Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1907

ten om ten einde de gemoederen te Barcelona te kalmeeren de anarchistische aanslagen in de provincies Barcelona en Qerona niet meer voor de rechtbanken ven gezworenen te brengen maar ze te verwijzen naar de gewone rechtbanken Rusland In de kazerne van de 11de vlootafdeeling te Kroiinstad heeft een hevige ontploffing plaats gehad Wll rdoor het gebonw sterk werd beschadigd Een aantal officieren en manschappen werden gewond Wat de oorzaak van de ontploffing was is nog niet nltgemaakt De bekende Qoerko Lidwalzaak over knoeiervjen bö graanleveringen voor de noodlijdende Ruasibcho provincies zal no toch door de rechtbank moeten worden altgemaakt De onder minister Goerko weigert beslist zelfs up hooger bevel zjjn ambt op te geven en eisclit behandeling door de rechtbank Mnrokko Een Fransche wetenschappelijke missie is door den stam der Senaga aangevallen Een atdeeling viel in een hinderlaag maar werd door ruiterij van een bevrienden stam geholpen Toch achtten de leiders van de missie bet geraden met het oog op de vgandelpe hooding der stammen naar Rabat terng te keeren Volgens de Temps wordt van Fransche zijde t door het Maghzen tot alle mogendheden gerichte verzoek om een voorschot van lO mülloen francs als ongeoorloofd beschonwd daar tegenwoordig slechts de Banqne de Paris et d Pays Bas gerechtigd is dergel ke leeniggszaken met het Maghzen af te ilaiten BINNENLAND ST ATEN G ENEKAAL K K B 8 T E K A M E II Vergadering van Woensdag 6 Febr Besloten wordt bjj den aanvang der vergadering te behandeb n het ontwerp betreffende onze diplomatieke vertegenwoordiging in Marokko Voortgezet wordt het debat over de begrooting van Binnenlandsche Zaken Oe heer van Leeuwen houdt een betoog over de noodzakelijkheid tot herziening der Gemeentewet die veronderd is Voorts wil hy eenigszins paal en perk gesteld zien aan misbruik dat van de werkzaamheden van burgemeesters en gemeentebesturen gemaakt wordt Allerlei fancties worden opgedragen waarmede zij niets te maken hebben Bij de beantwoording der verschillende sprekers wijst minister Rink in de eerste plaats den beer van Leeuwen er op dat nog laatstelijk in 1904 rekening Is gehouden met de toeneming der werkzaamheden van de besturen der groote gemeenten door wijziging van de Gemeentewet zoo dat tacnltatief werd g 8teld de nitbrelding van het getal wethouders in groote gemeenten tot zes Overigens meent de minister dat eerst verbetering moet gezocht worden bv in opneming van tot bet wethondersambt geschikte personen in den Raad het aantrekkelgk maken van het wethoudersambt alvorens maatregelen te nemen in den vorm van wetswijziging of maatregelen in den geest door mr van Leeuwen aanbevolen nl bet benoemen van wethouders buiten den raad Ben goede remedie vindt de minister ook in uitbreiding van den werkkring der commissies van bgstand in d Raad De minister deelt mede dat fele jjtieven door verschillende sprekers to tl ftr a gebracht ter zake toepassing vairf emuntelijke verordeningen reeds een pnnt vanoverleg uitmaken tnsschen d Regeeriig en de Staatscommissie voor de gemeenteSnancl n De minister zal zooveel mogeiyk de kwestie der pensioneering van gemeente ambtenaren bespoedigen maar kan niet toezeggen een speciale regeling ten aanzien der commissarissen van politie Wat betreft het incident met den Commissaris der Koningin in Gelderland sluit de minister zich geheel aan bjj den heer van der Feltz die betoogde dat die ambtenaar niets deed in strgd met de provinciale wet Wat de onderwijs kwestie betreft het standpont der Regeering is dat zg hier wensiht te reageeren tegen de beslissingen op onderwijsgebied der laatste jaren Zij heeft de Staatscommissie