Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1907

No 10204 Donderdag 21 Februari 1007 458 6 Jaargaiig miwm mmm Meuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken nM M Re I ADVERTENTIEN worden geplaatst van S regels a 60 Centen iedere r l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miittl TelelMiIU De Uitg ave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feegtuagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pei IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Nut Departement GOUDA OORDRAGHT A OND TH des Weiy ZeergeleeNei lirer Dr II BLINK OP Oonilerdaff 21 Februari 11 07 des aronds ten 8 ore in de êoeleteU De Béunie Ooêthiven Onderwerp Aardbevingen en Vulkanen Opgabeldard door Ltahtbeeld D Entree voor nlet Leden t 1 Voor Uerl U ain eo H B 8 0 60 Bovendien ztjn voor de Tribnne een léér beperkt aantal kaarten ji 10 CU verkrUgbaar voor on en minvermogenden ten hnize van den Heer T CBKBAS Wüditraat alhier eo wel niUloitead op Woenidag 20 Februari 1907 van a middags 12 tot s namiddags i ure De Secretaris C J H KBOON HUIS TE HUUR Uetrenhuis Ooslbaven K 88 Zas Kamera groot Kenken drooge Keldni fiinke Tain Vooriien van Oas an WattrIsidiDg Ta bevragen £ B9 OE nOBDKOOPSTE r I DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOH EDIQB MOPEBLAIIKM syn beslist die der firma f WKLUOil TOB LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipti patronen en een gekleurde plaat TH ILL OaBHHMAKBH met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAR OF CHILD ÉBS a FAsuiosa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rSAAOT Vte Boekhandelaar froefnummers AUe tnet koetel BoU Bijvoeg Van alle in dese bladen voorkomende modellen sUn GEKNIPTE PATRONEN met Holl vorklaring Ir p p togen voomllbetalinK van f 0 50 verkrjigbaar UILLV SIMONS Üen Haag by M M V LOOiN DUBBELE BUURT B It TeHn 117 b t nimat vooralen van GASORNAlENTfiN Il elke styi van de eerste fabrieken teg m eoncnrreersnde pryion AinlcKer nt Gis Wtler Spreek lliur eo ElMlriscke gcleldiogeg wis van goed licht hondt wende aich naar het Oottdeeh rerH iMltt0 Uag0 ljH DE AVOI1DS1TB4I daar allei door bekwame Itten verricht wordt ËiwómraÊL Ven werJt veriocht p t IERK te letten orr mwr Misuuii vi H lUVENSWAAY ZONË OOBUiOHBH Dese THBBBN worden afgel É rerd in versegelde pakjes van v IwM SN ttn luttf en en Nêd on met Tormelding van Noiiimer er Prgs voorsisn van nevenstaanf klerk volgens de Wet g lspa Zich tot de nitvoe idk van getelde orders aubev and J C BIJL voorheen J BBEEBAABT Lf QoBdt Dnk vu A BBINKMAM Zi WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenl rsthonin Extract WMA MtmW wordt aanbevolen tegen Borstanndoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoect Uorstpijn Keelpijn Heeschheid enz UELIAKTHB is verkrggbsar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehachlen in SedtrUmd Franirijt IMUeUand Engtlmd Amtrika Ned lndii Oranje liimer Kotonu Trantvaal mt HELIANTIIB werd 9 maal met Oonden 3 maal met Eere Medailles bekroond MKLIAVTBB in flacons I 0 4O t 0 70 en f 1 UBLIAVTHB in dooien tablettep t 0 40 en I 0 70 Eenig e fabrikanten H A VAN SCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek De HoningNoem Den Haag Verkrugbaar bg Finn WOLFf Jt jo Westhaven 198 Gouda GBENUEL Oouda E 11 VAN MILD V erstal B 12 i ffo Ai A BOUMAN Moordndt PINKÜK ffiaiwtrluTka d JJmI A N v ZESSEN SchoonhMm B v WIJK OwfamaVr A SCUEEB IlaattrKkl P W f EDE OudevaUr K ti ds HEIJDEN te Retuimk P d 8PICK MoereapilU D v D STAK W l J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DEB HEIJDEN radrfwio M i P A ut GBOOT A o JONUH Owfeixito J P KASTELEIN PoUbTMktrdam BIKKEB te Bentehop WAAHtlCnUWI i Laat U niet misleiden door J6ii y S roop Het klooster aanetaPuulo Abdy bestaat niet ms Slrooii van yeenerlel waarde SAiliGUIMOSE tegen bloedarmoede en aenuwzuakle Hebt gj een bleeko klearV Lust van hoofdpijn P Last van raiaseiykbeid en doiieligheid F Hebt gy saiiingen in bet hoofd en