Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1907

vier verhoDding ten gevolge van de Maiokkaansctae qnaestie plotseling was verkoeld door de algemeene beweging naar vredelievend vriendsoliappeHik verkeer worden meegesleept De betrekkingen tasseben Engeland en DnitBcbland gaan steeds maer den goeden weg op De rensaohtige toeneming vanden Engelschen band levert het daidelvjk bewijs hoe onwaar de bewering is over hot gr ote gevaar van Dnitschlands mededinging Kaam tttr alle hat die Erde dat wordt aan de Spree en aan de Theems thans dnidelgk ingezien en dat werkt geraststellend op de gemoederen in beide landen De ontmoeting tasschen de beide vorsten te Wilhelmshöhe zal die gerustheid versterken En hetgeen gesproken werd tasschen Tsaar Nicolaas en keizer Wilhelm tasschen BUlow en Iswolsky aan boord van de Standard is de bekroning van de vredelievende staatknnde der Earopeesche heerschers Frankrgk zal moeten optreden en het wil dat doen in overeenstemming met de mogendheden die de Acte van Algeciras onderteekenden Doch die Acte vormt de groote moeilgkheid Zg is gegrond op de handhaving van de integriteit fan Marokko en van het gezag van den Sultan Waar nu van alle kanten bigkt dat deze niet in staat is zgn gezag te handhaven en den gloeienden haat van zgn Mooren tegen de vreemdelingen in bedwang te honden daar staan de mogendheden voor groote raoeilgkheden In Marokko zeil is dat gezag leitelgk niets meer dan een schadnw lu het Noorden doet Saisoeli leitelgk wat hg wil in het Westen heerscht openlgke opstand tegen den Saltan in het Oosten wordt de bevolking slechts door de bezetting van Oudja in toom gehouden en de hooldstad wordt bedreigd door den Roghi De staatkunde gegrond op de handhaving on bevestiging van dat gezag is doorde gebeurtenissen reeds verouderd Onvoorziens kunnen verwikkelingen ontstaan diede lAogendheden voor nieuwe problemenplaatsen Bovendien ie do Acte van Algeciras voor drie jaren aangegaan Dan zaleen andere regeling toch wel noodig worden Het zal dan zaak zgn dat Europa eensgezind is en weet wat het wil bg de moeilijkheden die te wachten staan als opnieuwde Marokkaansche qnaestie op het tapgtkomt Js V Er is gisteren tegen den middag een schrikkeiyk oorwegongelak gebenrd dicht bg Angers Se hoofdstad van bet departement Maine et IiOire in Frankrijk De trein van Angers naar Poitiers moet bg les Fonts de Cé de Loire oversteken Vlak voordat de trein van Angers gisteren op de spoorbrug kwam zoowat op twintig meters alstand van de brug liep de locomotief van do staven De locomotief werd door den trein op de brug gekwakt zoodat de vloer van de brug bezweek en de locomotief in de Loire viel met den kolenwagen den bagagewagen en een wagen derde klasse Selukkig dat de koppel tusschen den eersten personenwagen en den verderen trein brak De overige wagens bleven op den weg staan In den wagen derde klasse zaten ongeveer 50 menschen Die zgn zoo goed als zeker allemaal verdronken De stoker en de conducteur zgn er goed afgekomen Zg zgn naar den oever gezwommen De machinist is onder de locomotief in t water terechtgekomen en verdronken Zoodra het ongeluk bekend was te Angers werd daar een halptrein afgezonden met o a twee compagnieën genietroepen Met duikertoestellen hebben deze naar de Igken gezocht Er zgn 13 Igken bovengebracht de meeste verminkt Een groot aantal Ig ten is vermoedelgk met den stroom meegevoerd Van den personenwagen was het dak algeslagen In de wagens die op den weg waren gebleven waren verscheiden reizigers gewond Zestien personen zgn voorloopig op de plaats verbonden en