gehandhaafd en moet haar arbeid dus afwachten Ten aanzien van het wegzenden van kinderen nit de school wegens nietbetaling van schoolgeld hondt de minister vol dat de verordeningen daaroaitrent niet in stri d ziju met eenig wetsiirtikel al mogen zg met den geest der Leerplichtwet strijdig geacht kannen worden De minister zal echter de vraag onder de oogen zien of aan evectueele Raadsveronleningen op dit stak goedktutiag ui Bottea worden onthoiidan De heer Vening Meinesz sluit zich aan bjj den heer van Leeuwen in diens klacht over overlading van groote gemeentebesturen met arbeid maar waarschuwt tegen uitbreiding van de wejkzaamheid der commissies van biistand Na replieken wordt de begrooting van Binnenlandsche Zaken zonder stemming goedgekeurd Hieriu kwam in behaodeling Hoofdstnk Financien waarbg de heer Regout de door den minister voorgenomen afschaffing van het miinrecht bestreed daar dat recht oen groote bron van inkomsten voor de schatkist is Beter ware het recht voortaan niet meer te heffen van de netto maar vm de brutoopbrengst De Mijnwet van 1810 staat hieraan niet in den weg De minister vata Financiën deelt mee dat de minister vn Landboow een nieuwe Mgnwet overweegt waarna ook deze zaak nieuw geregeld kan worden Hierna werden Hoofdstuk Financiën benevens Hoofdstnk Onvoorziene uitgaven zonder stemming goedgekeurd Het debat over de Waterstaatsbegrooting werd daarop geopend door den heer van Velzen die er bi de Regeering op aandrong om door een wetswgziging er een eind aan te maken dat de kosten van onderhond der Deltlandsche zeewering uitsluitend ten laste van de landeigenaren komen in plaats dat alle belanghebbenden wier eigendommen beschermd worden door de zeewering in de onderhoudskosten bijdragen Morgen 11 uur voortzetting Gemeng de Berichten Gisterenmorgen is te Breukelen een 15jarige jongen door het gs gezakt en verdronken Gisterenmorgen om vgf uur is van Amsterdam vertrokken de vracht en passagiersboot Bolsward van de Holland Frieslandlijn om te trachten over de Zuiderzee de Lemmer te bereiken Na op de Zuiderzee tu schen de Oranjesluiren en Panuus herhaalde malen te vergeefs getracht te hSv en zich door het zeer zware ijs heen te weaken heeft de kapitein zich ge loodzaakt gezien terug te keeren en arriveerde omstreeks negen uur voor Amsterdam Thans zal w rden getracht over het NoordhoUandsche Kanaal zjjn bestemming te bereiken Hbld De infiaenza teistert Amsterdam weer geducht meldt het Hbld In alle inrichtingen waaraan veel personeneel verbonden is beeft men met gebrek aan werkkrachten te kampen Bjj de telephoon bij de postergen enz kortom overal tracht men door tijdelijke krachten in den dienst te voorzien Bö de post is het aantal zieke bestellers geklommen tot 65 Omtrent het slachtoffer van den reed gemelden vadermoord te Breda den 47jarigen koperslager Verstrepen meldt de Br Ct dat bjj vroeger aan de gasfabriek verbonden was maar wegens misbruik van sterken drank daar ontslagen werd D larom moest hg ook de werkkringen biJ andere patroons verlaten Zijn ecbtgenoote is een zeer nette en oppassenJe vrouw De kinderen onderhielden den vader wien zij gezegd badden dat hg alles wat hjj nog ontving kon behouden als bjj dan ook maar rustig bleef en niet immer zoo n ruzie maakte in huis De 26 jarige oudste zoon volgde eeoigermate bet slechte voorbeeld van zgu vader evenwel ging hy zich niet zoo aan alcohol te bniten als deze Kr waren reeds meermalen oneenigheden tusschen vader en zoon geweest waarbij de vader dan onmiddellijk naar een mes of ander wapen greep Vrouw en kinderen hadden tot na toe steeds ongelukken weten te voorkomen Maandagavond kwam de oudste zoon na dcjn dag in ledigheid te hebben doorgebracht