Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1907

oen lid bet plan geopperd Pargs dageiyks van 66000 kubieken meter zeewater te voorzien door een van Diepe komende leiding voor geneeskundige doeleinden badinricbtingeii aquaria enz De Parijsche hoogeschool hee t een legaat van i millioen gekregen daarvoor worden o a ii bonrzen gesticht van 5000 trance jaarlijks Een andere r kaard heelt zgn huis en een som van 8UO ÜO0 francs bestemd voor oen sanatorium voor tubercnlenzen DuiTSOHHIiU De Tribune vertelt dat koning Ednard 15 Aognstus op z jn reis naar Mariènbad een samenkomst hebben zal mot keizer Wilhelm te Wilhelmshóhe NOORWKOEII Er wordt een gemengde Zweedsche Noorsche commissie benoemd voor een herziening van do bepalingen van het verdrag van Karlsbad betreffende het weiderecht van do Zweodsche Lappen op Noorsch grondgebied De bepalingen zün niet voordeelig voor de Lappen zoodat Zweden herziening had gevraagd POETUOAL De Standard verneemt uit Lissabon dat gednrende een antomobielrit van koningin Amelia van Portugal een bende straatvnik met steonen wierp naar het rijtuig en dat de tweede zoon der koningin aan den arm werd gewond De daders vluchtten EUSLANIl By het station Marelissy werd een kassier beroofd die 50 000 roebol transporteerde De roevers 20 in aantal schoten met geweren en revolvers en wierpen 3 bommen een der bewokers werd gedood verscheidene anderen gewond Van het bedrag werd 10 000 roebel geroofd Do kassier bleef ongedeerd In de laatste zitting van de sociaaldemocratische conferentie is besloten de doema te boycotten Balkanbtateb Keizer Frans Jozef heeft den sultan twee prachtige rgtnigpaarden cadeau gedaan De sultan heeft het woord gevoerd tot het stamhoofd uit Vemen dat in Constantinopel was gekomen in verband met den opstand Dat is voor het eerst in 30 jaar dat de groote heer tot gewone stervelingen preekt I Mabokko Men vertelt dat de sultan door de gevangenschap van Mac Lean in groote verlegenheid verkeert want de kaid die vermogend is leende den sultan nogal eens wat geld Hü moet hem totaal wel 2 millioen hebben voorgeschoten 1 De berichten omtrent Baisoeli en zgn gevangene zijn nog altijd zeer verward zooals de telegrammen doen zien Raisoeli zou zich riikelp van proviand munitie en geweren hebben voorzien Maar volgens een ander bericht is hij gevangen 1 BINNENLAND Bestaat er een wettelgke verplichting voor de gemeenteraden om met betrekking tot het aanleggen of uitbreiden eener begraafplaats vooraf het advies der Qezondbeidscommissie in te winnen Deze vraag deed zich voor bg de behandeling gisteren in de openbare vergadering van Ged Staten van Zuid Holland van een geschil over de rekening over 1906 der Gezondheidscommissie te Ond Beierland tnsschen deze Gezondheidscommissie en de gemeenten Klaaswaal en Numansdorp De Oezondheldscoramissie meende dat de ge meenteraad in het bedoelde geval hot advies der gezondheidscommissie behoort in te winnen Men beriep zich o a ook op een mededeeling van Ged Staton met betrekking tot den aanleg van eon nieuwe begraofplaats te Klaaswaal dat het verkioslgk was gewoest de Gezondheidscommissie te hooren De gemeentebesturen van Klaaswaal en Numansdorp daarentegen waren van oordeel dat een wettelijke verplichting tot het inwinnen van het advies der gezondheidscommissie als hier bedoeld niet bestaat en dat hot rechtskaudig advies te dezer zake door de gezondheidscommissie ingewonnen geen nut had en de hiervoor in rekening gebrachte kosten t 7 60 noodeloos waren In zijn rapport over deze zaak wees het lid van öed Staten do heer J Krap er op dat art 6 der Gezondheidswet over welks toepassing het hier ging spreekt van besluiten in het belimg der volksgezondheid waaromtrent de gezondheidscommissie moet worden gelioord