Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1907

waü klonk de kreet pak aan de soldaten trokken de bajonetten en vielen op de bnrgers aan De burgers vluchtten overijld Velon kwamen terecht in een kolBehnis Terwvjl de soldaten dat calé met steenen bombardeerden slipten de vlnchtelingen door oen achterdeur weg lion van de burgers had echter de onvoorzichtigheid uit oen raam op de soldaten te schieten üe soldaten werden toen heelemaal dol holden naar de kazerne kwamen ten getale van 300 terag bajonet op het geweer en brachten de heele stad in rep en roer Ieder vluchtte in huis en grendelde ramen en deuren toe Met moeite wist do politie de overhand te kriigen en de soldaten to bewogen in de kazerne terug te keeren Uit een oogpunt van tocht bekeVen Igkt ons het bedenkelijke van het geval dat de soldaten met geweer en bajonet de kazerne zijn uitgeloopen ondanks de wachtpost ondanks de onderotAciercn en gendarmes die hun verboden te vertrekken De voorzitter van don Italiaanschen Senaat hoeft een telegram van Nasi s advocaten ontvangen waarin dozen protest aanteekenen tegen de schending der parlementaire onschendbaarheid en waarin zij verklaren dat do arrestatie van hun cliënt een schending dor grondwet is De Corriere della Sera schrijft intusschen dat het publiek in den laatsten tp bij was gaan denken dat hooggeplaatste syMlieden die over invloed beschikken zi el aan de hand der gerechtigheid kondw onttrekken maar het geval van Nasi toont nu dat dit niet zoo is Het hooggerechtshol zal zich door geen enkelen invloed van welke zgde ook laten afhouden van de taak hem door de Kamer opgelegd Volgens do bladen zal het hooggerechtshof den 4en November bueenkomen ter behande liflg van de zaak Nasi üe nieuwe ban van Kroatië dr von Ra kodczay heeft bij den Hongaarschen premier een geheel regeeringsprogram ingediend waarmede hij de politieke verhoudingen in Kroatië in t reine wil brengen De kern van dit program komt neer op de vorming von een nieuwe partóverhonding in den Kroatischen Landdag De ban hooft in den laatsten tp voortdurend aanraking gezocht met unionistische staatslieden in Kroatië om een nieuwe unionistische partij te vormen waarop hij in den Landdag zou kunnen steunen Om nu de vorming van zulk een partij mogelijk te maken wil hy een uitvoerig regeeringsprogram uitwerken dat in staatsrechteiyk opzicht geheel in overeenstemming zon zp met de bepalingen van den HongaarschKroatischen Ausgleich en in oeconomijich en sociaal opzicht aan de ver strekkende wenschen der Kroaten zou tegemoetkomen Vooral wil de ban de administratieve toestanden in Kroatië verbeteren krachtige maatregelen nemen in t belang van den boerenstand en tevens belangrijke openbare werken doen uitvoeren Een ontbinding ran den Landdag ligt voorloopig niet in de bedoeling daar eerst zal getracht worden de nieuwe party op grond van dit program in het leven te roepen V erspreide Berichten Fbankruk De ontvanger der belastingen te üette heeft den wynbonwersc imitès aangeschreven dat by zich genoodzaakt zal zien 21 Juli over te gaan tot openbaren verkoop van de goederen dergenen die weigerachtig blgven belasting te betalen Het wynbouwerscoraité te Montpellier heeft besloten den burgemeester van die gemeente en vyf leden van den raad die hun ontslag hebben ingetrokken uit te sluiten De rechtbank te Montpellier heeft twee van degenen die den politieman Girard ernstig hadden mishandeld toen deze hen trachtte te verhinderen de deur van het paleis van justitie in brand te steken veroordeeld tot 40 dagen en een maand gevangenisstraf De Jena aan boord waarvan znlk een geweldige ontploffing heeft plaats gehad zal gerepareerd worden dat zal 20 millioon francs kosten I Men fluistert dat generaal Picquart ambtsmoede is en er aan denkt als minister van oorlog af te treden Te Toulouse is een roodvonk epidemie die tal van slachtoffers maakt DUITBÜHLiND De Oostenryksche en Italiaansche ministers van buitenlandsche zaken hebben bij hun samenkomst niet vergeten rykskanselier Billow een harteiykeu groet te zenden President Booierelt heeft de ia Berlijn gestichte Roosevelt bibliotheek zyn prachtig gebonden en van eigen handteekening voorziene werken cadeau gedaan Te Euhleben bu Straatsburg worden proeven genomen met een nieuw geweer uitgevonden door een Beiersch kapitein Het geweer heeft een groot gebrek het is te zwaar maar het magazün kan dan ook niet minder dan 58 patronen bevatten De schietproeven hadden een uitstekend resultaat Rusland Do mirislerraad heeft het ontwerp voor den aanleg van een tweede spoorlyn door Siberië goedgekeurd het voorstel zal der doema worden voorgelegd Do toestand van versterkte bescherming kleine staat van beleg voor St Petersburg is weer met zes maanden verlengd BINNENLAND V KEDESCON FERENTIE De eerste sub commissiü der eerste commissie vergaderde gisteren onder voorzitterschap van den heer Bourgeois De h er Drago Argentinië stelt op den voorgrond de noodzakelgkheid om de delicate vraagstukken waarvan het onderzoek aan de vergadering is toevertrouwd aan den invloed van het geweld te onttrekken In zake publieke schulden moet men eerst de locale rechsmiddelen uitputten alvorens over te gaan tot diplomatieke onderhandelingen Argentinië veroorlooft daarom dat men zon regeering daagt voor de rechtbanken zonder dat daartoe voorafgaand verlof noodig is in tegenstelling met hetgeen gevorderd wordt door het constutioneol recht der Vereenigde Staten Alleen wanneer het recht geweigerd wordt door alle rechtbanken eerst en daarna ook door den vorst is het oogenblik daar waarop vreemde mogendheden kunnen tuBschenbeide komen Spr merkt voorts op dat in het geval van staking van betaling vaa schulden do schuldeischers zich per slot van rekening bevinden in een nagenoeg geiyken toestand als waarin zg zich zouden bevinden tegenover een maatschappg die failleert Eigeniyk gezegd is de toestand van den schnideischer beter want een maatschap verdwünt en wel voor goed maar een staat biyft en kan weder solvabel worden Wanneer een staat intervenieert speelt hg eigenlgk in de k rt van die schuldeischers die door de staking van betaling geen schade hebben geleden De Argentgnsche repabliek aldus besluit spr handhaaft de staatkunde neergelegd in haar telegram van 29 December 1902 aan baar vertegenwoordiger te Washington De politiek is van het programma dezer vergadering geweerd Niettemin is het onder het voorbehoud van de denkbeelden in genoemd telegram ontwikkelt dat hg het Amerikaansche voorstel bespreekt De heer de Villa Urrutia Spanje ondersteunt de stellingen van den heer Drago De heer de Medina Nicaragua brengt in herinnering dat de door den heer Drago bedoelde depêche onderworpen is aan het oordeel van een aantal Zuidamerikaansche geleerden en eenstemmig is goedgekeurd Ook hg ondersteunt dus de verklaringen van den heer Drago De heer Carlin Zwitserland zegt niet te kunnen medegaan met een besluit waarby aan arbitrage zon worden onderwerpen het vonnis van een Zwitsersche rechtbank dat kans had bevestigd te worden De heer Streit Griekenland is veel meer voorstander van de arditrage zoo als die thans bestaat dan van de toepassing daarvan op bepaalde vraagstikken De heer Lange Noorwegen deelt mee instructies te hebben om elk voorstel te steunen in de richting van verplichte arbitrage Daarom steunt hg de Portugeesche on Servische voorstellen De zinsneden betreffende het voorbehoud ten aanzien van eer en belangen Igken hem betwistbaar De heer Triana Columbia zegt dat het beginsel van het innen van schulden door dwangmaatregelen niet met eecig succes kan worden toegepast dan wanneer de schuldelaar zwak en de schnideischer sterlr is Men heeft in het privaatrecht de gevangenisstraf voor schulden opgeheven doch men wil dwangmaatregelen behouden in de betrekkingen van staat tot staat De heer Choate Amerika herinnert dat het beginsel der arbitrage in 1899 is gesteld op inspiratie van den Russischen keizer Sedert 1899 hebben er twee oorlogen onberekenbare rampen aangericht de bewapening is voortgezet in stggende mate de noodzakelgkheid dringt zich dus op om binnen de grenzen van het mogelgke de arbitrage te bevorderen Hg brengt de economie van zyn voorstel in herinnering eerst arbitrage voor elk jaridisch geschil of een dat voortvloeit uit de interpraetatie van verdragen VerichiUende gedelegeerdtD wenactieD nog het woord te voeren doch staan den voorrang af aan sir Edward Pry Engeland die nit naam der Britsche delegatie verklaar t het Amerikaansche voorstel te ondersteunen dat hem voorkomt in gelgke mate recht te doen aan de belangen der schuldonared als aan die der schuldeischers Zaterdag zal vermoedelgk 3 uur de Conferentie in algemeene vergadering byeenkomen De Engelscbe groep van de Union Interparlementaire werd gister door minister Bannerman ontvangen Bannerman herinnerde er de hoeren aan dat m Sn by het blgkbaar gebrek aan voortgang dat de tweede Vredesconferentie ten laste wordt gelegd niet moet vergeten dat de aanwezigheid van vertegenwoordigers van zoovele naties uojdwendig tot teleurstellingen ten aanzien van de gemaakte vorderingen moet leiden Wat betrof de kwestie der ontwapening de minister meende dat do Engelsche afgevaardigden er een beslist werkzaam aandeel in badden Sir Edward Grey de minister van Buitenl Zaken voegde aan Bannermau s woorden toe dat al het mogelgke zon worden gedaan om de openbare mooning nopens de kwestie van beperking der bewapening rgp te makon ten inde aldus den weg voor te bereiden voor een gunstige ontvangst der kwestie op een volgende conferentie De Minister van Marine Het bericht van het heengaan van den Minister van Marine wordt door Land en Volk met voldoening vernomen Uit welk oogpunt men ook bet belang en de taak onzer marine moge beschouwen d at de heer Cohen Stuart de man is wien de leiding van dit departement met vertrouwen kan worden overgelaten gelooft zegt het blad niemand meer Op die plaats is een krachtig energiek karakter noodig een man die weet wat hg wil en die zgn wil aan het departement vermag op te leggen Zonder dat is de leiding in handen van een paar departe meutskoninkjes wien de gemakkelgke slenrgang boven alles gaat Het zou ons niet verwonderen indien een nieuw plan van steiselloozen aanbouw door den heer Cohen Stuart weer eens ontworpen door den Kabinetsraad ware verworpen Indien hg daarin aanleiding heeft gevonden om heen te gaan kan hem daarvoor hulde worden gebracht Moge het Kabinet door de aanwinst van een bekwaam opvolger zich kunnen versterken Het Vaderland merkt op dat de ontslagaanvrage van den Minister van Marine sinds de begrootingsdebatten in de Tweede Kamer in de lucht hing verluchtigde daarna weer voor oen wyie maar kwam als een iets donkerder wolkje terug tydens en na de ongelukkige debatten over het Mariuierswetje en de Oosterdoksluis doch dreef opnieuw af En nu de hemel voorgoed helder scheen te zgn verwekt het t6ch gebeuren ten slotte de verwondering over een donderslag uit een bui die men uitgewoed waande De verklaring van dit achteraan komen is waarschgnlgk daarin te zoeken dat de Minister zich niet aan zyn verantwoordelijke taak heeft willen onttrekken zoolang die door de Tweede Kamer op zoo zonderlinge wyze goedgekeurde wetten nog niet de Eerste Kamer waren gepasseerd Hy heeft het schip niet willen verlaten voor het in de haven was Tusschen de ontslagaanvrage en het op recés gaan der Eerste Kamer liggen dan ook slechts enkele dagen In het bovenstaande is stilzwggend aangenomen dat het voorgevallene in de Tweede Kamer den Minister aanleiding heeft gegeven tot dezen stap Hg heeft blgkbaar niet na het reces in haar vergadering willen terugkeoren na de voor hem grievende behandeling die hg daar ondervonden had Een formeel échec kan men niet zeggen dat hy er geleden heeft maar de wgze waarop zgn voorstellen in het debat werden besproken en het persoonlgk karakter der tegen hem gerichte aanvallen waren erger dan een nedei laag Marine is altyd een moeilgk naar den eisch te bezetten zetel geweest en zal het wel altgd blgven Zeemans en staatsmans eigenschappen zyn nu eenmaal moeilgk in één persoon te vereenigen De afgetreden Minister kan zich troosten met de gedachte dat vele goede marineofficieren toen zy de Ministerviag gingen voeren op dezelfde klip hun scheepje hebben zien standen In de verklaring van Het Vad is iets dat de Nienwe Courant doet aarzelen deze onderstelling tot de hare te maken En wel niet alleen de inhoud der bovenvermelde Nota waarin de Minister trachtte het in de Tweede Kamer geleden échec ecuigermate bg te werken maar vooral een gerucht dat der N O resdi eergiiteran nit vry goeds bron ter oore kwam Het behelsde dat alle voorbereidingen getroffen voor den aanbouw van het nieuwe Indische schip hetwelk by de jongste begroeting zoo verrassend voor het door den Minister voorgestelde Nederlandsche in de plaats kwam kort geleden zoudon zyn afbesteld Het blad acht het vermoeden niet uitgesloten dat de Ministerraad hierin de hand zou hebben gehad en dat dit tot het bedanken van den heei Stuart zon hebben geleid Omgekeerd is het echter evenmin onmogelijk dat niidat tot zgn aftreden besloten was de voorbereiding van het nieuwe schip is geschorst totdat een nieuwe bewindsman ziu zgn opgetreden Hieromtrent zal naar wg verwachten nog vó6r de volgende begroeting van Regeeringswege licht worden ontstoken stagnatie van den vlootaanbouw hoewel daartoe by de begroeting gelden zgn toegestaan is een zaak van geenszins onbeduidenden aard Over het heengaan van minister Cohen Stuart zuilen wg overigens niet veel zeggen Hg genoot een goeden naam als marineofficier als minister was hy een der in dat ambt niet zeldzame tegenvallers Wie zgn opvolger zal zgn valt moeilgk te bevroeden tenzg men het voor de derde maal met den heer Jansen zou beproeven wiens zetel iu district III te B éravenhage vast genoeg is om het gevaar dat de Kamer geheel en al op het doodo punt zon geraken niet te duchten De correspondent van de N R Ct te Batavia seint Kapitein Chrisloffel is van Tapanoeli teruggeroepen om als leider op te treden van een kleine expeditie naar Flores De kern van deze expeditie zal gevormd worden door een compagnie marechaueaees zg heeft tén doel dat eiland te pacificeeren en aldaar het civiel en militair bestuur te organiseeren Het blad teekent hierbg aan Uit het regeeringstelegram was reeds bekend dat kapitein Christotfel met marechaussees naar Flores zon worden gezonden Uit bovenstaand bericht biykt nn dat er nog meer troepen heen gaan immers een compagnie marechaussees zal de kern vormen Wg vermoeiden dat do maréchanssées voor de eigeniyke oorlogshandelingen bestemd zgn en dat er aan deze expeditie nog gewone irfanterie wordt toegevoegd voor hot bezetten van basis en tosschenposten alsmede voor het dekken van transporten Daardoor zou men bereiken dat de marechaussees steeds ongeveer voltallig voor uitrukken be schikbaar zon Uit de vroegere expedities is gebleken dat in bet zware terrein van Flores de transporten zeer kwetsbare lichamen vormen Voor een behooriyke dekking zal dan ook moeten zorg gedragen worden Uit het feit dat men zoo vlug klaar is met het zenden van een expeditie zouden wg afleiden dat inderdaad zulk een onderneming reeds op het program stond en dat de noodige voorbereidingen reeds getroffen zyn gelgk de Indische bladen hebben mede Zooals men weet werd Christoffel naar Tapanoeli gezonden om den priestervorst Si Sioga Mangaradja te achterhalen Aan deze opdracht heeft hy in korten tyd voldaan Gemengfde Berichten Een gladde vogel I Op een dorp nabg Rotterdam woont een kleermaker die nog al van uitgaan houdt en voor het geld dat hg voor nieuw gemaakte pakken van de klanten ontvangt aan den rol gaat Zgn vrouw wil dit natuuriyk niet hebben en ziet nauwlettend toe dat haar lieve echtgenoot niet met een pak by zich de deur uitgaat De kleermaker is nu echter zgn vrouw te glad af geweest Op een avond ging hg de deur uit naar een zgner klanten voor wien hg een nieuw pak gemaakt had Hy meldde zich bg dezen aan en vroeg om geld waarop de klant antwoordde ik betaal je niet want je hebt het pak niet bg je O als het anders niet is zei de kleermaker en trok zyn jas uit waaronder de nieuwe jas van den klant zat en haalde hetzelfde kunststnk met broek on vest uit Zoo kreeg de klant toch zyn nieuwe pak en de kleermaker zgn geld waarvoor hy waarschyniyk wel weer aan den rol zal gaan Meu seint uit Almelo aan de N R Ct De sneltrein om 6 42 gisteravond van Zwolle alhier aankomeude is nabg het station Almelo gederailleerd De machinist en de stoker zyn gedood de directeur van Cecilia de heer Branne is gekwetst De machine ligt onderstboven geneeaheeren van hier verleenen hulp Men meldt uit den Haag Een ongeveer 11 jarige knaap die zyn ouders veel last bezorgde o a van school weg bleef zoodat zgn vader eene veroordeeling wegens leerplichtwetovertreding te zynen laste kreeg was op verzoek van zgn ouders gister op school gehouden in de schooi aan de Lgnbaan Buiten toezicht is hy naar den zolder gegaan heeft daar een raam opengeschoven is daaruit gesprongen of gevallen en ie dood opgenomen Een der Woensdagavond bg de herstemming voor den gemeenteraad te s Gravenhago gekozenen ontving kort na zgn verkiezing den volgenden telegrafischen goinkwensch op rym Zonder vloierg of knoeien Zonder bouwterrein met koeien onder jenever op het fust onder Scheveningsche trust Zonder worstof varkonskoopers Politielui of hazenstroopers Zonder vossen of socialen Mocht gy een groot succes behalen Daarom een onbevlekt verleden Gaat nooit of nimmer naar beneden N C In de zitting van het eerste kantongerecht te Rotterdam vroeg gisteren als naar gewoonte een advocatonklerk drie weken uitstel om op do ingestelde vordering te antwoorden De kantonrechter plaatsvervanger wilde weten waarvoor dat noodig was immers zoo zeido hy wanneer gemachtigden hier komen dan verwacht ik dat ze de zaak kennen Ik zit hier niet als knecht van de gemachtigden om hunne concinsien in ontvangst te nemen wanneer het hun goeddunkt om die te geven maar als rechter om do rechtzoekenden zoo spoedig mogelgk te helpen De zaken moeten afgedaan maar niet slepende gehouden worden Maar mgn patroon is uit de stad en komt eerst over 3 weken terug Dat is geen excnus Ik zal u een week geven om te antwoorden en zyt ge dan niet gereed dan vel ik onmiddellijk vonnis Niemand waagde het daarna meer een lang uitstel te vragen Een toekomstige lord als stoker Door de gedachte bezield dat elk menach voor zgn levensonderhoud moet kunnen zorgen heeft Francis Patrick Clements broeder en erfgenaam van lord Leitrim als stoker op een stoomboot den Oceaan doorkruist en is thans te New York in betrekking Voor ongeveer een maand kwam hg in Southampton aan boord der stoomboot St Louis en verzocht zoo ernstig en dringend om een baantje dat hg ook als stoker aangenomen werd Wie met de machinekamer van een stoombjot op de hoogte is weet welk een zwaar werk dat zgn kan De jonge man deed echter zgn plicht zoo tot aller genoegen dat men hem op de stoomboot wilde behouden Hy zocht echter liever in NewYork eene betrekking Deze eigenaardige geschiedenis werd bekend doordat lord Leitrim inlichtingen over zyn broeder inwon Hoe dom men ook in een groote stad soms i bewyst hot volgende trouwens lang niet het éénige bewgs dat wg in het N v d D lezen Tot voor kort kon men een paar keeren in de week een kleinen dikken bejaarden boer op den N Z Voorburgwal te Amsterdam uit de tram zien stappen wat met eenige moeite gepaard ging want hy was zeer slecht ter been Toch bereikte hg altyd het een paar schreden verder gelegen huis no 26 op den hoek van N Z Voorburgwal en St Lnciensteeg Een oogenblik later zag men zgn gladgeschoren gezicht onder de zgden pet voor het raam in de zgkamer komen en den burgwal afgluren Dan duurde t niet lang of zg die bet boertje scheen te verwachten kwamen opdagen t Waren lijders allen kankerpatiënten die bg de officieele wetenschap geen baat hadden gevonden en t nn kwamen probeeren bij dezen nieuwen dokter die eigenlgk een bleeker uit Noderhorst den Berg was doch naar t heette op een geheimzinnige manier in het bezit was geraakt van een afdoend middel tegen den kanker Tegen f 2 50 diende hg dat in don vorm van poeders en een drankje aan al zyn patiënten toe t Schyut dat de praktgk zeer goed ging want toon een half jaar geleden de oude heer die zich steeds minder gemakkeiyk bewegen kon het bgltje er by neerlei is de zaak op denzelfden voet voortgezet door den zoon Die had zyn medische kennis óók op een Nederhorst den Bergsch bleekveld opgedaan Hy schgnt echter niet de aangeboren voorzichtigheid gehad te hebben van zyn vader die zoo langen tgd in het hart van de stad onder den rook van een pblitleburean zgn drankjes en poeiertjes aan den mai heeft weten te brengen Dezer dagen vervoegde zich iemand aan het hoek van de Sint Lnciensteeg die óók maagkanker had ook hst fleiobje en de poedeta kreeg daarvoor ook f 2 50 neerlei maar toen de dokter den riks wilde opstrgken dezen vlug weer in zgn eigen zak deed teruggiyden onder de mededeeling dat hg een rechercheur van het hoofdbureau was I Als een gevolg van dit bezoek zal de dokter bleeker eerlang wegons onbevoegd uitoefenen van ie geneeskunst terecht staan Strenge straffen heeft de rechtbank te Dortmund aan drie vrouwen opgelegd die door weldadigheid zichzelven heel wat geld hadden weten te verschaften zy gaven nl blindenconcerton waartoe twee blinde zusters medewerkten Een der vrouwen huurde een zaal waar voor 800 personen plaats was en betaalde daarvoor 50 mark De twee anderen gingen rond om do biljetten te plaatsen voor een weldadig doel en verkochten niet minder dan 2400 Zoo ontvingen ze ongeveer 2000 mark en daarvan werd aan de blinden ongeveer 120 mark gegeven Voor bet overschot kregen de verkoopsters te zamen do helft en de rest behield de andere vrouw De rechtbank beschouwde deze handelingen als bedrog omdat meer biljetten waren verkocht dan plaatsen beschikbaar waren on zulks biykbaar onder bet mom van weldadigheid ten eigen bate Zy veroordeelde de onderneemster tot 6 weken gevangenisstraf en 600 mark boete en elk der verkoopsters tot 2 weken opsluiting en 3U0 mark boete Te Leimuiden zgn huzaren gearriveerd ter bewaking van vee dat door mond en klauwzeer is aangetast Het paard van èen der bovenbedoelde huzaren schrok eergister voor oen hondenkar ten gevolge waarvan paard en ruiter tewater geraakten Het paard werd gered doch de huzaar afkomstig uit Zevenbergen verdronk Vad Stadsnieuws GOUDA 19 Juli 1907 SeiioosHOVEN 18 Juli De uitslag der heden gehouden herstemning voor 2 loden van den Raad ia als volgt Op den hoer H G Geelhoed die zich ter wille der helde andere vtgzinnige candidaten had terug getrokken waren nog 19 stemmen uitgebracht P Grenp aftredend Chr Hist 320 St P H Hebewerth lib 265 St M E Schenk lib 295 at Uitgebracht waren 604 stemmen van onwaarde 14 Zoodat gekozen zgn de hoeren P Grenp en M E Schenk Rechtzaken In den nacht van 10 op 11 Mei in den nacht vóór de Groningsche kermis is zooals destgds is gemeld een ernstige inbraak gepleegd in de villa van mevr Mees Gockinga aan den Heerensingel te Groningen De inbrekers men vermoedde dat meer dan één persoon bg de zaak betrokken waren hadden zich door het intrappen van een paneel aan de achterzgde van de villa toegang verschaft en nit het tgdelgk onbewoonde perceel een aanzienlgke hoeveelheid gouden en zilveren voorwerpen ontvreemd De Groningsche recherche toog op onderzoek uit O a bracht zg een bezoek aan de slaapsteden en in een daarvan vernam de politie dat daar eenige dagen een paar vreemdelingen hadden gelogeerd die met den Hollandschen trein weer vertrokken waren Een nog aanwezige logeergast was in staat van een van de twee vreemdelingen een vrg volledig signalement te geven Met dat signalement vertrok de Groningsche aechorcheur Slag zeer handig politieman naar Amsterdam om de nasporingen daar voort te zetten En eenige dagen daarna ontdekte de Amsterdamsche politie in de gevangenis aldaar een man die volkomen beantwoordde aan hot signalement Den logeergast die het signalement had verstrekt liet men uit Groningen komen en deze herkende den man in de gevangenis pertinent als een van da twee vreemdelingen En toen aan de bedoelden logeergast portretten werden getoond herkende hg daaruit onmiddeliyk ook den makker van den eerstaangehondene Zoo had dus de politie beide verdachten in handen die erkenden in Groningen in het bedoelde logement te zyn geweest die zelfs toegaven in den nacht van 10 op 11 Mei niet in hun logement te zyn geweest vnn 8 uur s avonds tot halfdrie s nachts maar die pertinent ontkenden iets te weten van de inbraak bg mevr Hees De politie zette haat nasporingen voort nn bg de banken van leening en het gelukte haar werkelgk in zoo n inrichting voorwerpen op te sporen van de inbraak afkomstig De bank van leeninghonder werd met de beide verdachten geconfronteerd en herkende hen als de inbrengers van de in beslag genomen voorwerpen Maar ondanks dit allea bleven de beide vardaohten ont kennen iets met de inbraak uitstaande te hebben Gisteren hebben de beide verdachten Goorg Koenrad Pool van Amsterdam en Johannes Kiekens van Haarlem beiden 20 jaar oud voor de Groningsche Rechtbank terecht gestaan als beklaagd van bovengenoemden inbraak te hebben gepleegd De beklaagden bleven ontkennen Er werden twintig getuigen gehoord Het O M eischte tegen beiden vier jaren gevangenisstraf De verdediger mr R Kranenburg ontkende dat het wettig en ovorlnigend bewys in dezen was geleverd en vroeg vryapraak BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JULI StaaUteenmtjen PoETBOiL Oblig Be Serie fr 050 3 69Vi Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLABD Iwang Dombr Obli gatten 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLmiBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis li 100 IV 24Vu HypotheelcBanken Aandb idem idem 4 98 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsKypb 4 100 Pandb Hederl Hyp Pand bri fbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 BewyV n van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maattrhappijen Pand Holland Gull Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegkeningen Italië Oblig ZnidItaliaanscheSpw lMg A 367 Premieleeninqen BitLGiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divevsen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende 20MEIIMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Do ramp op de Georgia De groote Engelsche bladen geven nog eenige nadere byzondorheden over de vermoedeiyke oorzaak van de ramp op de Georgia bg Boston Ben kanonlading bestaande uit 200 pd buskruit werd met een kraan uit het ruim geheschen Nog voor zy iu het kanon was geplaatst merkten twee matrozen dat het omhulsel smeulde Zy lieten een waarachuwend gegil hooren en wierpen zich op den grond welk voorbeeld werd gevolgd door den lader van t stuk die de rockende massa in de hand hield Nog voor echter de overige mannen in den Bchiettoren badden begrepen wat het gegil te beteekenen had sloeg een enorme vlam uit het pakje met de lading en was de schiettoren gevuld met gloed rook en verstikkende gassen Het gegil der ongelukkigen was hartverscheurend Sommigen vlogen een ladder op en probeerden door een luik te ontsnappen anderen wentelden zich krimpend van de pgn op den grond Luitenant Goodrich en een matroos wisten nit den toren te komen en wierpen zich in zee liever dan levend te verbranden Beiden werden door een atoomsloep opgevischt De aalmoezenier was de eerste die er in slaagde den schiettoren binnen te dringen en hulp te brengen aan de slachtoffers Ocmiddelltjk wetd door de Georgia ge seind naar de oorlogsschepen in de buurt om medische hnip Toch bedraagt het aantal dooden reeds 8 er zullen er nog meer bezwyken Op last van den Amerikaanschen minister van marine worden aan boord van de Qeorgid de schietoefeningen voortgezet Verder is een commissie benoemd om na te gaan welke de oorzaken zyn geweest van de ramp Admiraal Jamamoto heeft van zgn belangstelling in de ramp doen biyken door het zenden van bloemen aan de gewonden die te Boston in het hospitaal liggen Dure steenkolen een kwaad ding vooral voor de financiën van gasfabrieken enz enz Ieder die steenkolen verbruikt moet zich voorbereiden op een enorme prgsverhooging zegt t Nieuws De eigenaars der mgnen in Yorkshire vragen zooveel meer dat do gewone jaarcontracten welke gewooniyk op 30 Juni gesloten worden nog niet geteekend ziju Als men hoort dat de groote spoorwegmaatschappyen die centraal Engeland bedienen in het afgeloopen contractjaar f 5 10 per ton moesten betalen en dat er nn f 7 20 gevraagd wordt en als men daarbg weet dat byv do Midland spoorwegmaatschappy per jaar 1 600 000 ton steenkolen noodig heeft en dus deze verhooging in prg s voor haar een meerdere uitgaaf vsn f 3 350 000 beteekent dan kau men zich eenigizins voorstellen waarom er zoo lang geaarzeld wordt Drie der grootste maatschappyen hebben reeds geweigerd tegen zulke pryzen contracten af te slniten Maar de eigenaars der Britsche mynen hebben zich vereenigd en weigeren minder aan te nemen verklarende dat do vraag zóó groot is dat zg gereedelgk zelfs f 8 40 per ton kunnen krggen Zg begrgpen ook dat de goed georganiseerde mynwerkers hunnerzyds een deel van de grootere winst zullen vragen en dat zulk een eisch niet geweigerd kan worden waartegen de spoorwegdirecties aanvoeren dat dit alleen kan geschieden ten koste van de Bponrwegarbeiders de kosten van beheer der spoorwegen zgn roede zóó drukkend dat aan de grieven der arbeiders niet tegemoet gekomen kan worden als de steenkolen rekening van één maatschappg voor èën jaar met 3 millioen verhoogd wordt kan men daar dua nauwoiyks meer aan denken De spoorwegdirecties meenen den myueigenaars het hoofd te kunnen bieden en tot dusver hebben zg zich elders tegen de oude pryzen te voorzien Dit geeft echter veel last en de aanvoer is ook niet zóó geregeld als wanneer een jaarcontract bestaat t Behoeft wel niet gezegd te worden dat alle belanghebbenden met zorg de naaste toekomst tegemoet zien Predikbeurt bU de Remonstrantgohe Qereformeerde Gemeente alhier Zondag 21 Juli s morgens 10 uur Ds Ds H VAN ASSENDELFT Den 31 Juli a s hopen onze geliefde Ouders J DE JONG HzN EX M B 8 DE JONQ WïiJMiN hunne 40 Jarige Ecbtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda 18 Juli 07 Vereeniging ARMËKZORG Afdeding BROHHEIVnVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishondeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Vereeniging Armenxorg Zenuw en llaa flijders vordt nit orertniging als een werkelgke hul in den nood het boek aflQ bevolen Na oatvaügRt rnn adres per briefkaartwont d t boekje franco per poit toegezouden doof BLOKPOBL S Boektaan Zaltbommr i