Goudsche Courant, maandag 3 juni 1907

Burgeril ke Stand GEBOREN 27 Mei Johannes Gerardos ouden A Stolk en N 0 den Held 29 geering de verantwoordelijkheid en het is Tel eigenaardig dat ditmaal de rechterzijde zich uu de prindpieele bezwaren tegen het volksleger moeten verdonkeremaand worden uitslooft voor de behoorlijke voorbereiding van een uitvoeringsmaatregel Of mogen naar haar oordeel de Statcn Gcneraal wel meeregeeren als het in het belang der reactie is Mag ons Staatsrecht ter wille daarvan in hun oogen dergelijke revolutionaire handelingen gedoogen Hoe het ook zij bij de a s Statenverkiezing zal de militaire quaestie van onze zijde niet worden verdonkeremaand of losgelaten maar juist den kiezers worden voorgehouden Zij zullen hebben te zorgen dat ook ten aanzien van het leger hervormingen mogelijk zijn hervormingen die noodzakelijk zijn De groote vraag hoe ons thans niet weerbare volk zijne onafhankelijkheid het best zal kunnen handhaven m a w hoe onze natie het best weerbaar kan worden zal moeten worden beantwoord Hot antwoord zullen de kiezers hebben te geven allereerst wanneer zij de leden der Tweede Kamer benoemen maar voorts ook door de benoeming der Statenleden omdat deze de Eerste Kamer samenstellen Dat de huidige samenstelling er van voor ernstige legerhervorming niet deugt is gebleken Laten daarom de kiezers aanstonds zorgen dat hierin verbetering komt Bultenlandscb Overzicbt In gesprekken met Ëngelscho journalisten te Potsdam nitte de Keizer zyn bevrediging over M telt dat do reis der Engelschen door Liuitscblaod hun zoo n groot ouot had geschonken en verklaarde bg dal li j zi h er zeer over verheugde dat hjj de leiders der Ëngelscbe pers bier kon begroeten daaraan toevoegende dat hg gelooide dat dit bezoek gunstige gevolgen zal bobben Hy zou echter weuschen dat niet alleen Engelsche journaHsten maar ook andere invloedryke en politieke personen naar Duitschland zouden komen om Daitscbe toeBtanden te loeren kennen Van de leden der tegenwoordige Engelsche regeering kende de Keizer volgons ziJn leggen alleen den minister van oorlog Haldane De ilakingsbeweging onder de Fransche zeelieden is te Marseille algemeen De bemanning der verscbillende maatschappüen verliet de schepen Het grootste gedeelte der ingeschreven zeelieden te Havre is gisterenochtend gevolg gevend aan den ojiroep van het zeeliedencomitè van boord gegaan Een groot aantal schepen kan niet vertrokken Men vreest dat de Transatlantische stoomers Provence en Qascogne met 2600 landverhuizers aan boord het anker niet zullen kunnen lichten De holmeesters hebben zich aangesloten by de stakende zeelieden De commissie uit de Fransche Kamer die met bet onderzoek der zooveel gernchtmakeude Montagnini papieren belast is heelt zeer zonderlinge ervaringen opgedaan In de commissie is gebleken dat de vertaling van deze stukken vaak zeer slecht is die vertaling werd niet opgedragen aan befiedigde translatenrs maar aan allerlei menschen die bleken oor deze taak niet geschikt te zgn De commissie besloot den rechter van instructie Ducasse die de zaak Jonin had geleld te hoeren Uit diens verklaringen bleek dat de stokken slechts vluchtig genummerd waren De heer Ducasse kon niet verzekeren dat de vertalers niets hadden weggemaakt of verduisterd de vertalingen werden met schryimachines geschreven en de rechter kon ook niet zeggen of er niet meer kopyen werden gemaakt dan aangegeven was en evenmin wat er met die kopyen geschied is Deze verklaringen hebben bg de commissie een zeer pynlgken indruk gewekt die nog sterker werd toen enkele afgevaardigden mededeelden dat Ducasse bevel bad gekregen opzettelgk een zekere wanorde in de stukken te laten bestaan opdat het verdwynen van enkele dier stokken niet zoo worden opgemerkt Dit is echter door Ducasse beslist tegengesproken Door een aantal leden van de commissie werd nadat deie verklaringen waren afgelegd een voorstel ingediend dat de geheele commissie haar mandaat zon neerleg Ui Km bMloit over dit voorittl werd tob ter aangebonden totdat de vertegenwoordiger aan het departement van bnitenlandsche zaken Oavarry en de directeur der gSuretè générale Henniot zonden geboord zyo In het Engelsche Hoogerhnis werd gisteren een bespreking gehouden over de positie der BritscbIndische onderdanen in Transvaal Het is onmogelgk zegt de Westminster Qazette niet te gevoelen dat die toestand vernederend voor ons is Wg protesteerden indertgd bg de regeering van President Kruger tegen de wgze waarop de Boeren de BritschIndische onderdanen behandelingen en thans zgn zg onderworpen aan een bebandeliog die zeker niet beter is Lord Ampthill die de zaak ter sprake bracht zeide Wg moeten eischen dat niets zal gedaan worden wat in strgd is met de eindelgke verwezenlgking van ons ideaal dat alle onderdanen van Z M den Koning onder de Britsche vlag in elk deel van het Britscbe Rgk van welke kleur ol van welk ras zg ook zgn aanspraak kannen maken op rechten en privilegiën die zg elders niet kunnen eischen Het burgerrecht van bet Britscbe Bgk moet iets met zich brengen van bet prestige dat verbonden was aan bet trotsche Civis Roaanus som von het oude Bomeinsche Bgk De AVestm Gazette voegt hieraan toe Dit is een mooi ideaal maar wg moeten erkennen dat sommige onzer zelfbesturende kolonies al heel weinig geneigd zgn ons te helpen om dat ideaal te vorwezeniyken Wg hebben niet de middelen om die koloniën te dwingen en elke poging daartoe beschouwen wy als iets ondenkbaars En daarom moest de Ryksregeering wel nolens volens toestemming geven vooi de Transvaalsche Registration Law toen deze aangenomen werd door een gekozen Parlement hoewel wg er vroeger onze toestemming aan geweigerd hebben toen wg do verantwoordeiykheid droegen De plannen van den Spaanschen minister van marine tot het inrichten van moderne oorlogshavens en het bonwen van oen oorlogsvloot hebben aanleiding gegeven tot betoogingen van ontevredenen in Cadiz Ferrol Carthagena en Madrid Behalve van de lieden die meenen dat Spanje zyn geld wel nuttiger kan besteden dan door het aan een vloot weg te smyten ondervindt de regeering nog van een geheel andere zgde tegenkanting nl van zekere groepen der marine Hooge uitgaven voor de vloot het bouwen van schepen en het inrichten van havens beteekent hard werken voor de ma rineolflcieren Sinecnres komen den staat voortaan te duor te staan Het zal uit zgn met de vette potjes by de marine Er zyn altgd lieden die belang hebben by het voortduren van den bestaanden toestand Zoo ondervindt de minister jVan marine tegenkanting niet alleen van zeer vooruitstrevende maar ook van zeer behoudende groepen Jesse CoUings heelt deze week gezegd dat hy het wetsontwerp van Lewi Vernon Harcourt tot uitbreiding van het klein grondbezit in Engeland met veel genoegen had gelezen maar hg stelde de vraag waarom het voorstel liever pachters dan eigenaars van kleine landeryen invoeren wil Het antwoord op die vraag van Jesse Collings is eenvoudig en duidelgk De beer Harcourt en Lord Carrington de geestelgke vader van dit wetsontwerp hebben de ervaringen ter harte genomen die met de wet van 1B92 tot uitbreiding van het klein grondbezit opgedaan zyn Het is nameiyk gebleken dat de kleine grondbezitters die ten getolge van de wet van 1892 grondbezit verkregen niet altoos den lost weerstaan konden hun bezit aan speculanten te verknopen Om dit nu voor de toekomst te voorkomen wordt in de nieuwe wet bepaald dat de graalscbapsraden de gronden van de grootgrondbezitters znllen koopen en aan de boeren zullen verpachten voor een in de wet vastgestelden termgn de verpachte gronden znllen hoogstens 50 acres groot mogen zyn en een pachtsom van hoogstens 50 £ mogen opbrengen In dit opzicht gelgkt de lex Uarconrt volkomen op de Schotsche wet die ook slechts pachters kent de invoering van de graalschapsraj ol van regeeringscommissarissen als eigenaars van den grond is echter een Engelsche nieuwigheid Een vriend van Kano Moltke den ontslagen plaatseiyken commandant van Berlgn schryit aan het Berl Tageblatt dat Moltke vast besloten is zgn geding tegen Harden door te zetten om openiyk aan te toonen dat alle geruchten over hem toegeschreven ziekeiyke neigingen boosaardige verzinsels zyn De graaf is zestig jaar en heeft aan den veldtocht van 1870 deelgenomen in het I Ude legiment Breilaoiohe karaiiieii wur van hg later aanvoerder is geworden Hg is jaren lang vereerd met de vriendschap van den Keizer en de bgzondere welwillendheid van de Keizerin en wordt dobbel bard getroffen door zyn plotseling ontslag omdat de bgkomende omstandigheden er natnurlgk toe liggen om aan de ongegronde gernchteo nieuw voedsel te verschaffen Men denkt dat de mededeelingen over de tafelronde van Liebenberg afkomstig zgn van iemand uit de naaste omgeving van den Keizer en het zou naar Moltke s meening wenscheiyk zyn indien uitgemaakt kon worden wie de praatjes het eerst heelt uitgestrooid Justizrat V Gordon zal graal Moltke als rechtskundig raadsman ter zyde staan De gemeenteraad van Lissabon heelt zich in sterk alkenreoden zin oitgelaten over het koninkiyk besluit van 10 Mei waarby de Cortes ontbonden worden verklaard Men verwacht dat vele gemeenteraden zich in denzelfden geest zullen uitlaten als de Lissabonsche heelt gedaan De ontbinding van 10 Mei wordt door de oppositie een staatsgreep genoemd Daar stellen de voorstanders van bet ministerie tegenover dat deze wyze van handelen niets ongewoons is in de politieke geschiedenis van Portugal Alle partgen hebben op haar beurt zich op deze wgze gedragen ol misdragen Gisteren heelt de Koning een groep Cortesleden ontvangen die kwamen verzoeken om herstel van den gewonen grondwettelgken toestand Is uw ziekte gelgk dezeP Zoo ja dan zal dit geval uit Schiebroek D helpen Mejnllronw J Boodenburg wonende te Schiebroek meldt ons Het is thans reeds ongeveer zes jaren dat ik zonder ophonden gekweld werd door een onophoudelgko pgn in den rug als gevolg eener ongesteldheid der nieren Ik was buitengewoon vermoeid wanneer ik s morgens opstond en mgn slaap was gewooniyk onrustig menigmaal kreeg ik plotseling benauwdheden en moest dan tranapireeren De urine was onnatnurlgk van kleur en kwam met een sterk branderig gevoel Gedurende den laatsten tgd had ik alles moeten neerleggen en de minste hnishoudelgke bezigheid was mg onmogelgk geworden Op aanraden van een myner kennissen wenschte ik mgzell eens te behandelen met Foster s Rngpyn Nieren Pillen en ik moet eerlgk zeggen dat bet resultaat schitterend was Reeds na enkele dagen gevoelde ik een groote verlichting en twee weken later kon ik niet meer het minste van de vroegere kenteekeneo mgner ziekte waarnemen Ik had niet gedacht dat er een geneesmiddel bestond dat een oud mensch van twee en zeventig jaar in zoo n korten tgd kon opknappen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Wenk aon keepers Foster s Rugpyn Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doezen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt oitdrukkelgk Foster s en gg zult de goede hebben Zg zyn te Gouda verkrygbaar bg de Hoeren WoUl Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van poslwissel F 1 75 voor één ol F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fkakksuk De interpellatie van De Pressensé aangaande de mee te geven instructies aan de Fransche gedelegeerden ter vredesconlerentie is tot de volgende week verdaagd Men denkt dat de anarchisten die wegens het maken van valsche 2 lrancs stukken zgn aangebonden wel voor 100 000 francs valscb geld in omloop hebben gebracht De parlementaire commissie voor handel en ngverheid heelt zich voor het plan eener nieuwe wereldtentoonitelling te Pargs uitgesproken DOITSOHLASS De intocht van den nienwen Brunswgkschen regent is bepaald op 5 Juni De groothertog van Mecklenburg Schwerin en de erlgroothertog van MecklenburgStrelitz zgn per stoomschip ËleonoreWoermann in Victoria Kameroen aangekomen Bgna van alle geconsulteerde Kamers van Koophandel heelt bet Berlgnsche tentoonstellingscomité ten antwoord ontvangen dat zg niet voor een Berlgnsche wereldtentoonstelling waren De anarchist Sanger die in verband met den bomaanslag te Ollenbacb gearresteerd was heelt kunnen bewgzen dat hg op den avond van den aanslag elders is geweest BINNENLAN D staten generaaE T w E K u B u M n m n Zitting van Vrgdag 31 Mei Interpellatie Hugenholtz Aan de orde is de voortzetting van de behandeling der interpellatie aogenhoUz naar aanleiding van de weigering van den minister van Marine om een rekest van den Mariniersbond in zake toestanden in de marinierskazerne te Willemsoord in behandeling te nemen De beer Marcbant wgzigt zgn vroegere motie ten deze als volgt De Kamer betrenrende de weigering van den minister van Marine om het verzoek van den Mariniersbond in overweging te nemen gaat over tot de orde Van den dag Spr wil dos de principieele kwestie in t midden laten óók uit een oogpunt van tgdbesparing De heer Talma wgst o m op de onvastheid van bonding van dezen minister van Marine Spr vraagt den minister ol hg wel zeker is dat aan de organisatie van het korps mariniers door hem voldoende genoemd niets iets ontbreekt nu de minister onbeantwoord heelt gelaten de bewering van den beer Hugenholtz dat de bond eerst tot requestroeren is overgegaan nadat langs den door den minister gewilden hierarchischen weg niets kon bereikt worden De minister van Marine verzekert in antwoord aan den heer Lohman die daaromtrent by de vorige behandeling inlichtingen wenschte dat van onderhandelingen tnsschen hem en bonden van ondergeschikt personeel geen sprake is De minister zal een onderzoek instellen ol inderdaad de mariniers der tweede aldeeling te Willemsoord vooral getracht hebben langs hierarchischen weg gedaan te krggen wat later in het rekest van den bond qua organisatie gevraagd is Intosschen verklaart de minister dat zyn houding tegenover den Mariniersbond geen albreuk zal doen aan zgn oprechten wensch om een tegemoetkomende houding aan te nemen tegenover personeol organisaties door zonder onderhandelingen te voeren met die bonden die niet desorganiseerend werken in contact te willen treden De heer Troelstra vraagt naar aanleiding van laatstbedoelde verklaring wat die bonden dan moeten doen om contact mogelgk te maken Daaromtrent moet klare wyn geschonken worden Indien de minister zegt dat de bonden zich met algemeene zaken mogen bezig houden maar zich niet in de hnishoudelgke zaken behooren te mengen Dan moet toch dnidelgk vaststaan wat die algemeene en die buishoudelgke zaken zgn Hieromtrent dient de minister hetzg schrilteIgk hetzg by een audiëntie aan het bestuur van den Mariniersbond te verleenen zich duidelgk oit te sproken Ook spr keurt het goed dat de eigenIgke beginselkwestie omtrent de vakorganisaties thans nog niet by het debat zal behandeld worden want de Kamer is op zolk een oiterst moeilgk debat niet voorbereid Wat de zaak zelve betreft kritiseert spr dat de minister zoo botweg weigerde het rekest van den bond in behandeling te nemen Hy had oit een oogpunt van beleefdheid en van redelgkheid den bond kunnen antwoorden dat de zaken in het rekest bedoeld beter en vollediger kunnen behandeld worden in de kazerne zeil door de direct betrokkenen De beer Hugenholtz kritiseert ook nader de houding van den minister in deze Hg ontkent daarby o m dat een organisatorische band bestaat tnsschen het orgaan het Anker en den Mariniersbond Verder wijst spr er op dat de hiërarchische weg door den minister zoo voorgestaan niet altyd de juiste is Vele hooggeplaatsten vinden bet minder aangenaam al te dalen tot al die minderen met hun verschillende wenschen en grieven en dan is nog een belangryka lactor deze dat vele sctaeepskommandanten hniverig zgn klachten ben ter oore gekomen ol te banner kennis gebracht door te zenden naar den Haag omdat zg wel weten dat men zulks aan het departement niet al te best opneemt Spr eindigt met te zeggen dat hy lettende op s minister s houding diens verklaringen volkomen ontronwbaar acht De heer Wassenaer ziet geen reden dat de Kamer als zoodanig zal uitspreken dat zg de houding van den minister betreurt De heer Marcbant bandhaalt zgn motie De heer Borgeaius betoogt dat hu mot mee wenscht te doen aan het doen hooren van een alkenrend woord over dezen minister die niet gezegd heelt dat hg in het algemeen van rekesten geen notitie wenscht te nemen doch integendeel uitdrukkelgk verklaard heelt dat hg verzoeken van organisaUes wil in overweging nemen behoudens lo speciale gevallen als bv het geval dat tot deze Interpellatie aanleiding gal De heer Talma stelt nog in het licht dat d bailiHiog over een ol beida motie niet inhoudt een uitspraak over de kwestie van erkenning der vakorganisaties Het debat wordt gesloten De motie Marchont wordt alsnu verworpen mot 47 tegen 15 stemmen de motieHngenholtz met 57 tegen 7 stemmen De voorzitter zegt den minister 4 nk voor de verstrekte inlichtingen Aan de orde is hierna het wetsontwerp betrellende oprichting van een departement van Gouvernementsbedryvon in Indie De heer de Waal Malelgt vreest hiervan 11 een groote fiasco ol een lang oponthoud alvorens aan s mmistor s verwachtingen zal worden beantwoord Men zoo konnen beginnen met een proef op kleine schaal Vragendag De heer Limburg interpelleert den minister van Justitie over de aanhouding te Groningen van een Hongaar die op weg naar Harderwgk was om als koloniaal te worden aangeworven en wiens papieren niet geheel in orde waren De minister antwoordt dat de aanhonding geheel op wettigen grond geschiedde en de lange duur der aanhouding te wgten is aan het lang nitblgven van het antwoord der Oostenrjjksche rogeering Op 24 Mei is hy via Rotterdam vertrokken Overleg wordt gepleegd om in het vervolg dergeiyke vreemdelingen elders te huisvesten dan in huizen van bewaring en den duur der aanhouding te voorkomen door vervoer over zee voor rekening van het rgk waartoe de vreemdeling behoort De heer van Wassenaer vraagt den minister van Marine ol hg aanleiding heelt gevonden den Gouverneur generaal van Ned Indié te verzoeken zich te willen verklaren omtrent een beweerde minder waardeerende uitlating zguerzyds omtrent de werkzaamheid van het korps zee olficieren De minister van Marine antwoordt dat de Gouverneurgeneraal die beweerde uitlating vooi onjuist heelt verklaard Bg de voortzetting van het debat over bet Indisch departement van Bedrgven geelt de heer van Kol eenige wenken in bet belang van een goede werking van bet nieuwe departement De hoeren van Bylandt en Boogaert bestrgden den maatregel Dinsdag 11 uur voortzetting Gemeng de Berichten Men meldt Te Assen komen tegenwoordig zooveel gevallen van mazelen voor dat de bewaarschool der Toynbeevereeniging wegons gebrek aan leerlingen is moeten gesloten worden Ook in andere scholen ontbreken een groot gedeelte der leerlingen Te Bgssen is gisteren de vrouw van zekeren S op de Biesterye die aan toevallen leed terwgl zg alleen thuis was voorover in het vuur gevallen en verbrand De ryksveldwachter B die er eene boodschap had te doen vond de vroaw dood en verkoold Men meldt uit Eindhoven In de gisteren gehouden vergadering der oitgeslotenen is medegedeeld dat op voorstel van het bestuur der B K tabaksbewerkersbond van den Patroonsbond geenerlei antwoord was ingekomen Tevens dnt voor de in t begin der volgende week aan te vangen coöperatieve labrlkat ieeen bestelling van 10 000 sigaren is ingekomen Een beroep op de ongeorganiseerden vooral plakkers om mede in den stryd te volharden werd toestemmend beantwoord Van de openstelling der labrieken voor niet vereonigden wordt inderdaad nagenoeg geen gebruik gemaakt Velen komen den patroon hun goeden wil betuigen om aan den arbeid te gaan doch wgzen op de onmogelgkheid ouder de bestaande toestanden daartoe Winkeliers enz gevoelen ernstige gevolgen der nitsluiting Uit Zotpben meldt men Met den trein van 4 29 werd gistermiddag onder geleide van een marechaussee alhier gevankeiyk binnengebracht D chel veldwachter te Winterswgk Naar het heet heelt hg zich aan oneeriyke handelingen schuldig gemaakt In de werkplaatsen der machine labrieken en werven de Ridder Wilton Rgkee Landman en smolders te Rotterdam en Schiedam is een kennisgeving aangeplakt waarbg den metaalbewerkers wordt meegedeeld dat zg by die firma s nooit meer werk zullen krggen waarneer zg gaan werken aan de Rottordamsche Droogdok Maatschoppg Naar aanleiding daarvan zullen nu dealdeelingen Rotterdam Charlois en Schiedam van den Alg Ned Metaalbewerkersbond openbare vergadering houden waarin deze kennisgeving zal besproken worden Stadsnieuws GOUDA 1 Juni 1907 Wg konnen mededeelen dat de vereeniging van Tabak en Sigarenlabrikanten oen schrgven zond aan do Federatie en Ned Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers waarin opnieuw werd medegedeeld dat de looneischen niet konnen worden ingewilligd op grond van lo de meer dan 50 pCt verhoogde tabaksprgzen 2o de loonen zooals die door de Vereen van Sigarenlabriekanten voor Gonda en omstreken by do firma van der Post zyn vastgesteld niet lager zyn dan die welke op de overige labrieken gegeven worden De vergadering besloot daarom dat zoo de werkzaamheden voor 10 Juni e k niet zyn aangevangen de patroons hun personeel zooveel mogelgk zullen aanvallen en meer contracten znllen alsluiten voor de levering van sigaren waardoor de kans voor bon die by de staking betrokken zgn geringer zal worden weder op de labrieken geplaatst te kunnen worden Ter voorkoming van misverstand verzoekt de Vereen van Tabak en Sigarenlabriekanten ons mede te doelen dat de verschillende besloiten van genoemde vereeniging niet alleen worden genomen door den beer Donker maar door de leden der vereeniging gezamenlgk De 2e Orgelbespeling in de Groote ol St Janskerk te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejullrouw Lena van Diggelen Sopraan den Haag en Mejullrouw Mane Smebugzen MezzoSopraan Rotterdam zal plaats hebben op Dinsdag 4 Juni des avonds 7 s uur Het programma luidt als volgt 1 Praeludium et Foga No 8 Baud VIII Ed Peters J S Bacb 2 Arie ans der Pflngst cantate J S Bach 3 Sonate J G TOpler a Allegro maestoso b Andante c Allegro vivace Finale Immanuel E Nossler Fantasie iiber Komm Heiliger Geist Herr Qott S Muller Jesnslied E Hildach Vorspiel K inig Man Ired C Eqinecko 8 Duetto aus der 95sle Psalm F Mendelssohn Bartholdy No 2 4 en 6 voor Sopraan met Orgelbegeleidinj No 8 voor Sopraan en Mezzo Sopraan met Orgelbegeleiding De Ooderstands üommissie van Armenzorg zal Maandagmiddag ten 2 uor in Arti Legi een vergadering honden G a s c o n t r o 1 e 31 Mei 1907 5 uur namiddag m M Kaarsen Caloriën Druk 41 Liohtkraoht 14 87 5343 Warmtegevend Vermogen Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende bulpkantoren werd gedurende de maand Mei 1907 in de Rgkspostspaarbank ingelegd 1 30544 23 terugbetaald 1 34315 86 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 14216 Gedurende de maand Mei werden inde Volksgaarkeuken m de zaal gebruikt 19854 portiën van 10 cent en 638 van 15 et te zamen 2623 i portiën Algehaald werden 1376 portiën van 10 et en 52 van 15 cent te zamen 1428 i portiën By de opening der vergadering van gisterenavond van de Aid Gouda van t Noderl Onderw Genootschap deelde de Voorzitter het overlgden mee van den zoo hoog geachten beer Andriesse die een aantal jaren lid van t Hooldbestour is geweest In hartelgke bewoordingen getuigde hg van de groote diensten die de overledene aan de Vereeniging heelt bewezen waardoor zyn heengaan als een gevoelig verlies voor t N O G moet worden beschouwd Voorts werden tot afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering te Apeldoorn gekozen de hoeren G D Heg en H E van der Roer en tot honne plaatsvervangers de heeren J Slop en J J Hogendoorn Daarna werd de Beschryvingsbtiel besproken OüDEKKBRK A D IJsEL Teu aanzlou van het mond eu klauwzeer worden strenge maatregelen genomen De besmette hoeve ia Kigeiloten root aUe in en uitvoer eo ontsmeltüig wordt toegepast Het vee op de aangrenzende weide is verdacht verklaard en alle ek on verdacht vee is onder bewaking en geregelde controle geplaatst Aldus hoopt men er in te slagen de ziekte te beperken en andere veehouders voor groote schade te vrywaren Van groot belang is daarom dat direct aongilte worde gedaan van de verschyning der ziekte onder het vee By nalatigheid stelt men zich bovendien aan stralvervolging bloot I OSa EK IJ E3TNr Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bulpkantoren ter post bezorgde brieven en brielkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e hellt der maand Mei niet zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van Brieven Binnenland Mr V d Lee Ouderkerk IJs Scheltema Rotterdam Wed M van Gend Utrecht Brielkaarten C Pavoordt Arnhem Sstoks A V d Heuvel Moordrecht 2 st H J Woelders Briel Buitenland L Berman Born Nota Aan do alzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaarheid aan ben kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post on Telegraalkantoor M C HENNEQUIN BEÏÏRS YAU ROTTEEEAM L K H K MAANDAG 8 APRIL StaaUleeninQen PoKTDOiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RnsLAND lwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDUiUA Geconsolideerde Buitenlandscho Schold Recepis L 100 1 24 Bypothetk Banktn Amflb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsehe Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nedorl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Seheepvaart Maatêcfuippijen Pand Holland Gnll Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningeit Italië Oblig Zuid ltaliaansche Spw lMy A 367 Premieleeninqen Buloib Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diversen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantel s Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstofien met bgbehooronde Garneeringen van de goedkoopste tot do beste soorten in scherp eoncitrreerende printen Aanbevelend Johannes Macbielis ouders M J Hunrman en M Kranendonk 31 Jan Maggielis coders S de Jong en A Sipsma OVERLEDEN 31 Mei J Koog 73 j ONDERTROUWD 31 Mei T Zandgk en H Blok A Schouten te Bbeden en J van Wezel FrediklMurt btJ de Remonstrantsohe Oereformeerde Qemeente alhier Zondag 2 Juni s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT ADVEHTËNTIKN Voor de tairgke en hartelgke biyken van belangstelling ons betoond zoowel tgdens de langdurige ziekte als by het overiyden van onzen innig gelieldon Zoon en Broeder JACOBUS CORNELIS BERNARDUS betnigen wg onzen hartgrondigen dank Uit aller naam B J SCHOLTEN 4e Regiment Infaterie 3e BATALJON Zg die nog iets te corderen hebbenvan de KORPORAALS GYMNASTIEK EN SCHEBMVEREENIGINQ E 11 € E L ISI O R kunnen zich vervoegen ten bureele van den ondergeteekende vóór ol op 16 JUNI e k tnsschen 10 en 12 uur v m De Eerste Luitenant Kwartiermeester M FULD 2e OEGELEESFELIITG IN DB Groote of St Janskerk OP DINSDAG 4 JUNI l 07 des avonds 7i oor door den heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van de dames LENA VAN DIGGELEN Sopraan Don Haag en MARIE SMEHUIJZEN MezzoSopraan Rotterdam Programma s tevens bewys van toegang zyn tegen betaling van 10 cent verkrggbaar bg do Boekhandelaars J van BENTUM ZOON en by den Koster HUIS TE HUUR Heerenhiiis üosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Wattrleiding To bevragen B 89 1 OOEDKOOP8TE DE MEEST FRACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAPEl zyn beslist dio der Firma WELDON TB E LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBEaaUAKBU met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CHILD BES 3 FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vw Boekhandelaar Proe nummem AUe met koatel Holl liljvoegael i Von nlle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Don Haag Bckround Tsntooii te 111 n K 8 oh oMimakery Uiigo Ang lHöü Wareldberoenkda Scboen Appr taor Liparln Bfttin eiu ija Jo bsate middeuo voor bet sondar moeUn keurig poafair n ftlt n art en s klanrd whosoverk Verkryxfaau bjr winkallun lu schoenwMk Oïiluifwlra DrognyBD ni Has laM voad op MD va fkbriakantark Qtwi Aitati W UHmmaa krahn