Goudsche Courant, woensdag 10 april 1907

Vorkrtiaibnar in llos sclien nO ets y t on f l tS lifl H H Apothekers on Drogistui Let np het merk AS KEU F Al RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGKU Apothckor Markt en bg WOLFF Co Woathaven 118 ood mininter Kottier die betoogde dat Kokowzel de minister van flnanelén ondanks zyn scberpe nitvallen tocb eigenlgk niets had kannen ter tafel brengen wat als een afdoende weerlegging van de critiek op het flnancieele beheer kon gelden Zoovel Kuttier Éls Peter Strove wezen er op dat uitgaven niet op de begrooting verantwoord zyn die een sterk anticonstitntioneel karakter dragen Zg drongen aan op de benoeming eener begrootings commixsie die wel lorgen zal dat ef eindelijk klaarheid in den Snancieelen toestand komen zal Verspreide Berichten Kbasikuk Koning Kdoard heeft bartelgke woorden van aynipathie met de verongelukte zeelieden gesproken bij het bezoek aan bet geteisterde panterschip Jenn Te Toolon is kort b i het Engelsche koningsjacht een Dnitscher gearresteerd die nogal geheimzinnig deed en in geen geval daar vertoeven mocht Volgens de Temps is er kans dat de Farijzenaar van Donderdag at door bakkers en andere werklieden in de voedlngsmiddeItnbedrijveo zonder eten worden gelaten DUITSCHLAIID Een Weensch blad meldt dat de keizer van Dnitschland dezen zoier een kuur gaat maken in een badplaats in Opper Oostenrijk BiJ die gelegenheid zoo b j Frans Jozef kunnen ontmoeten Niet prins Oscar maar prins August Wilhelm vierde zoon des keizers schijnt aangewezen om aan de Amcrikaansche Har vardoniversiteit te gaan stndeeren De prins die no nog in Bonn studeert had eenigen tyd geleden vernomen 700 beet het dat Ë rinses Alexandra Victoria van Sleeswijk olstoin zi n nicht door een of anderen groothertog lot vrouw werd begeerd Zonder permissie ging hü naai Berlijn en wist zijn vader toestemming te ontlokken voor zjjn verloving met die prinses onder voorwaarde dat hij niet eer dan in 1909 trouwen zou H i heeft daardoor dus tijd om nog een kijkje In de Nieuwe Wereld te nemen en tegeiyk blijk te geven van de vriendschap zgn vaders jegens president Roosevelt Te Hetz gaan 60 dokters bals aan huis de menschen inenten met hst oog op de pokkenepidemie De VoBsische Zeitong verneemt verneemt dat het nieuwe ontwerp voor de prusiflcecring der Poolsche provinciën dat in de Troonrede aangekondigd is strekken zal om hg het verkoopen van land in die provinciën den Staat het v66rkooprecht te geven Doitacb Zuidwest Afrika wemelt van sprinkhanen zoodat de treinen niet kunnen rijden Wat te velde staat wordt verwoest ElCOBLASU Een liberaal parlementslid Jones heeft verklaard dat bel wetsontwerp tot scheiding vaD kerk en staat in Wales het volgend jaar aan de orde komt Er is een sterke beweging gaande voor vermindering van de inkomstenbelasting De werkliedenpartU wil het grootste deel van het teveel in de Staatskas aan pensioenen voor oode en gebrekkige werklieden gebroiken Men is bet er vrij 1 o d i Sooderlaod gevonden munitie voor de Kuslische revolutionnairen is bestemd geweest RUSLIXD De doodvonnissen tn de gevangenis te Petereburg werden in den laatsten t jd voltrokken door een misdadiger in deze gevangenis geïnterneerd omdat niemand anders daarvoor bereid werd gevonden Deze beul is thans begenadigd men gaf hem echter tevens den raad naar Siberië te gaan omdat in Petersbnrg zijn leven gevaar zooloopen Daar zal bi met hetgeen hg door de execnties verdiende een boerderij beginnnen BiI K4N STiT K Het Roemeensche leger wordt nog oen maand lang op 140 000 man gehouden vooral daar 80 000 man reserve een goeden oefentijd nog zeer goed kunnen gebruiken BINNENLAND Het Haagsche Correspondentie barean meldt Naar men verneemt is ar ernstig sprake van samenwerking b de komende Statenverkiezingen tosscheo de verschillende groepen van vryzinnigen 1 w de vrij liberalen nnieliberalen en vrijiinnlgdemocraten De ministor van oorlog de heer Staal heeft onder dagteekening van 30 Maart jl tU d Tweede Kamer doen toekomen af schrift of ovcrdrnk van de verslagen der commissii voor onderzoek Met bdriikking tot het verslag der commissie in zake d i iirtllli rie inrichtingen deelt de Minister rnnie dat dit door den druk vermenigvuldigd is geworden in verband met de omstandigheid d t verschillende aotoriteiten der landmacht van den inhoud bebooreo kennis te nemen Daarbg is de oplaag zoo groot genomen d it desgewenscht een honderdtal exi mplarcn ten behoeve van de leden der Kamer kannen worden beschikbaar gesteld Overigens zgn do stokken tur griffie van de Kamer nodi rgutegd ter inzage voor de leden De N Arnh Ct vervult de oploasing der crisis waartoe tbaos is besloten met diep leedwezen Hebben wij schrijft het Arnhemscbe blad de mannelijke hoodelijke van het Kabinet tjegejuicbt dat zich ëén verklaarde met den Minister vun Oorlog en heenging toen deze door het onverantwoordelgk votum der coalitie in de Eerste Kamer ten val werd gebracht lm zeerste betreuren wg dat het ten slotte heeft toegestemd in de operatie en zich een zijner leden heeft laten amputeeren Wg betreuren dit omdat daarmee de toeleg der coalitie is gelukt en deze zegeviert Wg bctrearen het bovenal ter wille van liet Mini teric zelf Eerstens be tt het liierineo een groot deel van de gewonnen sympathie ingeboet tweedons beeft het zich noodeloos verzwakt De gevolgen dezer operatie ziilleii zich bigvond doen gevoelen en de toch al niet sterke patiënt zal thans minder dan ooit bestand zgn tegen du aanvallen waaraan bjj voortaan zal blootstaan nu mei weet wat daarmee bereikt kan worden Het wachtwoord door De Stand gegeven tegen Staal en diens maatregelen zal nu luiden tegen de flnancicele voorstellen on Do Moester De coalitie men heeft het gezien kent geen nationaal belang slechts partgvoordeel en de eenmaal toegepaste nu met goed gevolg bekroonde tactiek zal onverbiddullgk worden voortgezet De Ministers wü zijn er van overtuigd zi u gezwicht voor redenen van Staatsbelang Doch hoe eervol dit motief moge zijn het bigft daarom niettemin een politieke foot waarmee de tegenstamler zijn voordeel zal dom Geinengfde Berichten De gouvernenr van Atjeh seinde U M lart uan do regeering to Buitenzorg Een patrouille uit liammenio doodde in Pidii ttvee vijanden onbeduidend gewond fnselier Boose een patrouillo oit Samalanga doodde in II moekiins Toenoeng zestien en arresteerde vier vijanden w o drie gewond licht gewond een inlandsch mindere Op 7 Maart des avonds te 9 uor viel een tiental schoten van den linkeroever bg de brug over de Koota Alam rivier in de richting van Koeta Alam en Penniti een deel van Kotaradja Het is ondenkbaar dat dit geschied is door kwaadwilligen Vermoedelijk werd geschoten door kampoiiglieden met geregistreerde geweren hetzü om het bestuur hetzij m het hoofd van Loe eng Bata in ongelegenheid te brengen De zaak van den voornialigen notaris A N J Vos uit Amersfoort zal 16 Mei voor de rechtbank te Utrecht voorkomen Er ziJn 59 getuigen gedagvaard De diamanthandelaar Adolf Fleischmann te Brossel en te Antwerpen beeft zjjn betalingen gestaakt Het passief bedraagt 750 000 golden Men hoopt aoo de crediteuren 30 k 40 pCt te kunnen betalen By het faillissement zgn een aantal diamanlflrma s betrokken waarvan echter geen enkel voor meer dan f 35 000 Speciaal te Antwerpen voelt men den schok Er zijn daar een 45 getroffenen Amsterdam is er maar weinig door getroffen Eliischmann failleerde nadat Misrai te Parijs failliet sloeg Deze firma hoeft een passief van 450 000 galden Ook te Weenen en Milaan sprongen een paar groote firma s De slapte in den handel moet één der oorzaken zgn van den val van de halzen Te Amsterdam ontvangen berichten dealen mee dat men te Antwerpen waar zeer veel Amsterdamsche krachten werken gioote werkloosheid verwacht Ook te Amsterdam Het aantal werklooze diamantbewerkers nam daar de vorige week van 217 tot 616 toe Iets ongewoons in de latere jaren De hoofdreden is de enorme voorraad geslepen Men ziet den taestaad niet londer bezorgdheid in Ta Paryi waa t Vrydaf nog go d wMr maar verder naar t zuiden is er een eind gekomen aan de gunstige weersgesteldheid t is er weer geheel winter Da stad Prades bg Perpignan is geteisterd door een sneeuwstorm en in de Cevennes is een zware sneeuwval ingetreden In Spanje is t nog veel erger Jil Hendayo wordt gemeld dat t er sinds Donderdagavond zwaar sneeuwt zoo zelfs dat de treinenloop er door belemmerd woidt In het EbrP dal is het geweldig koud de oogst en de jonge groenten loepen gevaar van algebeele mislukking Langs de kust is de scheepvaart door den zwaren storm gestaakt moeten worden Te San Sebastian is de zee zeer woest alle schepen zgn binnen komen vallen De passen der Aisasoabergen liggen onder de sneeuw Tc Palma is men afgesloten van het verkeer geen enkele boot is uil Barcelona aangekomen Te Coranna heelt de storm groote schade aangeritht maar in Andaloosié is de regen juist op tijd gekomen voor den oogst Uit Perpignan wordt zwar stoim op de Middellandsclie Zee gemeld Een aantal visschersschepcn zgn overvallen door den storm en hebben een onderkomen gezocht in Spaonsche havens Uit Arnhem meldt men In den nacht van Zaterdag op Zondag werd door surveitleerende politicagenten op de rails der spoorbaan nabij de Velp rpoort een remmer dor Hollandacho Spoorwegmaatschappij gevonden zekeren B te Enschedé woonachtig die kort te voren uit zjjn rem kast van een goederentrein gcsl igen was De man die zich aanvankelgk niet bewegen kon en een wonde aan zgn rechteralaap had werd door een geneesheer vei bonden en was later in staat onder geleide naar het station te gaan vanwaar hg per eerste gelegenheid naar Enschedé kon vertrekken Men meldt uit Hoorn aan Üe Alkm Ct In een onbewaakt oogeohlik kregen Zondagmiddag tnsschen 1 en 2 uur twee verpleegden in de Rijkswerkinrichting alhier oen geschil waarbg de één zoo driftig werd dat hg den ander dood sloeg Uit Tiel meldt men dat de assistent V T K onder wiens dienst te Beead een trein derailleerde door do H IJ S M ontslagen is Men herinnert zich den moord op Balmaccda den Cbiloenschen gezantschaps secretaris te Brussel Tegen den dader Jharlos Waddingtoo den Z00 1 van den Chileenschen gezant met wiens zuster Balmaceda verloofd was hoeft het Parket te Brussel andermaal een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd Waddington zal dientengevolge ds volgendo maand wegens moord voor het Brabuntsche Hof van gezworenen terechtstaan Zaterdagmiddag drongen een twaalftal met revolvers gewapende mannen het postkantoor in de Zwerinskajastraat te Petersburg binnen Zij bevalen dat niemand zich bewegen mocht bezetten de uitgangen maak ten zich meester van de kas die 597 roebel bevatte en ontvluchtten Een bedrag van 1800 roebel werd door een postambtenaar vlug verborgen Kolonel Iwaiiol de chef van de cellulaire gevangenis te Petersburg heeft aan Foraa Sein een berucht misdadiger die tegenwoordig het beulsbandwerk uitoefent medegedeeld dat hy binnenkort lang voor het verstrgken van zgn straftijd begenadigd zou worden Tegelgk gaf Iwanof hem den raad naar Siberië te verhuizen daar zjn leven anders gevaar kon loopen Voor do terechtstellingen die Sein tot dusver voltrokken heeft omdat er niemand anders voor te vinden was moet de beul reeds in het geheel 1673 roebels loon ontvangen hebben Stolypin beeft aan den voorzitter van de Doema medegedeeld dat de regeering geen rechtstroeksche betrekkingen tosscben de Rgksdoema en de zemstwo s zal dalden omdat zoodanige betrekkingen onwettig zgn Deze verklaring is een gevolg van een verzoek dat de voorzitter van de commissie uit de Doema voor den hongersnood aan eenige zemstwo s heeft gedaan over de maatregelen tot holpverschatfing De moord te Mill I Vrydag arriveerde te Mill de Officier van JoBtitie oit s Hertogenbosch vergezeld van A Verbrnggen den vermoedelgken moordenaar van den veldwachter Maas Daar men tot heden de revolver van den veldwachter Maas waarmede de vreeselijke wonden door V op Maas zgn toegobraebt ondanks gverig onderzoek nog niet heeft gevonden verscheen de Officier van Justitie met Verbrnggen om door dezen de plaats aan te doen wgzen waar ng de revolver in de beek geworpen had Sterk geboeid tosschen twae marechanssees werd V naar de plaats waar het afschoweiyk drama is afgespeeld gebracht gevolgd door den Officier van Justitie eg den bnrgemaMtar vu Kill vardar door zeer opgewonden volksmenigte welke de politie moeite bad in bedwang te houden daar verscheidenen Verbrogi en te Igf wilden Allerlei verwenschingen werden V naar het hoofd geworpen Ter plaatse van bet moordterrein gekomen werd op de plaats in de beek welke door V werd aangewezen rnim een uur gedregd naar de revolver echter zonder resultaat zoodat men Verbrnggen in afwachting van de e k reisgelegenheid naar bet gemeentehuis bracht Daar werd van den Officier van Jostitie vernomen dat Verbrnggen zich omfrent de toedracht der moordgeecbiedenis als volgt heeft uitgelaten O a heeft hg beweerd bet eerst door den veldwachter Maas te zgn aangevallen Bg de worsteling welke hierdoor tosschen hen ontstond heelt V alvorens hy de moordd idige slagen toebracht hem eerst met de vuist enkele malen op het hoofd geslagen Toen Maas daarbg de revolver trok wist volgens de bewering van V deze laatste dé revolver te lemachtigon en sloeg Maas hiermede negen a tienmaal op hot hoofd waarbg een schot van de revolver afging Verbruggen nam in opgewonden toestand de vlucht na de revolver in de beek geworpen te hebben Maas badende in zijn bloed achterlatende In hoeverre deze beweringen van V waarheid bevatten zal moeilgk uit te maken zyn Tel I Bekeerd Als onverbeterlgke dronkaard stond hg in het Oldambt bekend Hg wag eon van die beklagenswaardige typen over wie de groote menschen bjjna medelijdend het hoofd schudden en de kinderen zich vroolgk maken Als handlanger was by op een veerschip in dienst maar de schipper had niet veel aan znlke helpers Een dochter van hein diende hier in Groningen en Z io eens om de veertien dagen bezocht zg haar familie Maar wanneer zy zoo over den straatweg van het dorp liep dan was het haar alsof zg met den vinger werd nagewezen en eens had zg iemand hoeren zeggen zie daar heb je Jantje ook de dochter van dien zniplap Toen stond haar besluit vast Zg wilde haar vader niet meer bezoeken En zg had hem ook doideiyk het wsarom van dit beslait gezegd maar eerst had bg het niet recht begrepen wat al die drukte beteekende Doch toen hg den volgenden morgen wakker werJ zgn roes had nitgeslapen toen drong het tot hem door wat Jantjes bedreiging voor hem inhield Zg wilde nooit meer hem komen bezoeken omdat hii een zniplap was omdat zj zich voor hem schaamde Hg begon het bgua als een misdaad te gevoelen aan zyn kind begaan Nu zou hg toch eens toonen dat zyn dochter zich niet voor haar vader behoefde te schamen En in hem was gergpt het vaste voornemen den drank voorgoed te laten staan Dan zou Jantje wel weer by hem op bezoek komen Nu spreken de menschen in zgn omgeving byna met verbazing over zgn bekeering en hg vertelt vol trots aan ieder die het hoeren wil dat hg in vier maanden geen druppel drank gebruikt heeft En Jantje komt weer geregeld haar veertiendaagsch bezoek brengen N Gron Ct De 0 H Ct meldt De bekende Breimachine My Thomas H Whittick en Co exploitante van do snelbreirarchines Miramar heeft haar bedrgt hier te lande gestaakt hoofdzakeliik naar aanleiding van het onderzoek ipgesteld door de Kamer van Arbeid voor de Confectiebedrgven te Haarlem Rechtzaken De Hooge Raad deed gisteren uitspraak in de zaak van J H C B te Amsterdam door de Rechtbank aldaar veroordeeld met een medebeklaagde tot f 300 boete of 10 dagen hechtenis wegens het aanleggen en houden tan een verboden loterg Do reqnirant was nl lid van den Raad van Beheer van de HoUacdsche Grondcredietbank welke een rentelooze premieleening had nitgegeveo van 72 000 seriën elk van 50 aandeelen van f 12 50 terwyi men steeds minstens dat bedrag teruK kreeg en kans had op groote prgzen in 1980 is deze leening geheel uitgeloot Het betrof hier de vraag of artikel 10 der Loterywet hier toepasseiyk was op premieleeningen vallende onder het begrip l terg in den zin der wet welke v6ér 1 Juli 1905 reeds wettiglgk waren aangeleg De Rechtbank was van oordeel dat deze premieleening wel vöór bedoelden datum was uitgegeven doch ook volgens de oode lotergwet van 1814 niet geoorloofd was omdat het Koainklgk consent bg dia wat gevorderd aan deze loterg ontbrak Daartegenover was in cassatie betoogd dat volgens de vaste jnrisprodentie van den Hoogeo Raad waarop ook do overganggbepaling dor nlaawa Lotarywat gabouwd een particnliere premieleening 66 aangelegd als deze waarby men dus geen kans op verlies heeft doch alleen op winst in bet geheel niet valt onder het begrip van loterg in den zin der wet van 1814 De Hooge Baad vereenigde zich met dil betoog vernietigde het vonnis en ontsloeg dan reqoirant van alle rechtsvervolgmg PosterUeo en Telegraphic B e n o e m d 16 Maart tot tweede klerk bü het Hoofdbestuor D Veenman P J van Resteren en D Pasman 1 April tot brieveneaarder te Montfoort W Simonis TeïplTatet 1 April de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse W Vgfhuizen naar Leerdam W J Heule naar Veghel beiden van Rotterdam telegraalkan oor S Mooi van Veghel naar Rotterdam tolegraafkantoor en D Jorritsma van Makkom naar Bolsward onder intrekking van zyne verplaatsing naar Terschelling de tydeiyka klerk der posteryen en telegrafie M A Twiss vaa Amsterdam telegraalkanto or naar Steeg 2 April de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse G van bobben van Doetinchem naar Dieren Ib April de commies der posteryen G J Somor van Amsterdam naar Vlissingen de commies der posteryen 2e klasse M A Bnmondt van Oss naar Amsterdam de commies der posteryen en telegrafie 2e klasse A Smit van Breda naar postkantoor naar Rotterdam postkantoor do commiazen der postergen en telegrafie 3e klasse J G M J Langeraap en C A van den briel beiden van Amsterdam postkantoor naar Amsterdam Spoorwegpostkantoor No 1 en A J O de Ridder van Rotterdam postkantoor naar s Gravenhage postkantoor de commiezen der posteryen en telegrafie 4e klasse F Smit van Heerenveen J Chr Smid van Beverwgk A M Parmet van Sas van Gent allen naar Amsterdam postkantoor M Bourke van Ngmegen postkantoor naar Groningen postkantoor J Corn Smid van Goes postkantoor naar Breda postkantoor J Hiemstra van Apeldoorn naar Ngmegen postkantoor B Ranke van Groningen postkantoor naar Maastricht postkantoor en J ö F Swenle van Utrecht telegraafkontoor naar Rotterdam posikantoor de klerk der posteruen en telegrafie Ie klasse H ö W M Hoskam van Vianen naar Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Gondcehe Singel de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse C M SM van Linschooten van Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Goudsche Singel naar Vianen Ingetrokken de verplaatsing van den klerk der postergen en telegrafie Ie klasse C W Funke van Terschelling naar Bolsward Eervol ontslagen op verzoek 1 Mei de directeur van het postkantoor te Delden B H J H Stoop Eervol ontslagen 1 Joli de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse B WJ Wierkcx te Amsterdam telegraafkantoor Stadsnieuws GOUDA 9 April 1907 De Centrale Katholieke Kieavereeniging in het district Gouda heeft met algemeene stemmen besloten de aangesloten kiesvereenigingen te adviseeren de aftredende leden der Provinciale Staten allen antirevolutioanair te steonen Uit den gang by de spreekkamer van Dr J H Bakker Niemeyer is gisteren een rgwiel ontvreemd Dit is in zeer korten tyd het vyfde rywiel dat hier ter stede zoo verdwenen is In de gisteren gehouden gemeenteraadsvergadeiing te a Gravenhage we d benoemd tot leerarea in de Engelsche taal mej Th J E van Aken tydaiyk leerares alhier Maandag 15 April a s zal het 26 jaren geleden zyn dat de haar J J v d Pol het ambt van sacretaris dar gemeente Stryen heeft aanvaard na te voren eenige jaren als ambtenaar ter Secretarie werkzaam geweest te zyn in de gemeenten Haastrecht en Asperen Voor de vacatore van organist in de B K Kerk te Vlaardingen is na afgelegd examen van het negental sollicitanten geslaagd J L B de Kegzer Bottardam leerling van P V d Potten Veemarkt te Rotterdam Dinidig 9 April 1907 Vette otien en koeien goede aanvoer prijien waren voor iste kwal 37 ide kwal 31 3de kwal 17 xnu per half kilo Magere onen melkvet en vaarkoticn goed aagairoaid Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 30 ade kw 87 3de kw 33 cent per half kilo Stieren groote aanvoer iste kwal 39 ade kwal 36 idc kwal 33 cent per hall kilo Handel in mager vee en vette Kalveren prgshondend V Ke Koeien en Stieren traag iets lager in prijs SBA Staats loteriJ 2e Klasse Trekking van Dinsdag 9 April No 6294 f 20 000 9057 en 20426 ieder t 1500 7407 f 1000 3266 15722 en 16302 ieder f 400 9103 en 17290 ieder f 200 5025 7114 12962 en 15371 ieder f 100 Prgzen van f 30 82 3461 5988 9211 12048 15183 17995 97 83 6009 61 66 15344 98 273 87 61 69 12135 15436 18001 74 3510 67 9322 12214 74 52 317 85 83 72 21 93 56 51 3631 86 84 23 15564 86 58 42 6250 9451 42 15630 18171 408 50 6363 76 12358 15749 75 61 76 90 88 97 50 18229 556 79 6423 94 12516 53 18308 775 3733 6526 9578 27 15821 12 691 66 37 9653 12612 38 18406 93 67 79 89 12717 46 59 858 75 87 95 42 15942 97 67 97 6652 9704 64 75 18510 930 3814 85 41 12859 97 26 73 29 6727 50 63 16034 18649 1080 78 69 84 83 16125 75 1139 3963 73 9810 96 28 18714 1204 69 6813 37 12966 16240 68 97 99 6969 38 86 60 18800 1358 4042 7080 54 88 16353 33 95 4124 81 68 13100 62 51 1443 45 7176 96 7 86 18939 65 51 7224 9949 18 90 40 1604 4230 25 10273 33 93 19113 39 4306 47 94 72 16414 19211 64 4471 61 10300 13271 15 19341 74 78 7372 10404 13324 26 42 1626 4500 7632 66 74 33 94 64 27 43 10505 13400 84 1943676 96 7613 18 22 97 48 1706 4681 68 45 32 16662 93 11 4709 7728 89 56 85 1952128 30 30 10622 13545 16673 42 1834 70 35 41 13609 79 44 99 4866 72 94 22 16719 19606 1960 71 7838 97 13723 71 56 53 4932 98 10726 49 16993 19701 2014 41 7964 94 13807 17006 90 2107 56 80B2 10844 13986 14 19820 13 0067 67 10901 14004 52 21 32 5110 8106 3 14153 69 19946 65 50 54 4 80 17164 60 95 53 69 49 86 68 722235 5231 8210 75 14283 72 20015 69 44 22 87 89 17277 17 92 79 27 93 14312 17320 26 2372 5340 69 11042 32 26 63 73 62 8380 47 86 73 20109 96 71 8465 91 14461 76 20302 2H09 76 98 11127 67 99 55 64 5400 8512 70 80 17452 73 2672 38 13 11220 14516 17605 20493 2709 65 46 94 41 46 20502 60 70 50 11322 87 61 63 2802 71 84 98 14622 62 20687 12 5542 8616 11480 56 83 20717 59 89 32 86 14711 17600 40 86 5636 40 11522 43 19 63 89 71 8701 50 46 40 20800 2949 81 8912 54 14887 63 8 3003 5746 42 67 14969 82 38 14 56 46 11661 84 17746 53 26 73 78 70 15029 80 56 86 6848 9061 11768 47 17821 66 3227 86 66 11895 75 63 82 3381 5954 9132 11962 98 17929 20938 3416 61 61 80 15172 24 76 32 64 99 12010 BEUES VAK EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL StaafBUen n jen PoRTvaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3a Serie fr 2500 3 69 RD8LiND Iwang Dombr Obligation 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDVBU Geconsolideerde Boitenlandsche Schnld Recepis L 100 IV 241 1 Bj pothukBankm Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zoid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp St Pand briefbank 4 99 y Fandb Nad SchaepfHypb 1 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Ferwerda Tieman Grootste détail wUnbitndelarea lu Ned irland Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 St Estèphe Medoc La Roso Ludon j O 60 0 72 PremieUenirujen bm aiii Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 l Chateau Malleret 0 80 per ftesch per anker van tB il 33 Oivfrun Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Chftteao Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Santornes Witte Bergerac Nierstciner Rttdcsheiraer Seheepvaart Maaiêfkappijen Pand HoUand Gulf Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G HypotheeUbank te Pmsterdam i iqo SpooruegUtningen iTiiiB Oblig ZuidItaliaanscheSpw My A 367 Oude Rooili Portwijn ƒ 1 08 per llcach Oiilvangeii Extra oucfe Roodo l ortwgn 1 44 Oude Witte Portwgn l OH Extra onde Witte Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goode Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bkli abdi per Liter 1 17 Prijxi u Ht tto a i iiiUiint DE NOUVEAUTÉ S IN Cosiumes tailleur en DEPOT l K UOUUA hij l J J BOON VAN nSTAIE ix j Rejrenmanlels KLEIWEG E I mmm ADVi illl i TII Bg vonnis der Arrondissenients Rerhtbank te Dordrecht van 6 Februari 1907 is het buwelgk bestaan hebbende tnsschen LEENDEKT LAMMENS broodbakker te Dordrecht en AAGJE VAN DER LINDEN outbuudrn door eehtgcheiiHiig De procureur des elFchers Mr A SIGMOND Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze oil f eert neiehlldful for treilen felnlnre Êlunaertt Zg geven kracht en diepte die namiikors niet kunnen bereiken Mun ovortuige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Goïll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriftoii gratis oji aanvraag Boxtel II HOOAI ltl iS Co Agent voor GOUDA Firma A QDaNT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn Eigen schuld Een onzer afnemers schrgft ons Dezer dagen kwam oene juffrouw in den winkel om oen flosch Sangiiinose maar mgnheer geef mg de echte zeide zy ik ben bg iemand geweest die rog namaak in de handen gestopt heeft Wat ben ik boos noweesl d it goed heeft my niets geholpen Ja juffrouw dat is heel jammer m iar noemt U mij niet kwalglt het is Uw eigen schuld Het wordt gedurig in de oouront medegedeeld 4lleea de iSaiiguiiiosc vaii V 4 lUA Al Co Is le eclilc Alléén de firma VAN DAM Co is door hot bureau van den induttrieelen eigendom gemuhligd de Sanguinou in dtn Handel te brengen De naam en het etiket beide van de Sanguinoso zyn wettig gedeponeerd Wacht U dus voor namaak Do namaak helpt D geen zier Al onze flacons hebben het wettig gedeponeerd etikit Pry per Sacon f 1 50 6 fl f 8 12 I f 15 VAN DAM Co Met den dag neemt do vraag toe naar ons nieuw middel Vijgenhonig voor hoestenden Prys f 1 Neemt eens eone proef Te Gouda bIJ WOLFF Co Weüitiavcii 19S N WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT UM KOWINHMillKE V IUIIIKHBM Voedert uw F met de zuivere murwe 1 merk Sler en W t oitmontende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JSere Dlploma Parij 1900 Segen Gouden MedaUleë