Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1907

BetronVbaar Itjkt ons bet bericht niet want bjj het weer in dienst treden bg het leger na ij eerherstel heolt Ureylns zeil het voorbehoad gemaakt dat het niet voor langen tjjd ign zou Beluie De Frnnsche gezant in Brnssel graat o Orniesson heelt Zondag aan een laestmaal ter eere van don nationalen leestdag waarbij ook de burgemeester tegonwoordjj was getoast op den liberalen Brusselschen gemeenteraad Als protest stonden do Ka Iholieke iournalislen en nndere gastentep en l verlieten de zaal EflUELAND Up de Nieuwe Hebrieden zjjo Europeanen vermoord de kruiser Cambrian heelteen strafexpeditie aan wal gezet om de bevolking te tachtigen en bj een botsing is het er hard toegegaan De inboorlingen waren voor een deel met geweren gewapend ï en marinier is gedood een ander verwond RüSHKll In tShitomir brak een paniek uit onder de Joodsche bevolking Men vreest een progrom Het schjjnt dat de monniken van het Fatsjajelklooster de bevolking tot geweld tegen de Joden opzetten De stad Smolyany aan de D cepr is geheel algebranp lli Huizijn van Joden Ib van Christenen en 170 winkels ziJn vernield Er zgn verscheiden slachtoUers Dit Odessa wordt aan de 1 etite Képnblique gemeld dat daar een ontploffing heeft plaats gehad in een geheime bommenlabriek waarbij zeven monscheu werden gedood en dertien gewond BiJ de huiszoeking werden 47 bommen gevonden Balkanstatui Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Athene hebben bloedige botsingen plaats gehad Aan het strand nabu het Amorikaansche gezantschapsgebouw te Constantinopel werd door een jong meisje een bom gevonden Zij voelde het ding warm in de hand worden en wierp het daarom weg P eo hevige ontploffing volgde 74 en drie barer vriendinnen werden gekwetst Amekika Een Engelsch diplomaat geelt gezegd dat Engeland Japan op grond van het bondgenootschap niet tegen Amerika zou behoeven bil te staan tenzij Amerika Japan s grondgebied zou willen bezetten wat al heel onwaarschijnlijk is Japan heelt biJ Krnpp een groote bestelling gedaan voor kanonnen der nieuwe in Engeand en Japan in aanbouw zgiidj oorlogsschepen Te Roanoke Virginiè hal een jonge Amerikaan in een Grieksch huis ruzie gekregen hetwelk tot volksoploopen aanleiding gal waarbg alle door Urieken gehouden winkels enz werden vernield Gij kunt U er van overtuigen Hier volgt een getuigschrift nit Gouda Gij kunt ü van de waarheid er van overtuigen De Heer B Z Beijl IJssellaan 768 te Gouda deelt ons mede Nu ik volkomen genezen ben door hot gebruik van Foster s Rugpijn Nieren Pillen van een ingekankerde nierziekte waaraan ik ruim zes jaren geleden heb acht ik het mijn plicht tegenover mijn medemenschen U n gn genezing te melden Voor deze ziekte ben ik in West Iudiè door de medische commissie opgegeven en werd ik afgekeurd Al die jaren werd ik gekweld door een hevige pijn in den rug en in de lendenen en steken in de ziJ onophoudelijk bekwam ik duizelingen De urine was moestal troebel en met veel bezinksel mijn slaap en eetinst lieten veel te wenschen over en ik vreesde dat mijn ziekte ongeneeselijk was daar alles wat ik hieraan gedaan gedaan had op niets was uitgeloopen Ik was big toen ik hoorde dat er toch iets bestond dat mg kon helpen en liet op aanraden van een mgner kennissen een doosje Uwer pillen komen Eeeds bij de eerste doos was ik oneindig veel beter en nadat ik twee doosjes geledigd had was ik in drie weken geheel genezen woarvoor ik ü zeer dankbaar ben Ik ondergeleekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Wenk aan keepers Foster s Rugpijn Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doezen waarop de naam van het geneesmiddel volnit voorkomt Vraagt uitdrukkelijk Foster s en gij zult de goede hebben Zij ziJn te Gouda verkrijgbaar bij de Meeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen manken uit Schoonhoven CVIII Kiezers voer den Raad Heden hebt gü ernstig te overwegen of gtj nw stem zult uitbrengen op den man die volgens het eigen getuigenis van zjjn politieke vrinden de man is geweest die in zake de bodrijven de grootste tegenwerker is geweest en alzoo de hoofdschuldige is dat onze bedrijven Gas en Water zoo duur ijn en toch tjeen winst afwerpen voor de eineentekas Laten wjj u de rekening van nkele bedrijven in andera plaatsen uit den mtrek ouder de aandacht brengen Dorilmid Daar word in da zitting van 18 Juni 1907 besloten om het saldo van de gasfabriek groot f 79 497 70 te storten in de i emeentekai na aftrek van f 13000 die bestemd worden voor een extra buitengewone afiossing De rekening van de Hoogdrukwatórleidiiij sluit met een ui j dot van f 12 687 47 en wordt eveneens in do gemeentekas gestort loeiden In de zitting van 14 Juni jl bleek dat de gasfabriek een winst had opgeleverd van 1 17 5 549 845 Hiervan werd bestemd voor rente en aflossing f 81 645 79 Zoodat een zuivere winst overbleef van f 93 90 y 5 En wat blokt uit de exploitatie Dut 1 M igas gekost heeft 3 165 cent Het gas van onze nieuwe fabriek zal falen de zeer geHatteorde cijlers der Commissie niet per M kosten 3 275 cent Er wordt een winst geraamd van 1 UOOJJ Mn 4al hiervan de grootste hellt van in da gemeentekas komen voor de huishouding Donk eens f 7000 minder hoo delijice Omslag Knil je denken Rente f 5300 50 aflossing f 5900 samen f 11200 50 Dat Imiatelletje gaat er eerst af omdat op de gasfabriek een schuldenlast druk van f 140 000 Op ziJn best on dan nog met veel geharrewar krggtde gemeentekas f 2000 binnen in den vorm van uur voor hst buizennet in den Stadsgrond Vergelijk hiermee Delft Daar betaalt men 1 18000 recognitie aan de stad voor het buizennet terwijl dan een zuivers winst overblijft van f 81 847 24 zoodat de ronde som van een ton goud uit het bedrgf in de kas der gemeente vloeide De winst weid verkregen hg een afschrijving vau f 11 362 50 Let wel kiezer De gemeente Schoonhoven moet op haar gasbedrijf evenveel afschrijven als do gemeente Delft waar do exploitatierekening sluit met f 322 481 59 Een bedrijf achlmaal grooter dan het onze werkt met een bedrgfskapitaal van f71 755 en werpt een ton gouds in dan schoot van den gemeenteontvanger In Dellt stort men 88 pCt der zuivere winst m df gemeejdekas In Schoonhoven moet 78 pCt der zuivere winst dienen voor schulddelging Neen dan hadden we den heer Linn in 1894 de stad niet moeten uitjagen Want dan hadden we veel beter het contract met hem kunnen hernieuwen op de voorwaarden door hem gesteld Deze waren Ie De overeenkomst wordt tot 30 Juni 1908 verlengd 2e Geen vermindering voor de straatverlichting 3e Voor particulieren zal de gasprijs worden gesteld op 10 cent over 1894 tegen 9 cents over 1896 on tegen 8 cent voor den verderen duur tot 1908 4e De gemeente gebouïyep krg gen 300 M gas gratis en verder den M 1 cent minder dan aan particulieren Wat zegt ga kiezer f Nu zitten we voor jaren vast aan negen cent En welke voordaelige voorwaarden hadden we in 1908 miss hien kunnen aangaan En dan hadden we al het harizetr au ellende en tviist niet gehad En we waran verlost gebleven van die stinkende Lak labriek Welnu de hoofdschuldige van deze treurigen toestand moet heden in herstemming komen Zult giJ hem uw stem gaven en hem daardoor in de gelegenheid stellen onze belangen nog langer te behartigen op avsrecMscïte wijze En bedenk het wel in het collage van Burgemeester en Wethouders doet hg ook meer kwaad dan goed Den heer Greup kunt gg uw stem niet gaven Deze man laat zich te veel leiden door ziJn haerschzucbt en persoonlijke lielhebberijen daaraan brengt hg menigmaal het belang der gemeente ten oUer Bovendien de man wordt oud Dat heelt de heer Schrender op niet malsche wijze