Goudsche Courant, maandag 11 februari 1907

De Kamer atelt in handen van da commissie voor de Ssoaie wetgeving bet ontwerp van een motie van Nasaabrnaa atrekkende om de namen der stiebtera van emissieayndicaten bekend te maken De zitting wordt opgebeven Naaweljjks ifjn de verkiezingen in Dnitachland achter den rag ol die in Bnsland vragen onze aaadacht Üe gekozen kiesmannen moeten op 19 Febrnari in de gonver nements hoofdplaatsen bijeenkomen om In kiesvergaderingen b j openbare stemming de Doemaleden te kiezen Tolgens de offlcieele opgaven waren tot gisteren gekozen 1423 kiesmannen deze worden volgens bnn partiibtand aldus verdeeld 389 monarchisten 239 gematigden waaronder 145 Octobriaten 489 linkerzijde waaronder 150 Kadetten 161 partijloozen 49 nationalisten en 13 Zionistiscba Joden van 97 kiesmannen ia niet bekend tot welke groep zij bebooren CU deie cyiers ia nog weinig op te maken voor den nitslag der Doema verkiezing Te meer daar van verschillende zijden wantronwen aan de jaistheid drzer otfieieele cijiers wordt uitgesproken Percentsgewijze behooren van de kiesmannen volgens de opgave der Petersbargsche Telegraafagentnnr 26 pCt lot de rechterzijde 14 pCt tot de gematigden en 41 pCt tot de oppoaitie van de 16 pCt wier parti niet bekend ol aangegeven is zullen de meesten wel tot de oppositie behooren Uit de provincies komen dagelijks berichten over handelingen van ollcieele personen die in strijd zjjn met de beginselen van Stolypin s circulaire In Odessa vaardigde de gouverneur een manilest aan de kiezers uit waarin wordt gewaarschuwd tegen het kiezen van revolullonnairen ol leden der oppositie en waarin wordt bevolen te stemmen opcandidatenderregeeriogspart j In de provincie uiet alleen maar zells in Moskou wordt de oppoaitie belet baar lijsten van kiesmannen te pnbliceeren de bladen die deze lijsten bevatten worden in beslag genomen In Moskon worden kiezersvergaderingen om de minst beteekenende aanleidingen gesloten Van kies vrijheid is dus niet veel te merken ondanks Stolypln s circulaire Riza pasja de Tarksche minister van oorlog is eenige dagen geleden door een gedeeltelijke gezichtsverlamming getroilen en zijn toestand moot ernstig zijn De Sultan heelt er niet minder dac vijl dokters op uitgestuurd om dun patiënt te helpen waaronder ook dr Bier dan sedert zijn eigen ziekte bij Abdul Hamid benoemden lijlarts ond assistent van prolessor Bergmann Maar Blzapasja weigerde elk gebrnik van medicijnen De Sultan vaardigde toen eenvoudig een keizerlijke iradee uit waarbi Riza pasja aangezegd werd zich naar de voorschrilten der genetsheeren te voegen En bij voegde zich Men stelle zich voor dat onze gekwetste minister van marine bij koninklijk besluit gelast werd zich een nienw verband te laten aanleggen I Nu de Egyptische regeering overeenkomstig de meening van Lord Cromer beslist heelt dat de drie gevangen Russen krachtens de capitulation aan Rusland uitgeleverd moesten worden aeht men t waarachijnlijk dat Turkije nogmaals zal eischen dat haar de Jong Torken oorden nitgeleverd die te Kalro wonen en die het van anarchistisch bedrij beschuldigt De Polltiiche Correspondenz verneemt cog dat Lord Cromer van de Engelsche regeering de opdracht had gekregen om In de zaak van de drie Russen de Russische regeering zooveel mogeiyk te helpen Tot aanvulling van vat wij reeds over Lord 0oachen hebben medegedeeld ontleenen wlj het volgende aan Engelsche bladen Ooschen was al 6or Gladstone in 1886 met zijn lersche politiek schelding tnsschen de liberalen bracht niet van heeler harte meer met de partij U was een liberaal van den ouden stempel een met conservatieve neigingen In 1880 werd hij nog wel als liberaal voor het Parlement gekozen maar hij was t meest nog maar in naam Hij as zeer ontevreden over de plannen tot uitbreiding van het kiesrecht dia de partij had Ujj wilde dan ook niet in het ministerie komen Meermalen sprak hü in de volgende jaren tegen de regeering o a by haar Transvaalsche politiek In 1884 stemde hy voor een motie van wantrouwen in de regeering Als financier was Ooschen een aan van veel kennis en invloed Hg heelt ook nog zyn best gedaan om de Egyptische financiën in orde te brengen By den strgd in de handelspolitiek blael hg den vryhandel trouw Ooschen was van Duitwhe alkomst Zgn grootvader was drukker en uitgever te Dreideli Ovar diao grootvader heelt hy een boek aitgecaren Ooieban had ook Joodsch bloed In de aderen In Zweden is zooals wy voor enkele dagen mededeelden door de regeering een nieuwe kieswet by de volksvertegenwoordiging ingediend waarin invoering van evenredige vertegenwoordiging wordt voorgesteld Bg de groepen der linkerzijde vindt dit voorstel niet de instemming die men verwnchten zou hoewel de evenredigheid wordt voorgesteld voor de beide Kamers en tevens het gemeentelgke kiesrecht zal worden verbeterd waardoor de kiezers meer invloed krygen op de samenstelling der Eerste Kamer De Eerste Kamer toch wordt gekozen door de Landstings der L n Provinciale Staten en de bnrgervertegenwoordiging der groote steden Als gevolg van den tegenstand der linkerzyde vreest men dat het ontwerp In de Tweede Kamer wel vallen zal temeer daar het in conservatieve kringen te radiaal gevonden wordt De regeering zet in de memorie van toelichting niteen dat in den laatsten Ryksdag door de Tweede Kamer een ontwerp tot invoering van het pltt ale kiesrecht werd aangenomen doch dat vele leden daar alleen voor stemden wgl zy er een correctiel in zagen voor de lonten van het kiesstelsel die door evenredige vertegenwoordiging geheel zullen worden weggenomen De cyiers uit landen waarin meervoudig kiesrecht is Ingevoerd zijn niet van dien aard dat zg tot navolging uitlokken Het denkbeeld dat evenredige vertegenwoordiging geen krachtige meerderheid In de Kamer zon brengen acht de regeering onjnist Integendeel zg acht het zeker dat de verschillende meeningen onder het volk beter tot uitdrukking zullen komen en dat een werkdadige meerderheid zal worden gevonden Vooral in de districten waarin de Indnstrieën zich krachtig beginni n te ontwikkelen worden nu it de boeren M de indnetrieele arbeiders overstemd Met proportioneele vertegenwoordiging zouden de beide groepen bun rechtmatig aandeel krggen in het Parlement Belangryk voor Qonda Er bestaat iets opens en oprechts in bet woord van een buurman dat altgd indrnk maakt op de inwoners van Oouda Zulk een eeriyk bewigs wordt elke week gegeven in onze lokale pers Wit kan meer overtaigende kracht voor U hebben De Heer O de Lange wonende te Zegveld In Utrecht meldt ons Sedert geruimen tgd ben ik aangedaan geweest met eeoiKovice pgn In den mg gepaard met rbeumatische aandoeningen Onophoudelgk had ik hier last van en wanneer ik s morgens opstond wna ik als t ware geslagen zoo ellendig vermoeid gevoelde ik mg dan Ik had toen men mg opmerkzaam maakte op Uw Foster s Rngpyn Nieren Pillen welke een uitstekend geneesmiddel zouden zyn voor deze soort ziekte Het verhetigt my U te kunnen melden dat myn hoop niet beschaamd werd want reeds na Uw geneesmiddel gedurende vier dagen te hebben idgenomen bekwam ik een groote verlichting en thans nadat ik ién doosje geledigd heb gevoel ik niets meer van de vroegere pgn en ben ik geheel en al genezen Uit dankbaarheid zal ik gaarne de goede eigenschappen van Uw geneesmiddel alom bekend maken Ik ondergeteekenda verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt Wat is de oorzaak van rbenmatlsme 1 Rhenmatiek spruit voort uit het urinezunr dat zich in de spieren en in de gewrichtsverbindingen kristalliseert Foster s Bugpgn Nieren Pillen lassen dit urinezuur op en helpen de nieren het al te voeren uit het lichaam met het water Daar deze pillen de oorzaak van de ziekte