in do ooren F Pgn in dvn mg en lendepyn goen kracht zgt gy gednrif moede en U U alles te veel F Hebt gy last dat gy niet kont inslapen F Zyt gy prikkelbaar en zennwachtig F En wilt gg daarvan spoedig en afdoende genezen F Wilt gg weer spoedig vroolgk lereoslostig en gezond weten F Gebruik dan de Sanguinoseü De Sangninose is het beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en sennwzwakte Door meer dan vierhonderd genresheeren beproefd bevonden De echte Sangninose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 3UU gram inbond Prys per flacon f 1 50 6 fl 1 8 12 fl 1 15 Weest gewaarschnwd tegen namaak Te Gouda bU WOLFF Co Weiihavcn tO V VAN DAM Co Den Haa f GEBR RIJKEN t DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S noofdmagiuijn Gedempte Binnenrotte t54 Telef ÜSOO Se JUaoa Vn Weet Xleuwtand nnbij Station Bears Telef 40S7 STEIIER INRUILEN VfiRBURBN REPAREBREN dafeiyka in oue Salons I k orMi DE PHONOLA FIOÜOLAFIANO WM FBONOLIST QebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Dgs nuttg eer e ni n v ite uitvindingen op rn iniMl gebied vericttrdc tUktt di ak lltiuitaid gttbniik v o Hjn i hjisie groiulutoffeii gsrandeerei Ie erbniiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao esti aaabereiensiraardig fitbnkut nauwlieunt beantwoordend aas im iahood dat nqi Etikfitten Ix rna bt iiMldo 87 Brareis als llofleTeraiicler 44 Eere Oiploma s gouden ens MedalUfa een liewjjs v o uitmuntend fljn tibriUit li 4i tSU schreef de Aooad m natienal de Faris Nou voile déo mona une 1l 4 4lf d r prewtière di votr exoe iloct flsbrtootton de Obooolat bonbon varU to to IlilViirakc f Lril ii t 18 Hoemalrotegenwoardiger roor Sedachal Jolioi Hstteialodt AmatBrdam Kalvcrsrraat 103 Ter Drakkertj van A BBWKHAN ZOOt kan een aankomend Zetter geplaatst worden AanmeldiDi Langra Tiendeveg D 60 Ferwerda Tiemaii Qrootite détail wUnhandelaren ia Nederland 060 0 72 I St Ettèphe Medoc La Bose Lndon Cha teau Malleret M per flejch per anker an 45 fl Ja Cfa tean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99Graves Blanc 0 72 Hant Saoternes 1 3SWitte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Bttdesbeimer 1 08 Oude Rooile Portwijn I I ƒ 1 08 per flcich Extra OQde Boode Portwyn 1 44 Onde Witte Portwgn 1 08 Extra onde Witl Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Ooede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Dom Beu kdi per Liter 1 17 Prijxtin netto H contant DEPOT TE aOL DA F J J BOON TAN OSTADL Verkrggbaar in fliH cUen SO ets 7 1 et en f l as bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEB F AD BICHTEB Co Rotterdam Te GouDi bg C LUGEB Apothok jr Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 llleiw onovenrolIeB Frof Dr Lielieni welbekoud ISlDW SBACHT ILIZia AIlKi lit Hit Fibrldusurk tot roortdoreude radicale en tekere geueziug van alle zalU de meest hardnekkige xeauu Mlekten oorai ontstaau door afdwalingen op jeugdigen leeftjj genezing van elke swakte Bloe tdcht Benauwdheid Hoofdpgu Migraine Hartklopping Maagpgn slechte apgsvertering Onvermogen Inipoteni PoUntione enz Uitvoerige prospectussen Itpf r Wh 1 1 n fl S v dubbeleloscl r 11 I OnIra ri ep4t Mstth r i Vegta Zsltbomiu I püli M Cl l n k Co Kollerdam 1 HappeJ a Gravenbage I llaliDinani de Joog J Cu Bottarlsj W If Co Oouda u bi alle droxisten Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz RE KISGEVING De BUEOEMEESTEB van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen ene te Utrecht op den 18ett Febrnari 1907 executoir is verklaard het Kohier no 17 der Personeele belasting dienst 1906 dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgoen aanslag op den bg de Wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termyn van zes weken binnen welke de reclames bphooren te worden ingediend Gouda den 20 Febrnari 1907 De Bargemeester voornoemd B L MABÏEN3 BulteDlandscb Overatckt Vandaag komt de nienwe Dnitsche Byksdag byeen De Keizer zal de zitting openen met een