en niet bv van besluiten takende de volksgezondheid en dat in geval van rechtsonzekerheid men zich heeft te wenden tot den Minister van Binnenlandsche Zaken met de uitvoering van de OMondheUiwat belut De burgemeester van Klaaswaal en van Nnmansdorp de heer D Klnifhootd ter vergadering aanwezig verklaarde zich namens beide gemeenten te refereeren aan hetgeen schriftelijk was medegedeeld De beslissing van Ged Staten volgt later De directenr generaal der Posterijen en Telegraphie brengt in St Ot ter algemeene kennis nieuwe voorschriften die met Ingang von 1 Aug voor het gebruik der briefkaarten in het binnenland en internationaal verkeer znllen gelden Wy ontleeneu er l et volgende aan De briefkaarten moeten boven aan de voorzyde voorzien zyn van het opschrift Briefkaart in de Fransche taul of van een daarmede overeenkomende uitdrukking in een andere taal Evenwel is dit opschrift niet verplicht voor de enkele briefkaarten door de particuliere nyverheid in omloop gebracht De afmetingen der kaarten mogen U oentimeter in de lengte en 9 centimeter in de breedte niet te boven gaan noch minder bedragen dan 10 centimeter in de lengte en 7 centimeier in de breedte De briefkaarten moeten open verzonden worden d w z zonder hand of omslag De briefkaarten moeten van karton ot van papier van voldoende stevigheid vervaardigd zgn om de behandeling niet te belemmeren De posj zegcls behooren zooveel mogelgk in don rechter bovenhoek van do voorzgJe te worden vastgehecht De afzender beschikt over de achterzgde en over het linkergedeelte der voorzgde behou lens het hieronder bepaalde Met uitzondering van de postzegels is het verboden eoni voorwerp by de briefkaarten te voegen of daaraan vast te hechten Nochtans mogen de naam en het adres van den geadresseerde zoowel als de naam on het adres van den afsender door middel van strooken de afmetingen van 2 hg 5 centimeter niet 4e boven gaande worden opgeprikt Eveneens is het toegestaan vignetten waaronder mede zyn begrepen plaken telegramzegels of photographieën op zeer dun papier vast te hechten op de achterzgde ot op de linkerhelft der voorzyde mits zg volkomen op de kaart zijn vastgeplakt en daarmede als het ware éèn geheel vormen De voorziide in de Fransche taal tot opschrift te dragen op het eerste gedeelte Briefkaart met betaald antwoord op het tweede gedeelte Antwoord briefkaart 4ieide gedeelten moeten overigens elk op zichzelf voldoen aan de andere voorwaarden voor de enkele briefkaarten vastgesteld zg worden tegen elkander gevouwen en mogen op geeuerlei wijze gesloten worden Het is den afzender van een briefkaart met betaald antwoord geoorloofd om hetzg in schrift hetzy door opplakkiug van en strook zijn naam en zgn adres op de voorzgde van het voor Antwoord bestemde gedeelte te vermelden De briefkaarten die wat de voorgeschreven opschriften afmetingen oitwendigen vorm enz betreft niet aan de bg dit artikel voor deze soort van stukken gestelde voorwaarden voldoen worden behandeld als brieven Gemengde Berichten Men meldt uit Almelo Sedert Mei van dit jaar wordt door de koper zinken blikbewerkera alhier een loonactie gevoerd 4 e Iconen bedragen thans 8 17 cent per uur Gevraagd wordt voor alle gezellen boven 16 jaar een loonsverhoogiug van 2 cent Slechts één der patroons heeft het verzoek ingewilligd de andere hebben schriftelgke en mondelinge verzoeken of afgewezen of niet beantwoerd Besloten is nu Maandagmorgen het werk op het oude loon niet te hervatten doch om K uur s morgens samen te komen ter bespreking van vbrder te nemen maatregelen Nader meldt men Do koperslagers hebben Maandagmorgen behalve by éèn patroon die had toegegeven het werk gestaakt Naar het Hulsterblad meldt is er op last van den kantonrechter ie Hulst procesverbaal