zullen naar het ziekenhuis te Angora gebracht worden Het verdronken rgtaig was grootendeels bezet met arbeiders nit de steengroeven en hun gezinnen I met den Duitschen keizer zal de Engelsche I onderstc tssecretaris van buitenlandsch I zaken Hardinge tegenwoordig zgn en va 1 Duitsche zfldo alliciit minister Von Tschirsch ky I I Een in Zwitserland gestorven koopma I uit Straatsburg heeft zgn geheele vermogen j I BOO OOO mark aan het Heilsleger vermaak I I Ekoeljini I I Ondanks geruststellende telegrammen is 1 het te Belfast nog lang niet wat bet wezen II moot De politie heeft weer charges moete 1I maken en is met steenen gegooid De ministe II voor Ierland is er heen getrokken 1 Do koning en de koningin hebben Zaterdag 1I in de Solont de uit 188 schepen bestaande 1I Homofleel in oogenschouw genomen I 1I schepen bedekten de zee over een alstand 1I van 21 zeemijlen Ook het Zweedsche eskader 1I nam aan de parade deel I Breytenbach de man die generaal Both 1I beschuldigd had zich door dedynamietmaat 1I schappg te hebben laten omkoopen is tot 3 II jaar veroordeeld De medebeklaagde Ds i I Han werd vrij gesproken I j BELaiG I I Nadat het laatste geschil met de graan 1 werkers in de Antwerpenscbe haven was I bggolegd door loonsverhooging zgn de I patroons weer overgegaan met het herstellen I der loonen op het oule peil Natuurlgk I dreigt er nu weer eeu nieuw conflict maar I de patroons hebben gezegd dat zij bg de I eerste de beste staking een algemeene nit I sluiting op touw zouden zetten IlAUE I In Bellinzona is een anarchist in hechtenis I genomen die pamfletten verdeelde waarin I tot moord op den koning werd aangezet als I wraak voor de terechtstelling van Bresci I RuBLiSD I In verband met de politieke moorden in I den Kaukasns is het Zwarte Zee oskader er I heengezonden I Te Warschau is iemand ter dood gebracht I dio bg vergissing voor zgn broeder was I aangezien I Te Imoliany in het gouvernement Mobilew I heeft een bende de Joodsche wgk in brand I gestoken Er werden 114 huicen van Joden I 5 synagogen een Joodsche school verder I 15 huizen van Christenen 70 winkels en het I brandewgnmagazijn in de asch gelegd Een I Joodsche vrouw kwam om in de vlammen I Marokko I Naar de New York Herald uit Berlijn I verneemt gaat er ook een Duitsch oorlogs I schip naar Mgirokko om Duitsche onderda I nen te beschermen en met de oorlogsschepen I van andere staten samen te werken I Amkeika I De verkiezingen voor de eerste wetgevende I vergadering op de Filippgnen hebben een I volledige overwinning van de nationalisten I i nti Amerikaansch gezinden opgeleverd I Nog nooit is er zooveel aarde voor het I Fanamakanaal uitgegraven als in Juli I 1 658 766 kubieken voet I Te Boston zijn Chineezen uit twe vijandige I kampen op elkaar aan het scliiete i geweest BINNENLAND V R E DE800N FERENTïB De arbitrage commissie der VredesconfeI rentie bracht t Zaterdag tot een stemming I over het voorstel nopens do perraanentie van I het hot van arbitrage Het werd aangenoI men met 27 stemmen Kr waren 12 onthonI dingen en 5 afwezigen I Over Beernaert s rede in de vergadering I der sub commissie voor het arbitragevraagI stuk schrijft men aan het Hbl I Zij heeft de aanwezigen zeer geruimen I tijd in ademluoze stilte beziggehouden en I wordt een meesterstuk genoemd door allen I die haar hoorden I Deze redevoering zei een der gedeleI geerden was een vernietigende kritiek I en meerdere vertegenwoordigers van kleine I stalen hebben zich op grond van hetgeen Beernaert omtrent de samenstelling van het I Hol zei onthouden om opnieuw instructies I te vrageu I De heer Barbosa de scherp debatteersBI de Br iziliaan viel Boernaert bij inzonderI beid in diens frissche en krachtige verdeI diging van bet beginsel van verplichte arI bitrage Hjj aanvaardde het beginsel van I het Amerikaanscbe voorstel en stemde onI der voorbehoud voor maar deed toch evenI als Beernaert uitkomen dat ook rechterI Igke uitspraken van het bestaande HaigI scha hof niet onaangevochten waren gebleI ven door de kritiek I Êan typiioh momant wbi hat toaa Beer I drie dooden zeven gewonden Verspreide Berichten Fbankruk Ondanks de in de laatste jaren steeds wassende beweging tegen de doodstraf bigken de jury s onder den invloed vooral van den laagbartigen moord van Soleilland op een klein meisje niet van zins om in ernstige gevallen als dit hun recht om het hoofd van den misdadiger te eischen prgs te geven Zaterdag is te Versailles weer een man ter dood veroordeeld zekere Bulte een dronkaard die ztjn moeder en zgn zuster had vermoord die hem geen geld wilden geven om drank te koopen en den kinderen van zgn zuster ernstig leed had aangedaan DüITBOHLAliD Ook btj dt ontmoeting van koning Bdaard naert verklaarde dat het zoo moeilgk was geschikte rechters te vinden voor een permanent Hof en dat hg het niet zon aandurven daarin zitting te nemen Fry en Bourgeois betoogden dat bet Amerikaanscbe voorstel ruimte liet voor twee Haagsche hoven waarvan t eene dan speciaal juridische zaken behandelen zou By interruptie t waren voornamelijk Beernaert en Barbosa die interrumpeerden werd aan de Amerikaanscbe delegatie verweten dat men deze bedoeling volstrekt niet uit t voorstel en de gebrekkige toelichting had kunnen afleiden en dat de nu gegeven verklaring de bezwaren nog deed toenemen omdat t nog moeilgker zou wezen twee Hoven behoorlijk samen te stellen dan één Doch ondanks veler voorbehoud werd t Amerikaanscbe voorstel in principe aangenomen en met t Russische verwezen naar een commissie van onderzoek Dit resaltaat werd voornamelijk bereikt door do rede van Bourgeois die mgn zegsman an discours eclatant noemde Hjj deelde mjj mee dat naar ziJn gevoelen de oindkansen van de permanentie gunstig staan Oedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben ter algemeene kennis gebracht dat hun college zal bestaan uit twee afdeelingen of coramissiën onderscheiden in aldeeling A en afdeeling B De werkzaamheden dier afdeelingen zjjn verdeeld als volgt Aldeeling A provinciale en plaatselijke financiën plaatselijke straatverordeningen onderwgs landbouw armwezen jacht en visscherij reclames belastingen toepassing der wet tot regeling van den kleinhandel in sterkedriink en tot beteugeling van openbare dronkenschap Aldeeling B gemeentezaken voor zoover die niet ann afdeeling A zgn opgedragen kerkelijke zaken waterstaat en wegen wa terschapsaangelegenheden gezondheidspolitie nijverheid militie en schnttergen toepassing der Woningwet en der Ongevallenwet benevens strandvonderjjen Tot leden dier afdeelingen zjjn benoemd Aid A de heeren mr H A van de Velde A H C M J IJzermans en jhr mr L E M von Fisenne Aid B de heeren J Krap N D Kemink en mr J Limburg Blgkens een uit Nederl Indië ontvangen telegram is op 1 Augastus jl in het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden een groep inlanterie die belast was met de contrOle op de wegwerkers door kampongvolk in vereenigiog met eene nabij verscholen bende met blanke wapens aangevallen Onzerzijds is gesneuveld één en werden gewond zwaar en licht drie inlandsche militairen allen beneden den rang van olfloier terwijl ook een Europeesch militair beneden