troonrede Met belangstelling zallen de voorden die de Keizer tot den uienwan Bgksdag spreken zal en die het program voor de aanstaande zitting bevatten vernomen worden Twee merkwaardige feiten zyn by het samenkomen van den nienwen Ityksdag op te merken Het eerste is de samensmelting der drie vryzinnige groepen De leider der Dnitsche volkspartg Wttrteoberg dr Payer heeft aan de beide andere groepen de vryzinnige vereeoiging en de vrgziunige volksparty het formeele voorstel gedaan zich aaneen te slniten tot een enkele partg Dit voorstel is gisteravond in een gemeenschappelgke bgeenkomst der drie groepen behandeld en in beginsel goedgekeurd Het eerste gemeenschappelgke optreden der drie vereeoigde groepen in den Byksdag zal zgn het indienen eeuer interpellatie van den Bgkskanselier naar aanleiding der in de cectromabladen gepubliceerde brieven van en aan generaal Keim Daarbg zal de vraag worden gesteld welk aandeel de regeering had in de verkiezings campagne van den Deutsehen Flottenverein De Freis Ztg verneemt dat Bhiow de interpellatie persoonlgk zal beantwoorden om het standpunt der regeering te kunnen uiteenzetten V DU Waahiugton wordt gemeld dat het rapport van de commissie alt beide huizen over de lex Boot betreffende de immigratie van vreemde werklieden door den Senaat FEViLLETOX m DUB BELE BA NDEN 26 Hy is zich bewust van de gevolgen die het kwaad voor hem zelf meesleept niet echter dat hy er onschuldigen mee zal treffen De kinderen van aan de drank verslaafde onders kunnen teringiydirs worden of nog ellendiger wezens die bg de geboorte reeds gestempeld zgn tot krankzinnigen ol misdadigers Een dronkaard verwoest niet alleen het tegenwoordige maar ook de toekomst Uyn God dokter Hoe vrteselgk Maar beataatt er voor hen geen genezing f Dat ia twyfelachtig In ieder gevalxeer moeilijk U aU echter toe dat hy jiinds hy by ons eeoige weken heelt doorgebracht iich ernstig verbeterd heeft Het zaI d vra g lyn of hy dH zal knaBtn voUtoaden Want de alcohol doodt dan wil Nisti kan yn macht weerstaan ZaUs niet de toewtjding vu een xeliopoltereod vrouw D oBde dokter xig het dappere meiije Mt bswendtrinf us n Tanrolgi op btjiu zonder stemming is goedgekeurd Aan de wet wordt eene bepaling toegevoegd waarin den president recht worilt gegeven de onderdanen van een bepaald land toegang te weigeren tot de Vereenigde Staten of voor een der eilanden van de Ver Staten of voor het Panama gebied indien de president tenminste overtuigd is dat die passen gebruikt worden op een wgze waardoor de belangen van Amerikaansche werklieden kunnen worden benadeeld Door deze toevoeging waarmede de Japansche gezant zich vereenigd heeft is elke scherpte aan de immigratie wet ontnomen Men verwacht dat thans het JapanschAmerikaansche geschil geheel zal zgn opgelost V De koloniale byeenkomst zal den 15en April te Londen geopend worden Daaraan znllen deelnemen de minister van koloniéi de minister van Indie en de eerste ministers van de zelfbestnrende koloniën Transvaal nog evenmin als T ansoranje De Engelsche regeering heeft een voorloopig program rondgezonden maar de leden der byeenkomst kunnen nieuwe onderworpen erop brengen Een van de voorstellen geiyk men weet niet overal in de koIoniSn welwillend ontvangen Is om een vasten Tgksraad in te stellen waarin met raadgevende ftem vertegenwoordigers van de koloniën znllen zitten Nieuw Zeeland denkt zich dien raad als gevormd door de koloniale bgeenkomsten geholpen door een raadgevende vaste commissie zetelende te Londen en bestaande uit koloniale vakmannen en de vaste vertegenwoordigers te Londen Behalve de onderwerpen die wy vroeger al gemeld hebben vintien wy o a nog genoemd de toekomst van de eilanden in de Stille Zuidzee het recht v n de ryksregeerlng om tydeiyk of voorgoed koloniale wetten goed te kenren naturalisatie kustvaart zilveren muntstelsel tiendeelig stelsel van munten maten en gewichten De Zwitsersche Maatschappy van Landbonw heeft te Zurich haar 25 jarig bestaan gevierd by welke gelegenheid dr Lanreen voordracht over de ontwikkeling van den Zwitserschen Laodbonw in de laatste vyf entwintig jaar gehouden heeft De graanbouw is in die jaren vry sterk afgenomen Hy leverde In 1882 nog 38 percent nu nog slechts 14 percent van bet graan dat de bevolking ooodig heeft De veestapel daarentegen is aanzieniyk vermeerderd Het aantal koeien is toegenomen i HL i Hn i iiu i ii iua i ü i mi floisterenden toon alsof hy een pjlniyke be kentenis aflegde Zelfs dat niet De dronkaard wordt dan huichelaar en drinkt in het geheim Ik heb ze gezien die opgesloten waren en zichbedronken met can de cologne met schoensmeer zelfs Dus dokter het is te laat P Ik vrees ik vrees Kaar in geen geval te laat voor zgn goede vrienden omhet te vtfen Er is nog slechts één middel Wanneer by zich drie maanden onderwerpt aan een matigheids diëet zoo volkomen mogeiyk dat wil zeggen dat hy gednreode dien tyd niets anders drinkt dan water misschien dat er dan te hopen is op eenphysieke en moreele genezing Het jonge meisje reikte den grysaard de hand die hy vol eerbiedige teederheid aan zgn lippen bracht Oe gaat een fasrdnekkigen strfd aan myn kind I Het loon lal des te schooner zyn Ik trek ten stryde en na verloop van drie mamden hoop ik te knanea lenea Ikheb ovetTODoa EtiennetU Dharlel xat Is haar wetlderig Incaiieht tsilctkamw n UeU ilah Jairt met liet minder dan 53 percent dat der foksUeren met 41 dat der varkens met 33 pereeat Ook zgn er meer paarden percent meer Het aantal schapen geiten en ezels echter is afgenomen De waarde van bet rindvee is gestegen van 360 millioeu tot 537 millioeu francs Naar de schatting van dr Laar levert het ZwiUersehe vee thans jaariyks 21 574 000 hectoliter melk Het melkverbroik ia in 25 jaar mat 44 percent gestegen waarbg in aanmerking dient te worden genomen dat de ehocoladelabrieken thans jaariyks onge veer 100 000 hectoliter melk noodig hebben en ita 1882 nog maar 15 000 hectoliter De waarde van de Zwitsersche vleeseh productie in 1906 wordt op byna 215 millioea francs geschat tegenover 126 milioen in 1686 De Fransrhe Kiaier eglnt met de b handallfg der ioterp ties over de k erkeiyke politiek lij antwoord op die interpellaties verklaelrde rainitter Briand dat hy zyn politiek nooit heelt gewgiigd zgn collega s hebben zyn beilissingen eenparig goedgekeurd en hyzélf had nooit kunnen denken dat de sch dlng ooit het karakter van een godsdieitttoorlog zou aannemen Db republiek loo verklaarde hy wil de Vrüheid van geweten onaangetast laten wy hebben de verplichting op ons genomen de vrgheid der uitoefeolng van den eeredienst te waarbjrgen De minister herinnert er dan aan dat talfs zonder contract de kerken voor de katholieken geopend blgven Op een gegeven oogenblik viel ministerpresident Clemencaau hem in de rede n zeide Ik deel met u de varantwoordeiykheld Minister Briand zeide verder Hat beweren dat de besprekingen afgebroken zyn is onjuist Wanneer de aartsbisaeboppen esn aannemelgk voorstel doen zallen wg bat in overweging nemen De onderhandeUagen tusschen den prefect en kardinaal Bitbard liepen over het contract op hetgebnUc der kerk Notre Dame te Parys De minister hoopte dat men wegens materieele radenan tot overeenstemmiag zal geraken EM wederoptreden van itrydlustige monniken zal hy niet duMen Verder deed hy een beroep op de gehaale repnblikeiiMche party eo zeide dat de staatkunde der regeeting aooit en politiek van onmaeht is geweest De regeerlag past de wet zoo toe dat het overwicht van den laekenalaat en da bevrediging der gemse btsig met een zeer gewicbtigen arbeid aameiyk zich volgens de regelen der knoet de kaart te leggen toen madame Manduit gewooniyk onaangediend by haar kwam binnenstormen Berg je kaartan maar op kleintje Ik heb nieuws dat zy je niet kounea vartellen Zoo t Laat eens boeren I B rat n beecbuitje en n glaasje port Ik ben zoowat heel Parïs doorgaloopen dat gaat je niet in de koad kleuren zitten I ISedien je dan maar aelfl Je weet waar je alles zoeken atoet Madame Manduit opende een prachtigan mahooiebonteü bonhenr du jour en nam er een kristallen flacon ten zilveren blad en twee glazen uit die sy beiden met witten port vulde Een glas schoof zy voor haar vriendin terwgl zy het hare la Mo twg litdronk om bot onmlddeliyk wadar Vol t Bchenken Toen Uk zy mat haar verhaal van wal Ik heb Straatateaa vanoehtand gesprokaa Uy heeft mg een ander verteld van je vluchteling Die schynt zoo deugdlaam te zyn geworden als een heremiet Het aaisie dat hem zoo flink onder don duim o 100 mooi op weg ur gaoezing heelt gebracht is alleen n heel sanatoriam waavd Chrlatiaan gaat om elf nar naar bed verdaalt d D dH tm k ê U poolboakao op dareu wordt verzekerd een godsdienstoorlog wil ze niet Noodig is bet dat de meerderheid openhartig uitspreke of ze vertrouwen stelt in het kabinet Langdurige herhaalde toejuichingen Nadat nog eenige prekers het woord hadden gevoerd over de prioriteit voor een motie van des haar Aliard iu welke de regeering wordt verzocht een ontwerp in te dienen waarby aan de gemeenten de vrge beschikking wordt gegeven over de kerken werd deze verworpen met 484 tegen 7H stemmen Minister president Clemonceau aanvaardde in naam der regeering een motie van den heer Sarrien iuhoudsnde dat de Kamer vertroAren stellend in de regeering de verklaringen goedkeurt ledere toevoeging afwyst en overgaat tot de orde van den dag De motie werd gesplitst Het eerste gedeelte werd aangenomen mat 38Ü stemmen tegen 88 het tweede met 407 tegen 36 De gebeele motte werd aangenomen Éet 384 stemmen legen 33 Daaraa werd de zitting opgeheven In navolging van gen Botha heeft an Fitipatriek door tusschenkomst vao den Johanneabargschen correspondent van Beuter een boodschap aan het volk van l g l od gericht De verklasingastryd zegt hy geldt Znid Afrika en het ryk Wat Transvaal en Znid Afrika betreft stelt hg de vraag of beginselen en standvastigheid de politiek moeten beb rseh4n of esrzacht en opportaDlsme dit achyat gericht tegen Kitzpatriek s tegencaodidaat golonon en de tweede vraag of de teganatelling Brit tegen Boar langsamerbaad door praktische samenwerking moet vardwitoen of denkt men baar op kanatioatiga wyza te kaanen opheffen t In bMt gevallan beantwoordt Fitzpatriek natnuriyk het eerata lid van de vragen bavaatigand wat kat ryk batrah verlaagt hy dat Transvaal s zelfstandigheid aen werkeiyke zelfstandigheid zal wazen en de regeering In Eagelaad niat sydallaga invload op da verklazlagan Oefent Hoe y dat doet laat hy in t Bidden T B slotte legt by dat hy waaraehlfliyk n overmacht tegenover zich heelt het Volk Solomon eu diets zoogenaamde gematigde Engelachm al wie tegen gelgke rechten n tegen Engelsche kapitalisten iyc en dan da Bood t Daartegenover stelt Fitzpatriek de oade gazindheid van de mannen die steeds voor geiyke rechten syn geweest u de overweging dat hy 23 jaar in Transvaal gewoond en gewerkt heeft De bood papa s kantoor en het gekenvel met i jn dnifj En drinkan f Alletn water I Siraatat n is ziek gewordso van varoolwaardigiag toan by het hoorde Dat is gemakkeiyk 1 Waarom haaft hy syo invloed niet aangewend om Christiaan weer i v bet juiste pad te brengen f Omi at zgn invloed naar de mn b I Alleen dat mooie blondje heeft iet lig Christiaaa in te brengen Ja die kleine heeft gezegepraald I En zou jy die tol nn toe nooit een minnaar hebt verloren of je hebt bon de dear nit gebonjourd je dat zoo maar laten welgevallene Ik d nk slecbU aan dat öine hoe my ta wreken DU noem Ik eerst verstandig redeneeren I Dat jatfertje keelt haar trouwjapon nog niet aanl Je hebt das tyd genoeg omfe maatregelen te nemen Maar hy Is tot over zyn ooren verliefd en komt de voorwaarden die zy hem gesteld keeil zoo zorgvuldig mogeiyk na Waarin bestaan dieP Gedarende drie maanden moet hy by zyn vader inwonen en bg het linate pretje dat bd nithaalt is hy zonder genade althaar liieost ostslafan Het la toch wat ta fWorlt tarrslgd