dOor de achter iide van de woning thuis De vader was in de voorkamer en toen zijn zoon binnentrad vloog hg op hem toe en sloeg hem met een vgl op het hoofd Zy worstelden en rolden over den grond by de tafel Nog la de vader op den grond toen de zoon opsprong een op tafel liggend broodmes greep en er zyn vader mede in drn rechterarm stik Dez $ stond op en ging naar een stoel waarop hg neerviel Hg had een paar wondjes aan het hoofd en een kleine aan den pols De eigenlgke doodelgke wonde die in den bovenarm was toegebracht hadden noch zgn vrouw noch zi n kinderen gezien Niemand ook de dader niet vermoedde dat de I teek zoo ernstig was 0 1 den stoel zittende vroeg de vader mot flauwe stem om drinken Men bracht hem dit maar nog voor hy gedronken had viel zyn hoofd achterover en was hy dood Toen eerst zag men het enorme bloedverlies Oe TUDoedeljjke dader Vtrbrnggea rui den grnwelijken moord gepleegd op den veldwachter Maas in het dorp Mill biytt nog maar steeds ontkennen den moord gepleegd te hebben Door de politie wordt alle moeite gedaan sporen te vinden welke kunnen leidon tot het ontdekken van den moordenaar Ue feiten ten huize van Verbraggeo geconstateerd betreffende de in beslag genomen bebloede kleederen en de klompen van Verbrnggen die precies in de afdruksels van de voetsporen passen op de plaats van den moord gevonden geven al meer en meer het bewgs dat men Verbinggen voor den dader houden kan Maandag heeft Verbruggen van uit s Hertogenbosch alwaar hg in voorarrest gevangen zit een brief geschreven aan zgn vrouw en kinderen waarin hg hun meldt dat het nog wel eenigen tgd zal aanloopen voor bil wederom op vrg e voeten zal worden gesteld en zg jaard en wagen maor moeten vorkoopen De revolver welke de vermoorde Maas bi zich droeg is nog niet gevonden Men schrgft nit Dinxperlo 1 Zoo n drukte als thans bg de ophanden I zgnde gemeenteraadsstemming hebben we I nog nimmer bespeord Oe kiezers liebben 1 een beboorlgke verkiezingsconrant ontvangen 1 waarin de candidaat der antirev tot in de wolken wordt verheven door diens I zwager Het eigenaardige is dat de tegenJ candidaat mede van antirev huize is Zoo 1 zgn de broederen verdeeld Men seint uit Rotterdam 1 Met de gebraikelgke praal heeft gisteren een rouwplechtigheid voor Hosier Faassen j plaats gehad in de schouwburg die in nog niet zoo lang achter ons liggende jaren mede I zgn waarde ontleende aan zgn beteekenis als kunstenaar De vestibule van het gebouw I door het bestuur daarvan in een rouwkamer 1 herschapen nam ongeveer halfelt het stof 1 felgk overschot van den laatste der nude I garde op De katafalk werd omringd door I een beperkt aantal genoodigden van wie I men verwachten kon dat zg Faassen hetzg 1 na hebhen gestaan hetzg hem zoo gewaar 1 deerd hebben als schrgver en als tooneel 1 speler dat zy hem van boeier harte een I laatsten groet wilden brengen Uit ben trad in de eerste plaats de heerP D van Eysden naar voren de directeur van het Rotterdamsch Tooneelgezelschap waaraan Faassen het laatst verbonden was Onder een van groote achting voor den 1 overledene getuigende rede legde hg een 1 enorm bloemstuk op de baar Gevolgd werd 1 hg door den heer Poolman namens de artisten 1 van bet gezelschap den heer L Jacobson 1 namens de afdeeling Rotterdam van het Tooneelverbond door Moor namens den Raad 1 van Beheer van de Koninkigke Vereeniging Pontsma decorateur van het schouwbnrgge j bouw Vlasboom namens de redergkerskamer Vreugdendal te Breda en vele anderen die allen bloemstukken aan het Igkkleed 1 hechtten Dan waren er nog van de artisten 1 der Koninkl Vereeniging te Amsterdam 1 van de Nederlandsche Tooneelvereeniging en Gebr van Lier aldaar enz I Alle sprekers herdachten met weemoed 