wegnemen verzekeren zy een voortdurende algeheele genezing Verzeker U dat men U de échte Foster s Rngpyn Nieren Pillen geelt dezellde die de Heer de Lange gehad heelt Zy zyn te Qouda verkrygbaar bn de Heeren WoUl Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel F 1 75 voor éénol F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fbixksuk De gemeenteraad van Ville au Val heelt besloten den priester het vrye gebrnik van de pastorie te laten omdat de schoolmeester en de herder van het dorp ook wel gratis woonden en een priester in een nitsluitend Katholiek dorp toch even noodlg ia ala die mensehen I In antwoord op twee sprekers der linkerzyde zeide de minister van bnitenlandBche zaken eergisteren nitdrukkelgk dat de Franache regeering meer dan ooit prys stelt op het verbond met Rusland dat belangryk bydraagt tot het behoud van den Enropaaiohan vrada DoiTaORLAni Naar de Berltlnsche correspondent van de Liberté beweert gaat de keizer in het voorjaar eindeiyk zyn Spaansche reis maken In Oost Pruiaen zoo vertelt men beloolde een riddergoedbezitter zyn houtvesters en allen die op zyn riddergoed wooqden een prachtig diner als er in zgn district geen enkele socialistische stem werd uitgebracht Helaas uit de stembus kwam toch nog een rood biljet te voorschyn Men Insluneert dat de riddergoedbezitter zeil rood heeft gestemd om zyn diner te verliezen 1 EaoiuiD Miss Billington de vurige bnllragette is Donderdag in alle stilte getrouwd t Is voor haar te hopen dat zg nu stemrecht heelt 1 De gemeenteraad van Kingston heelt een motie aangenomen waarin onvoorwaardelgk vertrouwen wordt nitgespruken in gouvernenr Swettenham Het oprnimingswcrk maakt goeden voortgang ofschoon de wederopbouw van de stad wegens gebrek aan geld en aan jnaterialen wordt belemmerd BlLOIX Da kamer heeft een bepaling van de mgnwet aangenomen volgens welke het aan kinderen onder 14 en vrouwen beneden 21 jaar verboden is arbeid onder den grond te verrichten De regeering had het vooratel in dien vorm niet aanvaard RCSUSD Twee jongo meisjes van 21 en 26 die in de Peteren Paulveating zitten hebben bekend deelgenomen te hebben aan den aanslag op de villa van Stolypin in den afgeloopen zomer Zy zullen al heel gauw om hals geb acht worden ZWEDZI De Petit Parisian bevat een telegram uit Stockholm meldende dat koning Oscar voornemens zou zgn binnenkort afstand te doen van den troon ten gunste van den kroonprins BINNENLAND ST ATEN G EN ER A AL K K H S T e H A M E II Vergadering van Vrydag 8 Febr Oorlogsbegrooting De heer t Hooft zegt dat zgn bezwaren tegen de opheffing van het blgvend gedeelte niet alleen hit militaire redenen voortsprniteh maar v6ir alles grond vinden in de wyze waarop de Staten Oeneraal geroepen worden incidenteel ban oordeel nit te spreken over den maatregel die tocb in de begroeting Is Vastgelegd Z i had bg afzonderlgke kredietaanvraag de goedkenring op de f 10 000 moeten yn verzocht De minister had bovendien ter verdediging van den maatregel moeten aantoonen niet dat het belang van bet leger den maatregel veroorlooft doch dat de bescherming van de belangen van den Staat zonder bet blgvend gedeelte voldoende is verzekerd Spr bestrgdt voorts uitvoerig de bewering dat de maatregul op zich zelven zon staan gelgk de minister het wil doen voorkomen De maatregel toch is de voorlooper van het volksleger Spr betoogt dat de Mllitiewet den minister niet de macht zou verlebnen den maatregel betrekkelgk het biyvend gedeelte te nemen althans niet op de gronden daarvoor aangevoerd en omdat de maatregel na zich sleept andere maatregelen die tegen het bestaande legerstelsel ingaan Reeds op deze vormelgke gronden zal spr tegen de begrooting stemmen Hierna betoogde spr dat de geheele gedragsiyn van den minister in stryd is met die bepalingen der Qrondwet die voorschryven dat er een voldoende krggsmacht tot bescberming van het land moet aanwezig zyn Spr wgst er ten slotte op dat de minister niet te vinden schynt voor opvolgen van goeden rsad Indien een bewindsman zyn wil biyit stellen tegenover den wil en het voorschrift van de wet dan is het oogenblik gekomen dat een Eerste Kamer die zich van haar roeping bewust is zulk een bewindsman een tot hiertoe en niet verder toeroept De heer van Wassenaer betoogt dat s ministers maatregel betreffende bet biyvend gedeelte voor de infanterie het minst bezwarend is maar voor de artillerie bedenkeiyk en voor de cavalerie allernoodlottigst Spr wensclit echter een afwachtende houding aan te nemen of de minister alsnog by snppletoire begrooting den maatregel aan het oordeel der Kamer wil onderwerpen zoo niet dan zal spr tegen deze begrooting stemmen De heer van Leeuwen acht voor de kritiek op s ministers beleid tot zyn leedwezen wel iets te zeggen in zoover de minister ter verdediging van de afschaffing van het biyvend gedeelte geen andere maatregelen lo da plaats haalt gaateld Over da bedankeiykheid van den maatregel voor het leger zelf acht spr zich onbevoegd tot oordeelen maar spr had gewenacht dat hst wegzenden van het biyvend gedeelte van een equivalent ware vergezeld dat waarborgen bood voor de bewaring van rust en orde bv door nitbreiding van rgkaveldwacht of marechaussee Bestrydeode het medegevea van geweren aan de landweermannen wijst de heer van Leeuwen er op dat als de minister dit verdedigt met een beroep op een vertrouwen in de groote maasa er tocb rekening mee moet worden gebonden dat enkele niet vertrouwbare elementen dat groote vertrouwen kunnen beschamen Ten slotte zei spr dat de minietar in 1905 den geheelen maatregel betreffende t biyvend gedeelte aan de Eerste Kamer heeft voorgesteld als een proel En spreker biyft noK steeds van meening al wordt dit jaar de mattregel weer als duurzaam geïntroduceerd dat bet den minister nog altyd te doen is om een proef welke hg tot het einde toe wil doorzetten De heer van Houten betoogt de noodaakelgkheid van behoud van het volle biyvend gedeelte De minister is veel te optimistisch wat betreft het voorkomen van mogeiyke onrust Ten slotte betoogt spr dat het hem onbegrgpeiyk voorkomt dat de mlniater den maatregel voorstelt op een tgdstip waarop de arbeidersorganisaties groote afmeetingen hebben aangenomen De beer van LObeu Sels vreest dat het gevolg van den maatregel bg de cavalerie zal zyn dat op t oogenblik van de zg mobilisatie k la minute ongeveer 1000 rniters minder aan de grenzen zullen zyn dan de organisatie veronderstelt Spreker zal tegen de begroeting stemmen omdat de minister in gewichtige oogenblikken ons land hulpeloos wil laten De beer WlUinge verdedigt den minieter tegen t verwgt van den heer t Hooft In strgd met de Hilitiwet heeft de minister niet gehandeld daar by niet meer man in dienst mag honden dan hg bepaald noodzakeiyk acht Spreker acht de argumenten van den minister niet ontzenuwd en zal voor de begrooting stemmen De heer Stork doelende verschillende bezwaren van de bestrgders was van meeniog dat verwerping van de begrooting in de tegenwoordige omstandigheden ongewenscht is De heer van Weideren Rengers stelt op den voorgrond dat de gehoele wüze van behandeling in deze aangelegenheid door de Eerste Kamer zoowel in haar voorlooplg verslag als in het debat niet strookt met de gewoonten en de attributen van een Hoogerbniv De Eerste Kamer behoort niet als do Tweede af te dalen in de details doch heeft zich alleen in breeder trekken at te vragen of de voorgestelde maatregelen in s Lands belang zgn Spr woea er ten slotte op dat in den nacht van 20 p 21 December een kwartier bedenktyd verrassende rcsnltaten heeft gebr icbt Thans heeft de Regeering tot heden tgd tot beraad Zg make daarvan gebrnik en overlegge de zaak nog eeoa rgpeiyk Heden U nur was de minister aan bet woord In den loop der zitting is door de commissie voor de verzoekschriften mededeeling gedaan van het inkomen van een adres van dei gezant vnn Nederland bg de Scandinavische ryken baron van Heeckeren van Keil die een onderzoek vraagt naar besclinldigingen ten zgn diplomatiek beleid De commissie stelt voor het adres ter griffie neder te leggen ter inzage voor de leden Morgen zal de Kamer omtrent die conclusie een besluit nemen Hen meldt uit den Haag De Tweede Kamer der Staten Oeneraal zal Dinsdag 12 dezer des voormiddags om elf uur in openbare verjadering byeenkomen Gemeng de Berichten Hen meldt uit den Haag Oistervoormiddag wilde een automobilist met zyn voertuig den overweg van de Hollandsche stoomtrambaan aan de Tasmanstraat overateken toen juist de stoomtram aankwam BIgkbaar had de bestuurder het sein van den overwegwachter niet gezien zoodat hy verzuimde te stoppen Gelukkig had de tram niet veel vaart meer ds auto die door de locomotiot ter zyde werd aangereden werd ernstig beschadigd en later door een paard voortgetrokken ter heralelling weggehaald De inzittenden kwamen met den schrik vrg Men meldt uit Amersfoort Een bediende van een firma alhier had Zaterdag geld gewisseld daarna Zondag in lya t k gahoudaDi om bat Hoandag dan patroon terug te geven By het opmaken van de rekening werd het juiste bedrag beden vermist en bleek het gelJ by bet uitnemen dar pertefenille in bet vargaderlokaal verloren Men bracht de zaak bier al in verband met don moord op Drost gepleegd maar bet geld werd gevonden en den eigenaar terugbezorgd Hen meldt uit Delfzgl Donderdagmiddag bg het gebruiken van het middagmaal kreeg de echtgenoote van scheepskapitein Kngel schip Klara een stukje vleesch in de keel waarin zg ia gestikt Oeneeskundige hulp kon niet meer baten Het was hem Ie verl Bg de te Holwerd gehouden collecte werd een enden rentenier die er financieel best byzit gevraagd om een gift voor Rgssen In zgn onnoozelheid vroeg bg den collectant l3 het vlas te Rgtsnm een dorpje in Leeuwarderadeel al op zoodat daar werkloosheid moet heerscbenf De collectant antwoordde Wel neen man het is voor de stakers te Rgssen een stadje in Overgsel 01 dat is zoo ver van bier sprak de oude daar doe ik niet aan mee I Men meldt nit Znidbroek aan de Prov Gron Ct Hedennacht is eene brntale inbraak gepleegd in het kantoor van de aardappelmeelfabriek Scholten Het beitels en yzers die in de fabriek zgn gevonden is de brandkast geforceerd en daarna van byoa zgn geheelen inhond berooid Het ontvreemde bedrag beloopt f 1300 aan zilver De nachtwacht die de fabriek bewaakt heeft van dit alles niets vernomen De aardappelmeellabriek stond stil de gomtabriek was in werking De la luitenant der infanterie van het garnizoen te den Helder F J Niz die Maandag te Haarlem is gaan schaataenryden of althans met schaatsen daar een tochtje zon mrflen wordt sedert vermist O H Ct Te Honnef richtte eenigen tyd geleden zekere Wiebel een man die drie jaar tnchtbuisstraf achter den rng had een maatschappy voor bewaking en sluiting van alleenstaande gebouwen op Hg nam menschen in dienst die een goede borgstelling moesten offeren welke hy vervolgens verduisterde Een van zyne slacbtoflers maakte hy tot zgn deelgenoot Hy ttelde hem voor met krachten van elders kwansuis een inbraak en hare verydeling op touw te zetten om reclame te maken voor hnn zaak Wiebel werd ten slotte in hechtenis genomen en heeft wegens het verdnii teren van de borgstellingen enz een jaar gevangenisstraf gekregen zgn deelgenoot kreeg 6 weken Voor een Londenscbe Coroner werd gisteren het volgende verhaal gedaan Vier jaar geleden woonde te Johannesburg een zekere Joseph Wesserjnz eigenaar van een paar herbergen Hy beweerde een Poolscbe prins van afkomst maar in Schotland geboren te zyn In den oorlog werd hg door de Boereu gevangen genomen en zou doodgeschoten worden P maar zgn vrouw was zgn voorspraak bg president Kroger met wien zg bevriend waren I en zoo werd zgn leven gered Het echtpaar ging naar Engeland en daar lapte Wesserjuz er spoedig £ 34 000 door Eiken avond dronk hy vier flesschen rum en daarna spoelde hy nog ruim een liter ale naar binnen De politie vond hem dezer dagen op straat wild met zgn armen zwaaiende en aldaar brullende Krnger I KrugerI In bet gasthuis overleed hg in delirinm Gedeeltelgk is het werk door de beambten der Zulder Tramweg Maatscbappy te Pargs Woensdag hervat De saamgeschoolde stakers hieven een gejoel aan toen de wagens uit da remises werden gehaald en er zgn enkele gevallen van mishandeling van arbeMswilligen voorgekomen Uit Petersburg wordt geseind dat gisteravond de Oouvernenr va i Alexandrowski bekend als gevolmachtigde van het Roede Krnis in den Jap Russiscben oorlog by het uitgaan van den schouwburg door revolverschoten is gedood De aanslagpleger loste nog meerdere schoten waardoor de secretaris van den prefect van politie een politieagent en een decorateur van het theater werden gedood De moordenaar zeil werd zwaar gewond en overleed in het hospitaal De cnrsns in de verschillende soorten kunsthandwaven die gedurende de maanden Maart April en Mei in de aan bet Museum van Kunatngverheid verbonden school door mejnUrouw Sophie Eerenloellel zal gegeven worden zal tevens omvatten bet onderricht jn htt warkan op d orumentiupindel voor Tenerillakant van mevr von Rentbe Finks De directeur van genoemde school zal belangstellenden gaarne nadere inlichtingen doen toekomen Stadsnieuws GOUDA 9 Febrnari 1907 Uitgennodigd door den beer Dr S S Hoogstra waren gisterenavond eenige heeren samengekomen om er over spreken ook bier ter stede een Rnyter Comité op te richten Na eenige besprekingen werd tot de oprichting daarvan besloten en zollen nog eenige heeren worden nitgenoodigd daarin zitting te nemen De vergaderden kozen tot Voorzitter Dr S 8 Hoogstra tot Secretaris Ds H van ssendellt en tot Penningmeester pastoor Gol Het eere voorzitterschap zal worden aangeboden aan den Bnrgemeester de heer R L Martens Later hopen wy meerdere gegevens te knnnen vermelden Blgkens achterstaande advertentie is hier ter stede een bureau voor Arbeidsrecht opgericht en is rechtskundig adviseur de heer Mr A van der Spek advocaat en procnrenr te Rotterdam Maandag 11 Februari n m 2 nar vergadering van de Onderstandscommissie van Armenzorg Benoemd met ingang van 1 Maart tot 2e klerk ten kantore van den Inspecteur der Directe Belastingen de beer C J Visser leerling der 2e Burgerschool voor jongens alhier De heer Tewo blglt in Ons Genoegen steeds vele bezoekers trekken met zyne bioscoop en geen wonder een telkens varieerend programma wordt gegeven dat op allerlei gebied zoowel droevig als rrooiyk gekleurd als ongekleurd het publiek tot het einde toe bezig houdt en vermaakt De beide wondermenschen zgn een alleraardigste vertooning die steeds veel applaus uitlokken Als de heer Tewe een volgend seizoen ons weer komt bezoeken kan hy zeker zyn van een even talrgk pibliek G a s c o n t r 61 e 3 Febrnari 1907 6 nur namiddag Druk 40 m M Licbtkracbt 14 98 Kaarsen vTrmfgr 5429Ca orién Bg de Chr Gerei Kerk te Veenendaal staat op het tweetal H C Binée cand alhier Stolwux 8 Febr 07 Heden middag had de IJsclub t Beierfcche alhier een wedstryd aangekondigd voor hare leden De hardryderg was zeer geanimeerd 23 deelnemers hadden zich aangjmeUl en c een spannenden strgd werd de Ie Prys 1 1 lehaald door T Both van Gouderak de 2e F gs 16 door J Baas Jz en de 3e Prgs 1 3 door K de Vrg beiden te t Beiersche De IJsclub die gestadig in bloei toeneemt telt reeds 85 leden lUiSTRECHT 7 Febr In de Maandag j l gebonden vergadering van de afd Haastrecht van de Holl Maatschappg van Landbouw is besloten om op 4 Sept a s een aid tentoonstelling tb hinden De leestelgkheden verbonden aan de tentoonstelling zullen o d bestaan in een harddravery ol ringryderg Tevens zal machtiging worden gevraagd om aan de tentoonstelling een verloting te verbinden REEUWIJK In de j l gehouden vergadering van de aid Reeuwyk van de Holl Uaatschappy van Landbouw ie het altredend bestuurslid de heer C Vermeulen met algemeene stemmen op één na wederom als zoodanig herkozen In deze vergadering had ook de reglementsherziening plaats Na het concept reglement artikel voor artikel in behandeling genomen te hsbben werd bet ni eenige wgzigingen en aanvullingen en bloc goedgekenrd en zal het ter goedkeuring aan het hooldbestnnr worden opgezonden Na afioop der vergadering had de gewone verloting plaats Verloot werden een maatemmer een emmer en een lantaarn OiniEWiTEE Vanwege de Ondewatersche IJsclub had een ringrydery voor leden met dames plaats waaraan door 19 paren word deelgenomen De prgzec bestaande in knmitvoorwarden werden behaald door Ie pr mej M Spekanyder te Haastrecht en den heer G C van der Lee te Hekendorp 2e pr mej N Nederend en den heer O Nederend te Papekop OocDiBiK Voor da otdaeliug van bat Algemeen Nederlaadsch Werklieden Verbond te Oottderak trad namens het propaganda comité voor grondwetsherziening en algemeen kiesrecht in eene openbare vergadering op de heer J L v d Voorden uit Rotterdam met het onderwerp Algemeen Kiesrecht Er was geen debat De brochure no 1 van het Prop Comité werd gratis onder de aanwezigen verspreid INGEZONDEN ÜKulilt Rtdoitii l Oaarne maken wy gebruik van uwe wel willendheid om eenige mededeelingen te doen in nw blad aangaande den Diaconessen arbeid der Herv Gemeente te Gouda over het atgeloopen jaar Aangenaam is het wanneer men gojde dingen kan mededeelen en dat mogen wg met insigen dank aan onzen trouwen God die ons zoo zeer beeft gezegend Mochten wg het vorig jaar onze rekening beginnen met een batig saldo van f 44 81Vi aan het einde moeten wg die sluiten met een batig saldo var f 234 40 Waariyk geen klein erschil hetgeen pleit voor de sympathie waarin dat werk der liefde zusters mag verbiyden En niet ten onrechte I Onze Zusters toch gedrongen door de liefde van Christus en gesterkt door haren God waren onvermoeid werkzaam in en buiten ons Wykgebouw om Igdenden te belpen krenken te verplegen armen te steunen en jeugdigen te onderwgzen ill nuttige handwerken het naaien en breien Het hoe groot verlangen zagen de krankeu nit naar de komst van Zuster die met zoo zachte hand ben verpleegde en hunne wonden verbond Aan hoe meenig ziek en sterfbed waren zg tot steun en troost Wanneer wg u mededeelen dat zy 4006 bezoeken brachten bg zieken 513 by anderen en in het bela g van sommige krenken die versterkende middelen enz behoefden te samen 4518 dat daar in het Wykgebouw in de Folyklimiek 8185 loopende patiënten werden geholpen en 455 badon werden toegediend dan kunt gg n voorstellen boe uitgebreid de arbeid was En daarby kwamen nog 24 gewichtige operatiën die in ons huis plaats hadden waarby nog 19 personen aan de adénolden en 21 aan de amandelen werden geopereerd terwgl op onze ziekenkamer 22 patiënten met 282 verpleegdagen werden verzorgd Bg deze operatiën die door de HH Doktoren Montague en Schilperoort geschieden assisteerden steeds de Zusters Tot onze groote bigdschap mochten wg oomBesturende Zuster Marie Clausing in goede gezondheid haar werk zien verrichten mnar tot onze droefheid agen wy Zuster Frederika Meerbeek heengaan wier plaats werd ingenomen door Zuster Roelofje Zwak terwyi als huishoudzuster optrad Zuster Julia Althof reeds vroeger by uns werkzaam Harteiyken dank brengen wy toe aan allen die ons op een of andere wgze steunden in dezen gezegenden arbeid vooral aan Dr Montague die ons zyne hooggewaardeerde hulp steeds schonk en aan den heer C van Tongerloo die onze flnantiën zoo trouw beheerde maar inzonderheid danken wg Mevrouw Temminck die het ons aan haren kracbtigan steun niet liet ontbreken C allen dezen gewichtigen arbeid der dienende liefde aanbevelende en wachtende op Gods onmisbaren zegen verbiyven wg met dank aan den geachten redacteur voor de verleende plaatsruimte Namens de Commissie L TEN BOSCH Voorz in 1906 A WARTENA Secr in 1906 Gouda Febr 1907 Oeathte RedaeteurI Met een enkel woord zy het my vergund alle belangstellenden opmerkzaam te maken op den Licbtbeelden avond die door den heer J L D van der Roest zendeling der ütr Zend Ver op Donderdag 14 Febr in de Keunio Oosthaven zal worden gegeven Alle platen zyn van Nienw Guinea en Halmaheira en die schoone beelden over land en volk ngverheid en woningen zullen ons een helderen blik geven op het Heidendom en Christendom aldaar Het geheel toegelicht door den man die daar vele jaren mocht werkzaam zgn belooft ons een nuttigen en interessanten avond Dringend noodig ik alle vrienden der Zending uit dien by te wonen A WARTENA Pred VERSCHEIDENHEID Te Koersk ii Woensdagavond de landeigenaar Plobhof een der leidere van de Octobristenparty in zyn werkkamer vermoord Ook zgn bediende werd gewond Men schynt bier met een politieke misdaad te doen te hebben daar geld en voorwerpen van waarde onaangeroerd bleven De moordenaars ontkwamen Do berichten nit Odessa over formeele vechtpartgen die op straat onder de oogen der politie door de loogen witte garde van dan Bood van hat Bnnlscha volk worden geleverd tegen vreedzame burgers gaan zegt de particuliere Petersbari sche correspondent van de Voss Zeit alles te boven wat tot dusver gemeld werd De vechtersbazen erkennen dat hun eenig doel is kiezers van de oppositie te dwingen zich van stemmen te onthouden En wanneer over die ongehoorde toestanden wordt geklaagd bg den gouverneur generaalKaulbars dan is steeds diens antwoord Breng mij de schuldigen dan zal ik ben straffen Maar dit is volstrekt onmogeiyk daar de politie de leden van genoemden Bond haast openiyk beschermt Uit geheel Frankryk komen berichten van strenge koude tot ver in het Zviden zooals te Grenoble waar men 23 graden vorst had In het arrondissement Prades ligt de sneeuw op sommige plaatsen 4 meter hoog Ook in Spanje beeft men een buitengewoon strengen winter Het beeft te Madrid hevig gesneeuwd In Rome eveneens en de geheele republiek San Marino is door de sneenw geblokkeerd BEURS VAN ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 23 JAN Staatileentnijen PoEiuou Oblig 3e Serie fr 050 3 691 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69 RusLiSD Iwang Dombr Obli gatien i 96 Azi Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDMBii Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Hypothetk Ban kên Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Kotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand brielbaij 1 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyzen van Deelger North w Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 BUITENGEWONE GROOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes JupoQs Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Wille Coedereii worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Burgert t ka Stand GEBOREN 6 Febr Gerarda ouders M J Hersche en H Zorg 8 Klazina ouders J W M Kulik en A Tom Johannes Jocobus ouders A J Opstelten en H C Huyssoon Jan ouders P W Mul en C van der Starre OVERLEDEN 6 Febr C Lnönenbnrg 70 j H Bloot 20 m 7 J Overschnnr hnisvr van W van der Oeest 76 j F M Dgkman 3 j 8 F Binee 8 m APVEIim TIII Hiermede belnig ik ook namens mgne kinderen hartelgk dank loor do vele bewgzen van deelneming bg deylekte en het overiyden myner gelielde Echtgenoote ondervooden L BINNENDIJK Raam O 187 Gouda Februari 1907 Teleplioomiet Grouda Aangesloten onder Tel No 188 Mevr de Wed A K V D GARDEN geb O W E ds Stcbler Westhaven 120a V