Goudsche Courant, dinsdag 14 mei 1907

Dinsdag 14 Mei 1007 m 10331 46ste Jaargang fiOÜDSCHE corRMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeaa r ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n He 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Oadetlioge Brandwaarlioig Uaatscliappij KËËRL4i ftlA te Sehcvenlngen Opferlcbt Anno 1880 IngCHhrcTei kapltul raim 36 Hlllioen Benoemd tot AQENT van bovengenoemde Haatschapptj voor OODBA de Heer J SIMONIS aldaar inplaats van den Heer M QEUJNS wien op verzoek eervol ontalag ia Verleend Veriekeringen worden aangenomen in onderliogen waarborg en tegen eene vaste jaatiekgche contributie LETEfilHiTAH m De MAJOOR COMMANDEERENDE OPFICIER te QOUDA zal op WOENSDAQ den 16 MEI e k des middags te 19 ure te lijnen bureele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van 700 Z Q QEROOET SPEZ en 200 PESELSPEZ ol zooveel meer oi minder als zal blgken noodig te zijn gedurende het tweede halfjaar M90f ten behoeve van de menage der Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kannen worden ingewonnen bij den Eerste LaitenantKwartiermeeeter ten bureele Jerusalemstraat De Majoor Commandeerende Otflcier voorn emd A L BOONACKER Gouda den é Mei 1907 Citroen Limonade Frambozen Sinaasappel Aanbevelend Slotemaker Co Op de roode doos waarin de Bekte Kinadruppels van Dr DE TRIJ verkocht worden $ taal uiete améerê dan Al het andere is niimaak HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven I 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tuin Voorzien van Ga en Wattrleiding Ta bevragen B 89 y Sanguinose ¥ lnnai filanguliiosiim In vacuo Het best bekende afdoende middel tegen 1 loedarmoede 1 leekziiclit en zenuwzwakte Hebt gil een bleeke kleur f Zijt gij gednrig vermoeid Ontbreekt n de eetlust Hebt gü dikwijls hooldpijn f Slaapt gij slecht Hebt gij pijn in den rug piJn in de lenden pijn op de maag f Suizen in het hoold snizlngen in de ooren f Dan moet gij uio eigen belang verstaan en dadelijk eene geregelde kuur beginnen met de Sangninose I Want de Sanguinose verrijkt uw bloed en versterkt het zü wekt den eetlust op en bevordert eeno algeheele leveosopgewektheid Honderden vooden baat bij de Sanguinose toen niets hen geholpen had Maar zorg dat gij de echte hebt ZiJ ia alleen echt als zij komt uit de fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prijs per flacon l 1 50 6 fl f 8 12 fl 1 15 Te Gouda bU WOLFF Co We lhaveo 198 Verwonderlijk snel maakt onze Vijgenhonig zich vrienden Het ia onovertrcUen voor alle hoestenden Fl BW£RDA TIIIiN Örootste détail vijnhandelaren in NEDERLAND DEPOT te OODDA bU F J i BOOK VAN OSTADË AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEEET 0 80 per flesch per anker van 45 fl f 3 per fleich Oude Roode Port Extra Oude Roode Port Oude Witte Port Extra onde Witte Port Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth Dom Bellasdi St Estèphe Medoc La Rose Ludon Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sauternes Witte Bergerac Niarsteiner Rüdesheimer Prijzen netto A Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van teruggavevan de ongeopende flesschen GEBR RIJREN t DE LANGE WW ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaHJn Gedempte Binnenrotte 1S4 Tele XSBO Se Haganifn Weet Nieuieland 9 nabij Utation Beurs Telef 46S7 INRUILEN STEllEH Uu rUUllULa iMKlUks In ome o hoeren PHONOliPliNI PMIH PH0S0LI5T Ml Ml nu Muamm rumun Dsr gr ë n Êbrfolg Mn mum Pattnt H SliMm êmintm M Mm lu m MrtAiOMn Nachahmungon M M Ife tsifliiWMrimnn