dien rang licht gewond werd Twee geweren model 95 gingen verloren De vijand liet vgl dooden liggen Gemengde Berichten I In een correspondentie uit Atjeh aan de 1 I 8um Bode wordt het volgende opgetee I I kend omtrent den overval van het bivak I Seudoe I In kampong Seudoe ongeveer 5 uur I gaans van Kota Radja in de zuidelijke neI derzettingen bjjna aan zee gelegen is een I detachement genietroepen gelegerd voor I werken aan wegen en bruggen natuurlgk I met behulp van de bevolking Tot bescherI ming van dat detachement was of is nog I een sectie infanterie aangewezen onder I kommando van een Europeesch sergeant Dit detachement werd in den nacht van 7 I op 8 Juni aangevallen en wel zooals nu I blijkt door volk uit de kampong Seudoe I Of het nu komt door het buitengewoon ruwe I weer dat de wacht de Atjehers niet heeft I gehoord of wel dat door de voor bet oog vriendschappelijke gezindheid der bevolking I de waakzaamheid der Amboineezen die op I het gebied van wacht toch al niet I beter zQn dan de Javanen heeft doen verI zwakken dat is nog niet uitgemaakt en zal I vermoedelijk wel nooit uitgemaakt worden I want juist de kommandant der wacht een I Amboineesch sergeant en twee wachthebbende fuseliers zgn gesneaveld terwijl een drietal I andere gewond werden Twee geweren van ons gingen verloren terwgl het verlies aan s vgands zgde nihil was Den 8n Jnni werd het detachement dadelijk door een andere sectie vervangen en ging de kapitein van Harencarspel die eerst den In Juni uit het Tapa Toeansche was teruggekeerd en met twee gemengde troepen Amboineezen en inlanders van het 2e garnizoensbataljon op uit om te trachten de geweren terug te krggen en zoo mogelgk de aanvallers op te pakken Dat laatste is hem blijkbaar gedeeltelijk gelakt ten minste den 17n werden twee groepen uitgezonden om 10 gevangenen 5 mannen en vrouwen van hem over te nemen en naar Kota Badja I ta brangaa IntuBBchen schijnt er nog meer te broeien in de ziidelgke nederzettingen Zaterdagavond kreeg het detachement cavalerie opdracht om met spoed naar Lho Nga op te rnkken terwgl er tevens een groep infanterie werd heen gezonden tot versterking der gewone wacht die ook uit een groep inlanterie bestaat Te Lho Nga het gezondheids etablissement van Atjeh was bericht ontvangen dat er in den nacht van 15 op 16 Juni een aanval zou gedaan worden en daar er slechts een groep zegge twintig met geweren bewapende manschappen als wacht gestationneerd is hadden de reconvaloscenten zichzell zoo goed en kwaad als het ging bewapend de één met een klewang de ander met een oude lans er stond zells een Europeesch sergeant met een ijzeren staal klaar om den vijand te ontvangen Er is echter tot nu toe niets gebeurd De laatste berichten zijn dat biJ een ontmoeting van kapitein van Harencarspel met den vijand de Tenngkoe Tji van Seudoe is gesneuveld met eenige volgelingen terwgl daarbij bovengenoemde mannen en vrouwen gevangen genomen werden Te Oosterbeek zjjn op de hnisvlijttentoonstelling van de afdeeling van den Volksbond aldaar de groote zilveren medaljo van H M de Koningin toegekend aan O Rjjks voor zijn inzending van een klok de groote bronzen medalje van H M de Koningin Moeder aan J A Scheors voor netten fuik aalkorf en zalmnet de groote zilveren medalje van Z K H den Prins der Nederlanden aan L van den Berg voor een naaidoos en theeblad Te Renkum zijn gistermorgen door schiprer J van Vliet uit den Rgn opgevischt de Igken van den heer R en mej M R uit Amsterdam die Dinsdag bij de Westerbouwing te Oosterbeek in den Bijn om kwamen In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben te Arnhem een paar inbraken plaats gehad Op den Velperdag hebben dieven zioh door het indrukken van een ruit toegang verschaft in een villa en zich meester gemaakt van verschillende gouden en zilveren sieraden en een sommetje gelda Daar de familie buiten de stad is is niet nauwkeurig bekend of er meer gestolen is En op de Klingelbeek zou een man door een raam waarvoor bloempotten stonden I in de kamer van een arbeidershuis gedrongen I zijn en nit een vrouwenzak eenige guldens I gestolen hebben zonder dat de zes personen I die er waren er iets van bespeurd hebben I De dames Caroline Bejjerinck 24 jaar I oud wonende in Den Haag en Anna Pilto I 35 jaar onderwijzeres te Leiden met vaoantie I te Chamonix bestegen Zaterdag den Mont I Anvers I Op een kilometer van het hotel van den I Mont Anvers raakte eensklaps een rensachI tige steen van den berg los en raakte mej I Beijerinck aan het hoofd Het meisje werd I door den hovigen schok omvergeworpen I Hare vriendin zag dat zij een diepe I hoofdwond had De dood was onmiddellijk I De ouders van bet slachtoffer in Den Haag I zijn door den burgemeester van Chamonix I verwittigd De beide toeristen waren daags I tevoren uit Martigny Zwitserland aangeI komen I Aan de Stichtsche Ct wordt uit BunI schoten gemeld I t Gebeurde aan den Eemdgk In t land van I zekeren V was men aan t hooien De baas was I zelf tegenwoordig Onder t werk evenwel I kreeg een hooier iemand uit Amersfoort door I vermoeidheid of anderszins zeker niet door I t stilzitten want dat schijnt een hooier nooit I te mogen doen tenminste als het even regent I moeten de stampers soms allerlei noodige of I onnoodige werkjss doen plotseling een I ongesteldheid en viel voor dood in t natte I gras neer De baas liet hem als een hond neen als een onnut voorwerp op het natte gras liggen in guren wind met a n zweet natte lichaam Enkele medelgdende voorbggangers kwamen naderbij en wilden eenig hooi onder hem leggen wat de baas niet wilde Gelukkig kwam een onzer predikanten voorbij die den man niiar het huis van z u baas liet brengen Toen deze met nog een ander thuiskwam moet door den laatste nog gezegd zgn t Hindert niet als hy sterft of hy op t land of in huis sterft Gelukkig knapte de arme stakker nogal spoedig weer op Was die boer een menschP De Zwitsersche regeering heeft twee ontwerpen ingediend betreffende het instellen van staatswege van een verzekering tegen werkloosheid eo de ondersteuning van particuliere verzeMringen die hetzelfde beoogen Alle werklieden van 17 tot 60 jaar die niet bg een particuliere kaa zyu aangesloten an 3 maanden In ZwitiarUad wonen kunnen toetreden De te betalen premie bedraagt 25 tot 60 ets per maand en de nitkeering 75 ets tot f 1 25 per dag Meer dan 8 weken per jaar wOrdt niet uitgekeerd Hen schrgft nit Vaals Bg ministrioele beslissing is afgewezen het verzoek van C T Jnssen te Wolkenraedt België tot opheffing van het bevel tot uitzetting doOr den kantonrechter te Gulpen gedaan op 8 Juni j l Deze beschikking was gegrond op het gemis van voldoende middelen van bpstaan omdat Jussen als directeur der speelbank De Vereeniging te Vaals zjjn middel van bestaan hier te lande ontleende aan de winsten die de speelbank afwierp on omdat de wetgever nimmer kan bedoeld hebben vreemdelingen hier te lande toe te laten indien zg hun bestaan zoeken in een bg de wet verboden onderneming waaronler de exploitatie eener speelbank behoort te worden gerangschikt Bg een automobielen snelheidswodstryd te Bordeaux is een auto te pletter geloopen Van de 7 inzittenden worden er 5 op slag gedood 2 zwaar gewond Er dreigt ook in de havens van Antwerpen een strgd met de graanwerkers Een paar weken geleden is hun eisch van drie galden loon daags voorloopig ingewilligd maar nu hebben de reedergen den stouwurs last gegeven van Woensdag of Donderdag af niet meer dan een rgksdaalder te betalen Alle maatiegelen zgn reeds genomen om staken de graanwerkers plaatsvervangers te laten koaien er zouden er 1500 in Engeland aangeworven worden Neemt de staking eenigen omvang aan dan zullen alle graanwerkers uitgesloten worden en op een byeenkorast ten stadhuizo waarby ook een paar boofdofflcieren tegenwoordig w iren is afgesproken hoe het werk dier plaatsvervangers beveiligd zal worden Troepen worden reeds klaar gehouden De arbeiders hebben echter hunnerzgds ook niet stil gezeten Een paar zgn er in Londen om de werving daar tegen te werken En ook in andere havens in het buitenland hebben zg den steun der kameraden ingeroepen PoslerUen cd Telegraphic Benoemd 1 Aug tot eerste bg het Hoofdbestuur de tweede klerk bg den Pensioenraad voor burgerlgko ambtenaren W G F van Heöningen tot bureelambtenaar der postergen en telegrafie te s 6ravenhage J H Lesire 16 Aug tot brievengaarder te Slagharen H E de Vries Bevorderd 1 Aug tot hoofdcommies der posteryen de commies Ie klasse F I van Scheers tot commies der posteryen Ie klasse de commies 2e klasse F J Mgnsson tot commies der postergen 2e klasse de commies 3o klasse T Bloos tot commies der posteryen en telegrafie 2e klasse de commiezen Se klasse C Evenbig en W de Vries tot commies der postergen 2e klasse de commies 3e klasse C Bicker Caarten tot commies der posteryen en telegrafie 2e klasse de commiezen 3e klasse G J D Degenaar en A van der Eelaart tot commies der postergen en telegrafie 3e klasse de commiezen 4e klasse Fokke Bakker J W Hofs H J van Kloinemulder C W van Santen F B P Wys P J Meerburg en G Boomstra tot eerste klerk bg het Hoofdbestuur de tweede klerk W A Zelle 16 Aug tot eerste klerk by het Hooldbestuur de tweede klerken P M Hoogkaas D Driebergen en M Smeding Verplaatst 1 Aug de klerk der posterijen en telegrafie Ie klasse E W van Henven van Sliedrecht naar Culemborg de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse F H B Esaenstam van het bgposten telegraafkantoor Groote Markt naar het telegraafkantoor M Lamster van het telegraafkantoor naar bet bypost en telegraafkantoor Groote Markt te Arnhem en G Ebes van Amsterdam telegraalkantoor naar Hnissen 16 Aug de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse P J van Bochove van Vlaardingen telegraafkantoor naarVeenendaal en W P E van Bendegom van Veenendaal naar Vlaardingen telegraafkantoor 1 Sept de telefoniste N A L Uegenhardt van Hymegen naar Amsterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 October de brievengaarder te Dieverbrng E Tissingh Stadsnieuws GOÜDA 6 Augustus 1907 Hedenmiddag werd ten raadkuize aanbesteed het maken van de fnndeering voor het hoofdgebouw en voor de barak van het vanIterson ziekenhuis Ingeschreven werd door D Bekarie Haarlem voor f 53700 C Middelkoop Gouda 47190 C W den Hoed Gouda 40100 J Baas Jr Stolwgk 39900 P do Vos Bergambacht 3990O Gebr Dessing Gouda 39490 L Krugt Bodegraven 89100 A Hageman Amsterdam 38960 J Stnurman Ammerstol 38870 W A Verbruggen Gouda 38800 F V d Berg en H v d Biggelaar Amsterdam 38650 J H Nleuwenhuizen Rotterdam 37660 C V Leeuwen Nieuwerkerka d IJssel 37500 C Bos Haarlem 37280 J Kasbergen Gouderak 37000 P Bokhoven Wz Gouda 36732 W t Hoen Alblasserdam 36580 J J Duim Gouda 36273 E Wienhoven Schiedam 36174 W Meger Timmerman Tyssen en A V Doorn Amsterdam 35116 W F Staal Hardenberg O 34980 W Broere Amsterdam 34777 H Sleegers Amsterdam 34545 D G Slorkenbarg en C H V Haarlem Gorkum en Vianen 33896 J H de Wilde Gouda 33700 H J Nederhorst Jr Gouda 33670 V d PJnim en v Gielen Rot teHlara B3600 C e Besten Ammerstol 32940 A lMooten Moordrecht 31947 Aan de Koninklgke stearinekaarsenfabriek Gouda alhier is door de rogeering van San Salvador voor haar inzending ter permanente tentoonstelling aldaar het eerediploma Iste klasse toegekend Bg de Zondag te Arnhem gebonden internationale zwemwedstrgden uitgeschreven door de Arnhemsche zwemclub werden door de heeren J M van Westrienen en H Verboef de eerste en tweede prgs behaald voor rugzwemmen en door den heer H Verhoef nog tevens de derde prgs voor duiken Gisteravond woonden wg de afscheidsvoorstelling bg van de Nederlandsche Tooneelvereeniging Gegeven werd de Stiefzusters tooneolspel in 3 bedrgven van Gaston Devore daarna ln de Praktgk bigspel in 1 bedrgf van Marcellus Emants Er was weinig publiek aanwezig Eerlgk gezegd de keuze van de stukken kon ons niet bekoren vooral het eerste niet en te meer niet omdat we van de Nederlandsche Tooneelvereeniging wat anders gewoon zgn We hebben toch in de aigeloopen week stukken gezien die getuigen hoe hoog de vereeniging op t gebied van tooneel staat We moeten er evenwel bgvoegen dat het spel weer heel goed was er werd met veel entrain gespeeld In het bgzonder noemen we in de Stiefznsters Mevr Ternooy Apèl Haspels als Gilberte en Mej Pb Belder als Laure Darcy in het programma verkeerd gemeld als de heer Belder Het slot van In de Praktgk kwam voor velen zeer onverwacht Ook hier werd heel goed gespeeld vooral door Mej Belder en de heer Hissink als de heer en mevrouw Latten de Waard We willen hier niet eindigen zonder de dames en heeren der Nederlandsche Tooneelvereeniging dank te brengen voor wat zg in de aigeloopen week in Gouda hebben gegeven hopen wg dat zg een volgend jaar Gouda niet zullen vergeten Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk te Ondewater door ds A Prins te SintMaartensdyk eiland Tbolen Toen de koopman V te Nieuwerkerk a d IJsel met een wagen biggen naar Rotterdam reed schrikte het paard met het gevolg dat alles in het water terechtkwam Hulpvaardige handen repten zich zooveel mogeiyk de gekooide biggen te redden wat echter niet kon beletten dat er 8 van de beesten verdronken Paard en wagen werden zonder veel avery op het droge gebracht BEUES VAIT ROTTERDAM L K H KMAANDAG 5 AÜG I aattteemngen PoETOOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 i Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 BtraLAi s Iwang Dombr Obli gallen 4 96 Azix Japan Obligatlen 1899 i 74V 74 CoLUHBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24i i Bypotheek Batiken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV i Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 IOO7 Pandb Zuid Holl Hypb 499 I Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielhank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaarl Maaiidtappijen Pand Holland Gull Stv My 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegteeningfn Italië Oblig Znid Italiaansche Spw lMg A 367 Fremieleeninqen Biii aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEIIMAHTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend f f iS £ l fy j fff rsrafrr t Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFPEN met daarby passende GABNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Te Perschiera Maroglia It aan het Iscomeer heelt Donderdag een aardverschuiving plaats gehad waardoor een groot gedeelte van den oever in het meer terecht kwam Het hotel Democrizia en andere huizen vortoonen scheuren en men vreest voor een herhaling van het ongeluk dat verleden jaar aan den tegenoverliggenden oever plaats had Naar aanleiding van het bericht dat gestreefd zal worden naar de uitgifte van een groot algemeen Katholiek dagblad voor Nederland kunnen wy melden dat er ook zeer ernstige plannen bestaan voor de uitgifte van een groot Katholiek ochtendblad De resident van Serang deelde mee dat op den 26n Juli in de desa Lontar district Pontang door onvoorzichtigheid brand is ontstaan waarbg 79 inlandsche hnizen 34 padischuren met den zich daarin bevindenden voorraad van 34 tjaeng padi en 2 op den wal getrokken pranwen met visehgerg een prooi der vlammen werden Persoonigke ongelukken kwamen niet voor De schade wordt begroot op f 10 000 Veemarkt te Rotterdam Maandag 5 Augustus 1907 Vette ossen en koeien goeden aanvoer pryzen waren voor iste kwul 38 2de kwal 34 3de kwal 30 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer tste kw 28 ade kw 35 3de kw 22 cent per half kilo Vette stieren goeden aanvoer iste kw 33 2de kw 27 3de kw 34 cent per half kilo Giaskatveren goed aangevoerd Handel in iste kw vet en mager Vee prijshoudend mindere soorten traag Stieren vette en graskalveren met redelijke omzet Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Ang Johanna Cftrolina oadera B J J van OvoBt en E M de Rooy 5 Theodoras Johannes ouders J P Artsen E Thomassen OVERLEDEN 3 Ang T Witmear 66 j 4 J P Qaispel U i H M Spee bolsyr van J BQnboat 33 j ADVERTENTII Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAC 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te ƒ uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J kUEMAN VAS No 1 Een goed onderhouden van Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WIEEL E1IW0II2IE7IS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wyk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nes 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda w k M cos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren WSk M n 8 is verhuurd voor f 1 60 in de week de andere perceelen zgn te aanvaarden 1 November 1907 En no 5 Een goed onderhouden Piikbuls met Bovenwoolng aan de Keizerstraat te Gouda wjjk Knos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2880 groot 58 Centiaren Bg de week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 60 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft N iris KOEMAN voornoemd I Het Correspondentschap van WOHOHO liroS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOÖENDIJK DiEKZwAogE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tjjde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zijn Eobte Oude Jenever P HOPPE Verkrijgbaar bg PEETERS H ut Of aehti n rMr it Nleaw onovertroOen Prof Dr Liebers welbekelid ZSIQtr XSACBÏ IUZEl Alleen eoht mei Pabnekiuerk tot voortdarende radicale m sekere genezing van alle zeIN de meest hardnekkige xennu Miekten ooral ontstaan dotr afdwalingen op jeugdigen leeftv i Totale eneziug van elke zwakte Bl iflï tdcht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spyaverteriag OnvermogeD Tmpotenz Pollatione enz Uitvoerige proBpectuBsen lf ppor otcli fl 1 ft i fi 3 diihhel fluwb n f Ofnlralnopfit MattK v d Voute Mhhomtu 1 pAli M OUhan k Jo RotterdRiii F Uappel s Oravenhago 1 Knlmmaas do Jong J Ozn Kotter am W Iff fcCj iüUtla n bii allo rlroifiston SAMOSWIJN SS c n ler Jleach Aanbevelend Firma Horman Zoon