Goudsche Courant, maandag 15 april 1907

t 40s e Jaargang Maandag 15 A iril 1007 No 10307 WMHE OOIRAM J ieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TelefOM H M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ï regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordtin berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd TelelaiaXa St De Uitgave deïer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vi n Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nominers V IJ F CENTEN Haag Verkrngbaar bu Firma WOLFF Co Westhaven 198 GEENDEL K H VAN MILD Veerstal iiouda A BOUMAN Moordncht PINKSE NUuaerktrk ad lJuel k H VAN ZES8KN Sehoolmen B v WIJK P W v EDE Oudewattr A SCHEER Hatutreehl K VAN DEB HKIJDBN Raauiik P v d SPEK liotrcpcUe D v o 8TAK Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v a HEIJDEN Wmidingitun P A oaGttOOT A ua JONGH OudtuaUr J P KASTELBIN PoMroékirdam D BIKKER Bmiekcp WAARSCHUWING Laat U met misleiden door AMV Siroop Het kloostaiaanota Paulo AbiHJ bestaat niet diM Siroop en gmiurlei anarde Art 38 TDdellflM werUMen vordtn in i gevallen In artikel 36 Terneld onder a b e en d door den betrokken dleutcbe ehriltellik onttlagen Woidt bet ontilag niet overeeakoisolig Ijen rerzoek verleend dan wordt daarby io aebt genomen een opzeggingitermyn van ten minete 7 dagen Weniiclit e mi lydelgk werkman te worden onlalagen dan dien bd daartoe bet icbrilteiyk verzoek in by ddn betrokken dianttcliel ten minale 7 dagen wior hut t d tip waarop by lyn dienkt wentcfet te doen eindigen Voor tydelgke erklleden die voor een moral bepaalden lyd ol voor een bepaald werk zjjn aangenomen geldt deze opzeggingatermgn nlpchte wanneer het ontslag wordt verleend ol genomen v6or den afloop van dien bepaalden t d o de voltooiing van dat werk Art 39 Aan de werklieden kan eervol ontalag worden verleend zonder inachtneming van de in de artikelen 37 en 38 genoemde opzeggingatermynen mita bnn by bet ontalag bet loon wordt nitbataald over den tyd die nog aan deo opiaggingiityd ontbreekt Art 40 Aan de werklieden en aan hnnne weduwen en weezen wordl penmoen verleend in de gevallen onder de voorwaarden en naar de regelen in de Verordnning betreilende bet verleenen van peneioenen arn de ambtenaren der gemeente Gouda en aan hnnne edawen en weezen Gemeenteblad No 85 bepaald Art 41 Aan eervol outalagen werklieden die geen oi nog geen recht op penaiaen kunnen doen gelden kan indien ly op bet tyditip van het ingaan van het ontHlag den leeltyd van 65 jaren hebben bereikt tot aan het tydatip waarop hun recht op pensioen ion intreden door Burgemeester en Wet hondera een wachtgeld worden toegekend waarvan het bedrag wordt berekend op den voet van bet bepaalde in artikel 5 lo van de Verordening betre lende bet verleenen van penaioenen aan de ambtenaren der gemeente Gouda en aan bunne weduwen en weezen Oameenleblad No 85 Ingeval van toekanning van wachtgeld wordt bet ontalag voor de toepasiing Tan artikel 4 dier Verordening geacht in te gaan by bat bereiken van drn 65 jari en leeltyd Art 42 Deze Verordening wordl aao gehaald onder den naam van Wtkiudin Art 43 Deze Verordening ittSS 4n werking den 1 Juli 1907 met uitionderlnjv van artikel 30 dat eerst van toepassing la iine maand nadat bet scheids gerecht voor de eerate maal tal tyn samengeiteld By het in werking treden dezer Verordening vervalt de Verordening regelende de uitkeering van loon by ziekte aan de werklieden der gemeente Gouda Gemeenteblad Ko 105 en warden in de na te noemen Verordeningen de volgende wyzigingen 4ebraoht 1 In de Verordening regelende de aamen lelllng en den werkkring der Commissie van bgstand in het beheer der gemeentewerken Gemeenteblad No 119 wordt punt 8 van artikel 5 gelezen als volgt D aanalelling en het ontalag van het pernoneel dcr labricnge en der brandweer door het uit brengen van adviezen en het indienen van aanbevelingen en vooritellen i Van artikel 6 der Verordening regelende de samenstelling en den werkkring der Cummissio van by tand in het beheer der gemeente gaslabiek Gemeenteblad No 129 vervallen het tweede en het derde lid 8 In de verordening regelende het beheer der Eemeente gaFiabrieü Gemeenteblad No 130 wordt artikel 11 galeien all volgt Hy regelt met inachtneming van vastge ltalde reglementen en instructiün de werk zaamhaden van Ide beambten en werklieden der labriek Hy zorgt dat zy hnnne verpliohlingen getrouw nakomen geelt van hunne verzui men kennis aan do Commissie van byatand in doet tot hunne beslralBng de noodige voorstellen aan Burgemeeater en Wethon ders en vervallen het vytde lid van artikel 24 en het derde lid van artikel 25 4 In de Instructie voor den Bouwmaeater der gemeente Gouda Gemeenteblad No 159 wordt het eerste lid van artikel 14 gelezen als volgt Hy doet voor de vaatitelling van de ninlmnmen maximnmioonen der werklie den aan Burgemeester en Wethouders de noodige voorstellen en onderwerpt zyne besluiten betrallende het loon aan hnnne goedkeuring en artikel 15 ala volgt Hy doel aan Burgemeeater n Wethon ders zoo noodig voorstellen tot bestraling van da werklieden Predikbeurt bU de RemoDilrantaohe Qereforme rde OemeeDte alhier Zondag 14 April a morgens 10 uur Ds H VAN ASSpDELFT BENDE BEÏÏBS VAN ROTTERDAM L K M K MAANDAG 8 APBIL SiaaUlfeninittn PoKTUoiL Oblig 3 S rie r 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2f 00 3 59 Ktj i i t Iwang Donibr Obli gatien 4 Azic lapan Dbligatien 1899 4 74 74 Coi uMBU Ueconsolideorde Buitenlandscbe Schuld Uocepis h 100 IV 24 flfpotluek BmimAandb idem idem 4 9t 4 10t 3 97 4 100 4 99 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holi Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederi Hyp i Pand brielbank 4 99V Pandb Ned 8cbeepB Uypb 4 101 Bewy en van Ueelger Northw Pac Hyp Bank I 9B Pandb Bataalscbe Hypb 4 lUO Alg Hynóthbr Eerate Ned HypotUekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 bKLOIZ L ttêenintfen ien Stad Antwerpen 2 Pandb Rotterd Hypb Pandb Kotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Utrechlsrbe Hypb 02 1887 Pivtritn Hy tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Seheepvaart Maatêrhappijen Pand Holland Onll Stv M i 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb U Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoorwtgletningtu iTALia Oblig Zuid Italiaansche 8pw lMy A 367 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantel 4 CoBtumes Blouses Jupes en Jupons Ilobes en J aponstoften met bybehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in aeherp 0 n6Mrr r nd pruaeu Aanbevelend ADVIllliTKNTIRN Boekhoudster Jnllronw met 2 Diploma s voor boekhouden bekend met SohryimacUne B G m zag zich gaarne geplaatst Br Ir bnr Avondpost no 76 7 Den Haag HUIS TE HUUR UeereDbuls Ooslhaven K 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder Sinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Ia t raimst voorzien van GASORNAIBHTBN In elke styi van de eerste labrieken tef ui concurreerende preien AiRle cr fii ias Wilcr Sprock Bit r en Kleetriseke geleidisgei Wie van goed lioht houdt wande atth naar het OoHdwA rerttohtlng MagauU DB AVONDSTER daar alles door bekwame Sttars verriu wordt I acniatogeen Poedervorin i het eenigrste helpeni niiild tegen UUekmmelH XeumiemKmlile MtojselMaAeM Ommaeklem I ermaaerimg em Vermtuéering der UekammtkrmtMm aeinatogeeii in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen worden opgelost HAEHATOQEEN IN POEDERVOKM ia het praeperaat wat U spoedig geneest HAEHATOOEEN IN POKDEBVOBM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pr s per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige labrikanien H v SCHAIK Go Den Alle lyders n oesten ili weten Ik mag met eene biyde tgding tot o komen Ik was eene echte zennwlgderes Zeven weken heb ik te bed gelegen met eene zware zennwziekte De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten Totdat men my de SAIVGUINIOSi gegeven heelt De Sangninose heelt mg geholpen Na het gebruik vin eenige flacons ben ik totaal beter Maakt u gernst van dit schrgveo gebruik want alle zennwlgders moesten het weten Mej J TBUMPE Cntjpstraat 66 Den Haag Meer dan vierhonderd geneesbeeren in binnen en buitenland hebben de 8ANGUINOSE beproeld bevonden in alle gevallen van zwakte en algemeeoe verslappiags toestanden SANGUINOSE kost I 1 50 peJ 8 I 8 6 I 16 12 fiaeons Te Gouda bU WOLFF Co We jthaven I9 j GEBR KUREN é DE LANGE Wr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoo ih iaga HH OedempU Binnenrotte ISé T l iS99 ii if a ün f Nituwlnnd 9 tmbIJ Station Beur Trie 49af STiiMMEN VERHUREN REPAREEREN UK rUuNULa dagelUks la oaze Halaas t horM mmmm HMa pmnolct ADVBRTENTIM in aüe Couranten worden aangenomen door het Adverleiitlc Riirean van V KHHkHW AiZOOiV ECHT X t Toora op d jUkaatmtJamiaii mmtroodm Mfrm jOberlahnstein miumunotH viero iiMiroêf obi hahmswh s li n L MmOaeikapp tot EaepMtalU mm tl rtatorta Bm KmHtor voor SederUmA OoompHo êO XtoUtrdawi Oovdia Dfik van k BRINKIIAM Zi BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Oemeente OOUDA Oezien Art 228 dor Oemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termgnen voor do vorderingen ten laste van het Rgk bg de Wel bepaald ui te bepalen op die ten laste der Oemeente van toepassing zyn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over den dienst van 1906 vóór ol uiteriyk op den 30 Juni aanstaande behooron te worden ingediend GOUDA den 13 April 1907 Burgemeester en Wetboudirs voornoemd R L MARTENS Do Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER van Gonda maakt bekend dat door Z E den Minister van Oorlog is bepaald lo In elke garnicoensplaats waar kan worden geschoten met scherpe patronen wordt gelegenheid gegeven tot het schieten hetzij met irilanteriegeweer l etzy met knrabyn door da uier 3o bedoelde personen 2o In de garnizoenen vaar Infanterie VestingArtillerie Pontonniers ol Cavalerie is gelegerd wordt in onderwözcnd personeel er in materieel door die korpsen voorzien 3o Aan de schietoeleningen kunnen deelnemen de kaderreservisten do miliciens met groot verlol en wiiiterverlol en voorts alle manoelgko ingezetenen van 16 tot 30 jarigen leeltyd die niet in bet leger onder de wapenen zgn onder beding evenwel dat zy die niet als militair hebben gediend om tot de neleningen Ie kannen worden toegagelaten ten gcnoeee van den Olücier ter plaatse met de leiding van de oeieniogen belast by den aanvang doen biyken van voldoende bedrevenheid in het voorbereidend Bchietonderricht De oeieningen znllen worden gebonden op bet terrein aan den Kotterdamschen dyk in Hei en Augustus van 12 tot 7 uur n m en in Juni en lull van 12 tot 8 nnr n m Tevens is door den Minister nog bepaald aan hen die zonder kennisgeving ol zonder bepaalde redenen meer dan driemaal achtereen zyn weggebleven ol die zich misdragen kan het verder deelnemen aan de oeieningen worden ontzegd Wanneer 1 unr na het Ijdstip voor den aanvang van de oeiening vastgesteld nog FEVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN 70 Ik heb jon nogal genadig behandeld door ie toe te staan mfj te bezoeken wanneer je tr lust in hebt En zon ik dan mgn huis myn vrouw mgn vader weder moeten verlaten om als een parasiet te moeten leven aan jouw zyde eu te dulden dat een ander de minnaar van het oogenblik over je beschikt als eenmeester zooals ikzell indertgd was HeoBch meer kan ik niet voor je doen Heb ik daarvoor mgn jengrt aan je opgeoHerd zooveel dwaasheden begaan f Zg die my zeiden dat ik mgn ondergang tegejnoeg ging hadden wel gelgk Haar ik sloeg hun raad in den wind En nu F Wanhoopen vertwyieling zellmoord Je verveelt mg met je jeremiades viel zy hem ruw in de rede Als je zoo bang voor me bent keer dan naar je lamilie Urigl Om wat te doen F Je hebt myn harten Mit vsrgilUgd myn energie nitgedoold ik kan niat meer temg Jjj verstaat maar al U M dt knut om tui ean Inkand geen deelnemer aanwezig is geweest kan bet militair personeel inrukken Aan bet einde van het oeieningsjaar kan de commandeerende Olficier van het korpr ol korpsgedeelte een scbietwedstrgd doen honden door hen die aan van het aantal gehouden oeieningen hebben deelgenomen By dien wedsiryd kannen pryzen worden uitgeloold tot een totaal bedrag van I 1 per deelnemer aan den wedstrgd Voorts wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd dai bg de uitreiking van een der bewgzen van militaire bekwaamheid en lichamelgke geoelendheid dan wel van militaire bekwaamheid alleen in het bgzonder op de geoelendheid in het schieten zal orden gelet zy die aan bedoelde oeieningen wenschen deel te nemen worden nilgenoodigd zich daartoe aan te melden vö6r 20 A pril a s te Secretarie dezer Gemeente bovenlocaliteit aldeeling Militie Gouda den 13n April 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulteolandscb Overzicht Rinter seint nit Brnssol dd 12 April Da raynwet werd ia haar geheel aangenomen met 94 stem uon tegen 32 en 24 blanco stemmen Alle ministers stemden tegen Het hoold van het kabinet verklaarde daarop De stemming van gisteren heelt getoond dat de regeering niet meer op de geheele meerderheid kan rekenen en ze kun de verantwoordeiykheid niet aanvaarden voor de opneming in het wetsontwerp van een bepaling welker dool en karakter zgn in het licht gesteld door ile vorkluring n die er bg werden gegeven Derhalve hebben alle leden van het kabinet besloten den Koning hnn ontslag te vragen De Kamer besloot daarop de werkzaamheden te verdagen De ministers verlieten de zaal te midden van groote opgewondenheid Renter seint nil Petersburg dd 12 April De Doema besloot de zittingen eerst te twee nnr te doen aanvangen teneinde de commissies tgd te laten voor de beraadslagingen De minister van justitie stelde voor eenige Doema leden tegen wie een aanklacht is ingediend omdat ze tot vereenigingen behooren ten doel hebbende de omverwerI ping van den bestaanden toestand bultende wezen een redeloos dier te maken Ais ik je verlaat als ik terugkeer lol het leven van eentonigheid dan wacht mg de dronkenschap zy zeggen dal zg een onleilbaar middel kennen om my te genezen maar ik ben er zeker van dal zg zich vergissen Maar zells als hun middel onleilbaar is wat zou my het verstand balen lot znlk een prys y Hoe meer ik mgn eigen laagheid bewust ben des Ie dieper is mgn ongeluk Als ik niet meer zou kunnen drinken en in de vergetelheid myn gedachten begraven wat zon mg dan wapenen tegen de wroeging en hel berouw Je hebt my herinnerd aan den dood van Jniielti Waarom ook niet aan lord H rringham die zich een kogel door het hoold schoot omdat jg hem aan den dyk hebt gezet t Welk ander voorbeeld kan ik volgen Hel is das waar dat je mg haat dal je mgn ondergang gezworen hebt omdat ik de eerste was die je vernederd heell jy ontkent het niel zy antwoordde niet maar gliralachle nog steeds Hy sprak voort langzaam in zich zeil zonder haar aan te zien alsol hg ver gelen was dat zy aan zjn zgds zat Zoo zj n die schepsels Wat zy aanraken is bezoedeld ellende en schuinde verraad es waanzin vormen hun gevolg Zon men der meDsehheid geen onscbalbaran litnst bawÏMD door mik aan walgeiyk Doewa te sluiten De heer Hessen achtte bet fewenscht dit voorstel in een commissie te en behandelen waartegen de minister opki am Er ontspon zich een heltig debat dat nder groot rumoer werd gevoerd toon de Eadet Adjemol vroeg ol men te doen had met de autocratie ol met de grondwet en ol er in Rusland van de justitie wel sprake was Het voorstel werd ten slotte met 197 stemmen tegen 175 naar een commiaiie verzonden 0 LokalAnzeiger verneemt dd 10 dezer uit Warschau De toestand te Lodz is weer zeer verergerd Nadat de uitsluiting die de labrikanteo daar badden atgekundigd vier maanden had geduurd besloten de werklui de voorwaarden van de vi reenigde labrikanien aan te nemen Uienlengevolge maakte de katoenipinnerg van Posnawkisj bg plakkaat bekend dal de arbeiders die werken wilden zich konden aanmelden Vierduizend gaven aan deze uitnoodigiDg gevolg Maar loon begon de stakingslustige meerderheid mot moord en doodslag om de hervatting van het werk te beletten Sedert Donderdag trekken gewapende benden door de arbeiderswijken te Ludz dringen de woningei en winkels binnen en voeren over de bewoners een schrikbewind Den lOden dezer hebben zy alleen 8 3 monschen gedood en 100 zwaar gewond De bedreigden vcreüuigingen zich eveneens tol een gewapend verweer eu nu zgn reeds vgl gewapende organisaties van verschillende pariyrichling met elkaar aan het vechten De troepen en de politie nemen een Igdelgke houding aan De overheid heell besloten alle sigtergen te sluiten De plaatselgke gezaghebbers dulden optellelgk dezen aoBrchistischen toestand om den staat van beleg in Polen Ie kunnen bestendigen In de twee laatste dagen richt ziek de stryd vooral tegen de joodsche arbeiders en zoodoende verkeert do joodsche bevolking in een paniek Men vreest dal de wanurdeigk beden ten slotte in jodeavervolgingenzulien ontaarden De anli Doema party in Rusland is nog sleeds even werkzaam maar Daar de Timescorrespondent Ie Petersburg seint is d loop groot dat m slrgd voor de reactie verloren zal zgn Dit is voornamelgk een gevolg van de stemming in de Doema ivaarby met groote meerderheid hel voorstel werd aangenomen om de begrooting naar een commissie te verzenden Dat beiluit heell de positie der Doema aanmerkelgk versterkt creatuur wanneer men het op zön weg ontmoet te verplelteren onder den voel f Etiennclte Ironsle bel voorhoold Zgn woorden mishaagden haar Wal zegt hg nu f fluisterde zy Is hygek geworden f Hó scheen baar niet te hebben gehoord Hg liep nn onrustig heen en weder en vervolgde zgn gedachten In hot loven gebeuren zooveel toevaliigheden Gedurende een roeilochtje kan bg ongeluk een vrouw uit hel bootje vallen en verdrinken Haar Igk wordt eenige dagen later gevonden en met alscbuw keert eenieder zich el van het waigelgk scboawspel dal wordt aangeboden door hel eens zoo begeerde en gevierde lichaam I dut die Ëliennelle die mei haar kleine rose vingertjes de krachtigst mannen als slaven onderwierp f Zoo zoo is zy dood Zekereen van haar la btollers die wraak nam co wiens wanhoop io woede verkeerd baar den dood bracht Ha ha I Hy bloei voor haar staan en keek haar aan met somberen spol EaLj erd baar angstig l o 1 ö inning zich dat by in den aanvang van hel gesprek had gezegd men zal jo niet hooren ook al zou jy je zoo belachelgk aanstellen door om hulp te roepen Zy vroeg Ih al op welk wSz zy zich zou kunnen Thans moet de Doema beslissen aan welke der tallooae hervormingsvoorstellen da prioriteit zal worden gegeven De regeering en de K D parlg schynen het eens te zga dat allereerst Ve hervorqmg van hel plaatselgk bestunr en van de justitie op hel land in behandeling moeien worden genomen Die lo voimen de grondslagen vAi nieuw op te richten staatsgebouw en zoolang de grondslag niel gelegd is kan geen ander belangrgk werk worden ondernomen Dit kiemt vooral voor de agrarische quaeslie En daarom verwacht men dat de ijehandeliug der agrariiche wetgeving oug wel langen tgd zal worden nitgesteid meldt da Timescorrespondent Maar hy voegt erby dat de ononderbroken voortgang van Rusland op den weg van vreedzame ontwikkeling grooteodeels alhangt van de bereidwilligheid en den tact der regeering om saam te werken mot de gematigde elementen in de Doema Hot is in Ruslands belang te hopen dat die samenwerking mogeiyk zal biyken en dal de ernstige toestand waarin dit land verkeert niet zal worden verergerd door d vernietiging van de tweede Doema V Lord Cromor di onder don bescheiden titel van consul generaal en gevolmachtigd minisier sedert jaren l iteiyk in Egypte hst bewind voerde in naam van den Koning van Engeland heolt zgn ontslag gevraagd Mei diep gevoeld leedwezen zeide gisteren Sir Edward Qrny in het Lagerhuis deel ik dit mede Wanl de regeering bairenrt dal Lord Cromer in wien du Regeering evenals alle vorige regeeringeo groot vertrouwen stelt door gezondheidsredenen genoodzaakt wordl zgn ontslag te nemen Er zullen nog gelegenbeden ziJn om uitdrukking lo geven aan wal de regecring denkt over do dienster door Lord Crom r bewezen maar de minister wilde nu reeds zeggen dal hel doel dar Regeering Is het werk voort te zetten en de alaalkuode te biyv n volgen die door Lord Croraer waren begonnen en die zoo treilend gelllailreerd worden in zyn jongste rapport In overleg met Lord Cromer heell de regeering Sir Eldon Oorst lot zyn opvolger benoemd Alle partyen in het Huis sloten zieh aan bg de huldebutiiiging door d i Regeering en door Arthur Ballour namens de oppositie aan Lord Cromer gebracht V Volgens de mededeoling van Sir Edward Grey wordt Lord Crimer in lyn lunclies doen lioorcn als het n lodig bleek Op kalmen toon zetdu iij Kom Christiaan wg kunnen toch niot eeuwig liier biyvon Maak de deur open I Wil je my verlaten P Maar ik wilniet jy hebt lang genoeg je grillen doengelden Ku is t myn beurt Denk jo mg hier te houden legen ragn wil P Hoop je my schrik aan te jagen f Ik weel dat je dapper bent vooral alsjg je bewust bent de sterkste te zgn Maarbier beu ik dit sterkste Zg trachtte hem met zaclilheid tol kalmte Ie brengen Kom de iuchir hier is niet goed voorje Do alcohol Is de kracht van hel hnis Vernier Je bent misschien in Je vermoed lo ver gegaan door my tot hier te komen trotseeren Maar zoueven wildo je mg Immers medonemen vleide zy Door scbynbaar toeIe geven poogde zg ie bereiken wat liaarop andere wyze niel gelukt was Het isgoed ik zal je volgen I Laten wy samenheengaan Ik wilde je op de proel stellen Maar nu weet ik dat je my oprecht lielhebt Heb ik je ooit iets geweigerd grootkind Geel my deu slentel Neen ikl ga bier niet weg Wy biyven belden hier I I Wordt vervolgd