1 naast den groeten kunstenaar ook den goe 1 den mensch en men kreeg wel den indruk dat hg onder die allen om zgn vele eigenschappen van hoofd en hart hooggeacht en 1 bemind is geweest Na ongeveer een uur verliet bet overschot van den aldus gevierden kunstenaar bedolven onder een pracht van frissehe bloemen den Bchonwburg naar het station om te s öravenbage ter aarde te worden besteld Op dien weg werden door de directie van bet Casiuo Tivoligezelachap en Pfl ging kransen op den Igk wagen gelegd Van al de betrokken gebouwen bin de vlag halfstok Een dezer dagen vervoegde zich s avonds in een sigarenwinkel in de Warmoesatraat te Amsterdam een als heer gekleed persoon die voor een dubbeltje sigaren wenschte te koopen en daarvoor een rgksdaalder in betaling gat De winkelier bemerkte onmid dellgk dat deze rgksdaalder valsch was het randschrift ontbrak en het geldstuk voelde bovendien zeer vreemd aan Met het oog op de vele gevallen waarin men vooral bg kleine winkeliers en neringdoenden valsch geld tracht in betaling te geven stelde de sigarenhandelaar zi h niet tevreden met een ander geldstuk doch sloot bg de deur en werd een jnist voorbygaacde agent van politie binnengeroepen Deze nam den vaischen rgksdaalder in ontvangst doch stelde t geldstuk in tegenwoordigheid van den winkelier weder in handen van den kooper Hierop verzocht de agent den heer mede te willen gaan naar het bureau Eenigen tgd later passeerde dezelfde agent weder het sigarenmagazgn van welke gelegenheid de winkelier gebruik maakte om den politiebeambte te vragen hoe bet verder met de zaak was afgeloopen De agent deelde hem daarop mede dat de aan het bureau dienstdoende brigadier den ryksdaalder in beslag had genomen doch den als heer ge I Ueedea penoon had laten vertrikktn londar I proces verbaal van het gebeurde op te maken Dit verhaal kwam den winkelier al heel onwaarschgnlgk voor en nader informeerende vernam bg toen dat van de gansche geschiedenis aan het betreffende politiebureau niets bekend was De recherche nam daarop de zaak ia onderzoek de agent werd aan een streng verhoor onderworpen waarbg ten slotte aan den dag kwam dat de bewuste rgksdaalder zich in het bezit van den politieagent bevond volgens zgn opgave zou door hem van het voorgevallene geen rapport zgn gemaakt omdat de arrestant hem ontvlucht was welke voorstelling zeer onwaarschynlgk klinkt als men weet wat in deze de plicht van den agent had behooren te zgn Intusschen is de man disciplinair gestraft Het signalement van den man die den ryksdaalder in betaling gaf komt geheel overeen met een reeds sedert langen tgd door de recherche gezocht persoon verdacht van het nitgeven van valsch geld Hbl Een reclameboot De heeren H F Seibell koopman te Amsterdam en H W Daykers directeur eener motoren maatschappg aldaar hebben aan fabrikanten en exporteurs bier te lande een rondschrgven verzonden waarin zg gesteund door het Bureau voor Handelsinlichtingen het Accountants en Administratiekantoor onder directie van den heer A Kglewer te Amsterdam en verschillende autoriteiten op handels en industrieel gebied hun voornemen kenbaar maken om voor rekening eener op te richten naamlooze vennootschap elk jaar per motorboot een reclametocbt naar het buitenland te maken met monstercollecties van de voornaamste Nederlandsche hnizeu Het doel van dien tocht is De monsters te toonen teneiade de fabrikanten beter bekend te maken orders op te nemen en daardoor reeds bestaande relatiën te bestigen en nieuwe aan te knoopen De heeren stellen zich voor daartoe aan te schaffen een motorboot genaamd Holland De eerste reis op 230 250 dagen geraamd zal by voldoende deelneming einde Maart of begin April aanvangen terwgl men zich