Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1907

SpoOTwegUeningen I rAua Oblig Znid Italiaansche Spw lMy A 3 iT Alle nog resteerende ZOMEHMAIITELS en CttSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPÜERUIMD Hoogachtend Specialiteit in C0STUMES7 MANTELS BLOUSEN on JAPONSTOFFi n met 5anrlni passendirGABNEERINGEN v nadi eel Uiül TCtoorlMld dis deel nitmukten ru een nttioDul Psoliche rereeoiging die ten doel kwl de wederoputandiog ru PoleD De Tooriitter kreeg en jisr en B mundeo uderen tu 1 tot 6 mtuden De rereenigiog h ontbonden Dit Prnieen Sikeen orememe der 8 kiieelie loterij oa bebl en aangeboden om Sakien tot Tooratander der scbeepTaarttollen te bekeereo wordt tegeogeaproken Bi opening ran de nieawe Mannheimer Indaitrteliaren ia gebleken dat Baden ook nog tronw aanlianger i ran de rr je raart op de natnnriijke watervefen PokTuaAL De eerate minister Franco zal 18 Jnni een groote rederoering honden orer de Utiek BCILIID De eerate nit Engeland aangekomen doemaleden die het rerolationnairen coogreg bSgewoond badden lijn b j temgkomit te Feterabnrg aan den Igre geriaiteerd niettegenstaande ay lich op bnn parlementaire onschendbaarheid beriepen De krjfgiraad te Riga heeft acht politieke gerangeoen wogeoi deelneming aan de ook in do dooma besproken muiterij ter dood Teroordeeld en rier lot lerenslangen dwangttM4 Haxokxo Een allerionderllngst bew js ran trouw aan im sultan hebben Marokkanen uit Olaua In het Atlaigebergto gegeren riewapeod ijjn zjj Marakescli binnengedrongeo hebben een aantal personen daar in rerband me den moord op dr Maachamp gerangen gehouden nit de gerangenis gehaald en naar den anllu t Fea gebracht AllUXA Er Is Wosnidig te San Francisco een bom ontploft onder een tramwegen Waarichynliik is bet het werk ran stakers Niet alleen rertelt men dat president Booserelt rag plan is wanneer bjj itjn ambt heelt neergelegd in Europa wat te gaan Bitrasten maar ook dat h j in Zuid Alrika wil gaan jagen BINNENLAND STATEN üENERAAL TiritlCOK H4MB Zitting ran Donderdag 6 Juni Ondeffoak naar het raderacbap D beraadslaging wordt roortgeiet nog teeds orer artikel 4 Nadat da heer de Viseer beatredeii heelt het amendement ran Veen om het onderhond tot den 18 jarigen leeitjjd te doen plaats hebben bestrijdt de minister ran Justitie nader nitroerig de rersobiiiende amendementen en stelt de spreker nog eens nadrukkelijk in het licht dat waar totdoarer ta onie wetgering het onderioek naar het Tadersehap absoluut rerboden was het onderharige wetsontwerp dat onderzoek wél toelaat liJ t dan ook uitsluitend als grondslag roor de actie tot onderhond ran het aatuurljjke kind Daarom moet in dit wetsontwerp hst jroord rader behouden bijjren Familiebanden woij n daardoor echter niet gelegd De heer ran Karnebeek stelt nog een mendement roor om te bepalen dat de actie tot alimentatie kan worden algewesen indien te rechter niet in gemoed orartuigd is dat de moeder het kind heelt ontvangen uit de C emeenscbap dis a j rolgens het gelererd twÖa met den rerweerder heelt gehad De heer ran Wijnbergen die eerst het woord krtigt na rerwerping met 50 tegen SI stemmen van een voorstel Lieltinck om hem roor de derde maal niet het woord te verleenen betoogt dat nu de minister pertinent rerklaard heeft dat het onderaoek naar het raderacbap is toegelaten ij t ook tlleen betreffende de alimentatie actie hij met een ander ontwerp had moeten komen Ten alotte komen de renchillende amendementen op t artikel in stemming Zjj worden alle rerworpen en met 59 tegen 17 atsmmen wordt