via de Zuiderzee van de directie der Marine te Amsterdam naar die te Willemsoord rernameo we nog eenige byionderhedeo De stoomkanonneerboot Lynx uitpezonden om te grachten het Inndsvaartnig Zwaluw uit het g te halen bg don Z W hoek van Wieringen geraakte zelve door drgvende gavlakten op sen bank in een geul benoorden dit eiland Na hard stoomen kwam dit schip echter weer vlot on ging s nacht ten anker Den volgenden dag werd getracht in do genl die volgens de kaart voldoende diep moestzgn door te stoomen doch er bloek geen water genoeg te zyn en moest teruggekeerd worden naar den Wierbalg Qp t bericht dat de Zwaluw alge Jreven was lot benoorden Medemblik werden de sleepboot Titan en t recherche vaartuig Zeemeeuw uitgezonden do eerste ofli het ga in den Wierbalg te breken de tweede om de Zwaluw to bereiken Ook ging de stoomkanonneerboot Gier uit om te zien ol de stoomkanonntierboüt Lynx ook hulp noodig had De Titan vond geengs en ging te diep gaande Voor dit vaaiwater in het Gaatje ten anker Da Lynxen de Zeemeeuw stoomden door men zagde Zwaluw ten Z O van Wieringen op groeten alstand in zee liggen De Zee meenw kwam bet eerst nabg de gsvlakto aan en werd door Wieringer visichers gewaarschuwd voor t gevaar zich in het ijs te bageven Kort daarna kwam de Lynx Men zag hieraan boord meer Oostelgk in zee een vlet waarin met een vlag word gezwaaid Overeengekomen werd dat de Zeemeeuw dit zou gaan hnlen Het bleek dat do bemanning van de Zwalnw in deze vlet was De Lynx stoomde dadelgk tusschen de gsvlakte in en naderde eindelgk de Zwaluw verlaten te midden van een groot geveld liggend Tevergeels werd getracht dit gsvold stuk te rammen doch later werd een zeer smalle doorgang gevonden waarin de Lynx zich kon binnenwerken Dadelgk werd begonnen de ankers te lichten en het gs veider stuk te stoomen Nadat inmiddels door de Zeemeeuw do bemanning wiis aangebracht nam de Lynx de Zwaluw op sleeptoow Alle stoomschepen keerden terng naar da haven van Nieuwediep do Lynx het laatste meevoerende het voor de marine weer teruggevonden landbvaartuig waarin een kostbarelading St adsnieuws GOUDA 4 Februari 1907 Gisteravond bezochten wg in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen de eersto der voorstellinijen die de heer Tewe daar met zjjne bioscoop geeft De zi al was zoer goed bezet en de aanwezigen hebben zich alloa uitstekend geamuseerd met alles wat er te zien werd gegeven en dat was niet weinig Het programma was niet alleen zeer uitgebreid maar bevatte veel verscheidenheid o a kregen we te zien een reis om een ster naar een verhaal van Jules Verne het jnwoelkislje van den radjah de ontwikkeling van rups tot vlinder de Arabische toovenaar een drama te Venetië allen bgzonder mooi gekleurd en zeer duidelgk Vooral bierbg kwam uit dat in do bioscoop van den heer Tewe het hinderIgke schitteren tot een minimum teruggebracht is Maar ook de ongekleurde waren niet minder mooi ja ze wekken den lacbln t van het publiek in hooge mate op we noemen maar een vacantie waar een Idbrikant wegens staking van zgne werklieden en nit vrees voor woelingen zgn kinderen nartr een broer in de provincie zendt M lar de kinderen zgn zulke lieverdjes en halen 70oveel kwaad uit dat de broer ze terngstoart met een briel dat hg liever al die werklieden heelt dan de kinderen Ook de eerste rit van een cbanfieur het marmerbedrgl te Carrara de vijandelgke spin de staking der dienstmeisjes het was alles oven aardig OU menigmaal werd er hartelijk gelachen Ook de zoo bekende geschiedenis van Der Hanptmann von Köpenick werd op het doek ons voorgesteld jammer dat hr t beeld zoo onduideiyk werd door het rooken dat men ondanks het voortdnreod verzoek niet liet Het is te hopen dat op de volgende avonden het publiek er beter om zal denken dat by een bioscope voorstelling de wolk van rook het duidolgk aantoonen belet Een aardige alwisseling was het optreden van twee woudermenscheu Mass Anders die met hun coupletten en hun optreden veel byval inoogsten wy zullen niet vertellen waarmee zg dien naam wondermenschen verdienen wie er nieuwsgierig naar is begeve zich naar Tewe s bioscoop hg zal er zich best vermaken INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Mag ik door middel van nw veelgelezen blad het onderstaande ter kennis brengen van hen die zulks noodig bobben te weten Lid der Sociëteit Ons Genoegen zgnde en voorzien van plaatsbewyzen en besproken plaatsen begaf ik mg gisteravond ongeveer kwartier voor achten naur genoemde Sociëteit om de Bioscope Voorstelling ran den heer Tewe te gaan zien Ik kom daar voor een gesloten bek door I twee politieagenten bewaakt Het werd een waar gedrang waar ik langzamerhand midden in kwam te staan zoodat ik in werkelijkheid kon nitroepen Daar sta ik nu met mgn talent kaartjes on kan mg niet be wegen Na lang wachten wordt eindelgk het hek even opengedaan waardoor wg als gepakte haring in den tnin komen Mgn vraag is deze Heelt de politie het recht aan de leden den toegang tot bnn Sociëteit te weigeren P Met dankzegging voor de opname BEN LID DIER SOCIËTEIT 383 Staats loterjj 5e KI asse Trekking van Maandag 4 Febr No 12282 1 100 000 1883 5247 5697 17915 20230 12448 en 16427 ieder 1 1000 15742 1 400 669 4226 7194 7309 10712 en 10859 ieder f 200 1774 3604 5117 5287 8119 9836 12881 on 17978 it ider 1 100 trgz en van f 70 195 2442 5364 7839 10742 15484 18209 338 2526 5525 7930 80 89 18386 40 91 89 84 10826 16631 18426 90 2609 5668 8007 10923 16769 33 475 10 96 26 64 15867 78 850 53 5709 8154 11280 1 5953 18521 68 73 5925 8249 11614 56 42 1055 2808 6152 8308 11998 16027 88 1217 11 89 9 12046 16106 18681 63 69 6272 30 12509 56 18962 1309 2015 6419 34 57 62 18995 69 16 64 72 12742 76 19030 1401 22 6562 8835 69 16231 19313 30 3025 87 36 88 66 25 1325 73 6663 63 12805 16488 29 47 3115 6829 77 43 16504 32 76 48 44 8931 12963 32 19428 1608 3338 91 9112 13383 80 81 36 3565 96 86 13551 98 19505 97 3663 6981 9278 13625 16917 19724 1773 3824 7044 9345 13702 87 45 1862 48 76 90 3 17045 67 77 4087 82 9487 92 17136 83 1949 4446 7206 90 13854 17363 19812 92 4830 65 94 13922 17457 19999 2015 37 83 9601 14007 17507 20234 2135 66 7363 9891 14292 35 20333 77 4993 7436 10036 14340 47 48 2230 5005 7533 10148 14490 17836 67 60 63 7617 10241 14619 17919 97 60 5147 23 50 15021 28 20602 95 5218 43 10316 15226 87 20672 2323 19 7813 10432 31 18075 20726 20806 Poslerljen cn Telegraphic Benoemd 16 Jan tot adjunct commies bg het Hooldbostuur de buitengewoon geemplogeerde bg de Rgkstelegraaf G M Baron van Utenhove 17 Fob tot directeur van het pcstkantoor te Simpelveld de com miestitulair der iiosterijen oti telehrafle A C Hennequin to s Gravenhage bgposi en telegraafkantoor Parkstraat 1 Maart tot directeur van het post en telegraafkantoor te Steenbergen B Faber thans in gelyke betrekking te Breskens tot din ctenr vun het post en telegraafkantoor te Gennep de directeur van het postkantoor te Lichtenvoorde J H A Buissink Bevorderd 16 Jan tot commies bg het Hoofdbestuur de adjunct commiezen VV G C Pgtak J E Wildt Megboom P Houtschilt P H W Hoffman H S Peters en H A P Lehnen tot adjunct commies bij het Hoofdbestuur de eerste klerken J C da Brugn en J W L Hof Verplaatst 1 Feb de commies der telegrafie Ie klasse C J Huger van het bgposten telegraaficantoor Tnlpplein naar het boofdtelegra fkantoor te Amsterdam de commies titulair der postergen en telegrafie A C W van Eiel van bet bgposten telegraafkantoor Hemongstraat naar het bijpost en telegraafkantoor Kerkstraat te Arasterdam de klerk der postergen en telegrafie la 16 i ebr de commiezen titulair der posterijen en telegrafie C A de Broekert van sGravenhage telegraafkantoor naar Noordwgk J Sonneveldt van Zeist naar Zeven bergen C J P Moerdink van Heerenveen naar Doesburg A F Pagmans van Hulst naar Bergen op Zoom en 0 de Jonge van Leerdam naar Hulst de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse J Kampman van Amsterdam Ijgpost en telegraafkantoor Hobbemastraat naar Naarden en P P Kampman van Naarden naar Amsterdam bgpost posten telegraafkantoor Hobbemastraat de klerken der posteryei en telegrafie 2e klasse J Krygen van Tholen naar Zeist en E J van Wugckhuise van Borgen op Zoom naar Tholen 1 Maart da commiezen titulair der postoryen en telegrafie H M Lambers van Sneek naar Amsterdam bgpost en telugraufkantoor Tulpplein M A W Kugtenburg van Arnhem telegraafkantoor naar Sneek T Venninga ijan Appingedam noar Dokknm J Bgkelhoff Koog Zaandgk noar Zaandam A dan H n van Oldenzaal naar KocgZaandgk B Hondolink van Aalten naar Oldenzaal W D van der Meulen van Enschede naar Apeldoorn H Thomas van Dieron naar Enschede en J do Leeuw van Zeist naar Almelo Bervo 1 ont si gen opverzoek wegens lichaamsgebreken 1 Maart de directeur van het post en telegraafkantoor ta Koog Zaandgk F P H van der Schrieck Eervol ontslagen opverzoek 1 Febr do brievengaardor te Oosthnizen C Rems 1 April de brievengaarder te Heeg T M van Scheltiuga Eervol mtslagen wogeni lichaamsgebreken 1 Febr de klerk der telegrafie 1 klasse E H Hegt te Horst BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 23 JAN Staatsleenlnqen POBTDOii Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RüStASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 IV 24V 90 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMBu Geconsolideerde Baitenlandscho Schuld Rocepis 4 101 97 lOOV 4 9 4 100 100 HypotlieekBanken Aandb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb utreehtsche ilypb Pandb WeitLiiids c hp Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scbeops Hypb 4 101 Bewgyen van Deelgor Norlbw P c Hyp Bank f 96 Patób BataafBche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned 99 99 98 100 Éfypotheekbrielbank 4 Aandb Hollandsche Hjpb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G HypotheeLbank te Pmsterdam 4 Spoorto glesningen Italië Oblig Zuid Italiaansclie Spw Mu A 367 Premieleeninqen buLGiK Loten Stad Antwerpen 1887 2V Oj IV Divereen I Mu tot Expl La in van JM erdervoorl 1902 89V Scheepvaart Maateckappijen and Hollaud Giilf Stv Md 35 BHITENGEWONE GROOTE pPRUI MING ALLE nog voorradige Mantel Costumes Blousen Jupes Jupons laponsitofferi en Katoenen benevens een groote partg Hllle filoedereii worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD rt jffi ffa i l DVKilTi Tli WHd en Gevoaclle Van al heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Ditiïen Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Heevleesch cni enz tegen do meest sterk concurreercnde prijzen PankLiar schoongemaakt Iranco poor geheel Nederland Aa nbevelend T rfC rTMIiVG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 V Heden overload t t onze diepe droefheid in den ouderdom van 62 jaar onze lieve Echtgenoote Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw All WILBËLHI A DE JOl geb SOHOTSMAN Gouda G J DE JONG G Iz Den Haag NELLY D DE JONGDE Joso Dr C M DE JONG H G DE JONG G J SCHOTSMAN DE Utrecht JONG L Ff S SCHOTSMAN DE JONGHUUTBR L M SCHOTSMAN DE JONG W S SCHOTSMAN DE JONG Gouda 3 Febr 1907 Eenige n algemeene Kemiigeving Van af 1 Jan 1907 kost DE JOAG s Reclame CACAO m I kilo bus f 2 40 kilo bus 1 30 kllo biii ilH lo kllo biis 0 32 Eolite Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETERS Jz £ tt op eaehel tn kirtbraHd Meuw onoverirotttfïi Trof Dr Liebors welbekond SlfiOW SCSACBT IlLIZS Alteen echt met habri eki merk tot Tourtdurunde radicale rn xekere geuezing vau alle m WiWW te meest hardaekkiji e xenuu mEDÊ kiekten ooral ontRtaan dnjjr E29 afdwalingen op jeugdig u leef i i tl eiieziDg vao elke zWakte BI iiicht Benauwdheid Imotdpyn Migmioe Hartklopping MHagpHn slechte spgsvertoring OiÏMrmogen Inipotenz Pollutioats z Uif voerige prospectussen I esi li fl l fl fl i t iliil i i Öi tl 1 epöt Matlh v il V t te ilt nri M Clél an Oo llotCer Ujo Happul 8 xravenlinffo Inlmmiui J Ua C ri II ti r ff V G uila n bn all rimLasl n Victoria Water lierejyt lde aanvoor Aanbevelend SecTooad op lo Teaioon it llm tn ool t iH ge il96 4 t Pnm Sclioen pp etiiDr PierWGloM Sitin GUntcr mc cm liln de b tF mlildfUn voor h t lOadBr Ui kcarig po t Mi ï o Mt tvtn en geklaarde H r i D roe tn Klndtnchoenen Ver kriigUir bi wJnkelltr la Stbocowerk bpttrili Dr M n i ent M i Utie gD l op bM ftbrUktowk r Swdmnuin n hcm FirmaHerman S oon