K haTfm H SMUn mr nu mi Jlmt ódêt U kUuh £ MDa lli K Mt I lt M mUm ÊUfUKf H SS mU ê U ttnmUXruvKitêt t m mH 0 1 bnoirln ÜaS Patent HStoUen Openbare Yerkooping VAN PAARDEN M Ue Deurwaarders VAX ffm DEH PUT Jt HABCK SEN te Rotterdam zullen aldaar op DIJiSDAO den 14e MEI 1907 des voormiddagB ten el du vooi de Stallen aan den Waleuburgerweg No 79 83 einde Electrische tram Hoevestraat lijn 6 publielc om contant geld verkoopen i ± 45 Paarden afkomstig van de Anteriean PetroleumCompany Keer geêcMkt loor dravend en xwaar etappend werk welkepaarden worden verkocht wegene eindiging van het Winlereetxoen De Paarden zijn te bezichtigen ZONCAG 12 UEI van 24 uur MAANOAaiSMEIvanlOluur Benevens eenige Paardentuigen Te zien n morgen voor Aen verkcop van al 9 uur Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en 1 t sa hij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJfKEBI F AD KIOHTEE Co Rotterdam Te Gouda bij C hViiER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 ïeUn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIBNTfiN in elke ctijl van de eerste labriekeu teg iii concurreerende prijzen Aitnlejger van Gas Waler Sprak Bl r en Electriscbe geleiilingeD Wie van goed licht houdt wende zi h naar het Qoudaeh rerliolttlng Magazijn DE AVOUDSTBR daar alles door bekwame fitters verriuht wordt SAMOSWIJIN S cent f er Jteteh Aanbevelend FirmaHerman Zoon Zenuw eo Maag iijders wordt git overtuiging ala een werkelgke bnlp in den nood het boek I3aa d gre vex aanbevolen Na ontvangst van adna per briefkaart w or It dit boekje franco per post toegesonden door BÖI FOEI S Boekluut Zaltbomma Soidt Dnk van A BRINKMAN Zn Bulteolaodscb Uverzicbt Reuter seint uit Brussel d d 10 Mei Bg de behandeling van de miniaterieele verklaring in den Senaat werd een votum van vertrouwen der rechterzijde aangenomen tegen do stemmen der linkerzijde De zittingen zijn verdaagd tot 28 Mei Renter seint uit Berlijn dd 10 Mei De Bond van bouwondernemers in Berlijn en de voorsteden heeft met algemeene stemmen besloten alle metselaars timmerlieden en opperlieden ongeveer 100 000 personen te beginnen met Zaterdag voor Pinksteren uit te sluiten Door de Duitsche regeering is in het begin van het jaar 1906 een vertrouwelijk rondschrijven gericht aan een aantal belanghebbenden by de Duitsch Afrikaansche kolonie Kameroen In dit rondschrijven wordt mededeeling gedaan van eenige verslagen van den gonvernesr en van andere ambtenaren over de wjjze waarop de Duitsche handelshuizen te werk gaan om een zoo groot mogolijken buit aan caontchouc te behalen Het stuk is zeer gematigde ja onschuldige bewoordingen gesteld en de bedoeling is om de firma s er op te wgzen dat ziJ door de wyze waarop ziJ te werk gaan langzamerhand de geheele kolonie door roofbouw van haar caoutchouc berooven Het is dos de regeering te doen om de aanwezige caoutchoncbossen te beschermen Maar de bijzonderheden welke worden medegedeeld om den bovengenoemden roofbouw te bewjjzen zgn van dien aard dat men gerust kan aannemen dat in t Kameroen gebied de inboorlingen niet minder barbaarach worden behandeld dan in den Belgischen Congo De aan de knst gevestigde firma s rusten karavanen uit die in bet binnenland van de inboorlingen caontchouc moeten koopen De ka avanen krjjgen goederen mede om deze biJ de inboorlingen tegen caoutchouc in te ruilen Maar de hoeveelheid der goederen is lang niet toereikend voor het doel En dan wordt de caoutchouc maar met geweld genomen zonder betaling Bovendien worden de inboorlingen gedwongen de karavanen op hnn doortocht te onderhouden en van al het mogeljke te voorzien Er wordt naar hartelust geroofd en geplunderd en hierbij worden allerlei wreedheden FtVtLLETOX VERVL OGEN G ELUK 19 Gy oude brave klepper zoo krom en zoo stgf En ik zwaar gewond niets meer heel aan m n lyfl Wat deert dia het volk wat kan bet ons scheien Dat niemand zich met ons beklag wil ver velen t Er wordt op de wereld schier overal ge vochten Er wordt nog zoo menige triomfkrans ge vlochten Op graven daar groeien de roosjes zoo graag En t vogelkyn zendt zyn treurlied omlaag Wg beiden Falber wy slapen een zoeten droom Het ros en zgn rniter en beiden zoo vroom Toen werd hjj kalmer onze Koenraad alsof de zoet tonen zich als verkoelende druppelen hadden verspreid over zgn gloeiend voorhoofd Maar toen zy ophield met zingen begon hy opnienv teyieo t tlna oog helder Au MMTMk gepleegd Zoo worden volgens het regeeringssehrgven geroofde vrouwen met haar zuigelingen geregeld verkracht op zulk een w ze dat baar kinderen sterven Op deze wgze gaan de Duitsche handelsfirma s en hun ondergeschikten tegen de ongelukkige inboorlingen te keer En de Duitsche regeering vindt dat in t geheel niet goed want op deze wgze gaat de caoutchoncvoorraad door roofbouw verloren De redevoering die de Engelsche minidterpresident Sir Henry Campbell Bannerman Donderdag te Manchester gehouden heeft over de ontwapenings qnaestie en over de houding van Duitschland beeft natuariyk in Beriyn eenigen indruk gemaakt Het Berliner Tageblatt kan zich don melancholieken toon van Sir Henry s redevoering begröpen Want het mislukken zgner ontwapeningsplaonen door Duitschland s tegenstand is een nederlaag voor den Engelschen ministerpresident persooniyk maar ook voor het Engelsche liberalisme Dit noemt het blad een der nadeelen van BUIow s internationale politiek dat zy overal de vredelievende liberalen verzwakt en de conservatieve elementen versterkt in en buiten Dnitscbland De Voss Ztg meent dat Sir Henry en prins Bülow niet ver van elkander staan wat het doel hunner staatkunde betreft maar dat zy verschillende middelen wenschen om dit doel te bereiken En het blad meentdat de feiten aan de opvatting van Bttlow geiyk geven Plannen voor ontwapening of vermindering van uitgaven voor leger en vloot kunnen worden besproken maar wie zal de mate van noodzakelgkheid aangeven Over het beginsel kan eenstemmigheid bestaan over de uitwerking in de praktgk is het grootst mogelgke verschil van meening bestaanbaar En daarom acht ook dit blad het onnoodig dat diplomaten lange en deftige redevoeringen honden en voorstellen doen om tot het resultaat te komen dat men beslist de vermindering der legeruitgaven wenscheiyk acht Zou uit een bespreking een practisch resultaat kunnen ontstaan dan zal Duitschland het zeker ernstig overwegen Maar ondanks het verschil van meening in deze tnaestio kan Engeland s minister terecht spreken over den vriendschappelgken toon van Billow s redevoering Waaruit biykt dat ook in het internationale verkeer verschil van zienswgze hoffeiykheid en Laat haar vorder zingen Wiesjemoeil riep ik de oude vrouw toe ofschoon dit verzoek mg zeer zwaar viel O boe gaarne had ik het liefste gegeven dat ik bezat indien ik in dit uur zM had kunnen zingen zoo zoet en zoo aaodoeniyk als zyi Mgn nichtje was mg geheel onbekend daar mgn vader met zgn zuster op geen goeden voet had gestaan Haar man zou geen vroom Christen zgn geweest en allerlei tooverknnst verstaan hebben Hy had naar beweerd werd als schutter nooit zyn doel gemist en velen wildstroopers het levenslicht uitgeblazen Of dit alles waarheid was kan ik niet bevestigen maar dat is zeker dat myn vader met bizonder veel van hem hield wgl hg vroeselgk vloekte en daar vader hem dit eens op heftigen toon had verweten was allengs tusschen beide zwagers vgandscbap ontstaan zoodat tante ons nooit moor een pasgeschoten ree of een haas zond voor Kerstmis Tot aan hot uur van haar dood had zy nooit meer aan haar eenigen broeder gedacht On myn verlangen stond Wiesjemoei op D kNk n ai iMntdn ia dm tnis vriendschappelijke gevoelens niet behoeft buiten te sluiten Het was niet te verwonderen dat de berichten in de laatste dagen uit EngelschIndie ia Londen ontvangen daar een diepen indruk maakten Want zy vielen samen met de berinnering aan den groeten opstand die voor 50 jaren plaats had 10 Mei 1857 op een Zondag juist toen de Engelsche troepen naar de kerk zouden gaan brak de muiterg onder de Sepoys te Meerut uit er waren reeds dagen waked lang onroslbarende verschgnaelen waar te nemen geweest maar niemand bad die zoo ernstig opgevat Snel breidde de mniterg zich uit Van Meerut rukten de oproerige Sepoys naar Delhi elke Europeaan dien zg op hun weg ontmoetten werd gedood en ook de tot bet Christendom bekeerde Indiërs ondergingen het zelfde lot In Indie breidde de opstand zich uit en in Engeland wiit men van niets Op 11 juni 1857 deelde de Begeering in het Lagerhuis mede dat de onrustige stemming onder de Sepoys voorbywasj op dat oogenblik hadden do muiters Cawnpore ingenomen en een grnwelgke slachting aangericht onder de offloieren soldaten vrouwen en kinderen van bat garnizoen Eerst op 27 Juni werden in Londen de eerste berichten ontvangen doch Faimerstoo s kabinet zag den ernst van den toestand nog niet in eo pas in Juliwerden troepen naar Indiö gezonden In September werd Delhi door de Engelschen hernomen en werd Lncknow dat de rebellen belegerden ontzet Koning Alfonso van Spanje heeft een zoon gekregen en deze gebeurtenis beeft in Spanje groote blijdschap gewekt Want sedert 1784 sedert de geboorte van Ferdinand VII is geen regeerende koning van Spanje zoo gelukkig geweest een zoon te hebben Koning Alfonso zelf werd geboren na zgns vaders dood en die vader Alfonso XII was de eenige zoon van koningin Isabella de dochter van Ferdinand VII Qedurende de gebeele negentiende eeuw was de dynastie der Bourbons door enkele weinige leden vertegenwoordigd nadat in 1789 de Pragmatieke Sanctie gesloten was waardoor de opvolging van de vrouweiyke linie erkend en de Carlistiscbe zytak uitgesloten werd ledere gebeurtenis in Spanje waardoor de mogeiykheid van een Carlistiscbe troons Hedwig I Hedwig riep zg halfluid zy kreeg geen antwoord zy is zeker dieper den tuin ingegaan zeide de oude vrouw Zon jg haar niet willen zoeken Chrisje Ik ben zoo vermoeid eo mgn rug doet my vreeseiyk pyn jy hebt jonge boenen Ik zal wel zoo lang aan het ziekbed plaats nemen Ik ging naar beneden en zocht door de donkere laantjes doch kon haar nergens vinden Reids wilde ik terngkeeren daar ik veronderstelde dat zy in huis was gegaan toen ik haar ontdekte vlak by in den lindeboom voor mgn venster zy was van de steenen bank op den ondersten tak van den boom geklauterd Daar zat zg nn en staarde droomerig iu het groene gebladerte terwyi de zilveren stralen der maan tusschen haar bruine lokken speelden en er schemerende lichtjes op wierpen zy hield de armen iu elkaar gevouwen van baar linkervoet was bet schoentje afgegleden en lag nn op den grond smal en klein als dat van een kind Hedwig I riep ik zacht Toen blikte zg naar omlaag en toen zy mg ontwaarde gleed zS van haar vreemdsoortige zitplaats en stond met een sprong tegenover my Een wonderiyk fijn figuurtje sieriyk als ND ree de Uohtbmlne oogjti onder de lange opvolging wordt verminderd wordt beschouwd als een versterking der liberale opvattingbo want in vergelijking met de Carlisten en hun aanhang zgn de vorsten uit het regeerende stamhuis zeer vrgzinnig En toen Isabella II absolute en clericals neigingen toonde kwam de opstand die baar de kroon deed verliezen Het gelukte haar zoon eerst na langen en harden strg d din kroon weer te verkrygen en zoowel Al fonso XII als zyne gemalin Haria Christina hebben begrepen in welken geest Spanje moest worden bestaard om de kroon voor de Bourbons te bebondan De geboorte van een prins versterkt bet gevoel van vertrouwen dat bet land sedert lang getoond heeft voor het vorstenhuis dat de middenweg weet te houden tusschen het bigotte absolutisme der Carlisten en de anarchistische opvattingen der republikeinen j en dat in het vaak geplaagde land rust en orde heeft weten te herstellen En daarom begroet het Spaansche volk de geboorte van den troonopvolger met biyde instemming V Ex Keizerin Eugenie beeft geprocedeerd tegen de Franscbe Republiek om een aantal voorwerpen uit de voormalige Keizeriyke kasteelen van t Elysie van Fontainebleau van Complègne van Trianon van Rambouillet en ook uit hot Louvre terug te krygen zy heeft tbans bet proces gewonnen en zoo zullen haar de bedoelde voorwerpen worden overgedragen te weten 19 stuks uit het kasteel te Complègne waaronder een schlldery van Daubigny een pastel portret van Lodewyk XVI op bet kasteel de Trianon twee stuks uit het kasteel Rambouillet vier uit bet Lonvre waaronder een kostbaar Gobelins en 53 stuks uit het kasteel te Fontainebleau waaronder verscheidene van hooge waarde en zeldzaamheid zooala een cassette van Lodewgk den Heiligen een venster van de gevangenis van Lodewyk den Heiligen te Mansoera en een keten behoorends hg de orde van den Heiligen Geest gedragen door Lodewyk XVI Verspreide Berichten FaiHKBUIC De journalist die Hoel Hoel geroepen had by het pisseeren van den feeststoet te Orleans is tot 18 uur gevangenisstraf veroordeeld en 11 fr boete Een ander die tot bandtasteiykheden was overgegaan kreeg 16 dagen In de schismatieke kerk te Parys heeft wimpers waren even lieftallig als die van dat schuwe wild Om den mond speelde een eigenaardige sombere trek die van een gesloten karakter en van ingenomenheid met zichzelf sprak De fijngevormde neusvleugels beefden een eigenaardigheid die ik ook by Koenraad dikwgls had opgemerkt Wiesjemoei bad my meermalen verzekerd dat dit een teeken was van onstnimigen hartstocht en een uiterst gevoelig prikkelbaar humeur Ik reikte haar de hand Wees welkom in myn huis Hedwig I Je komt tot ona in treurige omstandigheden maar laat je daardoor niet den moed benemen en duid het my evenmin ten kwade dat ik my niet zoo dikwyis bg jon kan ophouden als de gastvrybeid vordert Het zal wel anders beter worden Indien je my echter een genoegen wilt doen zing dan nog eenige liedekena Zg doen Koenraad zoo goed I zy had de oogen naar den grond geslagen en zoodra ik den diepen blik alt haar schitterende oogen niet meer kon ontwaren scheen haar gelaat my niet meer zoo bekooriyk toe zy was dadeiylc bereid mg te volgen en besteeg achter my de trappen zoo zacht dat ik meermalen bet hoofd moest omwenden in de meening dat zy niet meer achter my waa Wordt ttnoltd