Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1907

Vrijdag 8 Maart 1007 Vo lOSTT 45ste Jaar£ ang fiODMHE COWMT iSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telalai n ffa St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jiost 1 70 llfxonderlyke Nommers V IJ F G E N T E N Tetelaaa Ja M ADVERT E NTIEN worden gepüatót van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroole letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild ïuiver planfa ardig licht verteerbaar snel verkend T Haag WOLFF Co Waatharen 193 QBBNDKL B B TAN BOCMAN Moordrtcht PINKSE Nuunn Uri ad 7JimA A N VAN ZB88RN Schoonhvtn B r WIJK P W r BDE Hidevattr A SCBBEB BaattrtdU K VAN DEB BBIJDEN Kmvük P r r 8PBK MomaptU O r o 8TAB Wed J BOLST XfKOLKMAN ABN r o BBUDKN Waddingmen PA oaOKOOT A UB JONGH CWnutor J P KASTBLBIN PtUmttTdam D BIKKBB Bmtdkop WAAKSCMUWiNU Laat U niet mialaiden door Abdif Sirtfop Hat UoostardaisiXa Paulo AMÜ bestaat niet dtu Stroop van goenortoi wuW S l a HttlS TE HUUR Derrenhuls Oostbavnn K 88 Zea Kimera groote Keaken drooga Keld i Hioke Toio Vooriien fan Ou u WattrleidiDg T l Trt n B 89 EEMSE70TTANTIEE n wardt rerioekt op I IIBK t lettai UIT Hm Miottuii riii N IUVËN8WAAY ZONEI OORIMCHEH Dm TUKKEN wonUn tTgaU nrd ill Ttmgilda pakjaa ran vi f fiaaa m Mn half aa etn N d on met TermeldioK Tan Nommer ar Pryi roorsien ran nerenataan BUerk rolgena de Wet edepo neerd Zich tot da nitroa iov rao ge anla ordera aanber enaa a C BUL roorbeeD J BRKRBAART Li Ferwerda Tiemaii Orootita détatl vUnhandelarea in Nodarland Ü 72 8t Ettèpbe Medoc La Koaa Ludoo Chateau Malleret M per Beach per anker ren 41 11 N 0 80 j 0 99 0 72 I 18 0 99 0 72 1 08 ChAteaa Malleret Petit BoDfguKna Orarti Blano Bant Santernea Witte Bergerac Niertteiner Bndeiheimer I Oude Roode Portwyn I 1 00 per Betch Extra oDde Koode Portwtjn M Oade Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 jFine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vormoutb di Torino Dom Bei i irdi par Liter 1 17 Prijnm netto A contant DBFOTTKOODDA I J J BOOR iH STADE füMJbifCS WORMERVEER HflUkAMi Noord Brebaotsch SchoeD eo LaarzeDOiagazUo KLEIWEG E 30 tegenorer de Kleiwegiteeg PRIMA KWALITEIT oveRSGHoei e Strrkd Soboolltiinei eni llpruiming van reslanten Aanbereltnd C SMITS Allt rtparttUa o Moceastan rk GEBR RIJKEN L ok LANGE IV ROTTERDAM 1 VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagatiJn Oedempte Binnenrotte 154 TeUf XS09 VERBDREN RBPAREEREfl e Maa uyn Wett Hieuwland 9 nabij Htatlon Beur § Telef 4657 STiillER URDILEH DE PHONOLA dagelUki ii He MaM I kaaraa fHOKiLMSO M IBND N PMQLI5T SANGDINOSE middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte Ik leed aan de maag en waa altijd iwak maar na bet gebrnik ran nwe Sangalnose roei ik m j reeds reel betnr eo Bterker uodal ik m n werk nn weer grootendeeia kan rerrichten Mej F C0BNELI8SE Wilbelminadorp Nor 1906 By herhaald geroel van oververmaeidhetd en keortaaehtigheid heeft hot gebruik uwer Sanguinose my menigmalen goed gedaan Merroow BAHOSEN Arnhem Bnim terentien jaren waa ik b j een doctor aan bnia werkiaam al die jaren leed ik aan ontzettende hootdp Jnen door bloedarmoede en iwakke zeunwen Mgn docter gal mg allerlei soorten van etaal maar nieta hielp m j Thans kan ik B rerklaren dat ik door de SANQUINOSE geheel genaieu ben tot rerbaiing ran allen die mg jaren lang als een Igdores gekend hebben MeJ K J BBI£DÉ Van BrieghelBtraat Den Haag Oodergeteekende rerklaart volkomen geneien ta syn lutduieelingen door het gebruik van les flacons Sangalnose Mej M BUNSCHOTEN Den Haag Bysw atraat 101 Ik waa eene echte ZenuteHJderee De doctoren badden al ran allei aangewend doch niets mocht baten totdat men mg de Sanguinot gegeven beeft Uie heelt t efïolpen Na het gebruik van eenige flacons ben ik geheel beter Mej J TBUUPE Cnüpstraat 66 Den Haag jy die dit leest doet aw roordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proel met de SANOUINOSE wanneer gg geen baat vindt bg Uwe tegenwoordige behandeling I Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen en buitenland raden de Saagainosa aan als rersterkend lonifieorend middel by iwakte en algemeeae rerslapplngstoestanden SangainoM kost t 1 60 par II les 11 1 8 twaaU fl 15 Wa U U voor nawtaak Te Gouda bU WOLFF Co We8ihav fl 108 Hoest gij Getnük VUGENHOITIG kost per flesch een Oulden en is bet eenigste middel VUGENHONIQ dat terstond helpt I aemalogeen Poedervorn is het eenijfste helpend middel tegen atomtaras ml mieekmmeht Menmiemmmkle m ri0tlutm llliVelM Jk M MsaaeMea rermuigertma am rerwiimét iut mmr tteha u m tk raektem aematogeen in Poedervorm H H H heeft aan aangename smaak en kan in alle drinkbare rloeistoUeo mJÊ mÊMm worden opgelost HAEMATOUEEN IN POËDBBVOBH is het praeparaal wat U spoedig genaast HAEUATOaEEN IN FOËDERVOSU wordt aanbevolen door H H Doctoren Erqg per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Varkriwbaar hg Firma UILO Vaantal Unxfa A ËeniKe labrlkaaieR H v SCHAIK Co M M V LOON DUBBELE BUURT B IS Telln 117 b t ruimst voorsien van GASORNAIENTEM in elke ttgl van de eerste fabrieken teg n concurreerende pryien KMltigtt V Gu Water Spreek Blur ea Electriseke geleldiogei Wie ran goed licht houdt wende xich naar het Ooudêeh VerllcMlng Maga yn e AVOlDfitTER daar alles door bekwame fltters rerrlulit wordt Verkrygbaar in flesschen SO ets TIS et en l bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AS KUB I F AD BICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LütJER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westharen 118 DE aOBOKOOFSTB DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEOIQE MOBEBLAOEat zyn beslist die der Firma WELBOH TUE LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis gekniptepatronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESaUAKBR met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAU OF CHILD BESa FASHIOSS f Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAQT Vu Boekhandelaar Proefnummer AUe met koetel UoU Byvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl rerklaring Jr p p tegen vooruitbetaling ran f 0 60 rerkrygbaar MILLY SIMONS Den Haag i Wild en Gevogelte Van a beden en verder dageiyki rerscb rerkrygbanr Braadknikens Soepkippen Duiren Poularden Kapoenen gemeste Eendregels Talingen wilde Eendrogels Fazanten Patryien Snippen Korhoenders Reerleescb enz enz tegen de meeat sterk concarreerenda pryzan Panklaar schoongemaakt Iraneo door geheel Nederland Aanbevelend T OPTTJBi ffG Poelier Ooaterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Eohte Oude JTenerar Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETER8 Jz LH maM m hmUrmd Ooada Dftk va A BBINKMlK Z Omsa iiai OPROEPIR OHDER DE WAPEHEI DER Miliciens Verlofgangers der lichtingen 1900 en 1903 De BUB0EMËE8TËR der gemeente GOUDA brengt ter kennis van de in deze Gemeente gevestigde MILICIENS VERLOFGANGERS dat bigkens eene voorloopige ingekomen mededeeling kraclitens art UI der Hilitiewet 1901 lot den werkelgken dienst worden opgeroepen lo dat de tot de compagnieën Hospitaalsoldaten Tehooreode verlofgangers der lichting van 1900 zoomede de verlofgangers der lichting van 1903 die van de regimenten Huzaren bg de Treinafdeelingen der regimenten Veld Artillerie zgn overgeplaatst in 1907 onder de wapenen moeten komen en met grootverlof moeten worden gezoadeu op de data in den hierna volgende staat genoemd LICHTING 1900 De Ie en 2e Compagnie Hospitaalsoldaten zg die krachtens art 109 der Militiewet 1901 onder de wapenen zyn gebonden of geroepen van 18 Haart tot en met 30 lüaart de overige van 18 Maart tot en met 6 April De 3e en 4e Compagnie Hospitaalsoldaten zg die krachtens art 109 der Militiewet 1901 onder de wapenen zjjn