Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1907

Zaterdag 20 Juli 1907 i o 10388 46ste Jaargang HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keaken drooge Kelder fiinke Tnin Voorzien van Gaa en Waltrleiding ïe bevragen B 89 mimm mum Meuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teletoin So 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C B N T £ N Telefaon Aio SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ieder regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I HET f APEN VAN ASTEN M GIESELER i atuurboter Mélanges cii Margarine KAaS koffie en THEE Probeert het veel verbeterde fabrikaat Natuurboter Mélanges en Margarine tot de bekende lage prijzen en met de bekende prachtige waardevolle Cadeaus Het fabrikaat overtreft nu beslist alle andere fabrikaten NEEMT PROEF Cadeaux om dadelijk mee te nemen of de gewone bons naar verkiezing Inwisseling van bons voor artikelen of g eld kan dagelijks geschieden aan alle winkels alsmede aan het Hoofdmagazijn BINNENROTTE 36 ROTTERDAM De volle waarde van alle In omloop zijnde boni wordt door inIJ gewaarborgd 29 bekende eigen winkels HET WAPEN VAN ASTEN in Zuid Holland Te G0ÜD4 Wijdstraat 57 En verder te Rotterdam 16 Scheveningen s Gravenhage 5 Lfiden Dordrecht Schiedam Delft Vlaardingen en Maassluis HET WAPEN VAN ASTEN M GIESELER Verkrjgbaar in flessclien BO ets 75 et 1 en 1 1 25 bg H H Apothekers en Drogiatt i 1 Let op het merk ASKEB 1 I F AD RICHTER Co Rotterdam j Te öouda bj C LUliER Apotheker 1 Markt en bj WOLFF Co Westhaven 19 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van bet merkwaardige Co a poe der wordt gratis toeg I Eonden 1 Kan ingegeven worden n 1 Kojie Thee Melk Likeur I Abaint Bier Water of in liet 1 voedsel zonder dat liet noodg I ia dat de dronkaard er iets va i I afrnet Uet COZA POEDER 1 bez t de wonderbare eigen 1 schap om tegenzin tot bet i drinken ran sterken drank 1 bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA 1 POEDER werkt zoo onopgemerkt en 1 zeker dat de echtgenoote de zaater ol de 1 dochter van dan vorslaatde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder 1 dat het noodig is dat de patiënt ooit behoe t 1 te weten waaraan hg zgne redding te danken 1 heeft Het COZA POEDER heelt het hais l k geluk van duizenden gezinnen hersteld 1 dnizenden personen van schaamte en oneer I gered en deze personen tot levenslastige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten I weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het iustitnut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zgn Correspondentie in al e talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in bet volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthonders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAIN5TITUTE rSgrnd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap EENIBBEF0T7AHTIEE Heu OIT HST MaOIZIJM TAM M lUVENSWAAY ZONE QOBINCHESt Deze THEEËN worden afgele ferd in verzegelde pakjes van of Iwee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer er IPrga vooripien van nevenataan IMerk volgens de Wet gedepo Fneerd Zich tot de aitvoering van ge eerde orders aanbev ende J C BUL voorheen J BREEBAART Lz Goud Druk van A BRINKMAN Zn 1 WERELD SLCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenbvirsthoning Extraft wmMêMtmE wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Vei koudheid Slijinhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASTHE is verkrggbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Franknjk Duitsehland Engeland Amerika Ned Indié Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz M ELIANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond UBLIANXHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELIANTHS in doezen tabletten I 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honinghloem Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOLFJP Jb Co Westhaven 198 Gouda GRE UEL Oouda E H VAN MILU Veerstttl B 126 iouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka d IJsel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewafn A SCHEBK Haastrecht P W v EDE Oudewaier K vas obb HEIJDEN te Remmjk P v o SPEK Moercapelle O v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DEB ünWEti Waddingsveen P A us GROOT A o 30HGB Ondewater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop SPECIALITEIT in WAAIIfilCHUWIiWO Laat U niet misleiden door a S roap Het klooster SanetaPaulo AbdtJ bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde ADVEETENTIEN in alle Couranten worden aangenomen door het JlOfidteeJceiiiiig met roode iettertn iet vooral op de Advertentle Burean vaD A BRli KMAN ZOON T v verkrijabaap MaaUehappIj tot ExpMiatie van de PMoiia BifWi MaiUntr tooit StderlmA Boompioo éO Sottet tam Vereeoiging ARNEXZORG Afdeiling BnOKKENIIVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOODA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk aan iningogoeden voor goedkoope prijzen to verkoopen De daarop behaalds Winst k mt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging drmenxorg Schoen mr LaarzenmagazIJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk B Onnavolgl aar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn olieverf geacMIderae Portretten PelutureBogaertt Zjj geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Hen overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOOAEBJa £ Co Agent voor öOüDA Firma A Q ANT Kunsthandel Kleivfeg bij wien modellen te bezichtigen zvjn Wild en Gevogelte Van a heden en verder dageljjks versch verkrijgbaar Braadkulkens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk cohcnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland I Aanbevelend T ÖVTTELIHG Poelisi Oosterstraat 18 ROTTERDAM I Telephoon Interc No 2031 KEM MISGEVIKG Inrichtingen wilke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTKR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algenjeene kennia dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen vaa J Vergeer bouthandelaar te Gouda omvergunning tot uitbreiding tijner houtzagerij doorbijplaatsing van een gasmotor van 15 F K in het perceel gelegen aan den Kattenstngel achter wijk Q No 173 Kadastraal bekend Sectie A No 4136 A C A de Groot te Gouda om vergunning tot plaatsmg van een gasmotor van 4 P K voor het drijven van een dynamo ter oprichting tan electrisch Hcht en het laden van acumulatoren in het perceel gelegen aan den Kleiweg wyk E No 70 Kadastraal bekend Sectie B No 27 E van der Heijden koopman te Gouda om vergunning tot het plaatsen van een dynamo en een petroleummotor van 10 P K ten behoeve der op te richten fabriek voor verfbereiding in het perceel gelegen te Gouda aan de Gouwe wijk C No 16 Kadastraal bellend Sectie B No 1729 Dat op Vrijdag den 2 Augustus 1907 des namiddags ten iVg ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretane der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 19 JuH 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEI NISGEV1KG iNRICHflNGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan W den Boer en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene Rookcrij voor vlcesch en spek in het perceel aan den Lange Groenendaal wijk I No 44 Kadastraal bekend sïctie B No 2119 GOUDA den 19 Juli 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kleinhaodel Id sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van óoufia brengen ingevolge art 13 io der Drankwet ter openbare kennis FEVlLLETOBi GeBohiedknndig varhaal van JOH WILLE Uit het Dnitsoh Irene had den dicht b t balkon staanden schilder onder de gasten opgemerkt en liet lachend de roos die zg op haar borst droeg naar beneden vallen welke onmiddellijk door Joseph opgeraapt en in zp knoopsgat gestoken werd Aan een onbereikbare ster gelgk zag hij dien avond het bekoorlijke meisje dan eens op een afstand en dan eens van nabij doch altgd omringd door een zwerm aanbidders zoodat eenige toenadering hem onmogelgk was Eer men zich aan tafel begaf besloot men nog tot een spelevaart op het aan t park grenzend meer De met vlaggen en wimpels versierde en van windlichten voorziene booten gleden sierlijk over den vlakken waterspiegel en het toeval wilde dat de boot waarin de schilder zat dicht langs die voer waarin de graleiyke familie met Freijssing plMti gsnomen baddu Dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek om veriol voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van A van Tijn in de danszaal van het perceel aan den Groeneweg wijk L No 152 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriltelijke bezwaren inbrengen Gouda den 18 Juli 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitenlandscb Overzicbt De Engelscbe minÏBter president sir Henry Campbell Bannerman heeft gisteren een onderïond gehad met een depatatie uit de Britsche groep van de inparlemeutaire vereeniging en ch daarbij niet al te optimietisch getoond omtrent de uitkomsten die door de tweede Haagsche vredesconlerentie zuilen worden verkregen Wel verwachtte do minister dat men in enkele vraagstukken een Hinken stap vooruit zou doen maar hy bleek nu toch zeH ook tot de overtuiging te zijn gekomen dat van zijn groetsoh denkbeeld betreffende oe beperking der oorlogstoerustingen niet veel terecht zou komen Dat was trouwens te verwachten na de ontvangst die het denkbeeld al van te voren in verschillende landen t Iiad ondervonden De Sngelsche regeering zal zich nu blijkens de verklaring van minister Hrey die b het onderhoud tegenwoordig was tevreden stellen met de verdere propaganda van het denkbeeld opdat dit wellicht met meer kans op succes op een volgende conferentie zal kunnen worden behandeld Men maakt zich dus in Engelsche regeeringskringen geen illusies meer over de ontvangst die aan het Engelsche voorstel op de conferentie die het qisschien nog deze week in een volledige vergadering zal behandelen te beurt zal vallen In antwoord op interpellaties over de verklaring van minister president Wekerle over de verhouding van Hongarije tot Bosnië en de Herzegowina verklaarde de ministerpresident dat de Oostenrjksche regeering zich in hare betrekkingen met de bezette provincies nitslaitend laat leiden door het verdrag van Berlijn de overeenkomst met Tarkije en de Oostenrijksche wetten die volstrekt onmiskenbaar de rechten van Oostenrijk op de bezette provincies waarborgen Toejuichingen De minister verklaarde bovendien overtuigd te ziJn dat minister Het door overmatig wgngebruik verhitte gelaat van graaf Freijssing die heden de uniform van hoofdofficier droeg was naar Joseph gekeerd en deze meende doodelijken haat in die op hem gerichte oogen te lezen Slechts eenmaal mocht Joseph een diepen hartstochtelijken blik van Irene opvangen want elk barer bewegingen werd door den jaloerschen graaf bespied Op den oever werd een schitterend vuurwerk ontstoken De booten legden aan en de feestvierenden stapten aan wal waar Joseph in het gewoel der gasten Irene spoedig nit het oog verloor Om ongestoord te knnnen droomen ging hg een der donkere lanen in die van den oever af het park inliepen Op het water klonken nog enkele stemmen van feestvierenden en eenige tonen der muziek die de vaart begeleid had maar deze geluiden werden allengs zwakker Na eenige oogenblikken nam ook Joseph den terngweg aan Aan den rand van het bosch gekomen bleef hij eensklaps verschrikt staan zijn hart klopte hoorbaar want een vrouwengestalte verscheen uit het duister en Neen t was geen spel zijner verbeelding t was werkelgk Irene Zich zeM niet meer meester viel h de griTin te voet greep hare handen en be Wekerle in de aangehaalde verklaring geenszins de bedoeling heeft gehad de onbetwistbare rechten van Oostenrijk in twijfel te trekken BiJ de tweede lezing van de voorloopige begrooting verklaarde de minister president dat er eenige waarschgnlijkbeid bestaat dat de onderhandelingen met Hongarje zullen leiden tot een compromis dat duren zal tot 1917 en waarin alle economische quaesties voor beide staten van belang zullen worden geregeld Er blijven echter nog eenige zeer belangrpe quaesties op te lossen De toestanden in Perzjë het jongste parlementaire land schijnen vetje van rooskleurig De Sjah schijnt van hot parlemontarisme al woer genoeg te hebben Het parlement eischt dat de Sjah op 26 Juli den verjaardag vin de afkondiging der grondwet in het parlement zal verschijnen om den eed af te leggen de Sjah daarentegen zou wel gaarne het parlement met geweld willen ontbinden Hij wordt alleen nog riiaar tegengehouden door zijn twijfel aan deo trouw der troepen die wegens achterstallige soldgbetaling eenigszins oproerig zjjn en dreigen tot plundering te zullen overgaan De toestand is te meer ingewikkeld omdat de sjah behalve tegen het parlement ook te kampen heeft tegen den oproerigen prins Sal 8d Danlet zijn neef dieafstroon pretendent optreedt Deze tot dusver gouverneur van Toeristan is nu volgens een telegram uit Teheran plotseling in de Perzische hoofde stad aangekomen Indien deze mededeeling juist is zou blijken dat de Sjah ook in do hoofdstad geen heer en meester meer is en schjjnt een crisis niet meer te kunnen uitblijven Het bericht omtrent onlusten en Jodenvervolgingen te Teheran toont ook dat de tdestand ernstig is en het centrale gezag verzwakt Het Novo o Wremja hoeft weder en artikel gepubl ceerd over het verbond met Frankrijk waarin o a het volgende gezegd wordt Wij gevoelen geen lust de verdediging op ons te nemen van onze diplomatie die in de somberste dagen welke Rusland doorleefd heeft er niet aan schijnt gedacht te hebben dat wij een bondgenoot hebben en die het naar t schijnt niet eens noodig gevonden heeft een terrein te zoeken waar die bqndgenoot ons zijn stenn zon kunnen verleenen Het was echter onnoodig zich tot de Fransche regeering te wenden sinds deze aan de geheele wereld liet weten dat Rusland van dekte die met kussen Zg hief hem op en sprak op luirtstochtelijken toon tot hem j Ik moest je nog eenmaal zien omjje te bekennen wat je trouwens al lang gevoeld zult hebben dat ik je onuitsprekelijk lief heb en van verdriet zal wegkwiinen als men mij aan dien graaf opoffert Daarom hetPik het gewaagd om stil en zbo ik geloof onbemerkt het gezelseliap 4e verlaten Het geluid van naderende voetstappen joeg Ireno die haar armen om Joseph s hals geslagen had op de vlucht Je behoort mij en je zult spoedig meervan me hoeren vermocht zij hem nog toe te fluisteren waarna ze haastig een zijpad insloeg Joseph verwijderde zich in een andere richting in den roes van het oogenblik niet bemerkende dat rassche schreden naderden Toen hij zich aan den oever van het meer omwendde stond hij van aangezicht tot aangezicht tegenover graaf Frejjssing Ueen stap verder I klonk het sissend van diens lippen voor dat je mjj te woord gestaan hebt Qe zijt een ellendeling die betoonde welwillendheid smadelijk misbrnikt om met schendende hand naam en eor aan te tasten van een jonge dame die binnen weinige minaten mtjn bruid zal zijn Frankrijk niets te wachten had Zoo was de houding van onzen bondgenoot aan den vooravond van onzen rampspoedigeu oorlog met Japan en zoo bleef ze gedurende dien oorlog en bg t sluiten van den vrede Meer nog Toen het tot een crisis kwam in Rusland keerden de toonaangevende krin gen in Frankrijk om openlijk den rug toe Op dat tijdstip was er hoegenaamd geen steun van Fransche zyde te verwachtau De Frausche ambassadeur te St Petersburg de heer Borapard gaf inmiddels bljk van groot gebrek aan tact ja van onbescheidenheid deor ons raad te geven in zul e onze binnenlandsche aangelegenheden waarvan hj niets begreep Vreemd om niet te zeggen vijandig was ook de houding der regeering te Parijs tegenover het offtcieele Rusland Het geschrgf in de officieuze Fransche pers over onze binnenlandsche aangelegenheden en zekere uitlatingen van de f ransche ministers in de Kamer bg de beantwoording van een interpellatie over een Eossische leening gaven dea indruk dat de leidende Fransche kringen bereid waren zich achter den rug der Russische regeering om in verbinding testellen met de pas geschapen en staatkundig nog onmondige Doema Deze weinig oprechte en dubbelzinnige houding tegenover het offtcieele Rusland was een aanmoediging voor de revolutionnaire elementen ten onzent Mogelijk was hel niet de bedoeling der Fransche regeering dat haar gedrag en de inmenging v an haar vertegenwoordiger zouden woi den uitgelegd als een bedekte stenn den revointionnairen verleend maar dan badden de Fransche ministers die zoo goed kunnen spreken het maar in ronde woorden van het parlementaire spreêlcgestoelte moeten zeggen Laten we hopen dat do Fransche regeering voortaan aan de revolutionnaire partgen ten onzent Te Perpignan hebben k oniale soldaten zich bandeloos gedragen Er was een paar dagen geleden een vechtpartij geweest tnsschen een paar kolonialen en eenige burgera Dat was herhaaldelijk voorgekomen de laatste maal hadden de soldaten een duchtig pak slaag opgeloopen Zg besloten zich te wreken Op een bepaald punt van de stad verzamelden zij zich bij kleine troepjes en toen er vgftig bijeen waren maakten zg ruzie met burgers Zoodra er zoo iets van ruzie Zi is het nog niet en Irene zal nooit ia uwe worden sprak Joseph met den trots van den zegevierende boven zijn medeminnaar ik verzoek u mü mgn weg te laten gaan mijnheer de graaf Met een wilden rok had de graaf zg n degen getrokken en bulderde den schilder toe Schurk 1 verdedig je zoo good je kunt je komt niet levend van deze plaats Een snel toegebrac ite stoot hoewel door een vlugfeo beweging van Joseph eenigszins gepareerd faabt zijn borst en v6ór dat de razende zgn aAnval kon lierhieuwiett had Joseph hem aapgegrepen en trachtte in ee hevige worsteling hem zijn wapen te ontrokken Kreunend en vloekend deed Pregssing bovenmenachelgke pogingen om aan de armen van den veel sterkeren jongeling te ontkomen Al worstelend rolden zg over den grond tot dicht bg t meer waar de oever steil naar beneden liep Hier liel Joseph die door bloedverlies ver wakte los eb gaf met inspanning zg ner laatste krachten zgn vga nd een geweldigen duw om h m van zich af te slingeren Hierna verloor hij zg n bewustzgn nadat hg nog onzeker het plompen van een in t water vallend lichaam gehoord had Wordt vervolgd