geconstateerd En de heer Greup zelf gaf tot antwoord op een vraag van dan heer Graves Kooiman waarom hg niet naar den Haag was geweest tik word daarvoor te oud om in dsn winter te reizen De heer Grenp had zoo verstandig moeten zijn als de heer Doesburg en voor htmituwing van zg n mandaat moeten bedanken Eu vergis ik mg niet dan heeft hjj hieraan ook wel gedacht Maar de kussens op t Stadhuis schijnen nog al zacht Laten de kiezers evenwel wijzer wezen dan de heer Greup en schrijven hem gedwongen rast voor In nvr eigen belang en In dat de gemeente moet gij nw stem uitbrengen op F H HEHEWERTH an M E SCHENK JAN B 4ZUIN BINNE NLAND PROVINCIALE STATEN Gisteren vergaderden do Provinciale Staten van Zuid Holland Meadaaling werd gedaan dat alle benoemde leden der Eerste Kamer die benoeming hebban aangenomen en dat koninklijke goedkeuring is verleend op het besluit tot aankoop van een huis aan den Nieuwen Uitlog te s Gravenhage ten behoeve van de provinciale griffie Een adres van da schipparsvereeniging Schuttevaor om plaatsing van eenige meerpalen benoorden de stós in do Dracht ward verzonden aan Qp p Staten omdat genoemde sluis ligt op Noordhollandsch grondgebied Da te behandelen onderwarpen waren o m provinciale rekening over 1905 sluitende met eèn voordeelig sal io van f 163 435 Goedgekeurd met algemeane steramen met onthouding van stemming door Gedeputeerden Reglement van politie voor de brug over den Rijn te Alphen ten aanzien van da scheepvaart door an da passage over dia brug Aangenomen met enkele wgzigingen Opheffing van do tollen aan do Haagsche Schouw en op den Rgneburgerweg Gedep Staten willen eerjt een wattelgke regeling op de overzetveren afwachten en eerst het wegonderhoud geregeld zien in verband waarmee de commissie een onderzoek aanbeveelt naar de groote verkeerswegen geschikt voor overname door de provincie De heer Pera meent dat t alwachten de zaalc niet veel verder zaftrengen De beer Muller acht daarentegen da zaak bg Gedep Staten in volkomen veilige handen Wat den tol op den Rijnsbnrgerweg betreft willen da gemeenten dien opheffen dan kannen zg hem afkoopen geljjk Rotterdam deed ten aanzien van dan Bergweg Voor afkoop door de provincie bestaat geen reden De heer Pera verdnidolgkt nader zgn bedoeling Hy hoopt dat Gedep Staten alles zullen doen om de opheffing van den tol aan de Haagsche Schouw te bevorderen Namens Gedep Staten verklaarde de voorzitter nog dat de regaling van de Regeering moet worden afgebracht Hat advies van Gedep Staten wordt hierop aangenomen zonder hoofdelgke stemming Verzoek om eervol ontslag van den heer J V d Vegt als hoofdingenieur van den Prov Waterstaat De heer Visser brengt een woord van groote waardeering aan den haar v d Vegt De voorzitter betuigt namens Gedep Staten zjjn volle instemming raat dia waardeering en onderschrgtt geheel de hulde aan don man die met zooveel ijvar gewerkt heeft aan de belangen der provincie toejuiching Het Ontslag wordt op da meest eervolle wijze verleend onder dankbetniging Vermindering der bijdrage der gemeente Leiden en da onderhoudskosten van bat jaagpad langs den Rgn aangenomen Wijziging van de inrichting van den Prov Waterstaat an van de instructie van don hoofdopzichter enz ten einde daaraan een ingenieur of adjuuot ingeniaur te verbinden Conlorm wordt besloten Subsidie van f 260 aan de Vakteekenschool te Alblasserdam Wordt na debat verleend Subsidie van f 650 aan de Avondschool te Delft van voortgezet theoretisch onderwijs Verleend zonder hoofdelijke stemming Snbsidia van 1 3 500 aan da Akademie van Beeldende Kunsten enz te Rotterdam Als voren Subsidia van 1 100 aan de patroonsvereeniging Eendracht te Zwgndrecht Als voren Verhooging van snbsidia van 1 3000 tot f 6000 aan da Ambachtschool te Rotterdam voor 1 jaar Als voren Verhooging van f 2150 tot 1 2800 van het subsidie