daarop het Regeeringa rtikel aangenomen aoodat thans beslist is h t rolgeade De radar ran een nataorl jE kind dat aiet door hem erkend ia is rerplicht door sen nitkeering in het onderhoud en de spToeding ran het kind gedurende de minderjarigheid te roorilen Vader wordt rsrmoed te aijn degene die mbt de moeder gemeenachap heelt gehad tsasehen den SOln en den l79n dag rooi afgaande aan dien waarop h et kind is geboren De reohtsrordering tot roorsiening in bet onderhond en de oproeding wordt afgewe sn indien de rerweerder bewijst dat de moeder binnen den in het roorgaaaU lid bedoelden termijif met een of meer anderen gtBMBMhap kMtt gahad Niu ilt d M gemeenschap het kind oiniog k kan ign ontrangeo of in het algemeen indien de recbter in gemoede orertnigd is dat de rerweerder niet ia de rader ran het kind Bjj bepaling dat de alimentatie actie wordt ingesteld roor de rechtbank in de woonplaats ran het kind en dat bat ronnis tot toewijling der rordering inhondt een reroordeeling tot betaling van een geldsom nit te keeren aan den voogd ran het klM de rechtbank kan I zoo mogelgk onder waarborgen roor de aekerheid ran de betaling bepalen dat de scnnld in termijnen wekeluksche msandeiyksche of drlemaandeljjksche kan worden gekweten hebben de heeren Limburg Smidt en ran Derenter een amendement roorgeateld om de actie niet roor de rechtbank doch roor den kantonrechter te doen instellen ten einde gelgk de heer Limburg tot toelichting ran het amendement zei de procedure korter eenroudiger en praktischer te maken Voorts licht de heer Limburg amendementen toe om het kind ran rechtswege aanspraak op kosteiooie procedure te geren en om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te reiklaren De beer ran Styrnm licht een amendement toe om de actie tot alimentatie te laten rerjaren 5 jaren na de geboorte van bet kind liet kan toch zei spreker in z jn toelichtttig het geink van een geheel gezin verwoesten indien nog lange jaren na de geboorte ran het kind de actie wordt toegestaan De heer van Veen stelt een amendement voor dat booogt het vorderingsrecht te doen vervallen na verloop van 5 jaren te rekenen hetzy van den dag der geboorte van het kind hetzjj van den dag araop bel laatst een uitkeering beeft plaats gehad De heeren van Idsinga en Lohman licUen amendementen toe ook namens den heer van Wassenaar strekkende lo om mogelijk te maken dat de vordering ook kan worden ingesteld by een rechtbank niet in de woonplaats van het kind gelegen 2o om de vordering te ontzeggen indien de moeder weet dat de verweerder gehuwd was toen zy met hem gemeenschap had 3o om de vordering te ontzeggen wanneer de moeder voor de bevalling een erkend ontuchtig leven leidde De heer Lohman die het sub 2o bedoelde amendement toelicht zegt dat dit speciaal dient om de heiligheid van bet baweiyk hoog te houden tegenover de kinderen dia zelfs nadeeligen invloed van echt scheiding ondervinden Spreker zet onder meer uiteen di wettig hnweiyk moet bevorderd en gehand haafd norden door den wetgever die het wettige haweiyk niet behoort te ondermynen gi iyk tegenwoordig al te zeer reeds gedaan wordt door zekere schryVera die het wettige huweiyk bespotteiyk maken en declineeren De heer van Vnnren bestrydt de amen dementenvan Styrum en van Veen dit laatste in hoofdzaak omdat het kind da dupe tal worden door het amendement van St rnm aal het huweiyksgeluk niet bewaard biyven Spreker bestrydt ook het amendement om de vordering te ontzeggen aan de vrouw die een erkend ontuchtig leven leidt Het amendomont Lohman vond spreker wreed tdgenover de vrouw die gemeenschap pleegt met een man van wien zy weet dat brTebuwd is Zy behoeft toch niet steeds onzedelgk te tyn als zg gaat leren met een man die een ongelukkig wettig huweiyk heelt en die zich tot haar meer aangetrokken gevoelt door verschillende barer eigenschappen De heer Heemskerk bestrydt het amen dementLimburg dat tegenover het procedure stelsel van het ontwerp een geheel nieuw proces systeem stelt Voor t derde amendement VanIdsinga voelt spreker veel Nadat de heeren van Styrnm en Limburg nader hun amendementen haddon verdedigd werd de vergadering verdaagd tot morgen 11 uur Besloten is om a s Dinsdag te half 2 nnr in de afdeelingen te onderzoeken de Oö logsbegrooting 1907 en Woensdag te 11 uur de Verzekeringswetten en nog verschillende andere ontwerpen Gtemenfifde Beriohten Uit Amsterdam meldt men Oistermorgen brak er in het magazyn van lederwaren en schoenmakersgarnituren der firma U Levenbacb Ondezydsvoorbnrgwal 200 een felle uitslaande brand ait veroorzaakt door het rullen van een brandend spiritustoestel Het toestel oqtplofte en deed terens ontbranden een rgf literskan spiritus staande in de nabyheid De knecht die hey ongeral veroorzaakte bekwam ernstige brand V wonden zoodat k in het Binnen Uasthnia moest worden verbonden terwyi hst overige personeel pi m 25 man zich door een Tluht orer h t dak uur kal ttngrsiitsids perceel In veiligheid moest stellen De derate eu de tweede verdieping zoo vó6r als achter branddeo nit De brandweer bedwong het vnor met drie Vechtkranen en een stoomnpuit De firma Levenbacb waa verzekerd ft aan bedoelden fgn broeder afge bad intosschen in raad bgeenge was toen een tUeld behandeld Men meldt nit Lootduinen aan de Tel Öp bet nieuwe terrein der Loondninsehe groentenveiling werd Woensdagmiddag een ruw tooneel afgespeeld Een koopman washet terrein ontzegd door het bestuur Um zich daarover te wreken kocht de man een aantal misthoorns van de grootste soort en liet die alle tegelgk brommen Koopen was toen onmogelgk De vertoornde kooplui en tninderskoecbts vernielden toen die roorwerpen en Let gebouw waar ze geplaatstwaren De huurder ran jKn toin waaropze stonden die toebeboikoopman werd erenalsrafseid De bnrgemeeslspoedvergaderingipen In enkele mioulpolitieverordening voorgiaangenomen en bg klokg i afgekondigdDe politie kreeg bierbg macht proces verbaal op te maken tegen ieder lUe zulk een leven maakt bg scholen vergaoeringoD en verkoopingen dat daardoor het onderwgs dn vergadering of de verkoopiog onmogeiyk wordt gemaakt Verder heeft zy het recht de voorwerpen waarmee het geweld wordt gemaakt in beslag te nemen Met deze verordening snelde de politie naar bet tooneelvan stryd en hierop kon de veiling voortgezet worden Treurig Een berlchtgerer ran het Hbld schrytt Bg een rondvraag in een raadszitting van een Noordhollandscbe gemeente vroeg een der raadsleden of geen maatregelen kondengetroffen worden dat een geneesheer diegesubsidieerd wprdt door drie gemeenten ontslagen werd De man kwam in abnormalen toestand bg de patiënten zgn vronw on kinderen waren juist gevlucht terwgl de justitie hem ook reeds onder haar cliënteele mocht rekenen Elrgerlgke staaltjes werden daarbg medegedeeld maar ook dat de geneeskundige inspoctenr verklaard had datde man niet ontslagen kon worden Praktgk bezit hy niet meer maar geniet wel traktement der gezamenlgke gemeenten Echter lydt het geen taryfeUiii e gemeenschappeIgke burgenjaaW rzollen den dokter wel ont8la ii öirgrond dat zg hem beschonwen pmeenteambtenaar Of dit mogelgk is nader bigken maar afkeurenswaardig ia Eet dat de gemeente waar de dokter eersr stond en wist wie deze was gnnstige referenties gal om zichzelf geschikt vao bem te kunnen ontdoen r Ente Z die te Andyk op oudejaarsavond den kastelein Berkbont op aansporing van diens vrouw nflt een spade de hersenpan Insloeg en deswege door de rechtbank te Alkmaar tot U jaren gevangenis is veroordeeld heeft in dat vonnis bernst en is naar do strafgevangenis te Leenwarden overgebracht Tgdens zgn transport daarheen moet hy aan den Rgksveidwacbter uit Alkmaar hebben meegedeeld dat hg van plan is in de gevangenis goed op te passen en te trachten een ferme nitgangskas te krggen als hg 10 11 jaren gezeten had zon hg voor het verdere gedeelte van zgn straf gratie vragen en by inwilliging hiervan zou hg naar Amerika gaan om daar een nieuw leven te beginnen De Naamlooze Vennootschap Melkfabriek Nntricia te Zoetermeer Zegwaart heeft sedert korten tyd een nieuwe soort melk in den handel gebracht die gebrnikt moet worden ttf genezing van de Baaedowacbe ziekte een ziekte die bg jongo meisjes en oude menacben voorkomt en zich openbaart door zwelling van den schildklier en het uitpuilen der oogen Deze melk wordt geproduceerd door geitjes waarby op een bepaalde manier de Bchiidklier wet genomen is waardoor deze dieren melk prodnceeren die een gif tegen de Basedowsche ziekte bevat De proef is op beperkte schaal met een 15tal geitjes genomen daar de operatie van de dieren heel wat zorg vereischt en nogal kostbaar is Slaagt de proef dan zal waarschgniyk op grooter schaal voortgegaan worden Een kanonneerboot rolgens risschers die er langs gararen zgn Hr Ms Heili orlee ia hy Ürk aan den grond geloopen Qeraarlyk zit het oorlogsschip daar beoosten het eiland niet doch als het water niet oploort zal het schip er rermoedeiyk wel eenigen tyd moeten liggen Volgens de risschers ia het daar zeer ondiep De zwendel aeeadetaial De Echo vertelt iets dat mijschien tot nadere waardeering kan dienen van de eelgenoemde Acoademia Fisico Chimica ItalUu t Palermo die atn prol Uid deodorp het eerelidmaataehap aanbood Het blad vertelt Eenige maanden geleden ontving onze administratie uit Palermo opdracht tot plaatsing van een serie advertenties betreffende een beroemden antiseptischen drank tegan longtering Zoodra echter vanwege onze administratie op toezending van tM werd aangedrongen liet de Palermo se adverteerder niets meer ran zich heorai aldus wreedaardig onzen aboncés da kui onthoudend op de zegeningen ran zgn i der der wetenschap zooals het heilmiddel door hem werd geafficheerd Inzendtr der advertenties waa de heer i Bandiera directeur van de Farmacia N azionale te Palermo En secretaris vaade Accademia i icp Chimica Italians te Palermo is eveneene een heer i Bandiera Ons dankt elk nader onderzoek narden waren aard der academie ia na deze onthulling volmaakt overbodig In den nacht van Zaterdag op Zondag is bnt stoomschip Quectin op het remmingswerk van de nieuwe brug te Sluiskil by Ter Neuzen geloopen waardoor aanzienigke averg werd veroorzaakt Eenige palen eu verbindingsstukken werden verbrgzeid Men meldt nit Eindhoven Het voorstel der fabrikanten vereeniging luidt voorloopig het quaeatieuse no 41 waarover de staking by Aalfa de Jongh ii ontstaan op bet oude loon ad 45 cent te vervaardigen Binnen vier weken zal dan een scheidsgerecht beslissen of dit loon al of niet voldoende is Indien hooger loon wordt noodig geoordeeld zal bet te min betaalde nadat het werk is hervat tot op den dag der nitspraak worden bgbetaald Zoo noodig wordt hot merk ingetrokken Men meldt nit Arnhem Gisteravond halfnegen ontstond er in het magazyn van mannfactnren fonrniturcn enz van den heer H Logger in do Koningstraat een hevige nitalaande brand Bg het aanstoken van het gaslicht vatten de licht brandbare stoffen in de uitstalling vlam en in minder dan geen tgd sloegen de vlammen uit De dochter des huizes die het gas aanstak had nog jnist tgd om nit het brandende hnis te snellen De heer L en zgn vronw waren op het oogenblik dat de brand uitbrak niet in het huis aanwezig Groote schrik werd verspreid door het gerucht dat er nog kinderen zouden zgn in het brandende perceel Het bleek dat er op een der bovenverdiepingen een kind sliep dat gelnkkig kon worden gered Politie en brandweer bluacbten in betrekkelgk korten tgd den brand Alleen de winkel ia totaal uitgebrand De beer L was verzekerd doch laag De Boyterleesten te Egmond aan Zeel Het bestnnr der Voreeniging tot bevordering van hot Vreemdelingenverkeer heeft een vergadering gebonden ter nadere bespreking van de wgze waarop de benoodigde gelden zonden knnnen verkregen wordsn voor de feestviering vermoedelgk het laatst van Juli of begin van Augnstus De keuze is gevallen op een voorstelling van De Rnyter a intocht in de Moorache atad Saleh Deze is gekozen in plaats van den tocht na Chattam omdat de intocht in Saleh veel iuisterrgker kan worden voorgesteld Bloedvergiftiging I Te Heuaden kreeg een vrouw nit een woonwagen een onbeduidend puiatje in t aangezicht Zg krabde het open Er o stond bloedvergiftiging en giaterenxH oa vronw na een smarlelgk Igdeu vai enkelt dagen orerieden Gisterenmiddag zgn door den len en 2en machinist vau de stoomreddingaboot aan den Hoek twee beschrereo plankjes op het strand gerenden Men vermoedt dat deze van verongelukten van de Berlin afkomstig zyn Het eene luidt 1 am going to the Ho y night Redhonse en het tweede S S Berlin 22 Februari Red mg ik kan niet meer Groet myn vrouw en kinderen en daaronder waarschgnlgk mV heel onduideiyk M Staaima Tel Verboden vee iavoer De minister van Landbd w heelt met ingang van heden het rervoeren of doeoverroeren van herkauwende dieren en virkens uit naar of binnen een kring omvattende den Knotterfolder onder Zoeterwouae verboden Wanneer byzondere redenen afwgkmg ran dit rerbod noodzakelgk maken kan zoodanige afwgking worden toegestaan door don burgemeester van Zooterwoude onder ae door den districU veearta te s Brarenhage aan te geven voorwaarden Bet gespuis dat Parya by nacht onveilig maakt de zoogenaamde Apachen hebben Zondag de leerlingen van een school die een dag buiten hadden doorgebracht met revolverschoten bestookt Een der jongelingen werd gedood een leesaar een priester zwaar gewond twee jongens licht De jongelui leverden vyf leden der bende over aan de politie Dinsdag bracht een visschersvrouw mondvoorraad aan boord van een lojgerbom in de haven te Scbeveningen Op de loopplank verloor zy het evenwicht en viel in het water Haar zoon sprong haar na door zgn vader gevolgd Deze die niet zwemmen kon dreigde onder het vaartuig te raken De zoon wist ook hem te grgpen en geholpen door bavenpersoneel beiden behouden aan wal te brengen De mondvoorraad was verloren De Rechtbank te Almelo heeft gisteren in de bekende procedure van baron Van Heeckeren van Twinkel te Delden tegen de gemeente Enschedé vonnis gewezen en bevolen dat deskundigen een onderzoek zullen instellen ter beantwoording van de volgende vragen Ia de toestand van het water der beek die eiscber i landgoed doorsngdt welk watergeheel vervuild ia een vieemdaoortige kleur aanneemt en vooral des zomers een ondraagIgken stand verspreidt zoodat niet alleen alle huishoudelijk gebruik van dat water onmogelgk wordt en alle visch uit de beek verdwenen is maar bovendien wat te voren een sieraad van bet park was nu een bron van onaangename gewaarwordingen is geworden daar uit die bpek door het geheele park en de omgeving ongenietbare stanken opstygen welke het verblgl in het park en het kasteel alsook in de verdere omgeving zooals Caralshoeve somtgds ondraagigk maken grootendeels een gevolg van hetvuil dat de gemeente Enschedé in haar riolen verzamelt en weer uitstort in die waterleidingen welke de Twickelerbeek voeden f Zon ook wanneer de stoorobleekerg te Boekelo alamede de fabrieken trafieken en werkplaatsen te Enschedé die baar vnil buiten het rioolstelsel om in voornoemdeleidingen storten geen vuil afvoerden even wel de sub 1 omschreven vervuilde toestand der beek zy het natnurlgk in mindere male zyn ingetreden t Tot deskundigen ter beantwoording dier vragen benoemde de Rechtbank dr J W Jenny Weyerman lid en secr van den centralen gszondheidsraad te Utrecht dr J D Van ider Plaats leeraar aan de Rykaveeartsenyschool te Utrecht en W G C Oelink ingenieur van den Rgkswaterstaat te Asaen Stadsnieuw s GOUDA 7 Juni 1907 In de heden gebonden zitting van den gemeenteraad die door alle leden werd bijgewoond werden na langdurige discussies de ingezonden plannen teekeningcn en begrooting voor het te maken var ItersonZiekenhuia aangenomen met 11 tegen 8 atemmen Een voorstel van den heer Dercksen om de commissie te verzoeken een meer goedkooper plan in te zenden werd vooral verworpen met 11 tegen 8 stemmen Wg maken onze lezers attent dat dé Wereldklok in de Sociëteit de Réunie Zondagavond voor het laatst te zien zal zgn zy die tot heden verzaimden dit nnrwerk te zien moeten zich dus haasten f lV patroonsvereeniging ontving van de sigafenmakera organiiatien een achrgven waarin werd medegedeeld dat de vergadering in beginsel besloot de staking op te heffen en dat zg het werk zullen hervatten zoodra de patroonsvereeniging bericht heeft gezonden wanneer de nog in Gouda zijnde stakers en werklieden der andere fabrieken den arbeid knnnen hervatten Naar aanleiding van dit schryren stelde de patroonsrereeniging de bonden in kennis dat zoo de staking opgeheren wordt er 37 ran de t 50 aigarenmakera die nog te Gouda hun rerbiyf hebben kunnen worden geplaatst De fabrikanten knnnen voorloopig niet alle werklieden aannemen met het oog op de nog loopende contracten voor levering van sigaren die gesloten zgn met andere fabrikanten Later zullen er nog wel eenige van de overgebleven werklieden geplaatst worden Zondag a e a namiddags om 6 uur zal de Gondsche F en C tlub Oiympia I een wedstryd spelen tegen Herculea uit Utrecht alhier op het terrein aan den Rotterdamaebes dyk In de jaarvergadering van de coöperatiere landbouwrereeniging Nienwerkerk a d IJael te Nienwerkerk a d IJsel yerden de aftredende bestuursleden de heeren O Streng en S Bodenburg herkozen terwfjl tot mmmlmrlf ward gskoieii ds hoer A L Hardyzer uU Capelle a d Ussl in plaats van den heer W d Uil Besloten werd aan den heer A Groen te Rotterdam het maken van een maalatoel met bgleveriog van ateenen elevators enz op te dragen en Tangyes Limited Rotterdam een zuiggasmotor van pi m 50 P K te laten leveren BEUES VAN EOTTEEDAM T K H K MAANDAG 8 APRIL StaaUUentntjfn PoaTroAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RDSiiKD Iwang Dombr Obligation 4 9t i AziE Japan Obligation 1 I9 4 74 74 OLUMBU Geconsolideerd uitenlandache Schuld Rcr iu L 100 IV 21 I 96 4 101 i 97V 4 100 4 1 1 4 100 Ii yoth êk BuiiktnAandb idem idemPandb Rottord Hyjib Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hy ili 4 KHI Pandb Znid Holl Hypb 4 J Pandb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp I aud brielbank 4 M Pandb Ned Scheep s Hypb 4 101 Bewg en van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 9 Pandb Bataafsche Hyj 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned fielboiik 4 99 ts vsjv rait f slfffifify Paddb Hollondache Hyjib 4 99 B u r g e r 11 k e 8 ya ud Mooidreoht GEBOREN Jacob onderS W Oosterom en L Post Hcndrilc oudera H ïoberon A van den Dool Leendert oudera W Bloot en M Sprnit Alida ondera G van der Werlf en J Blom Marinus ouders M van der Starre en A van der Hoeven Aart ouders W de Joode en G Snetselaar Gerard ouders K Kortland en W van Deo GEHUWD J Eikelenboom en M Burggraaf H W Kamphuizen te Gouda en A C Dirkzwager OVERLEDEN A Vermeer 70 j C Brandse 16 j A van der Bas 1 j Predikbeurt bU de Remonstrantsobe Qereformeerde Oemeente alhier Zondag 9 Jnni s morgens lOVi uur Ds H VAN ASSENDELFT APVËKTI fNTIfl HUIS tI huur Heerenbuls Oostbaven K 88 Zea Kamers groote Keuken droogo Kelder fiinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 SAMOSWIJN 9B eemt per Jleêeh Astnbevelend TirmaEermaii Zoon WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOWINHMJIKe F kBIIIKMEn Voedert uw Fee mot de u i ere tnurire merk Sier en W li uiimuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingawaarde JSere mploma Parij 1000 Stge OoiuUn Medaitleê H siri ding van Bloodarmoede Blookzaoht Malaria Hinncntooru Algemeeue Zwakte vourtilurcn u Hoofdpijn en Qobrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ lrj cn builen oji rie rooilc il js iltil naam jV IA 7 Men lette daarop ZiJ zijn overnl verkrijgbaar a f 0 7S Ook rechlslrecks en franco van de fabriek tegen inzending van postwisscl k f 0 76 ObomlBohe Fabriek van Dr H NANNINQ den Haag Vraagt oversl llr ll k l s EIWirsrAALit f I perllleraesch per lllerfleschro 15000 GULDEN 20000 Boeken m prachtband vorden in tB07 Gratis verdtcld ondvr varbPulkera vin SOLO Margarln De grootste Verbruiker wint d n grootsten prys tn elk pikj Solo margarin ba vinden zich inltchllngen dia tavana rstis wordan varitrakt door v y V Ant Jurgens Margarjnefabrieken Oss en door tita winkaliara GebrS Stoll wnrok s Chocolade en Cacao Dfl imati cuwr uft nioowstf iit uitin n ir a ljinwul gehM TMrbMerdf kbiiettle ea ftrtshaten l pobnik vu h i Stoliwerck s OhocuMe en Cacao e c aanbeveinsitaariiifi fnbrikaat nuwtuiui ig t uuitiiuordv ilo aan Von inhoud der reap Etiketten lic niia birtuLle 87 Urenet rfl HofleTemiNcler 44 tCcio i iiioma H gonileii en Medatllfs eoi bewijs an uitmuiiUnJ tiji liibri iii t üeedM 1 71 mliruif de Accademie national de Faris Kol voua ddoeniDna uae n 4iilll Or f nml ic ciMiie en oonilderaUoB ae votr exoeUeute fftbrloation de Ohooolat bonbona varl4ii atti to tlcl arck a lt ut u vi krij ba ir liii H il onfiitf ui a Ilankolbakken na ona eraalvertegenwoor lif ir nor Nederland iallM Mattenalodt Amatordam K ilïnalmat tOS Ccvensuerzclurittg IHaatscbag pli C v ti0il l Derdrtcbt OM riel t In 1S73 in atsel appeli K Kapitaal M tt ck nd I J OOO OO © Strztkerd Vitita rut ii v4 mtüncii R tr ruim UI tri tl Mii ADVEETENTIÜN in alle Couranten worden aangenomen door het Advert eotl Burean vao A BttlMKHA 4 ZOON i