voorstelt dat circa 90 groote steden westelqk van de Ign Berlgn Dresden zullen worden bezocht In verband met de diefstallen in de kazerne te Middelburg zgn twee soldaten en een opkooper in het huis lan bewaring ondergebracht Naar aanleiding van de verstikking aan den Blauwburgwal te Amsterdam waar het gas in de kamer niet ontplofte door de brandende pit deelt de redactie van de Amsterdamsche Echo een persooniyk ondervonden staaltje van een dergelgk geval mee In een vertrek waarin wg verkouden en wel zaten te werken brandde een door de gasfabriek geleverde gaskachel schrgft zy En jawel Er is een lange gzeren buis in aangebracht waarin op afstanden van misschien anderhalven dnim gaatjes zgn geboord die de branders vormen De kachel heeft een goed werkende afvoerpgp in een zeer ruimen schoorsteen Op een middag toen de kachel misschien reeds een uur had gebrand kregen wg bezoek dat in plaats van te groeten een kreet slaakte over de geweldige gas lucht die in onze kamer hing Toen we opstonden roken wg met onzen verkouden neus inderdaad een gaslncht Eu wat bleek lin r Dat by het aansteken van de kachel slechts door ongeveer ds helft van het aantal gaatjes in de gzeren buis het gas was ontvlamd en dat door al de overige gaatjes het gas met kracht wegstroomde en minstens al een uur lang bid weggostroorad gedeelteiyk in den schoorsteen gedeeltelgk in onze kamer maar dat het mengsel van gas en lucht niet was ontploft en dat zelfs op een afstand van anderhalven centimeter het laatst in do rg brandende vlammetje het nit zyn naasten buor stroomende gas niet bad ontstoken Wg hebben de proef later meermalen herhaald en steeds met hetzelfde resultaat De Prnische Staat spoor heeft een aan7ienlgke schadevergoeding moeten betalen In den afgeloopen zomer hebben er groote boschbranden plaats gehad en verscheiden landeigenaars onder wie do hertog van Sleeswgk Holstein hebben toen den Staat een rro aangedaan aanvoerende dat do branden veroorzaakt waran door vonken uit locomotieven De eischen zgn toegewezen en schadevergoedingen zgn uitbetaald tot een bedrag van meer dan anderhalf millioen galden Het gs in den IJsel en in de Gonwe berokkent nog steeds de stoomvaart heel veel last Wel worden de verschillende diensten nog volgehouden maar dit aat met groot moeite en veel tydverliu gepaard Uiploegen bonden de vaart eenigszins open zoodat de booten naar Boskoop Leiden en Amsterdam nog varen Ook naar Rotterdam wordt de IJsel telkens weer opengemaakt doch bg eenigszins strengere vorst zit het ys spoedig weer vast Maandagavond ia te Holenbeek een voorstad van Brussel een ernstige brand uitgebroken in een bussenmakery en een kopersmelterg in de Hegvaerstraat De brand strekte zich binnen korten tyd over een oppervlakte va i 720 vinrk M uit Daar het werkvolk staakte waren er enkel eenige bedienden in de gebonwen aanwezig Deze konden bgtgds het gebouw verlaten Toen de brandweer ter plaatse kwam was het eerste werk de slangen te zetten op de standpgpen der waterleiding Maar dit mislukte door het opdringen van de menigte Waa er terstond een voldoende politiemacht geweest die hot terrein had kannen afzetten dan zou de brand zeker niet zulke groote afmetingen hebben aangenomen Toen de brandweer van Molenbeek eindelgk ongehinderd spuiten kon had het vuur zich al 100 uitgebreid dat zg haar taak lang niet alleen afkon Uit alle deelen van Brussel deden de stoomspuiten dienst De Marokkaansche minister van oorlog Gobbas verklaart te weten dat Raisoeli zich geheel alleen in ellendigen toestand op een hoeve bevindt Qebbas wacht kalm tot Raisoeli s beschermer Zellal zich onderwerpt wat volgens den minister een zaak van uren is Dan zullen de Beni Aras die zonder Zellal niets beteekenen en hun dorp Tazerad moeten prysgeven met voorstellen k imen Gebbas heeft ondertnsschen af te rekenen met een nieuw gevormde rooverbende in Elksar De minister heeft uit Fez van den Sultan een gelnkwensch ontvangen met de door hem zonder veel bloedvergieten verkregen resultaten waardoor de Maghzen nu kan staat maken op den trouw van alle stammen in het Noorden Te Chelmsford in Engeland is een man die by zyn overleden zesjarig dochtertje toen het ziek was geen dokter haalde maar een ouderling van zgn secte de zoogenaamde Peculair People of Rare Menschen die het kind overeenkomstig Bgbels voorschrift zalfde en hy het ziekbed bad veroordeeld tot een maand gevangenisstraf De ouderling echter in wien de rechter de leider van de beweging in die plaats zag kreeg twee maanden gevangenis Inbrekers 1 Het is dezer dagen gebeurd in een dorp waar veel zakenmenschen wonen in huisjes met tuintjes die ze hoewel ze netjes op een rg staan villa s gelieven te noemen t Zyn helaas gennmmerde villa s De gegrondheid van dit helaas blgke uit deze waargebeurde historie Een dezer nachten werd de heer des huizes in een der kamers van een der genummerde villa s wakker hoorde gerucht en bemerkte tot zgn schrik twee mannen die midden in zyn tuin net waar de bolletjes al zoo lief bezig waren boven den grond te komen verdachte bewegingen uitvoerden Hy nam zgn revolver en ing naar beneden behoedzaam den tuin insluipend alwaar zich t volgend discours ontwikkelde Gooien avond meheer zeiën de mannen Wat doen jullie bier f vroeg meneer Wy grave zei er een Dat was trouwens over dnidelgk want er lag een berg aarde en er was een kuil van een paar voet diep Ja zei meneer dan ook maar wat beteekent dat midden in de nacht f Nou meheer we komme voor de beerpot die DOS geleegd I En lat is voor veertien dagen pas gebenrd We IboBte toch hier zyn We benne toch op no 14 Mee 16 zei meneer en hy zei er eg wat by dat aan een zeker natnurverscbynsel doet denken Zie je nou weU kwam toen een van de gravers Ik heb je nog gezeid dat t geen veertien was Nou dan benne me verkeerd meheer neem me niet kwaiyk Ja maar dat gaat z66 maar niet stoof meneer op Me tuin vernielen me bollen vernielen en non de boel zoo laten liggen Allo maak dicht I Daar worde we nie voor betaald zei de brutaalste en nam zyn schop op Als je noa niet dadeiyk I dreigde meneer en hg hief zyn revolver op Z66 met den revolver gericht op de twee kerels het hy ze werken tot t gat weer dicht was Toen trok ie den haan over lachend t Ding was ongeladen Men beweert dat de nachtelgke gravers toen een onfatsoenlgk woord hebben gezegdl Haarl Dbld Stadsnieuws GOUDA 7 Februari 1907 Gisterenavond vergaderde het dep Gouda der Maatschappg tot nt van t Algemeen in een der bovenzalen van de Sociëteit de Rénnie Besloten werd aan de Oondsche vereeniging voor Gezondheidskoionies een subsidie te verleenen en tevens den cursus in handenarbeid voor het dienstjiar 1907 een subsidie te verstrekken opdat de leeraar daarvan een cursus kan openen voor min of onvermogenden Nog werd medegedeeld dot op 21 Februari a s Dr H Blink uit den Haag zal optreden als spreker in het departement die zal spreken over aardbevingen en vulkanen toegelicht door lichtbeelden By Kon besluit van 6 dezer is de beer G V W baron van Hemert tot Dingshof benoemd tot burgetneuster der gemeenten Haastrecht en Vlist Blgkens bg den Baad van State afd voor de geschillen van bestuur ingekomen Kon besluit is nietontvankelgk verklaard het beroep van den raad der gemeente Schoonhoven tegen het besluit van Ged Staten van Znidholland ten opzichte van het door dien raad ingestelde beroep tegen de verklaring van den hoofdinspecteur voor de volksgezondheid voor Zuidholland