aan de Ambacbtsschool ta Leiden onder beding dat Rjjk en provincie ook hun subsidie verhoogen Hiertoe wordt na debat besloten Subsidie van f 450 opleiding instrumentmakers te Leiden Verleend Snbsidia van f 86 aan Ons Huis te Noordwijk a Z Verleend Hierop wordt pauze gehouden na afloop waarvan wordt overgegaan tot de verkiezing van aan lid van Gedep Staten ter vervanging van den heer van Nispen die na aanneming van zjjn benoeming op 3 Juli jl daarvoor bedankt heeft Alsnn wordt gekozen jhr mr L von Fisenne lid voor Zoetermeer kath met 41 stemmen tegen 28 op den haar F C Even en 1 op mr Eolkmtn Ouder dankbetuiging voor het bewijs van vertrouwen verklaarde de heer von Fisenne bat lidmaatschap van Gedep Staten te aanvaarden Wijziging van de provinciale pensioenverordening betreffende het medatellan van tijdaiyken dienst en toekenning van het maximum pensioen van 1 3000 aan dan provincialen hooldingenieur na 30 dienstjaren Goedgekeurd Wijziging van de verordening regelende de bezoldigingen van de ambtenaren en bedienden bg de provinciale griffle Aangenomen Voorstel om opnieuw f 1000 subsidie te verleenen voor de restauratie van da St Janskerk te Gouda Toegekend Daarna werd behandeld de provinciale begrooting voor 1908 Bg de algemoane beschouwingen bracht de heer den Hontor eenige opmerkingen in het midden omtrent de provinciale kr inkzinnigenverpleging in verband met de liygienisch medische eischen voor een goede verpleging Spr zou willen benoemd zien een commissie tot onderzoek van de vraag of waarborgen noodig zjjn on welke opdat do staten deskundige voorlichting krggen in zake da cojitrola op de patienten zelf Hieraan verbindt spr de opmerking dat z i het lidmaatschap van Gedep Staten niet samengaat met het lidmaatschap van het bestuur van een der laden van Gedep Staten van een christelijk krankzinnigengesticht waar ook provinciale patiënten verpleegd worden De heer Visser voerde vervolgens hot woord en de voorzitter antwoordt den beer den Heuler dat het toezicht op de gestichten van Staatswege voldoende is Mochten klachten voorkomen dan zuilen Gedep Staten allereerst advies inwinnen van da inspecteur Op het oogenblik achten Gedep Staten gean grond voor de instelling van een commissie Het lidinaats hap van een lid van Gedep Staten van het bestuur aener vare6ni ïing van krankzinnigenverpleging achtten Gedep Staten juist een voordeel en bed leld lid zal bij tegenstrijdigheid vau belangen zekeï weten te doen wat hg zal Vermeenen te behooren Maar de heer Krap de Gedeputeerde in deze heeft gahael gehandeld na raadpleging en onder instemming van Gadep Staten Na repliek wordt da algemeene beraadslaging gesloten Bg het hoofdstuk Buitengewone Uitgaven klaagt de heer Hoogenboom over de wijze van exploitatie van de Westlandsoho Stoomtram en over de wgze van uitbreiding van haar net Spr vraagt of met deze maatschappij aiag worden voortgegaan waar zg tot zooveel teleurstelling heeft geleid Een der eerste verbeteringen zou moeten zgn de vervanging van de stoomtram den HaagLoosduinen door een elektrische tram terwijl ook aansluiting van Maassluis met de Staatsspoor gewanscht zou ziJn De heer van den Berg betreurde voor het district Delft ten zeerste den gang van zaken met de Westlandsche Stoomtram en twijfelde niet of wagens de levendigheid van het varkaar tnsschan Delft au bat Westland zou spoedig een andera verbinding tot stand komen als de ontworpen schipbreuk mocht Igden die bovendien zeer onpraktisch is reads dAarom omdat men een der stations geplaatst haalt in een bgna totaal onbewoonde streek een woestgn gelijk Beboating wagens vertraagde oplevering van de nieuwe verbinding zal w t veel baten In plaats daarvan zon spr boter vinden de overeenkomst met de maatschappg te ontbinden De voorzitter getuigt dat iu zake den aanleg van de Westlandsche Ijjn Gedep Staten alias zullen doen tot bespoediging der zaak Van de wankan en verzoeken zullen zij nota nemen De aitgaven werden vastgesteld daarna de inkomsten waarna de bagrooting in haar geheel werd goedgekeurd zooder stemming De opcenten werden respectievelijk bepaald op 12 12 en 9 Gemengfde Berichten Uit Amsterdam meldt men aan da N R Ct BiJ een onderzoek dat wjj gisterenmiddag in het Gooi instelden bleek ons dat de laatste actie van den heer Vos haar directe oorzaak vindt in de op 20 Juni II gehouden aandeelhoudersvergadering der naaml venn OudBussum Behandeld werd toen do qnaestie der liquidatie De statuten bevatten in deze de bepaling dat het bestuur als zoodanig optreedt als liquidateur wanneer de vergadering van aandeelhonders niet tot eene andere wijze van liqnidatie besluit Op da vergadering van 20 Juni nu was een voorstel ter talel gebracht om de beide bestuursleden mevr van Woensel Kooy en mr Schook persoonlek tot liquidatenren aan te stellen Over dit voorstel staakten de stemmen en het btitonr rarmimde dit voontal rolgeni roor schrilt terstond opnieuw in stemming te brengen De heer Floris Vos concludeerde nit dezen loop van zaken dat er dus gean liqnidateurs benoemd waren en evenmin het bestuur thans als zoodanig kon optreden en hg vorderde dientengevolge vpor alk aandeelhouder dus ook voor zichzell rechten op over het beheer en de eigendommen der vennootschap welke tot een botsing met het aanbiyvende bestuur moesten leiden Hy verscheen nl weder op kantoor om daal te nemen aan da leiding dar zaken maakte gebruik van paard en rgtuig van Oud Bussnm enz Het bestuur riep toen de hulp iu der justitie en een sterke macht rgkspolitie werd gestationeerd om en bg de modelboerdery om inmenging van Floris Vos tegen te gaan Desniettegenstaande wist hg in de eerste dagen van deze maand toch het kantoor dar vennootschap binnen te dringen De heer Schook vroeg daarop hulp aan da veldwachters en men zou er zeker in geslaagd zyn om den beer Vos te verwgderen zoo deze niet op het kritieke moment door gebruikmaking van een fluitje den bgstand bad verkregen van een aantal melkkneohts werkzaam op de boerderg Deze snelden terstond toe en een oogenblik geraakte men zelfs handgemeen Gelukkig werd erger voorkomen de politiemacht verwgdarde zich en do heer Vos bleef voorloopig meester van het terrein 37 processenverbaal wegens wederspannigheid waren achter opgemaakt en één daarvan betrof dan heer Vos zelf Dientengevolge verzocht de burgemeester van Naarden de boerderg ligt gedeeltelgk op het grondgebied dier gemeente gedeeltelgk op dat v in Huizen Zondag 1 1 den heer Vos den volgenden dag eens te willen aankomen op het gemeentehuis Deze voldeed daaraan en in den morgen van 16 Juli IL om C uur werd de heer Vos door den burgemeester van Naardan dan heer Wesseling handelend in opdracht van dan officier van justitie te Amsterdam in hechtenis genomen en naar Amsterdam geleid Voor de aanhangers van den heer Vos was deze arrestatie evenals trouwens voor hemzelf eene verrassing en het is daaruit volgens onze zegslieden te verklaren dat de melkknechts en de andere vrienden van don heer Vos geen tegenstand hebben geboden Gevreesd werd deze wol want de heer Vos Bchgnt zeer geliefd ta zgn bg vela boeranarboidars van Ond Bussum De heer Vos zal voorloopig in arrest bigven Hg bevindt zich thans in htt buis van bewaring hier ter stede en zal naar wg reeds mededeelden vervolgd worden wegens overtreding van da artikelen 180 en 182 van het Wetboek van Strafrecht Naar wy vernamen heeft intnsschen de heer Vos nog eon vertegenwoordiger op de modelboerdery achtergelaten nl den beer Haydema chef der melkverzending Naar het schynt ontvangt deze heer ook do gelden welke de klanten voor de geleverde melk hebben af te dragen maar het bestuur der vennootschap krggt hiervan gaan penning in handen De geldan worden nl door den heer Heydema gedeponeerd bg de RenteCassa alhier op grond van het verweer dat er geen liquidateurs zgn en de heer Heydema dus niet weet aan wie hg verantwoording moet doen Naar het zich laat aanzien zal uit het gebeurde behalve een uitgebreid en sensatiewekkend strafproces ook eene civiele paocednre volgen welke vry ingewikkeld kan worden Onze correspondent te Batavia seint ons Endeh is 4 dezer door krachtig gewapende banden bergvolk geplunderd en verbrand met uitzondering van den bestuurspost die 4 dagen lang energiek verdedigd werd door dan posthoudor Rozet en 5 gewapende politiasoldaten De resident van Timor toevallig ter plaatse aankomende zond onverwgld alle versterking die ta krijgen was Er wordt zwaar verzet verwacht De aanleiding tot de overvalling is onbekend de namen dar vgandige hoofden worden niet N H Ct te Da correspondent van de N R Ct Batavia seint In de landskas te Kota Radja is een tekort ontdekt Er ontbreekt 321 000 galden aan papiergeld Aanwyzigingen omtrent de schuldigen aan den diefstal ontbreken Da Bloten van de brandkast zgn ongeschonden Dit Dalen meldt men Door den trein die uit de richting Assen te 9 59 uur hier arriveert zgn gisterochtend op een overweg dicht bg het station twee koelen overreden toebehoorende aan den arbeider F K Van de eene koe is de kop totaal vermorzeld de andere is zwaar gewond De trein is niet geditrailleerd Posterijen en Telegraphic Benoemd 1 Juli tot klerk der postatyen en talagrafla Se kluie de tydeigke klerken K J Bronts en J van der Brug tot bnreelambtenaar dar posterijen en telegrafie te Maastricht bureel Inspecteur C H Smits tot schrgver bg dan post en telegraafdienst ta s Gravenhage bureel Districts Ingenieur J F de Brnyn 1 Augustus tot directeur van het post en telegraafkantoor te Loenen de directeur van het postkantoor te Abcoude A Scott tot brievengaarder te Opende do postbode G de Vries aldaar en te Ronveen A Dunuink Bevorderd 1 Juli tot klerk der postergen en telegrafie Ie klasse de klerken 2e klasse J Andriesson II van der Brug C W van Bglavelt A P J Duynstae H F Goudswaard A J Kok J Oorthuys en W Rab l 16 Juli tot klerk der postergen en telegrafie Ie klasse de klerk 2e klasse R da Jonge Verplaatst 1 Juli do surnumerairs der postergen en telegrafie L A P Beudt van Dordrecht telegraafkantoor naar Halder postkantoor onder intrekking zgnar verplaatsing naar Dordrecht postkantoor J W Kunst van Utrecht postkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor H E A Gastelaiars van Breda postkantoor naar Rotterdam postkantoor en M H Boomgaart van Groningen postkantoor naar Uithuizen 4 Juli de klerk derfiosteryen en telegrafla 2e klasse C S Christoffels van Moppel naar Doetichem 16 Juli do hoofdcommies der postergen G van Wieringhen Borski van Amsterdamnaar Leeuwarden de commies der posteryenIe klasse A G Boakwgt van Tilburg naarAmsterdam da commies dar postergen 2e klasse D J de Boer van Amsterdam spoorwegpostkantoor No 1 naar Zutphan daklerken der postergen en telegrafie 2e klasseJ Nienhuis vau Amsterdam telegraafkantoor naar Oudewater J D J de Rouw van Leur naar Ginnakan on M C Kloprogge van OudGastel naar Leur de verplaatsing van do commiezen der postergen en telegrafla 4e klasse T Kuiper van Rotterdam spoorwegpostkantoor No 2 naar Haarlem postkantoor en L W van Helle mond vanHaarlem postkantoor naar Rotterdam spoorwegpostkantoor No 2 zal ingaan 1 Juli inplaats van 16 Juli en van den klerk derpostergen en telegrafie 2e klasse C Kloosterman van Oudewater naar Neuzen 16 Juli in plaats van 1 Juli Ingetrokken de varpla itsiug van den commies der postergen 2o klasse T F W Hagadorn van Amstordam spoorwegpostkantoor No 1 naar Zutphan Eervol ontslagen op verzoek 1 October da brievengaarder te Broek in Waterland J van Zanen Eervol ontslagen 21 Jnni de telefoniste H A Oudkerk Pool te A msterdam Stadsn ieuws GOUDA 17 Jnli 1907 Aan de raadsleden is het volgand ingekomen stuk toegezonden Gouda den 17 Juli 1907 Ter benoeming van twee ondorwyzers aan de Scholen voor g I o Nrs 3 en 4 noodig wegens het aan de heeren S Verheus en J A Pronk op hun verzoek verleend eervol ontslag hebben wg de aar in overleg met den haar ArrondisseraentsSchoolopzie ner na ingewonnen bericht van de Hoofden der betrokken scholen voor te dragen Scïiool voor g l o No 3 I H BOON te Gouda II D M EMEIS te Alphen a d Ryn III M GOUDSWAARD te Zwammerdara Sehool voor g l o No 4 I D M EMEIS II H BOON in M GOUDSWAARD Overeenkomstig het bepaalde by art 29 der Wet op het Lager Onderwijs leggen wg het advies van den Schoolopziener an de berichten van de Hooiden der scholen hierbg over De vyide orgelbespeling die we gisteravond mochten bywonen heelt niet alleen ons doch zeer zeker het geheele auditorium voldaan De gekozen orgelnummers en dan geregistreerd door den heer Spaanderman vielen algemeen in den smaak en moeiiyk is het een keuze te doen ze klonken alle overheerlgk Mej Mary Schlingeniann met haar zuiver en helder sopraangelnid gaf ons te genieten vooral in haar laatste nummer Immannel dat bepaald boeide Mej Marie Smehnizen was in zooverre minder gelukkig dat zekere toonen of klanken het oor onaangenaam aandoen Jammer voor baar anders vol geluid dat in 6b geheel tot zgn recht kwam Den heer Adri van de Ven zgn we mede een woord van dank schuldig voor wat hg ten beste gal Gaarne znllen wg hem nog eens hoeren in nummers waarin toon en voordracht nog wat meer te praesteeren geelt Zgn aria uit Panins nog moer Gebet vielen byiondar In dan gaast Zoodoende smaakten we weieniyk een uurtje vol muzikaal genot 0ddiwiter Door den kerke raad der Ned Herv Gemeente alhier is tot predikant beroepen Ds A Prins te 8t Maartensdyk Zeeland over 1906 1907 van het 62ste Vereenigingsjaar van Hulpbetoon voor eerlijke en vlijtig e armoede ta Gouda Bg hot reeds zooveel jarig bestaan onzer vereeniging is het voor DamesBastuurde ressen een aangename taak jaarlgks een beknopt verslag te geven van hare werkzaamheden Gedurende 10 maanden ontvangen 12 vrouwen wekelgks naaiwerk Bovendien ontvangen nog 12 andere vrouwen gedurende de wintermaanden naai el breiwerk Met Kerstmis en Paschen worden aan alle werksters van Hulpbetoon nitdeelingen gedaan van eetwaren an brandstollen tnrwgl de zoogenaamde vaste vrouwen nog eenige kleedingstukken ontvangen Bovendien genieten eenige onden van dagen galdelgken steun Gelukkig kunnen wy melding maken dat de loterij die wg jaariyks moeten houden om ai de gemaakte kleedingstukken van de hand te doen de sympathie van onze stadgenooten mag wegdragen zoodat wg van den winter weer met groot vertrouwen en onder aanbeveling aan ongekend aantal loten hopen te debiteeren Wg nemen deze gelegenheid waar om er nog maals op te wgzen dat Hulpbetoon zeer gaarne naaien breiwerk in ontvangst nearat en daarvoor uitstekende werksters heelt De kleedingstnkken bij Hulpbetoon voorradig zgn bgzonder geschikt voor uitdeelingan aan armen Onzen hartolgken dank aan Heeren Regenten an Dames Regentessen van het Onde raannenhuis vaar de soepiysten waarmede wg onze gezinnen hebben verblgd Door Dames Regentessen van het Oademanuenhuis worden we voortdurend voorzien van naai en breiwerk wat altyd dankbaar aanvaard wordt Ook onze welgemeende dank aan de Veteenigingen Tabitha Reraonstrantsche kleedingloiids en Kraamvronwvaraeniging voor de door hen bestelde goederen In het bestuur ontstond weer eenige verandering De ontstane vacatures werden vervuld door Mi vrouw van Haansbergen van Ellen en c oor Mevrouw van Rgn van Alkamade Dg xhoorn Mevrouw van Iterson die gadarenda 6 jaar baar beste zorgen aan liet secretariaat van Hulpbetoon wydde zag zich tot onze spyt genoodzaakt voor deze functie te bedanken die daarna werd opgedragen aan Molgn van Elha Tot vice presidente werd benoemd Mevi ForBigne Uyterwgk tot vice penningmaesteressa Mevrouw van IJzecdgk Post en tot vice secretaresso Mevrouw Hoogendgk van Capolle van Houweningo Aan allen dia belang stellen in onze vereeniging wordt bekend gemaakt dat de rekening en verantwoording ter inzage ligt ten huize van hare penningmeesterasse Mevr Prince Schim van der Loeff Oosthaven 87 Namens het bestuur vau bovengenoemde Vereeniging J P VAN DE VELDE Smits Presidente J B L MOLIJN VAN Effen Secretaresse BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 JULI Staatsleemnoen PoETüHAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 74 74 OoiüMBiA èeconsolidearde Bui tenlandsche Schuld Racepis L 100 1 241 1 Bypotlieek Banken Aandb idem idem 4 9S Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ntrechtscha Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SohaepsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 4 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96V Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsohe Hypb 4 99 Stheipvaart Miuatehappijm Pand Holland GuH Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italii Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 Premieleeniitqen BuLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen My tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEEMAHTELS en COSTOMES worden tot voel verminderde prgzon OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTOMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEEBINGEN VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Groningen Gistermorgen hebben ongeveer 66 werklieden waaronder 22 metselaars bg den bouw van het nieuwe post en telegraalkantoor bat werk neergelegd De aanleiding tot deze staking is da weigering van den aannemers IJzer en Ngman van Winschoten om den tiennrigen arbeidsdag van 6 tot 6 in te voeren zooals in Groningen hg contract tussrben patroons en werklieden is vastgesteld Da aannemers willen wel een tiennrigen arbeidsdag maar van 7 tot 7 Het werk ligt stil Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen Veiling en toewgzing 8 17 Juli 1907 ten overstaan van Notaris N F Carabier van Nooten alhier Heeceohuis aan de Oosthaven te Gouda benlrens een gabonw thans dienende tot stoombierbrouwerg daarachter aan de Molanwarf k de Spaar en Hnlpbank te Gouda voor f 8000 Een gebouw dienende tot gs en lagenkeldars aan den Molenwerf te Gonda benevens den gehaelen brouwerg inventaris k de naaml vennootschap Stoombierbrouwerg het Haantje te Amsterdam v f 103000 VEILING 17 JULI 1907 Perceel 1 Een Woonhuis en Erf waarin Kofflehnis aan den Molenwarf Wyk B No 31 te Gouda kooper de haar B Swanenburg te Gouda voor f 1625 Perc 2 2a en 2b Een Ijskelder met Bouwteriein aan de Vierde Kade te Gouda kooper de heer C H Wouters te Rotterdam voor f 790 Perc 3 Een Woonhuis met Schuurtje en Erf aan de Lange Groenendaal te Gouda k de heer B Mnllaart Bz te Gouda voor f 1810 Perc 4 Een Woonhuis en Erf aan de Boomgaardstraat wgk RR no 22 aldaar k de heer K G van Buuren te Gonda voor f 405 en Perc 5 Een Woonhuis en Frf aan de Boomgaardstraat wgk RR no 19 aldaar k de heer J Stolwgk te Gauda voor f 465 ADVEIITENTIKN Wild en Gevo elle Van af heden en verder dagelgks versch varkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Dnivon Poulardan Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korboenders Keevlaasch enz enz tegen da meest sterk concurreerende prgzan Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O VTTBLING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Het Correspondentschap van mO OHOMOH Ned Vereeniging tar bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKzWAQEE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn