Goudsche Courant, maandag 10 juni 1907

de gewichtigatc ungetegenbeden fel ziet bestookt duur de rcrhtereyde h het dan niet de plicht van ieder die dit Kabinet het regeeren mogelijk wil maken het in de Eerste Kamer een meerderheid te verzekeren van itijn richting In de vierde plaati dient de meerderbeid van rechte in de Kerkte Kamer Ie verdwijnen omdat voorwaarde voor een gezonder partijgroejieering i dat de rechterzijde in haar tegenwoordigen vorm dat in al coalitie van kerkelijke partijen haar invloed verliefit Afdoende Ih gedurende het hewiild zoowel van h t Ka binctKuyper al van de Uegeering gebleken dat een groepeeriug naar kerkelijke belijdenis geen bruikbaren grund slag oplevert voor een gemeenschappelijke politiek behalve wellicht ten aari ien van het school vraagHtuk omdat hier inderdaad bij de kerkelijken gemeenschappelijke belangen aanwezig waren De sclioulijuaestie is nu e liter opgelost in hun zin en niemand denkt er aan aan die oplossing te tornen Integendeel Minister Hink verwierf van den kant der kerkelijki n algemeen lof én voor zijn tegemoetkomende bonding inzake het bekende kweekscholenbesluit én voor zijn milde gedragslijn ten aanzien der pensioneering van bijzondere onderwijzer én voor zijn loyale uitvoering der lager onderwijswet i n voor zijn onlang ingediend verhoogingsontwerp der salarissen van bijzondere zoowel als van openbare onderwijzer Trouwens tegen het beginsel der onder wijswetKujper gelijk reclit voor openbaar en bijzonder lager onderwijs hebben slecht zeer weinigen van links zich verzet Itet ging alleen om gelijke waarborgen voor deugdelijkheid van het onderwijs en om eerlijke uitvoering van het subsidiestelsel aan de gemeenten ten be hoeve van het openbaar onderwijs Inzake de schoolquaestiu bestaat derhalve geen beginselverschil meer tusschenkerkelijken en niet kerkolüken Kn op andere punten valt er evenmin principieel verschil tusschen kerkdijken en nietkerk lijken te constateeren Daarom ook valt het voor een Uegeering van links zoo gemakkelijk om verzoenend optetrcden De beginselen welke de ri chterzijde als zoodanig gemeen heeft zijn toch niet te vinden Ann heeft dan ook deze Uegeering menig wetsontwerp van het vorig Kabinet al dan niet ge wijzigd kunnen overnemen zoo goed aK dat Kabinet hetzelfde deed ten aanzien van het daaraan voorafgegaan vrijzinnig Kabinet Zelfs op het zoogenaamd zedelükterrein waarin Dr Kuyper zijn krachtzocht wordt door vrijzinnigen precieshetzelfde vaak meer nog gepraesleerd dan door de kerkelijken Kn wat de Zondagswetgeving bctrett heeft Dr Kuyper het nooit tot een Zondagswet kunnen brengen terwgl wy onlangs ter gclegen1ieid van het jongste congres voor deZondagsrust vernamen dat zulk een wet aan het Departement van Justitie onderden tegenwoordigen onkerkelijken Minister in de maak is Men zou jiu kunnen concludeeron maar dan i het lood om oud ij zer of er al dan niet een meerderheid is van rechts Maar die conclusie ware oryuist vooreerst omdat de kerkelijke partijen in haar meerderheid nog steeds overwegend conservatief zijn en dat voorshands wel zullen blyven zoodat een meerderheid an reclits boteokent een conservatieve meerderheid in 0 tweede plaats omdat door het samengaan van onderling zoo zeer verschillende richtingen in iin partijverband de politiek wordt bedorven Daardoor worden over belangrijke onderwerpen vaak stemmingen gehouden en beslissingen genomen die niet uitdrukken de ware gezindheid van de meerderheid der Kamerleden en zeker niet van de meerderheid van ons volk Zoolang nu echter de kerkel jken aan deze ongezonde combinatie politiek oordeel en invloed kunnen untleenen zullen aj deze bestendigen Uit zich zelf zullen ly dus de antithese uiet loslaten Slechts wanneer zij daarzaaiD In de mioderheid worden gebracht zoolang zy huu antitheic elletje ortzetten zal er wellicht met hen te praten zijn en zullen de conservatieven onder hen die immers aan hun kant de meerderheid vormen ter versterking hun van invloed zich genoopt zien de hand te reiken aan de conservatieven ter linkerzijde Uesrhiedt dit wordt de godsdienst niet langer misbruikt om de kiezers zand in de iH gen te strooien en samen te binden wat niet bijeen behoort dan zal er een eerlijke beginselstrijd te voeren zijn Zoolang dit niet bet geval is dienen allen die de antithese verwerpen eendrachtig op te trekken om gezamenlijk het laatste bolwerk der antithese te bestormen en de antitheiemannen te noodzaken een goed beenkonien te zoeken Het doet ons leed dat in dezen strijd niet ook de s ciaaldeinucraten hebben ingezien dat hun plicht gebood van meet af schouder aan scliouiler met ilc onzen te strijden Maar aan de andere zijde is het wellicht goed dat zulks niet geschiedt Aan de kerkelijke erkiezingsredenaars is nü elk voorwendsel imtnomen om vol te houden dat de sociaaldemocraten ons drijven en de kiezers bang te maken met het rowie spook wy liaddi n gaarne evenals by de verkiezingen voor de Tweede Kamer principieel den stryd gevoerd uitsluitend voor de eigen beginselen Maar het geldt hier de Ktaten om te zetten De meerderheid in de Staten beslist ten slotte over de richting der gekozenen Kn om in dien strijd de overwinning te behalen is by de tegenwoordige numerieke verhouding der partyen eendrachtige samenwerking van alle uiet kerkeUjkin gebiedend plicht Ziedaar de reden waarom wy vast iianeengesloten den siryd aanbinden tegen al wat kerkcHjk is Moge in dien stryd aan ons de zege zyn Buiteolaadscti Overzicbt Ken merkwaiirdige opvolginga qoaestie staat In bet grootberlogdom Laionborg te wnchtoD Na den dood van koning Willem III van DranjoNassan ging de opvolging in hut grootberlogdom ingevolge de bepalingen van bot tamilieverdrag van 30 Joni 17H I goedgekeard bg art Tl van bet Weener tractaat van 9 Jnni IHl ï over op den oudsten mauneiyken agnaat van de Walramscbo linie van liet hols Nassau hertog Adol van Nassau Deze liet bj lijn overljjden in 1 I0 de groothertogelpe waardigheid na aan zijn eenigen toon Wilhelm die gebnwd is met Maria Anna van Porlngal uit welks hnwelyk zes dochters geboren zjjn Nd bepaalt het amilieverdrag van 10 Jnni 1783 dat de opvolging in Lniembnrg ilecbl kan overgaan op de vrouwelijke linie wanneer de mannnelgke tak geheel is uitgestorven De groothertog acht dit goval aanwodg en heelt bil de Iiuiemburgsclie kamer een wetsvoorstel laten indienen waarbjj bepaald wordt dat na liJn overlijden do opvolging zal overgaan op zyn oudste dochter Haria Adelbeid onder regentschap van haar moeder grootbertogin Maria Anna Men weet dat tegenover de verklaring van den kapitein der gendarmerie uit Barcelona die Ferrer als den leider van den gaoichen aanslag tegen den Koning aanduidde Ferrer s minnares de romantische modedeeling beeft gesteld dat haar mingaar eo Morral medeaingers om haar hart zoaden zyn geweest Deze tegenstelling is bet hoogtepant van het gotaigcnverhoor gebleven Verscheidene lieden zyn komen zeggen nooit iets van anarchie te hebben bemerkt de bestuurder der Madrlleenscbe Progre JSo beeft Ferrer s school geprezen als een stichting in het belang van den vooruitgang waar van anarchie geen sprake kon ign ook is getaigd dat Ferrer op den dag van den aanslag zich te Barcelona heeit bevonden Na het gehoor van getuigen hoeft bet openbaar ministerie verklaard ign copclusiên Ie handhaven In de Doema is een interpellatie over de straleipeditie tegen eenige Kaukasische dorpen namens den stadhoader van den Kaukasas door baron von Nolde beantwoord die da door den interpellant ingebrachte beschuldigingen van onnoodige wreedheid wederlegde D Doena beilook daarop met 210 alemmen tegen 164 van de socialisten en de srboidörfpartg tot de eenvoudige orde van des dag De minister vsn landbonv print Wasiililkjkol beantwoorde een interpellatie nopens de emigratie naar Siberië H j verklaarde dat de rcgeorinj wel verre van roaatregebin te nemen welke de emigratie in de baad werkten er naar stt efde een normalen toestand in deze te scheppen Üe emigratie naar Siberië nam volgens den minister ongeboorde afmetingen aan Het aantal emigranten wns in 1907 verviervoudigd vergeleken by 190fi Uee i maatregelen van eiken aard ook konden den machligeo stroom tegenhouden De regeering kon niet anders doen dan de emigranten Ie wijzen op de raoeiiykbeden welke hen in Siberië wachtten De Russische Doema hield gisteren haar 43e byeenkomst h t getal dat voor de eerste Doema noodlottig geworden is En de geheela liustische pers staat voor de vraag wat nuf De conservatieve Petersburgskga Wjedomosti dringt op een spoedige ontbinding aan en noemt elke aarzeling een misdaad de Nowoje Wremga geeft hoewel minder kras denzellden raad De gematigd liberale Slowo daarentegen zegt dat slechts domooren of misdadigers tot de ontbinding kunnen raden Belangwekkend zgn de uitingen van het K D blad lijetsj dit blad meent dal een goede oplossing onmogeiyk is zoolang Rusland geen verantwoordelgk kabinet beelt Maar bet blad erkent tevens dat in deze Doema geen meerderheid te vinden is waarop een regeering steunen kan Of de Doema verder levensvatbaar zal blgkrn hangt er alleen van af of oen poging tot ver7oeniog zal worden ondernomen VV il de regeering dit doen dan moet zy geen tyd verliezen Algemeen is men overtuigd dat Stolypin de ontbinding niet wenschelgk acht zoo er in de Doema een meerderheid gevonden kan worden waarmode bg kan werken Een dergolyko niting gobruikto de Tsaar ook toen bg lot iolowin zeide dat in de Doema een krachtig centrum moet worden gevormd Tot nog toe was do meerderheid steeds een toevallige uit verschillende partgen samengestelde geen vaste Kn daarmede kan de regoering niet rekenen Zoo zal bot ten slotte van de Doema zelf afhangen of zg ontbonden zal worden of niet Toont zg zicb eitelgk in staat te arbeiden in de richting die bet Stolypin mogelgk maakt met baar saam te werken dan zal de ministerpresident ook ib de tookjmst bg don Tsaar met succes kannen optreden tegen het streven van bon die op do ontbinding der Doema aandringen Het bericht dat reed nu tot de ontbinding der Doema besloten is wordt van die zyde ook verspreid Maar zoolang Stolypinvaststaat en bot vertrouwen van den Tsaar bezit kan bg de ontbinding nog tegengaan Docb dan moet hy zooals de Rjetsj uiteenzette spoedig pogen een werkdadig centrum in de Doema tot stand te brengen Koning Franz Josel van Hongnrge is gisteren in Boedapest aangekomen De politie bad uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen daar de sociaal democraten een groote betooging voor bet algemeen kiesrecht badden georganiseerd Langs den weg dien de koninkiyke stoet volgen zon waren meer dan honderddnizend werklieden opgesteld die jnichkreten aanbleven op het algemeen kiesrecht en manifesteerden tegen bet ka kinetWekerle Uit honderdduizend monden werd de koning begroet als de volkskoning Hel is bekend dat koning Frans Josef aan bet miuisterieWekerle den eiscb heeft gesteld dat in Hongarye bet algemeen kiesrecht tal worden ingevoerd en dat hy eerst dtarna de lex AnSfassy ter invoering der grondwetteiyke waarborgen wil goedkeuren Juist daarom is de koning op dit oAgenblik by bet volk bg de arbeiders zeer populair Nadat de koning bet peleis was binnengegaan trokken de duizenden die langs den intocbtsweg waren opgesteld onder het tingen van sociali itische liederen naar de Club der Onafbankeiykheidspartg waar krachtig gemanifesteerd werd tegen de coalitie en tegen het kabinet wyi dit nog altoos niet den wensch des konings op olgd e en een voorstel tot invoering van bet algemeeno kiesrecht bg de Kamer indiende Verspreide Berichten FamanuK De ingeschreven zeelieden te St Naiaire Agde Cherbourg en Nantes hebben het voorbeeld bnmier kameraden In Hilvre en Marseille gevolgd en Toubin moet nu nog volgen Ook de rechter van instructie is tot de overtuiging gekomen dat de lanslag op afgevaardigde Leroy Beaulieu bg den laatstan Terkieiingaveldtooht Teriooneo li omdat de man bet blgkbaar leU op toev beelt gezet Voor de reclame weet u DllT CHH D De in Weiraar vei aderde Synode heeft toestemming verleend tot bet verleenen van bgstand door geeitelgken bg Igkrerbran diogen Nu de justitie de aanklacbt van Von Helite tegen Harden niet wil Vervolgen beeft de loitenaulgeneraal ansser Dienst tick net zgn klacht tol den minister van jostitie gewend De koning en do koningin gaan d vol gende maand een lezoek brengen aaa Ierland Men beobt groote beteokenis aan dal bezoek mei bet oog op de nationalistiscbe propaganda en de bverenonlusten Veertien daag geleden is er tn den scbouwbarg te Dublin bg het spelen vm bet EngeUche volkslied luid gefloten Volgende week Zaterdag gaan de Londenscbe lord mayor met zyn scl epeneu naar Berlijn Chik Tweehonderd roevers bebben de marktstoi Ttjoctnoeiwoe op 3 raglen alstandi vaa Hweitsjan tnaschen Hongkong en Canton geplunderd Door vrgbniters zgn Tsjhöeihof eo Wonglik bezet en nu is er ook nog een opstand in het district Tsering Taosjia uitgebroken Koed nienws voor iJouda Zennwachllgbeid ragpjjn gele kleur slapeloosheid prikkelbaarheid slechte eetlust rusteloosbeid zyn alle leekenen van niergltt in bet bloed Foster s Kugpgu Nieren Pillen geven hulp en kracht aan de nieren zoodat ze niet alleen die vergiften wegvoeren maar het bloed volkomen en regelmatig altreeren en zoodoende een terugkeer der kwaal voorkomen Daarom juist geven Fo ster s Rngpgn Nieren Pillen een blijvende genezing De Heer C A Janssen Merwedekanaal te Maarssen deelt oni mede iedurcnde acht jaren heb ik aan een nierkwaal geleden Deze openbaarde zicb door een hevige PÖn in de rechlerzy onder de ribben en by de ruggegTaat in het smalle gedeelte van den rug Het was oen loonie torneerdrukkende pyn die iemand droefgeestig stemde rogn enkels en poison waren menigmaal opgezwollen eo de urine was hooggeel gekleurd en liet een wit bezinksel na Ik bad last van maagzuur en n at ik ook aanwendde ik kun niet tol beleracbnp geraken H n aandacht werd gelrokken door de goede berichten omtrent Foster s liogpgn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te bebben gebruikt gevoelde ik een groolo verlichting Met den dag nam myn beterschap toe en na het eerste doosje Ie hebben geëindigd gevoelde ik baast geen pyn meer Gaarne zal ik dit goede geneesmiddel aan eventueete lijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig V bet publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt Let er op dat gg de échte Foster s RngpgD Nieren Pillen bekomt elke ècbte doos voert den naam voluit benevens de bandteekening van James Foster Zg zgn te Gouda ver krggbaar bg do Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen BINNENLAND STATEN GENEHAAL T K K n B H n K m Zitting van Vrydag f Juni Onderzoek naar bet vaderschap Het debat wordt voortgezet over art 244b van het B W De beer van Bylandt acht het dringend noodzakelgk den eiscb te ontzeggen aan de vrouw die een erkend ontucblig leven leidt Uok verdedigt spr sterk de bepaling dat de vordering ontzegd worde aan de vrouw die omgang bad met een man wetende dat by gehuwd is En ten slotte zoo bS willen voorkomen dot na den dood van den verwekker nog een actie zou kunnen worden ingesteld De minister van Joslitie de verschillende amendementen besprekende bestrydt allereerst dat van de heeren Limburg c s om de actie niet by de rechtbank docb by den kantonrechter Ie doen instellen De vordering is bg de rechtbank gebracht om een deugdeiyke en grondige behandeling te waarborgen Op een punt is de minister echter lot toenadering bereid nl om de zaak wel by den kantonrechter te brengen wanneer er geschil ontstaat over het bedrag der uitkeering Het amendement Limburg om het vonnis uitvoerbaar bg voorraad Ie verklaren acht d mlaiiter onnoodig omdat de wet dit than reeds toelaat Ook het amendement om koslefooze procedure te verzekeren is 1 1 eileliik niet meer noodig echter zet de minister zich niet schrap tegenover bet amendement De minister ontraadt bel amendement om de octie te laten instellen bg de rechtbank in de woonplaats van den verweerder Immer de woonplaats van hel kind gaat voor omdat zich daar alles afspeelt wat met bet proces verband houdt Da minister achl onnoodig net amende mentvan Idsinga om de vordering te ontzeggen indien de moeder vóér do bevalling een erkend ontucblig leven geleid beeft Volgens het gister aangenomen art 344a toch kan de rechter reeds de vordering ontzeggen indien hg in gemoedo overtuigd is dal de verweerder uiet is de vader van het kind Ook ontraadt de minister het amende mentvan Idsinga tot ontzegging der aclie indien de moeder wist dat zg met oen gehuwden man gemeenschap had Spr wgst er op dat deio onderscheiding juridische bezwaren beelt daar onze wet baar niet kent Maar bovendien moet men allereerst letten op bet uitgangspunt van dat ontwerp nl om in het belang van het kind een regeling Ie maken Bovendien men moet het den man juist niet gemakkelgk maken Do beer Limburg verdedigt nader zgn amendementen en be strgdt met nadruk bet amendement o n de actie to ontzeggen als de vrouw weet dat de inan gehuwd was De man zou zich dan op zgn wettig buweIgk gaan beroepen Üe heer van Wgnbergen wgst er op dat bet Regecringaartikel een toestand zal scheppen waardoor men al wordt do vordorinK afgewezen ti ich zyn leven lang als de vermoedcliike vader zal biyven aangewezen Regeling van werkzaambeden Op voorstel van den voorzitter worden nog eenige ontwerpen aan de orde gestold ter behandeling op den IHn Juni als wanneer het afdeelingsonderzoek vormoodelgk zal zgn afgeloopen Tegen het daarbg aan de orde stellen ook van de wgziging van de Drankwet oppert de heer Hoepiakerk bezwaren waarna de voorzitter dit onUvorp alsnog van de nieuwe agenda afvoerde Na afloop van do behandeling van deze nieuwe Igst zal weer tot het ijci s worden voortgegaan met bet Vaderschapsoiitwcrp Onderzoek aaar het vaderschap Bg de voorteolting van de discussies over hel Vaderschapsontwerp zag do heer van Idsinga die nader zijn nraendomenten verdedigde plotseling verder van het woord al omdat hg uit gebaren van den voor ilti r meende op te raorken dat deze misnoegen over den duur van hel debat te kennen gaf De heer van Idsinga ging zitten en do voorzitter antwoordde niel op de opmerking Do heer Lobman blgft volhüuden dat bet hnwelgk benadeeld wordt indien men in do wetgeving introduceert bet eginsel dat gezorgd wordt voor het kind van ile bgzit lerwyi de heer Hngenholtz de exceptie die de beer Lohman in de wet wil brengen krachtig biyft bestrijden Do beer Heemskerk waarschuwt verder ten ernstigste tegen de amrndementen Limburg c s die bestemd zgn om bot ontwerp ten gronde te richten Het amendement door den heer Lohman verdedigd beslrgdt spreker omdat de rechtsplicht tot onderhoud van hot kind niet weggenomen wordt doordat de vrouw gemeenschap bad met een man van wien zg wist dat by gebnwd was De beer Kegout sluit zicb volkomen aan bg de meening van den heer van Wgnbergen dat al wordt een actie algewezen op grond van erkend ontuchtig gedrag von de vrouw t6cb de persoon tegen De heer van Veen trekt in zgn amendement om den verjariogstermyn Ie doen ingaan betzy van de geboorte van bet kind af hetzy Tan bet t jdstip der laatste uitkeering af omdat het amenderaqut van Styrnm voldoende geeft wat spr wenscht Nadat de beer van Styrum zyn amendement nader verdedigd heeti wordt de zitting verdaagd tot nadere byeenroeping vcrmoedeiyk 18 dezer De voorzitter der Kamer deelde mee dat de minister van Buitenlandsche Zaken ten gebruike vaü de leden kaarten bad toegezonden ter bezichtiging op Dinsdag avond a s tusschen 8Vi en 10 uur van de tirafelyke Zalen Het bestuur der Christen democratische partt voorzitter de heer Staalman beeft In een manifest aan de kiezers bet standpunt dier party uiteengezet Wg lezen in dat stuk o m Hoewel het voor ons op hetzelfde neerkomt of de meerderheid in de Eerste Kamer rechts blütt oi Imka wordt toch dringen wg er bg dt kiutn Un iterkita op aan dat i j in die provinciën waar de Statenverkiezingen overwegend politieke beteekenis bebben loor links kiezen en zoo krachtig mogelgk de verkiezing der Unksche caudidaten bevorderen Dit doen wg na de volgende opnieuw opgedane arvaringen Op g vnd vau bet feit dal het voor ons hetzelfde was wie van de beide groepen in de Eerste Kamer de meerderheid heeft hebben wg naar beide zgden de vraag gesteld wie bereid zou zgn aan de Christen democraten in do Provinciale Staten invloed te geven en te verzekeren En doordat wg door geestesrichting ons het naast verwant gevoelen aan rechts hebben wg speciaal roet de coalitie een arcoord zoeken Ie trelfcn Dit is echter afgestuit op den onwil der RoomscbKalhblieken en der Christeiyk bistoriscben do meest reactionaire groepen in do coalitie Nu de fatale macht van het conservatisme in de coalitie ons op zoo doorslaande wgzo bleek moeten wg ille middelen in bet werk stellen om aan d combinatie zooveel mogelgk albrcok te ilo n en haar zoo mogelgk in de minderheid te brengen Er moet komen meer dan ooit word het ons nu wéér duidelgk een andere partggrocpeering waarby de deuioorntio vrg komt Ie staan tegenover het conservatisme In Friesland in Overgael en vooral iu Znid Holland als één man Links Geine g le Bericlitet De gemeente secretaris van Lucenn in Spanje heeft Zondag l l op eoii zonderlinge manier zeUmoorii gepleegd Do man was aan den draijk vorslauW en men schrgft ook daaraan zijn wanhopige daad toe Hg logde m zgn hnis lien dyoamietiiiitronon in oun kring plaatste zich in hot inuiJen liet de patronen onlploffou en werd met egn ln elo huis vernield Men meldt uit Ziiuudam Onze plaat solgke aldooli ig van den Volk hond vcreeniging tegen drankmi broik beeft besloten hot bestuur te machtigen eene pro pagaii taeommi ssie te benoemen om zoodoende zoo mogelgk lo komen lul hel 8 winters organiseeren van populaire bgoonkomsten op hel gebie l viui kunst en wuletischap Verder is aan bjt botuur opgedragen te Alkmaar Te Stoppoldyk viel gisterenmiddag een knnnpjo dal mol zyn zusje speelde in eon ilicpo s lüi t Hot raei jo liep naar hui om het Ie vul tellen waarop do vader loritond met een rgt toesiiolde en na lang ookon zjjn zoonljü dat reeds gozoniien was ophaalde Ieder meende dat de kleine dood was want hy had minstens tien minuten under water gelegen Een paar ingezetenen begonnen echter de kunstmatige ademhaling op den drenkeling toe te passen en raet sneces Want nadat men ruim een balt uur daarmede bozig was geweest begon het kind teekeni n van leven te geven het kwam steeds moer by en daags daarna was hot bgna weer evon lri uh nla vóór bet ongeval M Cl Te Tel meldt Door den lagen waterstand geraakte Hr Ms oploidlngM ohi p Pollux gisteravond voor de reede van Hoorn vast Door do krachtige hulp van de Hoornsche boot ge lukte hel evenwel het chip weer vlot te krijgen Hr Ma rainmonitor Heiligerice die bg Urk vastgoloopen was is gisterennnmiddag omstretks twee uur door eigen middelen vlot gekomen door hel oploopen van bel water en nadat trossen met ankers zgn uitgebracht kunnen werden Stadsii iemvs GOUDA S Juni 1907 De staking der sigarenmakers is opgelieven Van de 67 die hel werk hadden nedergelegd of nilgesloteu waren kunnen er Hl op de verschilde werkplaatsen of fabrieken geplaatst worden Van deze ti7 zgn er 17 vertrokken zoodat nog i i personen zonder werk zyn De gehoele staking heeft H wekeii geduurd en bet resultaat is geweest dat de patroonsvereeniging niets beeft toegegeven Namens de plaatselgke Anti Revolulionaire Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning de R C Kies vereeniging afdeeling Gemeenteraad en de Vryzinnige Kiesvereeniging Gouda verzoekt men ons mede te deelen dat bedoelde Kiesvereenigingen besloten hebben bg de aanslaande verkiezingen voor den Gemeenteraad elkanders aftredende leden niet te bcslrgden De bedoeling ii de komende vtrUeiingeo voor zoover zalks vao de aoti reTolutionaire roomsch cathelieko en liberale partg albangt tonder stemming te doen afloopeo Mochten onverhoopt van andere tyde nug caudidaten worden gestold toodat eene stemming toch noodzakelijk wordt dan hebben bedoelde kiesvereenigingen besloten zonder onderscheid van richting de candidaturen van alle altredende loden te steunon en die leden alle te stemmen Gisterenavond irad in de zaal Kunstmin der Sociëteit Sfcs Genoegen op do heer Mr P J Troelslra caudidaat voor bet district Goud die gesteld is door de suciaaldemoeraten met do hh ter Laan en Schaper Door den beer Troelslra werd algegevon op de vrgzinnig demooraten ou do liberalen vorige ministeries dor kerkolgke parlgen kregen ook wel eens oen bentt DoLiat werd niet verlangd zoodat deze bgeonkomst oen zoor kalm verloop had De zaal was geheel bezet G a s c o n t r 111 e 7 Juni 1907 5 uur namiddag Druk 41 m M Lichtkracht 14 SI Kaarsen vS gr j Onze vroegere stadgenoot de beer J G B van don Bergh tlians sergeanl majoor bg het lOo Kogimcnt Infanterie to ilaurleni isgeslaagd bg bet Ie s l raveobaKo gehouden ezamen vour Adjudant Kwartiormeesicr Voor d benoeming tot ondorwg er 2e kl aan de Openbare Burgert chool uau do Ainalia van Solmsitraut te s llage worden voorgedragen de boeren J A Pronk nlbior R Iloogliind Wormerveor T Meyering s Gravontando MolRKAi Ki i K Donderdag avond trad voor de Vrgziiinige kiesvereoulging J endracht maakt Macht alhier in het cufó van den hoor 11 Veisluot op als preker de beer Jhr Mr W Th C van Doorn candidnut voo r de Pnivliicialo Stalen in hot distriet Zooiermcer Van de gtlegonhoid tol debat werd gebruik gemaakt door don heer Kolgn uit Gonda VRIJDAG H JUNI i oorzUter de liurgoraeskter Tegenwoordig alle loden Ie noiuleii der voiige vergadering worden voorgele c en onveianderd goedgekeurd De Vüorzillor doelde mode dal door God SUlen was bencbt gezonden van do ontvaDgsl van liet genomen rna lhbesluit tot wijziging van arl Cli dor alg pulitic vorordoniiig Aaugeuoinen voor kennis evlng Ingekomen I Het rapport der raadscommissie belast geweest met hel onderzoek van do rokeoiug der scbullerg over UJOii tot gocdkoariiig ttdviseerende De Voorzitter bracht de commissie dank voor hot uitgebracht rappoit en sleldo voor du rapport mot de rekening te visie Ie leggen Aldus besloten l Het rapport der raiidscommissiu belast geneest met lioi oudorzoel dor rekeningen van do genabsidieerdo inslelllngen van weldadigheid tot goedkeuring advlseerendo De Voorzillor bruchl ouk deze commissie dank voui bol uilgebracol rapport en stelde voor dit nipport met de lokeningeo ter visie te leggen Aldus besloten 3 Eon voorstel van U en W tol wiljiging der vorordening van polilio l oarhg voorstellende lucordere agenten in diensl te nemen Ter vi ie 4 Brief vau B en W naor aanleidingvan een verzoek van H G van dor Wolf om de hem loebehoorende grond kosteloos tü willen overnemen Ter visie Ken voorstel van lt eu W om eenstukje gorioleerde grond lo verhuren a nL van der Beek Ter visie Een voorstel van B en W om een stukje grund aan de Vest te verkoopen aan C Galama Ter visie 7 Een adres van den beer WilbofKeusom uilgang In het Regentefse planHoen Ter visie H Een rapport van B en W op het adres van T van Kanten om kwi tscltrlding van schadeloosstelling tot alwózlng td isecrende Ter visie 9 Een voorstel van B en W tot bet aanstellen van een hulp apotheker e Is voor bodei aan de orde gestald 10 Een rapport van B en W op het verzoek van P Ooms tot bestraling van de Krogerlaan Ter visie II Een brief van h de Buora dank zeggende voor zjio beneeming tol brngwacbtcr Aangenomen voor kennisgeving 12 Een adres van bet Hoofdbestuur von de vereeniging van sc oonbeidebeginael op de openbare chool betreffende het zaog derir IB bMdea r a B i W tel afdoening 13 E i adrsB van C van der Stok te NienwpoorI verzoekende onlbetflng van schoolgeld voer een leerfcg van het gymnasiam Da Toortitter B en W stellen voor de gevraagde onlbetflng te verleenen Aldus besloten 14 Een adres van H A M Dniusloe vartoekende alsnog Ie worden toegelaten lot een nader onderzoek in zake bel vergunningsrecht De voorzitter dealde mede dat de termyn was verstreken toodat hierop afwgzend moetworden beschikt Aldns bealoten Aan de orde Do samenstelling der stemburoaui voor de verkiezing van 3 leden der Prcvinciale Stalen Benoemd worden tot 2 leden in het 1ste steindislrict de hb Donker cu Van der Ree tot buitengewoon lid de heer vau de Velde Voorzitter in bet 2de slemdbitrict de beer van Galen iet leden de hh Dessing eu Knuttel en tot bnitengewoen lid de heer Jongenburger Voorzitter in het 3de stejndistrict do beer Mnyiwgk tot leden de bh I erck8en en de long en tot buitengewoon lid de beer vau Kgk an de orde De lekeningeu over 19U6 van de Volksgaarkeuken en bet Hoffman s Gosticht Het voorstel tot uilgifte in erfpacht aan de Gondsche Waterleiding Maatscbnppy van een stukje grond aan Schieland slloogeu Zeedyfc Worden goedgekeurd Aan do orde Hot voorstel tot wgziging van hot Reglement voor do Slnds iMuziokscbool De Voorzitter Hier ia nog een tweede wyziging voorgesteld en wel nib de vacautie gelgk te stellen met do Ute Burgerscholen der gemeente Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel in take de gemeente Apotheek Wordt goedgekeurd Aan de nrde De plannen voor het vaa ilsrionZieken hnis Hierover bad een uitvoerige discussie plaats Do hh Derckson en van Eyk wilden liever op kleiner ech lal beginnen de heer Derekien stelde oen uniendemont voor uin het ziekenhuis niet moer te doen kosten dan 1 125 000 Het nineudeinent van den heer Dercksen weid in stemming gebracht en verworpen met 11 tegen 8 stommen die der bh van Galen Maötwyk Dossing Donker Vingerliiiif leirgonbhrger Deiokfcn en V n Eyk Hut vooislol van B on W werd daarop aiiiigenomen met 11 legen H stemmen Dii VüorHteiuiner raolie Doroksen waren nu do tcgenalcroniors Do heer Maiilwyk had in den loop der discussie voorgesteld do verwarming en verlii bting uit bet onljterp te lichten alleen dat tot verwarming word daaruit gelicht en daarop werd in stemming gebracht I voorstel om do voriichtiiig uit hot ontwerp Ie laten Dit word aangenomen net IH tegen 1 stem die van don heer Herman Mets meer uao do orde zynde werd do vergadering door den Voorzitter gesloten Alle nog retteerende ZüMEHMANTELS en CO TLllKS worden tot veel vermlu dordo prgzen OPGERUIMD Hoogachtend rfju jfy wsrurr if Specialiteit in COSTUMES MANTEL HLOUSEN en JAPONSTOFFEN meldafirby pa sonde GARNËERINGEN Burgert 1 ka Sta ad GEBOREN 6 Jnni PWer ouders T Nyiiuis en A van Eyk 7 CtrnellB Anthonisj ouders 1 C Rietkerk en O Broer Cornells Joseph Maria ouder A P 1 van Dam en A Copier 8 Anna Maria ouders N ligs en A G Schot OVERLEDEN O Juni A van Vliet huisvr van V II Poeiers C2 j ONDERTROUWD 7 Juni J Dekker en E Bynbonl C van Dam en N Anker AÜVEIITM TIIIN 1II I i i i i I I Bevallen van een Zoon D J EVERDJNG oii Joaa Den Haag 7 Juni 1907 ï ri KeplerilraiJ tó