opgemaakt tegen de laatst gehouden stemming voor den genïeenteraad te Koewacht op grond dat er on acht anr s morgens bleek dat de stembiljetten niet aanwezig waren en eerst te halt negen nadat de wachtende kiezers door den burgemeester op een pintje waren onthaald het stembureau is boven een herberglokaal kon worden aangevangen met stemmen toen de secretaria 75 stembiljetten van do drnkkerg te Zniddorpe had meegebracht eerst te halt elf i volgden de overige biljetten dat gestemd werd in den namiddag tot na vyt nar de buigemeester zegt op zgn eigen horloge te zgn te werk gegaan omdat de gemeentelgke klok stil stond en dat er aldns gestemd is Tan 8 tot 6 aar dat er aan ralioh proou verbaal van de stemming werd opgemaakt doordat geconstateerd werd dat bg het begin der stemming het behoorlgk aantal biljetten niet aanwezig was en dezo in gedeelten zgn aangebracht Uit Ngmegen meldt men Gistermorgen is er onder Heumen een oude boerin door een automobiel waarvan de bestnnrder een Amerikaan was overreden De vrouw is kort nadat ze in bet Canisius Ziekenhuis alhier was opgenomen ovei leden Gistermorgen had tusschen Oldenzaal en Losser naby de halte Belhelem op de tramlyn Oldenzaal Losser een treurig ongeluk plaats Toen de tramtrein naderde bevond zich aldaar aan een overweg een boerenkar roet eenige pers men uit Haaksbergen Doordat het paard schichtig werd geraakte de man onder den trein die niet zoo gauw kon stoppen en was onmiddelgk dood ook zgn vronw zi n dochter met eenige kleine kinderen werden uit de kar gesmakt De eerste kreeg op verschillende plaatsen ernstige verwondingen de dochter werd eveneens gekwetst hoewel minder ernstig doch de kinderen bleven als door een wonder ongedeerd De kar werd door den trein verbrgzeld het paard kwam er eveneens onder doch doordat de trein dadelgk stopte bekwam het weinig letsel De vrouw is naar het Ziekenhuis vervoerd Men hoopt haar nog in t leven te behouden Te Haarlem deed zich onlangs het eigenaardige geval voor dat twee werklieden die in een eeuwenouden grafkelder in de Groote Kerk waren geweest aan t gezicht en op de handen een menigte pgnigke puistjes kregen Toen de pgnen hgna ondrageiyk werden gingen de menschen naar een geneesheer wien t bleek dat in den grafkelder iemand begraven was die aan pokken was overleden De smetstof had dus ondanks het groote tgdsverloop haar kracht behouden De werkinl zyn er echter goed afgekomen Een week lang waren hun gezichten en handen zeer pgnlgk maar daarna waren ze hersteld Gisteren is onder Sloterdgk aan den Meerweg verdronken een 3 jarig dochtertje van den landman A H De gouverneur van Celebes seinde 19 Juni naar Bnitenzorg De kolonne Krapels is 9 Mei te Kolonodale aan de Moribaai gedebarkeerd Van de opgeroepen hoofden meldden zich 22 Mei alleen Makole Ede Makole Maroendoe verontschuldigde zich wegens ziekte Op 24 Mei ging Krapels met twee groepen naar matandao t verhlgf van Maroendoe die met de geheele mannelgke bevolking in beschonken toestand werd aangetroffen Krapels bleef tot en met 28 Mei in Matandao verzoende Makole Ede met Maroendoe en hield met de in grooten getale opgekomen hoofden besprekingen Maroendoe beweerde door Rehoeta hoofd Tololahi uit Laiwoei bevreesd gemaakt te zgn hg raadde hem at naar Kolonodale te komen Behoeta werd door nitgezonden patronille achterhaald en gevangen genomen Krapels keerde 3 Juni op zgn standplaats terug De algemeene indruk i s dat de hoofden en de bevolking van Mori ons niet slecht gezind ign By het telegram over de overvalling van een maradia op Gelehes toekent de N R Ct het volgende aan Het bovenstaande telegram heeft betrekking op gebeurtenissen in Mandhar Zooals men zich zal herinneren werd in den nacht van 6 op 7 Juni 1906 de kampong Madjene overvallen en kon de controlenr Ketting Olivier zich nog jaist door een overhaaste vlucht redden De maradia van Madjene had den vooratgaanden In Juni een verlof van drie dagen naar Pemboewang gekregen Toen nu des avonds van den 5n het eerste bericht over een voorgenomen aanval kwam riep de controlenr dat hoofd terug Deze verzuimde echter aan dien last gevolg te geven Hg verdween spoedig toen de Siboga in t zicht kwam naarkampong Adolang die ongeveer 6 uren het binnenland in ligt Ook de maradia van Pemboewang vluchtte In de maand Augustas van het vorige jaar werd bekend dat die hoofden zich ophielden te Maloenda in de omgeving van den roever en slavenhandelaar Rammang Pakasiba Het bestuur gelastte hun toen schriftelijk zich binnen 7 dagen te komen onderwerpen Ook aan dezen last voldeden zy niet maar vluchtten het binnenland in nadat in den nacht van 27 Augustus een mislukte poging gedaan was om hen by verrassing in handen te krögen Met den maradia die gesneuveld ia bigkeus bovenstaand telegram is wellicht bedoeld de maradia van Allee een slaatje 7 uren benoorden Madjenne gelegen een der hooUaaalaggari van de OTerraUlOK Ook Tjinnana behoort tot Mandhar de vermoorde maradia van dat landschapje had weinig gezag Moer dan een jaar is er dus noodig geweest de hoofden die schuldig staan aan de overvalling van Madjene in handen te krggen De 2e luitenant G J Sieburgh die dit succes verkreeg is reeds sedert het midden van het vorige jaar op Celebes aan het werk Door den burgemeester van Lonneker is procesverbaal opgemaakt tegen het raadslid J H T lid van bet hootdboreau voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad die verzuimde om 9 uur tegenwoordig te zyn op de zitting van dat bureau ter vaststelling van den aitslag van de herstemming H M de Koningin wenschende een openbaar bigk van belangstelling te geven in hetwerk der Vredesconterentie dat in hoofdzaak strekt om tusschen de volkeren gerezen conflicten langs vreedzamen weg te vereffenen door middel van arbitrage en bemiddelingen om bgaldien de strgd niettemin tot uitbarsting komt de rampen van den oorlogbinnen de engst mogeiyke grenzen te beperken heeft bepaald dat een penning zal worden geslagen om uitgereikt te worden aan de afgevaardigden ter Tweede Vredesconterentie De penning is van zilver en ovaal de hoogte middeliyn bedraagt 38 millimeter de breedtemiddelign 27 millimeter Op de voorzgde er van wordt afgebeeld de voorgevel van de Grafelgke Zaal waar de Tweede Vredesconterentie vergadert en daaronder wordt gesteld HAGAE COMITIS MCMVIL Aan de bovenzgde tusschen de twee torenspitsen wordt afgebeeld de zon der gerechtigheid strgdende tegen de duisternis De keerzgde voert het volgende opschrift a zoover de penning bestemd is voor af gevaardigdengevolmachtigden DonumWilhelminae Neerlandiae Reginae ad secncdnm pacis conventnm legato b zoover de penning bestemd ia voor afgevaardigden geen gevolmachtigden alsmede voor de toegevoegde de wetenschappelgke en andere afgevaardigden Donum Wilhelminae Neerlandiae Reginae ad secundum pacis conventnm delegate ad lat Onder dat opschrift wordt gesteld de naam van den begiftigde De penning wordt gedragen op do rechter borst aan een zgden azuren lint breed 26 millimeter Men meldt uit Veohel aan do s Hert Ct Zaterdag n m omstreeks drie uur ontstond een hevige brand in den Erkelknmp nabg de sluis waardoor twee huizen bewoond door zes gezinnen in een minimum van tgd in asch gelegd werden De brand nam zoo snel toe dat de arme bewoners bgna niets konden redden De kleederen die zy aan hadden waren nog al hnn bezit In het huis dat het eerst door de vlammen werd Aangetast lagen twee kinderen te bed en de deur was op slot wyi de ouders van huis waren De buren hebben de arme kleinen nog met groote moeite gered Drie woningen waren laag verzekerd echter geen enkele inboedel zoodat hier onderstand wel noodzakelgk is De brandweer was wel ter plaatse doch kon niets uitrichten De brand ontstond aan een hooimgt die naast den gevel stond en de oorzaak is onbekend Uit Oosterhout wordt aan dit blad gemeld 5 arbeiderswoningen een schuur de sigarenfabriek van den heer Sick en een schoenmagazgn zgn hier afgebrand De brand ontstond Zondagavond om vgt uur en woedde tol half negen Daar er geen water was kon men geen gebruik maken van de brandweer Een varken en oen geit kwamen in de vlammen om Men meldt nil Helmond De tram no 8 die om 11 20 v m uit Asten vertrekt en om 11 55 v m hier aankomt is ter hoogte van Brouwhuis gederailleerd en de machine omgevallen De leerling machinist van Dgk van hier pas een paar maanden bg die maatschappg in dienst werd onder de machine verpletterd de machinist en stoker kregen geringe kwetsuren Ook een paar reizigers kregen eenige verwondingen Vermoedelgke oorzaak eene verzakking in den weg Men meldt uit Zwolle Onder groote belangstelling zgn hier gisteren op het Nieuwe Kerkhof de beide slachtoffers van de spoorwegramp by Almelo de machinist van der Bnrg en de stoker van Raalte ter aarde besteld Een fraaie krans van de Maatschappy tot Eipl van S S lag op elke haar De ingenieur Vermaes sprak namens de maatschappy een woord van waardeeiing ea aiichaid roemde den jver en da trouwe plichtsbetrachting der omgekomenen en zeide dat de droeve ramp hoogstwaarschgnlgk niet aan plichtsverznim doch aan een noodlottig toeval te wgten is geweest Namens de tairgke aanwezige kameraden sprak nog de heer Delgeorge hoofdmachinist Een ontvlnchting h la Hugo de Groot Een verpleegde te Veenanizen had al eenigen tgd het plan te ontvluchten Dit was echter verraden zoodat de poitier bgzonder scherp toezicht hield op do personen die het gesticht in en uitgingen Teen nu de vorige week s middags appèl werd gehouden mankeerde de man Hoe het hem gelukt was het geslicht Ie verlaten was oen raadsel dat echter spoedig opgelost werd Er wordt nl geregeld water aangevoerd voor de keuken tot het spoelen van groenten enz Dat water wordt aangebracht in groote tonnen die op een wagen zgn geplaatst Geen kans ziende om op een andere wgze het vsticht te kunnen verlaten was onze man in een ledige waterton gekropen en had zich zoo het ge licht laten uitrgden Eenmaal buiten was het natuurIgk maar een kleinigheid om verder Ie komen en toen men hem miste had hg al lang het ruime sop gekozen Ook in Den Haag heeft het mond en klauwzeer zgn intrede gedaan schrgft do Avp een paar kalveren op het onlangs door de gemeente verhuurde weiland aan de Zwammerdamslraat grazend zgn er door aangetast Het terrein wordt door de politie bewaakt Op een vraag aan een deskundige veearts hoe de ziekte zich zoo gcmskkelgk verspreidt antwoordde deze oiis dal vogels en insecten maar vooral vogels daartoe heel veel bgdragen omdat zg op de besmette weilanden voedsel zoeken Onze zegsman verklaarde ook dat de besmetting zou blgven doorgaan zoolang het vee in de weiden loopt en dat de veiligheidsmaatregelen toezicht door militairen en politie daar helrekkelgk heel weinig kunnen doeu wat in verband met de oorzaak der groote verspreiding wel te begrypec is De heer G L v d Zwaag deelt in Do Klok mede dat hg zeer goed gevoelt de betrekkingen van lid van God Staten van Friesland en lid van do Tweede Kamer niet naast elkaar te kunnen waarnemen zooals het behoort Hg is voornemens bg de eerstvolgende kamerverkiezing die zegt hg misschien spoediger komt dan men denkt een keuze tusschen beide te doen De redactie van De Klok zal hg aan een ander overdragen Op de Groote Markt te s Gravonhage verloor een heer een bankbiljet van f 25 Een jongen die dit zag raapte hel op on wilde er zich mede nil de voeten maken Maar toen begon een op de markt zillende koop vrouw te roepen dat zg het biljet had laten vallen en hel dus haar toekwam Eenige jongens stelden iich toen ridderIgk voor haar in de bres en grepen door hard loepen den te hartslochlelgken liefhebber van bankbiljetten Maar nu kwam ook de werkelgke verliezer op do vlakte en met hem ook een politieagent die het geheele gezelschap meenam Stadsnieuws GOUDA 23 Juli 1907 Met een der sloomhooton van de Maatschappg de Volharding arriveerden heden morgen een commissie met 125 schooljongens uit Leiden die wegens getrouw schoolbezoek door deze commissie daartoe waren uitgenoodigd Zooals te hegrjjpen is was deze tocht een ware feesltocht en zagen zi er allen even opgewekt uil Naar wy vernemen zgn zy de kerkglazen gaan bezichtigen de Stearine Kaarsenfabriek on de potten en pypenfabricage om ten 7 nnr weder naar Leiden te vertrekken In de gisterenavond gehouden vergadei ing van het departement Gouda der Maatschappg tot Nut van t Algemeen word de rekening en verantwoording van den Penningmeester nagezieu en deze voor zgn gehouden beheer gedecharcheerd Aan de Volksbiblotheek werd een subsidie van f 160 toegestaan en de aftredende commissieleden de hh J Vergeer J P van den Bosch N A van der Ree en H A C Brinkman herkozen Op de scheepswerven van de firma C van der Glossen en Zonen te Krimpen aan den IJsel is gistermorgen een werkstaking uitgebroken Ongeveer een 400 man staken Do heer J G van Mierop sinds 1 April 1863 burgemeester van Krimpen a d Lek heeft tegen 1 September ontslag aangevraagd PosterUeo en Telegraphie Benoemd 16 Juli Tot brievengaarder te Zoelmond J H van Deutekom 1 Augustus tot directeur van het posten telegraafkanloor te EIburg L P Romelingh thans in gelgke betrekking te NienwePekela Bevorderd 1 Juli lot eerste klerk hg het Hootdbest iur de tweede klerken H K VVethmar en J F Putters Verplaatst U Juli De surnumerair der postergen en telegrofle R F Mulder van Waspik naar Rotterdam telegraalkantoor 1 Augustus de commiezen titulair der postergen en telegrafie G Lokhorst van Arasterdam lelegraafk naar Harderwgk H van Gent van Amsterdam bgpost en lelegraafk Prins Hendrikkade naar Oss G M van Hullen van Zallbommel naar Amsterdam bgposten telegraafk Prins Hendrikkade J C Wouters van Vclsen naar Wageningen A J Valk van Bergen op Zoom naar Gonnchem F P Parent van s Gra vonhago bgposten telegraafk Conradkade naar Hoorn G van Welle van Woudrichem naar Sliedrechl en J van der Bas van Velp naar Oldenzaal do klerken der posleryen en telegrafie lo klasse J M Brinck van Hoorn en J Hartman van Culenborg beiden naar s Gravonhage bgposten lelegraatkantoor onradkade A S W Kindois van iGraven hage telegraalkantoor naar Al hen en J Ponne van Zetten naar Velp de klerk der postergen en telegrafie 2o klasse A Verhoeven van Rottordain telegraafk anloor naar Woudrichein Eervol ontslagen op vcrzook 1 Ang de klerk der posleryen en telegrafie 26 klasse S A E Krone te Amsterdam lelegraatkantoor Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken 16 Aug de klerk dor postorgen en telegrafie 2e klasse L M HllrU te Amersfoort Eervol ontslagen 19 Juni De telefoniste G H ïhien te Amsterdam BEÏÏES VAK EOTlïlEDAM L K II iC MAANDAG 8 JULI Staatsleemnaeu PoRTiiaAL Oblig 3o Sorio fr 050 3 59 Oblig 3e Serie tr 2 500 3 59 Rusland Twang Donibr Obli gallen 4 6 4 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 ioi OMBiA Geconsolideerde Huitenlandsche Schuld Rcccpis L 100 IV 241 Flypotheek Banken Aandb idem idem 4 9 JPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3Vj 97 8 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechlsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bcwgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Balaafscho Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Eerste Ncd Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maalsrlmppijen Pand Holland Guit Slv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank to Amsterdam 4 100 Spoorjoegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaanscho Spw IMg A 367 Premieteeninifen BtLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend y y i£zjr Xmmöw r m SAwrw Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFPEN met daarby passende OABNEEBINGBN Veemarkt te Rotterdam Bohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar bg PEETER8 Jz Dinsdag 33 juh 1907 Vette osaen en koeien goeden aanvoer pr ren waren voor iste kwal 38 2de kwal 34 3de kwal 28 cents per half kilo Magere ossen melkvee en va irkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 29 ide kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste kwal 30 2iie kwal 27 3de kwal 22 cent per halt kdo ïiaskalveren redelijk aangevoerd Han lel in vet vee en vette stieren traag melkxee magere ossen prijshoudend Vette kalveren en graakalveren iets betsr in prijs lêt Of c het hurkifttné Burgerlijke Stsud Nleaw onovertroffen prof Dr Liolwra wolbokoiid Alleen coht met FKlnukimerk tot voortdureuile radicale f n i tekere genezing vau alle ztilt I W de meeHt harduekkigo xeniii fi XBË KlekteUf vooral oatataao door WSSSM aidwaliugea op jon digen teeft l l ti e euezing van elke zwakte BIw iitcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopp ag Mangpyn aleclite gpasvertering Onvermogen Irapoteuz Pollulione enz Ud voerige prospeciaaeien rrij iiti oBoh fl 1 fl S fl 8 dubbele flüHrl n f Oiifn I Depot Mattli V d VürIb iiiHboiuni O i ii M CUóban k o ilotturdain I iinppul iravenliano I Katramaue ilu Jun J tLotlar aiii W lff k Oo Gouda n hv allo droi atmi GEBOREN 19 Juli Eva ouders S K Hammer en J Hei 20 Chrisliaan Levinus Carolua ouders L van der Hoeven en E W A Ruggers Jan Cotnelis Pietor ouders J Verzeido on J Alblas 21 Johau Balthazar ouders W A Piets en M Vingerling 22 Houdrikns ouders A H Verlenn en A de Kuger OVERLEDEN 19 Juli J Visser huisvr van J Masaaar 37 j 20 J Lafeber wed J ö Rcparou 72 j 21 M Schauring 71 J GEHUWD 23 Juli J S P Olifiers on A M Bertels ADVEnTi iMii i Het Correspondentachap van OliOMOM Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huizo van Mevrouw M HOOGKNplJK Diukzwaiieu Wachlelatraat No 234 alwaar ten alle tgde VAN Blommestein s Iimkt is profctonclerVmdtihjk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Vcr U ssU rs en Vcrplegci S voor püilicuhore verpleging boscliikbaar zgn Wild eii Gevoi eite SAMOSWIJN 9S cent per leich Aanbovolend PirmaHormaii 8u Zoon Van af hcdon en vorder dagclgks versch voikrijgbniir Braadknikona Soepkippon Duivmi Punlarden Kapoenen gemeste Kendvogcls Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzon Snippen Korhoouders lïoevleescli enz enz togen de meest sterk concurroorende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aVTTELlNG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Tolephoou Interc No 2031 Eerx nie va xT e d elic© tesse B DE JONG OlIOOOI AT AUX NOTX Onontbeeriyk is het genot van een zooals Sf HOMMKD ZIT STOUT en 4EW0NE BADEN Prgs van comploete inrichting Bad en prima Ociser van af r ya en liooger BtileeW iiHubcvolcnd M M V LOON DUBBELE BUURT B 1 1 Tolfn 117 30 Cents per tablet GEBR RIJKEN é DE LANGE Wr ROTTEIitDAIH IM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofduMi axiin Gedempte lilnnenrotte IS4 Telef 15I 9 Xe MaunsIJn Went Xleuwland nabij Station Beur Telef 4057 INRUILEN STbHHEN VERHUREN REPAREëREN DE PHONOLA daxriyks lu onze Hilniii te ho irra FHONOLAmNO MMON FiüOLIST