gehouden of geroepen van 8 April tot en met 20 April de overigen van 8 April tot en met 27 April LICHTING 1903 Van hen die van de regimenten Hoiaren by de Treinafdeeling zgn overgeplaatst Het Ie Begiment Veld Artillerie 1 4 van 2 April tot en met 20 April Het Ie Regiment Veld Artillerie 1 4 van 22 April tot en met 11 Mei Het Ie Regiment Veld Artillerie 1 4 van 18 Mei tot en met 1 Jani Het Ie Regiment Veld Artillerie 1 4 van 3 Juni tot en met 22 Juni Het 2e Regimant Veld Artillerie 1 4 van 2 April tot en met 20 April Hat 2e Regiment Veld Artillerie 1 4 van 22 April tot en met 11 Mei Het 2e Regiment Veld Artillerie 1 4 van 21 Hei tot en met 8 Juni Het 2e Regiment Veld Artillerie 1 4 van 10 Jani tot en met 29 Juni Het Se Regiment Veld Artillerie 1 6 van 26 Haart tot en met 13 April Hat 3e Regiment Veld Artillerie 1 5 van 16 April tot en met 4 Mei Hat 3 Regiment Veld Artillerie 1 6 van 6 Mei tot ea mat 22 Hei FEVMLLETOX IN DUB BELE B ANDEN 38 Maar alles komt op zyn tgd Voor bet oogenbllk is er nog alleen maar sprake van dan kanker die weldra i ekneveld ligt aan de voelen der wetenschap en dat dank zy den beer Vernier Hoor eens beste vriend myn aandeel in deze overwinning is gelgk die van den kleederfabrikant die de uniformen leverde voor het zegevierende leger Wanneer ge moogt slagen wat ik van harte hoop doe dan geen moeite my bat succes toe te schrgven ik zal de wereld wel beter Inlichten Ik zal mg tevredi n stellen met de genoegdoening iets te hebben gedaan ten bate der menscbheid die ik zooals uw waarde oom mg zoo dikwyia voor de voeten werpt meer en mear vergiftig Alsof men den wapenlererancier kan verbieden wapenen ta verknopen omdat er ellendelingen zyn dié hnn medemenschen er mede doodeo of den apotheker om morfine te bereiden Dan iM er gaan handel maar knnnan baitaan I Dat aan gnliigaard aan aan indigaiUa atartt li nog gaan bawti dat atao iciiadaliik ii Het 8e Regiment Veld Artillerie 1 6 van 27 Hei tot en met 15 Juni Het 3e Regiment Veld Artillerie 1 6 van 17 Juni tot en met 6 Juli 2a dat voor de IsraClietische miliciens Tan de lichting van 1900 behooreode tot de Ie en de 2e compagnie Hospitaalsoldaten de datum ran opkomst wordt bepaald op 8 April en die van vertrek met grout verlof voor beo die krachtens art 109 der Militiewet 1901 onder de wapenen zgn gebonden of geroepen op 20 April en voor de overigen op 27 April De verlofgangers die van de regimenten Huzaren bg de Treinafdeelingen der regi menten Veld Artillerie zjn overgeplaatst zullen bg nadere openbare kennisgeving moninatiel worden opgeroepen Voormelde Verlofgangers worden by deze opgeroepen om op den bepaalden dag vóör des namiddags 4 ore bg hnnne korpsen tegenwoordig te zgn gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en uitrusting bnn bg vertrek met groot verlof mede gegeven alsmede van hun zakboekje met verlofpas De verlofgangers die wegens ziekte niet op den bepaalden tgd in werkeiyken dienst kunnen komen zallen zich na bnn herstel onverwyid by hun korps moeten vervoegen Voorts worden bedoelde Verlofgangers uitgenoodigd om minstens twee dagen te voren hnnne verlofpassen ter Secretarie der gemeente te doen afschryren en vervoer of passagebiljtten te ontvangen indien sy daarop aanspraak hebben GoDda den 7n Maart 1907 De Burgemeeatar voornoemd E L MAETENS Bultenlandscb Uvcrzicll Reuter seint uit Beriyn dd 6 Maart By de behandeling der sappletoire begrooting voor Dnitsch Zaidtrest Afrika in den Ryksdag zette de directeur van koloniën Dernburg uiteen dat sedert de laatste beraadslaging op 13 December de regeering in de verblgdende omstandigheid was dat zg het einde der vgandelgkheden kon mededeelen De toestand in de kolonie is echter nog ver van normaal hoewel het mogelgk wordt geacht het aantal troepen met 600 man ta verminderen De regeering ia voornemens een aanvnllings begrooting in te dienen waarin met den veranderden toestand rekening wordt gehouden en waarin Ie terugkeer van een groot aantal troepen linnen de eerata zei maanden van 1907 wordt voorzien Niettemin heeft aw oom wel eenigen indruk op my geiiaakt met zgn redeneeringen Ala om den zin d er woorden duideiyk te maken weea hy zyn zoon die op eenige schreden afsta ids aan de zyde van Genevieve wandelde Jean begreep hem en op fluistaranden toon zeide da jonge geneesheer Ik heb a iel in het vertrouwen medete deelen Ik ben op het spoor vaneen tegengif van den alcohol Door een eedvoadig middel hoop ik da dronkenschap ta genezen door den patient met walging te vervullen jegens zyn ondeugd Ik kan het resultaat nog niet als onfeilbaar aankondigen daar in sommige gevallen het geneesmiddel in den aanvang zulk een uitwerking had dat zich jfarscbynseien vertoonden die niteriyk real orereankemst hadden met de ajmptomon van delirium tremens Maar op de crisis trad altgd de grootste kalmte in en weldra worden de patiënten bedaard en gewillig en moral afkeerig ran den alcohol dien ilÉ hun in alle vormen aanbood wyn bier cognac enz Zg konden zelfs den geur niet verdragen Nu bestudeer ik de beste wyze om de onaantastbaarheid voortdurend ta maken Vamier drukte hem da hand Dat zal da grootste triomf dar weten hap lynl 0 f waat walk gavaar ik dielit Dernburg wyst op het verbiydende verscbyisel dat de sympathie vao het volk net de Zuidwest Afrikaansche kolonie toeneemt Tal van personen hebben zich tot de regeering gewend die een farm in bewerking willen nemen Het Duitsche kapitaal in al zyn vormen toont belangatelling voor de kolonie Hg gelooft dat dit de verwachtingen die de regearing voor Zuid westAfrika heeft zal helpen verwezenlijken Bgval Renter seint uit Sebastopol dd 6 Maart Hedenavond werd onder het rgtnig van den vestingcommandant generaal Nepinef een bom geworpen De generaal werd aan de beenen gewond ook de koetsier en de paarden werden gekwetst en het rytuig ver brgzeld Het gelakte den misdadiger te ontkomen Mecklenburg krggt een nieuwe staatslnricliting De beide groothertogen die van MeckleoburgSchwerio on van Mecklenburg Strelits hebben bet den landraden medegedeeld Noodig was bet sinds lang want in Mecklenburg bestaat nog steeds de fendale staatsinrichting die uit de zestiende eeuw afkomstig is en in den loop der eeuwen slechts wat gewyiigd werd De ridderschap regaart bet volk moet toezien lu 1848 zag de groothertog Friedrich Fraoz in dat een wgziging noodzakeiyk was Hy riep een boiteogewonen Landdag bgeen kondigde zgn plan af algemeen kiesrecht in te voeren en wenscbte de Daitsche grondwet de Bondsakte van 1815 tot grondslsg van bet staatsbestuur te maken Maar de droom was kort van duur Van alle zyden kwamen protesten zelfs van den koning van Pruisen die ook tot de agnatan behoorde en een Bonds sebeidsgerecht verklaarde in 1850 do nienwe grondwet roor onwettig Sedert werden herbaaldeiyk pogingen aangewend om een grondwet te venkrggen roor Mecklenburg maar terergeets Het bleef by het onde Thans echter heeft de groothei fog Friedrich Frans IV in overleg met giuotbertog Adolf Friedrich van Mecklenbo g Strelitz hst besluit genomen een Grondwat ta laten opstellen die in 1908 door een builfsugt wonen Landdag zal worden behandeld Dat ia een belofte Hoe ii uitvoering wezen zal moet worden iilgfIwKii U ar bet ia een verbiydend veraèliynael dat di vorst het Initiatief nam tot de verandering die wil zg goed zgn een demoeratischtn Uoebt ooit mgn zoon weder tot zgn vroegere ondeugd vervallen dan reken ik op o Jean antwoordde niet zgn blikken staarden ernstig voor zich heen Haar toen iVernier hem als smeekend aanstaarde antwoordde hy Reken op myi Het heil van uw zoon zal de prys zyn waarmede Ik aw weldaden betaal Niet éen vsn hen die hg liefheeft zallen redenen hebben om tranen over hem te storten Onwillekenrig zweefden Augagne s oogen over naar Genevieve en ware Vernier niet zoo ontroerd door hetgeen hy gehoord had dan zou hy zich hebben afgevraagd of de liefde voor de menscbheid de eenige beweegreden was waaraan da jonge gelee de gehoorzaamde De fabrikant veranderde echter van onderwerp en deelde Joan het plan mede dat zyn schoondochter gevormd had ter oithreiding van de inrichting Geeft a de voorkeur vroeg by aan een nieuwen vleugel of aan een afzonderiyk paviljoen Aan het laatata antwoordde Jean Dan zat dit volgens uw aanwyzlng gebouwd worden Ge hebt twee machtige beschermers dokter Uw talent en Genevieve Mevrouw Vernier is een adela vrouw Mida Jaan aanipzina vartagas regeeringsvorra in Mecklenburg moet tot stand doen komen De zitting der Ruasiache Doema is giateren geopend Alle ulteriyke leesteiykhuden en de praal die by de opening der eerata Doema werd p ezien bleven achterweg Na een godsdienstige plecbtigbeid begaven de algevaardigden zich naar hun vergaderzaal in het Tauriache paleis Toeo alle gezeten waren de loges dicht bezet met leden van den Ryksraad en diplomaten de ministars in hue bank betrad de vice president van den Ryksraad Goloobef de tribune en las de keizerlgke besluiten voor tot byeenroeping der Kyksdoema en dat waarby aan hem werd opgedragen namens den Tsaar de volksvertegenwoordiging te begroetan Hy verklaarde daarna de zitting geopend De rechterzyde die ongeveer 100 man sterk ia stond op en juichte herhaaldeiyk met den kreet Leve de keizer I de oekaaes toe de linderzyde en het centrum bleven zwygend zitten ook toen aan het slot dar voorlezing opnieuw een torjoiching van de rechterzyde vol de Is deze houding reeds een biyk van een ongewonen toestand die komt nog sterker te voorschyn nit de berichten welke van verschillende zyden uit Petersburg worden ontvangen De algemaene strekking dier berichten is dat de Doema geen lang laven hebbeo zal De Regaerlng zoo wordt gemald staat voor een moeiiyk geval Do Doema is voor haar een onbekende grootheid En al is zg voornemens te pogan mat de Doema tot samenwerking te komen toch zal men binnen korten tyd weder booreg dat da Doema ontbonden wordt Vooral in hooge militaire kringen haaraohen plannen voor een reactionairen staatsgreep zegt de Russische Korrespondenz De Boes zegt De eerste Doema werd bogroet met verwachtingen die ohvervuld bleven Vio de tweede hoopt men weinig De afgevaardigden komen ernstig en zwggend by en da Begaering ontvangt hen zelfbewust tot alles in staat Niemand weet wat gebeuren zal wy weten slechts dat ieder afgevaardigde de opdracht kreeg Werk poog de slavenkatenen te rerbreken die het land omknellen De Towarisjtsj De byeenkomst van de tweede Doema is van geweldige historische beteekenia omdat zy een nieuwe groote atap voorwaarta ia op den weg ter bevrijding i t volks Voor geheel bet rolk is dit een ernstige gebeurtenis die roor de bureadcratie met zeer gemengde gevoelens wordt beschouwd De eerste dagen en weken zullen En nu gaat ge tocb zeker mrt ons mede om een toertje te maken in bet hoschr Ge moet n niet zoo begraven en dat op uw leeftyd I Bent u hang om in een automobiel ta ryden t O neen Haar het Is nu bet uurvoor mgn bezoek aan de patiënten Ik geloof bepaald dat de dokter manscheasehow ia zeide Christlasn die het tweetal genaderd was Ben ik er de schuld van of myn vronw f U weet wel boter mynheer Veruler Ik hen nu eenmaal een kamergeleerde en Ik smeek het u als een gunst my in myn afzondering te laten Zooals u wilt I Men moet niemand dwingen Het is nn twee unr en tyd om te vertrekken Verveelt ge u dan nooit In deze afzondering F vroeg Emmellne die nu ook naderby waa getreden Daartoe ontbreekt het my aan tyd mevrouw Maar dea aronda ala u taak il afgeloopen f Hoe oud bent n eigeniyk f Nog geen d rtig jaar nietwaar r Denkt u dan nietaan een huweiyk f Jean Aogagne wendde het hoofd af Wordt rarvolgd