en Zeeland tot sluiting als schadelgk voor de gezondheid van de openbare lagere school Ie soort aldaar Uit Nienwerkerk a d IJsel meldt men aan de N R Ct Gisteren werd op de baan van de Nienwerkerksche IJsclub een hardrgdery gebonden waaraan 12 personen deelnamen De eerste prgs werd gewonnen door B den Toom de tweede door J de Wit en de derde door L den Toom allen alhier Wegens het voor nen van pokken te Rotterdam en te Kn pen a d Lek en te Ouderkerk a d IJsel de gelegenheid opengisteld zich kosteloos te doen inenten of herinenten door den gemeentegenee heer SoHOONHOVEv Maandagmiddag werd op de Ijsbaan een wedstrgd voor de volontairs der Instructie Compagnie plaats Dinsdagavond was er een Dsfeest georganiseerd opgeluisterd door het Muziekcorps T A V E N U en voorafgegaan door een fakkeloptocht door de stad Woensdagmiddag tegen twee uur was de raad in spoedeischende vergadering bgeengeroepen Do voornaamste mededeeüng betrof de lang verbeide Kon Besl omtrentde school Ie soort waarby gehandhaafd biyft de beslissing van Gedeputeerde Staten zoodat afgekenrd worden als schadelgk voor de gezondheid de lokalen 2 3 4 8 De dry ers in deze zaak de heeren Vatk Qreup en Schreudtr konden het niet over zich verkrygen om deze beslissing der Koningin aan te hooren en kwamen Af te laat 6f bleven weg Wat laten die heeren zich in de kaart kyken Woensdagavond had in het nieuwe Nutsgebonw de eerste Volksbyeonkomstplaats De voorzitter der Commissie van Volksbyeenkomsten de heer Mak opende deze byeenkomst met de wensch dat deie avonden druk bezocht zullen worden De dames Mies Penning Piano Joh van Loo Viool Helene Qulspel Zang en de heer Hans Blitz Violoncel allen nit Rotterdam brachten een achttal na mmers ten gehoore waarvan er enkele zoo in den smaak vielen dat het daverend applaus van de volle zaai een da capo uitlokten Het publiek nit alle rangen en gezindten beeft gejoten van het heerlgke spel en de ooie zaal met zyn keurig tooneel L Union fait la force 383 Staats loterij 5e Klasse Trekking vau Donderdag 7 FebrNo 3831 i 1500 487 2108 2937 3290 5622 6601 6776 9561 en 17020 ieder f 1000 1572 6650 7827 13175 en 17012 ieder f 400 6668 13604 14803 14804 15195 en 17564 ieder I 200 200 4480 4530 6266 7318 7657 8569 10486 14115 16405 17068 18572 en 19715 ieder f 100 Pryzen van f 70 406 4175 6283 9108 11738 15422 18439 678 91 6309 9220 11933 56 18557 735 4211 6420 52 74 99 78 801 20 89 92 87 16647 80 13 90 96 9307 12006 79 18637 ai tö66 6564 69 89 16788 18848 1036 75 6606 93 12135 15805 79 1132 4478 85 9424 12237 9 95 1224 4639 6705 27 12306 13 18997 1325 51 73 9612 12599 78 19060 1543 68 90 10059 12619 15973 19171 1686 4787 6928 93 12723 94 19219 1706 4808 67 10158 12829 16113 75 56 4937 7002 10202 12920 16 19337 81 61 7160 10329 99 89 19412 1842 5037 7366 36 13087 16416 19519 2 289 68 76 52 13298 16587 39 91 69 7496 10453 13437 16605 19602 2360 6121 7521 95 13906 43 39 2482 6250 7671 10560 92 16786 19754 2596 5325 7773 88 14008 16957 19859 2832 5463 7816 10792 29 17173 19927 81 5611 7980 10821 77 17465 61 87 60 8017 10921 14157 17552 20137 2985 69 68 77 80 17608 94 3023 92 8368 11049 98 17702 20245 65 95 91 11127 14238 17839 51 82 5704 94 53 59 86 20387 3101 28 8478 71 85 17971 20525 74 6808 8579 11238 14369 82 20612 3322 60 8736 65 14523 18008 16 90 78 90 11327 66 29 44 3437 6007 8869 46 14802 87 95 3592 21 89 47 15 18253 20719 3613 6182 8980 94 72 57 48 75 6203 9042 11438 87 88 20837 3887 4 52 11539 14985 18384 20966 3919 18 72 11712 87 Afloop der Openbare Verkoopiog van Onroerende Ooederen gehouden 4o8r Not Mr I MOLENAAR Perceelen 1 6 en 6 voor f 45900 k J Hoogenboezem te Waddinxveen Perceelen 2 3 en 4 voor f 7050 k A Brouwer te Waddinxveen