Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1907

No 10336 Maandag en Dinsdag 80 en 81 Mei 1907 46sle tfaargang aematogêen PoedervoriD i het cenig ste helpend middel tegen nioeHarmoeOe t HIeekaucM XenHWMiemkte Hoofépilueu MIapeloogkeia Ommmekten t ermagerlug en VermluOering der Uckaaantkraekten aematogeen in Poedervorm fiOüMHE mmmi J ieuws en Advertentieblad € Oor Gouda en Omstreken fM iM Jla St 0t Uitgave dezer Couran geschiedt dagelijks met üitiondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 2Ö iranco perjiost 1 TO Afzonderlijke hommers VIJFCENTEN Teleloaa H St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel me 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd F RW RDA TIEHAlli Grootste détail w inhandelaren in NEDERLAND DEPOT te OODDA bt F J J BÜON VAIN IISTADE AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET 0 M per flesch per anker van 45 fl per flcEtch 108 IM i o i so I 099 0 90 I 1 44 117 per flesch O 0 72 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Oade Roode Port Kitra Oude Roode Port Oade Witto Port Extra oude Witto Puit Fine Old Pale Sherry Ooede Madeira Hadeira Superior Vormontli Don Bkluspi St KMfb Hédoc La Rose Ludon Petit Boargugne Oraves Blanc Haat Santeruea Witte Bergerac Niersteiner BDdeiheimer PriJxeH netto d Contant Voor FEKSTELIJKE ELE JENHEDEN worden alle Wijnen jfeleverd met recht van tcrug g ave van de onjfeopende flesschen WORMERVEER HOLLAfldT mm 2AiEmi Extra Cadeau steeds In al onze winkels voor bons voorradig lOjro a 1500 verschillende artikelen Hons worden echter desverkiezend lugewisseld voor seld en wel 10 cent per heele mits blJ 50 ineen § Te GOUDA Wijdstraatl57 L II E M Firma lli f DE nOBDKOOPSTB DE MEEST PRACTISOHE DB MEEST VOLLKDIQ E MOPEBLA lijn beslist die der WELIIOm TUS LADIJBS JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DBBSSUAKER met een gratis geknipt patroon KP 2de Pinksterdag tot 1 uur open THB BKZAAK OP CUILD KBNS FASHIONS Kindermodes met vele gratis gs é üninla nntrnnnn knipte patronen y HAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummer VAN BlOMMLSTLIN llMKT is proetonderlindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK AUe met ko M HoU Bijvoeggel Van alle in deie bladen voorkomende modellen iiJn ÖEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen Toornitbetaling van 0 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag HUIS TE HUUR Hal k Mt o w aa lu Jt l ytolt m ralktolrluM roMnaUM f w ÜMna a TDonl daiBM n IQjidcraelwwimrk l d An rMirainDC Il r4 0 S vlla antMIr M MMilMicaW Jl0 op tiuB au fabrtakmarfc t t fcaafaaTMaSiraNwtaaawg l aalaa l ii n laawaaMaa lferW SartvMaa JUa aB Heerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tuin Vooriien van Qai en Wattrleiding T berracen B 8 beeft een aangename worden opgelost smaak en kan in alle drinkbare rloeistoffen HAEMAT06EEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOUEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoreo Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenlge labrlkanten H N v SCHAIK Co Oen flaag Verkrygbaar by Firma WOLFf Co Westhafeo 198 GRENDEL B H VAN MILD Veerstal üouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad lJuel A N VAN ZE SSKN Schoonhoven B v WIJK P W EDE ihidewater A SCHEER Bacutrecht K VAN DEU HEIJDEN Reeumijk P v d SPEK MoercapdU D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v d HEIJDEN Waddingmet P A d GROOT A UB JONGH Oudtxcttter J P KASTELEIN PoUhroikerdam D BIKKER Bentchop WAABSCllüWING Laat U niet misleiden door AbdiJ Siroop Het klooster Mcfa Paulo Abdij bettaat niet dus Siroop van geetterlei waarde Gebrs St oll werck a Chocolade en Cacao Uwiroatiffe tiuot uf nieir stf iiifincimgi u ip nia innaai gebied verb rd bbrleaUe a nitaluiteiid gobruik vnn ijm ii tijnnto gnrndsto lon g randeerei fci erbriufcer van Stoliwerck s Ohoculade en Cacao een aubereiens s aanlig fabrikaat nanwlteurig beantwoordena aan den inhoud dor reep Btitntten Di miia b na ilde 87 Brevets als HofleTeraHcler 44 £ ero J ipIoma 8 gouden enx Medailles een hew j lan uitmuntend tya ïibrikaat K edl 1874 schreef de Accademie national de Faris KoiM Toua déocrnona nns IHeditïIle H nr première elMiie en oonatdération a 7otr3 oxoellente fabrication de CbooolAt bonbona varies eto eto IMFwiiirctt 1 faLr kaat is verknjgbaur bi H H Cwilisem s Banketbakkers na ma ïeneraalverteKenwooniiper or ederhuMl Julius Mittenalodt Air 9ti d im Kiil oislr iit IC fa j Sm w p m i 3 ï ïïiHï raaK WESSANEN LAAN Wormerveer OPQERICHT ir A liOilllllHL IJKE F iBRIICKE V Voedert ow Vee met de zuivere murwe merk er en fV Ei uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Olploma Parij 1900 Negen Oouden Medailles Let vooraï op de ECHT JiandtoeJceaiaif met roode letten JSberlahnstein OIHCereUKOEIt VICTORI IB lOft OBdtlAHHSWH jr Overal MoMtsehappi tot Exploitatie van de Fietoria Br ni KaïUnor voor SederkmèL Boompje éO Rotterdam Patent H Stollen raknt mmuD nWcf Der tra e Erfolg m êrrviJgÉ i lut Mmi n werihioBtn Nachahmuni tm iH lÊm kênf Mttr unuft Mtt € h irfen H StoUmi av na an JJrael Or m tcIcJmt ttunhmlltmli alM tmirflëttt fH naO masaiMjl u aM a Warnung OMda Drak taa A BBIKEHAN A Zx tv t Wegens het Pinksterfeest verschijnt de Ooudtche Courant JMaandagavond niet irSRKIEZiNG van LEDEN vour de PROVINCIALE STATEN De BURÖEMEESTEB van GOUDA Qeïien art 3 dor Wat vau 88 April 1897 StaaUblad No 112 doet te welen dat dfl verkiezing van Drie Lederr der Staten van de Provincie Zuid Uolland tot vervulling der plaatsen van de dit jaar attradenden zal plaats hebben op DINSDAG 4 JUNI aanstaande dat op dieu dag van des voormiddags negen uur tot das namiddags vier uur ten Baadhaize b j hem kunnen worden ingeleverd de bg art 61 der Kieswet bedoald opgaven van Candidaten waarvan de voorgeschreven lormuliersn van heden af ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zyn en dat voor deze verkiezing de stemffliug zoo die noodig mnotit z door de Gedeputeerde SUten it bepaald o DINSDAG 11 JUNI aanstaande en de herstemming zoo noodig op VRIJDAG 21 JUNI aanstaande GOUDA den 18 Mei 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De komende Statenverkiezingen De komende Statenverkiezingen zullen geschieden onder de tegenstelling van linker en rechterzijde Hoe gaarne wij in het bijzonder een andere tegenstelling die van democratie of conservatisme deze verkiezingen hadden zien beheerschen de nood is ons opgelegd de houding der rechterzijde die overal als een gesloten phalanx optreedt voor het behoud der tegenwoordige rechtsche meerderheid in de Eerite Kamer dwingt er ons toe voor ditmaal laten wij hopen voor het laatst tegenover de coalitie rechts te stellen de coalitie links Het is een verblijdend teeken dat dit parool nu het eenmaal is gegeven alom in den lande vrijwilhg FtVlLLETOX VERVLOGEN GELUK 24 Je bent nog ziek draag eerst zorg voor je geiondheid wacht je volkomen geneiing af Ach laat m j niet wegkwgnen Tan angst voor joal Doch ik iweeg Opnienw begon hg Het moet Chrisjel Geloot mjl hetmoetl Zoo stond hg voor mjj als in dien onvergeteljjken nacht en vatte mg bg de hand Maar ditmaal kon ik niets anders uitbrengen dan koele woorden Je west xeU het best teide ik atgoed voor ja is Koeoraadl Hü trok mjj aan zgn bont eo sprak geroerd Ja meent wellicht Chrisje dat ik ondankbaar b i en slecht en toch heb ik geen ander doel voor oogen dan mjjn plicht mgn roeping Jjj kont niet beseUen welk eei strgd er woedt in mjjn binneaite Ik zweeg j het ion mjj een te iware martaliag ijjii geweeit nofmaali de tehilderiDg TU 01 11 itrftd t a t B MudioorM n en deplaise de Botterdammer wordt opgevolgd Des te meer moet er voor gezorgcl worden nu aldus de algemeene tegenstelling tusschen rechts en links op den voorgrond gesteld wordt dat hier geen valsch licht op de feiten wordt geworpen De rechterzijde is van oudsher geneigd zich zelf voor te stellen als de veilige hoeder van het gezag Men denke slechts aan de wijze waarop het politiek fortuintje der staking van 1903 is uitgebuit Intus schen dit zal nu wel hebben uitgewerkt De rechterzyde heeft blijkbaar begrepen dat een nieuwe leus op dit gellied geen kwaad kon Het gezag der koningin is bij de linkerzijde niet veilig men kan er op aan dat dit refrein in Juni fn allerlei toonaarden gezongen zal worden Daartegenover moet van onze zijde er telkens en telkens weer op gewezen worden dat dit verwijt slot noch zin heeft en bovendien allerminst past in deti mond van hen die zonder protest toegelaten hebben dat het gezag der koningin belachelijk werd gemaakt De rechterzijde was bij de afgeloopen crisis niet bereid de gevolgen van hare houding te aanvaarden De rechtsche meerderheid in de Eerste Kamer dorst wel de oorlogsbegrooting af te steramen doch de rechterzijde aanvaardde niet de gevolgen daarvan het overnemen der regeering In de Tweede Kamer is getracht de stemming over de oorlogsbegrooting voor te stellen als van geen politieke beteekenis De felle redevoering van den heer Vermeulen was een persoonlijke daad De heer Thomson heeft al bewezen hoe onjuist en misleidend deze voorstelling was Onhoudbaar wordt zij o i geheel door het erkende feit dat de rechterzijde vooraf een gecombineerde vergadering heeft gehouden ter vaststelling der houding tegenover de begrooting Het optreden der woordvoerders is daardoor gesanctioneerd als een optreden namens de rechterzijde daar in de discussie geen spoor te vinden is dat deze woordvoerders te ver gingen door hunne persoonlijke meening in plaats van die de meerderheid uit te drukken Höe zon je t ook kunnen weten ï ging hü voort Indien je slecbts een tlanw vermoeden hadt van wat ik in de laatste jaren heb geleden sinds het oogenblik dat vader mg zeide dat ik eec vreemde was in ign buis dat ik vader noch moeder had dan zon je diep medelijden met miJ hebben Chrisjel Verraadt miJ niet Chrisje Ik verlaat morgen dit buis misschien reeds heden I Ik kan niet spreken met vader het zon niet goed afloopen Insschen ons beiden I En waar wil je dan heengaan Koenraad P Hg barstte in een akeligen lach uit Waarheen Wel natanrlgk naar HelmBlidt bjj mjjn boeken I Ik moet eruit eruit Ik aal examen doen zooals ikvader beloofd heb En dan En dan herhaaMe ik En dan Koenraad Hjj iweeg Eindelijk leide b op doffen teon Vraag mjj niet Chriaje Het was mjj te moede alsof het bloed mjj in de aderen stolde tot ga Koenraad smeekte ik Inid en het moet hem als een angstkreet in de ooren hebben geklonken Koenraad Je zult niet temgkomeD wanneer je eeomtal bent heengegaan Afstemming der oorlogsbegrooting was onder deze omstandigheden oene veroordeeling der regeermg in haar geheel Overneming der regeeringstaak had hierop moeten volgen Deze daad van moed dorst de rechterzijde zelfs met met de mogelijkheid van kamerontbinding te volteengen aldus hare politieke onmacht duidelijk ten toon stellende Toen hierop het mini sterie bereid was onder bepaalde voorwaarden aan te bhjven kreeg de rechterzijde am kans waarvan zij met gretigheid gebruik maakte Zooals men weet wilde het ministerie zekerheid hebben dat wanneer het aanbleef de maatregel die het terecht als een punt vaii het regeeringsprogram beschouwde ouk met instemming der kroon tot stand zou kunnen worden gebracht en vroeg daaromtrlint eene verklaring van de kroon In deze volkomen natuurlijke en door den loop van zaken ratioiieele aanvraag van het ministerie zag U rechterzijde een nieuw politiek fortuintje Daardoor was het gezag der kroon aangetast Het recht der Koningin om een aangenomen ontwerp niet goed te keuren niet geëerbiedigd De rechterzijde was bereid ter verdediging van het bedreigde koninklijk gezag op te treden Gelukkig bleek het bedreigde gezag zich zelf nog al veilig te gevoelen en achtte het deze hulp volkomen onnoodig waardoor het fortuintje dat zoo heerlijk de politieke onmacht had kunnen bedekken verviel Toch zal het in den komenden verkiezingsstrijd nog wel eens opgehaald worden en daarom kan het zijn nut hebben nog eens uitdrukkelijk te constateeren dat de Kroon zelf dit gevaar zelfs nadat de rechterzijde baar dit onder de oogen heeft gebracht niet voelde De terminologie der rechterzijde in deze kwestie is zelfs in hooge mate revolutionair De Grondwet spreekt van een bekrachtigingsrecht der kroon waardoor 4 k kroon is een gelijkwaardige wetgevende factor De rechterzijde sprak voortdurend van een vetorecht dat aan eene republiek of aan eene monarchie op volkssouvereiniteit Nu waren zg verdwenen mgn trots en maagdelgke schroom Ik viel hem om de schonden en smeekte snikkend Koenraad leg dat je terng aalt komen Zeg dat je ben niet zult verlaten die je zoo lief hebben geliad als bun eigen kind Gevoel je dan niets voor onsP Kun je elke herinnering nitwissoben aan het huis dat je ouderbnis geweest is aan de trouwe liefde aan den vreedzamen gelukkigen tgd dien je met ons hebt doorleefd F Hg trad ijlings een schrede terng maar antwoordde niet Ken lang pijnlijk slilzwügen was tnsschen ons ontstaan Ik meende bet kloppen van miJn hart te kunnen hooren Het was doodstil in het hnis alleen de pit in de lamp knetterde zacht door het vertrek Eensklaps hoorde ik baiteo een lichte vronwenstap een hand tastte heel zacht langs het paneel van de kamerdeur als zoekende naar het slot Toen atool Koenraad plotseliog op en ijjn totnogtoe zoo bleek gelaat werd met een boogrooden blos overtogeo Ik zal komen Chrisjel Snisterde hg Toen doortintelde jubelende vrengde miJn hart en mün handen ratten osatuimig de lijnen Doch toen ik het hoold omwendde itood berustend herinnert waarbij de rol van de kroon eene ondergeschikte wordt Waarlijk de rechterzijde heeft zelf het toezicht van een anti revolutionair meer dan noodig Ware dr Knyper vooraf geraadpleegd hij zou zeker niet toegelaten hebben deze principieele fout aan te wijzen Helaas hij is er buiten gelaten Wellicht gelukkig Ware dr Kuyper geraadpleegd hij zou waarschynlijk gedachtig aan het bekende Overysselsche voorbeeld waarbg op zijn voorbeeld de Koningin in September verklaarde dat er geen reden was in de afgeloopen maand Augustus eene vergadering te laten honden geraden hebben de hand niet in dit wespennest maar liever in eigen boezem te steken Inderdaad niet de vorm maar het wezeti der zaak moet onze politiek beheerschen wil van hervorming sprake z u Hoezeer die vorm een beletsel kan zyn en hoe leeg die vorm aan den anderen kant blijkt daarvan levert de beraadslaging van het ontwerp tot afschaffing der tienden een merkwaardig bewijs Artikel 1 heft de tienden op wel t verstaan tegen schadeloosstelling Dit mag niet volgens mr van Idsinga Daartoe heeft geen wetgever het zedelijke recht Dus de tienden moeten blijven bestaan Och neen dat met Als men dit artikel maar opvat als bedoelende afkoop dan mag het wei Dit herinnert ons levendig aan het verzet van mr de Savornin Lohmau tegen de eerste drankwet toen haar doel omschreven werd als beteugeling der droidcenschap Daartoe was de staat onbevoegd Mr Lohman was echter tevreden toen zonder wijziging van den inhoud het doel der wet heette regeling van den kleinhandel in sterkeu drank Het ia duidelijk dat een dergelyk hechten aan den vorm al heeft het In deze beide gevallen niet tut afstemming geleid toch een sterke rem kan zijn bij hervorming van eenigszins ingrijpenden aard Dat deze bezwaren by de linkerzijde als zoodanig niet bestaan dat daar Hedwig in de deur Het scheen wel als ware de gebogen nia aitslaitend aangebracht om tot omlijsting te dienen van baar bekoorlijke beeltenis Ik kom herbaalde Koenraad hoe kan je nu nog twijfelen f Thans wist ik dat hjj komen Mn en toch mjj was de vreugde bjjna vergaan Den volgenden ochtend ontwaakte ik zeer vroeg Toen ik aan het venster trad en in den tuin keek ontwaarde ik op het met r jp bedekte herfstgebladerte dat de wegen bedekte sporen van voetstappen klein en smal maar toch niet de indrnkken van een vronwenvoet Door een vaag voorgevoel geleid schoot ik ijlings mgn kleederen aan en klapte aan de deur van Koenraad s kamer Daarbinnen was alles doodstil Toen ik bet vertrek waar de morgenschemering de dnisternis van den nacht nog niet geheel verjaagd had binnentrad vond ik het ledig Op het tafeltje naast bet bed lag een brief voor vader bestemd daarnaast lag een open vel papier maar mün oogen waren als verblind door de heete tranen die er uit welden el mj langs de wangen biggeldw Wvrdl ptnolgd