Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1907

raadsleden in de kerk maar de bargemeeiter was weggebleven Gisteren is te Parijs een monnment voor senator Trarieax onthuld in tegenwoordigheid 0 B van Dreyfas die zooals men zich herinneren zal veel aan Trarlenz te danken heelt DülTSCHLiSD Een aantal leden van den Rijksdag heelt een bezoek gebracht aan Jnterbog om een nieuw machinegeweer in werking te zien onder de belangstellenden waren de sociaaldemocraten Bebel Singer Sudemann en Noske Heden begint de vacantie al voor den ryksdag zij duurt maar eventjes tot 12 Novea ber Ekqeund Te Stepney is de unionist Harris voor het Lagerhuis gekozen de meerderheid in vergelijking van verleden jaar wies van 637 tot 949 stemmen maar in 1900 was de unionistische meerderheid veel grooter 1065 stemmen iTALm De Etna blijl rommelen de werkzaamheid van den Stromboli noemt toe Uisteren zijn op verschillende plaatsen in Italië en Oostenryk aardschokken gevoeld RUSLASD Op het monarchisten congres re Moskou hield Iliodor dezellde die eenige maanden geleden voorstelde graal Witte terecht te doen stellen een heftige rede tegen Stolypin dien hij met Piiatns vergeleek omdat biJ de roevers vrij oit bad laten gaan en gansch Rusland aan het krnis genageld had De krijgsraad zon in de cask tegen generaal Stössel beklaagd van lichtzinnige overgaven van FortArthur besloten hebben het verlangen van de onderzoekingscommissie om den generaal ter dood te veroordeelen niet zonder meer in te willigen maar de beslissing aan den czaar over te laten BINNENLAND STATEN GENERAAL T W K K o B U M M B H Alschalfing der Tienden Door de Regeering zjjn in overleg met de Commissie van Rapporteurs eenige wijzigingen voorgesteld in het onlangs behandelde wetsontwerp Zy strekken o a om te doen samenvallen de tijdstippen waarop de Bchadeloosstelling ooveranderliik i aststaat en dat waarop ziJ opeischbaar wordt Voorts om enkele misstellingen to verbeteren en eenige verduideluking aan te brengen Maandagnamiddag is te Middelburg aangekomen jhr Van Geen particulier secretaris van H M de Koningin die by den commissaris der Koningin in Zeeland zijn inirek nam Zijn bezoek staat in verband met de vermoedelijke komst van het Vorstelijk Echtpaar naar Zeeland in de maand September a s Jhr Van Geen zal ook aan Schouwen en Duivelend en Zeeuwsch Vlaanderen een bezoek brengen De Gemeenteraad van Assen verleende een blancokrediet aan B en W voor een waardige ontvangst van do Koningin en Prins Hendrik Omtrent het Koninklijk bezoek vernemen wil nader dat de Koningin en de Prins op Donderdag 4 Juli des middags te 12 nur te Coevorden zullen aankomen waar zij tut 2 uur zullen vertoeven Te 4 uur komen zij te Yalthermond aan een streek waar de vervening reeds grootendeela voor landbouw heeft plaats gemaakt en wordt ook een bezoek gebracht aan Valtherveen waar de vervening nog in vollen gang is De hooge gasten worden hier in de gelegenheid gesteld kennis te maken met hot vervenings bedrijl en de practische resultaten welke er van te zieu zijn Beide plaatsen zijn niet gelegen aan den Noordooster Locaalspoorweg zoodat zij per riitnig ol automobiel zullen moeten warden bezocht Des avonds te C uur apoortijd komen de hooge bezoekers over GasselterniiTeen Qassolte Gieten en Rolde te Assen aan Er hebben dien avond verder geen feestelijkheden plaats Alleen zal in den loop van den dag door de Vereoniging voor Volksvermaken een fietswedstrgd worden gehouden Vrijdag 6 Juli te 10 uur heelt het leggen van den eersten steen voor het te bouwen ziekenhuis plaats en wordt een bezoek gebracht aan het provin iaal museum van oudheden en de harddraverij Des avonds diner aangeboden door de Prov Staten en illuminatie Wat er verder dien dag zal gebeuren moet nog vastgestel 1 worden evenals het programma voor Zaterdag Dan wordt door den Gemeenteraad een lunch aangeboden waarna het vertrek te 3 uur plaats heelt Te Zwolle is in den ouderdom van 69 jaar overleden mr P J G van Diggelen oudvicepresident der rechtbank aldaar Hg is gedurende eenige jaren ook lid der Tweede Kamer geweest en sedert 1879 lid der Prov Staten van Overijsel voor Steenwuk Hu was gedurende korten tgd Grootmeester der Orde van Vrijmetselaren onder het GrootOosten der Nederlanden Men zat zich berinneren dat ongeveer drie jaren geleden zijn naam gemoeid is geweest met den verrassenden uitslag der verkiezing van leden der Eerste Kamer voor Overjsel De gZutphensche Courant scbrijlt We moeten erkennen dat dr Knyper een handig man is Steeds weet hij zóo te manoeuvreeren dat hy en zijn ganscbe partg worden voorgesteld als slachtoffers als verdrukten als n soort paria s Tegen hen over staan dan de parijen der vrüzinnigheid wier grootste lust heet het christeiyk begini d te bestrijden Zie zoo n voorstelling prikkelt tot strijdvaardigheid verhit de geesten en verbant bet ge oel dat we trots alle staatkundig en godsdienstig verschil zonen ziJn van èen vaderland Den groeten tacticus deert dat laatste niet als hi zgn mannen broeders slechts kan opwekken tot den oorlog tegen de liberalisten als ze hem en zgn partg maar weer helpen zetten in t zadel hem weer plaatsen in t gestoelte der eere en de macht tot heerschen over land en volk verschaffen dan is zijn doel bereikt Handig is dr Knyper buitengemeen Zijn gezag was aan t tanen Zeil heelt hg dat natunriyk gevoeld Diep teleurgesteld moet hy wel geweest zgn door den loop der jongste crisis waarby hg de Leider met een groote L zoo opvallend werd voorbygegaan door andere leiders wier gevoelen door de Kroon gevraagd word Maar met onmiskenbare zelfverloochening heelt hg eerst die kwetsende behandeling trachten goed te praten zichzell weggecyierd getracht de voorstelling te wekken dat hg toch wel degelgk gekend was om dan later onverstoord onvervaard en onverzwakt zichzell weer aan te dienen als do man in wien alle partyen van rechts hun eenheid terugvinden Handig als hy is heelt hy dan ook net zoolang gemanoeuvreerd dat hy t zyn kon die de lejs van de antithese tegen bet christelyk karakter van ons nationale leven Kn verder Van zgn geestelgke hoovaardg geinig de uitdrukking wy en niet deliberalistenvan alle gading zyn de geestelijke zonen onzer vaderen Van zgn bekrompenheid Wg mannen van Ghristelgke beginselen badden de oudste brieven Wy waren er het eerst geweest on daarom had het nieuwe oit Frankrgk geïmporteerde beginsel van het liberalisme en radicalisme eigenlgk geen recht om hior te lande zgn vaan te ontplooien Feitelgk worden alzoo de Christenen typeKoyper voorgesteld als de geur on de fleur van ons volk do menschen die de oudste en de hoogste reebten konden doen gelden om zich Nederlanders te noemen Wg vryzinnigen zyn zeker maar gasten menschen die hier niet thuis hoeren maar den landsvredo willen verstoren Is t wonder dat tegen een voorstelling welke do vrgzinnige partgen op deze wyze uitwerpt naar het land van de buitenste duisternis verzet ryst Dat ze zich daardoor hechter aaneensluiten P Dat ze voelen te strgden tegen een aaneengesloten krQgsbende van mannen die de vryzinnigen als een soort indringers beschouwen f Niemand liever dan wy zon zien dat het anders ware Meer dan eenmaal hebben wü gepleit voor een andore indeeling der staatspartgeo voor een samenwei king der democratische groepen ter bereiking van gemeenschappeiyk gekoesterde idealen Maar rechts wil daar niet aan de toegestoken hand werd geweigerd telkenmale Boven alles gaat by de overzöde de hechtheid der coalitie Daar blgft men zich op den grondslag der christelgke beginselen stellen blgft men verlangen dat die beginselen ons bedreigend met een heftig cloricalisme als een zuurdeesem zullen doordringen in de wet en recht in ataat en maatschappg Daar verzetten we ons tegen en al zal links zich bigven verzetten omdat we niet verlangen te staan onder de overheerscfaing van politieke geesteiyken omdat we den landsvrede niet bedreigd willen zien door een nitputtonden godsdienststryd omdat de ware godsdienst voor ons te hoog staat om te dienen als wapen in den politieken stryd Gemengde Berichten Het Centrum meldt dat er thans 14 dagen na afloop der staking te Ryssen nog 168 personen op de straat staan zonder arbeid Van deie itjn er 9il gehuwd n hebben gezamaniyk een getal van mim 200 kinderen sommigen hebben nog tot hun last één of twee ouden van dagen Men schrglt uit Hilversum aan bet Vad Toen een dezer dagen de bakker N te Hilversum met brood door de gemeente liep is de inhoud van zyn kar met petroleum begoten waardoor al zyn brood onbruikbaar werd Men denkt aan wraak daar de heer N weigerde te voldoen aan het verzoek hem door bakkersgezellen gedaan om op erkende christelgke leestdagen niet te bakken Uit Helenaveen schrglt men Met de boringen te Helden gaat het boven verwachting Men vond reeds 5 lagen steenkolen samen 5 M in dikte Op het oogenblik is een 6e laag aangeboord Bg bet station Helecaveeo zgn nog geen kolen gevonden men is gekomen tot een laag roede steen die doet vermoeden dat misschien zout zal volgen De steenkolen te Helden liggen minder diep dan die welke hier op het dorp iodertyd gevonden werden De ö laag ligt n b op een diepte van ruim 900 M Zondagmorgen is in de Zwem en Badinrichting aan de Mauritskade te sHage een 17 jarige jongen verdronken Hg was om ongeveer 10 uur in het bassin gekomen met een vriend die hem nog gewaarschuwd had niet in het diepe gedeelte te gaan Hg deed t toch met t ongelukkig gevolg dat hy zonk zonder opgemerkt te worden Toen eenigen tgd later een jongen op die plaats aan het duiken was vond hy daar den jongeman op den bassin bodem liggen Oumiddellgk werd de drenkeling naar boven gebracht maar trots allo aangewende pogingen mocht men er niet in slagen de levensgeesten weer op te wekken Omstreeks don tyd dat het ongeluk moet hebben plaats gehad was het zeer druk in het bassin Niemand scbynt echter hulpgeroep te hebben gehoord Ook in de Laakhaven heelt het zwemmen een slachtoffer geeischt Een 17 jarige knaap die daar omstreeks 6 nor in den namiddag aan t zwemmen was verdween eensklaps in de diepte Na een half nur dreggen bracht de politie den drenkeling op het droge Nog een uur lang trachtte men door kunstmatige ademhaling de levensgeesten weer op te wekken doch ook in dit geval mocht dit niet baten De jongen was met het hoofd in de modder gezakt en biykbaar aldus gestikt De spoorlooper H wonende in de Koenesteeg te Leiden bekend straattype trachtte zich in den vroegen morgen in de gracht van het Levendaal door verdrinking van het leven te berooven Door eenige werklieden op het droge gebaald werd do levensmoede naar zgn woning teruggebracht Na weinige oogenblikken toevens herhaalde de man zgn wanhoopspoging ditmaal door zich met een mes ernstig aan den hals te verwonden Dr Kruimel verleende de eerste heelknndige hulp waarna de patient in deerniswaardigen toestand werd vervoerd naar bot Academisch Ziekenhuis Misstanden aan s Rgks VeeartEengschool In een vergadering van studenten aan s Ryks Veeartsenyschooi ter bespreking van de misstanden welke h i het onderwys aan deze inrichting aankleven is besloten zich per request tot da Regeering te wenden teneinde zoo mogeiyk te geraken tot een betere regeling van de vétérinaire studiën Verscheidene grieven worden besproken als de vele college uren per dag de verplichte examens het meermalen geéxamineerd worden in één en hetzellde vak de te korte studietyd enz Aan een commissie van 6 leden werd opgedragen verschillende gegevens te verzamelen Te Eindhoven zgn thana de sigarenlabrieken gesloten Het was een treurige aanblik Zaterdag de vele mannen en vrouwen gepakt on gezakt de fabrieken te zien verlaten De patroons besloten aldus wordt aan de N R Ct gemeld de sorteerders en pakkers gedurende de uitsluiting aan den arbeid te laten bÜren In verband hiermede werd dezen dan ook aangezegd overwerk tot 11 i 12 nur s nachts te verrichten op onderscheidene fabrieken Zaterdagmorgen verklaarde deze categorie zich echter openiyk solidair met de uitgesloten wordende sigarenmakers en verwgderden zg zich dan ook Zaterdagavond tegelgk met de sigarenmakers Een en ander geschiedt op bevel van de arbeidersbestureo Op last van den Amerikaanschen minister van Justitie Bonaparte is een gerechtelgke vervolging ingesteld tegen 26 spoorwogmaatschappgen die zich niet hebben gehouden lan da wat op de reiUghaid der ipsorwegea Deze maatregel is genomen op grond van een rapport uitgebracht door een commissie die belast was met het onderzoek naar dé veiligheidsmaatregelen op de verschillende Ignen die zooals by tal van zeer ernstige spoorwegrampen bleken slecht in orde te zyn Minister Botha is Zaterdag van Engeland naar Znid Afrika vertrokken voor dien tjjd werd by nog in particuliere audiëntie door den Koning ontvangen die zich zeer hartelgk eenige oogenblikken met hem onderhield Men meldt uit Apeldoorn Reeds geroimen tyd bestond een minder goede verstandhouding tusschen twee gezinnen in de Tuinstraat dat van den gehuwden schoenmaker B en dat van den groenteventer v D bestaande uit een moeder met twee zoons Zondagmiddag wilde B weder ruzie zoeken met een der broers die zich juist ter ruste had begSven De oudere broer maande hem toen tot kalmte aan en wees op den Zondag B ging toen scbynbaar gekalmeerd weder naar zgn woning doch keerde enkele oogenblikken later opnieuw naar de woning van de V D s terug I aatstgenoemde stond rustig in den tuin B s vrouw riep echter waarschuwend dat baar man een mes by zich had B scheen echter geen kwade bedoelingen te hebben en ontkende zelfs een mes bQ zich te dragen tot hg plotseling op v D toetrad en hem twee messteken in de borst toebracht V D zakte hevig bloedend voor den drempel ineen en gaf na enkele oogenblikken den geest B ging hierna naar het politie bureau om zich zelf aan te geven Hg is naar de gevangenis te Zutphen overgebracht Zoowel B als de van D s maakten misbruik van sterken drank doch waren Zondag niet bepaald beschonken Een groote boschbrand richtte gisteren op de Vughtsche heide achter de lunetten aanzieniyke schade aan en werd niet dan met groote moeite bedwongen Tien polderwerkers werkzaam aan den AaStrang by Dinxperio dio het Zaterdag te warm vonden om te werken veroorloofden zich een uitstapje in de bosschen van den Vorst van Salm Salm om daar naar hartelust te stroopen Zy waren in het bezit van 7 geweren De gemeenteveldwachter van Dinxperio zat ze op de hielnn en door driemaal te schieten lieten ze hun stroop vermaak varen Een hunner werd aangehouden Omtrent de aanhouding van den directeur der Maastrichtsche Brandverzekeringmaatschappy T wordt ader gemeld dat die is geschied op vermoeden van een tekort in de reservekas van f 12000 Van die kas hadden beklaagde en een commisbaris een sleutel Door een toeval echter was die tweede sleutel in het bezit van den directeur geraakt die hem echter na eenigen tyd aan den rechthebbende teruggaf Waar beklaagde aan dien anderen sleutel i gekomen biyit een raadsel evenals waar het geld gebleven is Men meldt uit s Gravenhage De politie heelt hier in den nacht van Zateidag op Zondag een goede vangst gedaan zy slaagde er nl in aan te houden de gebroeders v d K toen deze over den tninmuur van een buis aan de Koninginnegracht klauterden Bg onderzoek bleken de aangehoudenen in het bezit te zgn van breekgzers Aan het bedoelde huis waren sporen van inbraak te bespeuren Do inbrekers waren er echter niet in geslaagd binnen te dringen De aangehoudenen worden ernstig verdacht do daderj te zgn van de in den laatsten tyd bedreven nachteiyke inbraken Te Veendam had Zondagmorgen in de stroostollabriek Phoenix een ernstig ongeluk plaats De nog zeer jonge werkman Bakker geraakte met zgn voet tussobon het loopende werk waardoor dit lichaamsdeel zoo goed als verbryzold werd De patient isdadelgk naar Groningen gebracht Men vreest het ergste In den nacht van Vrgdag op Zaterdag is inbraak gepleegd in de villa van mevrouw Mees Cockinga Heorensingel te Groningen De bewoners waren tgdelgk alwozig De inbrekers hebbon zich toegang verschelt door het intrappen van een paneel aan de achterzyde der villa Vermist worden een aantal gouden en zilveren voorwerpen ter waarde van ongeveer een I 500 De brandkast in de benedenverdieping bleek ongeschonden Van dieven nog geen spoor Door de gemeentepolitie van Heemstede hi Zondagavond achter de woning van den borgemeaater dier ma nt an mu aan i taerd dia bezig was aldaar onder het houtgewas verborgen goederen mede te nemen Deze goederen waren des middags gevonden en alkomstig uit de tgdeiyke onbewoonde villa Knapenburg De aangehouden vermoe delgk inbreker is omstreeks dertig jaar oud en woont in het Schoterkwartier te Haarlem Bureaucratie Onder dit opschrift echryft de Prov Gron Crt Sedert 4 Maart is in het huis van bewaring te Groningen opgenomeE een 31 jarige Hongaar wiens lot in ruimen kring deernis wekt omdat hg het slachtoffer is en wie weet hoe lang nog zal zgn van den omhaal waarmede de heilige bureaucratie dikwgis werkt Ziehier het relaas van het geval zooals het zich heeft toegedragen 0p 4 Maart kwamen te Groningen bovenbedoelde Hongaar en een Duitscher uit Hamburg aan met het vooruemen zich voor het Nederl Indische leger te laten werven Met dat doel gaan zy naar de kazerne aan deu Heereweg waar men hun beduidt dat zg daar aan het verkeerde adres zgn en zich naar Harderwgk moeten begeven Zg gaan dus naar het station Daar vragen zg voorzien van het noodigo reisgeld een politieagent waar zy reisbiljetten moeten nemen om naar Harderwgk te komen De agent deelt hun mede dat zg als zy by het OostIndische leger willen gaan dienen gratis naar Harderwgk kunnen worden vervoerd Zg behoeven hem slechts naar het hoofdbureau van pplitie te volgen Daar bleek dat de Heimatschein Tan den Hongaar diens onderteekening miste en dat hg niet in t bezit was van zgn portret zyn papieren waren dus niet in orde Daarom werd de Hongaar op last van den commissaris van politie te Groningen naar het huis van bewaring overgebracht en daar als gedetineerde behandeld Inmiddels ging hy na zooveel weken daar achteruit waarom hem ziekenvoeding werd verstrekt Hy werd zenuwachtig en klaagt Het geval is door de leden der rechterlgke macht op hun inspectie in de gevangenissen geconstateerd maar noch zy noch de leden van het college van toezicht op de gevangenissen zgn bg machte den Hongaar die den indruk maakt van een fatsoenlgk man de vrgheid terug te geven En nu is de deelneming met het lot van dezen Hongaar naar t scbynt grooter geworden doordien sommigen meeoen dat hier de een of andere onregelmatigheid zou zyn geschied Met name is gevraagd of do agent het recht bad den vreemdelingen die voldoende geld hadden om naar Harderwgk te reizen dat te beletten Om bet noodige licht op de zaak te laten vallen en mogeiyken twgfel weg te nemen hebben wg ons om inlichtingen gewend tot den cjmmissaris van politie te Groningen De heer Dogor heeft ons die zeer welwillend verstrekt en geconstateerd dat alles in den vorm en do Hongaar het slachtoffer is Tan de strenge bepalingen van het nieuwe vestigingsverdrag met het Dnitsche Rgk De politieagent by het station heeft te goeder trouw en terecht de vreemdelingen naar het hooldburean van politie gebracht omdat zg inderdaad wanneer hun papieren in orde waren geweest kosteloos naar Harderwyk zoudon zgn vervoerd Do Duitscher dien de Hongaar na hun scheiding niet terug heeft gezien is op grond van dat verdrag overgenomen door den Duitschen grenseommisearis Met den Hongaar kon dat niet geschieden Indien men hem naar Duitschlaod had gezonden zou de Dnitsche autoriteit hem naar hier teruggezonden hebben De commissaris van politie moest den man die geen middel van bestaan had de man had pi m 6 30 Mk bg zich en wiens papieren niet in orde waren te Groningen honden en doen opnemen in het huis van bewaring Hy heelt daarvan kennis gegeven aan den lungeorenden directeur van politie procureur generaal te Leeuwarden die op zyn beurt in correspondentie is getreden met den minister van justitie die weer een diplomatieke correspondentie voert met do Oostenrgksch Hongaarsche regeering over do wgze waarop de Hongaar moet worden uitgeleid En nu is met al dat gecorrespondeer zooveel tyd heengegaan dat de arme Hongaar al van 4 Maart in het huis van bewaring zit Dat moest toch niet kunnen voorkomen Tgdens de afwezigheid der firmanten brak gisteravond te ruim 9 uur brand uit in het magazgn van afbetaling in manufacturen enz der firma W F Banis en Co Crooswijksche kade no 2 te Rotterdam Met kracht sloegen de vlammen uit het winkelhnis en tastten ook de eerste verdieping aan die gedeeltelgk uitbrandde Het winkelhms brandde geheel nit Om hall ell was de brand geblnscht door drie sectiespuiten Alles was geassureerd De brandweer was in groote getale 12 sectigspuiten en drie stoomspuiten uitgerukt Posterijen en Telegraphic Benoemd 1 Mei op verzoek tot commies der posteryen en telegrafie 2e klasse de directeur A 0 A Pistors onder eervolle onthelfing van het beheer van het postkantoor te Kerkrade 1 Juni tot directeur van het posten telegraalkantoor te Hoorn J J M Hermans thans in gelgke betrekking te Zaltbommel Bevorderd 1 Mei tot commies der posteryen 2e klassee de commis 3e klasse H M Bouwmeester tot commies der postergen en telegrafie 3e klasse de commiezen te klasse Ö Hoogslag en H W de Vos Tgdelgkbelastmothetbeheer 16 Mei van het bypost en telegraalkantoor Stadhoudersplein te s Qraveokage de directeur A Lutegn onder eervoile ontheffing van het beheer van het bypost en telegraafkantoor Vaillantlaan aldaar Verplaats 1 Mei de adspirant commiezen der posteryen en telegrafie H Koons naar Otrecht postkantoor en J Beger naar Amsterdam postkantoor beiden van Rotterdam telegraafkantoor onder intrekking van hunne verplaatsing respectievelgk naar Amsterdam postkantoor en Utrecht postkantoor do klerk der postergen en telegrafie Ie klasse J P Wolff van bet bypost en telegraafkantoor Kruiskade naar het bgposten telegraafkantoor s Gravendgkwal te Rotterdam de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse G J Muusze naar Boxmeer en S H Mossel naar Abcoude beiden van Amsterdam telegraafkantoor M A Witsenburg van Abkoude naar Baarn en L van Gelder van Rotterdam telegraafkantoor naar Hansweert 16 Mei de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse G Lok van Haaksbergen naar Doetinchem G G Bazendijk van Zwolle telegraafkantoor naar Haaksbergen A A Kloet van Hulst naar Ginneken en C Wolfert van Axel naar Hulst 1 Juni de adspirant opzichter der telegrafie G Emmerik van s Gravenhage herstellingswerkplaats naar Amsterdam de telegrafist C J Bartels van Helmond naar Rotterdam byposten telegraafkantoor Kruiskade de klerk der postorgeO en telegrafie 2e klasse C Tol van Rotterdam telegraafkantoor naar Helmond Eervol ontslagen op verzoek 16 Mei de brievengaarder te Lithogen J Quint Eervol ontslagen 19 April de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse W J Schepp te Amsterdam telegraafkantoor Het eervol ontslag vau den commies der telegrafie Ie klasse P G Kugk te Amsterdam zal ingaan 1 Juni in plaats van 1 Mei Stadsnieuws GOUDA 14 Mei 1907 By Kon Besl zgn krachtens verschillende artikelen der burgerlgke pensioenwet do volgende pensioenen verleend A de Weger f 388 C van de Woord f 407 en H M D Theaing f 503 Heden slaagden te Utrecht voor de akte lager onderwga de dames M E Slop en N J Schriek alhier Heden morgen ongeveer 7 uur is de 16jarige M S die op de bloekery van den heer Willems met de bediening van den mangel is belast met haar linkerhand daar tnsachen geraakt Dr Hoffman verleende heelkundige hulp Zondag werd door de Pristduivenvereeniging de Zwaluw alhier een wedvlucht gehouden van uit Oldenzaal afstand 161 K M De duiven werden door den Convoyeur van Rotterdam om 7 uur in vrgheid gelaten met dezen uitslag dat door de volgende hoeren pryzen werden behaald Ie prys W Janaen 9 uur 35 m 15 s 2e P C M Holthuizen 9 36 26 3o P T Stoppelenburg 9 86 33 4e P Jobs Bdjawal 9 42 15 56 P G L Hammer 9 49 16 6e P Jobs Ravestegn 9 49 57 7e P T Stoppelenburg 9 52 38 8e P Jobs Bojawal 9 52 55 9e P Jobs Ravesteyn 9 53 11 10e P T Willemse 10 7 26 Ringn lo Diploma H de Hoog 28 058 147 2e C M Holtbugzen 164 06T 963e T Stoppelenburg 16 A 0 4 254e J F Signer 161 06 577 5e J Arot 28 06 T 84 6e C M Holthuyzen 170 0 6T4846 Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk te Nieuwerkerk a d IJsel door ds R P A Rutgers te Nieuwkoop SoHooxHOTSN Tot concierge van het Nut il banoemd de heer Plara aergeant bï da Instructie Compagnie alhier in plaats van den heer P Koppenol die ontslag uit die betrekking had gevraagd BEÏÏES VM ROTTERDAM TT H K MAANDAG 8 APRIL StaaUleenxnqen PoETuaii Oblig 3e Serie fr 050 3 69V Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RusLAsD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLüiiBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V Bjipothetk BankenAandb idem idem 4 93 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maaisckappijm jand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvjegUeningen Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMg A 367 Premieteeningen bibOiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ooivangeu t DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bybehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in xcherp concurreerende prijzen Aanbevelend VERSCHEIDENHEID Te MolenbeekSt Jan nabg Bruasel beeft een werkman op een yzersmeltery zgn meisje aan welks trouw hi twglelde met een revolver doodgeschoten in het hnia van haar vader Na een woordenwisseling haalde hy een revolver voor den dag en loste drie schoten op haar Een kogel trof haar in het voorhoofd en drong door in de hersens zoodat zg kort daarop overleed De dader stelde zich vrywillig in handen der politie Twee groote slagers te Amsterdam hadden hun vleeschrryzen met een dubbeltje per kilo verlaagd De slagerspatroonsvereeniging De Eendracht plotseling voor dit feit gesteld heeft nu aan haar leden voorgesteld de prgzen nog lager te stellen dan de beide slagers ten einde aldus te trachten hen van het onhoudbare van ban optreden te overtuigen on te voorkomen dot de klanten allemaal naar hen toeloopeu Burgerlijke Stand GEBOREN U Mei Margaretha Wilhelmina Cornelia ouders J Kok en E M P van den Berg 12 Nicelaas Bastiaan ouders D van Hensbergen en A W Gestel 12 Jan ouders C Hey en N Soet 14 Dirk ouders W N van Elk en D van Leeuwen OVERLEDEN 12 Mei G van den Berg 3 d C G Hageman laatst wed van A Batenburg 76 j C L Waas 1 m 13 J Pypers 64 j ADVERTEiNTlKN Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch zeer geduldig lyden onze innig geliefde eenige onvergeteiyke Zoon en Broeder JACOBDSCORNEUSBERNARDUS in den ouderdom van bgna 22 jaren B J SCHOLTEN D P SCHOLTEN V D Hoek NELLY SCHOLTEN TONI SCHOLTEN GRETHA SCHOLÏEN Gouda 11 Mei 1907 Bezotiun hmne niet verwacht worden Rijwieleü Slpoorw mj De Spoorw SHJ biedt Te Koop aan por stuk voor particulieren 20 stuks Ie klas Engelsche Heeren BIJtvtelen met nikkelen wielen 2 remmen freewheel spatborden Dnnlop of Continentalbandon voor 1 Ö8 en ö dito voor Dame zeer fijn gemonteerd hoogst elegant model voor f 7S gewone pryzen f lUS en f 140 Door een proces moeten deze Rgwielen voor dezen biliyken prgs worden verkocht met volle garantie Vraag een Kgwiol franco op zicht vrg biyvend Brieven lotter G C Lutherscho Burgwal 22 Den Haag Eohte Oude JeasTer Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEETER8 Jz Léf op cachet en iurkbrand Wild en Gevogelte Van af heden en verdor dagelijks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzoti Snippen Korhoenders Reovleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt fronco door geheel Nederland Aanbevelend T OVITSLING Poeier Oosteratraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toopassingen onze in ollecerf getcMiaerde Portretten Pelnture Hoguertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigo zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOGAKBIc Ss Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn llenw onovertronen Prof Dr I i bw8 wullfekoiid 2Z8CW EBACBT II IXS3 AIImh tcht met Fil rieklm rk tot voortdurende radicale fn zekere genezing van alle zuil de meest hardnekkige xenuwHekten ooral ontstaan door aldwalingen op jeugdigen leeftjiJ ota s genezing van elke zwakte BlosU idcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartkloppiof Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen ïmpotenz PoUutione enz Uitvoerige proipectuasen Irjijcr teKh a l fl 2 Si udulibelaJoMh ll c Onfra DepSt Matlh v il Vogte Zaltliomra I püli M OlAaii U Co ttotUirdam I llappel 8 GravenbaKe I llalmmBDB de Jong J Czn Bottsr ani W IIT II Co oad D bi ajle droi tea