Perceel 7 voor I 5600 k B Olie te Waddinxveen Perceel 8 voor f 5400 k D J Oudgk te Waddinxveen Perceel 9 voor f 6000 jk T Knape te Brielle AH KTBEBIOBTEK Gouda 7 Februari 1907 Veeuarkt Melkvee aanvoer geene beteekeois Vette varkens goede aanvoer handel matig 21 a aj ct per halt K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 30 21 ct per half IC G Magere Biggen red aanvoer handel matig 1 il 1 40 Vette Schapen geen beteekenia LaromercD geen aanvoer Nuchtere ICaWeren goede aanvoer handel vrijwel 9 i 12 Fokkalveren lo k 17 Kaas aangevoerd 8 partijen liandel vlug ie kwal 32 4 33 2de kwal 30 il 31 Koordtiollangche Boter ia 8 stukken van l KG Haddel vlug Goeboter 1 45 i 1 50 Weiboter i 1 30 k 1 40 BEUES VAN EOTTEMAM L K H K WOENSDAG 23 JAN StaatiUeninQen PoBinaiL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RnsLiïD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azu Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLiWBii Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Recepis L 100 IV 24 Hypothetk Banken Aandb idem idem 4 ¥ j Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Botter sHypb 3 97 Pandb StandArh Hypb 4 100 Pandb StedaKjke Hypb 4 99 Paniib ütre htsche Hypb 4 100 Pandb Weftlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 96 99 99 98 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg flypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Aandb HoUandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb O Hypotheekbank te Pmsterdam 4 SpoorvegUminge Italu Oblig ZaidItalisanscheSpw My A 367 PremieUeningen biLOn Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverun Hy tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 36 ScheepvaarUMaatêehappijtn Pand Holland Golf Stv Mg BOITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes JupoDS Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Wille Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD BurgerlUke Stand GEBOREN 5 Febr Hendrika Catharina ouders H M Vos en H C van der Ree 6 Leonardos onders J J van Dnuren en A i LutJiienbuFg OVERLEDEN 5 Febr G van den Berg 7 m H P Stalenburg 11 m T Jansen 81 j J L den Edel 20 m 6 Febr M Zuidam wed P Burger 73 j GEHUWD 6 Febr W T H Nftring en M M Bertels F Stalenburg en B Hoeven ReeuirUk GEBOREN Gerardina Maria Adelgonda ouders A Heemskerk en E de Bruin Adrianus ouders G Heg en P van Dgk ADVEKTEfMTIKM Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fa l eer getcMUerae FortreU0 fetutureBogaertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel H BOGABBI Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn ienw onorertrollen Frof Dr Liebera welbekend Hl n 1 1 111 tot voortdurende radicale in zekere genezing van alle zelii de meest hardnekkige zenuut MiekteAf ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen loefigj e genezing van elke zwakte BI aaeht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjjn slecht spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione eos Uitvoerige prospectassen l rgiror ftxA 1 8 H Si dubbele lowb II 6 i OentiBilDep6l Matth v d Vagte Zallbomm D pMs M üUban k Co Itotterdam F Happel Grarenhage Halmmaa de Jong J Czn Kottar an Wi Iff k Co Oauda r n bit alle drogiatan Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Beevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T OÜTIBLING FoeUer Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Zenuw en iiaag lijderK wordt Bit overtuiging als een werkel ke hulp in den nood het boek tknberolflii Nb ontTkügsi t h adreiper briefkaartworJt d t boekje franco per posi toegezonden door BLOKPOELS Boekhan Za tbomrapi VAN Blommlsteins Inkt is protjtonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND