Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1907

l n naar Rotterdam telegraafkantoor de verplaatsing van den commies der telegrafie 2e klasse I Klaasen van Wageningen naar Nymegen zal ingaan 16 Juli in plaats van 1 Juli Stadsnieuws Alle nog rosHjeronde ZÜMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot voel verminderde pryzen OPGERUIMD Hcjogachtend ê in DISTRK T A J IJSSELSTIJi AzN in II 41 W B F GREVENSTUK en in III A J IJSSELSTIJN m HET BMBTVVB DEB raiJZ DEM VEBEES t en daarover met de andere partij wilde beraadslagen niet als minderheid maar als partQ 2oodat zü in staat WQzen zou tegenvoorstellen te doen De regeering toont zich over deze houding der conservatieven zeer ontstemd De Retsj het officioele orgaan der kadetten heeJt een ballotje opgeworpen over een oventaeel samengaan van de kadetten on de Octrobisten by de verkiezingen Zal er samenwerking tusschen deze partyen tot stand komen P zoo vraagt bet blad Naar onze meening is bet üogenblik nog niet daar in deze oen besluit te nemen Wo weten nog Ie weinig wat we aan de Octrobriaten hebben en ook weten we niet wat er nog gebeuren kan dat wellicht onze opinies zal wijzigea De Times verneemt inmiddels uit St Petersburg dat op de conferentie van gedelegeerden der constitutioneel demociatisobe party een motie van afkeuring is aangenomen ten aanzien van do handel wyze der Retsj die geheel op eigen bontje gezinspeeld heeft op de mogelijkheid van samenwerking tnaschen kadetten en Octobristen Tevens wordt in die motie een afkeurend oordeel nitgesproken over die leden der constitutio neeldemocratische partij i zich aan den vooravond der Doema ontbinding aan de zyde van Stolypin hebben geschaard zij t ook mot het doel de Doema te redden Verspreide Berichten Fbabkhuk Algemeen vreest men dat Jleraenceau s plan binnenkort te beginnen met het doen innen der achterstallige belastingen in het Zuiden aanleiding zal geven lot bloedige tooneelen In het arrondissemet Bózier hebben de deurwaarders besloten geen beslagleggingen meer uit voeren met het oog op hot daaraan verbonden gevaar Marcelin Albert moet in de gevangenis ziek zijn geworden Het detachement muiters bestaande uit 627 onderofficieren en manschappen is te Sfax in Tunis aangekomen Er is niets bijzonders voorgevallen DuITSCHLANl De keizer beeft bü inwilliging van Posadowsky s verzoek om ontslag diens verdiensten in een persoonlijk schrijven warm erkend en hem zijn borstbeeld in marmer ten geschenke geven De nieuwe minister van binnenlandscbe zaken Bethmann Holwcg is met de tijdelyke waarneming van de functie van den rijkskanselier belast De Kamer van Koophandel te Borlyn heeft zich nu ook tegen het denkbeeld v in een wereldtentoonstelling in de hoofdstad uitgesproken De bekende Jodenhater graaf Pückler is door den gevangenisdokter gek verklaard en op vrije voeten gesteld Het heet dat by alweer een vergadering beleggen wil maar de politie zal het hem nu verbieden RUSLAJI Een bende Kozakken is bij Radzivilow do Oostenrijksche grens overgetrokken en heeft daar het gezin van een Joodschen herbergier schandelijk mishandeld De herbergier en ziJn vrouw zyn dood geschoten nadat zy naar hartelust geplunderd en geroofd hadden Een schoondochter van den kastelein werden beide handen afgehakt Het hals ging ten slotte in vlammen op Twee der onmenschen zjjn door de Oostenrijksche politie gevat BINNENLAND STATEN GENEUAAL K K R S T K K A M e K Vergadering van Zaterdag 29 Juni Arbeidscontract De heer Stork geeft alvorens hiJ zijn bezwaren tegen het ontwerp ontwikkelt uiting aan zjjn goede gezindheid jegens de Regeering Het ontwerp echter levert een groot gevaar op voor de ontwikkolin van de nijverheid en zal in velerlei opzicht den ondernemingsgeest fnuiken Waarom zijn de mannen van de praktijk niet te voren gehoord f Voorts wijst spr op do hoogst onzedelijke strekking van art 1637r waardoor men hem die een gemeene daad verricht toet loon moet betalen Een ander bezwaar geld art 1638c de uitbetaling van het volle loon bij ziekte welk artikel al is het ook niet bindend aanleiding zal geven tot zeer veel strubbelingen Ook tegen het staangeld op den opzeggingstermijn heeft spr bezwaren ze zullen geen doel treffen Nóg is spr gekant tegen de uniforme aeling bij dit ontwerp Met den heer Regout is spr het eens dat deze wet is onpraktisch plaagziek en wantrouwwekkend De hoeren Hovy en v d Feltz verdedigen het ontwerp do heer Franszen verklaart zich er tegen Donderdag 11 uur voortzetting V UE DESCOIN FERENTTE Do Koningin zal heden tegen 12 uur de eerste gedelegeerden ter Vredesconferentie in gehoor ontvangen Deze audiëntie is in gala De voorstelling dor andere hoeren zal volgon op het tuinfeost van Maandagavond Het Nooische parlement heeft het Haagsche verdrag van lH9i betreffende de wetten on gebruiken van den oorlog te land goedgekeurd De consul generaal van Noorwegen te Rotterdam gaf Zaterdag te s Hage in restaurant Royal oen diner aan de Noorsche delegatie ter Vredesconferentie en aan eonige Noorweegsche consuls in ons l ind V jor do dryvende mijnen Italie s voorstel ten aanzien van de onderzeescho my nen is gegrond op de meening dat wegens de uitgestrektheid en de ligging van de Italiaansche kust deze niet anders dan door middel van dryvende mijnen e d kan verdedigd worden De eerste gedelegeerde van Noorsvegon ter Vredesconferentie de beer Hagerop gaf Vrijdagavond een gastmaal aan verschillende gedelegeerden De minister van Tets zat mede aan Gemengde Öerichten 1 I TJiiadagavond toen te Middelburg do aitïslag van de herstemming voor de Provincia ïeStaten bekend was gemaakt deed even laterhot gerucht de ronde dat op een stembureaude getallen verkeerd waren ingevuld m dusdo uitslag anders kon uitvallen Het laatste bleek niet het eerste w l Het gold tóch niut een vergissing in dieoptelling of een fout bij de aanteekening de steramen maar een verkeerde invulling vanhot procesverbaal gevolg vaö gebrek aalioplettendheid 1 Viel zoo iets voor op een dorpje in deh actiterlioek men zou daarover zich niet zoo zeer verhazen hoewel het ook daar ergernis zou wekken schrijft de Midd Ct Woensdagnacht half 1 werd aan de politie te Watergraafsmeer bericht gebracht dat aan de Weesperzijde een dubbele moord was gepleegd Bij onderzoek vond zij inderdaad in het gras tegen den dijk een jonkman on een meisje met een revolver naast zich Het meisje H H oud 21 jaar was aan het hoofd gewond en blijkbaar bewusteloos de jonkman C A W 19 jaar van beroep letterzetter lag tegen haar geleund en was ongedeerd Een geneesheer verbond do wond en deed het meisje naar bet gasthuis vervoeren de jongen werd door de politie meegenomen Volgens zijn zeggen had hij zich van het leven willen berooven en het meisje met wie hy sedert korten tyd omgang had zon niet zonder hem hebben willen achterblijven en uit wanhoop de revolver eerst voor zichzelve hebben gebruikt Daarna had hiJ zelf het wapen genomen doch de drie patronen hadden geweigerd De jongen maakte door zijn hoogst ongunstig uiterlijk en vreerade verhalen van omgang met vorige meisjes op de politie een zeer slechten indruk Hy was sinds kort in Amsterdam terug uit Arnhem waar by zes weken als zetter had gewerkt Den dag na zyn terugkeer had hy zyn flets beleend voor f 32 van welk geld hy de revolver had gekocht en verteringen m aakte Het meisje is reeds vyf jaren in dienst by een familie op de Ceintuurbaan en gevoelt zich byzonder tot den jongen aangetrokken In hoever hier aan misdaad moet gedacht worden zal voorloopig een duistere zaak blijven Maar de politie acht W een g vaarlyk persoon wiens gangen behooren te worden nagegaan De ouders van het meisje met het geval in kennis gesteld en ter confrontatie met VV naar het politieposthuis gekomen gaven ten duidelijkste blyk van hun groote minachting voor hem Men meldt aan de N R Ct De Nederlandsche Vereeniging van spooren trarawegpersoneel heeft een rondschryven gericht tot verschillende vereenigïngen van spoorwegpersoneel om een krachtige beweging op touw te zetten om de nieuwe reglementen dienstvoorwaarden voor het personeel die met 1 Juli in werking treden en voor vyf jaren vastgesteld ziJn verbeterd tekrygen De reden daarvan is dat de voor het personeel vastgestelde dienstvoorwaarden by velen teleurstelling heeft gewekt en ook al zyn er eenige verbetering in opgenomen inet de groote grieven en de talryke wenschen van het personeel kenbaar gemaakt door organisaties en groepsverte enwoordiging zoo goed als geen rekening is gehouden Het voornemen bestaat in de maand Soptember een congres van apoorwogpersoneel te beleggen waar ieder spoonvogman tegenwoordig kan zün en waar de nieuwe dienstvoorH aarden kunnen worden besproken waarna een gemeenachappolyke gedragglyn kan worden vastgelegij Op een kermis in do gemeente Hengoloo Oeld is het zoontje van een landbouwer uit een draaimolen gevatlen en dood opgenomen Rdchtzaken In een buii sche Rechtb de bohandeli Drogtrop K op heeterdaai 31 Mei I Verbrugge tweemalen ui Van de bi de anderen Het O aan do Bk iiet ten lasl Oeëiscll wi aftrek der jKoIlaard D igevang nisst iigewone zitting der jia emlik word Zaterdag vjErtgezot der zaak tegeui deaifbrekers lllaard Junge en Bakker die betrapt zyn in den nacht vanThans was ook do galtnigewiens afwezigheid delteaak gesteld oi verachaBeii laagden beSende alleen uMngiS itkendon S bracht ee woord van hqlde raeildaaiifhe politii en ichtto gelegde overtuigend bosiezon d tegen Junge 37 jaar met preventieve hechtenis tegen ogttoi én Bakker èlk i jaar jPosierilen en Telegraiihle l f B e n o e m d lulij to commies der poMeryeA en telegrafie ftl klasse de adspit rnnt coramiezen d r posterijen en telegrafie P Hoogschagèo J Ti élman W J C Albers J H Daitgeniu S i E M Poelman en de surnupierairs der pojsceryen en telegrafie J H Brieb J F C Npllssen en E A J Baron van i Voorst tot VMïst tot briovengaarder te Boschkapo lei J Dobbelaar 16 Juli tot brievengaarder te Nieuwerbrug de postbode T van En leo te Montfoort V 6 r p U a t s t l j Juni de klerk derposteryen en telegrafie 2e klasse H C Pasmanvan Rotterdam telegi aafkantoor naarDobrn 16 Juni de sqrdunii iair der posteryen en telegrafie J Fransen van het postkantoor naar het telegraajkantoor te Rotterdam de klerk der posteryen en telegraflo Ie klasse A J Absil van peventer telegraafkantoor naar Meppel dk klerk der posterijen en telegrafie 2o klas so L F van der Schaaf van Delden naar Deventer telegraafkantoor 1 Juli de kierkon der posteryen en telegrafie ie klasse A j Schiebergen van Arnhem telegraafkantoor naar Cuijk en H Konig van Ooyk naar Renkuin de klerk der posteriien en telegrafie 2e klasse M J Levi van Rotterda n telegraafkantoor naar Epe 16 Juli de commiozeh der posteryen Ie klasse J H van Wilpe i an Dordrecht naar Helder V Hoevers viin Zutphen naar Rotterdam spoorwegpostkantoor No 2 en A L F Hoffman van Helder naar Eindhoven de commiezen dor posteryen 2e klasse J M ten Holten van Leiden naar Dordrecht F F W Hagedorn van Amsterdam spoorwegpostkantoor No 1 naar Zutphen J H L Meuffeis van Rotterdam naar sGraven hago R Benthem van Leeuwarden naar Helder en H M Bouwmeester van het spoorwegpostkantoor No 2 naar het postkantoor te Rotterdam de commies der postery en Se klasse T Bloos van Amsterdam naar Leeuwarden de commiezen der posterijen en telegrafie 4e klasse C M Metz van Arnhem pistkantoor naar Leiden postkantoor J L van der Valk van Tilburg postkantoor naar Maastricht postkantoor H A Pabbrnwe van Rotterdam post tantoor naar Tilburg postkantoor C Brug Jza van Alkmaar postkantoor naar A msterdam spoorwegpoFtkantoor No 1 J Knap o van Vlaardingen postkantoor naar Rotterdam spoorwegpostkantoor No 2 T Kuiper van Rotterdam spoorwegpostkantoor No 2 naar Haarlem postkantoor L W van Hellemond van Haarlem postkantoor naar Rotterdam spoorwegpostkantoor No 2 H H Verhaaf van Zwolle poitkantoor naar Arjihom postkantoor W Steenbruggen van Rotterdam telegraafkantoor naar Vlaardingen postkantoor en J H DuitgeniuB van Zwolle postkantoor naar Amsterdam postkantoor 1 Augustus do klerk der posteryen Ie klasse A van Dale van het telegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Watergraafsmeer te Amsterdam de klerken der posteryen en telegrafie 2o klasse H C E van öuldener Hzn van het böpost en telegraafkantoor Linnaeusstraat naar het telegraafkantoor N van Wijngaarden van het byposten telegraafkantoor Watergraafsmeer naar het bypost en telegraafkantoor Linnaeusstraat te Amsterdam en F H van den Boogaard van Oosterhoat GOUDA 1 Juli 1907 Is het onze gewoonte niet van de concerten in de soo Ons öen oegen iets to vermelden voor dithiaal willen wy daarop een uilzondoribg maken en we naar aanleiding van het I feit dat dit concert was aangeboden doog den commandant der schuttery mij kdnnen niet anaers ddn den cominandanlTi dank baar zyu vopr zyn aanbod en hopen datiwy nog meermalen de Ooudsche rhutterg in UOns Genoegen zullen mogen hoeren waifl tvat gegeven werd was uitstekend allemi zouden wy by enkele nnmners wat meer gloed hebbon willen ien Het programma werd overigens verdienstelyk uitgevoerd on de velen die er van hebben geprofiteerd waren ze r voldaan Ren opmilrfcing moeten wij nog maken pn Jl diit wy iaarne zouden zien dat de leden ziqh meer Jielden Wkn be i esluit van hot bestnnr om nnni kijiderei luj zich te houden daar i eze Jvoor velt i Seer hinderiyk zyn Men toudv ook de Hinderen zonder behoorlyk g l eid j geep toe iqig kunnen verleenen 1 1 ï i pagavind g nden vergade ligiing ProVidentik bleek tiit den secretari boékhoudA hafld en hedragfi 1199 21 97 85 zoodat Mm nadeélfg 201 39 een gelolg van de byziokknl to alf 29 10 meer is dut heil vprig kwartaal DejMistantl van ook niet biMnig igend daar vereepiginb slonk tot i ll de Zat rin der verc het5 verslag dat de uUgav de takoinst n sail is yjhn vel uitkeawngi wafl bynil Jf jaar in t Self de kas wap d het kapitaal f 1078 04 ingmeester en Verkerk De kasgelden van den pi werdeil door de heeren De Hd uagezien en in orde bevonden Tot bestuurslid jivoi d gekozen de heer H A Leeflang By do rondvraag kwam het onlwerpziekteverzekering ter sprake en werd het betreurd dat Providentia niet had meegedaan aan de actie daartegen Do secretarisboekhouder de heer W B F Grevenstuk die tevens afgevaardigde is voor do Bestuurdersbond en secretaris er van deelde mede dat ook de bestnurdersbond niet stil zit en wel degeiyk overweegt wat te doen De bond is echter van meening dat we nog den tyd hebben wat dan ook uit de door den heer jbr van Doorn uitgesproken rede zeer goed was op te maken Door den heer Grevenstuk zullen echter voorstellen bg den bestuurdershoiid worden gedaan om te zyner tyd oen adres aan de Tweede Kamer te zenden Gedurende de maand Juni zyn ingelegd on terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 354 posten f 1 5988 93 Bijgeschreven rente 44 34 f 16033 27 Terugbetaling in 109 posten 9552 71 Meer ingelegd dan terngbetaald f 6480 56 Aan het einde der maand Mei was ten name der Inlegger ingeschreven 489610 95 Zoodat hun tegoed uit Juni bedraagt f496091 51 In den loop der maand Jnni zijn afgegeven 19 nieuwe bookjes 7 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld on 32 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde dar maand Jnni 2366 boekjes in omloop waren Gedurende de maand Jijni werden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 1855 portion van 10 cent en 484 van 15 ct te zamon 2339 portion Afgehaald werden 1284 portiSn van 10 ct en 65 van 15 cent te zamen 1339 portiSn Aan h postkantoor Oonda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Juni 1907 in de Rykspostspaarbank ingelegd t 30077 15 terngbetaald f 24705 17 Het laatste door dat kantopr uitgegeven boekje draagt het nummer 14301 ScuooNiicvE Zaterdag 29 Jnni vergaderden de ooderwyzers In het arrondisseinent Schoonhoven in de tooneelzaal van het Nntsgebouw Als spreker trad op Dr van Raalte uit Dordrecht met hët onderwerp Draadlooze telegrafie Op zeer bevattelyke wijze verklaarde de spreker de gronden waarop deze iretenwiitp berust en lichtte een en ander toe met proeven die vrywel slaagden Spreker mocht dan ook by monde van den voorzitter don heer Schoehnizen den weigemeenden dank der vergadering in ontvangst nemen Het slechte weder was stellig oorzaak van de niet zeer schitterende opkomst De vergadering werd hygewoond door den districts schoolopziener den heer Boswyk STBK IJ EJl r i Fostkanlio r te Gouda Lysl van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bulpkantoren ter pqst bezorgde brieven en briefkaarten welke wagens onbekendheid van de geadresseerden gedni ende dé 2e helft der maai d Juli niet zgp linnen wordei nitgerejkt Namen der l laatsen vangeadresseerden estemming Brieven Binnenland Amsterdam Bodegravei Tegelen i Utrecht C Wijnoogst Heenga W Bleriok jD Hoogevorst HÜversifm Briefkaihly Oudweil r I f Nota Aan de afzeniers wordt aanbofvolen bpn naam en adreiN op dè stukken te irermelden opdat deze bjj onbestell arheid an hen kaïuien toru gWeven woi deh De Direoteul v h Po t enM Teleg ra fkanto K BQUrt Buiien vercM E Z O üT D E N j i Ziot gy djll groene kussen daar P k Zie niets yjal kijllj ook een jaar Zoo ja t i8 hier ook donker ijlu op dat groene ïussen zat weleer Een net en idcbtonswaardig heer j H laas nu ziet g m daar niet nleer Dat komt óók doofviden donker 1 7 1907 OpMEtKEH E n onderlinge Nederlandsch Pensioenen ZiekteVerzokering Maatschappy voor toonknnstenaars oh toonkunstenaress n De algemeene vergadering van leden der Haagache ToonkunstenaarsVereoniging ge honden den lOen Februari 1907 heeft hesldten pogingen aan te wenden tot de oprichting eenor Maatsc apitö als hierboven omschreven Ingevolge ingewonnen desknndige adviezen is de nitvoering van een dorgelyk plan slechts mogelyk by een zeer groote liefst algemeene deelneming der Nederlandsche toonkunstenaars en toonknnstenaressen Op grond daarvan worden allen die belang stellen in do oprichting van eene dergeiyke Maatschappy ailgonoodigd van deze belangstelling blyk to geven door toezending van naam kwaliliteit en adres binnen 14 dagen na heden aan den len secretaris der H T V Frans L Vink Weimarstraat 159 den Haag waarna hun zal worden toegezonden een exemplaar van een ontwerp plan waarin eenige nadere gegevens omtrent bovengenoemde Maatschappö zgn neergelegd VERGADERING VIN DEN GËMEENTËiÜAD VRIJDAG 28 JUNI Vervolg Aan de orde Het voorstel tot verhnur van een stuk grond in het Regentesseplantsoen De heer Jongenburger M de Voorzitter ik kan raü wel vereenigen met het voorstel van B en W maar vindt do huurprys te laag die gevraagd wordt Wanneer na korten tyd gevraagd wordt die grond te vMkoopen dan zal natnorlyk rekening gehouden worden met de hnurprys en daarom atel ik voor de hnurprys te bepalen op 30 ct per meter en tevens zou ik wenschen te weten of daar geheid zal worden vooral met het oog daarop dat als men daar een woonhnis wU bonwen ook geheid mOet worden De heer Nederhorst Ik kan djen lieer Jongenburger mededeelen dat daar wel zal gebeid worden Om de hnurprys Ite verboogen kan ik niet medegaan d ar voor erfpacht nooit meer wordt betaald De heer Muylwyk Ik zal tegen dit voorstel stemmen daar ik meen dat het plaatsen van een mnnr niet zal bijdragen tot verfraaiing van het plantsoen De heer van Iterson Ik zal er voor zyn die grond af te staaSi Diaar zon willen voorstellen daaraan te verbinden dat dat gedeelte moet worden behard daar men anders gedeelten beharden en niet beharde gedeelten krögt De heer Nederhorst Ik ben er niet voor om die grond te beharden De heer Knuttel Wanneer men door het plaotBoen komt en dagelijks ga ik er door dan ziet men een slecht hek en wanneer wy het verzoek toestaan dan zullen wiJ daar krygen eOn mooie mnur met klimop dat zeer zeker tot verfraaiing zal bydragen Wanneer wy nn de verplichting aan den heer fCens opleggen den weg te beharden dan krygen wy nn een modderpoel leggen wy hem de verplichting op dat wanneer daar gebouwd wordt hy de weg voor zijn tuin moet beharden dan zijn wy er in eens af De heer Mnylwijk Hoe wil de heer Knuttel aan dien eisch kracht bijzetten De Voorzitter De hoer Knuttel heeft het jui t gezien De gemeente verhuurt die grond I dus heeft ook het rocht voorwaarden te stellen De lieer Jongenburger Als men vroegeral eenj grond te goedkoop gegeven heeft dan meet men nu die grond niet te minberekenen i Het toorstej vi om 30 t per mei stemming gebraci Voof stemmen A v d jRee Muijl en Jong inburger Tegen stcmjnen Velde yan der forren Nederhorst en dPjJong Do stemn en staken zoodat de beslissing 3 hh Bokhoven van Galen vyk Donker van Iterspn de hh Prince van de Herman Knuttel in e en volgo nife irgadering zal worden genomen en bet ve illisr A j in den heer Jongenburger er te berekenen wordt in lero voorstel van de agenda nomen en bet ve l wordt afgevdferd Aan de ol 1 Het afwyzend preadvies op het verzoek vanTh C van Xanten in zake veroorzaakteschade aan de leutiing der Jan Kattenbrug Do VoOrzitteii Een achtenswaardig ingezeten dezer gemeente heeft by mij zijnverontwai rdiging nitgesproken dat van Xanten de schuldt Jvan zich afwerpt en doschade niet wensiMit te betalen Deze ingezeten schipper zi f ie is ooggetuige geweesten is bereid wanheer van Xanten in rechtenwordt aangesproken voor de gemeente tegetuigen J De heer Mnylwhk Men moet voorzichtig zyn daaraa n te veel waarde te hechten de man is ook een beurtschipper en nu kan hot wel concurrentie zyn Ik heb ook van een ooggetuige gehoord dat van Xanten geen schuld daaraan heeft De heer van Iterson Ik geloof dat van Xanten wel degeiyk schuldig is daar hy een touw om do brnglouning heeft geslagen wat mocht hy niet doen De heer van der Ree Ik was eerst tegen het voorstel van B en W maar door het medegedeelde uit den brief door den Voorzitter voorgelezen zal ik nu voor hot voorstel van B en W stemmen De heer de Jong Ook ik heb een onderzoek ingesteld en zal naar aanleiding van dezen brief voor het voorstel van B en W stemmen De heer Donker Ik betreur het dat de hh v d Ree on do Jong door die brief voor hot voorstel van B on W zyn daa r zy geen ander motief hebben De heer Nederhorst Daar bet onderzoek heeft uitgebracht dat van Xanten wel schuldig is meen ik dat die heeren niet anders kunnen handelen De heerMuglwyk Ik wensch te protesteeren tegen deze handelwyzo Een linksch lid dezer vergadering een vriend van den heer van der Kee die nn niet tegenwoordig is hoeft ook de zaak onderzocht en heeft my medegedeeld dat van Xanten geen schnld daaraan had die wist dat ook van een ooggetuige De heer van der Ree Het verwondert mij dat do hh Donker en Mnyiwjjk my zoo aanvielen ik zeg niet dat ik d j heerMnylwyk niet geloof maar deze brief is van een ooggetuige I e heer de Iong Na het ingekomen schryven kan ik niet anders dan voor het voorstel van B en W stemmen De heer Bokhoven Ik zal voor het voorstel van B en W stemmen dair het hek zeer stevig heeft gestaan De heer Donker Ik zal voorstemman maar wil niet gerekend worden al te gaan op die brief daar ik te veel vertrouwen heb in B en W Het voorstel van B en W tot afwyzing j wordt in stemming gebracht Voor stemmen alle leden behalve de heer Muylwyfc die buiten stemming blyft j Wordt vervolgd BEÏÏES VAFeOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 JUNI StaatsUentnijen oKTtTGAi Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RnstASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Objigatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bsitenlandsche Schuld Becepis L IOO IV 24i i Hypomek Banken Aandb idem idem 1 9 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 j 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Alg jn GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 90 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 ScheepvaaH MaatschappijenPand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoortuegteeningett Itai ie Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 Premielf enini en BfcLGiR Loton Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverse My tot Expl Laan van McerdeFvoort 19Ü2 89 ftAYfJ S £ fi £fy nt ï W5CV Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFPEN met daarby passonde GABNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Een man die tydelyk te Nigteverht als maaier werk had bekomen had nog oen gevangenisstraf van O weken te ondergaan By de politie stond hy bekend als een hardlooper endaarom werd voor zyn arrestatie de hulp ingeroepen van den te Weesp gostationeerden rijksveldwa hter en do gemeenteveldwachters van Weesperkar spel en Nigtevecht uit Amersfoort kwamen twee rykaveldwachters Een paar agenten begaven zirh in len polder doch zoodra de man hen bemerkte zette hy het op een loopen Daarop werd de polder begrensd door Weesp Nigtevocht Merwedekanaal en Klomp door politieposten afgezet en begon de oigenlyke jacht Twee agenten per flets bestreken een groot deel van het terrein en volgden met hun kykers steeds s mans gangen Twee agenten maakten voortdurend jacht Eindeiyk na uren jagen zag de ti an geen kans meer om het gevaar dat hem dreigde te ontloopen en verborg zich achter een schutting Ook daar hadden de agenten hom zien gaan en weid de man gevat Veemarkt te Rotterdam Maandag i Juli 1907 Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijzen ivaren vafer ii te kwal 38 2de kwai 34 3de kwal 28 cents per half kdo Vette kalveren red aanvoer iste kwal 28 2de kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Verte varkens goeden aanvoer iste kwal 24 2de kw 23 3de kw 19 cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel in vet vee redelijk Vette varkens en kalreien stug doch prijshoudend Schapen en lammeren iets lager in prys KIEZERS ADyi UTEl TII N Heden werd ons onderhart zeer diep getroffen door het overlyden va n onze eenigste en innig geliefde Dochter m TBEsiA MiA mm na een langdurig en geduldig lyden voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden op don jeugdigen leeftijd van 10 jaren s Gravenhage 26 Juni 1907 Kepplerstraat Hare diep bedroefde Ouders H N VAN SOHAIK A 0 VAN SCHAIK t Zwetsloot Verzoeke van rouwvisite verschoond te biyven Heden overleed te Anuierdam onze geliefde Tader en Behuwdvader de Heer W 0 VERSCeUDR in den ouderdom van 74 jaren H G VAN GARDEBEN VlBESt HUUB W N VAN GABDEBEN Gouda 29 Iuni 1907 Bezoeken kunnen niet worden afgewacht Openbare Yerkooping TE Cioun i op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgen elt uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden i olaris J KOEMAN VAN No 1 Eon onlange geheel vernieuwd WOOMIUIS in de Aaltje Baksteeg te Gouda wyk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 I No 2 Een WOONHUIS met ERF en HKOND in de Oerdo Kade te Gouda wyk It No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3 137 groot 70 Centiaren En Nrs 3 en 4 Tivea HUIZEN met KRVKN en GROND in oen poort aan de Karncmelksloot te Gouda wyk R Nr 439 groot 70 Oentiaren en wyk R No 441 groot CO Oentiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Vereeniging ARNE ZOKG Afdeiling HflOKKKMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te ropareeren en hoofdzakelyk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutr ile Vereeniging drmenmrg