Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1907

Hoek Heerenstraat ROTTERDAM No 10878 alerdas 9 Maart 1007 458 e laar ang QEBBs Rübyoets En Detail En Gros fiouDSCHE mum Magazijnen Snecli Zwolle Apelduoi ii Kaiii en GoedkoopBt Speciaalhuin in Ueeren en Kinder Kleeding voor alle standen Enorme SHorteering voor Zwarte Colbert è n Jaquette Costuums Tanaf f 7 tot f ZG Door vroeg lijdigfe afsluitingen met de fabrikanten kunnen wij niettegenstaande de groote stijging der grondstoffen onze bekende lage prijzen handhaven Bijzonder vestigen wij de aandacht op onze Slamqualiteiten No 2446 ZWART KAMGABEN CüSTIjüM f i o 1918 ZWART SATIJ C0STU11M ie 2214 miÉ RAMGARKNCOSTIÜM 19 2453 DRAPËCOSTUUVI 90 i ieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Mv lelelMn la Ét BELIJDENIS De Uitgiive dezer Courant g cschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is lJi5 tranco per IK t 1 70 Afionderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden grepliat sf van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 itur ili s uii l l 2318 2429 CHKVIOT TWILL 14 t n en iaaeexd ere pxlm a q u s lttOit©3a Vergelijkt onze qualiteiten prijzen en afytrerking r lok na langen tijd te zijn gedragen behoudt Écrwoels Hlele MlIl g haar oorspronkelijken pasvorm Openbare Yerkooping TE GOUDA op UAANDAO 18 KAART 1907 lei Toor middaga te e uren in da Sociëteit VREDE BEST UD de Markt tan orerataia tu dan te Htaatrecbt gareatigden Notaris J KUENAN No 1 Ban WINEEL EN WOONHUIS met TUIN en raim PAKHUIS daarachter tan de Lange Oroenandatl wyii I no 100 t Uonda Kadaater Sectie B no 963 groot 1 Are 72 Centiaren Hat pand waarin aedert vele Jaren t gnoatig gevolg ene taak In Boter Kaaa Spek en Elereit wordt nitgeoelend ia in eigen gebruik en berat beneden Winkel drie Kamera en Keuken en boven drie Kamera en Droogtolder het Ptkbuia dat nitgang heelt naar Achter de VlaehDarkt b nrhusrd TOor f 1 50 per week Te aanvaarden 1 Hei 1907 Ko S Een goed onderhondav onlanga nieuw gebouwd Woonhuis met Erf en Qrond aan de IJaiellaan ta Oouda wijk B no 740 Kadailer Sectie A no 4013 groot 1 Are 64 Centiaren Verhuurd btj de week voor 1 8 26 Bn No 8 Een goed onderbonden van Oaa en Walerlalding en vele gemakken voorïion KOFFIEHUIS met Verguam g KSVEN en OROND aan de Nieawe Haven ta Sonda wtk N na 19 Kadaatar Sectie B no 634 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergnnning ia wordt aedert vele jaren met gunatig gevolg die uak uttgeoelend Boven verhuurd voor i t per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 Te beilchtlgan de laatate drie werkdagen Ti6r den dag der veiling van 11 tot 2 uren n op dien dag van 9 tot U uren Nadere Inlichtingen geeh Notaria KOEMAN Toornoend HUIS TE HUUR BeereDbuls Oostbaven B 88 Zes Kimera groote Keuken drooge Keldw flinke Tuin Voonien vu Uaa an Watw T tomfu B 89 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoningf Extract wordt aanbevolen tegen Borstaundoening en Kinkhuest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpyn Keelpijn Heeschheid enz MSLIAIITHB ia verkrijgbaar btj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Stderiand Frankrijk DuitêckUmi Engtlmd Amtnta Nid Inchl Onmjt Hintr KtkmU Trantvaal nx HBLIANTBB werd O maal metiOenden 3 maal met Eere Medaiiles bekroond UhLlASTUB in flacons 1 0 40 i 0 70 en t l UBLIANTHB in dooien tabletten t O 0 en I 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN 8CHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Uoningbtoem Den Haag V rkrügbaar bg Firma WOLl F J Co Weathaven 198 Oouda UBSNUKL Gouda B H VAN MILU VeersUl B l2Ü o du A BOÜMAN Moordrecht P1NK8K Nieuwerktrka d IJul A N i SeS SBN Sdumnhonen ü v WIJK Ou fcuw r A SCHEiSK HaoMlrwhl V W T EDE OudtaaUr K vi D HEMDEN te Rtmrnjk F v d 8PK K MotrcavtlU O v d STAH Wed J HOLST U KOLKMAN AKN VAN DEK HEIJDEN WaiWrnyw P A ui OllOOT A o iOiMÜ OudewaUr i P KASTKLEIN PoUbrotkerdam l U1KKE R te BtnKkop W ltllCllUWIiVU Laat U niet misleiden door i6 I airoof Het klooster aanetaPaula AM i bestuat niet du Strooi van geenerlei waarde GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao DMinaUge mt e nieuiwt uiivmilingeii p raai maal gebied verMw4 Unteatle rebriuli van fijn 90 Hjintt gnimUtoBNi garandeerM iea artraiker van StoIlwerc B Choculade en Cacao ean aankarannsoauHlig bbnkiuA nauwkeurig beantwawdanda aas iaa MooÉ te nap Btikettan De nrma beaxalde f7 Brercts als Honeveraaoier 44 Eere DiplomB B gouden eoE MedBllKi een hwrQa an oltnuiBtend a bbrifabt ÜMdt 1874 aehreef da Aoowlemi nati nal I Faria MotM Toua d Mmoni ua n mM r r arWMltee élmmm 1 sanalMntioii li Totn axoaUwt abilMtloo d OhooolM bonbooa yêtiét to ta WNnrtk o fabrikaat la verkrijgbaar bij U H Cwfiseura BankirtUkkaap soa aaa Ometaalrcrtefpiiwaoniiger oor Kedaabod Jiiliiu Xattenlodt Arosterdum KiilïerafnuU IM Der trmm art it ÜTaa m Mtr tt müM f iiiM miai k ttMrMêttf fÊH illiilli f t WÊÊj l tH I U fJSï Patent H Ötollen DIENSTBODE GEVRAAGD in klein gerin netjes kunnende werken en tafeldienen Adres REENS Diergaardeaingel 86 Rotterdam M M V LOOiN DUBBELE BUURT B II ïelfn 117 Ia I ruimst vooriien van GASORNAIBNTEN in elke etjjl van de eerste fabrieken tegon concurreerende prjjien Aanle icf via Gas Water Spreek Biur D Eleelrisclie geleidingen Wie van goed licht houdt wende lich naar het OoHdach Ferllchtlng lUagaxy UK AVONDISTeR daar alles door bekwame fitters verricht wordt en Gevogelte Van ai heden en verder dagel jki rersoh verkrijgbaar Brkadkulkens Soepkippen Duiven Poalarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fauntan Patrjjien Snippen Korhoenders Reevleeseb enz enx tegen de meest sterk conenrreeranda prijzen Panklaar schoongemaakt trane door geheel Nederland Aanbevelend 7 ei72 TJ9Z liV Poelier Oostentraat 18 ROTTERDAM TelepbooD Interc No 2031 Qoad Dnk ru A BRINKMAN Z ImuCUTlMOlN WBLKE OIVAAR SCHADS Or HU4DSR KUKNB VitlÜORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud Gelet op de aitt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algenieeDe kennis dat op de Secrelahe ter vine U gelegd verzoeken met bi la eD van A vin Erk te Gouda om vergunning tot uit breidinu tijner door een gisinolor gedreven houtrtniaieri door biipUatsing van een stoommachiDc van 10 P K in het perceel gelegen aun den Fluireêleniinjgel Wijk R No 7U6 Kadastraal bekend Sectie A No 3047 Dat op Vrudag dea ai Maart 1907 des namiddags ten iV ure op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vödr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de Ier sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 8 Maart 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secreuris BROUWER Buileolandscb Overzicbi Renter seint nit Berlijn dd 7 Haart In d begroolinga comBiiasie alt d D itachen Rijksdag verklaarde de minister van bnitenlandsche laken Voo Tscbirscbky dat de beide officieren die in den iaatsten tjjd naar Marokko gingen als ingeneurs en niet als reorganisateurs der Marokkaansche troe pen daarheen gegaan zjjn De uitnoodipng tot bgwoi lng der tweede Vredesconferentie te s Grarenliage ia aangenomen op grond van een uitvoerig program door Rusland opgemaakt Ouitschland is voornemens elk voorstel dat op de conferentie aan de orde komt ernstig te overwegen en op welwillend wjjze mede Ie werken Over enkele qnaesties worden nog nadere inlichtingen van de departementen ingewacht De ontwapenings quaeitle komt op het program niet voor Hel antwoord van Winston Churchill in bet Engelscbe Lagerhuis op de vraag betreffende de samenstelling van het TransTaalsche Hoogerhnis heeft lang niet iedereen bevredigd Een der bekende leden van het Engrlsche huis de heer Perey Alden heeft aan den minister Cbarchill eeil brief geschreven over de ontevredenheid in Trans mr tÊCVILLETOX inMIbele banden Ik heb m j geheel aan de wetenschap gew d en die is ijveriuehtig en eischt mjjn algebeele toewijding Emmeline lachte Voor ons gewone starTOlingen beteekent dit eenvoudig dat ge een stille liefde in u omdraagt Nu wg lallen u het zoet geheim niet ontfnUelen En geloof miJ dat alleen mjjn belangstelling j eu n my zoo deed spreken xin Hat gaf elaehap htd den automobiel weder bMtegan ea na weinige oogenblikken lag het aanatoriom reeds verre Chrlstiaan stnurde het gevaarte in de richting nnar Fontainebleau Hij reed met zeer groote snelheid alt ia era droom ijlden aan beide zjjden van den weg boomen velden en buizen voorbij ao de roai van zulk een vaart voerde de Nisigen mede als in een vrooljjka bedweliM Het was hun alsof zij vleugelen WUaa en over da altluuten ivaefdaa na anigaii t d ward da f lUU modat vaal tengevolge der benoemingen voor het Hoogerhnis Da heer Alden vrangl daarin waarom zoovele belrekkelgk onbekende personen tot leden van de Transvaalsche Eerste Kamer zgn benoemd en op welke wuze te voorkomen is dat een deadlock ontstaat wanneer die Kantor herhaaldolgk de voorstellen lou verwerpen door het gekozen Huil aangenomen De minister Wensten Churchill beeft op dien brief geantwoord Hg zegt in dit anlwoord De benoemingen voor het Hoogerhnis geschieden voordat de uitslag der verkiezingen bekend was dal was in overeenstemming met de wenschen dnr parljjen vooral Het Volk drong in het begin v n December op een zoodanige handelswgze aan üit verschillen van meening tnsschen de beide Huizen kan nooit een deadlock ontstaan artikrl 37 van de Grondwet toch wQst een goede wijze van oplossing aan Daarin wordt bepaald dat zoo een wetsvoo stel door bat Hoogerhnis verworpen ten Veede male door de wetgevende vergadering wordt aangenomen de Gunrerneur een vereenigde zitting der beide Huizen kan bijeenroepen waarin de leden tezamen beraadslagen en tezamen stemmen bij aanneming door de absolute meerderliefd is het voorstel aangenomen Het numerieke overwicht TMi de Wetgevende Vergadering die 69 leden teil boven het Hoogerhnis dat 15 leden telt geeft de zekerheid dat elke maatregel waarvoor een groote meerderheid bestaat in de gekozen vertegenwoordiging in deze gemeenschappelijke vergadering zal worden aangenomen Eergisteren vergaderde te Londen weer de Kanaalconmissie Als gewoonlijk werd er wesr geklaagd over den achteruitgang in het gebrnik van de kanalen De GreatWestern spoorweg bezit een 300 K M kanalen en zg kosten 1 84 000 in t jaar meer dan ze opbrengen Gaandeweg verruilen kooplieden het kanaal voor den spoorweg al Is deze duurder De steenkool nit de mijnen van ZnidWales is b v geleidelijk zoo van het water naar den spoorweg verhuisd V In de Italiaanscbe Kamer hebben Dinsdagavond rumoerige tooneelen plaats gehad tengevolge van ernstige beschuldigingen die door den afgevaardigde Fera tegen de overheid van Catanzaro zjjn ingebracht en die de regeering beloofd bad te zullen onderzoeken waarvan evenwel niets kwam Christiaan gedwongen werd zjjn snelheid te verminderen en z n metgezellen elkander eindelijk hun indrukken konden mededeelen Je rijdt te hard jongen I zeide Vernier Voor n oogenblikje gaat t er mededoor maar een h elen weg zoOjai te leggen dat ia al te bar I Zoo snel leb Je zekergereden toen e voor de deur v in qgnheerHarnoy die tn meling gemaakt hebt Verwjjt bet hem niet papa zeide Genevieve glimlachend Luister eens sprak Emmflino ik meenhoorngeschal in de verte te booren Het i waar Waarschijnlijk is er een jacbtstoet in het boscb Op hetzelfde uogenblik brak tusschen de eiken een prachtig tienhoornig hert door eo sprong op den weg Eenige oogenblikken stond het stil alsof bet den weg wilde rerkecnen daarop zag bet t rjjtuig dat eveneens was stilgestaao met een droefgeestigen blik aan om daarna weder tusschen het hooge geboomte te verdwijnen Reeds vernam men het woedende geblaf der jachthonden en weldra verspreidden deze zich over den weg aangespoord door dedrijvers en op korten atstand gevolgd door den jacbatoet Een groep olfieiaren kwam aangalopMtren OB aren spoedig alt zü gekomen wafan ta T rdw fMn Toto Ttrvitl htt boMh jwidtr Ken Dinsdagochtend te Catanzaro voorgekomen incident leidde tot een heftige discossie Cliiaro de prefect van Catanzaro ontving dien morgen een bezoek van oommendalore San Sosoji die hem kwam vertellen dat hg de commendatore in Ohiaro s plaats was benoemd Naiuurlgk dacht Cbiaro aan eeu flauwen grap maar San Sosoji haalde een ministerieoie bescliikking voor den dag en toéa verliet Cbiaro aanstonds de prefectuur En nu komt bet fraaiste Cbiaro kreeg oiitalag omdat hy veel te streng is opgetreden bjj het bepalen der verantwoordelgkheld voor do vertraging in da verdeeling der fondsen voor de slachtuflers van do lardbeving in Calabrid Misdcliieu herinnert en zich wat sommige ItaliuanHcbe binden intortgd verteld hebben over het stelen dat bg de verdeeling der onilersteniiingsfundsen van heinde en verre bijeengebracht is gedaan Verlraging In de verdeeling der fondsen Ijjkt een eopbeoisme daarvoor De Tsaar heeft gisteren den preadentder Doema Oolowino iil andientio ontvangen De keizer sprak over de moeilgkheden die een nil zooveel verschillende elementen samengestelde vergadering te wachten staan De president uitte ie verwachting dat in alle iioeilgke qaaesties overeenstemming tnsschln de verschill nde partijen zon worden lerkregen en verklaarde dat de ledkn van d Doema zullen trachten hel vertrouwen van den Tsaar te rechtvaardigen Slolypin heeft den president der Doema gevraagd een dug te bepalen waarop de regeoring een verklaring kan afie gen Golowine antwoordde daarop dat eerst bet onderzoek der geloofsbrieven en de verkiezing van bet gebeele bureau moesten geèlndigd zjjn Het zal dus wel de volgende week worden De toespraak waarmede Golowine de presidenli waardigheid aanvaardde was kort en gematigd en maakte eeu goeden indruk H j zeide Ik hoop dat wjj ondanks de groote verschillen van mtening znllen kunnen samenwerken tot vruchtbaren wetgevenden arbeid Waar ik de vrijheid van spreken al verdedigen acht ik het tevens mjjn rüoht da waardigheid der Doema te beschermen W j weten wat het land van de Doema verwacht De weg om die verwachting te verwezenlijken die door de eerste Doema is afgebakend zal ook door de tweede Doema garolgd worden De Doema zal in vereenigisg m et den monarch zonder aarzelen voortgaan om de hoop en de verwachting vao het vo k te verwezenlijken sociale her in ijjn stille Xeenzaamheid De toeschdiuwerévvsn dit onverwachte laambi ir vi schouwspel hinden zich nog eenige oogen blikken onbewetclijk alsof ziJ verwachtten dat het opnienw Bun bewonderenden blikken werd aangeboden Hoe jammer dat bet reeds gedaan is I riep Emmeline uit Welnu laten wjj hen zien vooruit tekomen om den stoet nog eens te ontmoeten Het hert gaat natuurlijk in de richting naarde rivier en Hij hield plotseling op een doodel jke bleekheid toekende zich op zjjn gelaat Twee jagers nadtgrden in matigen draf alsof zg aan de jacht geea daadwerkelijk aandeel namen en den atoet slechts uit de verte volgden Het waren eÉ ruiter en amazone De eerste die er fiB uitzag In zgn rood jichtbuia en grijze SRek was naar zün voorkomen en blonden baard te oordeeleo een Dultscber De vrouw was zatr elegant in baar amazonenkleed gedekt door een beogen zgden hoed In één o genblik had het gezelschap met uitzondering natnnriyk van Genevieve Etiannette Dhariel herkend Zjj wierp een onverschilligen blik naar de automobiel en het gezelschap dat er zich In bavond to wtnddt zich daarop tot haar vormingen uit te voeren en den constilolloneelen toestand te bevestigen De instelling der volksvertegenwoordiging zal niet moer verdwijnen nu zg eens in hot leven Is geroepen zal rij niet meer kunnen ophouden te bestaan Het Is een verblijdend verschijnsel dat Golowine uit de geschiedenis der eerste Doema deze les gelrokken beeft de nieuwe Doema moet niet praten maar werken Als de regeering haar daartoe maar In staat stolt Hot sehijnt dal in de queeste van de Overeenkomst tusschen Oostenrijk on Hongarije een verschil van meening beslaat tusschen de Hongaarsche ministers Wekerie en Kossuth W j deelden reeds mede dat Wekerie geneigd is om tegen verschillende belanrijke concessies van Ooslenriik toe te geven aan den eisch dat de nieuwe Overeenkomst voor minstens twintig jaren gesloten wordt Kossuth daarentegen is beslist voor den tienjarigen termijn opdat Hoogaryo in 1917 zijn economische en polllieke onafhankelijkbeid zal kunnen verkrijgen In verschillende redevoerinifcn beeft Kossuth z jn standpunt uiteengezet en de volkomen scheiding in 1917 voorspeld Wekerl die naar Boedapest vertrokken Is om met de partiiltidert over zQu plannen Ie spreken is daardoor In een onaangename positie geplaatst De gemaiigdun in Hongarije staan aan de zijde van den minislerpresidtint de nitersle linkerzijde staat aan Kossuth s zlJde Waarschijnlijk zal de slr jd lilloopeo op een ministerleele crisis daar nen alleen door een kabinets quaestie de Zaak in I reine meent tu kunnen brengen Iet zal dan moeten bijjkeo of de meerderleid der Kamer voor een korten of voor eo langen termijn voor de Overeenkomst is Bjj de stad Montemnrro in de provincie otenza Is onlangs een bergverscholving bcI onnen die de geheèle stad dreigde te verSielen Maar sedert is het gevaar nog vergroot I n worden neg veel meer plaatsen in de z g llaslllcale bedreigd met verwoesting door ezeltde oorzaak Deze oude Napcische pro1 incie is zeer bergachtig en in bet voorjaar lomen rolssplglingen daar niet zelden voor Ilat het dit jaar erger is dan anders zit iiogelijk In verband met den strengen winter i Italië Iiy Montemnrro is een tardmassa in beweging die ongeveer een kilometer breed en vgf kilometer lang is Het stadsdeel Car metge el Willen wjj nn eens galoppeeren P Zooals n t verkiest antwoordde deruiter Met een Hinken sprong zette zy het paard aan over de sloot langs den weg haar fljn gevormde gestalte scheen één geworden met het ore ros en weldra was bet tweetal tusschen het kooge geboomte verdwenen Een kranige amazone merkte Genevieve aan Wil hebben nn eenmaal bet fraaiste eel van bet schouwspel gezien zeide Vernier laten wiJ den indruk niet bedervendoor een tweede dat waarschjjnlgk mindergoed zal slagen Dat Is ook mijn gevoelen I oordeeldeTemplier Dus wij gaan naar hnis t vroeg Chrialiaan H j maakte een wending en in matigen ging alsof al zijn stoutmoedigheid eensklaps verdwenen was sloeg Christiaan den weg in naar Moret I v Det avonds na bet diner zaten Christiaan en Templier in de rookkamer onder het genot van een fijne harana Wordt vervolgd IT V